Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Εισφορές

   Υπολογισμός εισφορών και κρατήσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Υπολογίζονται όλες οι απαραίτητες εισφορές και κρατήσεις για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Επιτρέπει και υπολογίζει τις εισφορές ακόμα και χωρίς να συντάξουμε κάποιο προϋπολογισμό αλλά ορίζοντας απευθείας το ύψος του προϋπολογισμού και των αμοιβών.


Υπολογισμός ειδικού προστίμου για τακτοποίηση η/υ χώρων και υπερβάσεων δόμησης σύμφωνα με το Ν.3843/2010. Το πρόγραμμα συντάσσει όλα τα απαιτούμενα έντυπα πολίτη και μηχανικού σύμφωνα με το Ν.3843/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ και όλα τα τυπικά απαιτούμενα έντυπα (ΦΕΜ, ΤΜΕΔΕ κλπ).


   Όλα τα έντυπα που σχετίζονται με εισφορές και διεκπεραίωσης της άδειας, συντάσσονται και εκτυπώνονται από το φύλλο «Εκτυπώσεις». Από τη σελίδα αυτή μπορούμε με το πάτημα ενός πλήκτρου να επεξεργαστούμε τα έντυπα με το ms word.