Στατική-Υπερωθητική Ανάλυση.

1) Σύντομη Περιγραφή

Η υπομονάδα «Υπερωθητική» του ΡΑΦ εκτελεί τη μη γραμμική στατική υπερωθητική ανάλυση κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Πριν την εκτέλεση της υπερωθητικής ανάλυσης, εξετάζεται με αυτόματο τρόπο από το ΡΑΦ αν πληρούνται οι γενικοί έλεγχοι εφαρμοσιμότητας της μεθόδου σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. §5.7.2.α.

Κατά την ανελαστική ανάλυση, δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα τα απαραίτητα διαγράμματα ροπών καμπυλοτήτων των δομικών μελών του κτηρίου. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η αντισεισμική ικανότητα του κτηρίου, ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο επιτελεστικότητας με τη μόρφωση της υπερωθητικής καμπύλης τέμνουσας βάσης-μετατόπισης, σύμφωνα με τον ΕΚ8-1 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Επίσης, γίνεται έλεγχος επάρκειας των δομικών στοιχείων σε όρους παραμορφώσεων και τεμνουσών δυνάμεων, υπολογισμός των λόγων «λ» για κάθε βήμα φόρτισης, προσδιορισμός των δυσμενέστερων «λ» ανά στοιχείο κι επισήμανση των υπερβάσεων με διαφορετική χρωματική ένδειξη στην οθόνη γραφικών και στους πίνακες αποτελεσμάτων.

retrofit_1

Αποτίμηση υφισταμένου κτηρίου με στατική ανελαστική ανάλυση με την υπερωθητική καμπύλη αντίστασης του κτηρίου με τα όρια απαίτησης και ικανότητας. Εμφάνιση της δημιουργίας των πλαστικών αρθρώσεων στα δομικά μέλη του κτηρίου σε όλα τα βήματα της οριζόντιας φόρτισης.

2 Δυνατότητες της υπομονάδας «Υπερωθητική»

 • Διαγράμματα Ροπών – Καμπυλοτήτων διατομών για κάθε διάταξη οπλισμού.
 • Διαγράμματα Ροπών – Στροφών Χορδής γραμμικών μελών, για κάθε στοιχείο και κάθε διάταξη οπλισμού.
 • Μη γραμμική Στατική Υπερωθητική Ανάλυση, με προκαθορισμένη την μετακίνηση στόχου, με διαρκώς προσαρμοζόμενη δυσκαμψία μελών σε κάθε βήμα, σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Καινοτόμος, πρωτοποριακή και αξιόπιστη προσομοίωση του μηχανισμού των διαρροών των άκρων των στοιχείων μέσω της μεθόδου των στροφικών ελατηρίων – μεταβλητή ακραία δυσκαμψία.
 • Υπολογισμός της Υπερωθητικής Καμπύλης και χρωματικός διαχωρισμός της σε ζώνες επιτελεστικότητας.
 • Επισήμανση πάνω στο γράφημα της υπερωθητικής καμπύλης των βημάτων στα οποία διαπιστώνεται υπέρβαση διαρροών σε κάθε είδος δομικού στοιχείου.
 • Επισήμανση των θέσεων των στροφών διαρροής και της αλληλουχίας των διαρροών των στοιχείων σε κάθε υπερωθητικό βήμα.
 • Συγχρονισμός της οθόνης γραφικών, των διαγραμμάτων ροπών στροφών των μελών, του διαγράμματος της υπερωθητικής καμπύλης και των πινάκων αποτελεσμάτων.
 • Επισήμανση της μετακίνησης απαίτησης και της μετακίνησης ικανότητας επι της υπερωθητικής καμπύλης με κατάλληλες χρωματικές επισημάνσεις.
 • Επιλογή επιθυμητού επιπέδου επιτελεστικότητας, σύμφωνα με των ΕΚ8 ή τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. χωρίς απαίτηση επαναυπολογισμού, με άμεση ενημέρωση της υπερωθητικής καμπύλης και των λόγων επάρκειας «λ».
 • Επιλογή περιόδου επαναφοράς σεισμικής δράσης TR σύμφωνα με τον ΕΚ8, το εθνικό προσάρτημα και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., και άμεσος εντοπισμός της μετακίνησης ικανότητας και ενημέρωση της υπερωθητικής καμπύλης.
 • Αυτόματος εντοπισμός του κόμβου ελέγχου στην τελευταία στάθμη ή επιλογή από το χρήστη.
 • Επιλογή από το χρήστη των συνθηκών ολοκλήρωσης της υπερωθητικής ανάλυσης με τον προσδιορισμό των επιτρεπτών σχετικών μετακινήσεων του κτηρίου και των ορόφων και ρύθμιση των βημάτων εφαρμογής της ώθησης.
 • Ορθογωνική, Ιδιομορφική ή Τριγωνική κατανομή των υπερωθητικών φορτίων σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Συνυπολογισμός του 100% της ώθησης στην κύρια διεύθυνση και του 30% στην δευτερεύουσα.
 • Τυχηματική εκκεντρότητα στην εφαρμογή της ώθησης για τέσσερεις διαφορετικές θέσεις μάζας.
 • Έλεγχος έως και 96 διαφορετικών συνδυασμών που προκύπτουν για τις 4εις περιπτώσεις τυχηματικής εκκεντρότητας των 3ών κατανομών οριζόντιων φορτίων και 8 περιπτώσεων συνδυασμού αυτών.
 • Έλεγχος διατμητικής αντοχής σε συνθήκες ανακυκλιζόμενης φόρτισης σύμφωνα με ΕΚ8.
 • Δυνατότητα συνυπολογισμού της μη γραμμικής σχέσης αξονικών φορτίων-παραμορφώσεων κατά την υπερωθητική ανάλυση (φαινόμενα P-δ).
 • Δυνατότητα συνυπολογισμού της σημαντικής συμβολής της περίσφιγξης στην αντοχή και κυρίως στην πλαστιμότητα των κατακόρυφων στοιχείων, κατ' επιλογή του χρήστη για κάθε στοιχείο.
 • Δυνατότητα συνυπολογισμού της πιθανότητας ολίσθησης (εξώλκευσης) των ράβδων οπλισμού στα άκρα των στοιχείων κατ' επιλογή του χρήστη για κάθε στοιχείο.
 • Χαρακτηρισμός από τον χρήστη κυρίων ή δευτερευόντων σεισμικών μελών.
 • Εξαίρεση κατ' επιλογή του χρήστη ορισμένων μελών από τον έλεγχο παραμορφώσεων κατά τον έλεγχο της επάρκειας των παραμορφώσεων.
 • Προσδιορισμός ή/και επαλήθευση μέσω της υπερωθητικής ανάλυσης, του συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς «q» της ελαστικής ανάλυσης μέσω του λόγου «αu/α1».
 • Έλεγχος επάρκειας των δομικών στοιχείων με όρους παραμορφώσεων – υπολογισμός των λόγων «λ» για κάθε βήμα υπερωθητικής, προσδιορισμός των δυσμενέστερων λόγων «λ» ανά στοιχείο και επισήμανση των υπερβάσεων με διαφορετικά χρώματα στην οθόνη γραφικών και στους πίνακες αποτελεσμάτων.
 • Διαπίστωση της αντισεισμικής ικανότητας του κτηρίου και βαθμονόμηση του σε κατηγορίες αντισεισμικής επίδοσης σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Αποτίμηση του ανεκτού στόχου επιτελεστικότητας αυθαιρέτων κτηρίων σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. και της πρότασης ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ.
 • Τεύχος μελέτης με όλες τις καμπύλες των διαφορετικών υπερωθητικών αναλύσεων.
 • Εξαγωγή των διαγραμμάτων Ροπών-Στροφών όλων των γραμμικών στοιχείων στο τεύχος της μελέτης.