Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης - Ν.4495/2017

Υπολογισμός του ειδικού προστίμου και του παραβόλου για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και υπερβάσεων δόμησης σύμφωνα με το Ν.4495/2017.

Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε περίπτωση offline – χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητη η σύνδεση με το online σύστημα του ΤΕΕ. Καλύπτονται και υπολογίζονται όλες οι περιπτώσεις του νόμου ενώ μπορούμε να δώσουμε απεριόριστο πλήθος φύλλων καταγραφής αυθαιρεσιών κατηγορίας 1 έως 5 σε κάποιο έργο.

Υποστηρίζονται όλες οι τυπικές περιπτώσεις αυθαιρέτων, Ιδιωτικό, Δημόσιο, ΟΤΑ κ.α., Κύρια και μοναδική κατοικία, Άλλη κατοικία, Τουρισμός κ.α. καθώς και όλες οι ειδικές περιπτώσεις όπως Παραδοσιακοί οικισμοί, Διατηρητέα κτήρια, Ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ, Ακίνητα δημοσίου ενδιαφέροντος κλπ.

Υποστηρίζονται επίσης όλες τις περιπτώσεις που επιφέρουν μείωση του προστίμου όπως ταυτόχρονη υποβολή μελέτη στατικής επάρκειας, δαπάνες που εκπίπτουν εφόσον γίνεται στατική ενίσχυση ή ενεργειακή αναβάθμιση ή προσαρμογή σε παραδοσιακό οικισμό, με ταυτόχρονο έλεγχο των ανώτατων εκπτώσεων σύμφωνα με το νόμο.

Υπολογίζεται επιπλέον η έκπτωση ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής και η έκπτωση ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης εφάπαξ ή σε δόσεις.

Τα δεδομένα φύλλων καταγραφής έργων που έχουν δοθεί στον προηγούμενο νόμο Ν4178/2013 μπορούν να μεταφερθούν αυτόματα στο νέο νόμο, είτε όλα μαζί είτε επιλεκτικά.

Το πρόγραμμα συντάσσει αυτόματα τα έντυπα των φύλλα καταγραφής και την ανάλυση του τρόπου υπολογισμού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/2017 και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ και όλα τα υπόλοιπα τυπικά έντυπα (ΦΕΜ, ΤΜΕΔΕ κλπ).


Ο υπολογισμός των αμοιβών μηχανικού για εργασίες τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και ένταξη στο Ν4495/2017 γίνεται ακριβώς όπως και για τις αντίστοιχες εργασίες για ένταξη στους προηγούμενους νόμους Ν4178/2013 και Ν4014/2011 (Π.Δ. 696/74 άρθρο 102 – αμοιβές αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως).

Για κάθε έργο ρύθμισης ο χρήστης υπολογίζει από τον σχετικό πίνακα την αμοιβή ανάλογα με την εμπειρία του μηχανικού και τις ημέρες ή ώρες που εργάστηκε, σύμφωνα πάντα με τις τιμές και τις ελάχιστες ποσότητες που έχει προσδιορίσει το ΤΕΕ. Το πρόγραμμα παράγει αυτόματα το αρχείο XML για υποβολή στο online σύστημα υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ


Για κάθε φύλλο καταγραφής μπορούμε να συντάξουμε διαφορετικό αναλυτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις τιμές αναλυτικού τιμολογίου του παραρτήματος Β του Ν4178/2013 προκειμένου να υπολογιστεί το πλήθος και πρόστιμο των λοιπών πολεοδομικών παραβάσεων


Στο φύλλο «Εκτυπώσεις» μπορούμε να βρούμε στον φάκελο «Αυθαίρετα Ν.4495/2017» όλα τα απαιτούμενα έντυπα όπως τα φύλλα καταγραφής, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου. Τα έντυπα συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα με βάσει τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει. Έχουμε την δυνατότητα να τροποποιήσουμε ή/και να συμπληρώσουμε οποιοδήποτε έντυπο στο Word ή στο Excel επιλέγοντας τα σχετικά πλήκτρα στο πεδίο «Επεξεργασία Εντύπων» της ταινίας εντολών.

 

Όλη η νομοθεσία, οι εγκύκλιοι και οι διευκρινιστικές οδηγίες για τα αυθαίρετα, είναι συγκεντρωμένα στα θέματα βοήθειας της εφαρμογής, μαζί με μεγάλο πλήθος συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων από το ΤΕΕ για πολλά θέματα αυθαιρέτων και παραπομπές σε σχετικούς δικτυακούς τόπους.