ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Η υπομονάδα «Λειτουργικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος» του προγράμματος στατικών μελετών ΡΑΦ, περιλαμβάνει τους πλήρεις ελέγχους επάρκειας δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατά την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 2 (ΕΝ1992-1-1). Οι έλεγχοι λειτουργικότητας πραγματοποιούνται τόσο για γραμμικά μέλη δοκών, όσο και για επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία πλάκας.

Το ΡΑΦ, μέσα από εκτεταμένες υπολογιστικές διαδικασίες, υπολογίζει τις απομειωμένες δυσκαμψίες των μελών των πλαισίων και των πλακών με πεπερασμένα στοιχεία, στην κατάσταση ΙΙ – των ρηγματωμένων διατομών. Για την κατάσταση ΙΙ υπολογίζονται, στις χρονικές περιόδους που επιλέγονται από τον/την μηχανικό, τα ακόλουθα: οι παραμορφώσεις των πλακών και των πλαισίων στην κατάσταση ΙΙ, οι τάσεις λειτουργίας του οπλισμού και του σκυροδέματος, καθώς και το εύρος των αναμενόμενων ρωγμών. Οι παραπάνω τιμές, συγκρίνονται με τις επιτρεπόμενες, που ορίζονται στον ισχύοντα κανονισμό (ΕΝ 1992-1-1).

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργικότητα οπλισμένου σκυροδέματος στο ΡΑΦ, μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο «Λειτουργικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος», εδώ.

Σχετιζόμενα:

concrete_servicability_1

Προσομοίωμα κτηρίου με πεπερασμένα στοιχεία πλακών και εμφάνιση των παραμορφώσεων στην κατάσταση ΙΙ (ρηγματωμένες διατομές).

2 Δυνατότητες της υπομονάδας expand collapse

Οι δυνατότητες της υπομονάδας «Λειτουργικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος» συνοψίζονται στις εξής:

 • Ακριβής υπολογισμός δυσκαμψιών των διατομών στη ρηγματωμένη κατάσταση (Στάδιο ΙΙ) για δοκούς, υποστυλώματα και πλάκες πεπερασμένων στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τον ερπυσμό, τη συστολή ξήρανσης και τη ρηγμάτωση.

concrete_servicability_2

Υπολογισμός δυσκαμψιών διατομών στη ρηγματωμένη κατάσταση (Στάδιο ΙΙ).

 • Επιλογή κατάλληλων στοιχείων ελέγχου των πλακών, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι τελικές δυσκαμψίες τους για τον έλεγχο λειτουργικότητας, με δυνατότητα ορισμού τους από τον/την μηχανικό.
 • Ορισμός ικανού αριθμού γραμμών ελέγχου ανάμεσα σε δύο σημεία της πλάκας, για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης παραμόρφωσης σύμφωνα με τον ΕΝ1992-1-1
 • Ορισμός της ηλικίας του σκυροδέματος σε 3 χρονικά διαστήματα ελέγχου, κατά την επιβολή της φόρτισης (αφαίρεση ξυλοτύπων) , στο τέλος του χρόνου συντήρησης και τη στιγμή που εξετάζεται η παραμόρφωση, για τον αναλυτικό υπολογισμό του ερπυσμού και της συρρίκνωσης των δομικών μελών.
 • Επιλογή του οπλισμού ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο λειτουργικότητας των πλακών πεπερασμένων στοιχείων.
 • Υψηλής ποιότητας και ακρίβειας αποτελέσματα επίλυσης. Στις περιπτώσεις των πλακών Ο/Σ, όταν αυτές διαθέτουν διαφορετικό οπλισμό ανά διεύθυνση πλάκας, οι πλάκες αυτές, λόγω των διαφορετικών δυσκαμψιών του σταδίου ΙΙ, μπορούν να επιλύονται σαν ορθότροπες πλάκες.
 • Πλήρεις έλεγχοι λειτουργικότητας, αναλυτικά: έλεγχος παραμορφώσεων, έλεγχος ρηγματώσεων με υπολογισμό του εύρους των ρωγμών κι έλεγχος περιορισμού των τάσεων.
 • Υπολογισμός της τελικής παραμόρφωσης των δομικών στοιχείων μετά την επίλυση με δυσκαμψίες σταδίου ΙΙ.
 • Εμφάνιση των παραμορφώσεων με ισοϋψείς καμπύλες—περιοχές για τις πλάκες, σε συνάρτηση με τον χρόνο και τη φόρτιση, για άμεση κι εποπτική θέαση του παραμορφωμένου φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια της φόρτισης.
 • Επιλογή κατάλληλων στοιχείων των πλακών, για τον έλεγχο περιορισμού των τάσεων και των ρηγματώσεων, με δυνατότητα ορισμού τους από τον/την μηχανικό κι έλεγχος για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία και στις δύο διευθύνσεις του τοπικού συστήματος.

concrete_servicability_3

Παραμορφωμένος φορέας στην οριακή κατάσταση λειτουργίας.

 • Χρωματική εποπτική παρουσίαση της εξάντλησης (CR) όλων των γραμμικών μελών και των γραμμών ελέγχου των πλακών με βάση τον αναλυτικό έλεγχο παραμορφώσεων.
 • Πλήρη αποτελέσματα σε μορφή πινάκων και αναλυτικών κειμένων υπολογισμών πλήρως διαδραστικών με την οθόνη γραφικών, ώστε ο μελετητής, όπως πάντα στο ΡΑΦ, να μπορεί να επαληθεύει την ορθότητα των ελέγχων.
 • Εμφάνιση των εντασιακών μεγεθών του φορέα που έχουν προκύψει από την ανάλυση πάνω στο ραβδόμορφο προσομοίωμα στην επιφάνεια εργασίας.
 • Εμφάνιση των παραμορφώσεων που υπολογίζονται μετά την επίλυση για τον επιλεγμένο συνδυασμό φόρτισης, συναρτήσει του χρόνου.
 • Σύνθεση ενός τεύχους μελέτης με σύγχρονη όψη, πλούσια εικονογράφηση κι εύχρηστη δομή με δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων εικόνων μέσω καταγραφής στιγμιοτύπων οθόνης.

concrete_servicability_4

Αναλυτική παρουσίαση υπολογισμών στο παραγόμενο τεύχος υπολογισμών στο ΡΑΦ.