Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων - Ν.4014/2011

   Υπολογισμός της αμοιβής μηχανικού που αφορά τις ρυθμίσεις Ν. 4014/2011 (Π.Δ. 696/74 άρθρο 102) για αυθαίρετες κατασκευές. Για κάθε έργο ρύθμισης ο χρήστης υπολογίζει από τον σχετικό πίνακα την αμοιβή ανάλογα με την εμπειρία του μηχανικού και τις ημέρες ή ώρες που εργάστηκε, σύμφωνα πάντα με τις τιμές και τις ελάχιστες ποσότητες που έχει προσδιορίσει το ΤΕΕ. Το πρόγραμμα παράγει αυτόματα το αρχείο XML για υποβολή στο online σύστημα υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ.


Υπολογισμός ειδικού προστίμου για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και υπερβάσεων δόμησης σύμφωνα με το Ν.4014/2011. Το πρόγραμμα συντάσσει όλα τα απαιτούμενα έντυπα πολίτη και μηχανικού σύμφωνα με το Ν.4014/2011 και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ και όλα τα τυπικά απαιτούμενα έντυπα (ΦΕΜ, ΤΜΕΔΕ κλπ).


Στο φύλλο «Εκτυπώσεις» μπορούμε να βρούμε στον φάκελο «Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν. 4014/2011» όλα τα απαιτούμενα έντυπα, τα περισσότερα από τα οποία συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα με βάσει τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει. Τα ειδικά έντυπα αυτά έχουμε την δυνατότητα να τα τροποποιήσουμε ή/και να τα συμπληρώσουμε στο Word ή στο Excel επιλέγοντας τα σχετικά πλήκτρα στο πεδίο «Επεξεργασία Εντύπων» της ταινίας εντολών.