Ξύλινες Κατασκευές
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Οι «Ξύλινες Κατασκευές» αποτελούν την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει τους ελέγχους αντοχής και λειτουργικότητας των μελών ενός κτηρίου, από δομική φυσική ξυλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 5. Η υπομονάδα υποστηρίζει πλήρως τη μελέτη ξύλινων πατωμάτων και ξύλινων στεγών, μονόριχτων, δίριχτων και τετράριχτων, καθώς και οποιουδήποτε είδους ξύλινη κατασκευή. Ελέγχονται οι αντοχές των διατομών κατά μήκος των μελών και πραγματοποιούνται οι έλεγχοι του κάθε μέλους έναντι διατμητικού φορτίου, καμπτικού και στρεπτοκαμπτικού λυγισμού καθώς και οι απαιτούμενοι έλεγχοι λειτουργικότητας. Οι δυνατότητες του προγράμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Σχετιζόμενα:

Περισσότερες πληροφορίες για τις ξύλινες κατασκευές στο ΡΑΦ, μπορείτε να δείτε στο εγχειρίδιο της υπομονάδας «Ξύλινες Κατασκευές».

concrete_01

Προσομοίωση κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία και δίριχτη ξύλινη στέγη στο ΡΑΦ.

2 Ξύλινα Μέλη – Δικτυώματα expand collapse

Στο ΡΑΦ, μπορείτε να εισάγετε νέες ξύλινες διατομές και να εμπλουτίσετε τη βιβλιοθήκη του προγράμματος. Επίσης, στο ΡΑΦ συμπεριλαμβάνονται οι συνηθέστεροι τύποι ξύλινων δικτυωμάτων (μονόριχτων και δίριχτων) για τη μόρφωση μίας στέγης. Λειτουργεί αυτοματοποιημένη διαδικασία διαμόρφωσης προτύπων δικτυωμάτων στέγης, ενώ στην συνέχεια εφαρμόζεται επίσης αυτοματοποιημένη πολλαπλή τοποθέτηση τους.

Διαμόρφωση και εισαγωγή στο μοντέλο ενός ή περισσότερων δικτυωμάτων, ανάμεσα σε ένα πλήθος επιλογών.

Κατά την εισαγωγή των ξύλινων δικτυωμάτων, αυτόματα εισάγονται τα επιμέρους ξύλινα μέλη με τις απαιτούμενες συνθήκες στήριξης των κόμβων τους (πλήρεις πακτώσεις, αρθρώσεις), αλλά και τα απαραίτητα μακροστοιχεία με τις πλευρικές στηρίξεις τους ανά διεύθυνση για τον καθορισμό του αντίστοιχου μήκους λυγισμού.

Επιπλέον, εκτός από τα πρότυπα δικτυώματα, μπορείτε να διαμορφώσετε και να εισάγετε στο ΡΑΦ οποιοδήποτε ξύλινο δικτύωμα επιθυμείτε και με οποιαδήποτε μορφή. Όλα τα δεδομένα του ξύλινου δικτυώματος που έχει τοποθετηθεί στο μοντέλο, μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν από το χρήστη.

Προσθήκη δίριχτης ξύλινης στέγης στο ΡΑΦ
με διαμόρφωση των επιμέρους ξύλινων δικτυωμάτων της

Τύποι ξύλινων στεγών (μονόριχτες, δίριχτες, τετράριχτες) και ξύλινα πατάρια, που υποστηρίζονται πλήρως από το ΡΑΦ.

3 Επικαλύψεις expand collapse

Στο ΡΑΦ εισάγονται όλα τα είδη επικαλύψεων μιας επιφάνειας φόρτισης (στέγη ή πάτωμα) όπου περιλαμβάνονται οι τεγίδες / δοκίδες, οι επιτεγίδες, οι σανίδες ή το πέτσωμα και τέλος το υλικό της επικάλυψης (π.χ. κεραμίδια). Ο χρήστης μπορεί να εισάγει το είδος και το πλήθος των στρώσεων. Κάθε διαμόρφωση μιας επικάλυψης μπορεί να αποθηκευτεί ως καταχώρηση στη βιβλιοθήκη του ΡΑΦ για επαναχρησιμοποίηση σε επόμενη μελέτη. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί από το μελετητή αν θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος επάρκειας της επικάλυψης και για όλες τις στρώσεις της.

concrete_08

Πινακίδα δεδομένων τοποθετημένης κάλυψης σε ξύλινη στέγη.

4 Συνδέσεις expand collapse

Για τις συνδέσεις των κόμβων των ξύλινων δομικών στοιχείων εφαρμόζονται ως μέσα σύνδεσης ήλοι, κοχλίες ή βίδες σε συνδυασμό με αμφίπλευρα τοποθετούμενα μεταλλικά ελάσματα. Στο ΡΑΦ προσφέρεται η δυνατότητα της αυτόματης εισαγωγής των συνδέσεων των ξύλινων δομικών μελών, αλλά και ο ορισμός μεμονωμένης σύνδεσης σε επιλεγμένα στοιχεία ενός φορέα.

concrete_08

Συνδέσεις ξύλινων στοιχείων με μεταλλικό έλασμα και μεταλλικούς συνδέσμους στο ΡΑΦ.

concrete_08

Πινακίδα δεδομένων τοποθετημένης σύνδεσης σε ξύλινα μέλη.

5 Έλεγχοι Επάρκειας expand collapse

Με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί, η υπομονάδα «Ξύλινες Κατασκευές» υπολογίζει τους συντελεστές εξάντλησης (CR) για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους που προβλέπει ο Ευρωκώδικας 5, για κάθε είδους στοιχείο και μακροστοιχείο, για τις συνδέσεις καθώς και για τις επικαλύψεις. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τους ελέγχους σε εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση, καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό για κάθε συνδυασμό φόρτισης κατά την οριακή κατάσταση αστοχίας, αλλά και τους ελέγχους λειτουργικότητας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων μπορούν να εμφανισθούν με διαφορετικούς τρόπους θέασης, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρωματική διαβάθμιση ανάλογα με το βαθμό εξάντλησης του κάθε μέλους, συγκεντρωτικούς πίνακες, συνοπτικά και αναλυτικά κείμενα αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η επιλογή ενός δομικού στοιχείου στην περιοχή σχεδίασης, αλληλεπιδρά και με τη δεξιά πινακίδα δεδομένων, η οποία αποτελεί και την ταυτότητα του στοιχείου.

Με αυτόν τον πλήρη συγχρονισμό των αποτελεσμάτων των ελέγχων επάρκειας σε πολλαπλή μορφή, ο μηχανικός μπορεί εύκολα και γρήγορα να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά την κάθε νέα μελέτη του.

concrete_08

Έλεγχος επάρκειας όλων των δομικών στοιχείων ενός κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία και δίριχτη ξύλινη στέγη στο ΡΑΦ με ταυτόχρονη θέαση των αποτελεσμάτων σε χρωματική ένδειξη, πίνακες και κείμενα.

concrete_08

Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων ελέγχου επάρκειας ξύλινων στοιχείων.

concrete_08

Συνοπτικό κείμενο αποτελεσμάτων ελέγχου επάρκειας μακροστοιχείου.

concrete_08

Αναλυτικό κείμενο αποτελεσμάτων ελέγχου επάρκειας μακροστοιχείου για τον έλεγχό του σε λυγισμό.