ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΣ
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος είναι η υπομονάδα του προγράμματος ΡΑΦ αντικείμενο του οποίου είναι η καταγραφή και η ιεραρχική βαθμονόμηση ενός συνόλου υφιστάμενων κτηρίων, έτσι ώστε να αποφασιστεί η προτεραιότητα αποτίμησης και αντισεισμικής ενίσχυσής τους.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική η απογραφή και ιεραρχική αποτίμηση των κτηρίων γίνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις που έχει επικρατήσει να ονομάζονται:

α. Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός ή Ταχύς Οπτικός Έλεγχος

β. Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος

γ. Τριτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος

Η μεθοδολογία του ΔΠΕ εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 3134 Β’ 2022 και η υλοποίηση της δράσης έχει ανατεθεί στο ΤΕΕ. Αφορά έως και 80.000 κτήρια που στεγάζουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και κρίσιμες λειτουργίες του ιδιωτικού. Η ανάθεση των μελετών αναμένεται να γίνει σε ιδιώτες μηχανικούς από το ΤΕΕ, με την εποπτεία και σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και την ΚΕΔΕ.

Ο ΔΠΕ, ως λεπτομερέστερος του πρωτοβάθμιου, απαιτεί σειρά υπολογισμών αλλά είναι απλούστερος του τριτοβάθμιου, ο οποίος απαιτεί πλήρη μελέτη αποτίμησης της σεισμικής ικανότητας του κτηρίου. Στόχος του ΔΠΕ, είναι η ιεραρχική βαθμονόμηση μιας ομάδας κτηρίων ενός φορέα, με προσδιορισμό του «Δείκτη Προτεραιότητας Ελέγχου λ», ο οποίος υποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας για 3οβάθμιο έλεγχο.

Περισσότερες πληροφορίες για το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κτηρίων οπλισμένου σκυροδέματος στο ΡΑΦ, μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο «Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος ΟΣ», εδώ.

finite_elements_1

Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος υφιστάμενου κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ενιαίο περιβάλλον του προγράμματος ΡΑΦ.

2 Δυνατότητες της υπομονάδας «Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος ΟΣ» collapse
 • Πλήρης παραμετροποίηση των υπολογισμών.

finite_elements_1

Παράμετροι κτηρίου για το Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο.

 • Αναλυτική περιγραφή της γεωμετρίας των δομικών στοιχείων και των τοιχοπληρώσεων.
 • Νέα υλικά με ερήμην αντιπροσωπευτικές τιμές όπως προδιαγράφονται στις οδηγίες του ΟΑΣΠ.
 • Δυνατότητα ορισμού κρίσιμου ορόφου διαφορετικού από το ισόγειο, κατά την κρίση του μηχανικού.
 • Ορισμός βλαβών χωριστά για κάθε κατακόρυφο στοιχείο με επεξηγηματικές βοηθητικές εικόνες.

finite_elements_1

Αναλυτική περιγραφή των βλαβών για όλα τα κατακόρυφα του κτηρίου με εποπτικά βοηθητικά σκαριφήματα για κάθε βλάβη σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ.

 • Διαφορετικός συντελεστής συμπεριφοράς qx και qy σε κάθε διεύθυνση.
 • Συντελεστής εδάφους S όπως προδιαγράφεται για κατηγορίες εδάφους A, B, C, D και E, ή οριζόμενος από το χρήστη σε κατηγορίες εδάφους S1 και S2.
 • Δυνατότητα τοπογραφικής ενίσχυσης με προσαύξηση της εδαφικής επιτάχυνσης έως και 50% λόγω γεωμορφολογίας όπως π.χ. κτήριο σε επισφαλές φυσικό πρανές ή θεμελίωση σε χαλαρές επιχωματώσεις.
 • Υλοποίηση και των 3ων απαραίτητων βημάτων για τον προσδιορισμό του δείκτη προτεραιότητας ελέγχου λ.
 • Τελική κατάταξη του κτηρίου ανάλογα με τον συντελεστή σπουδαιότητας γΙ όπως προδιαγράφεται στις οδηγίες του ΟΑΣΠ.

finite_elements_1

Φύλλο αναλυτικού υπολογισμού στο ΡΑΦ του δείκτη προτεραιότητας ελέγχου κτηρίου λ, του δείκτη δ και της κατάταξης του κτηρίου σε σεισμική κατηγορία Κ.

 • Προσδιορισμός Σεισμικής Απαίτησης Vreq, Σεισμικής Αντίστασης VR και Δείκτη Προτεραιότητας Ελέγχου λx,y=Vreq x,y/VR x,y ανά διεύθυνση.
 • Ακριβής υπολογισμός της σεισμικής αντίστασης και της δυσκαμψίας σε κάτοψη-στρέψη των τοιχοπληρώσεων και επιλογή από το μηχανικό αν οι τοιχοπληρώσεις θα λαμβάνονται υπόψη.
 • Υπολογισμός του βαθμού τοιχωματοποίησης αΤ με θεώρηση τοιχωμάτων με λόγο Lw/bw ≥ 4 αλλά και ελάχιστο μήκος Lw ανάλογα με το πλήθος των ορόφων του κτηρίου.
 • Υπολογισμός Κοντών Υποστυλωμάτων με λόγο L/h ≤ 5.
 • Αξιολόγηση και βαθμονόμηση και των 13ων κριτηρίων σεισμικής επιβάρυνσης, με υπολογισμό και πρόταση από το ΡΑΦ για 7 εξ’ αυτών που επιδέχονται υπολογισμό και ορισμό από το μηχανικό των υπολοίπων ποιοτικών κριτηρίων.
 • Αξιολόγηση και προειδοποίηση για υπερκρίσιμα κριτήρια λόγω βλαβών (1), οξείδωση οπλισμών (2), ανηγμένο αξονικό φορτίο (3) ή έδαφος κατηγορίας S1 ή S2.
 • Προσδιορισμός των συντελεστών λ και δ και κατάταξη του κτηρίου σε σεισμική κατηγορία δευτεροβαθμίου προσεισμικού ελέγχου Κ, για στάθμη επιτελεστικότητας Β «Σημαντικές Βλάβες» κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Σύνταξη του Δελτίου Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο του ΟΑΣΠ και αναλυτικού τεύχους με όλα τα δεδομένα και τους υπολογισμούς.

finite_elements_1

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών και Δελτίου Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου με αναλυτικά περιεχόμενα, δυνατότητα εκτύπωσης και εξαγωγής σε διαφορετικές μορφές αρχείων pdf, docx, xlsx, rtf, html κ.α.

 • Δυνατότητα εξαγωγής του δελτίου και του τεύχους σε πολλές μορφές αρχείων, pdf, doc, xls, html κ.α.