Έντυπα Δόμησης
Έντυπα Δόμησης
Γενικά

Με την εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης-ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.» συμπληρώνονται και εκτυπώνονται μια σειρά από έντυπα που προβλέπονται από τους νόμους Ν4030/2011, Ν4067/2012, Ν4178/2013 κ.α. νόμους και εγκυκλίους. Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται τα πρότυπα έντυπα «Αίτηση Έγκρισης Δόμησης», «Έγκριση Δόμησης», «Εργασίες Μικρής Κλίμακας», «Εργασίες Άρθρου 4 §3 Ν4067/12» κ.α.

 

Είναι μια αυτόνομη εφαρμογή η οποία όμως μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Αμοιβές Μηχανικών» ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων από αυτό. Το interface του προγράμματος έχει διαμορφωθεί σε σελίδες δεδομένων όμοιες με τα πρότυπα έντυπα. Με το τρόπο αυτό διευκολύνεται σημαντικά η εισαγωγή και οργάνωση των δεδομένων του κτηρίου.

Επιφάνεια Εργασίας

Τα φύλλα «Αίτηση Έγκρισης Δόμησης» και «Έγκριση Δόμησης» είναι οργανωμένα σε χωριστές σελίδες εισαγωγής των δεδομένων. Οι φόρμες εισαγωγής των δεδομένων του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί βάσει των πρότυπων εντύπων για την έκδοση οικοδομικής άδειας όπως ορίζει ο Ν. 4030/2011 ώστε κατά την συμπλήρωση των πεδίων με τα δεδομένα ο χρήστης να έχει εικόνα του πραγματικού εκτυπώσιμου εντύπου, διευκολύνοντας σημαντικά την εισαγωγή των δεδομένων.

Αίτηση Έγκρισης Δόμησης & Έγκριση Δόμησης

Τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και ειδικότερα οι εξαρτημένες από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ) κορυφές του οικοπέδου, μπορούν να λαμβάνονται από τον ιστότοπο της Κτηματολόγιο Α.Ε. μέσω την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών. Το τοπογραφικό διάγραμμα εισάγεται ως αρχείο εικόνας μορφής png, jpg, bmp κ.λ.π. Οι εξαρτημένες συντεταγμένες εισάγονται εύκολα με τη χρήση των εντολών Αντιγραφή (Copy) κι Επικόλληση (Paste) στα σχετικά πεδία.

ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.
Στην ίδια εφαρμογή η προαιρετική υπομονάδα «ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.», αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων και τη συμπλήρωση των δεδομένων για τη βαθμονόμηση του κτηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής οδηγίας για το νέο «Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτων – ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α». στα πλαίσια του Ν4178/13.

 

Η οργάνωση των δεδομένων γίνεται σε φύλλα εργασίας όμοια με αυτά των πρότυπων εντύπων ώστε να είναι εύκολη η συλλογή και οργάνωση των απαραίτητων στοιχείων.

 

Με το σύστημα άμεσης online βοήθειας, καθώς ο χρήστης κινείται στα διάφορά πεδία των φύλλων εργασίας, εμφανίζονται οι οδηγίες συμπλήρωσης του συγκεκριμένου πεδίου. Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να αναζητούμε βοήθεια σε σε διάσπαρτα ψηφιακά ή έντυπα αρχεία χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΚΑ 55174/4/10/2013 επιτρέπεται η εκτέλεση μιας σειράς εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ. «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου», «Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων», «Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.» κ.α. ) εφ’ όσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις και αν καλύπτονται μια σειρά από άλλες απαιτήσεις κατά περίπτωση.

 

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του ειδικού εντύπου έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

 

Τα στοιχεία του εντύπου αυτού συμπληρώνονται σε 2 φύλλα εργασίας και το έντυπο παράγεται όπως τα υπόλοιπα έντυπα της εφαρμογής.

Εργασίες Άρθρου 4 §3 του Ν4067/2012

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Νο4 ΥΠΕΚΑ της 3/12/2013 για μια σειρά εργασιών όπως «Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του», «Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.», «Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος», κ.α. απαιτείται εντός 48 ωρών η έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης και γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Τα στοιχεία του εντύπου αυτού συμπληρώνονται όπως και τα υπόλοιπα στο σχετικό φύλλο εργασίας και παράγεται το έντυπο για εκτύπωση η εξαγωγή σε pdf ή doc.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του ειδικού εντύπου έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

Τα στοιχεία του εντύπου αυτού συμπληρώνονται σε 2 φύλλα εργασίας και το έντυπο παράγεται όπως τα υπόλοιπα έντυπα της εφαρμογής.

Εκτυπώσεις

Ως τυπική εφαρμογή για Windows το «Έντυπα Δόμησης-ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.» μπορεί να τυπώσει σε οποιοδήποτε εκτυπωτή. Μέσω της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησης στην επιφάνεια εργασίας και εκτύπωσης των εντύπων σε μέγεθος Α4 ή Α3. Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης κάθε εντύπου σε αρχείο μορφής pdf, doc, rtf, xls, ή xml για περαιτέρω επεξεργασία.