Αμοιβές

Π.Δ. 696 της 8.10.1974

"Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών.- (Α' 301)"

• Άρθρα 1-105

• Άρθρα 106-176

• Άρθρα 177-200

• Άρθρα 201-206