ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020

Η επιχείρηση Ε.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ-Ε.ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο Τεχνικός Οίκος Λογισμικού – ΤΟΛ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης». Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 14998.00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εξοπλισμός (Hardware) με την προμήθεια 3ων ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας.
  • Εξοπλισμός γραφείου, με την προμήθεια ενός εκτυπωτή inkjet τελευταίας τεχνολογίας.
  • Εξειδικευμένο λογισμικό (Software), που εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης, με προμήθεια λογισμικού για διακριτοποίηση (meshing) επιφανειών στον 3διάστατο χώρο, σε 3κομβα και 4κομβα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • να προσθέσει νέα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά στις υπάρχουσες εφαρμογές της
  • την ανάπτυξη καινοτόμων νέων προϊόντων για μελέτες κτηριακών και τεχνικών έργων
  • να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της
  • την αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της
  • την ενίσχυση της εξωστρέφειας
  • την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  • τη διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.