Φέρουσα Τοιχοποιϊα
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Με την Υ/Μ ’Φέρουσα Τοιχοποιία’ (ΦΤ) του ΡΑΦ, μπορούν να υπολογίζονται κτήρια από άοπλη, ενισχυμένη και διαζωματική ΦΤ με υλικό λιθοσώματα από φυσική πέτρα ή οπτόπλινθους.

Η ΦΤ του ΡΑΦ αντιμετωπίζει νέα κτήρια ΦΤ σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 6.1 και 8.1 όπου συμπεριλαμβάνονται η τρίστρωτη ΦΤ με εσωτερικό πυρήνα οπλισμένου σκυροδέματος και η διαζωματική ΦΤ σε μορφή οριζόντιων ή/και κατακόρυφων διαζωμάτων από Ο/Σ.

Για μελέτες υφισταμένων κτηρίων ΦΤ, η αποτίμηση και ενισχύσεις πραγματοποιούνται εφαρμόζοντας τον Ευρωκώδικα 8.3 καθώς και των προδιαγραφών του σχεδίου του νέου κανονισμού ΚΑΔΕΤ.

Η ανάλυση πραγματοποιείται με δυναμική φασματική επίλυση, εφαρμόζοντας είτε έναν ενιαίο συντελεστή συμπεριφοράς q για όλα τα δομικά μέλη, είτε με τοπικούς δείκτες συμπεριφοράς m, οι οποίοι εξαρτώνται από τη στάθμη επιτελεστικότητας του κτηρίου και την υπολογιζόμενη πλαστιμότητα του κάθε επιμέρους δομικού μέλους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τη χρήση της υπομονάδας της φέρουσας τοιχοποιίας, μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο της φέρουσας τοιχοποιίας.

Σχετιζόμενα:

masonry_01

2 Δυνατότητες της υπομονάδας «Φέρουσα Τοιχοποιία» expand collapse