Αμοιβές
Μηχανικών

Επιτροπές Ελέγχου / 7.8.1997

Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα".

2. Τις διατάξεις του Ν.1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων", αποφασίζουμε:

 

1. Συστήνουμε σε κάθε νομό ή πόλη, με βάση τις περιφερειακές υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας, μικτές επιτροπές ελέγχου των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για τις οικοδομές και εργοταξιακά έργα που, λόγω αριθμού εργαζομένων, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κεφ. Α' του Ν.1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων, ανάλογα των τοπικών αναγκών".

 

2. Οι μικτές επιτροπές συγκροτούνται από τον αρμόδιο Νομάρχη και αποτελούνται από:

α) Τον Επιθεωρητή Εργασίας ως Πρόεδρο.

β) Τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στον κλάδο που ορίζεται από την πιο αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με τον αναπληρωτή του.

 

3. Ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας, η τυχόν επιβολή κυρώσεων και γενικά οι σχετικές υποδείξεις και παρατηρήσεις προς τους εργοδότες διενεργούνται πάντοτε από τον Επιθεωρητή Εργασίας.

 

4. Η επιτροπή εκτελεί ελέγχους τουλάχιστον ανά 15 ημέρες, με πρόσκληση του προέδρου και ύστερα από πρόταση ενός των μελών της. Δεν υπάρχει απαρτία εφ' όσον δεν παρίσταται ο πρόεδρός της.

 

5. Η θητεία των μελών των δεν λόγω επιτροπών λήγει την 31.12.88.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 1987

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ