ΔΙΑΣΚ
Διατομή Σκυροδέματος

Διατομές

 • Δεν υπάρχει περιορισμός στη μορφή της διατομής και στην διάταξη των ράβδων οπλισμού
 • Εσωτερικά των διατομών σκυροδέματος μπορούν να συνυπάρχουν περιοχές διαφορετικής ποιότητας σκυροδέματος, οποιουδήποτε περιγράμματος και θέσης. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπολογίζονται με ακρίβεια οι ενισχύσεις
 • Εντός των διατομών μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες οπές οποιουδήποτε σχήματος.

 

Οπλισμοί

 • Οι ράβδοι οπλισμού εισάγονται γραφικά ως σημειακή , γραμμική ή κυκλική τοποθέτηση ράβδων.
 • Μία διατομή μπορεί να διαθέτει πολλαπλές διατάξεις ράβδων οπλισμού (ελαφρύτερα ή βαρύτερα ή διαφορετικά οπλισμένη διατομή). Οι διατάξεις αυτές οπλισμού μπορούν να εναλλάσσονται κατά την επίλυση, ώστε να προκύπτει η βέλτιστη αξιοποίηση του οπλισμού της διατομής.

 

Εισαγωγή Δεδομένων

Η εισαγωγή δεδομένων μιας διατομής μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 • Μέσω παραμετροποιημένων τυπικών διατομών όπως ορθογωνική, Τ, L, κυκλική κλπ.
 • Με γραφική εισαγωγή δεδομένων μέσω ενσωματωμένων εντολών CAD.
 • Μέσω πινάκων συντεταγμένων. Οι πίνακες και η γραφική εικόνα των δεδομένων, συνδέονται αμφίδρομα.

 

 

 

Βιβλιοθήκες

 • Παραμετροποιημένοι πίνακες υλικών, σκυροδέματος και χάλυβα. Δυνατότητα προσθήκης νέων ποιοτήτων υλικών. Καταχώρηση σε αρχείο βιβλιοθήκης υλικών.
 • Δυνατότητα προσθήκης νέων διαμέτρων ράβδων οπλισμού πέραν από τις συνήθεις. Δυνατή η καταχώρηση τους σε αρχείο βιβλιοθήκης ράβδων οπλισμού, για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση τους.
 • Οι περιπτώσεις και οι συνδυασμοί φόρτισης είναι παραμετροποιημένοι και καταχωρούνται σε αρχεία βιβλιοθήκης.

Επιλύσεις

Το πρόγραμμα για συγκεκριμένη διατομή και με δεδομένα τα εξωτερικά φορτία N, Mx ,Μy και θέτοντας όριο τις μέγιστες επιτρεπόμενες παραμορφώσεις σκυροδέματος και χάλυβα, υπολογίζει το επίπεδο κάμψης της διατομής, δηλαδή την κλίση του και την θέση του ουδέτερου άξονα.

Αποτελέσματα

 • Γεωμετρικά μεγέθη : Επιφάνεια διατομής, κύριοι άξονες, ροπές αδράνειας, θέση κέντρου βάρους διατομής.
 • Δυνάμεις και ροπές αντοχής Nrd, Mrdx, Mrdy της διατομής.(έλεγχος επάρκειας αντοχής)
 • Απαιτούμενος οπλισμός As και κατανομή αυτού (διαστασιολόγηση)

Εφαρμογές του προγράμματος

 • Ανάλυση-έλεγχος-διαστασιολόγηση οποιασδήποτε δοκού ή πλακοδοκού σε μονοαξονική κάμψη.
 • Ανάλυση-έλεγχος-διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων κάθε σχήματος σε μονοαξονική ή σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη.
 • Ανάλυση-έλεγχος-διαστασιολόγηση τοιχωμάτων κάθε σχήματος σε μονοαξονική ή διαξονική κάμψη. Ο οπλισμός κορμού συμετέχει στην καμπτική αντοχή του τοιχώματος.
 • Ακριβής ανάλυση-διαστασιολόγηση ενισχύσεων μέσω μανδυών σε υποστυλώματα ή δοκούς.