Οπλισμένο Σκυρόδεμα
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Το «Οπλισμένο Σκυρόδεμα» αποτελεί την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών τους μελών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δυνατότητες του προγράμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Σχετιζόμενα:

concrete_01

Ανάλυση κτηρίου Ο/Σ με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση κι έλεγχος επάρκειας των δομικών μελών του με ταυτόχρονη εμφάνιση των γραφημάτων των περιβαλλουσών δράσεων και αντοχών κάμψης και τέμνουσας.

2 Διατομές – Διατάξεις Οπλισμού expand collapse

Οι διατομές των δομικών στοιχείων ενός κτηρίου εισάγονται στο πρόγραμμα με τη διάταξη οπλισμού τους. Με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί, η υπομονάδα «Οπλισμένο Σκυρόδεμα», ελέγχει στη συνέχεια την επάρκεια των δομικών στοιχείων του κτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (Ευρωκώδικες και ΕΑΚ/ΕΚΩΣ) και υπολογίζονται οι συντελεστές εξάντλησης (CR) για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για κάθε είδους στοιχείο.

α) Διατάξεις Οπλισμού

Ο έλεγχος με δεδομένο τον οπλισμό και όχι ο «παραδοσιακός» τρόπος διαστασιολόγησης των μελών, προσφέρει στον μηχανικό τον πλήρη έλεγχο του οπλισμού των δομικών στοιχείων που χρησιμοποιεί και μάλιστα, όχι μόνο με την επιλογή μίας διάταξης αλλά με πολλαπλές εναλλακτικές διατάξεις ράβδων οπλισμού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο μηχανικό να διερευνήσει πολλά εναλλακτικά «σενάρια» όπλισης ώστε να καλύπτονται διαφορετικά κριτήρια σχεδιασμού (βαθμός υπεραντοχής, οικονομία κατασκευής κλπ).

concrete_02

Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και δυσμενέστερου ελέγχου αντοχής υποστυλώματος σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη.

Επιπλέον, το πρόγραμμα εμφανίζει για κάθε διατομή και διάταξη όπλισης, τους ελέγχους των μέγιστων και των ελάχιστων ορίων οπλισμού που θέτουν οι κανονισμοί. Ειδικά για τα οριζόντια στοιχεία, κάθε διάταξη όπλισης, μορφώνεται διαφορετικά στις στηρίξεις και στο άνοιγμα.

concrete_03

Διάταξη οπλισμού δοκού στις περιοχές των στηρίξεων

β) Επέκταση Βιβλιοθήκης Διατομών

Λόγω της βασικής αρχής του ΡΑΦ για έλεγχο επάρκειας των δομικών στοιχείων, κυρίαρχο στοιχείο του προγράμματος είναι η βιβλιοθήκη διατομών του. Το πρόγραμμα διαθέτει πλήθος διατομών για όλα τα είδη δομικών στοιχείων ενός κτηρίου (Υποστυλώματα, Τοιχώματα, Δοκοί/Πεδιλοδοκοί, Πυρήνες κλπ). Ο μηχανικός μπορεί να τροποποιήσει και να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη με νέες διατομές, τις οποίες αρκεί να ορίσει μία μόνο φορά για να είναι διαθέσιμες σε κάθε νέο έργο. Ο αριθμός των διατομών της βιβλιοθήκης και ο αριθμός των διατάξεων όπλισης κάθε διατομής, είναι πρακτικά απεριόριστος.

concrete_04

Πίνακας βιβλιοθήκης διατομών ορθογωνικών υποστυλωμάτων.

γ) Διαμόρφωση Διατάξεων Οπλισμού

Η όπλιση των διατομών γίνεται από τον μηχανικό τόσο αριθμητικά με πίνακα όσο και με απλό γραφικό — σχεδιαστικό τρόπο, τοποθετώντας ράβδους σε κάναβο σημείων, σε τυχαία σημεία ή κατανέμοντας ράβδους σε συγκεκριμένες περιοχές εντός της διατομής. Οι συνδετήρες τοποθετούνται μεταξύ των ράβδων.

Κατά την περιγραφή του οπλισμού, το πρόγραμμα δίνει στο μηχανικό όλα τα εργαλεία ελέγχου και τις απαραίτητες πληροφορίες (υπέρβαση απαιτήσεων των κανονισμών, ελάχιστα — μέγιστα ποσοστά οπλισμού, ελάχιστες αποστάσεις ράβδων κλπ), που θα του επιτρέψουν να μορφώσει πλήρως και με ορθό τρόπο, τον οπλισμό των κτηρίων που μελετά.

concrete_05

Τοποθέτηση ράβδων οπλισμού με χρήση του διαθέσιμου κανάβου τετραγωνιδίων.

concrete_06

Πίνακας συντεταγμένων ράβδων οπλισμού στην επιφάνεια της διατομής του υποστυλώματος.

δ) Χώρος Αντοχής Υποστυλωμάτων

Ο έλεγχος των διατομών των κατακόρυφων στοιχείων σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη, γίνεται χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους που έχουν υλοποιηθεί και ελεγχθεί επί σειρά ετών με την εφαρμογή του ΤΟΛ, «Διατομή Σκυροδέματος» — ΔΙΑΣΚ, δίνοντας έτσι πλήρη και ασφαλή αποτελέσματα ελέγχου. Για κάθε στοιχείο και διάταξη όπλισης, μπορούν να εμφανιστούν στο περιβάλλον του προγράμματος τα διαγράμματα του χώρου αντοχής για κάθε περίπτωση φόρτισης.

concrete_07

Ο χώρος αντοχής διατομής υποστυλώματος με τα διανύσματα δράσης (κόκκινο) και αντοχής (πράσινο).

3 Έλεγχοι Επάρκειας expand collapse

Με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί και τον οπλισμό κάθε στοιχείου, η υπομονάδα «Οπλισμένο Σκυρόδεμα» υπολογίζει τους συντελεστές εξάντλησης (CR) για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους που προβλέπουν οι κανονισμοί και για κάθε είδους στοιχείο. Τα αποτελέσματα των ελέγχων μπορούν να εμφανισθούν με διαφορετικούς τρόπους θέασης, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρωματική διαβάθμιση ανάλογα με το βαθμό εξάντλησης του κάθε μέλους, συγκεντρωτικούς πίνακες, συνοπτικά και αναλυτικά κείμενα αποτελεσμάτων και γραφήματα (π.χ. διαγράμματα αλληλεπίδρασης κατακόρυφων στοιχείων). Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι πολύ διεξοδικά, έτσι ώστε τις περισσότερες φορές, να μπορούν να παρακολουθούνται και να επαληθεύονται από το χρήστη με απλές αριθμητικές πράξεις. Επιπλέον, η επιλογή ενός δομικού στοιχείου στην περιοχή σχεδίασης, αλληλεπιδρά και με τη δεξιά πινακίδα δεδομένων, η οποία αποτελεί και την ταυτότητα του στοιχείου.

concrete_08

Κείμενο αναλυτικών αποτελεσμάτων ικανοτικού ελέγχου κόμβου υποστυλώματος.

Με αυτόν τον πλήρη συγχρονισμό των αποτελεσμάτων των ελέγχων επάρκειας σε πολλαπλή μορφή, ο μηχανικός μπορεί εύκολα και γρήγορα να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά την κάθε νέα μελέτη του.

Περισσότερα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ελέγχων επάρκειας, μπορείτε να δείτε στις ακόλουθες βιντεοσκοπήσεις:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων στο ΡΑΦ

Έλεγχοι επάρκειας

concrete_09

Πολλαπλή Εμφάνιση Αποτελεσμάτων στο ΡΑΦ σε μορφή πινάκων, γραφημάτων και κειμένων αποτελεσμάτων.

4 Οπλισμοί - Κατασκευαστικά Σχέδια expand collapse

α) Οπλισμοί

Το ΡΑΦ προσφέρει τη δυνατότητα υπολογισμού των ράβδων οπλισμού, ανάλογα με τις διατάξεις όπλισης που έχουν επιλεγεί και τους εμφανίζει στην επιφάνεια σχεδίασης με τρεις διαφορετικούς τρόπους θέασης: ρεαλιστικά, συνοπτικά και σε αναπτύγματα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δούμε με ακρίβεια τους πραγματικούς οπλισμούς των στοιχείων, τις διαμήκεις ράβδους με τις απαιτούμενες αγκυρώσεις τους σύμφωνα με τους κανονισμούς, τους συνδετήρες και την πύκνωσή τους στις κρίσιμες περιοχές των δοκών και των υποστυλωμάτων, τον οπλισμό των κόμβων και των στοιχείων θεμελίωσης.

concrete_10

Εμφάνιση Οπλισμών στο ΡΑΦ σε ρεαλιστική μορφή κατά την τρισδιάστατη απεικόνιση του φορέα.

Οι συνολικά τοποθετούμενες ράβδοι σε ένα κτήριο εκτός από γραφικά, εμφανίζονται και σε μορφή πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις ράβδους οπλισμού με τον αριθμό ταυτότητάς τους και δίπλα από την κάθε μία το μήκος της και τα αντίστοιχα μήκη αγκύρωσης.

concrete_11

Εμφάνιση αναπτυγμάτων οπλισμών επιλεγμένων δοκών και πίνακας υπολογισμού ράβδων οπλισμού στο ΡΑΦ.

β) Κατασκευαστικά σχέδια

Τα κατασκευαστικά σχέδια που παράγονται από το πρόγραμμα, εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας, είτε σε επίπεδο στάθμης, είτε σε επίπεδο συνολικού κτηρίου, για καλύτερη εποπτεία από τον χρήστη. Δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των σχεδίων από την εφαρμογή αλλά και εξαγωγής τους σε τύπο αρχείου DWG ή DXF, έτσι ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους πριν την εκτύπωση.

Τα είδη των κατασκευαστικών σχεδίων που εξάγονται στην επιφάνεια εργασίας του προγράμματος επιλέγονται από το μηχανικό, ανάμεσα σε μία πληθώρα σχεδίων.

concrete_12

Επιλογή εξαγωγής κατασκευαστικών σχεδίων από το χρήστη.

concrete_13

Εξαγωγή κατασκευαστικών σχεδίων DWG/DXF από το ΡΑΦ προς επεξεργασία σε σχεδιαστικό πρόγραμμα.

5 Προμετρήσεις expand collapse

Οι προμετρήσεις στο ΡΑΦ αποτελούν ένα χρήσιμο και ακριβές εργαλείο για την προκοστολόγηση του φέροντος οργανισμού ενός κτηρίου. Λόγω της καινοτομίας των έτοιμων οπλισμένων διατομών του ΡΑΦ, με διατάξεις οπλισμού που έχει ορίσει ο μηχανικός, και με δεδομένα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διατομών, οι ποσότητες και το κόστος των υλικών υπολογίζονται με ακρίβεια και αξιοπιστία.

α) Προμέτρηση Σκυροδέματος – Ξυλοτύπου

Η προμέτρηση του σκυροδέματος γίνεται με βάσει τα γεωμετρικά δεδομένα του κάθε δομικού στοιχείου. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών της προμέτρησης μπορούμε να τα δούμε ομαδοποιημένα ανά είδος στοιχείου για κάθε στάθμη εμφανίζοντάς τα στην οθόνη γραφικών του ΡΑΦ αλλά και στο σχετικό εκτυπώσιμο τεύχος των προμετρήσεων.

concrete_14

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προμέτρησης Σκυροδέματος και Ξυλοτύπου.

β) Προμέτρηση Χάλυβα Οπλισμού

Η προκοστοστολόγηση του σιδηρού οπλισμού, γίνεται βάσει των αριθμημένων ράβδων οπλισμού των κατασκευαστικών σχεδίων.

Την προμέτρηση όλων των χρησιμοποιούμενων ράβδων του έργου μπορούμε να την δούμε στον πίνακα υπολογισμού των ράβδων οπλισμού, στον πίνακα Κοπής & Κάμψης αλλά και στο τεύχος των προμετρήσεων, το οποίο εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του ΡΑΦ και βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης μέσω της εφαρμογής. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών της προμέτρησης μπορούμε να τα δούμε ομαδοποιημένα ανά είδος στοιχείου για κάθε στάθμη, αλλά και για όλο το κτήριο. Επιπλέον, οι πίνακες των προμετρήσεων επαληθεύονται εύκολα, οι όγκοι μέσω των αναγραφόμενων διαστάσεων για κάθε ράβδο του πίνακα και οι οπλισμοί μέσω της αναγραφόμενης αρίθμησης του πίνακα κοπής και κάμψης.

concrete_15

Πίνακας Κοπής και Κάμψης των ράβδων οπλισμού στο τεύχος των προμετρήσεων.

γ) Συγκεντρωτικός Πίνακας Προμέτρησης

Στο τέλος του τεύχους των προμετρήσεων υπάρχει ο συγκεντρωτικός πίνακας προμετρήσεων όπου αναφέρονται για κάθε στάθμη οι συνολικές ποσότητες και το κόστος του σκυροδέματος, του ξυλοτύπου, του χάλυβα οπλισμού και του δομικού χάλυβα, καθώς και η αναλογία βάρους χάλυβα προς όγκο σκυροδέματος. Η άθροιση των επιμέρους μεγεθών για κάθε στάθμη δίνει το γενικό σύνολο για ολόκληρο το κτήριο της μελέτης.

concrete_16

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προμέτρησης στο τέλος του τεύχους των προμετρήσεων.

Περισσότερα για την προμετρήσεις και τα κατασκευαστικά σχέδια στο ΡΑΦ, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ακόλουθο βίντεο:

Σχέδια-Προμετρήσεις-Τεύχος υπολογισμών