Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Προϋπολογισμοί

Διαμόρφωση Συμβατικών Προϋπολογισμών Κτιριακών Έργων, σύμφωνα με την Υ.Α.81304/6083/6.12.89 και τις σχετικές εγκυκλίους, αλλά και με τις προσθήκες του ΤΕΕ.

  • Μπορούμε να ορίσουμε σε ποιες μελέτες θα λαμβάνεται υπ' όψιν ο προϋπολογισμός κάθε χώρου ξεχωριστά, πράγμα που επιτρέπει την υλοποίηση ιδιαίτερα σύνθετων περιπτώσεων αμοιβών (νέοι χώροι,  υφιστάμενοι χώροι, χώροι αλλαγής χρήσης κ.α.). Ο προϋπολογισμός κάθε χώρου λαμβάνεται υπόψη σε διαφορετικές μελέτες.
  • Συντάσσονται 2 διαφορετικοί προϋπολογισμοί ένας με ΕΤΑ=44€ για τον υπολογισμό των εισφορών και των κρατήσεων και ένας με ΕΤΑ τεε = 118€ για τον υπολογισμό των αμοιβών.
Οι ειδικοί χώροι μειωμένου συντελεστή 0.60 και οι ειδικοί χώροι μηδενικού συντελεστή επιρροής του ΤΕΕ επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα για διευκόλυνση του χρήστη.

Διαμόρφωση Αναλυτικών Προϋπολογισμών Κτιριακών Έργων σύμφωνα με τα τιμολόγια ΑΤΟΕ. Δίνονται 2 αναλυτικά τιμολόγια, ένα σύμφωνα με την εγκύκλιο 8/90 και ένα που χρησιμοποιείται de facto σε διάφορες πολεοδομίες


Υπολογισμός Αμοιβών και Εισφορών με οποιοδήποτε συνδυασμό Εμβαδομετρικού, Αναλυτικού ή/και Οριζόμενου Προϋπολογισμού. Αν γνωρίζουμε τον προϋπολογισμό ενός έργου, μπορούμε να τον δώσουμε απευθείας χωρίς να χρειάζεται να συντάξουμε με το πρόγραμμα εμβαδομετρικό ή αναλυτικό προϋπολογισμό. Επιπλέον μπορούμε να ορίσουμε ή να τροποποιήσουμε την δαπάνη για κάθε επιμέρους μελέτη/επίβλεψη.