Αμοιβές
Μηχανικών

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / 19.3.1984

ΦΕΚ 154/Β/19.3.1984

Αριθμός 130646

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1396/1983 "για τις υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα".

2. Τις διατάξεις του Ν.400/76 "περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

3. Την από 29.2.1984 γνώμη του ΤΕΕ.

4. Την από 20.2.1984 γνώμη της ΓΣΕΕ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο έκδοσης και θεώρησης, τον τύπο, τον τρόπο τήρησης και το περιεχόμενο του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας ως κατωτέρω:

 

Ι. Έκδοση - Θεώρηση

Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας, πριν την έναρξη των εργασιών, και εφόσον το έργο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.1396, ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος ολόκληρου του έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί ο κύριος του έργου υποχρεούται να προμηθευθεί ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.

Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας θεωρείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις, Τμήματα, ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας

 

ΙΙ. Τύπος ημερολογίου μέτρων ασφαλείας

Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας έχει σχήμα ορθογώνιο και διαστάσεις σελίδας γραφομηχανής (DIN A4). Έχει 100 σελίδες αριθμημένες και φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

 

1. Στο εξώφυλλο

α) Επάνω αριστερά, σε δύο στίχους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

β) Στη μέση, σε ένα στίχο

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

γ) Κάτω και δεξιά

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

 

 

 

2. Στη δεύτερη σελίδα του εξώφυλλου αναγράφονται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν.1396/83, η παράγραφος 1 του άρθρου 113 του Π.Δ. 1073/81 και η απόφαση αυτή.

 

 

 

3. Στην τρίτη σελίδα του ημερολογίου καταχωρίζονται κατά σειρά.

α) Επάνω στο κέντρο της σελίδας και μέσα σε πλαίσιο ο αριθμός άδειας του έργου και η ημερομηνία έκδοσής της

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: ....................

β) Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ....................

γ) Το ονοματεπώνυμο του/των επιβλέποντα/ντων μηχανικού/κών ο αριθμός μητρώου του/τους στο Πολεοδομικό Γραφείο και η σφραγίδα του/τους.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ειδικότητα): ....................

 

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Γ.

Σφραγίδα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ειδικότητα): ....................

 

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Γ.

Σφραγίδα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ειδικότητα): ....................

 

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Γ.

Σφραγίδα

δ) Το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία (αριθμός δελτίου ταυτότητος) του εργολάβου ή υπεργολάβου ολόκληρου του έργου.

* ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

ε) Το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία (αριθμός δελτίου ταυτότητος) των εργολάβων ή υπεργολάβων κατά υπεργολαβίες με την ένδειξη της ημερομηνίας έναρξης και λήψης των σχετικών εργασιών ως εξής:

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ:

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ:

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ:

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ: (ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ)

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ:

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ (ΣΟΒΑΔΕΣ):

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ:

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ:

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ: (ΜΑΡΜΑΡΑ, ΜΩΣΑΪΚΑ, ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.)

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: (ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.ΛΠ.)

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

*

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ:

........................................

Δ/νση Κατοικίας .................... Αρ.Δ.Τ. ....................

Ημερομηνία έναρξης .................... λήξης ....................

(*) Διαγράψτε την ένδειξη που δεν ισχύει (αρθ.2 εδ.4, 5 του Ν.1396/83).

 

4. Ολες οι υπόλοιπες σελίδες του ημερολογίου μέτρων ασφάλειας χωρίζονται οριζοντίως στη μέση σε τρόπο ώστε να μπορούν να φέρουν δύο αναγραφές παρατηρήσεων.

Στο αριστερό άκρο της σελίδας και στο 1/4 του πλάτους της χωρίζεται περιθώριο. Μέσα στο περιθώριο και σε καθένα από τα δύο τμήματα της σελίδας αναγράφεται η ημερομηνία και η ιδιότητα του ατόμου που κάνει την παρατήρηση (π.χ. επιβλέπων μηχανικός). Στο υπόλοιπο πλάτος της σελίδας και στα δύο τμήματά της αναγράφεται η λέξη "παρατήρηση" μέσα σε πλαίσιο και από κάτω από το πλαίσιο χωρίζεται χώρος στη μέση, ώστε να δημιουργηθούν δύο στήλες. Στην αριστερή στήλη γράφεται η ένδειξη "διαπίστωση" και στην δεξιά η ένδειξη "υπόδειξη". Στο κάτω δεξιό άκρο κάθε στήλης, η ένδειξη "υπογραφή".

 

ΙΙΙ. Τρόπος τήρησης ημερολογίου - Περιεχόμενο

Οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Νόμου 1396/1983 υπόχρεοι για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας συμπληρώνουν την ημερομηνία, την ιδιότητά τους στο εργοτάξιο και την διαπίστωση που προέκυψε από τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο που διενήργησαν. Προσθέτουν στην αντίστοιχη στήλη, όταν αυτό χρειάζεται, και την πρόταση για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Εκτός από τις υποχρεωτικές αναγραφές των τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία οι υπόχρεοι μπορούν να αναγράφουν στο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας και οποιαδήποτε άλλη διαπίστωση ή πρότασή τους που υποβοηθά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο εργοτάξιο.

Στο τέλος κάθε διαπίστωσης και κάθε πρότασης ο συντάκτης υπογράφει.

 

IV. Τρόπος χορήγησης αντιγράφων

Καθένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, από τον εργολάβο ή υπεργολάβο ολόκληρου του έργου ή όταν αυτοί δεν υπάρχουν από τον κύριο του έργου, αντίγραφα από το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.

Το γνήσιο των αντιγράφων βεβαιούται από τη Διεύθυνση, Τμήμα ή Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας που έχει θεωρήσει το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 1984

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ