Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Αμοιβές

   Υπολογισμό Ελάχιστων Αμοιβών Μελέτης και Επίβλεψης Κτιριακών Έργων σύμφωνα με τα Π.Δ.696/8.10.1974 και Π.Δ.515/4-5.10.1989.

Για κάθε εργασία το πρόγραμμα υπολογίζει τη δαπάνη από τον/τους προϋπολογισμούς, αλλά ο μηχανικός μπορεί να επέμβει ορίζοντας διαφορετική δαπάνη. Τρόπος υπολογισμού των προσαυξήσεων μπορεί να οριστεί για κάθε εργασία χωριστά. Το ίδιο και το πλήθος εφαρμογών. Κάθε μελέτη ανατίθεται σε ένα ή περισσότερους μηχανικούς. Το ίδιο και κάθε επίβλεψη. Επιπλέον μπορούμε να έχουμε την ίδια εργασία μία ή περισσότερες φορές καθεμιά με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού. Μπορούμε π.χ. να έχουμε στο ίδιο έργο «Αρχιτεκτονικά Προσθήκης», «Αρχιτεκτονικά Διαρρύθμισης» και «Αρχιτεκτονικά Διαφοράς Προϋπολογισμών». Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται και οι πλέον σύνθετες περιπτώσεις έργων.

   Υπολογισμός αμοιβών για μελέτες ενεργειακής απόδοσης. Χρησιμοποιώντας τους δύο διαθέσιμους πίνακες ο χρήστης μπορεί να εισάγει το είδος και το πλήθος των μελετών ΚΕΝΑΚ που επιθυμεί, να τις αναθέσει σε έναν ή περισσότερους μηχανικούς και να επιλέξει τις επιμέρους εργασίες που αντιστοιχούν σε κάθε μια μελέτη. Η αμοιβές υπολογίζονται για κάθε εργασία ξεχωριστά κι εμφανίζονται ως σύνολο στον σχετικό πίνακα δίπλα από κάθε μελέτη ενεργειακής απόδοσης.


   Υπολογισμό Αμοιβής Τοπογραφικών Εργασιών για την έκδοση οικοδομικών αδειών κτιριακών έργων. Καλύπτονται τα βασικά άρθρα του ΠΔ696/74 που γίνονται δεκτά στις πολεοδομίες και στο ΤΕΕ για την έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά και πρόσθετα άρθρα που υπάρχουν ενσωματωμένα στο πρόγραμμα ή ορίζονται από το χρήστη.


   Υπολογισμός της αμοιβής μηχανικού που αφορά τις ρυθμίσεις Ν. 3843/2010 (Π.Δ. 696/74 άρθρο 102) για τους ημιυπαίθριους χώρους. Για κάθε έργο ρύθμισης ο χρήστης υπολογίζει από τον σχετικό πίνακα την αμοιβή ανάλογα με την εμπειρία του μηχανικού και τις ημέρες ή ώρες που εργάστηκε, σύμφωνα πάντα με τις τιμές και τις ελάχιστες ποσότητες που έχει προσδιορίσει το ΤΕΕ. Το πρόγραμμα παράγει αυτόματα το αρχείο XML για υποβολή στο online σύστημα υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ.


Ανάλυση αμοιβών ανά μηχανικό με δυνατότητα τροποποίησης της τελικής αμοιβής έτσι ώστε τα τελικά έντυπα (ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ) να συμφωνούν με τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των μηχανικών (π.χ. σε περίπτωση έκδοσης Α.Π.Υ. με στρογγυλοποιημένα ποσά).


Υπολογισμός αμοιβών για κάθε στάδιο της μελέτης (Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής) και υπολογισμός αμοιβών για μερική ανάθεση (π.χ. ανάθεση μόνο προμελέτης). Υπολογισμός αμοιβών χρονικού προγραμματισμού και τευχών δημοπράτησης χωριστά για κάθε μελέτη και υπολογισμός υποχρεωτικής έκπτωσης στις αμοιβές όπως απαιτείται στις μελέτες για δημόσια έργα.