Εκδόσεις Εφαρμογής Αμοιβές Μηχανικών

Νέες Δυνατότητες:

 • Προστέθηκε νέα δυνατότητα για την αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων κατανομής της εισφοράς του ΚΗ' ψηφίσματος μεταξύ ταμείου ΕΤΕΡΠΣ, δήμου με ΥΔΟΜ και δήμου ΕΡΓΟΥ. Η νέα αυτή δυνατότητα επιτρέπει την ορθή διάκριση στο σημείωμα κατάθεσης εισφορών των ποσών που καταβάλλονται υπέρ του δήμου με ΥΔΟΜ που εκδίδει την άδεια και του δήμου ΕΡΓΟΥ, τόσο όταν αυτοί συμπίπτουν, όσο και όταν διαφέρουν.

  Στη δεύτερη περίπτωση υπέρ του δήμου στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται το έργο, καταβάλλεται πάντα η εισφορά 5‰ επί του προϋπολογισμού (ή για νέο έργο, 5‰ επί του προϋπολογισμού αφαιρώντας 290€). Επιπλέον στην περίπτωση αυτή, κάποιοι δήμοι με ΥΔΟΜ παρακρατούν για λογαριασμό τους το σύνολο της εισφοράς του ΚΗ' ψηφίσματος που τους αναλογεί (τυπικά 75%, αλλά μπορεί και να διαφέρει) ενώ άλλοι δήμοι με ΥΔΟΜ, αποδίδουν μέρος της εισφοράς του ΚΗ' ψηφίσματος στο δήμου του έργου (τυπικά 35%, αλλά μπορεί και να διαφέρει).

    

Βελτιώσεις - Διορθώσεις:

 • Διόρθωση ώστε στο συνολικό κόστος άδειας, στο σύνολο των εισφορών να λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη (€250) και η μέγιστη τιμή (€5000) της εισφοράς υπέρ του Πράσινου Ταμείου και όχι πάντα το αρχικά υπολογιζόμενο ύψος της εισφοράς αυτής.

Νέες Δυνατότητες:

 • Προστέθηκε στην καρτέλα Εισφορές | Κόστος Άδειας, το Τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου 5% επί του Συμβατικού ή 5‰ επί του Αναλυτικού Προϋπολογισμού που αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση υπό όρους, σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Ν.4759 (ΦΕΚ Α'245/2020) παρ.1, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 19 του Ν.4872/2021 και ισχύει από 10/12/2021. Ο μηχανικός επιλέγει αν θα υπολοσιτεί το τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου για το έργο, το πρόγραμμα υπολογίζει το ύψος του και μεταφέρει το τελικό ποσό στα έντυπα για το κόστος άδειας.
 • Προστέθηκε στην καρτέλα Εισφορές | Κόστος Άδειας, το Ποσό Ανταπόδοσης για το Πληροφοριακό Σύστημα Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 ΦΕΚ Β 3136/2018. Το τέλος υπολογίζεται από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, ανάλογα με τη χρήση και την επιφάνεια του κτηρίου. Το πρόγραμμα μεταφέρει το ποσό αυτό στα έντυπα για το κόστος άδειας.
 • Στην καρτέλα Εισφορές | Κόστος Άδειας, αντί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μεταφέρονται πλέον σε χωριστές γραμμές όπως υπολογίζονται από το πρόγραμμα ο Συμβατικός, ο Αναλυτικός και ο Οριζόμενος Προϋπολογισμός. Ο μηχανικός μπορεί να τροποποιήσει οποιονδήποτε από αυτούς και ο συνολικός προϋπολογισμός υπολογίζεται και αναγράφεται από το πρόγραμμα.
 • Προστέθηκαν στην καρτέλα Συντελεστές | Φορολογικών τα ποστοστά για την εισφορά υπέρ του Πράσινου Ταμείου (5% ή/και 5‰) καθώς και το ελάχιστο (250,00€) και το μέγιστο ποσό (5000,00€) της εισφοράς αυτής, ώστε να μπορούν να τροποποιηθούν από το μηχανικό.
 • Προστέθηκαν στην Online Ενημέρωση Συντελεστών τα ποστοστά για την εισφορά υπέρ του Πράσινου Ταμείου (5% ή/και 5‰) καθώς και το ελάχιστο (250,00€) και το μέγιστο ποσό (5000,00€) της εισφοράς αυτής, ώστε να ενημέρωνεται ο μηχανικός αυτόματα σε περίπτωση που αυτά τροποποιηθούν από το νομοθέτη.

Βελτιώσεις - Διορθώσεις:

 • Διορθώθηκε ο Υπολογισμός του Παραβόλου Δημοσίου 5‰ (με μέγιστο 2.50€) ώστε ο υπολογισμός να γίνεται κατ' επιλογή του μηχανικού, είτε επί του αθροίσματος (ΚΗ + ΤΕΕ + ΔΗΜΟΣ), είτε επί του αθροίσματος (ΚΗ_ΥΔΟΜ + ΤΕΕ + ΔΗΜΟΣ), καθώς στη δεύτερη περίπτωση το πρόγραμμα υπολόγιζε εσφαλμένα επί του αθροίσματος (ΚΗ_ΔΗΜΟΥ + ΤΕΕ + ΔΗΜΟΣ)
 • Διόρθωση της στρογγυλοποίησης κατά τον υπολογισμό των ημεομισθίων ΙΚΑ στους πίνακες 1 & 2, ώστε σε (σπάνιες) περιπτώσεις πολύ μικρών επιφανειών, σε κάθε συμπληρωμένο επιμέρους κελί των πινάκων να υπολογίζεται ελάχιστη τιμή τουλάχιστο 1 ημερομίσθιο. Π.χ. για Ελεύθερος χώρο pilotis με επιφάνεια μόλις 0.80τμ ο υπολογισμός να είναι: 0.62·0,80τμ=0,496 ημερομίσθια και η στογγύλοποίηση δίνει πλέον 1 ημερομίσθιο και όχι 0.
 • Διόρθωση της στρογγυλοποίησης σε €, πολύ μικρών ποσών εισφορών (π.χ. Χαρτόσημο 2% x TEE: διόρθωση σε 0.05€ αντί για 0.04€).
 • Διόρθωση ώστε οι επιμέρους προϋπολογισμοί που θα λαμβάνονται υπόψη στο Συνολικό Προϋπολογισμό Αμοιβών ΤΕΕ, να αξιολογούν τη επιλογή του μηχανικού στο πεδίο Λαμβάνεται Υπόψη στις Αμοιβές ΤΕΕ και όχι το πεδίο Λαμβάνεται Υπόψη στις Εισφορές.
 • Διόρθωση ώστε όταν έχουμε ταυτόχρονα: Αμοιβές από Συμβατικό και Αναλυτικό Προϋπολογισμό, Επιφάνεια Ακάλυπτου Χώρου στο Συμβατικό Προϋπολογισμό και Αναλυτικό Προϋπολογισμό Ακάλυπτου Χώρου, ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός Ακάλυπτου Χρου να μην αθροίζεται δύο φορές στο Συνολικό Προϋπολογισμό του Έργου.
 • Στο wizard Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας | Σελίδα 2 Περιγραφή Χώρων Κτηρίου, προστέθηκε ο χώρος με Κωδικό 13 - Κοινόχρηστοι χώροι που εκ' παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο.
 • Στο wizard Αλλαγή Χρήσης | Σελίδα 2: Μετατροπή Υφιστάμενων σε Νέους Χώρους, προστέθηκε ο χώρος με Κωδικό 13 - Κοινόχρηστοι χώροι που εκ' παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο.
 • Στο wizard Αλλαγή Χρήσης | Σελίδα 4: Περιγραφή Χώρων Προσθήκης, προστέθηκε ο χώρος με Κωδικό 13 - Κοινόχρηστοι χώροι που εκ' παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο.
 • Διόρθωση ώστε στον υπολογισμό του προστίμου Ν4495, στα φύλλα καταγραφής αυθαιρέτου κατηγορίας 1 & 3, το υπολογιζόμενο παράβολο 250,00€ να μην προσαυξάνεται ανάλογα με το Χρόνο Υπαγωγής.
 • Επικαιροποίηση και μικροαλλαγές σε ορισμένα λεκτικά των φύλλων καταγραφής του Ν4495.
 • Προστέθηκαν στη βοήθεια νέα κείμενα νομοθεσίας, διάφορα ΦΕΚ και εγκύκλιοι καθώς και οδηγίες του ΤΕΕ που αφορούν την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη σύνταξη προϋπολογισμών και τον υπολογισμό των αμοιβών και των εισφορών.

Διορθώσεις:

 • Ενημέρωση ημερομηνιών Χρόνου Υπαγωγής για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων του προστίμου του Ν4495, σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις

Νέες Δυνατότητες:

 • Νέος τρόπος αυτόματης online ενεργοποίησης της εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με τον ΤΟΛ
 • Νέα έκδοση Crystal Reports

Διορθώσεις:

 • Αλλαγές τιμών συντελεστών ΙΚΑ: Μέσο και Τεκμαρτό ημερομίσθιο, ποσοστά εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου
 • Μεταφορά επιφάνειας ακάλυπτου χώρου από τον προϋπολογισμό στους πίνακες ΙΚΑ 1 και 2
 • Διόρθωση ελάχιστης τιμής προκαταβολής εισφορών ΙΚΑ, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το Τ.Η.
 • Έντυπο Φορολογικών - Πολύχρωμο: αλλαγή του Μ.Η. σε Τ.Η.
 • Ενημέρωση του αναγραφόμενου ΦΕΚ στην εκτύπωση του Αναλυτικού προϋπολογισμού
 • Υπολογισμός προστίμου Ν4495
  • Ενημέρωση επιλογών στο Χρόνο Υπαγωγής
  • Προσθήκη επιλογών στον Τύπο Κτιρίου (Πυρόπληκτα, Κτίρια ΟΕΚ)
  • Προσθήκη επιλογών στη λίστα Κοινωνικοί Συντελεστές και μετονομασία της σε "Ειδικές συνθήκες"
  • Προσθήκη επιλογής στον Τύπο Αυθαιρεσίας (Σύννομο με αδυναμία νομιμοποίησης)
  • Ενημέρωση των εκτυπώσεων των φύλλων καταγραφής με τις νέες επιλογές

Νέες Δυνατότητες:

 • Νέο φύλλο «Αυθαίρετα» στο Ribbon για ταχύτερη πρόσβαση
 • Ένταξη του νέου νόμου αυθαιρέτων Ν4495/2017 με τις παρακάτω δυνατότητες:
  • Υπολογισμός ειδικού προστίμου για όλες τις προβλεπόμενες περιπτώσεις στο Ν4495/2017
  • Ακριβής υπολογισμός ειδικού προστίμου και παραβόλου, offline, χωρίς να απαιτείται σύνδεση και χειρισμός και υποβολή στο σύστημα του ΤΕΕ.
  • Αυτόματη μεταφορά των δεδομένων των φύλλων καταγραφής από τον Ν4178/2013 προς τον Ν4495/2017 και αντίθετα
  • Διατήρηση συμβατότητας και υπολογισμού σύμφωνα με όλους του προγενέστερους νόμους για τα αυθαίρετα (Ν3843/2010, Ν4014/2011, Ν4178/2013)
  • Αυτόματη συμπλήρωση απεριόριστων φύλλων καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής
  • Υπολογισμός μείωσης ή αύξησης του ειδικού προστίμου ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής
  • Υπολογισμός έκπτωσης για εφάπαξ καταβολή ή 30% προκαταβολή και δόσεις
  • Υπολογισμός δόσεων χωρίς προκαταβολή
  • Υπολογισμός έκπτωσης για ταυτόχρονη υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας
  • Υπολογισμός έκπτωσης λόγω δαπανών στατικής ενίσχυσης ανάλογα με τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας
  • Υπολογισμός έκπτωσης λόγω δαπανών για ενεργειακή αναβάθμιση
  • Υπολογισμός έκπτωσης λόγω δαπανών προσαρμογής σε παραδοσιακό οικισμό
  • Αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών αυθαιρεσίας (Κατηγορίες 1 έως 5)
  • Αντιμετώπιση όλων των τύπων αυθαιρεσίας (Ρύθμιση, Έκδοση άδειας, Ν4178, Στάσιμοι οικισμοί κ.α.)
  • Αντιμετώπιση όλων των τύπων ακινήτων (Ιδιωτικά, Δημόσια, ΟΤΑ, Δικαιούχων ΟΕΚ κ.α.)
  • Πολλαπλοί Προϋπολογισμοί λοιπών παραβάσεων
  • Ενημέρωση των θεμάτων βοήθειας της εφαρμογής με τα κείμενα του Ν4495, τις μεταβατικές διατάξεις, τις σχετικές εγκυκλίους και τις διαφορές του νέου συστήματος του ΤΕΕ, καθώς και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα αυθαίρετα

Διορθώσεις:

 • Διόρθωση στους πίνακες ΙΚΑ μετά από άνοιγμα παλαιών αρχείων έκδοσης προγενέστερης της 5.1.0.0 ώστε στον αναλυτικό προϋπολογισμό οι εργασίες να ομαδοποιούνται στα σωστά κεφάλαια.
 • Διόρθωση της εμφάνισης της σελίδας αρχικής βαθμολογίας στην εφαρμογή ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.
 • Διόρθωση της εμφάνισης ορισμένων πεδίων σε κάποιους πίνακες και φόρμες των «Αμοιβών» που προέκυψε στην έκδοση 5.1.0.0 λόγω της μετατροπής της εφαρμογής σε Unicode.
 • Μεταφορά αρχείων από το φάκελο εγκατάστασης Program Files (x86) στο φάκελο Program Data ώστε σε καμία περίπτωση να μη χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή για την εκτέλεση της εφαρμογής
 • Διόρθωση της αναγραφής του ποσοστού στο έντυπο ΦΕΜ σε 10% αντί του 4% όταν στο έργο έχουμε μόνο εργασία «Τακτοποίηση Ν4014 ή Ν4178» ώστε να αντιστοιχεί στο αναγραφόμενο ποσό που σωστά προκύπτει ως ποσοστό 10%
 • Διόρθωση της αναγραφής των ημερομηνιών στη φόρμα online ενημέρωσης συντελεστών ώστε να μην εξαρτάται από την επιλεγμένη από το χρήστη στο σύστημά του μορφής ημερομηνίας – ώρας
 • Ενημέρωση του οδηγού χρήσης για την ένταξη του Ν4495/2017

Προσθήκες:

 1. Νέος πίνακας 1 ΙΚΑ σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Φ.11321/19423/1405/15-12-2014 (ΦΕΚ. 3480Β/23-12-2014) και το Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α/15-07-10)
 2. Νέος Πίνακας Κατανομής Ημερομισθίων του νέου Πίνακα 1 ΙΚΑ σύμφωνα με την ίδια απόφαση με τα νέα πεδία αφαιρούμενων ημερομισθίων
 3. Νέος Πίνακας 2 ΙΚΑ σύμφωνα με την ίδια απόφαση
 4. Νέος Πίνακας 3 ΙΚΑ σύμφωνα με την ίδια απόφαση με την προσθήκη της στήλης «Κατασκευαστική φάση».
 5. Υπολογισμός του Μέσου Ζυγισμένου Μειωτικού Συντελεστή ΜΖΜΣ και απομείωση των κατ ελάχιστο απαιτούμενων ημερομισθίων
 6. Διαχωρισμός του Αναλυτικού Τιμολογίου ΑΤΟΕ από τον Νέο Αναλυτικό Πίνακα 3 του ΙΚΑ αλλά με πλήρη διασύνδεση ώστε τυχών εργασίες του Αναλυτικού προϋπολογισμού που έχουν αντίστοιχες στον Πίνακα 3 του ΙΚΑ να μεταφέρονται αυτόματα.
 7. Επιλογή για κάθε χώρο του συμβατικού προϋπολογισμού αν θα αντιστοιχηθεί στον πίνακα 1 ή στον Πίνακα 2 του ΙΚΑ.
 8. Για λόγους συμβατότητας και υποστήριξη παλαιότερων έργων επιλογή του τρόπου υπολογισμού του αριθμού ημερομισθίων ΙΚΑ μεταξύ Ν.2676/1999 και του νέου νόμου Ν.3863/2010.
 9. Άμεση πρόσβαση στις ιδιότητες του επιλεγμένου χώρου του συμβατικού προϋπολογισμού και κατάργηση του παλαιού διαλόγου
 10. Μεταφορά των παραμέτρων του ΙΚΑ από το φύλλο συντελεστές, στο φύλλο ΙΚΑ για καλύτερη εποπτεία.
 11. Νέα Έντυπα Πινάκων ΙΚΑ. Τα παλαιά παραμένουν για λόγους συμβατότητας και υποστήριξης παλαιότερων έργων.
 12. Νέο έντυπο ανάλυσης τοπογραφικών εργασιών.
 13. Διόρθωση της σελιδοποίησης όταν είναι επιλεγμένα για εκτύπωση πολλά έντυπα ώστε κάθε έντυπο να ξεκινάει σε νέα σελίδα.
 14. Νέα σύγχρονη εμφάνιση εφαρμογής και νέα θέματα στα πρότυπα των MS Windows και του MS Office 2016.
 15. Νέα έντυπα πληρωμής πόρων ΤΜΕΔΕ στην AtticaBank, για μηχανικούς και ιδιοκτήτη.
 16. Νέα έντυπα πληρωμής πόρων ΤΜΕΔΕ στην ΕΤΕ με τον κωδικό 15 για μηχανικούς.
 17. Νέα έγγραφα στα θέματα βοήθειας με τη νομοθεσία τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους του ΙΚΑ.
 18. Πλήρης μετατροπή της εφαρμογής σε Unicode, για βέλτιστη υποστήριξη ελληνικών σε οποιαδήποτε έκδοση windows, χωρίς την ανάγκη ειδικών ρυθμίσεων γλώσσας στον πίνακα ελέγχου.
 19. Χρήση νέων γραμματοσειρών συστήματος με σημαντικά καλύτερη εμφάνιση ιδιαίτερα στα Windows 10.
 20. Νέο πρόγραμμα εγκατάστασης και μεταφορά προσωρινών αρχείων στους φακέλους %ProgrammData% και %temp% του συστήματος ώστε να μην απαιτούνται πλέον δικαιώματα διαχειριστή (administrator) για την εκτέλεση της εφαρμογής.

Διορθώσεις:

 1. Διορθώθηκε η εμφάνιση των ποσών με λάθος χαρακτήρες σε ορισμένους πίνακες, πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε μικρό αριθμό υπολογιστών μετά από πρόσφατο Windows update της Microsoft.
 2. Εκτύπωση "Δαπάνη Μελετών":
  Συμπεριλήφθηκαν τα τροποποιημένα σε περίπτωση αναθεώρησης ποσοστά δαπάνης στη στήλη "Συμβ.Ποσοστό" του πίνακα καθώς και στην ανάλυση υπολογισμού δαπάνης.

Βελτιώσεις:

 1. Διόρθωση της μη εμφάνισης του τελικού Συνόλου στην εκτύπωση του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λοιπών Παραβάσεων του Ν4178/2013.
 2. Διόρθωση της διαγραφής των αποθηκευμένων στο φύλλο Συντελεστές τιμών "Όνομα χρήστη" και "Κωδικός πρόσβασης" (για το online σύστημα του ΤΕΕ) κατά το άνοιγμα αρχείου Αμοιβών με διπλό κλικ.
 3. Αυτόματη υποβολή δεδομένων στο σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ:
  • Εναρμόνιση με αλλαγές που έγιναν στη σελίδα του ΤΕΕ, που είχε αποτέλεσμα να μη δουλεύουν ορισμένες από τις εντολές υποβολής.
  • Διόρθωση της μεταφοράς δεκαδικών τιμών.
  • Η εισαγωγή φύλλων καταγραφής, μηχανικών και ιδιοκτητών δουλεύει κανονικά μετά από "Δημιουργία νέου έργου" και ενώ έχουμε ήδη υποβάλλει άλλο έργο.
 4. Διόρθωση της αναγραφόμενης τιμής του προϋπολογισμού επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά υπέρ του δήμου με αφαίρεση ποσού 290€ όταν πρόκειται για έργο "Προσθήκη".

ΔΕΔΟΤΑ:

 1. Διόρθωση αυτόματης συμπλήρωσης πεδίων στο ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. και στις Εργασίες Μικρής Κλίμακας από το πρόγραμμα των Αμοιβών.

Βελτιώσεις:

 

N4178:

 1. Ολοκλήρωση της αυτόματης υποβολής των δεδομένων του έργου και των φύλλων καταγραφής, των στοιχείων των ιδιοκτητών και των μηχανικών στο online σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ/ΥΠΕΚΑ.
  Με ελάχιστη αλληλεπίδραση αλλά και πλήρη έλεγχο από το χρήστη, το πρόγραμμα συμπληρώνει αυτόματα και υποβάλει στο σύστημα αυθαιρέτων όλα τα δεδομένα ώστε να μην χρειάζεται να τα πληκρολογήσει ο μηχανικός ξανά, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν λάθη.
 2. Προστέθηκε ο τύπος αυθαιρεσίας "Σταυλικές Εγκαταστάσεις"li>
 3. Προστέθηκε ο τύπος αυθαιρεσίας "Κατεδάφιση προ του 28/07/2011"
 4. Δυνατότητα προσθήκης νέων εργασιών στον αναλυτικό προϋπολογισμό κάθε φύλλου καταγραφής ξεχωριστά.
 5. Δυνατότητα εκτύπωσης αναλυτικού προϋπολογσμού κάθε φύλλου καταγραφής ξεχωριστά.
 6. Προσαρμογή φύλλου καταγραφής σύμφωνα με το ΦΕΚ 39Β, 14/1/2014
 7. Εμπλουτισμός θεμάτων βοήθειας.

Στοιχεία Έργου:

 1. Το πεδίο "ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΡΓΟΥ" αποθηκεύεται σωστά.
 2. Διόρθωση ποσοστών κατανομής εισφοράς ΚΗ' μεταξύ δήμου έργου και δήμου ΥΔΟΜ σε αρχεία έκδοσης προγενέστερης της 4.9.1.

ΔΕΔΟΤΑ:

 1. Ενημέρωση εφαρμογής και εντύπων σύμφωνα με το ΦΕΚ 405Β - 20/2/2014.

Βελτιώσεις:

 1. Ενοποίηση των θεμάτων βοήθειας των εφαρμογών «Αμοιβές Μηχανικών» και «Έντυπα Δόμησης».
 2. Μικρής σημασίας βελτιώσεις.

Προσθήκες:

 1. Δόθηκε η δυνατότητα ορισμού των ποσοστών κατανομής της εισφοράς ΚΗ’ μεταξύ του ταμείου ΕΤΕΡΠΣ, του δήμου στον οποίο ανήκει το έργο και του δήμου με υπηρεσία δόμησης (ΥΔΟΜ) που εκδίδει την άδεια.
 2. Προστέθηκε ο wizard «Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας». Με το νέο εργαλείο, όπως και με τον wizard «Αλλαγή Χρήσης», η υλοποίηση των ειδικών αυτών περιπτώσεων γίνεται ταχύτατα με την καθοδήγηση της εφαρμογής σε λίγα απλά βήματα.
 3. Στις ρυθμίσεις του προγράμματος αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα με πλήρη ασφάλεια, τα στοιχεία σύνδεσης στο λογαριασμό του χρήστη στο σύστημα Αμοιβών και στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ, ώστε να μην χρειάζεται ο μηχανικός να τα δίνει κάθε φορά.
 4. Προσθήκες υλικού στα θέματα βοήθειας.
 5. Διορθώθηκε το πρόβλημα απόκρυψης κάποιων πεδίων στο κάτω μέρος της οθόνης κυρίως σε ορισμένα συστήματα με λειτουργικό σύστημα Windows XP.
 6. Ορισμένα δεδομένα και ενός έργου τακτοποίησης αυθαιρέτου κατά τον 4178/2013 υποβάλλονται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ-ΥΠΕΚΑ ώστε να μην χρειάζεται να τα πληκτρολογεί ο μηχανικός ξανά στο online σύστημα.

Προσθήκες:

 1. Υπολογισμός προστίμων τακτοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4178/2013.
 2. Νέο Αναλυτικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών με διπλάσιες τιμές μονάδος σύμφωνα με το παράρτημα Β του Ν4178/2013.
 3. Δυνατότητα χρήσης του νέου τιμολογίου και για σύνταξη αναλυτικών προϋπολογισμών για έκδοση οικοδομικών αδειών σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αναλυτικός προϋπολογισμός
 4. Διόρθωση προβλήματος στον υπολογισμό της δαπάνης περιβάλλοντος χώρου με αναλυτικό προϋπολογισμό όταν η επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου ήταν μηδενική.
 5. Προσθήκες στα θέματα βοήθειας υλικού σχετικού με τον Ν4178/2013.

Προσθήκες:

 1. Προστέθηκε η επιλογή «Χωρίς Υπέρβαση Δόμησης» στην ενότητα 5 του φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής Ν4014
 2. Προστέθηκε η επιλογή «Ειδικές Συνθήκες» στην ενότητα 11 του φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής Ν4014 για άτομα με αναπηρία και παλινοστούντες.
 3. Προστέθηκε η επιλογή «Τύπος Κτηρίου» στην ενότητα 12 του φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής Ν4014 για δημόσια κτήρια και σχολεία.
 4. Δυνατότητα αλφαβητικής ταξινόμησης των καταλόγων Μηχανικών και Ιδιοκτητών
 5. Ενσωμάτωση της υπομονάδας "Έντυπα Δόμησης" με δυνατότητα επικοινωνίας με το πρόγραμμα των Αμοιβών
 6. Προσθήκες στα θέματα βοήθειας.

Διορθώσεις:

 1. Το πλήθος των εφαρμογών της μελέτης ΚΕΝΑΚ αναγράφεται σωστά στο xml για το ΤΕΕ.
 2. Ο συντελεστής ζώνης αποθηκεύεται στο αρχείο δεδομένων (για λόγους συμβατότητας με αρχεία παλαιότερων εκδόσεων).

Διορθώσεις:

 1. Διορθώθηκε το πρόβλημα κατα το οποίο οι ελληνικοί χαρακτήρες στον τίτλο της εφαρμογής, όπως και στους τίτλους κάποιων διαλόγων, αναγράφονταν με λανθασμένους χαρακτήρες.

Διορθώσεις:

 1. Βελτιώθηκε περαιτέρω η σταθερότητα της εφαρμογής με την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετώπιζαν μερικοί χρήστες του ΤΟΛ Αμοιβές σε Windows XP, οπου κατα τη μετάβαση στην καρτέλα Εισφορές | Ρυθμίσεις Ν3843 η εφαρμογή τερματιζόταν
 2. Ενημερώθηκε η Βοήθεια του προγράμματος με νέα θέματα νομοθεσίας.
 3. Επικαιροποιήθηκε ο οδηγός χρήσης του προγράμματος.

Νέες Δυνατότητες:

 1. Κατάργηση Ελέγχου Ελάχιστης Αμοιβής (Ν. 3919/2011, Οδηγία ΤΕΕ):
  Καταργήθηκε ο έλεγχος και η προσαρμογή των αμοιβών στην Ελάχιστη Αμοιβή '5000 λ'. Πλέον οι αμοιβές για οποιοδήποτε έργο είτε κτηριακό, είτε τοπογραφικό υπολογίζονται χωρίς κανένα περιορισμό. Η ρύθμιση αυτή έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη στην εφαρμογή του ΤΟΛ.
 2. Νόμιμη και Συμβατική Αμοιβή (Ν. 3919/2011):
  Πλέον υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ Νόμιμης και Συμβατικής αμοιβής. Η Νόμιμη προκύπτει από τον υπολογισμό σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 ενώ η Συμβατική από την σύμβαση που συνάπτεται υποχρεωτικά μεταξύ μηχανικού και αντισυμβαλλόμενου. Ο μηχανικός έχει την δυνατότητα στο πρόγραμμα αφού υπολογιστεί η Νόμιμη Αμοιβή να ορίσει και την Συμβατική ούτως ώστε στην συνέχεια να υπολογιστούν κατάλληλα οι εισφορές και να παραχθούν τα σχετικά έντυπα.
 3. Αρχείο xml – Υποβολή στο online σύστημα του ΤΕΕ:
  Το αρχείο xml παράγεται και υποβάλλεται όπως πάντα στο online σύστημα του ΤΕΕ. Το ΤΕΕ προς το παρόν δεν δέχεται την Συμβατική Αμοιβή μέσω του αρχείου xml, οπότε θα πρέπει να συμπληρωθούν οι συμβατικές αμοιβές στο σύστημα του ΤΕΕ μετά την υποβολή του xml. Μόλις το ΤΕΕ αναβαθμίσει το σύστημα του, ώστε να δέχεται και τη συμβατική αμοιβή μέσω του αρχείου xml, θα υπάρξει νέα ενημέρωση του ΤΟΛ® Αμοιβές Μηχανικών.
 4. Εισφορές βάσει Νόμιμης ή Συμβατικής Αμοιβής (Ν. 3919/2011):
  Οι εισφορές μηχανικών για ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ υπολογίζονται βάσει της Συμβατικής Αμοιβής εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από την Νόμιμη, άλλως υπολογίζονται επί της Νόμιμης. Στο πρόγραμμα δόθηκε η δυνατότητα ο χρήστης να ορίσει επί ποιών αμοιβών θα υπολογιστούν οι εισφορές που βαρύνουν το μηχανικό. Ο ΦΠΑ και ο ΦΕΜ υπολογίζονται πάντα επί της Συμβατικής Αμοιβής.
 5. Ανάλυση Εισφορών Μηχανικών:
  Στην σελίδα «Ανάλυση Εισφορών Μηχανικών» παρουσιάζονται αναλυτικά σε πινακοποιημένη μορφή οι εισφορές και τα φορολογικά των μηχανικών (ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ-ΕΜΠ, Χαρτόσημα, ΦΕΜ, ΦΠΑ) καθώς και οι αμοιβές (Νόμιμη, Συμβατική) βάσει των οποίων υπολογίστηκαν οι εισφορές ώστε να μπορεί ο χρήστης να επαληθεύσει τον υπολογισμό.
 6. Τιμές Αφετηρίας Περιφερειών (ΦΕΚ 56Β/2012):
  Βάσει του Άρθρου 3 της απόφασης με Αριθμ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 καθορίζονται οι νέες τιμές αφετηρίας για όλες της περιφέρειες της χώρας από τις οποίες προκύπτει και η Ενιαία Τιμή Αφετηρίας η οποία για την πρώτη εφαρμογή της απόφασης και έως 31/1/2013 ορίζεται για όλη την χώρα: ΕΤΑ = €750,00 Για τον υπολογισμό των αμοιβών η ΕΤΑ πολλαπλασιάζεται επί 0,15 ήτοι €112,50. Η τιμή αυτή δεν εφαρμόζεται ακόμα στο ΤΕΕ οπότε προς το παρόν η προεπιλεγμένη τιμή στο πρόγραμμα παραμένει €118,00. Για τον υπολογισμό των εισφορών η ΕΤΑ πολλαπλασιάζεται επί 0,06 ήτοι €45,00. Η τιμή αυτή έχει κοινοποιηθεί και εφαρμόζεται πλέον σε όλες τις ΥΔΟΜ, οπότε είναι η προεπιλεγμένη στο πρόγραμμα.
 7. Συντελεστής Ζώνης (ΦΕΚ 56Β/2012):
  Βάσει του Άρθρου 1 της απόφασης με Αριθμ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 προκύπτει ότι ο συντελεστής ζώνης Σ.Ζ. ο οποίος χρησιμοποιείτο για την σύνταξη του προϋπολογισμού εισφορών κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων παύει να ισχύει. Η σχετική ενότητα αφαιρέθηκε από την εφαρμογή.
 8. Αλλαγή Επιμερισμού ΚΗ Ψηφίσματος:
  Εφ' όσον κάποιος Καλλικρατικός Δήμος δεν διαθέτει ακόμα Υ.ΔΟΜ., η Έγκριση και η Άδεια Δόμησης εκδίδεται από συνεργαζόμενο Δήμο που διαθέτει Υ.ΔΟΜ. Κατά συνέπεια ο Δήμος που εκδίδει την Άδεια εισπράττει πλέον το 75% της εισφοράς του ΚΗ' ψηφίσματος. Αυτό απαιτεί στο Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών – Πολύχρωμο να αναγράφονται τόσο το ποσό που εισπράττει ο δήμος στον οποίον ανήκει το έργο (5‰) όσο και το ποσοστό του ΚΗ που αποδίδεται στο Δήμο στον οποίο ανήκει η Υ.ΔΟΜ.
  Προστέθηκε στο πρόγραμμα η επιλογή αν η Υ.ΔΟΜ. ανήκει σε διαφορετικό δήμο από αυτόν του έργου.
 9. Τεκμηρίωση Βοήθεια
  Προστέθηκαν στα θέματα βοήθειας όλα τα νέα διαθέσιμα έντυπα, ΦΕΚ, Εγκύκλιοι κλπ που αφορούν τις Αμοιβές, τα Φορολογικά και το Νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών

Διορθώσεις:

 1. Ισχύει η έκπτωση 20% σε Μικρές Οικοδομικές ή Κτηριοδομικές Παραβάσεις του Ν4014 για εφάπαξ καταβολή του προστίμου.
 2. Αναγράφονται τα Συνημμένα στο έντυπο Αίτηση για την Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
 3. Ταχυδρομικός Κώδικας Έργου – ΤΚ αν δεν δοθεί, συμπληρώνεται αυτόματα με 0 ώστε να μην απορρίπτεται το έργο από το σύστημα του ΤΕΕ.
 4. Στα Τελικό Πίνακα ΕΚΚΟ συμπληρώνεται το άθροισμα στην 1η στήλη είτε είναι ίσο με 1000 είτε όχι όπως επίσης και τα ποσοστά και το κόστος εργασίας σύμφωνα τα παραστατικά.
 5. Διορθώθηκε η εσφαλμένη αναγραφή του κωδικού #1315 στο φύλλο καταγραφής για μόνο πισίνα ή μόνο πολεοδομική παράβαση ή και τα δύο.

Διορθώσεις:

 1. Διόρθωση σφάλματος, που εντοπίστηκε στην έκδοση 4.6.7 και έχει ως αποτέλεσμα η αμοιβή για τακτοποίηση αυθαιρέτου Ν4014 να λαμβάνεται υποψιν 2 φορές στο σύνολο αμοιβών μηχανικού.

Διορθώσεις:

 1. Ο έλεγχος ελάχιστης αμοιβής 5000·λ γίνεται λαμβάνοντας υπ όψιν και την αμοιβή για υπηρεσίες τακτοποίησης Ν4014/2011. Εφ' όσον στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη αμοιβή για χρόνο απασχόλησης είναι 1569,58€ (για λ=0.23253)" , πρακτικά σε Τακτοποίηση Αυθαιρέτου σύμφωνα με το Ν4014/2011 δεν προκύπτει ποτέ ελάχιστη αμοιβή 5000·λ για τις υπόλοιπες εργασίες εκτός του χρόνου απασχόλησης, όπως αποτυπώσεις και μελέτες Η/Μ.
 2. Ο υπολογισμός προστίμου τακτοποίησης Ν4014 για βοηθητικούς χώρους χωρίς οικοδομική άδεια γίνεται λαμβάνοντας υπ'οψιν τον συντελεστή 0.5.
 3. Η ελάχιστη ημερήσια απασχόληση μηχανικού με 21+ εμπειρίας για εργασία τακτοποίησης Ν4014 προσαρμόστηκε από 3,375 σε 3,38 ημέρες.
  Αντιστοίχως, η ελάχιστη ωριαία εργασία προσαρμόστηκε από 16,875 σε 16,88 ώρες.

Προσθήκες:

 1. Προστέθηκε ο υπολογισμός αμοιβών για Τακτοποίηση Αυθαιρέτων του Ν4014.
 2. Προστέθηκε ο υπολογισμός αμοιβών Τοπογραφικών-Τριγωνισμών.

Διορθώσεις:

 1. Τα είδη έργων περιορίστηκαν σε "Κτηριακό" και "Τοπογραφικό" μόνο.
  Τα είδη έργων "Ενεργειακή Επιθεώρηση", "Ρυθμίσεις Ν3843" και "Τακτοποίηση Ν4014" αντιμετωπίζονται ως κτηριακά και αρκεί να συμπληρωθούν οι σχετικοί χώροι στο συμβατικό προϋπολογισμό.
  Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη, για να μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο έργο και στο ίδιο xml για το ΤΕΕ, αμοιβές για "Τακτοποίηση Ν4014", "Τοπογραφικά", "Τριγωνισμοί", "Αποτυπώσεις" και γενικά οποιαδήποτε άλλη μελέτη απαιτείται από το νέο νόμο Ν4014/2011 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.
 2. Ενημερώθηκε η Βοήθεια του προγράμματος με πληροφορίες σχετικά με το Ν4014.
 3. Στα έντυπα για το Ν4014, διαχωρίστηκαν τα έγγραφα για τη βεβαίωση μηχανικού και τη δήλωση ιδιοκτήτη ανάλογα με την περίπτωση του χώρου.
 4. Στον υπολογισμό του προστίμου Ν4014 για βοηθητικούς χώρους, ο συντελεστής 0.50 εφαρμόζεται επιπλέον του αρχικού συντελεστή, όπως αυτός διαμορφώνεται από την επιλογή του ποσοστού υπέρβασης δόμησης.
  Έτσι, οι αντίστοιχες επιλογές παραμένουν ενεργοποιημένες όταν έχει δηλωθεί επιφάνεια βοηθητικού χώρου.
 5. Διορθώθηκε ο υπολογισμός του ΚΕΝΑΚ για την περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής.

Διορθώσεις:

 1. Δεν υπολογίζεται ελάχιστη αμοιβή στην Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 2. Μπορεί να υπολογιστεί αμοιβή ΚΕΝΑΚ για μελέτες που δεν είναι ενεργές στον πίνακα "Αμοιβές Εργασιών".
 3. Υπολογισμός παραβόλου για την τακτοποίηση αυθαιρέτου
  και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις που δεν εμφανιζόταν.
 4. Διόρθωση της εμφάνισης των επιλογών στο Φύλλο Καταγραφής.
 5. Ενημερώθηκε ο οδηγός χρήσης με τις νέες δυνατότητες.

Διορθώσεις:

 1. Ακυρώθηκε η αυτόματη αλλαγή του Είδους Έργου σε "Κτιριακό" κάθε φορά που ο χρήστης επανερχόταν στην καρτέλα "Στοιχεία έργου"

Νέες Δυνατότητες:

 1. Προστέθηκε ο Υπολογισμός Αμοιβών Ενεργειακής Επιθεώρησης
  με δυνατότητα υποβολής αρχείου xml στο ΤΕΕ
Διορθώσεις:
 1. Προστέθηκε στο φύλλο "Εκτυπώσεις" το Έντυπο Υπολογισμού Ειδικού Προστίμου.
 2. Για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20 τ.μ. ,
  και για τιμή ζώνης εώς και 2500 €, το πρόστιμο διαμορφώνεται στις 2000 €.
  Για τιμή ζώνης από 2501 € και άνω, το πρόστιμο διαμορφώνεται στις 3000 €.
 3. Σε αυθαίρετη κατασκευή με επιφάνεια μικρότερη από 20 τ.μ. , εντός ή εκτός σχεδίου,
  της περίπτωσης του άρθρου 24(6.β), σε συνδυασμό με το άρθρο 24(8.δ),
  δεν ισχύει η έκτπωση 20% στο πρόστιμο τακτοποίησης για εφάπαξ καταβολή.
 4. Βελτιώθηκε η διάταξη της φόρμας υπολογισμού του ειδικού προστίμου, για να
  μην χάνεται το πεδίο με τον κωδικό 13 σε μικρές οθόνες

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση

Αλλαγές:

 1. Διόρθωση συντελεστή 0.5 βοηθητικών χώρων σε εκτός σχεδίου αυθαίρετο (περίπτωση 5)
 2. Βελτίωση του φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής με αναγραφή των διαφόρων συντελεστών.

Αλλαγές:

 1. Υπολογισμός προστίμου Τακτοποίησης Αυθαιρέετων Ν4014
 2. Νέο έντυπο ΤΣΜΕΔΕ για κατάθεση πόρων στην Εθνική Τράπεζα
 3. Προσθήκη νέων εντάξεων στους πίνακες αντικειμενικών τιμών του
  ΕΚΚΟ http://www.gsis.gr/aa3ies/aa.html

Βελτιώσεις:

 1. Αυξήθηκε ο αριθμός των δόσεων στον υπολογισμό του προστίμου για τη ρύθμιση Η/Χ
  σε 10 για ακίνητα με χρήση κατοικίας και σε 8 για ακίνητα άλλης χρήσης .
 2. Στην καρτέλα εισαγωγής στοιχείων ιδιοκτήτη προστέθηκαν πεδία για το ονοματεπώνυμο
  πατέρα και μητέρας καθώς και για την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του ιδιοκτήτη.

Βελτιώσεις:

 1. Τροποποιήθηκαν οι προεπιλεγμένες μελέτες στον πίνακα εργασιών ώστε να συμφωνούν με τις υποχρεωτικές μελέτες που απαιτεί ο ΚΕΝΑΚ για κτίρια άνω των 50 τμ.
 2. Διαχωρίστηκε το Όνομα του ιδιοκτήτη από το Επώνυμο και προστέθηκαν δευτερεύουσες πληροφορίες χάριν πληρότητας των εντύπων του Ν.3843.
 3. Ο Συντελεστής Δόμησης αναγράφεται σωστά στο σχετικό πεδίο.

Βελτιώσεις:

 1. Προστέθηκαν οι μελέτες Κανονισμού ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) σε αντικατάσταση της μελέτης θερμομόνωσης.
 2. Υλοποιήθηκε η νέα προαιρετική υπομονάδα για τον υπολογισμό και την υποβολή αρχείων XML για τοπογραφικές εργασίες μόνο.
 3. Αφαιρέθηκαν από τη σελίδα Τοπογραφικά για έκδοση οικοδομικής άδειας τα άρθρα που δεν γίνονται δεκτά στο ΤΕΕ (γκρίζες γραμμές).
 4. Ανανεώθηκε το μενού πλοήγησης στο φύλλο "Βοήθεια" και προστέθηκαν τα ΦΕΚ και οι εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, και οι σχετικές οδηγίες του ΤΕΕ.
 5. Προστέθηκαν στα έντυπα για τις ρυθμίσεις του N.3843 ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του ιδιοκτήτη.

Βελτιώσεις:

Διορθώθηκε μια αστάθεια της έκδοσης 4.3.2 που εμφανίστηκε σε ορισμένους χρήστες κατα την εκκίνηση του προγράμματος

Βελτιώσεις:

 • Η προσαύξηση 30% στο πρόστιμο Ρύθμισης Ν3843/2010 όταν η ΤΖ είναι μεγαλύτερη από 1000€ δεν εφαρμόζεται για εκτός σχεδίου και πρώτη κατοικία.
 • Όταν η κατηγορία της μελέτης αρχιτεκτονικών είναι IV ή V η προσαύξηση 20% στις μελέτες εγκαταστάσεων εφαρμόζεται και στην αμοιβή επιμέτρησης 40%.
 • Η προεπισκόπηση των εντύπων ανανεώνεται αυτόματα μετά από κάθε αλλαγή δεδομένων του έργου χωρίς να χρειάζεται διπλό κλικ στο έντυπο.

Βελτιώσεις:

 • Αποκαταστάθηκε μια ασυμβατότητα με τα αρχεία προγενέστερων εκδόσεων της εφαρμογής που είχε σαν αποτέλεσμα να αστοχεί το διάβασμα παλαιότερων αρχείων.
 • Αναδιοργανώθηκαν οι φόρμες με τις οποίες δίνουμε τα δεδομένα για τους χώρους ρύθμισης Ν3843/2010 και διαχωρίστηκαν σε ξεχωριστά φύλλα του προγράμματος τα δεδομένα που αφορούν το πρόστιμο από τα δεδομένα που αφορούν την αμοιβή του μηχανικού.
 • Προστέθηκαν πληροφορίες για την χρήση των χώρων που ρυθμίζονται κατά το Ν3843/2010 και συμπληρώθηκαν κατάλληλα τα σχετικά έντυπα.
 • Προστέθηκε μία ακόμα μορφή των εντύπων ΦΕΜ σελ1 και ΦΕΜ σελ2 με τα οποία αποκαταστάθηκε μια ασυμβατότητα στην εμφάνιση των συγκεκριμένων εντύπων σε ορισμένα συστήματα με Microsoft Office 2003.

Νέες Δυνατότητες:

 • Υπολογισμός Αμοιβών:
  Επέκταση του προγράμματος Αμοιβές Μηχανικών με τον υπολογισμό των αμοιβών και του ειδικού προστίμου για τις Ρυθμίσεις Ν.3843/2010 βάσει του Άρθρου 102 του Π.Δ. 696/74
  Πλέον ο μηχανικός μπορεί στο γνώριμο περιβάλλον, με γρήγορο και αυτοματοποιημένο τρόπο, να υπολογίσει τις αμοιβές για Ρύθμιση Ν.3843 με βάσει τις ημέρες ή τις ώρες απασχόλησης του και τις ελάχιστες τιμές που έχει ορίσει το ΤΕΕ.
 • Έντυπα:
  Το πρόγραμμα συμπληρώνει όλα τα έντυπα πολίτη, μηχανικού και πολεοδομίας και υπολογίζει το ειδικό πρόστιμο Άρθρου 6, Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62Α΄/28.04.2010) ανάλογα την περίπτωση ρύθμισης (ημιυπαίθριος, υπόγειο, γκαράζ κλπ).

Νέες Δυνατότητες:

 • Νέο Περιβάλλον Εργασίας
  Ριζικά ανανεωμένο user interface, με την ταινία (ribbon) και την πινακίδα συντομεύσεων, στα πρότυπα του ms office 2007 και office 2010 αλλά και των windows 7.
 • Χρονικός Προγραμματισμός - Gantt:
  Στο γνώριμο περιβάλλον, με εύκολο γραφικό ή αριθμητικό τρόπο, μπορείτε να συντάξετε διαγράμματα Gantt για χρονικό προγραμματισμό τεχνικών ή μη έργων.
 • ΕΚΚΟ:
  Μια εργασία του Τελικού Πίνακα μπορεί να δηλωθεί ως «ανεκτέλεστη» ώστε ο ισοσκελισμός να γίνεται στα εναπομένοντα χιλιοστά. Επιτράπηκε η τροποποίηση του τελικού ποσοστού κάθε εργασίας.
 • Συμβατό με Windows 7:
  Η εφαρμογή προσαρμόστηκε και δοκιμάστηκε πλήρως τόσο στις 32bit όσο και στις 64bit εκδόσεις του νέου λειτουργικού συστήματος.
Βελτιωσεις:
 • Στρογγυλοποίηση:
  Τετραγωνικά μέτρα και ποσά, στρογγυλοποιούνται όπως ακριβώς και στο online σύστημα του ΤΕΕ. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφθηκαν κάποιες περιπτώσεις απόρριψης αρχείων xml κατά την υποβολή στο σύστημα του ΤΕΕ.
 • Προϋπολογισμοί:
  Επιλέγουμε αν ο προϋπολογισμός κάθε χώρου θα συμμετέχει στις εισφορές ή/και στις αμοιβές καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό και τις πλέον σύνθετες περιπτώσεις.
 • Αμοιβές:
  Δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε επιμέρους εργασία να επιλέγουμε το πλήθος εφαρμογών (πολλαπλή εφαρμογή χωριστά σε κάθε μελέτη ή/και επίβλεψη).