Σύμμεικτα Κτήρια
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Τα «Σύμμεικτα Κτήρια» αποτελούν την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει τους πλήρεις ελέγχους αντοχής των μελών ενός κτηρίου, με σύμμεικτες διατομές δομικού χάλυβα σε συνεργασία με οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 4-1 και του Ευρωκώδικα 8-1. Η υπομονάδα υποστηρίζει πλήρως τους ελέγχους των αντοχών των διατομών κατά μήκος των μελών καθώς και τους ελέγχους των κατακόρυφων μελών έναντι καμπτικού λυγισμού. Οι δυνατότητες του προγράμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Σχετιζόμενα:

Περισσότερες πληροφορίες για τα σύμμεικτα κτήρια στο ΡΑΦ, μπορείτε να δείτε στο εγχειρίδιο της υπομονάδας «Σύμμεικτα Κτήρια»

mixed_01

Προσομοίωση σύμμεικτου κτηρίου στο ΡΑΦ, με χρήση σύμμεικτων πλακών, σύμμεικτων υποστυλωμάτων, σύμμεικτων τοιχωμάτων και σύμμεικτων δοκών.

2 Σύμμεικτα Μέλη expand collapse
3 Έλεγχοι Επάρκειας expand collapse