Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης - Ν.4178/2013

   Ο υπολογισμός των αμοιβών μηχανικού για εργασίες τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και ένταξη στο Ν4178/2013 γίνεται όπως και για τις αντίστοιχες εργασίες για ένταξη στο Ν4014/2011 (Π.Δ. 696/74 άρθρο 102 – αμοιβές αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως). Για κάθε έργο ρύθμισης ο χρήστης υπολογίζει από τον σχετικό πίνακα την αμοιβή ανάλογα με την εμπειρία του μηχανικού και τις ημέρες ή ώρες που εργάστηκε, σύμφωνα πάντα με τις τιμές και τις ελάχιστες ποσότητες που έχει προσδιορίσει το ΤΕΕ. Το πρόγραμμα παράγει αυτόματα το αρχείο XML για υποβολή στο online σύστημα υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ


Υπολογισμός ειδικού προστίμου για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και υπερβάσεων δόμησης σύμφωνα με το Ν.4178/2013. Το πρόγραμμα συντάσσει το φύλλο καταγραφής και την ανάλυση του τρόπου υπολογισμού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013 και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ και όλα τα τυπικά απαιτούμενα έντυπα (ΦΕΜ, ΤΜΕΔΕ κλπ).


Για κάθε φύλλο καταγραφής μπορούμε να συντάξουμε διαφορετικό αναλυτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις τιμές αναλυτικού τιμολογίου του παραρτήματος Β του Ν4178/2013 προκειμένου να υπολογιστεί το πλήθος και πρόστιμο των λοιπών πολεοδομικών παραβάσεων


Στο φύλλο «Εκτυπώσεις» μπορούμε να βρούμε στον φάκελο «Αυθαίρετα Ν.4178/2013» όλα τα απαιτούμενα έντυπα, τα περισσότερα από τα οποία συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα με βάσει τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει. Τα ειδικά έντυπα αυτά έχουμε την δυνατότητα να τα τροποποιήσουμε ή/και να τα συμπληρώσουμε στο Word ή στο Excel επιλέγοντας τα σχετικά πλήκτρα στο πεδίο «Επεξεργασία Εντύπων» της ταινίας εντολών.