Αμοιβές
Μηχανικών

Εγκύκλιος 21/92

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Eγκ. 21/92
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αθήνα 18-5-92
Δ/νση Ο.Κ.Κ. Αριθ. πρωτ. 34635
ΤΜΗΜΑ Β'

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και συμπλήρωση της εγκυκλίου 8/90 σχετικά με την εφαρμογή
για τον καθορισμό "περί τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων".

1) Στο τέλος της παρ. 1 του κεφαλ. 6 της εγκυκλίου 8/90 προστίθενται τα εξής:
Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις Γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κτιρίων ιχθυοτροφείων , Ξηραντηρίων καπνών και Αγροτικών αποθηκών.

2) Στην εγκύκλιο 8/90 το β εδάφιο της περιπτώσεως V της β παραγράφου του 1ου κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής:
Η τιμή μονάδος επιφανείας των κοινοχρήστων χώρων (είσοδος, διάδρομος, κλιμακοστάσια κ.λ.π.), ενός κτιρίου με διαφορετικές χρήσεις, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις εφαρμοζόμενες για τις χρήσεις αυτές.

3) Για τα τοπογραφικά διαγράμματα που είναι ακριβή αντίγραφα από τοπογραφικές μελέτες που έχουν συνταχθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργ. Γεωργίας - Υπουργ. Κοιν. Υπηρεσιών κ.λ.π.) καθώς και αυτά που αντιγράφονται από το κτηματολόγιο δεν καταβάλλεται αμοιβή.

4) Σε περιπτώσεις που έχει συσταθεί κατακόρυφη συνιδιοκτησία (ο κάθε συνιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική χρήση τμήματος του οικοπέδου) ο υπολογισμός της διαμόρφωσης του ακαλύπτου χώρου γίνεται για το κάθε μερίδιο χωριστά.

5) Διευκρινίζεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου για τον υπολογισμό της αμοιβής σύνταξης του χρονικού προγραμματισμού (β2) και των προμετρήσεων - προϋπολογισμού (β3) είναι το άθροισμα των επιμέρους προϋπολογισμών του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ