Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

ΕΚΚΟ

   Υπολογισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομής (Ε.Κ.Κ.Ο) και συμπλήρωση των σχετικών εντύπων, καθώς και των Αρχικών Πινάκων και Τελικού (Προσωρινού ή Οριστικού) πίνακα, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν.2238/94 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με Αριθ.Πρωτ.1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ1277/94ΦΕΚ 936/Β/94.


   Αναγνωρίζονται αυτόματα από το είδος των χώρων του εμβαδομετρικού προϋπολογισμού οι απαιτούμενοι αρχικοί πίνακες ΕΚΚΟ που πρέπει να συμπληρώσει ο μηχανικός. Εναλλακτικά ο μηχανικός μπορεί να συντάξει ένα αρχικό πίνακα ΕΚΚΟ απευθείας χωρίς να δώσει προηγουμένως εμβαδομετρικό.


   Στον Τελικό Πίνακα του ΕΚΚΟ δίνουμε τα παραστατικά για τις διάφορες εργασίες. Μπορούμε να τροποποιήσουμε το ποσοστό του τελικού πίνακα εφ' όσον συντρέχει λόγος και το πρόγραμμα μας βοηθά δίνοντάς μας κάθε φορά τα άνω όρια. Μπορούμε δηλαδή να αυξήσουμε τα χιλιοστά κάποιων εργασιών – τυπικά φέροντα οργανισμό, επιχρίσματα κλπ και να μειώσουμε τα χιλιοστά άλλων αν δεν έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε τα παραστατικά που αρχικά προβλέψαμε. Επιτρέπεται επίσης να ορίσουμε μια εργασία ως «μη πραγματοποιηθείσα» οπότε ο ισοσκελισμός του πίνακα γίνεται στα εναπομένοντα χιλιοστά.


   Όλα τα έντυπα του ΕΚΚΟ συντάσσονται και εκτυπώνονται από το φύλλο «Εκτυπώσεις». Από τη σελίδα αυτή μπορούμε με το πάτημα ενός πλήκτρου να επεξεργαστούμε τα έντυπα με το ms excel.