Θέματα Νομοθεσίας
 
Εδώ θα βρείτε τα πλήρη κείμενα διαφόρων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή, τεκμηριώνουν και επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών, και των εισφορών για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Θα βρείτε θέματα σχετικά με τους προϋπολογισμούς κτιριακών έργων, τις αμοιβές, τις απαιτούμενες κατά περίπτωση μελέτες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις τρέχουσες τιμές των διαφόρων συντελεστών, τη διαδικασία υποβολής των αρχείων xml στο online σύστημα του ΤΕΕ. Έχουμε καταγράψει επίσης και παρουσιάζουμε εδώ, χρήσιμες παραπομπές σε ιστοτόπους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το μηχανικό με περιεχόμενο σχετικό με το θέμα των αμοιβών, των εισφορών και της έκδοσης οικοδομικών αδειών γενικότερα. Επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει και χρησιμοποιείστε το μενού ή τα βέλη για να μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο κεφάλαιο.