ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Στο ΡΑΦ προσφέρεται η δυνατότητα της αποτίμησης και του ανασχεδιασμού υφισταμένων κτηρίων με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών μελών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των ΕΚ-8.1 και ΕΚ-8.3. Οι «Ενισχύσεις» αποτελούν την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή μιας πληθώρας επιλογών ενισχύσεων στα δομικά μέλη ενός κτηρίου (υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες, πέδιλα) με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών μελών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των ΕΚ-8.1 και ΕΚ-8.3.

Ο ανασχεδιασμός ενός κτηρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο μεθόδους επίλυσης στο ΡΑΦ, είτε με την ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση, είτε με τη μη-γραμμική στατική υπερωθητική ανάλυση (pushover). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης που πραγματοποιούνται στο ΡΑΦ, μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Αποτίμηση Κτηρίων Ο/Σ

Σχετιζόμενα

retrofit_1

Αποτίμηση κτηρίου ενισχυμένου μέσω μανδυών ΟΣ με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση κι έλεγχος επάρκειας των δομικών μελών του.

2 Επιλογές Ενισχύσεων expand collapse