Αποτίμηση Κτηρίων Ο/Σ
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Στο ΡΑΦ προσφέρεται η δυνατότητα της αποτίμησης υφισταμένων κτηρίων με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών μελών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και με τις απαιτήσεις του Νόμου 4495/2017 για τα αυθαίρετα.

Η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός κτηρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο μεθόδους επίλυσης στο ΡΑΦ, είτε με την ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση (με ή χωρίς ικανοτικό σχεδιασμό), είτε με τη μη-γραμμική στατική υπερωθητική ανάλυση (pushover). Η «Αποτίμηση Κτηρίων Ο/Σ» αποτελεί την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη της αποτίμησης υφισταμένων κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαστικές μεθόδους, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Σχετιζόμενα:

retrofit_1

Αποτίμηση υφιστάμενου κτηρίου ΟΣ με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση κι έλεγχος επάρκειας των δομικών μελών του.

2 Μέθοδοι Ανάλυσης expand collapse
3 Επιρροή των τοιχοπληρώσεων collapse