ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Τα «Μεταλλικά Κτήρια» αποτελούν την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει τους πλήρεις ελέγχους αντοχής των μελών ενός κτηρίου, από δομικό χάλυβα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 3-1 και του Ευρωκώδικα 8-1. Η υπομονάδα υποστηρίζει πλήρως τους ελέγχους των αντοχών των διατομών κατά μήκος των μελών καθώς και τους ελέγχους του κάθε μέλους έναντι καμπτικού και στρεπτοκαμπτικού λυγισμού. Οι δυνατότητες του προγράμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Σχετιζόμενα

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταλλικά κτήρια στο ΡΑΦ, μπορείτε να δείτε στο εγχειρίδιο της υπομονάδας «Μεταλλικά Κτήρια», που βρίσκεται σε αυτόν τον σύνδεσμο:

metal_elements_1

Διαμόρφωση μεταλλικού υπόστεγου δίριχτης στέγης πάνω σε θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος στο ΡΑΦ.

2 Μεταλλικά Μέλη - Διατομές expand collapse
3 Δράσεις Ανέμου και Χιονιού expand collapse
4 Αντισεισμική Ανάλυση expand collapse
5 Έλεγχοι Επάρκειας expand collapse
6 Μεταλλικές Συνδέσεις expand collapse