Συχνές Ερωτήσεις Αμοιβές Μηχανικών

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών ιδιοκτήτη και μηχανικών, τον υπολογισμό της εισφοράς του ψηφίσματος ΚΗ και τον τρόπο επιμερισμού της εισφοράς αυτής στο Δημόσιο Ταμείο ή/και στο Δήμο κλπ.
Δ.1 Πως θα ρυθμίσω το ποσοστό ΚΗ που πάει υπέρ του Δήμου?

Στο κεφάλαιο « Ποσοστό ΚΗ' υπέρ Δήμου» δίνουμε το ποσοστό του ΚΗ' ψηφίσματος που εισπράττει ο δήμος. Το ποσοστό αυτό αφορά δήμους που διατηρούν πολεοδομικά γραφεία και εκδίδουν οικοδομικές άδειες. Αν δεν υπάρχει ποσοστό του ΚΗ' που να εισπράττει ο δήμος (π.χ. όταν η άδεια εκδίδεται από πολεοδομικό γραφείο Νομαρχίας) τότε μηδενίζουμε το ποσοστό αυτό. Και αυτή η τιμή ισχύει για το τρέχον έργο μόνο. Μόνιμη αλλαγή του ποσοστού αυτού, για κάθε νέο έργο, γίνεται από το φύλλο «Συντελεστές \ Φορολογικών».
Δ.2 Καταβάλω εισφορές με ποσοστό ΚΗ 75% ενώ η άδεια εκδίδεται από πολεοδομικό γραφείο Νομαρχίας, ή το ανάποδο, καταβάλω εισφορές με ποσοστό ΚΗ 0% ενώ η άδεια εκδίδεται από πολεοδομικό γραφείο Δήμου. Ποιές είναι οι συνέπειες? Πως αποκαθίσταται το λάθος?

Στην πρώτη περίπτωση η καταβολή της εισφοράς ΚΗ 75% υπέρ του Δήμου δεν απαιτείται. Αν παρ' όλα αυτά καταβληθεί σημαίνει ότι το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. θα λάβει μόνο το 25% της εισφοράς ενώ πρέπει να λάβει το 100%. Στην περίπτωση αυτή θα κληθούμε να καταβάλουμε την διαφορά 75% υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. στην οικία ΔΟΥ και στην συνέχεια να συμπληρώσουμε κάποια αίτηση προκειμένου να μας επιστραφούν τα χρήματα της εισφοράς ΚΗ υπέρ του Δήμου.

Στην δεύτερη περίπτωση, όπου η καταβολή της εισφοράς ΚΗ 75% υπέρ του Δήμου είναι υποχρεωτική, όταν ο φάκελος της άδειας φτάσει στον έλεγχο φορολογικών θα κληθούμε να πληρώσουμε στην οικία ΔΟΥ το 75% υπέρ του Δήμου και στην συνέχεια με κάποια αίτηση να ζητήσουμε να μας επιστραφούν τα επιπλέον χρήματα που καταβάλαμε υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. (75% της εισφοράς).

Δ.3 Θέλω ο πελάτης μου να χρεωθεί με όλες τις εισφορές που βαρύνουν τον μηχανικό( ΤΣΜΕΔΕ 1,5%, ΦΕΜ 10%, ΤΕΕ 2%)? Επιτρέπεται από τον νόμο? Με ποιο τρόπο γίνεται στο πρόγραμμα?

 

Ο νόμος δεν επιτρέπει την μετακύληση των εισφορών που βαρύνουν τον μηχανικό στον ιδιοκτήτη του έργου. Παρ' όλα αυτά το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα από την σελίδα «Φορολογικών» του φύλλου «Συντελεστές» να ορίσουμε ότι μία ή περισσότερες από τις εισφορές που βαρύνουν τον μηχανικό θα μετατεθούν στον κύριο του έργου κι επομένως ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω ποσά θα εμφανιστούν στη στήλη Ιδιοκτήτης.

Να σημειώσουμε εδώ πως κάνοντας μια τέτοια αλλαγή αυτόματα το έντυπο του Συγκεντρωτικού Πίνακα Αμοιβών και Κόστους Άδειας για την Έκδοση Οικοδομικής Άδειας θα τροποποιηθεί κατάλληλα και οι εισφορές που μετατέθηκαν στον κύριο του έργου θα φαίνονται στην αντίστοιχη στήλη του ιδιοκτήτη.

Στο έντυπο ΦΕΜ ωστόσο ο φόρος που αναλογεί στον μηχανικό αναγράφεται στο σύνολο του ανεξάρτητα αν έχουμε προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση.

Δ.4 Γνωρίζω προϋπολογισμό και τελικές αμοιβές μόνο. Μπορώ να υπολογίσω τις εισφορές?

Σε ένα νέο έργο στην σελίδα «Κόστος Άδειας» του φύλλου «Εισφορές» εισάγουμε στα σχετικά πεδία τον Προϋπολογισμό του Έργου και τις Αμοιβές κι αυτόματα το πρόγραμμα παράγει τις εισφορές. Αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει ακόμα κι όταν έχουμε δώσει εμβαδομετρικό προϋπολογισμό. Όμως στην περίπτωση αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα ημερομίσθια του ΙΚΑ.
Δ.5 Πως υπολογίζεται το ΚΗ και πως κατανέμεται σε Δήμο και ΕΤΕΡΠΣ?

Στο πρόγραμμα υπάρχουν τρείς επιλογές για τον υπολογισμό του ΚΗ: Κλιμακωτά, 2% του προϋπολογισμού και Απαλλαγή. Όσον αφορά την πρώτη μέθοδο (κλιμακωτά) ο υπολογισμός γίνεται βάση του παρακάτω πίνακα, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΚΗ/47 ψήφισμα και συμπληρώθηκε με τον Ν622/77.

 

Δαπάνη
(€)

Συντελεστής

Αναλογών Φόρος (€)

Από

1,00 – 58,50

0,0%

0,00

Από

58,50 – 147,00

0,5%

0,44

Από

147,00 – 293,00

1,0%

1,46

Από

293,00 – 587,00

1,5%

4,41

Από

587,00 – και άνω

2,0%

 

Σε περίπτωση προσθήκης το ΚΗ υπολογίζεται με 2% χωρίς κλιμάκωση. Η κατανομή του ΚΗ σε Δήμο και ΕΤΕΡΠΣ γίνεται ως εξής: Στους Δήμους στους οποίους λειτουργούν πολεοδομικά γραφεία η εισφορά καταρχήν επιμερίζεται σε 60% υπέρ ΕΤΕΡΠΣ και 40% υπέρ του Δήμου (Εγκ-135/83), εκτός εάν συγκεκριμένοι Δήμοι έχουν ορίσει διαφορετικά ποσοστά (όπως ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης αλλά και ο Δήμος Αθηναίων που έχει ορίσει 25% υπέρ ΕΤΕΡΠΣ και 75% υπέρ Δήμου με το αρ.πρωτ. 2054749/9378/ΚΗ/0.016/13-1 Διεύθυνση Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών).

Δ.6 Πότε ο Δήμος εισπράττει το 75% του ΚΗ και πότε όχι?
Η εισφορά ΚΗ προς τον Δήμο καταβάλλεται εφόσον η άδεια εκδίδεται από Πολεοδομικό Γραφείο το οποίο διατηρεί ο Δήμος. Στους Δήμους στους οποίους λειτουργούν πολεοδομικά γραφεία η εισφορά καταρχήν επιμερίζεται σε 60% υπέρ ΕΤΕΡΠΣ και 40% υπέρ του Δήμου (Εγκ-135/83), εκτός εάν συγκεκριμένοι Δήμοι έχουν ορίσει διαφορετικά ποσοστά (όπως ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης αλλά και ο Δήμος Αθηναίων που έχει ορίσει 25% υπέρ ΕΤΕΡΠΣ και 75% υπέρ Δήμου με το αρ.πρωτ. 2054749/9378/ΚΗ/0.016/13-1 Διεύθυνση Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών).
Δ.7 Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει απαλλαγή από το ΚΗ και πως δηλώνεται?

Οι περιπτώσεις που απαλλάσσονται δίνονται στο κεφάλαιο 14 του κειμένου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ» που βρίσκεται στο φύλλο «Βοήθεια», ενότητα «Προϋπολογισμοί» του προγράμματος.
Αν έχουμε απαλλαγή από την εισφορά του ΚΗ ψηφίσματος θα πρέπει να το δηλώσουμε στο πρόγραμμα στο φύλλο "Συντελεστές | Φορολογικών"
Δ.8 Υπάρχουν στο πρόγραμμα τα απαιτούμενα έντυπα για τις Ρυθμίσεις Ν. 3843/2010

Στο φύλλο «Εκτυπώσεις» μπορούμε να βρούμε στον φάκελο «Ρυθμίσεις Ν. 3843 όλα τα απαιτούμενα έντυπα, τα περισσότερα από τα οποία συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα με βάσει τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει. Τα ειδικά έντυπα αυτά έχουμε την δυνατότητα να τα τροποποιήσουμε ή/και να τα συμπληρώσουμε στο Word ή στο Excel επιλέγοντας τα σχετικά πλήκτρα στο πεδίο «Επεξεργασία Εντύπων» της ταινίας εντολών.