Συχνές Ερωτήσεις Αμοιβές Μηχανικών

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο σύνταξης των Πινάκων Υπολογισμού των ημερομισθίων και της προκαταβολής του ΙΚΑ, οδηγίες για το ποιός πίνακας απαιτείται να υποβληθεί ανάλογα το είδος του έργου (μπετόν,μεταλικό, φέρουσα τοιχοποιία) κ.α.
Ε.1 Σε περίπτωση μεταλλικού ή προκατασκευασμένου ή κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία από ποιον ή ποιους πίνακες του ΙΚΑ θα λάβω τα ημερομίσθια?

Οι πίνακες 1 & 2 του ΙΚΑ συμπληρώνονται πάντα από το πρόγραμμα και οι δύο. Ο Πίνακας 1 αφορά τεχνίτες μη εστεγασμένων επαγγελμάτων και είναι ο περισσότερο συχνά χρησιμοποιούμενος καθώς από αυτόν λαμβάνονται τα ημερομίσθια σε τυπικά κτιριακά έργα από μπετόν. Σε μεταλλικά ή προκατασκευασμένα κτίρια δηλώνουμε τα ημερομίσθια να ληφθούν από τον πίνακα 2 (ο οποίος ας σημειωθεί ότι έχει σημαντικά μειωμένους συντελεστές, άρα δίνει λιγότερα ημερομίσθια). Σε κτίρα χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα το πρόγραμμα αυτόματα αφιαρεί από το σύνολο των ημερομισθίων τα 2/3 των ημερομισθίων της φάσης εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός. Τα ημερομίσθια πρέπει να λαμβάνονται από τον πίνακα 3 όταν έχουμε όχι συμβατικό αλλά αναλυτικό προϋπολογισμό (κατά ΑΤΟΕ '89 με προμέτρηση εργασιών) σε κάποιο έργο. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανικός επιλέγει τον πίνακα ή τους πίνακες από του οποίους θα ληφθούν τα ημερομίσθια. Αυτό γίνεται τσεκάροντας τις σχετικές επιλογές στο φύλλο "Έργο | Στοιχεία Έργου".
Ε.2 Μπορώ να συντάξω πίνακα 1 ή 2 ΙΚΑ χωρίς να συμπληρώσω τον εμβαδομετρικό προϋπολογισμό?

Στις σελίδες «Πίνακας 1 (Μη εστεγασμένα)» και «Πίνακας 2 (Εστεγασμένα) του φύλλου «ΙΚΑ» εμφανίζονται οι αντίστοιχοι πίνακες όπου μπορούμε να εισάγουμε, ανάλογα με το είδος του κτιρίου ή της εργασίας και του είδους κάθε χώρου, τα τετραγωνικά που επιθυμούμε στα κελιά λευκού χρώματος που αντιστοιχούν στον συνδυασμό κτιρίου/εργασίας και χώρου για το έργο. Αυτόματα το πρόγραμμα υπολογίζει τον αριθμό των ημερομισθίων στην τελευταία στήλη του πίνακα.
Ε.3 Στις εκτυπώσεις υπάρχουν και συμπληρώνονται πάντα όλοι οι πίνακες 1, 2 και 3 του ΙΚΑ. Από ποιόν ή ποιους λαμβάνονται τα ημερομίσθια και η εργατική δαπάνη?
Ο Πίνακας 1 προσδιορίζει α) τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών (μη εστεγασμένων επαγγελμάτων) ανά τ.μ. κτιρίου με τον οποίο υπολογίζονται οι, κατ' ελάχιστον, καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές και β) Την κατανομή του συνολικού .αριθμού των ημερομισθίων σε ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις.

Ο Πίνακας 2 προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών (εστεγασμένων επαγγελμάτων) ανά τ.μ. κτιρίου με τον οποίο υπολογίζονται οι, κατ' ελάχιστον, καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές

Ο Πίνακας 3 προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών (μή εστεγασμένων επαγγελμάτων) ανά μονάδα οικοδομικής εργασίας

Η προκαθορισμένη ρύθμιση στο ΤΟΛ Αμοιβές, είναι να μην λαμβάνονται υπόψη τα ημερομίσθια του πίνακα 2 και 3 στον υπολογισμό των συνολικών ημερομισθίων του έργου, καθώς κατά κανόνα στα κτιριακά έργα υποβάλλεται μόνο ο πίνακας 1. Έτσι αν θέλουμε να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ημερομίσθια του πίνακα 2 ή τα ημερομίσθια τόσο του πίνακα 1 όσο και του πίνακα 2 ή και του 3, θα πρέπει να κάνουμε τη σχετική ρύθμιση στο φύλλο «Συντελεστές» σελίδα «Ι.Κ.Α.» ή στο φύλλο «Έργο», «Στοιχεία Έργου».

Ε.4 Θέλω να υπολογίσω τα ημερομίσθια σε έργο που αφορά μεταλλικό κτίριο. Πως γίνεται αυτό?

Στην περίπτωση αυτή τα ημερομίσθια αφορούν εστεγασμένα επαγγέλματα κι επομένως ο πίνακας που συμπληρώνεται είναι ο Πίνακας 2 που βρίσκεται στο φύλλο «ΙΚΑ» σελίδα «Πίνακας 2 (Εστεγασμένα). Αν έχουμε συντάξει εμβαδομετρικό προϋπολογισμό ο Πίνακας 2 συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα διαφορετικά εισάγουμε, ανάλογα με το είδος του κτιρίου ή της εργασίας και του είδους κάθε χώρου, τα τετραγωνικά που επιθυμούμε στα κελιά λευκού χρώματος που αντιστοιχούν στον συνδυασμό κτιρίου/εργασίας και χώρου για το έργο. Αυτόματα το πρόγραμμα υπολογίζει τον αριθμό των ημερομισθίων στην τελευταία στήλη του πίνακα.
Ε.5 Στην αλλαγή χρήσης πως υπολογίζονται τα ημερομίσθια του ΙΚΑ? Αν έχω επιπλέον και προσθήκη ή/και διαρρύθμιση τι αλλάζει?

Στην αλλαγή χρήσης, κι εφόσον η διαφορά των προϋπολογισμών της νέας χρήσης και της υφιστάμενης είναι θετική, τα ημερομίσθια τα οποία οφείλονται είναι η διαφορά που προκύπτει αφαιρώντας τα ημερομίσθια τα οποία έχουμε πληρώσει για την υφιστάμενη χρήση από τα ημερομίσθια τα οποία προκύπτουν από την νέα χρήση.
Ο αριθμός των ημερομισθίων που εισάγεται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα 2 του ΙΚΑ όμως, αφορά τα συνολικά ημερομίσθια που προκύπτουν από την νέα χρήση με την σημείωση ότι πρόκειται για αλλαγή χρήσης. Την διαφορά θα την υπολογίσει το ΙΚΑ με βάση τα δεδομένα που έχει στο αρχείο της η υπηρεσία για την υφιστάμενη χρήση.
Να σημειώσουμε εδώ ότι πριν καταθέσουμε τον πίνακα των ημερομισθίων στο ΙΚΑ θα πρέπει να ρωτήσουμε αν το υφιστάμενο έργο έχει κλείσει και άρα έχει μπει στο αρχείο ή όχι. Αν το έργο είναι ενεργό η διαδικασία είναι όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν όμως έχει κλείσει τότε δεν συμπληρώνεται ο Πίνακας 1 ή 2 αλλά μόνο ο Πίνακας 3.
Αν γίνεται προσθήκη ή/και διαρρύθμιση στην αλλαγή χρήσης τότε αφενός για την προσθήκη προστίθενται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα 2 τα ημερομίσθια που προκύπτουν από τα τετραγωνικά της προσθήκης, κι αφετέρου για την διαρρύθμιση συμπληρώνεται ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός – Πίνακας 3 ΙΚΑ. Στη περίπτωση αυτή το σύνολο των ημερομισθίων προκύπτει από το άθροισμα των ημερομισθίων της αλλαγής χρήσης, της προσθήκης και της διαρρύθμισης.

Σε κάθε περίπτωση κάνοντας χρήση του wizard για την αλλαγή χρήσης της έκδοσης 4 του προγράμματος των Αμοιβών Μηχανικών τα ημερομίσθια της αλλαγής χρήσης και της προσθήκης υπολογίζονται αυτόματα. Στην περίπτωση που υπάρχει και διαρρύθμιση τότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε αφού τελειώσουμε την διαδικασία του wizard είναι να συμπληρώσουμε τον Αναλυτικό Προϋπολογισμό – Πίνακα 3 ΙΚΑ.