Αμοιβές
Μηχανικών

ΝΟΜΟΣ 1430 / 12.4.1984

Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ' αυτή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

 

 

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει κατά το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος ισχύ νόμου η 62 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στην 23η σύνοδό της το 1937.

Το κείμενο της σύμβασης στην ελληνική του μετάφραση (από το γαλλικό πρωτότυπο) είναι το ακόλουθο:

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ αριθ.62

"Που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία"

 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στη Γενεύη και συνήλθε εκεί στις 3 Ιουνίου 1937 στην εικοστή Τρίτη σύνοδό της.

 

Αφού έκρινε ότι η οικοδομική βιομηχανία παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους ατυχημάτων κι ότι οι κίνδυνοι αυτοί για λόγους ανθρωπιστικούς και οικονομικούς είναι απαραίτητο να περιορισθούν.

 

Αφού αποφάσισε να δεχθεί διάφορες προτάσεις σχετικές με τις διατάξεις ασφάλειας για τους εργαζομένους στην οικοδομική βιομηχανία, που αφορούν τα ικριώματα και τα ανυψωτικά μηχανήματα, ζήτημα που αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνόδου.

 

Αφού έκρινε ότι, για λόγους σκοπιμότητας οι διατάξεις, που καθορίζουν τα ελάχιστα όρια ασφαλείας, πρέπει να γίνουν ομοιόμορφες χωρίς πάντα να επιβάλλουν πολύ αυστηρές υποχρεώσεις γενικής εφαρμογής και η πιο κατάλληλη μορφή, που πρέπει να δοθεί σ' αυτές τις προτάσεις, είναι η διεθνής σύμβαση, την οποία θα συνοδεύει μία σύσταση που θα περιέχει έναν πρότυπο κανονισμό ασφάλειας.

 

Δέχεται σήμερα, 23 Ιουνίου 1937, την παρακάτω σύμβαση που θα ονομάζεται "Σύμβαση που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας" (οικοδομές) 1937.

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

 

Άρθρο 1

1. Κάθε Μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που κυρώνει αυτή τη σύμβαση, υποχρεώνεται να έχει νομοθεσία:

α) που να εξασφαλίζει την εφαρμογή των γενικών διατάξεων, που αποτελούν το αντικείμενο των μερών ΙΙ έως IV αυτής της σύμβασης.

β) που με βάση αυτή τη νομοθεσία μια αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να εκδίδει κανονισμούς, με τους οποίους θα δίνεται ισχύς, μέχρι του σημείου που είναι δυνατό και επιθυμητό έχοντας υπόψη τις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα, σε διατάξεις σύμφωνες ή αντίστοιχες μ'εκείνες του πρότυπου κανονισμού, που συνοδεύει τη σύσταση για τις διατάξεις ασφάλειας (οικοδομές) του έτους 1937 ή οποιουδήποτε άλλου αναθεωρητικού πρότυπου κανονισμού, που θα ήταν δυνατό να γίνει δεκτός αργότερα από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας.

2. Καθένα από αυτά τα Μέλη υποχρεώνεται επίσης, κάθε τρία χρόνια να στέλνει στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας μία Εκθεση, με την οποία θα προσδιορίζεται μέχρι ποίου σημείου έχουν ισχύσει οι διατάξεις του πρότυπου κανονισμού, που συνοδεύει τη σύσταση για τις διατάξεις ασφάλειας (οικοδομές) του έτους 1937 ή οποιουδήποτε άλλου αναθεωρητικού πρότυπου κανονισμού, που θα ήταν δυνατό να γίνει δεκτός αργότερα από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας.

 

Άρθρο 2

1. Η νομοθεσία, που θα εξασφαλίζει την εφαρμογή των γενικών διατάξεων, που αποτελούν το αντικείμενο των μερών ΙΙ έως IV αυτής της σύμβασης, πρέπει να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε εργασία, που εκτελείται σε εργοτάξια και έχει σχέση με την ανέγερση, μετατροπή, συντήρηση ή κατεδάφιση οικοδομής οποιουδήποτε τύπου.

2. Η πιο πάνω νομοθεσία είναι δυνατό να προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή μπορεί, αφού πάρει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, εάν υπάρχουν, να επιτρέπει εξαιρέσεις σ' όλες τις διατάξεις της ή σ'ορισμένα μέρη απ' αυτές, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για εργασίες που εκτελούνται κανονικά με ορθολογικές συνθήκες ασφάλειας.

 

Άρθρο 3

Η νομοθεσία που εξασφαλίζει την εφαρμογή των γενικών διατάξεων, που αποτελούν το αντικείμενο των μερών ΙΙ έως IV αυτής της σύμβασης και οι κανονισμοί, που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή προκειμένου να δοθεί ισχύς στον πρότυπο κανονισμό, που συνοδεύει τη σύσταση για τις διατάξεις ασφάλειας (οικοδομές) του 1937, πρέπει:

α) Να απαιτούν από τον εργοδότη να γνωστοποιεί τη νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτούς σ' όλα τα πρόσωπα, που ενδιαφέρονται, με τον τρόπο που εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

β) Να ορίζουν τα υπεύθυνα πρόσωπα για την εφαρμογή τους.

γ) Να προβλέπουν κατάλληλες ποινές σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί.

 

Άρθρο 4

Κάθε Μέλος, που κυρώνει αυτή τη σύμβαση, υποχρεώνεται να έχει ή να βεβαιώνει ότι υπάρχει ένα σύστημα επιθεώρησης, που να εξασφαλίζει αποτελεσματικά την εφαρμογή της νομοθεσίας της σχετικής με τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία.

 

Άρθρο 5

1. Οταν το έδαφος ενός Μέλους περιλαμβάνει εκτεταμένες περιοχές όπου, εξ αιτίας του ότι είναι αραιοκατοικημένες ή εξ αιτίας της κατάστασης της οικονομικής ανάπτυξής τους, η αρμόδια αρχή κρίνει ότι πρακτικά είναι αδύνατο να εφαρμοσθούν οι διατάξεις αυτής της σύμβασης, τότε μπορεί να εξαιρεί τις πιο πάνω περιοχές από την εφαρμογή της σύμβασης ή γενικά ή με εξαιρέσεις που θα τις κρίνει κατάλληλες για ορισμένους τόπους ή ορισμένα είδη κατασκευών.

2. Κάθε Μέλος πρέπει στην πρώτη ετήσια έκθεση, που θα στείλει για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού Χάρτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, να προσδιορίζει κάθε περιοχή για την οποία σκοπεύει να προσφύγει στις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Σε συνέχεια, κανένα Μέλος δεν θα μπορεί να προσφεύγει στις διατάξεις αυτού του άρθρου παρά μόνο όταν πρόκειται για περιοχές, που θα τις έχει προσδιορίσει με τον πιο πάνω τρόπο.

3. Κάθε Μέλος, που προσφεύγει στις διατάξεις αυτού του άρθρου, πρέπει να προσδιορίζει στις εκθέσεις, που θα στέλνει κατόπιν κάθε χρόνο, τις περιοχές για τις οποίες παραιτείται από το δικαίωμα να καταφεύγει στις πιο πάνω διατάξεις.

 

Άρθρο 6

Κάθε Μέλος, που κυρώνει αυτή τη σύμβαση, υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας τις πιο τελευταίες στατιστικές πληροφορίες του, σχετικά με τον αριθμό και την κατάταξη των ατυχημάτων, που έχουν συμβεί σε πρόσωπα που απασχολούνται στις εργασίες που προβλέπει αυτή η σύμβαση.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

 

Άρθρο 7

1. Πρέπει να προβλέπονται για τους εργάτες κατάλληλα ικριώματα για οποιαδήποτε εργασία, που δεν μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο με τη βοήθεια κλίμακας ή με άλλα μέσα.

2. Τα ικριώματα πρέπει να μην κατασκευάζονται, λύνονται ή τροποποιούνται σημαντικά, εκτός αν αυτό γίνεται:

α) Κάτω από τη διεύθυνση ενός προσώπου, που θα είναι αρμόδιο και υπεύθυνο.

β) Οσο το δυνατόν από εργάτες ειδικευμένους και εξασκημένους σ' αυτό το είδος της εργασίας.

3. Ολα τα ικριώματα και τα μηχανικά μέσα που συνδέονται μ' αυτά, καθώς και όλες οι κλίμακες πρέπει:

α) Να κατασκευάζονται από υλικά καλής ποιότητας.

β) Εχοντας υπόψη τα φορτία και τις δυνάμεις, στις οποίες θα υποβληθούν, να έχουν την κατάλληλη αντοχή.

γ) Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

4. Τα ικριώματα πρέπει να κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίζεται, σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται κανονικά, η μετατόπιση οποιουδήποτε τμήματός τους.

5. Τα ικριώματα πρέπει να μην παραμορφώνονται και τα βάρη πρέπει να μοιράζονται όσο το δυνατό πιο ομοιόμορφα.

6. Πριν εγκατασταθούν ανυψωτικά μηχανήματα στα ικριώματα, πρέπει να παίρνονται ειδικές προφυλάξεις, ώστε αυτά να αντέχουν και να είναι σταθερά.

7. Τα ικριώματα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και από αρμόδιο πρόσωπο.

8. Ο εργοδότης προτού επιτρέψει στους εργάτες του να χρησιμοποιήσουν ικρίωμα, που κατασκευάσθηκε ή όχι με τις φροντίδες του, πρέπει να βεβαιώνεται ότι το πιο πάνω ικρίωμα ανταποκρίνεται ολοκληρωτικά στις απαιτήσες αυτού του άρθρου.

 

Άρθρο 8

1. Τα δάπεδα εργασίας, οι διαβάσεις και οι κλίμακες πρέπει:

α) Να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα από τα μέρη τους να μην μπορεί να καμφθεί υπερβολικά ή άνισα.

β) Εχοντας υπόψη τις συνθήκες που υπάρχουν, να κατασκευάζονται και να διατηρούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να κινδυνεύουν, όσο το δυνατόν λιγότερο, τα πρόσωπα να σκοντάψουν ή να γλιστρήσουν.

γ) Να διατηρούνται ελεύθερα από κάθε άχρηστο εμπόδιο.

2. Στην περίπτωση που τα δάπεδα εργασίας, οι διαβάσεις, οι τόποι εργασίας και οι κλίμακες έχουν ύψος μεγαλύτερο από το όριο που προσδιορίζεται από την εθνική νομοθεσία:

α) Κάθε δάπεδο εργασίας και κάθε διάδρομος πρέπει να έχει ένα συνδετικό δάπεδο, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία έχουν προβλεφθεί άλλα κατάλληλα μέτρα που θα παρέχουν ασφάλεια.

β) Κάθε δάπεδο εργασίας και κάθε διάβαση, κάθε χώρος εργασίας καθώς και κάθε κλίμακα πρέπει να είναι κατάλληλα περιφραγμένα.

 

Άρθρο 9

1. Κάθε άνοιγμα σε δάπεδο οικοδομής ή σε δάπεδο εργασίας, εκτός απ' αυτά, που ανάλογα με την περίπτωση και το βαθμό ανάγκης, κρίνονται απαραίτητα για να επιτρέπουν την είσοδο προσώπων και τη μεταφορά ή τη μετατόπιση υλικών, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα κατάλληλα μέσα ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται η πτώση προσώπων ή υλικών.

2. Οσάκις πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσωπα πάνω σε μια στέγη, από την οποία υπάρχουν κίνδυνοι να πέσουν πρόσωπα ή πράγματα και από ύψος μεγαλύτερο απ'αυτό που προσδιορίζει η εθνική νομοθεσία, πρέπει να παίρνονται οι ανάλογες προφυλάξεις για να αποφεύγεται η πτώση προσώπων ή υλικών.

3. Πρέπει να παίρνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις, ώστε τα αντικείμενα που θα ήταν δυνατό να πέσουν από τα ικριώματα ή από άλλους τόπους εργασίας, να μην υπαρχει κίνδυνος να κτυπήσουν πρόσωπα.

 

Άρθρο 10

1. Πρέπει να προβλέπονται ασφαλή μέσα για την είσοδο και έξοδο σ'όλα τα δάπεδα και σ'όλους τους άλλους τόπους εργασίας.

2. Κάθε κλίμακα πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένη και σε ύψος ικανοποιητικό, ώστε να προσφέρει σ'οποιαδήποτε θέση κι αν χρησιμοποιηθεί ένα στήριγμα σίγουρο για τα χέρια και τα πόδια.

3. Ολοι οι χώροι, στους οποίους εκτελούνται εργασίες, καθώς και η είσοδος ή η έξοδός τους πρέπει να φωτίζονται κατάλληλα.

4. Πρέπει να παίρνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις, ώστε να προλαβαίνεται κάθε κίνδυνος που οφείλεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

5. Τα υλικά που βρίσκονται στο εργοτάξιο πρέπει να μην είναι ούτε στοιβαγμένα ούτε τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο, που θα ήταν δυνατό να βάλει σε κίνδυνο πρόσωπα.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 

Άρθρο 11

1. Τα ανυψωτικά μηχανήματα και οι συσκευές μαζί με τις στηρίξεις, αγκυρώσεις και τα υποστηρίγματά τους πρέπει:

α) Να έχουν καλή μηχανική κατασκευή, να αποτελούνται από υλικά καλής ποιότητας με την κατάλληλη αντοχή και να μην έχουν φανερά ελαττώματα.

β) Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να λειτουργούν καλά.

2. Κάθε καλώδιο, που χρησιμοποιείται για την άνοδο ή την κάθοδο των υλικών ή σα μέσο ανάρτησής τους, πρέπει να είναι καλής ποιότητας, να αντέχει αρκετά και να μην έχει φανερά ελαττώματα.

 

Άρθρο 12

1. Τα ανυψωτικά μηχανήματα και οι συσκευές πρέπει να εξετάζονται και να δοκιμάζονται με τον κατάλληλο τρόπο μετά από την τοποθέτησή τους στο εργοτάξιο και πριν χρησιμοποιηθούν, επίσης να ξαναεξετάζονται επί τόπου κατά τα χρονικά διαστήματα που θα προσδιορίζονται από την εθνική νομοθεσία.

2. Οι αλυσίδες, δακτύλιοι, άγκυρες γενικά, κρίκοι, άγκιστρα και πολύσπαστα που θα χρησιμοποιηθούν για την άνοδο ή την κάθοδο των υλικών ή σα μέσα ανάρτησης τούτων πρέπει να ελέγχονται κατά διαστήματα.

 

Άρθρο 13

1. Κάθε οδηγός γερανού ή άλλων ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένος.

2. Κανείς δεν μπορεί να χειρίζεται ανυψωτική συσκευή καθώς και τα βαρούλκα ικριώματα ή να δίνει σήματα στον οδηγό, εάν δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία που ορίζει η εθνική νομοθεσία.

 

Άρθρο 14

1. Για κάθε ανυψωτική συσκευή, καθώς και για κάθε αλυσσίδα, δακτύλιο, άγκυρα, κρίκο, άγκιστρο και πολύσπαστο, που χρησιμοποιείται για την άνοδο ή την κάθοδο φορτίων ή σα μέσο ανάρτησης τούτων, το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο πρέπει να καθορίζεται με τα κατάλληλα μέσα.

2. Πάνω σε κάθε ανυψωτική συσκευή και σε κάθε μηχάνημα απ'αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να προσδιορίζεται καθαρά το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο.

3. Στην περίπτωση ανυψωτικής συσκευής, που το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο της είναι μεταβλητό, πρέπει να προσδιορίζεται καθαρά κάθε ωφέλιμο φορίο και κάτω από ποιές συνθήκες μπορεί τούτο να ανυψωθεί.

4. Απαγορεύεται να φορτώνεται μέρος ανυψωτικής συσκευής ή μηχανήματος απ'αυτά που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου, εκτός αν αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια δοκιμών.

 

Άρθρο 15

1. Κινητήρες, οδοντωτοί τροχοί, στοιχεία που μεταδίνουν κίνηση, ηλεκτρικοί αγωγοί και άλλα επικίνδυνα τμήματα των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αποτελεσματικά προστατευτικά μέσα.

2. Οι ανυψωτικές μηχανές πρέπει να εφοδιάζονται και με μέσα που να μπορούν να περιορίζουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο, εάν έχουν μια τυχαία πτώση των φορτίων.

3. Πρέπει να παίρνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος να μετατοπισθεί τυχαία οποιοδήποτε μέρος ενός ανηρτημένου φορτίου.

 

 

ΜΕΡΟΣ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 

Άρθρο 16

1. Ολος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την ατομική προστασία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση του προσωπικού, που εργάζεται στο εργοτάξιο και να είναι πάντοτε σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως.

2. Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που βρίσκεται στη διάθεσή τους και οι εργοδότες πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό με φρόνηση.

 

Άρθρο 17

Κάθε φορά που εκτελούνται εργασίες κοντά σε οποιονδήποτε τόπο, όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, πρέπει να προβλέπεται και να είναι προσιτός όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, επίσης πρέπει να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι εύκολο να σωθεί γρήγορα κάθε πρόσωπο που θα βρεθεί σε κίνδυνο.

 

Άρθρο 18

Πρέπει να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα για να δοθούν γρήγορα οι πρώτες βοήθειες σε κάθε πρόσωπο που θα τραυματισθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας.

 

 

ΜΕΡΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 19

Οι επίσημες κυρώσεις αυτής της σύμβασης κοινοποιούνται στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και αυτός τις καταχωρεί.

 

Άρθρο 20

1. Αυτή η σύμβαση δε δεσμεύει παρά μόνο εκείνα τα Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, των οποίων ο Γενικός Διευθυντής έχει καταχωρήσει την κύρωση.

2. Θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά από την ημερομηνία κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής καταχώρισε τις κυρώσεις δύο Μελών.

3. Σε συνέχεια, αυτή η σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει για κάθε Μέλος δώδεκα μήνες μετά από την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε η κύρωσή του.

 

Άρθρο 21

Αμέσως μόλις καταχωρηθούν οι κυρώσεις δύο Μελών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί το γεγονός σε όλα τα Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Επίσης γνωστοποιεί την καταχώριση των κυρώσεων, που θα του ανακοινωθούν αργότερα από άλλα Μέλη της Οργάνωσης.

 

Άρθρο 22

1. Κάθε Μέλος, που κυρώνει αυτή τη σύμβαση, μπορεί να την καταγγείλει, αφού περάσουν δέκα χρόνια από την ημερομηνία που άρχισε να ισχύει, με μια πράξη, που θα την ανακοινώσει στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και αυτός θα την καταχωρήσει. Η καταγγελία θα αρχίσει να ισχύει μετά από ένα χρόνο από την καταχώρισή της.

2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύμβαση και στο διάστημα ενός χρόνου μετά τη λήξη της δεκαετίας, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν χρησιμοποιεί τη δυνατότητα καταγγελίας την οποία προβλέπει αυτό το άρθρο, δεσμεύεται για μια καινούργια δεκαετία και επομένως θα μπορεί να καταγγέλλει αυτή τη σύμβαση στο τέλος κάθε δεκαετίας και με τους όρους που προβλέπει αυτό το άρθρο.

 

Άρθρο 23

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας κάθε φορά που θα το κρίνει απαραίτητο,  θα παρουσιάζει στη Γενική Συνδιάσκεψη μια έκθεση για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης και θα εξετάζει εάν υπάρχει λόγος να γραφεί στην ημερήσια διάταξη της Συνδιάσκεψης θέμα για την ολική ή μερική αναθεώρησή της.

 

Άρθρο 24

1. Στην περίπτωση όπου η Συνδιάσκεψη αποδεχθεί μια νέα σύμβαση που θα προβλέπει την ολική ή μερική αναθεώρηση αυτής της σύμβασης και εφόσον η νέα σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά:

α) Η κύρωση από ένα Μέλος της νέας αναθεωρητικής σύμβασης προκαλεί αυτοδικαίως, παρά τις διατάξεις του άρθρου 22, την άμεση καταγγελία της παρούσας σύμβασης, με την επιφύλαξη ότι θα έχει αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική της σύμβαση.

β) Από την ημερομηνία, που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική σύμβαση, τα Μέλη δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κυρώνουν την παρούσα σύμβαση.

2. Η σύμβαση αυτή θα εξακολουθεί να ισχύει όμως, με τη σημερινή της μορφή και περιεχόμενο για τα Μέλη εκείνα που θα την έχουν κυρώσει και δεν θα θέλουν να κυρώσουν τη νέα αναθεωρητική της σύμβαση.

 

Άρθρο 25

Το γαλλικό και το αγγλικό κείμενο αυτής της σύμβασης είναι το ίδιο αυθεντικά.

 

 

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Με Π.Δ/τα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, θεσπίζονται, με σύμπραξη και του συναρμόδιου στην περίπτωση Υπουργού, διατάξεις:

α) Που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για την εφαρμογή των γενικών διατάξεων των μερών ΙΙ έως IV της Δ. Σύμβασης που κυρώνεται με το νόμο αυτό.

β) Σύμφωνες ή ισοδύναμες με τις διατάξεις του πρότυπου κανονισμού που αναφέρεται στην περ.β παρ.1 του άρθρου 1 της Δ. Σύμβασης.

2. Με τα Π.Δ/τα της παρ.1 ή άλλα όμοια Π.Δ/τα προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύνταξη μελέτης μέτρων ασφάλειας, ο φορέας που θα επιφορτισθεί με τον έλεγχο και την έγκρισή της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

 

 

Άρθρο τρίτο

 

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος:

α) Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προλαμβάνει τα ατυχήματα, ιδιαίτερα δε να μη χρησιμοποιεί άτομα ελαττωμένης ακοής ή όρασης ή άτομα που πάσχουν από ιλίγγους σε επικίνδυνες εργασίες.

β) Να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών στα κατάλληλα απο άποψη εμπειρίας ή και ειδίκευσης άτομα ανάλογα με το είδος και τη φύση των εργασιών.

γ) Να παρέχει πληροφορίες στην Επιθεώρηση Εργασίας για την ανάληψη οικοδομικών εργασιών και να καταθέτει τη μελέτη μέτρων ασφάλειας στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια μελέτη.

δ) Να εξασφαλίζει συνεχή εποπτεία για την εφαρμογή των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία.

ε) Να γνωστοποιεί σ'αυτούς που εργάζονται στην επιχείρησή του τη νομοθεσία που αναφέρεται στην οικοδομική βιομηχανία.

 

 

 

Άρθρο τέταρτο

 

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της Δ.Σύμβασης που κυρώνεται με αυτόν το νόμο και των Π.Δ/των ή κανονισμών που εκδίδονται για την εκτέλεσή του, καθώς και αυτών που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται στην ασφάλεια των εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία ενεργείται από τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας.

 

 

 

Άρθρο πέμπτο

 

Αυτοί που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού, των Π.Δ/των που εκδίδονται για την εκτέλεσή του, καθώς και αυτών που έχουν εκδοθεί με την εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του Β. Δ/τος της 25.8.20 "περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών διατάξεων" και αφορούν στην ασφάλεια των εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία τιμωρούνται, αν απο άλλη διάταξη δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή.

 

 

 

Άρθρο έκτο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 12 Απριλίου 1984

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΩΑΝ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠ.ΑΘ.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓ.ΑΛΕΞ.ΜΑΓΚΑΚΗΣ

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 12 Απριλίου 1984

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ