Συχνές Ερωτήσεις Αμοιβές Μηχανικών

 

Στα θέματα του κεφαλαίου αυτού θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον υπολογισμό των αμοιβών, την ανάθεση μελετών και επιβλέψεων σε ένα ή περισσότερους μηχανικούς, τον υπολογισμό της ελάχιστης αμοιβής, την πολλαπλή εφαρμογή σε μία ή περισσότερες μελέτες, το τοπογραφικό κλπ.
Γ.1 Σε κατοικία ή κατάστημα αλλάζω το ΣΖ αλλά οι αμοιβές δεν αλλάζουν. Γιατί?
Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού από τον οποίο θα προκύψουν οι αμοιβές λαμβάνεται πάντα συντελεστής ζώνης 1.0 (η τιμή ρυθμίζεται από τους συντελεστές σε περίπτωση που μεταβληθεί στο μέλλον). Η τιμή του συντελεστή ζώνης που επιλέγουμε εφαρμόζεται μόνο για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού από τον οποίο θα προκύψουν οι εισφορές του ιδιοκτήτη
Γ.2 Σε πολλαπλή εφαρμογή (Ν όμοια κτίρια) μπορεί η αμοιβή διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου να υπολογιστεί είτε μια φορά στο σύνολο, είτε ως πολλαπλή εφαρμογή? Πως υλοποιείται αυτό?

Ναι στην έκδοση 4 η επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου μπορεί να δοθεί είτε μια φορά στο σύνολο του έργου είτε να δοθεί ως πολλαπλή εφαρμογή.

Στην πρώτη περίπτωση στο φύλλο «Προϋπολογισμοί» σελίδα «Συμβατικός» εισάγουμε το σύνολο των τετραγωνικών του ακαλύπτου στο σχετικό κελί του πίνακα και στην συνέχεια στην σελίδα «Εργασιών» του φύλλου «Αμοιβές» εισάγουμε στην στήλη «Ν» για την Διαμόρφωση Περιβάλλοντα πλήθος εφαρμογών = 1.
Στην δεύτερη περίπτωση στον συμβατικό εισάγουμε τα τετραγωνικά που αντιστοιχούν σε κάθε μία εφαρμογή και στην συνέχεια στις αμοιβές εισάγουμε στην στήλη «Ν» για την Διαμόρφωση Περιβάλλοντα το πλήθος των εφαρμογών.
Γ.3 Είμαι τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός και θέλω να αναθέσω το 80% του αντισεισμικού σε κάποιο πολιτικό μηχανικό. Υποστηρίζεται αυτό από το πρόγραμμα? Τι λύση υπάρχει?

Κατ' αρχήν πρέπει στο φύλλο «Αμοιβές» και στην σελίδα «Εργασιών» να δηλώσουμε στο πεδίο «Μηχανικοί», στο κάτω μέρος της σελίδας, «Διαφορετικοί» ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί στην στήλη «Μηχανικοί» του πίνακα το πλήκτρο από το οποίο εμφανίζεται ο διάλογος ανάθεσης μιας εργασίας σε περισσότερους από έναν μηχανικούς. Πατώντας το πλήκτρο που αναλογεί στην «Φέρουσα Κατασκευή» μπορούμε να προσθέσουμε κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο τον δεύτερο μηχανικό. Τέλος στην στήλη «Ποσοστό» εισάγουμε το ποσοστό της αμοιβής που αναλογεί στον κάθε μηχανικό. Όσον αφορά τα ποσοστά χρειάζεται προσοχή διότι το 80% του αντισεισμικού είναι προσαύξηση στην αμοιβή, δηλαδή ο πολιτικός μηχανικός πρέπει να πάρει το 80% στο 180% της αμοιβής. Έτσι με αναγωγή στο 100% το ποσοστό που αναλογεί στον πολιτικό μηχανικό είναι 44,44%. Στρογγυλοποιώντας, τα ποσοστά του καθενός διαμορφώνονται στο 45% για τον πολιτικό μηχανικό και 55% για τον τεχνολόγο μηχανικό.
Γ.4 Σε προηγούμενη έκδοση η δαπάνη για την μελέτη και την επίβλεψη χρονικού προγραμματισμού ήταν το 10%. Στην έκδοση 4.x η δαπάνη αυτή είναι το 100% του προϋπολογισμού των αρχιτεκτονικών και η αμοιβή σημαντικά μεγαλύτερη. Τι άλλαξε? Μπορώ να υπολογίσω τις αμοιβές με ίδιο τρόπο όπως με τις προηγούμενες εκδόσεις?
Όσον αφορά τον υπολογισμό της δαπάνης για την μελέτη και την επίβλεψη χρονικού προγραμματισμού υπάρχουν τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις.
Η πρώτη σύμφωνα με το Άρθρο 53 του Π.Δ. 515/1989 ορίζει ότι η δαπάνη θα λαμβάνεται κατά ανώτατο όριο το 20% του πραγματικού προϋπολογισμού του έργου.
Η δεύτερη στηρίζεται στην Παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 8/1990 και ορίζει την δαπάνη ως 10% του πραγματικού προϋπολογισμού.
Η τρίτη αφορά την προσέγγιση του ΤΕΕ βάσει της οποίας η δαπάνη μπορεί να είναι ή το 10% ή το 20% του πραγματικού προϋπολογισμού.
Το ΤΟΛ Αμοιβές υπολογίζει την δαπάνη για την μελέτη και την επίβλεψη χρονικού προγραμματισμού με την προσέγγιση του ΤΕΕ κι έτσι μας δίνεται η δυνατότητα στο πρόγραμμα να επιλέξουμε ανάμεσα στις δύο τιμές (0,1 ή 0,2) που ορίζει το ΤΕΕ για τον Συντελεστή επί του Προϋπολογισμού για τον Χρονικό Προγραμματισμό. Ορίζοντας τιμή 0,1 για τον συντελεστή υπολογίζεται η αμοιβή για την μελέτη και την επίβλεψη του χρονικού προγραμματισμού όπως και στην προηγούμενη έκδοση του προγράμματος.
Γ.5 Το πρόγραμμα επιτρέπει την αλλαγή των συντελεστών κ και μ στα σχετικά φύλλα των συντελεστών. Επιτρέπεται αυτό? Γίνεται αποδεκτό από το ΤΕΕ?
Η δυνατότητα που δίνει το πρόγραμμα για αλλαγή των συντελεστών κ και μ υπάρχει ΜΟΝΟ για την ενημέρωση των συντελεστών σε περίπτωση αλλαγής από τον νόμο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι υπολογισμοί των αμοιβών και των εισφορών δεν θα είναι ορθοί και θα απορρίπτονται από το ΤΕΕ.
Γ.6 Υποβάλλω στο ΤΕΕ ένα xml και η υπολογισμένη από το ΤΕΕ μελέτη θέρμανσης είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή που δίνει το πρόγραμμα. Είναι σωστό? Τι φταίει?
Το ΤΕΕ δίνει ένα αποτέλεσμα για Μελέτη Θέρμανσης και κατανομής Δαπανών ενώ το ΤΟΛ Αμοιβές χωριστά Μελέτη Θέρμανσης και Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης. Το άθροισμα είναι το ίδιο.
Γ.7 Υποβάλλω ένα xml στο ΤΕΕ που περιέχει τοπογραφικό και το ΤΕΕ δίνει πολύ μικρότερη αμοιβή τοπογραφικού. Ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι?

Στο σύστημα του ΤΕΕ και προκειμένου για έκδοση οικοδομικών αδειών, μπορούν να δοθούν με το αρχείο xml μόνο όσες τιμές αναγράφονται με μαύρο χρώμα στον πίνακα της σελίδας «Τοπογραφικού» του φύλλου «Αμοιβές». Οι γκρίζες γραμμές δεν υπάρχει τρόπος να δοθούν στο ΤΕΕ, αλλά δίνονται στο πρόγραμμα βοηθητικά ως συχνά ζητούμενες τοπογραφικές εργασίες, η αμοιβή των οποίων πολλές φορές ζητείται από τους μηχανικούς. Επομένως αν έχουμε συμπεριλάβει στον υπολογισμό της αμοιβής τοπογραφικού εργασίες οι οποίες ανήκουν στις γκρίζες γραμμές θα έχουμε σίγουρα διαφορά σε σχέση με την αμοιβή που υπολογίζει το ΤΕΕ.
Γ.8 Υπάρχει κάποιος «μπούσουλας» για τα σημεία πολυγωνομετρίας που επιτρέπεται να δώσω κατ' ελάχιστο σε κάποιο τοπογραφικό?
Με βάση την εγκύκλιο 8/90 σε Γήπεδα σε Εκτός Σχεδίου Περιοχές τα πολυγωνομετρικά σημεία λαμβάνονται ένα ανά δύο στρέμματα, με ελάχιστο αριθμό ένα. Σε Οικόπεδα Εντός Σχεδίου και Οικόπεδα σε Οικισμούς Χωρίς Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο τα πολυγωνομετρικά σημεία λαμβάνονται ένα ανά στρέμμα, με ελάχιστο αριθμό ένα.
Γ.9 Στον κατάλογο των μηχανικών μπορώ να ζητήσω για κάποιο μηχανικό να μην λαμβάνει το 2000*λ, παρόλο που το ΤΕΕ το υπολογίζει πάντα. Αν όμως υποβάλλω κάποιο σύνθετο έργο με 2 διαφορετικά xml μόνο στο ένα θα πρέπει να υπολογιστούν τα οδοιπορικά. Τι κάνω?
Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η περίπτωση αυτή είναι να επικοινωνήσετε με το ΤΕΕ και να ζητήσετε την έκδοση διαφορετικής εντολής που να μην συμπεριλαμβάνει το 2000·λ για ένα από τα δύο έργα.
Γ.10 Στον πελάτη μου εκδίδω Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω το τελικό ποσό, π.χ. όχι 6229,73€ που υπολόγισε το πρόγραμμα, αλλά 6250,00€. Πως θα τυπώσω σωστά το ΦΕΜ και τις εισφορές?

Στην σελίδα «Μηχανικών» του φύλλου «Αμοιβές» ενεργοποιούμε την επιλογή «Οριζόμενη» στην σχετική στήλη της αμοιβής και της επίβλεψης και στην συνέχεια στις στήλες «Τελική ΦΕΜ 10%» και «Τελική» εισάγουμε το στρογγυλοποιημένο ποσό που αναγράφεται και στο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών που εκδώσαμε (στο παράδειγμα μας 6250,00€). Στην συνέχεια μπορούμε από το φύλλο «Εκτυπώσεις» να τυπώσουμε τα έντυπα του ΦΕΜ και των εισφορών, τα οποία πλέον αναγράφουν τα στρογγυλοποιημένα ποσά.
Γ.11 Υπολογίζει το πρόγραμμα τις αμοιβές ανά στάδιο μελέτης (προκαταρκτική, προμελέτη, οριστική, εφαρμογής) ?

Στην σελίδα «Σταδίων» του φύλλου «Αμοιβές» εμφανίζεται ο Πίνακας Υπολογισμού Αμοιβών Μελέτης Φάσεων Εργασιών και Αμοιβών Χρονικού Προγραμματισμού & Τευχών Δημοπράτησης. Όσον αφορά στην Μερική Ανάθεση τα στάδια που περιλαμβάνονται είναι της Προκαταρκτικής Μελέτης, της Προμελέτης μόνο και της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης. Όταν έχουμε μόνο Προμελέτη η αμοιβή του αντίστοιχου σταδίου προσαυξάνεται κατά 40% ενώ όταν έχουμε Προμελέτη και Οριστική Μελέτη η αμοιβή κάθε σταδίου προσαυξάνεται 25%.

Στην Πλήρη Ανάθεση τα στάδια που περιλαμβάνονται είναι της Προμελέτης, της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής. Το ποσοστό της αμοιβής για κάθε στάδιο εξαρτάται από το είδος της εργασίας, και υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά του επόμενου πίνακα.


Στάδιο Μελέτης

Μελέτες

Αρχιτεκτονι-κές

Στατικ-ές

Εγκαταστά-σεων

Προμελέτη

35%

25%

25%

Οριστική Μελέτη

25%

35%

35%

Μελέτη Εφαρμογής

(χωρίς τεύχη δημοπράτησης)

40%

40%

40%

Γ.12 Πως υπολογίζονται οι αμοιβές και οι εισφορές σε έργο πισίνας? Τι αλλάζει όταν συμπεριλαμβάνεται και κτίριο στο έργο?

Στο φύλλο «Προϋπολογισμοί» σελίδα «Συμβατικός» κάνουμε προσθήκη νέου χώρου από το σχετικό πεδίο και από την αναπτυσσόμενη λίστα επιλέγουμε πισίνα. Στην συνέχεια συντάσσουμε αναλυτικό προϋπολογισμό από την σελίδα «Αναλυτικός» του ίδιου φύλλου εξασφαλίζοντας ότι έχουμε καλύψει για κάθε εργασία τουλάχιστον την συμβατικά προσδιοριζόμενη δαπάνη. Τέλος επιλέγουμε να υπολογιστούν οι αμοιβές μόνο από τον Αναλυτικό Προϋπολογισμό.

Για το ΤΕΕ ο προϋπολογισμός πισίνας είναι: Π = ΕΤΑ*1,5*Επιφ.

Οπότε για ύδρευση και αποχέτευση είναι το 3% και για ηλεκτρολογικά το 6% αυτού.

Κατά κανόνα τα ποσά που προκύπτουν για τις δαπάνες συμβατικά είναι πολύ συντηρητικά και δεν γίνονται δεκτά στις πολεοδομίες.

Ένας «μπούσουλας» είναι σαν τιμή μονάδος στον Αναλυτικό Προϋπολογισμό όσον αφορά την ύδρευση και την αποχέτευση να χρησιμοποιείτε 12 – 18€/μ2 και για τα ηλεκτρολογικά 18 – 24€/μ2

Γ.13 Υπολογίζει το πρόγραμμα τις αμοιβές χρονικού προγραμματισμού και τευχών δημοπράτησης χωριστά για κάθε μελέτη?

Στην σελίδα «Σταδίων» του φύλλου «Αμοιβές» εμφανίζεται ο Πίνακας Υπολογισμού Αμοιβών Μελέτης Φάσεων Εργασιών και Αμοιβών Χρονικού Προγραμματισμού & Τευχών Δημοπράτησης όπου αναγράφονται αναλυτικά οι αμοιβές για τον Χρονικό Προγραμματισμό β2 και για τα Τεύχη Δημοπράτησης β3 για όλες τις μελέτες ξεχωριστά.

Ο υπολογισμός αυτός αφορά αποκλειστικά Δημόσια Έργα. Ειδικά για τα Τεύχη, το ύψος της αμοιβής εξαρτάται από το ποιες εργασίες τευχών δημοπράτησης εκτελούνται. Η σχετική ρύθμιση γίνεται από το φύλλο «Συντελεστές».

Γ.14 Πως μπορώ να υπολογίσω αμοιβές μηχανικού για Ρύθμιση Ν. 3843/2010
Στη σελίδα Αμοιβές| Ρυθμίσεων Ν.3843 συμπληρώνουμε τις ημέρες ή τις ώρες απασχόλησης του μηχανικού ανάλογα με τα έτη εμπειρίας του και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις ελάχιστες τιμές που έχει δώσει το ΤΕΕ. Το πρόγραμμα ελέγχει τις ελάχιστες τιμές έτσι ώστε το έργο να γίνεται δεκτό στο Online σύστημα του ΤΕΕ. Το αρχείο XML για το ΤΕΕ παράγεται και υποβάλλεται με το γνωστό τρόπο.
Γ.15 Υπάρχουν στο πρόγραμμα τα απαιτούμενα έντυπα για τις Ρυθμίσεις Ν. 3843/2010
Στο φύλλο «Εκτυπώσεις» μπορούμε να βρούμε στον φάκελο «Ρυθμίσεις Ν. 3843 όλα τα απαιτούμενα έντυπα, τα περισσότερα από τα οποία συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα με βάσει τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει. Τα ειδικά έντυπα αυτά έχουμε την δυνατότητα να τα τροποποιήσουμε ή/και να τα συμπληρώσουμε στο Word ή στο Excel επιλέγοντας τα σχετικά πλήκτρα στο πεδίο «Επεξεργασία Εντύπων» της ταινίας εντολών.
Γ.16 Ποιες μελέτες χρησιμοποιώ για Νομιμοποίηση?

Κτίριο αποπερατωμένο

  • - Αποτύπωση αρχιτεκτονικών (όχι επίβλεψη)
  • - Μελέτη Στατικών (όχι επίβλεψη)
  • - Εγκαταστάσεις, όσες απαιτούνται από τον ΓΟΚ (μελέτη – επίβλεψη)

Κτίριο μη αποπερατωμένο (ανάλογα το στάδιο αποπεράτωσης).
Αν πχ το κτίριο είναι στην φάση του μπετόν τότε:

  • - Αρχιτεκτονικά (μελέτη – επίβλεψη)
  • - Στατικά (μελέτη – επίβλεψη)
  • - Εγκαταστάσεις, όσες απαιτούνται από τον ΓΟΚ, (μελέτη – επίβλεψη)