Κλίμακες
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Οι «Κλίμακες» αποτελούν την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει την προσομοίωση των βασικότερων τύπων κλιμάκων που συναντώνται στα συνήθη οικοδομικά έργα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο μελετητή να προσομοιώσει με ακρίβεια ένα κλιμακοστάσιο και να το ενσωματώσει στο στατικό φορέα της μελέτης του.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Κλίμακες και τη μέθοδο προσομοίωσή τους στο ΡΑΦ μπορείτε να διατρέξετε το εγχειρίδιο της υπομονάδας, που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο παρουσιάσεων για τις κλίμακες:

Σχετιζόμενα:

stairs_00

Προσομοίωση κλίμακας σχήματος U με 2 βαθμιδοφόρα τμήματα.

2 Είδη Κλιμάκων expand collapse
3 Σύνδεση κλίμακας στο στατικό φορέα expand collapse