Συχνές Ερωτήσεις Αμοιβές Μηχανικών

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εφαρμογής γενικά, τα είδη των έργων που υποστηρίζει, τα υποχρεωτικά έντυπα κ.α.
Α.1 Που αποθηκεύονται τα αρχεία του προγράμματος;
Για κάθε έργο αποθηκεύεται ένα και μοναδικό αρχείο με προέκταση .amv4. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ως προς το όνομα του αρχείου και την θέση αποθήκευσης
Α.2 Μπορώ να τυπώσω όλα τα απαιτούμενα έντυπα μαζί?

Στο φύλλο «Εκτυπώσεις» επιλέγουμε από το δέντρο των εκτυπώσεων το κουτάκι δίπλα από κάθε έντυπο το οποίο επιθυμούμε να τυπωθεί, στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο «Εμφάνιση Επιλεγμένων» και τέλος το πλήκτρο «Εκτύπωση».
Α.3 Πως μπορώ να τυπώσω την 2η σελίδα του τριπλότυπου κατάθεσης εισφορών ή το Α3 έγχρωμο?
Στο φύλλο «Εκτυπώσεις» επιλέγουμε από τον φάκελο «Φορολογικά» του  δέντρου των εκτυπώσεων τα έντυπα «Τριπλότυπο Κατάθεσης Εισφορών Έγχρωμο» και «Α3 –Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών Έγχρωμο» και στην συνέχεια το πλήκτρο «Περιθώρια Σελίδας».  Στον διάλογο που εμφανίζεται θέτουμε τα επιθυμητά περιθώρια για Αριστερά και Πάνω και επιλέγουμε το κουτάκι για την «Εκτύπωση Φόντου της Σελίδας».
Α.4 Μπορώ να πάρω αποτελέσματα σε ΔΡΧ και με ποιο τρόπο?

Με το Αμοιβές μπορούμε να συντάξουμε προϋπολογισμούς και αμοιβές τόσο σε ευρώ, όσο και σε δρχ. Η επιλογή του επιθυμητού νομίσματος γίνεται από τη σχετική λίστα επιλογών που βρίσκεται στο Φύλλο «Συντελεστές > Διάφοροι». Επίσης εδώ δηλώνουμε και το βήμα στρογγυλοποίησης των διαφόρων ποσών που επιθυμούμε. Το βήμα είναι το ίδιο και για τα δύο νομίσματα (μετατροπή του βήματος από το ένα νόμισμα στο άλλο). Το επιλεγμένο κάθε στιγμή νόμισμα, καταχωρείται στις τρέχουσες επιλογές του προγράμματος, οπότε θα είναι το νόμισμα με το οποίο θα ξεκινήσει η εφαρμογή και την επόμενη φορά.
Ανάλογα με το νόμισμα που έχουμε επιλέξει, στις τιμές της ΕΤΑ και του λ στην γραμμή τίτλου εμφανίζεται το σύμβολο €, έτσι ώστε κάθε στιγμή να γνωρίζουμε το νόμισμα στο οποίο υπολογίζει το πρόγραμμα.
Α.5 Πως θα ορίσω το πλήθος και το είδος των ορόφων του κτιρίου? Έχουν σημασία οι όροφοι στο πρόγραμμα και στα αποτελέσματα? Που χρησιμοποιούνται?

Στην σελίδα «Τρόπος Κατασκευής» του φύλλου «Έργο» μπορούμε να δώσουμε το πλήθος των ορόφων του κτιρίου, χαρακτηρίζοντας κάθε όροφο ως Υπόγειο, Ισόγειο, Ανώγειο ή Δώμα. Εφ' όσον δοθούν οι όροφοι  μπορούμε πλέον να συντάξουμε με λεπτομέρεια τον εμβαδομετρικό προϋπολογισμό, του κτιρίου δίνοντας αναλυτικά τους χώρους από τις κατόψεις. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι όροφοι δεν έχουν καμία σημασία στους υπολογισμούς.
Α.6 Δεν βλέπω πολλά είδη έργων, πχ Κατεδάφιση, Αλλαγή Χρήσης, Αναθεώρηση κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά στο πρόγραμμα?

Στο φύλλο «Έργο» δηλώνουμε μόνο το είδος έργου που επηρεάζει τον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών, δηλαδή Νέα Οικοδομή, Προσθήκη (προσαύξηση 30%) και Διαρρύθμιση (προσαύξηση 50%). Τον πλήρη κατάλογο των έργων του προγράμματος μπορεί κανείς να τον βρει στο φύλλο «Προϋπολογισμοί» σελίδα «Συμβατικός» επιλέγοντας το κελί «Κάντε διπλό κλικ εδώ για να Προσθέσετε και άλλους χώρους».
Α.7 Ποιοι συντελεστές αλλάζουν συχνά και πρέπει να ελέγχουμε να έχουν επίκαιρη τιμή για να μην έχουμε πρόβλημα στις υπηρεσίες?
ΕΤΑ ΤΕΕ, λ-λ΄, Μ.Η. ΙΚΑ, Τ.Η. ΙΚΑ, μΤ2, Τ2 ΕΚΚΟ, %Κ.Η., ΦΠΑ (19% ή 13%)
Οι τρέχουσες τιμές των διαφόρων συντελεστών και παραμέτρων ενημερώνονται αυτόματα (online) από το πρόγραμμα. Αυτό γίνεται κάθε φορά που ξεκινάτε την εφαρμογή ή/και οποιαδήποτε άλλη στιγμή με την εντολή "Online Ενημέρωση Συντελεστών" που θα βρείτε στο στρογγυλό πλήκτρο ή στην καρτέλα συντελεστές.
Α.8 Μπορώ να αναθέσω μια εργασία (μελέτη ή επίβλεψη) σε δύο ή περισσότερους μηχανικούς και πως?
Κατ' αρχήν πρέπει στο φύλλο «Αμοιβές» και στην σελίδα «Εργασιών» να δηλώσουμε στο πεδίο «Μηχανικοί», στο κάτω μέρος της σελίδας, «Διαφορετικοί» ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί στην στήλη «Μηχανικοί» του πίνακα το πλήκτρο από το οποίο εμφανίζεται ο διάλογος ανάθεσης μιας εργασίας σε περισσότερους από έναν μηχανικούς. Στην συνέχεια κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο προσθέτουμε τον δεύτερο μηχανικό. Τέλος στην στήλη «Ποσοστό» εισάγουμε το ποσοστό της αμοιβής που αναλογεί στον κάθε μηχανικό προσέχοντας το άθροισμα να είναι 100%.
Α.9 Ποια είναι τα υποχρεωτικά έντυπα για την έκδοση της άδειας?

Όλα τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στο φύλλο «Βοήθεια» ενότητα «Αμοιβές» του προγράμματος.