ΠΔ 778 / 19.8.1980

Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών

ΠΔ 1073 / 12.9.1981

Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.

ΝΟΜΟΣ 1396 / 15.9.1983

Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / 19.3.1984

Καθορισμός του τρόπου έκδοσης και θεώρησης, του τύπου, του τρόπου τήρησης και του περιεχόμενου του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας:

ΝΟΜΟΣ 1430 / 12.4.1984

Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ' αυτή.

ΠΔ 225 / 25.4.1989

Υγιεινή και ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Εργα.

ΠΔ 305 / 19.8.1996

"Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ".

Επιτροπές Ελέγχου / 7.8.1997

Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα