Μηχανικός Υπολογιστών–Software Engineer

Ο/Η υποψήφιος για τη συγκεκριμένη θέση, θα ενταχθεί στην ομάδα ανάπτυξης του ΡΑΦ. Τα κύρια καθήκοντά του/της θα είναι ο σχεδιασμός και η εξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΡΑΦ, η επικοινωνία και η ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εφαρμογές, η βελτίωση και αναβάθμιση των γραφικών απεικονίσεων, η συντήρηση, επέκταση και βελτιστοποίηση των εργαλείων και των δυνατοτήτων του user interface καθώς και ο διαρκής έλεγχος της εφαρμογής.

Προσφέρεται εργασία σε ένα άνετο και δημιουργικό περιβάλλον, με ομαδική δουλειά και συνεργασία. Ο/Η υποψήφιος θα εκπαιδευτεί, από έμπειρους συνεργάτες στον τρόπο εργασίας και στις μεθοδολογίες που εφαρμόζει για την ανάπτυξη των προϊόντων του ο ΤΟΛ.

Η καθημερινότητα θα περιλαμβάνει

 • Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων
 • Συντήρηση, βελτίωση και επέκταση υπάρχοντα κώδικα
 • Περιβάλλον προγραμματισμού Windows με Microsoft Visual Studio
 • Προγραμματισμό σε iso standard modern C++ 14/17/20
 • Ανταλλαγή δεδομένων – data exchange με άλλα προγράμματα
 • Γραφική απεικόνιση αντικειμένων της βάσης δεδομένων και υπολογισμένων μεγεθών
 • Χρήση βιβλιοθηκών ανάπτυξης τρίτων κατασκευαστών ή/και ανοιχτού κώδικα (std, boost, MFC, CGAL, modern OpenGL, cm2, OpenDesign, Stingray OG, BCGSoft, CodeSynthesis κ.α.)
 • Καταχώρηση/Διάβασμα δεδομένων με τεχνολογία xsd/xml
 • Ανάπτυξη εργαλείων User Interface, για την παρουσίαση και τροποποίηση της βάσης δεδομένων από το χρήστη

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου συναφούς τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή Ανώτατης Σχολής Υπολογιστών (παρακαλούμε να επισυναφθεί και η αναλυτική βαθμολογία)
 • Γνώση προγραμματισμού ISO Standard Modern C++/11/14/17/20
 • Άνεση σε προφορικό και γραπτό λόγο στην Αγγλική γλώσσα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και να διαχειρίζεται τη δική του ροή εργασίας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας, αίσθηση υπευθυνότητας και πειθαρχία ώστε να εργάζεται αξιόπιστα με ελάχιστη επίβλεψη, μόνος ή ως μέλος ομάδας
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με συναδέλφους – συνεργάτες

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

 • Γνώση δομών δεδομένων και αλγορίθμων
 • Γνώση Design Patterns για αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
 • Γνώση και κατανόηση τεχνικών παράλληλου προγραμματισμού
 • Γνώση τεχνικών και μεθοδολογιών αποσφαλμάτωσης - debugging
 • Γνώση ανάπτυξης κώδικα σε μοντέρνα γραφικών περιβάλλοντα OpenGL ή/και DirectX
 • Γνώση προγραμματισμού σε FORTRAN, python, C# κ.α.
 • Γνώση τεχνικών παράλληλου προγραμματισμού
 • Γνώση πεπερασμένων στοιχείων FEM
 • Γνώση χειρισμού διαφόρων στατικών προγραμμάτων ανάλυσης κατασκευών
 • Γνώση και εμπειρία σε προγράμματα CAD, CAM, CAE
 • Γνώση γραμμικής άλγεβρας και γεωμετρίας
 • Γνώση εργαλείων version control (Git, GitHub)

Προσφέρονται

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών μετά από εξάμηνη αξιολόγηση και βελτίωση απολαβών με το χρόνο, ανάλογα με τα προσόντα, την εξέλιξη και την απόδοση του υποψηφίου
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο

Επικοινωνία - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αποστείλετε βιογραφικό, τίτλους σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, διπλωματική εργασία, συστατικές επιστολές και ότι άλλο κρίνετε σκόπιμο για την αξιολόγησή σας στο cv@tol.com.gr. Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΤΟΛ στο 2810-332684.