Αμοιβές
Μηχανικών

Εγκύκλιος 7/97

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εγκ. 7/97

ΘΕΜΑ: "Διευκρινήσεις επί φοροτεχνικών θεμάτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών".

Για τον υπολογισμό των τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων οι συντελεστές ζώνης εξακολουθούν να ορίζονται με βάση την σχέση των τιμών ζώνης (ΤΖ), όπως είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων μέχρι την 31-8-89 και αφετηρίας (ΤΑ) ανά περιφερειακό διαμέρισμα.

Με αφορμή ερωτήματα αλλά και παράπονα ιδιωτών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων φοροτεχνικού χαρακτήρα κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών διευκρινίζουμε και επισημαίνουμε τα εξής:

α. Για τον υπολογισμό των τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων οι συντελεστές ζώνης (ΣΖ.), της παρ.2β του Αρθ-1 της υπ'αρ.Αποφ-81304/6083/6-12-89 (ΦΕΚ-886/Β/89)
εξακολουθούν να ορίζονται με βάση την σχέση των τιμών ζώνης (ΤΖ), όπως είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων μέχρι την 31-8-89 και αφετηρίας (ΤΑ) ανά περιφερειακό διαμέρισμα, όπως είχαν ομοίως καθορισθεί με τις παρ.1 και 2 του Αρθ-3 της ίδιας παραπάνω απόφασης.

β. Είναι επιτρεπτή η χρησιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή επιφανείας 0,60 για τον καθορισμό της τιμής μονάδος επιφανείας κτιρίων της παρ.2α του Αρθ-1 της πιο πάνω απόφασης, όταν στο ίδιο οικόπεδο υπάρχει ή κατασκευάζεται από τον ίδιο ιδιοκτήτη με
ανεξάρτητη λειτουργία κτίριο αποκλειστικά αγροτικής αποθήκης.

γ. Σε καμία περίπτωση έργου ή κατασκευής ή επισκευής ή διαρρύθμισης, που απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας, δεν προβλέπεται υποχρεωτικά πριν την έκδοσή της η καταβολή της αμοιβής επίβλεψης καθώς και των αντιστοίχων φόρων και κρατήσεων, που την βαρύνουν. Υπενθυμίζεται, ότι η καταβολή της αμοιβής επίβλεψης γίνεται υποχρεωτικά πριν την τελική θεώρηση της αδείας σύμφωνα με την παρ.5 του Αρθ-7 του από ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) ή και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του εκτελούμενου έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθ-1 του υπ'αρ.ΠΔ-242/84 (ΦΕΚ-96/Α/26-4-84). Ευνόητο είναι βεβαίως, ότι η ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου ή μέρους αυτής με την έκδοση της αδείας, εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, δεν προσκρούει στις ισχύουσες διατάξεις, αρκεί να συνοδεύεται από αντίστοιχη καταβολή των φόρων και κρατήσεων, που τη βαρύνουν.