Συχνές Ερωτήσεις Αμοιβές Μηχανικών

 

Εδώ θα βρείτε ερωτήματα και απαντήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις και τον τρόπο σύνταξης των εντύπων και των πινάκων του ΕΚΚΟ, οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης του τελικού πίνακα στην περίπτωση που η αρχική πρόβλεψη κατανομής χιλιοστών διαφέρει σημαντικά από την τελική κατανομή σύμφωνα με τα παραστατικά ή όταν υπάρχουν μη πραγματοποιούμενες εργασίες κ.α.
ΣΤ.1 Μπορώ να συντάξω έντυπα ΕΚΚΟ χωρίς να δώσω εμβαδομετρικό (συμβατικό) προϋπολογισμό?

Μπορούμε να δημιουργήσουμε τα διάφορα έντυπα και τους πίνακες του Ε.Κ.Κ.Ο., χωρίς να δώσουμε συμβατικό προϋπολογισμό, αλλά ξεκινώντας την εισαγωγή δεδομένων από την σελίδα «Ε.Κ.Κ.Ο.» του φύλλου «Ε.Κ.Κ.Ο.». Απλά επιλέγουμε την κατηγορία του έργου και εισάγουμε στα σχετικά κελιά λευκού χρώματος τα τετραγωνικά που επιθυμούμε. Επίσης από τα σχετικά πεδία στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέγουμε την Θέση και την Περιφέρεια που βρίσκεται το ακίνητο καθώς και το Πλήθος των Όψεων του Κτιρίου.
ΣΤ.2 Μπορώ να συντάξω ή και να τυπώσω τελικό πίνακα ΕΚΚΟ χωρίς να έχω δώσει στοιχεία (επιφάνειες) στο ΕΚΚΟ?

Στην σελίδα «Τελικός Πίνακας» του φύλλο «Ε.Κ.Κ.Ο.» μπορούμε να συντάξουμε και να συμπληρώσουμε τον τελικό πίνακα ανεξάρτητα χωρίς άλλα δεδομένα. Εισάγουμε στο σχετικό πεδίο το ποσό που αντιστοιχεί στο ΕΚΚΟ και στην συνέχεια στην στήλη «Εργασία» συμπληρώνουμε τις εργασίες που επιθυμούμε. Τέλος εισάγουμε στα αντίστοιχα κελιά το Ποσοστό του Τελικού Πίνακα Β (0/00) και το Κόστος ανά Εργασία Κατά τα Παραστατικά.
ΣΤ.3 Το κτίριο μου είναι μονοκατοικία αλλά στα έντυπα του ΕΚΚΟ εμφανίζεται το έντυπο Α που αφορά πολυκατοικίες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Που δηλώνω ότι το έργο αφορά μονοκατοικία?

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι δεν έχουμε δηλώσει πως το έργο αφορά μονοκατοικία. Η δήλωση γίνεται στην σελίδα «Ε.Κ.Κ.Ο.» του φύλλου «Ε.Κ.Κ.Ο.» ενεργοποιώντας την επιλογή «Μονοκατοικία» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Πλέον στις εκτυπώσεις εμφανίζεται το Έντυπο Β που αφορά τις μονοκατοικίες.
ΣΤ.4 Πως επηρεάζει η Μέση Τιμή Ζώνης το ΕΚΚΟ και πως επιλέγω Περιφερειακό Διαμέρισμα?

Η Μέση Τιμή Ζώνης αφορά κτίρια με χρήση την κατοικία (εκτός μονοκατοικιών) και κτίρια γραφείων και καταστημάτων. Επηρεάζει τον υπολογισμό του Ε.Κ.Κ.Ο. αφού καθορίζει τον Συντελεστή Πολυτελείας ως εξής:

Αν η οικοδομή εγείρεται:

Α) Σε περιοχή ενταγμένη στο σύστημα Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων (ΑΑΑ), τότε:

  • Όταν η Τιμή Ζώνης (ΤΖ) στην οποία βρίσκεται η οικοδομή είναι μέχρι και την μέση Τιμή Ζώνης (μΤΖ) της περιφέρειας τότε ο Συντελεστής Πολυτελείας είναι 1
  • Όταν η ΤΖ στην οποία βρίσκεται η οικοδομή είναι πάνω από την μέση Τιμή Ζώνης (μΤΖ) και μέχρι το διπλάσιό της τότε ο Συντελεστής Πολυτελείας δίνεται από την σχέση ΣΠ=1.00+(ΤΖ-μΤΖ/μΤΖ)*0.50=
  • Όταν η ΤΖ είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο της μΤΖ, τότε ο Συντελεστής Πολυτελείας είναι 1.5

Β) Σε περιοχές εκτός συστήματος ΑΑΑ, αλλά εντός ζώνης πλάτους 3 χιλιομέτρων (3ΧΜ), ως ΤΖ λαμβάνεται η πλησιέστερη ΤΖ, οπότε ο Συντελεστής Πολυτελείας ορίζεται κατά τα προηγούμενα(Α1 ως Α3)

Γ) Σε περιοχές εκτός συστήματος ΑΑΑ και πέραν της ζώνης των 3ΧΜ ο Συντελεστής Πολυτελείας είναι 1

Η επιλογή του Περιφερειακού Διαμερίσματος γίνεται από την σελίδα «Ε.Κ.Κ.Ο.» του φύλλου «Ε.Κ.Κ.Ο.» κάνοντας κλικ στο πλήκτρο που βρίσκεται δίπλα από την λέξη «Περιφέρεια» και ορίζοντας στην αναπτυσσόμενη λίστα το Διαμέρισμα που επιθυμούμε.

ΣΤ.5 Τιμή Ζώνης: Που δηλώνεται στο πρόγραμμα και ποια είδη έργων επηρεάζει? Υπάρχουν οι τιμές ζώνης στο πρόγραμμα και κάθε πότε αλλάζουν?

Η Τιμή Ζώνης (ΤΖ) αφορά μόνο τον προσδιορισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής (Ε.Κ.Κ.Ο) και μάλιστα μόνο πολυκατοικίες, γραφεία και καταστήματα. Η τιμή ΤΖ μπορεί να συμπληρωθεί στο κεφάλαιο «Συντελεστής Ζώνης» του φύλλου «Έργο» αλλά και στο σχετικό φύλλο του ΕΚΚΟ. Οι Τιμές Ζώνης στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ενότητα Ε.Κ.Κ.Ο. που βρίσκεται στο φύλλο «Βοήθεια».

ΣΤ.6 Ο αρχικός πίνακας στην στήλη εκτίμηση μηχανικού παρουσιάζει άθροισμα μικρότερο από 1000 οπότε πρέπει να τον συμπληρώσω ξανά εγώ. Γιατί?

Οι εργασίες και τα ενδεικτικά ποσά που αναγράφονται στον αρχικό πίνακα είναι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΑ (ΟΙΚ-ΠΕΧΩΔΕ) 1137140/2439/Α0012 ΠΟΛ 1277/1994 και το άθροισμά τους είναι μικρότερο από 1000 διότι για κάποιες εργασίες δεν μπορούν να υπάρχουν ενδεικτικές τιμές (πχ εκσκαφές, ανελκυστήρας). Ο μηχανικός έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τόσο τις εργασίες όσο και τα ενδεικτικά ποσά και να συμπληρώσει τα ποσοστά για τις υπόλοιπες εργασίες του έργου στην σελίδα «Αρχικός Πίνακας» του φύλλου «ΕΚΚΟ».
ΣΤ.7 Ποιοι αρχικοί πίνακες πρέπει να συμπληρώνονται? Γιατί κάποιοι πίνακες είναι ενεργοποιημένοι και κάποιοι όχι?

Ανάλογα με την χρήση των χώρων του κτιρίου θα πρέπει να επιλέγουμε και τον κατάλληλο Αρχικό Πίνακα προς συμπλήρωση. Από την σελίδα «Αρχικός Πίνακας» του φύλλου «Ε.Κ.Κ.Ο.» επιλέγουμε από τον κατάλογο αριστερά, τον πίνακα που θέλουμε να συντάξουμε. Το κόστος κάθε πίνακα υπολογίζεται από τα δεδομένα των εντύπων Ε.Κ.Κ.Ο. εφ' όσον υπάρχουν. Έτσι είναι:

  • Αρχικός Πίνακας 1: Άθροισμα Κόστους εντύπων α και β (κτήρια με κύρια χρήση Κατοικίας και Μονοκατοικίες)
  • Αρχικός Πίνακας 2: Κόστος εντύπου γ (κτήρια γραφείων – καταστημάτων)
  • Αρχικός Πίνακας 3: Άθροισμα Κόστους εντύπων δ και ε (Σταθμοί Αυτοκινήτων – Βιομηχανικά Κτήρια – Γεωργικά & Κτηνοτροφικά Κτήρια – Αποθήκες)
  • Αρχικός Πίνακας 4: Κόστος εντύπου στ (Ξενοδοχεία – Νοσηλευτήρια)
  • Αρχικός Πίνακας 5: Άθροισμα Κόστους εντύπων ζ και η (Εκπαιδευτήρια – Μουσεία και λοιπά μη κατονομαζόμενα κτήρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες α έως η)

Ανάλογα με την κατηγορία κτηρίου που επιλέγουμε στην σελίδα «ΕΚΚΟ» του φύλλου «ΕΚΚΟ» αυτόματα ενεργοποιείται ο αντίστοιχος πίνακας στην σελίδα «Αρχικός Πίνακας».

ΣΤ.8 Η αρχική μου εκτίμηση κατανομής χιλιοστών κόστους σε κάθε εργασία διαφέρει σημαντικά από την πραγματική τελική κατανομή σύμφωνα με τα παραστατικά. Τι συνέπεια έχει αυτό και πως αντιμετωπίζεται?

Η βασική μέριμνα συμπληρώνοντας τον Τελικό Πίνακα είναι ο πίνακας να είναι ισοσκελισμένος τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Όσον αφορά την κάθετη ισοσκέλιση θα πρέπει το άθροισμα των ποσοστών να είναι 1000. Στην οριζόντια ισοσκέλιση θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι η διαφορά του κόστους ανά εργασία κατά τα παραστατικά με το εκτιμώμενο κόστος από τον μηχανικό δεν θα είναι αρνητική, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα κληθούμε να καταβάλουμε ΦΠΑ για την διαφορά.

Στην περίπτωση όμως που έχουμε αρνητικές διαφορές το αντιμετωπίζουμε αλλάζοντας τα ποσοστά του τελικού πίνακα. Το πρόγραμμα μας βοηθάει στη φάση αυτή της μεταβολής των ποσοστών δίνοντας μας στο δεύτερο μέρος της στήλης «ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ» την μέγιστη τιμή του τελικού ποσοστού που θα ισοσκέλιζε πλήρως κάθε εργασία. Συγχρόνως, μας δίνει και το άθροισμα της στήλης, το οποίο πρέπει να είναι 1000. Έτσι, σε κάποιες εργασίες (τυπικά στις εργασίες σκυροδέμα και επιχρίσματα όπου κατά κανόνα συγκεντρώνουμε περισσότερα παραστατικά) αυξάνουμε το τελικό ποσοστό ενώ σε άλλες που δεν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε το αρχικά προβλεφθέν ύψος παραστατικών μειώνουμε το τελικό ποσοστό. Χρειάζεται προσοχή εδώ καθώς υπερβολές στα ποσοστά δεν θα γίνουν δεκτές στην αρμόδια ΔΥΟ (πχ σκυρόδεμα 500‰). Επίσης στον πίνακα έχουμε την δυνατότητα να ορίσουμε ότι μια εργασία δεν θα πραγματοποιηθεί παρ' όλο που είχε αρχικά προβλεφθεί. Στην περίπτωση αυτή το τελικό ποσοστό της εργασίας αυτής αφαιρείται από το σύνολο 1000 και ο ισοσκελισμός του πίνακα γίνεται στα εναπομένοντα χιλιοστά. Σχετικό σχόλιο αναγράφεται στην περίπτωση αυτή στον πίνακα εκτύπωσης.

ΣΤ.9 Τα ποσά στον τελικό πίνακα του ΕΚΚΟ δίνονται με ή χωρίς τον ΦΠΑ
Στα ποσά του τελικού πίνακα που προέρχονται από τιμολόγια υλικών συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ενώ στα ποσά που προέρχονται από Δελτία Παροχής Υπηρεσιών όχι. Αν όμως κάποιο ΔΠΥ αφορά εργασία με τα υλικά τότε πρέπει θα συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ στον τελικό πίνακα του ΕΚΚΟ.
ΣΤ.10 Ποιο είναι το Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής για έργο Πισίνας βάσει του οποίου θα συμπληρωθεί ο Αρχικός Πίνακας του ΕΚΚΟ?
Ως Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται το σύνολο του Αναλυτικού Προϋπολογισμού.