ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Οι «Πολυμελείς Μεταλλικές και Σύμμεικτες Διατομές» αποτελούν την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία αντιμετωπίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 3.1, πλήθος διατομών χάλυβα, αποτελούμενων από σύνθεση περισσότερων επιμέρους διατομών. Η υπομονάδα, ακολουθώντας τη φιλοσοφία και το σχεδιασμό του ΡΑΦ, εντάσσεται πλήρως στο ενιαίο περιβάλλον του προγράμματος και προσφέρει τη σύνθεση και την εισαγωγή πολλαπλών πολυμελών μεταλλικών και σύμμεικτων διατομών, καθώς και τον πλήρη έλεγχο επάρκειάς τους, ανοίγοντας νέους δρόμους στις δυνατότητες διαμόρφωσης και οικονομίας των μεταλλικών κατασκευών. Οι τύποι των πολυμελών μεταλλικών διατομών που υποστηρίζονται από το ΡΑΦ, παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Σχετιζόμενα

Περισσότερες πληροφορίες για τις πολυμελείς μεταλλικές και σύμμεικτες διατομές στο ΡΑΦ, μπορείτε να δείτε στο εγχειρίδιο της υπομονάδας «Πολυμελείς μεταλλικές και σύμμεικτες διατομές», που βρίσκεται εδώ.

metal_elements_1

Ανάλυση κι έλεγχος επάρκειας μεταλλικού κτηρίου με υποστυλώματα πολυμελών μεταλλικών διατομών.

2 Πεδία Εφαρμογής Πολυμελών Διατομών expand collapse
3 Έλεγχοι Επάρκειας expand collapse