Εκδόσεις Εφαρμογής ΡΑΦ
 • Nέες Δυνατότητες
  • Νέα δυνατότητα εντοπισμού των προβληματικών δεδομένων εισαγωγής, αυτόματα από το πρόγραμμα και πριν από την διαδικασία της ανάλυσης.
  • Νέα, πλήρως αναδιοργανωμένη, διαχείριση των σχεδίων CAD.
 • Βελτιώσεις
  • Αποκατάσταση της ορθής συμπλήρωσης του συγκεντρωτικού πίνακα αποτελεσμάτων πεδίλου καθώς και του σχετικού γραφικού χρωματισμού του, κατά τον έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΑΚ-ΕΚΩΣ.
  • Σταθεροποίηση διαφορετικών αποτελέσματων ανάλυσης μετά από αποθήκευση αρχείου υπό περιπτώσεις.
  • Αλλαγή συντελεστή ασφάλειας γRd στις τιμές σχεδιασμού εντατικών μεγεθών για οριζόντια στοιχεία θεμελίωσης σύμφωνα με την ΕΚ8-1 4.4.2.6 (4)
  • Αποκατάσταση του ελάχιστου οπλισμού πλακοδοκού κατά ΕΑΚ-ΕΚΩΣ, ώστε για τον υπολογισμό του ελάχιστου οπλισμού ανοίγματος, να λαμβάνεται υπόψιν το πλάτος του κορμού μόνο και όχι το συνεργαζόμενο πλάτος της πλάκας.
 • Σχέδια Οπλισμών
  • Αναγραφή ράβδων οπλισμού πλακών στο σχέδιο οπλισμοί πλακών, με το πραγματικό μήκος τους, χωρίς στρογγυλοποιήσεις αριθμών.
  • Aναγραφή α/α ράβδων κοιτόστρωσης στα σχέδια.
  • Σταθεροποίηση της κατάκλισης του οπλισμού του προβόλου.
  • Διόρθωση στα σχέδια CAD, της σχεδίασης των διακένων σε δοκιδωτές πλάκες
  • Προσθήκη στα σχέδια της σχάρας οπλισμού σε πεδιλοδοκούς και υψίκορμα τοιχώματα υπογείου με πέδιλο.
 • Τεύχος Μελέτης
  • Στο τεύχος υπολογισμών, συμπλήρωση επιμέρους δεδομένων για τα φορτία ανέμου και χιονιού.
  • Αποκατάσταση εμφάνισης όλων των συνδέσεων ροπής (ΙΗ) στο αντίστοιχο κεφάλαιο δεδομένων .
 • Τεύχος Προμετρήσεων
  • Διόρθωση ώστε να εμφανίζεται στην επιλεγμένη γλώσσα του ΡΑΦ, αντί για την επιλεγμένη στη ρύθμιση των Windows.
 • Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών
  • Επέκταση στήριξης πλάκας απευθείας και σε κυκλικά υποστυλώματα.
  • Αποκατάσταση της ορθής εισαγωγής του οπλισμού των μακροπεριοχών.
 • Νέες Δυνατότητες στη Διαφραγματική Λειτουργία Πλακών

  Στην έκδοση 2023.5.x.x του ΡΑΦ έγινε σειρά σημαντικών βελτιώσεων στην αξιολόγηση της διαφραγματικής λειτουργίας των πλακών. Τροποποιήθηκε ο αλγόριθμος υπολογισμού ενώ προστέθηκαν και νέες δυνατότητες και εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στο μηχανικό τη διαφοροποίηση του απαραμόρφωτου επιπέδου στο οποίο λειτουργεί κάθε διάφραγμα. Οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν την ακριβέστερη προσομοίωση της διαφραγματικής λειτουργίας σε σύνθετα έργα, ιδιαίτερα με κεκλιμένες ή/και ανισόσταθμες πλάκες στον ίδιο όροφο του κτηρίου. Χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία της μέσω των πλακών αυτόματης αναγνώρισης των κόμβων που συμμετέχουν σε κάθε διάφραγμα, ο μηχανικός, αν το κρίνει σκόπιμο, έχει πλέον τη δυνατότητα να επέμβει και να διαφοροποιήσει κατά την κρίση του τη διαφραγματική λειτουργία των πλακών.

  • Τροποποίηση του αλγορίθμου υπολογισμού της μετακίνησης ενός εξαρτημένου κόμβου (dependent joint) σε σχέση με τον βασικό κόμβο (master joint) του διαφράγματος, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τυχών απόσταση του εξαρτημένου κόμβου από το επίπεδο του διαφράγματος.
   Η συσχέτιση της μετακίνησης των εξαρτημένων κόμβων με τη μετακίνηση και τη στροφή φz του βασικού κόμβου του διαφράγματος περιγράφεται στο εγχειρίδιο θεωρητικής τεκμηρίωσης του ΡΑΦ, στο Σχήμα 2:

   Αριθμητικά η εξάρτηση υλοποιείται σύμφωνα με τις σχέσεις 8.1α και 8.1β:

   Οι σχέσεις αυτές τροποποιούνται κατάλληλα, ώστε να λάβουν υπόψη τους και τις στροφές φx και φy γύρω από τους τοπικούς άξονες του βασικού κόμβου του διαφράγματος, οπότε γίνονται:

   Η τροποποιήση αυτή, επιτρέπει τον ακριβέστερο υπολογισμό των μετακινήσεων των κόμβων (άρα και των εντασιακών μεγεθών των δομικών στοιχείων) που πιθανόν να βρίσκονται εκτός του επιπέδου του διαφράγματος, όπως συμβαίνει σε κτήρια με ανισοσταθμία πλακών. Επιπλέον πιθανές αποκλίσεις της θέσης των εξαρτημένων κόμβων από το επίπεδο του διαφράγματος, δεν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή από το μηχανικό κατά τη μοντελοποίηση κτηρίων με ανισόσταθμες πλάκες, ώστε οι αποστάσεις των εξαρτημένων κόμβων από το διάφραγμα να είναι «λογικές» και σε κάθε περίπτωση τέτοιες ώστε να τεκμηριώνουν ότι πράγματι υπάρχει εξάρτηση των σχετικών βαθμών ελευθερίας με τους β.ε. του βασικού κόμβου του διαφράγματος.
  • Λόγω της παραπάνω τροποποίησης που επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό των μετακινήσεων ακόμα και όταν υπάρχουν εξαρτημένοι κόμβοι που βρίσκονται εκτός του επιπέδου του διαφράγματος, ακυρώθηκε ο σχετικός έλεγχος που έκανε το ΡΑΦ πριν την ανάλυση, για τον εντοπισμό κόμβων σε μεγάλη απόσταση από το διάφραγμα, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις, καθιστούσε αδύνατη την ανάλυση τέτοιων κτηρίων.
  • Νέα δυνατότητα στο ΡΑΦ, ώστε οι β.ε. των εξαρτημένων κόμβων (dependant joint) να είναι δυνατό να συσχετίζονται με τους β.ε. των βασικών κόμβων (master joint) περισσότερων του ενός διαφραγμάτων. Η δυνατότητα αυτή έγινε εφικτή, με την εισαγωγή στο μεγάλο μητρώο ακαμψίας του κτηρίου, των περιορισμών των β.ε., σύμφωνα με τις παραπάνω σχέσεις 8.1α και 8.1β. Ο μηχανικός διατηρεί πλήρως τον έλεγχο, καθώς σε κάθε στάθμη χωριστά, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει πλήρως τον τρόπο εντοπισμού των διαφραγμάτων.
   Η νέα αυτή δυνατότητα του ΡΑΦ, δίνει εναλλακτικές δυνατότητες και επιτρέπει στο μηχανικό τον ακριβέστερο υπολογισμό:
   α. Κτηρίων με κορφιά και δικλινή στέγη με δύο (2) διαφράγματα εφόσον εξασφαλίζεται ότι πράγματι οι πλευρές της στέγης λειτουργούν ως ανεξάρτητα διαφράγματα, διαφορετικά με ένα (1) διάφραγμα:

   β. Κτηρίων με ανισόσταθμες πλάκες, με δύο (2) διαφράγματα εφόσον ο μηχανικός θεωρεί ότι οι δύο πλάκες πράγματι λειτουργούν ως ανεξάρτητα διαφράγματα, διαφορετικά με ένα (1) διάφραγμα:
  • Προστέθηκαν νέες επιλογές στις ιδιότητες κάθε στάθμης, που επιτρέπουν στο μηχανικό να ρυθμίσει πλήρως τη διαφραγματική λειτουργία των πλακών της στάθμης. Με τον τρόπο αυτό, στην Αυτόματη Αναγνώριση Διαφραγμάτων, ο μηχανικός μπορεί να επιλέξει:
   • Αν θα επιτρέψει οι κόμβοι να συσχετίζονται με περισσότερα από ένα διαφράγματα.
   • Αν θα αξιολογείται η γωνία κλίσης μεταξύ των πλακών.
   • Αν θα αξιολογείται η απόσταση μεταξύ των πλακών.
   • Το όριο της γωνίας, ώστε αν η γωνία κλίσης 2 πλακών είναι μικρότερη από αυτό το όριο, να αναγνωρίζεται ότι οι κόμβοι τους συμμετέχουν σε διαφορετικά διαφράγματα.
   • Το όριο της απόστασης, ώστε αν η απόσταση 2 πλακών είναι μεγαλύτερη αυτό το όριο, να αναγνωρίζεται ότι οι κόμβοι τους συμμετέχουν σε διαφορετικά διαφράγματα.

  • Νέος τρόπος αυτόματου ορισμού του επιπέδου ενός διαφράγματος. Κάθε διάφραγμα κατά την αρχική αναγνώριση εισάγεται ως απολύτως οριζόντιο, παράλληλο στο επίπεδο xy. Ο μηχανικός στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει στην οθόνη γραφικών με κατάλληλο εργαλείο ή να ορίσει αριθμητικά απευθείας στον πίνακα «Δεδομένα | Διαφράγματα» δύο σημεία, τα οποία μαζί με τον βασικό κόμβο (master joint) διαφράγματος, η θέση του οποίου υπολογίζεται από το ΡΑΦ, θα ορίζουν το απαραμόρφωτο επίπεδο λειτουργίας του διαφράγματος και το κάθετο διάνυσμά του.

  • Βελτίωση της εποπτείας, τόσο μέσω του πίνακα, όσο και στην οθόνη γραφικών όπου παριστάνονται κατ' επιλογή, το επίπεδο του διαφράγματος, το κάθετο διάνυσμά του και τα σημεία ορισμού του επιπέδου.

  • Διόρθωση ώστε κατά το άνοιγμα καταχωρημένου στο δίσκο μοντέλου κτηρίου στο οποίο ο μηχανικός έχει τροποποιήσει την αυτόματα υπολογιζόμενη από το ΡΑΦ μάζα ενός ή περισσοτέρων διαφραγμάτων, να διατηρείται η τροποποιημένη και καταχωρημένη με το αρχείο τιμή των μαζών και να μην επανέρχεται η αυτόματα υπολογιζόμενη.
 • Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών
   • Στα Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών υλοποιήθηκε νέα δυνατότητα για τη χειροκίνητη (manual) συσχέτιση από το χρήστη μια οριακής γραμμής με ένα οποιοδήποτε γραμμικό μέλος. Η νέα αυτή δυνατότητα επιτρέπει στο χρήστη να συσχετίσει οριακές γραμμές που αφορούν τη δισδιάστατη διακριτοποίηση, με γραμμικά μέλη, υποστυλώματα, τοιχώματα ή δοκούς, που συμμετέχουν στον τρισδιάστατο φορέα.
    Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σε σύνθετα έργα, με πεπερασμένα στοιχεία πλακών, όταν δεν διαμορφώνονται κλειστά περιγράμματα από τα γραμμικά μέλη, αφ' ενός να γίνεται ορθότερη προσομοίωση και ανάλυση της ίδιας της πλάκας, αφ' ετέρου να επιτυγχάνεται ακριβέστερη μεταφορά των αντιδράσεων των πλακών ως γραμμικά φορτία στον τρισδιάστατο φορέα.

 • ΔΠΕ - Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος
   • Διόρθωση στον προσδιορισμό τελικής Σεισμικής Αντίστασης VR ώστε όταν προκύψει βτελ > 3 και αT < 0.1, η τέμνουσα των βάσει διαστάσεων κοντών υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων να προστίθεται σε αυτή των υποστυλωμάτων και να πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή α1=0.85.
   • Ο υπολογισμός της δυσκαμψίας σε κάτοψη για την αξιολόγηση του κριτηρίου 5, όπως και η δυσκαμψία των τοιχοπληρώσεων εφόσον λαμβάνονται υπόψη, γίνεται ως προς το κέντρο του κτηρίου και όχι ως προς την αρχή των αξόνων.
   • Ενσωμάτωση της περίπτωσης που αξιολογείται μόνο ο συντελεστής α1 σε μια διεύθυνση, έχοντας όμως αριθμητικές τιμές για τοιχώματα και κοντά υποστυλώματα ή συνδυασμό των παραπάνω.
   • Προστέθηκε η επιλογή ώστε ο υπολογισμός της Ιδιοπεριόδου του Κτηρίου να γίνεται με την απλοποιητική σχέση του ΟΑΣΠ, To=Ct·hnβ, ακόμα και αν έχει γίνει Ιδιομορφική Ανάλυση και έχει υπολογιστεί η τιμή της 1ης Ασύζευκτης Ιδιοπεριόδου.
 • Τεύχος - Έντυπα
   • Βελτιώσεις στις εικόνες του τεύχους μελέτης.
   • Διόρθωση εικόνων στο κεφάλαιο ελέγχου πεδίλων του τεύχους μελέτης.
   • Διόρθωση εικόνων στα κεφάλαια ελέγχων πλακών του τεύχους μελέτης.
 • Βελτιώσεις
   • Στον υπολογισμό του Κέντρου Έδρασης, εάν στην κάτοψη έχουν εισαχθεί άλλα στοιχεία θεμελίωσης, λαμβάνεται υπόψιν η επιφάνεια της διατομής του υποστυλώματος.
   • Κατά την ανάλυση, αν προκύψει σφάλμα Νο 49 - Αξονική Δύναμη Εκτός Εύρους Καμπυλών Μ-θ, στο μήνυμα που εμφανίζεται να αναγράφεται ο σωστός αριθμός και όνομα του μέλους που αστοχεί.
   • Αλλαγή στην ενημέρωση αποτελέσματος στον αρχικό πίνακα αποτελεσμάτων δοκών για διάτμηση σε δοκούς κατά ΕΑΚ και στον αντίστοιχο χρωματικό όρο.
 • Νέες Δυνατότητες
   • Νέο Τεύχος Προμετρήσεων στην Αγγλική Γλώσσα
 • Βελτιώσεις
   • Διόρθωση στο ΔΠΕ ώστε η αξιολόγηση ενός υποστυλώματος ως "κοντό" να μην βασίζεται στη ιδιότητα "Κοντό" κάθε υποστυλώματος του ΡΑΦ όπως ορίζεται από το χρήστη, αλλά στο κριτήριο του ΟΑΣΠ σύμφωνα με το οποίο ένα υποστύλωμα χαρακτηρίζεται ως κοντό αν ισχύει L/h ≤ 5.0 όπου L το καθαρό ελεύθερο ύψος του υποστυλώματος και h η διάσταση της διατομής του που είναι παράλληλη στη διεύθυνση του σεισμού. Επίσης στον υπολογισμό της Τέμνουσας Αντοχής VRο σε μια διεύθυνση, ο όρος α3·ΣVRκ.υ. που οφείλεται στην παρουσία κοντών υποστυλωμάτων, λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν ο βαθμός επιβάρυνσης στην ίδια διεύθυνση σύμφωνα με το κριτήριο 9, προκύπτει βτελ<3.0
   • Διόρθωση στο ΔΠΕ εκ' παραδρομής μη απόδοσης αρχικής τιμής στο συνολικό βαθμό επιβάρυνσης β=0, που είχε σαν αποτέλεσμα όταν ο χρήστης άλλαζε τον προτεινόμενο από το ΡΑΦ βαθμό επιβάρυνσης ενός από τα 13 κριτήρια, να προκύπτει τελική τιμή β > 1.0
   • Καταχώρηση των αποτελεσμάτων του ΔΠΕ με το αρχείο αποτελεσμάτων του ΡΑΦ ώστε να μη χρειάζεται να επαναλαμβάνεται ο ΔΠΕ μετά το άνοιγμα ενός έργου
   • Διόρθωση συνοπτικών αποτελεσμάτων διάτμησης για τοιχώματα υπογείου ΕΑΚ-ΕΚΟΣ
   • Αλλαγή συντελεστή ασφάλειας γRd στις τιμές σχεδιασμού εντατικών μεγεθών για οριζόντια στοιχεία θεμελίωσης σύμφωνα με την ΕΚ8-1 4.4.2.6 (4) και ΕΑΚ 5.2.2
   • Αλλαγή της μέγιστης επιτρεπτής τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς σε q = 8.0 σύμφωνα με τον ΕΚ8-1 παρ 6.3.2 Πιν. 6.2 ώστε να καλύπτεται η περίπτωση 5·αu/α1 με μέγιστο αu/α1 = 1.6
   • Επιλογή ελαχίστου ανάμεσα σε ικανοτικά και μεγέθη ανάλυσης για τον υπολογισμό του CR σε τέμνουσα σε στοιχεία υπογείου
   • Αναγραφή της σχετικής θέσης και του στοιχείου εμφάνισης της μέγιστης παραμόρφωσης στο κείμενο αποτελεσμάτων ελέγχου λειτουργικότητας ξύλινων μελών
   • Αλλαγή λεκτικού στο κείμενο αποτελεσμάτων του Χώρου Αντοχής και Διαξονικής Κάμψης με Ορθή Δύναμη από "Παραμόρφωση διαρροής χάλυβα εsy=20‰" στο σωστό "Παραμόρφωση θραύσης χάλυβα εsu=20‰"
   • Βελτίωση εικόνων σχήματος κοπής και κάμψης ράβδων στο τεύχος προμέτρησης με μικρότερη και πιο ευανάγνωστη γραμματοσειρά
   • Βελτίωση εικόνων στο τεύχος μελέτης
   • Διόρθωση πεδίου έργου στην Τεχνική Έκθεση του τεύχους μελέτης
 • Νέες Δυνατότητες
   • Νέα Υπομονάδα ΡΑΦ για το Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο (Δ.Π.Ε.) Κτηρίων από Ο/Σ, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία του ΟΑΣΠ, όπως εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 3134 B’/21.6.2022., συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων της 1ης αναθεώρησης του 2022
 • Βελτιώσεις
   • Αποκατάσταση της αναγραφής ονομάτων στοιχείων στις εικόνες των κατόψεων του τεύχους μελέτης, με μεγάλη γραμματοσειρά, όταν ο χρήστης έχει επιλέξει γραφικά με GDI+
 • Βελτιώσεις
   • Αποκατάσταση αστάθειας στον έλεγχο επάρκειας στις στηρίξεις πλακών λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενέστερο οπλισμό καθώς και τυχών πρόσθετο οπλισμό στη στήριξη.
   • Κατά τη διαγραφή μιας πλάκας έδρασης από τη βιβλιοθήκη ελέγχεται αν η πλάκα είναι ήδη τοποθετημένη στο μοντέλο και ζητείται επιβεβαίωση από το χρήστη για τη διαγραφή.
 • Βελτιώσεις
   • Υπολογισμός του ύψους z του κόμβου μάζας των διαφραγμάτων με το μέσο όρο του ύψους των κόμβων που συμμετέχουν στο διάφραγμα, ώστε σε ειδικές περιπτώσεις κτηρίων με ανισοσταθμία πλακών ή/και κεκλιμένα διαφράγματα, η θέση z του κόμβου μάζας να είναι σταθερή και εντός του εύρους της z θέσης των κόμβων του διαφράγματος.
   • Διόρθωση στον αυτόματο υπολογισμό του ελεύθερου ύψους και του φορτίου τοιχοπλήρωσης επί των δοκών μιας στάθμης, κατά την αλλαγή του ύψους της στάθμης τόσο στην ίδια τη στάθμη, όσο και στην υποκείμενη στάθμη αυτής.
   • Διόρθωση κατά τον αυτόματο υπολογισμό και την απόδοσης μάζας σε κόμβους από δοκούς προβόλους που δεν συμμετέχουν σε κάποια πλάκα.
 • Νέες Δυνατότητες
   • Οριστικοποίηση των διατάξεων του τελικού κειμένου του ΚΑΔΕΤ 2023 όπως υιοθετήθηκε με το ΦΕΚ Β' 1619 17.3.2023.
   • Αλλαγή σε όλο το πρόγραμμα και στο τεύχος μελέτης των αναφορών σε «σχέδιο ΚΑΔΕΤ» σε «ΚΑΔΕΤ».
 • Βελτιώσεις
   • Διόρθωση ώστε, στο παράθυρο γραφημάτων, όταν ο χρήστης επιλέξει να γίνεται Έλεγχος για Εκτός Επιπέδου Κάμψη για ένα Πεσσό, να φαίνονται και τα δύο διαγράμματα αντοχής σε κάμψη με όρους διάτμησης του Πεσσού, εντός επιπέδου N-VRd3 και εκτός επιπέδου N-VRd2.
   • Διόρθωση ώστε, στο τεύχος μελέτης, όταν ο χρήστης επιλέξει να μην γίνεται Έλεγχος για Εκτός Επιπέδου Κάμψης για ένα Πεσσό, να φαίνεται μόνο το διάγραμμα αντοχής του Πεσσού εντός επιπέδου N-VRd3.
   • Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των στερεών βραχιόνων από το καθολικό στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων, ώστε σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις να μην προκύπτουν εντατικά μεγέθη εντός των στερεών βραχιόνων των στοιχείων.
   • Σταθεροποίηση ελέγχου επάρκειας συμμείκτων στοιχείων όταν έχει εισαχθεί σε αυτά μακροδοκός.
   • Αποκατάσταση αναγραφόμενης κατηγορίας πλαστιμότητας πεδιλοδοκών στα συνοπτικά αποτελέσματα ώστε να ταυτίζεται με τη κατηγορία που έχει δοθεί στην πινακίδα της ανάλυσης.
   • Διόρθωση αναγραφής των τοπικών αξόνων 1+ και 1- τριέρειστης πλάκας στα αποτελέσματα ελέγχων επάρκειας και στο τεύχος.
   • Ενημέρωση χρωματικής ένδειξης στα αποτελέσματα ροπών σε τοιχεία υπογείου σε κοιτόστρωση.
   • Αυτόματη επανεκτέλεση του ελέγχου επάρκειας μετά από αλλαγή του συντελεστή kLT μιας μεταλλικής δοκού που δεν ανήκει σε μακροστοιχείο.
   • Διόρθωση ώστε στην αναγνώριση περιμετρικών ή εσωτερικών υποστυλωμάτων να αγνοούνται οι πλάκες – πρόβολοι ώστε κατά την αξιολόγηση της θέσης ενός υποστυλώμνατος να αναγνωρίζονται ως περιμετρικά τυχών υποστυλώματα που από στη μια τους πλευρά υπάρχει μόνο πλάκα πρόβολος.
   • Αυτόματος επανυπολογισμός ελέγχου επάρκειας ήδη ελεγμένων στοιχείων μετά από αλλαγή πύκνωσης συνδετήρων μέσα από τη φόρμα ιδιοτήτων διάταξης όπλισης.
   • Εξαίρεση πλασματικών κόμβων πυρήνα από τη διαδικασία συγκόλλησης κόμβων ή τη δυνατότητα αλλαγής κόμβου γραμμικού στοιχείου.
   • Διόρθωση του τρόπου υπολογισμού της συντεταγμένης του κόμβου των διαφραγμάτων ώστε να υπολογίζεται μέσω του ίχνους του κόμβου μάζας πάνω στο επίπεδο του διαφράγματος.
   • Βελτίωση του χρόνου απόκρισης κατά την εισαγωγή μεταλλικού ή ξύλινου οριζόντιου στοιχείου υπό γωνία.
   • Διόρθωση ώστε κατά τον έλεγχο λειτουργικότητας πλακοδοκού Ο.Σ., ο υπολογισμός της επιφάνειας διατομής Ac και της περιμέτρου P του στοιχείου σε επαφή με την ατμόσφαιρα u, να λαμβάνει υπόψη το υπολογιζόμενο συνεργαζόμενο πλάτος της δοκού beff και το πάχος των εκατέρωθεν πλακών h.
 • Βελτιώσεις
   • Τροποποίηση ώστε κατά τον έλεγχο ανακατονομής των ροπών κάμψης, το ύψος του ουδέτερου άξονα να λαμβάνεται κατά την οριακή κατάσταση αστοχίας μετά την ανακατανομή.
   • Για επιλογή επίλυσης με τον ΕΑΚ και για Χαμηλές Απαιτήσεις Πλαστιμότητας (Χ.Α.Π), το μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού στις στηρίξεις ρmax σταθεροποιείται στο 4%.
   • Δυνατότητα διαφοροποίησης της Στάθμης Αξιοπιστίας Δεδομένων ανά στοιχείο Φέρουσας Τοιχοποιίας.
   • Αποκατάσταση ελέγχου επάρκειας μεταλλικής σύνδεσης ροπής δοκού-υποστυλώματος.
   • Σταθεροποίηση απόδοσης ύψους τοιχοπλήρωσης σε δοκό, όταν δεν είχε ορισθεί υπερκείμενη Στάθμη και στην υποκείμενη είχε ορισθεί τοιχοπλήρωση με συμμετοχή στο προσομοίωμα.
 • Νέες Δυνατότητες
   • Προσαρμογή των υπολογισμών κτηρίων φέρουσας τοιχοποιίας σύμφωνα με την αναθεώρηση του σχ. ΚΑΔΕΤ τον 09/2022.
   • Προσθήκη νέας πρότασης αυτομάτου υπολογισμού των μηκών λυγισμού σε υποστυλώματα μεταλλικών κτηρίων, βάσει των δυσκαμψιών στήριξης των κόμβων κεφαλής και πόδα αυτών.
 • Βελτιώσεις
   • Διόρθωση της αναγραφής των οπλισμών σε προμετρήσεις και σχέδια από την επιστημονική μορφή σε απλή δεκαδική μορφή.
   • Σε υφιστάμενα πέδιλα προστίθεται το πεδίο της ΣΑΔ.
   • Στους μεταλλικούς συνδέσμους, στους συνοπτικούς πίνακες, σταθεροποιείται η εμφάνιση των ποσοστών εξάντλησης αυτών.
   • Προσθήκη της δυνατότητας κατά την διαγραφή οποιουδήποτε στοιχείου θεμελίωσης, ο κόμβος του υποστυλώματος που συνέτρεχε σε αυτό, να αποκτά αυτόματα συνθήκες στήριξης πλήρους πάκτωσης.
   • Σταθεροποίηση των μακροδοκών σε επίπεδο 1-3, στην περίπτωση που δεν φέρουν πλάκες Ο/Σ.
   • Σταθεροποίηση της αντοχής σε τέμνουσα κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ., σύμφωνα με ο παράρτημα 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ. αντικαθιστώντας την παράμετρο ασφαλείας του ΕΚ 8.3.
 • Βελτιώσεις
   • Διόρθωση ώστε στο παράθυρο στη φόρμα δεδομένα διάταξης όπλισης διατομών, να εμφανίζονται εντός του παραθύρου οι τιμές Ac και Asmax κ.α.
   • Διόρθωση ώστε σε Αποτίμηση με ΕΚ8-3 να επιτρέπεται η αλλαγή της περιόδου επαναφοράς σεισμικής δράσης TR.
   • Σε κάθε αλλαγή ιδιοτήτων κλιμάκων, πραγματοποιείται επαναϋπολογισμός των γραμμικών φορτίων.
   • Σταθεροποίηση υπολογισμού στατικού ύψους πλακών προβόλων.
   • Αφαίρεση επαναλαμβανόμενου πλήκτρου Διάσπαση Πυρήνα από την επιφάνεια εργασίας.
   • Εμφάνιση κειμένου αποτελεσμάτων ελέγχου λειτουργικότητας Πεπερασμένων Στοιχείων Πλακών.
   • Δυνατότητα μηδενισμού μεμονωμένων μαζών ορισμένων από το χρήστη.
   • Αποκατάσταση μηχανισμού αλλαγής διατομής οριζόντιων στοιχείων με διατήρηση της παρειάς που επιλέγει ο χρήστης.
   • Αποκατάσταση εργαλείου επανατοποθέτησης οριζόντιων στοιχείων σε τοιχεία υπογείου.
   • Αποσαφήνιση διαλόγου ορισμού μανδύα σκυροδέματος σε δοκούς. Το επιλεγμένο σκυρόδεμα αφορά τις νησίδες που προστίθενται από το διάλογο.
 • Νέες Δυνατότητες
   • Νέο γραφικό περιβάλλον εμφάνισης των επιφανειών με μεταβαλλόμενο βαθμό διαφάνειας.
   • Ένταξη των νέων διατάξεων του ΚΑΝ.ΕΠΕ.2022 όπως νέες ΣΑΔ για υλικά, οπλισμούς κ.α.
   • Νέος αλγόριθμος δυναμικής ανάλυσης με δυνατότητα προσδιορισμού μεγάλου αριθμού ιδιομορφών.
   • Νέα δυνατότητα ολοκληρωμένης δυναμικής ανάλυσης, με ένταξη της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας στον χωρικό δυναμικό υπολογισμό των κτηρίων.
   • Νέα δέντρα πλοήγησης δεδομένων και αποτελεσμάτων στην επιφάνεια εργασίας.
   • Νέες δυνατότητες οπτικών ελέγχων με τα νέα εργαλεία «Όψεις και Ορατότητες»
   • Νέα αναβαθμισμένη και απλούστερη διαχείριση των διαγραμμάτων ανάλυσης σε γραμμικά και επιφανειακά στοιχεία.
   • Νέα διαχείριση των αποτελεσμάτων των οπλισμών στα πεπερασμένα στοιχεία πλακών.
   • Νέο εγχειρίδιο ‘Οδηγός Χρήσης ΡΑΦ’
   • Νέο εγχειρίδιο Οπλισμένου Σκυροδέματος.
   • Νέο εγχειρίδιο αποτίμησης κτηρίων Ο/Σ.
 • Βελτιώσεις
   • Προσθήκη στο πίνακα μαζών και τις μάζες του καθολικού βαθμού ελευθερίας Ζ, για τον υπολογισμό των δυναμικών κατακόρυφων σεισμικών δράσεων.
   • Προσθήκη αυτοματισμού στον υπολογισμό των κατακόρυφων μαζών mz με ανοικτή την δυνατότητα τροποποίησης από τον/την μηχανικό.
   • Βελτιώσεις και προσθήκες στους ελέγχους μελών Ο/Σ συμπεριλαμβανομένου της επαναφοράς του ορισμού των ‘μακροδοκών’.
   • Σε κτήρια Ο/Σ, προσθήκη της δυνατότητας επιλογής πραγματοποίησης ικανοτικού ελέγχου κάμψης κόμβου, κατά επιλογή του μηχανικού ακόμα και όταν αυτός ο έλεγχος δεν απαιτείται από τον κανονισμό (λόγω ελέγχου nv).
   • Σταθεροποίηση της εισαγωγής τοιχοπληρώσεων και επί διαιρεμένων δοκών.
   • Προσθήκη στο φύλλο ‘Ρυθμίσεις’ της ρύθμισης του μεγέθους στο βέλος εντοπισμού που λειτουργεί συντονισμένα με τους πίνακες δεδομένων. Με την νέα αυτή δυνατότητα το βέλος εντοπισμού μπορεί να είναι πάντα ευδιάκριτο, ακόμα και σε πολύ μεγάλα και πολύπλοκα έργα.
   • Εισαγωγή και λειτουργία στις πλασματικές ράβδους, αυτής της ράβδου ‘άνευ δυσκαμψίας’.
   • Σταθεροποίηση στο ύψος των τοιχοπληρώσεων επι δοκών που βρίσκονται σε ανισόσταθμη στάθμη.
   • Σε ενισχύσεις διατομών Ο/Σ προστέθηκε η επιλογή ‘υφιστάμενος συνδετήρας’
   • Σταθεροποίηση παραγωγής εικόνων των πεπερασμένων στοιχείων στο τεύχος μελέτης μετά από υπερωθητική ανάλυση.
   • Δυνατότητα παρουσίασης στο τεύχος υπολογισμών των εικόνων των όψεων του νέου εργαλείου ‘Όψεις και Ορατότητες’
   • Στα πεπερασμένα στοιχεία, σε δοκούς που έχουν ορισθεί ‘συσχετισμένες’, αυτές πλέον παραμένουν ως τέτοιες και μετά από πιθανή αλλαγή της διατομής των δοκών αυτών.
   • Τα διαγράμματα της ανάλυσης των γραμμικών στοιχείων, μπορούν να εμφανίζονται πλέον και στην εμφάνιση του κτηρίου με περίγραμμα.
   • Προσθήκη στις επιλογές του τεύχους μελέτης, η εμφάνιση ή μη της εικόνας της κάτοψής σε κάθε στάθμη κατά την παραγωγή του τεύχους υπολογισμών.
   • Σταθεροποίηση της θέσης του σχεδιαστικού υπόβαθρου από αρχείο DWG, κατά το κλείσιμο και άνοιγμα ενός αρχείου *.rad
   • Στα συνοπτικά αποτελέσματα δοκών Ο/Σ για υψηλή πλαστιμότητα, ο έλεγχος δισδιαγωνίου οπλισμού εμφανίζεται πλέον μόνο όταν αυτός απαιτείται.
   • Σταθεροποίηση μακροπεριοχών πεπερασμένων στοιχείων όταν αυτές βρίσκονται και σε διαφορετικά επίπεδα στάθμης.
   • Σταθεροποίηση της σχεδίασης οπλισμών σε στηρίξεις πλακών με ‘σπαστές’ ράβδους.
   • Σταθεροποιήσεις στον ικανοτικό σχεδιασμό τοιχωμάτων και πυρήνων ανελκυστήρων κατά ΕΑΚ.
   • Σταθεροποίηση στον έλεγχο περίσφιγξης υποστυλώματος οπλισμένου με υφάσματα ΙΟΠ.
 • Διορθώσεις
   • Επαναφορά ελέγχου λειτουργικότητας (ΟΚΛ) σύμμεικτων, μεταλλικών και ξύλινων δομικών στοιχείων που εκ' παραδρομής αφαιρέθηκε με την έκδοση ΡΑΦ 2022.2.4.0 στην περίπτωση που δεν ήταν διαθέσιμη η υπομονάδα Λειτουργικότητα Ο/Σ.
 • Βελτιώσεις
   • Σταθεροποίηση του εργαλείου για την αναρίθμηση της ονοματολογίας των δεδομένων ενός κτηρίου.
   • Σταθεροποίηση της εμφάνισης των οπλισμών πλακών κατά την επιλογή όπλισης με ‘σπαστές’ ράβδους.
   • Αναλυτικός έλεγχος της λειτουργικότητας πλαισίων Ο/Σ : Σταθεροποίηση υπολογισμού σχετικής βύθισης στο άκρο δοκών προβόλων και δοκών με έμμεση στήριξη (διαιρεμένων δοκών).
   • Επιφανειακά στοιχεία πλακών – κατά την προαιρετική επιλογή των ενδόσιμων στηρίξεων επί των δοκών, απόδοση των ελατηριακών σταθερών σε μάκρο-κόμβους δοκών με έμμεση στήριξη (διαιρεμένες δοκοί χωρίς υποστύλωμα) και σε μάκρο-κόμβους στο ελεύθερο άκρο των προβόλων.
   • Φέρουσα τοιχοποιία : Σταθεροποίηση στον έλεγχο υπερθύρων, ώστε να αξιολογείται σωστά η επιλογή του χρήστη ’έλεγχος σε διάτμηση λόγω κάμψης’
   • Σταθεροποίηση της απόδοσης ιδιοτήτων σε ορισμένα είδη κλιμάκων, μέσω της πινακίδας ιδιοτήτων.
   • Σταθεροποίηση της απόδοσης ιδιοτήτων σε συνδέσεις ξύλινων δομικών στοιχείων, μέσω της δεξιάς πινακίδας ιδιοτήτων.
   • Έλεγχος της διαμέτρου των οπλισμών κόμβων, σύμφωνα με την §5.6.2.2 του EK8.1.
   • Οι πλασματικές ράβδοι εμφανίζονται πλέον και στο πραγματικό μοντέλο και όχι μόνο στο υπολογιστικό προσομοίωμα.
 • Βελτιώσεις
   • Ανάλυση με Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών και Ενδόσιμες Στηρίξεις: Σταθεροποίηση του υπολογισμού των σταθερών ελατηρίων σε κόμβους διακριτοποίησης πάνω σε δοκούς χωρίς υποστύλωμα στο ένα ή και στα δύο άκρα τους.
 • Βελτιώσεις
   • Εμφάνιση των Ιδιοτήτων Ενίσχυσης (βλήτρα, επιφάνειες συρραφής κλπ) στην πινακίδα δεδομένων των επιλεγμένων δομικών στοιχείων που εκ' παραδρομής δεν εμφανιζόταν στην έκδοση 2022.1.15.0.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Πεπερασμένα Στοιχεία:
   • Νέα δυνατότητα ορισμού μοντέλου τοιχοπλήρωσης στις επιλεγμένες δοκούς με τη χρήση της πινακίδας ιδιοτήτων
   • Νέα δυνατότητα που επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει αυτόματη εμφάνιση ή όχι των γραφημάτων αντοχής κατά τον έλεγχο επάρκειας δομικών στοιχείων
   • Ερώτημα επιβεβαίωσης για τον αυτόματο υπολογισμό ή όχι φορτίων ανέμου-χιονιού με κάθε αλλαγή ιδιοτήτων, ώστε να μην υπολογίζονται κάθε φορά τα φορτία, παρά μόνο όταν το ζητήσει ο μηχανικός
   • Νέα δυνατότητα ορισμού τοιχοπληρώσεων με ή χωρίς συμμετοχή στο προσομοίωμα σε ενιαίες ή/και διαιρεμένες δοκούς μέσω των ιδιοτήτων δοκού
 • Βελτιώσεις
   • Κατά την διαγραφή οριζόντιου στοιχείου αναγνωρίζεται αν η σύνδεση γίνεται μέσω άκαμπτων (πλασματικών) στοιχείων και τοποθετούνται στερεοί βραχίονες στα κατακόρυφα στοιχεία - (όμοια όπως γίνεται και κατά την εισαγωγή νέου οριζόντιου στοιχείου)
   • Σταθεροποίηση υπολογισμού στερεών βραχιόνων κατά την εισαγωγή κατακόρυφου στοιχείου από κόμβο στον οποίο ήδη συντρέχουν οριζόντια στοιχεία
   • Σταθεροποίηση κατασκευαστικών σχεδίων ενισχυμένων διατομών φέρουσας τοιχοποιίας, ώστε οι κατακόρυφοι και οι διαμήκεις οπλισμοί να αποδίδονται στις σωστές πλευρές
   • Σταθεροποίηση του ελέγχου επάρκειας σε διάτμηση, ενισχυμένων με μανδύα Ο.Σ. ή/και τρίστρωτων με πυρήνα Ο.Σ. Πεσσών Φέρουσας διάτμησης με εφαρμογή των σχέσεων 6.8 και 6.9 του ΕΚ2-1
   • Σταθεροποίηση στον πίνακα συνοπτικών αποτελεσμάτων ελέγχου επάρκειας υπερθύρων Φ.Τ. ώστε να αναγράφεται η τιμή VRd που δίνει το δυσμενέστερο CR στην περίπτωση που προκύπτει Vf=0 kN
   • Σταθεροποίηση ώστε όταν για ένα Πεσσό Φ.Τ. ο χρήστης απενεργοποιεί τον έλεγχο Κάμψης Εκτός Επιπέδου, ο Πεσσός να μην λαμβάνει κόκκινο χρώμα στην οθόνη ως εάν υπήρχε υπέρβαση αντοχής
   • Προσθήκη προειδοποιητικού μηνύματος, ώστε όταν δεν έχει εντοπιστεί κόμβος για τη σύνδεση του υπερθύρου, να πραγματοποιείται ενημέρωση για την εισαγωγή νέου κόμβου
   • Αφαίρεση των συντελεστών ψ1 και ψ2 από τις ιδιότητες των ελληνικών κανονισμών 1959 και 1985 καθότι δεν προβλέπονταν τέτοιοι συντελεστές.
   • Εμφάνιση ιδιοτήτων ενίσχυσης για γραμμικά στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως υφιστάμενα
   • Αλλαγή πινάκων υπολογισμού για τις τριέριστες πλάκες με τους πίνακες Stiglat / Wippe με προσθήκη της δυνατότητας υπολογισμού χωρίς αντίσταση σε συστροφή και γραμμικό φορτίο άκρου.
   • Στην εκτύπωση του τεύχους αποτελεσμάτων, η Τεχνική Έκθεση περιορίζεται πλέον μόνο στους εφαρμοζόμενους κανονισμούς της εκάστοτε μελέτης.
   • Σταθεροποίηση ώστε το πάχος διατομής τοξωτού υπέρθυρου να διατηρεί την τιμή του μετά από άνοιγμα αρχείου Φέρουσας Τοιχοποιίας.
   • Σταθεροποίηση ώστε κατά τη δημιουργία νέας διατομής να προτείνεται κατάλληλο μοναδικό όνομα διατομής και όχι κενό
   • Αναγραφή ονόματος ή/και διατομής στην όψη μοντέλου σε κατακόρυφα στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας
 • Νέες Δυνατότητες
  • Πεπερασμένα Στοιχεία:
   • Νέα δυνατότητα αποσύνδεσης φορτίων από τα σχετιζόμενα στοιχεία διακριτοποίησης.
    Η νέα δυνατότητα επιτρέπει σε περιπτώσεις τυπικών πανομοιότυπων σταθμών, την επίλυση μίας μόνο στάθμης με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Στη συνέχεια, τα ήδη υπολογισμένα φορτία αντιγράφονται, σε κάθε όμοια νέα στάθμη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ανάλυση των πλακών κάθε στάθμης με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, με σημαντικό κέρδος χρόνου.
 • Βελτιώσεις
   • Σταθεροποίηση διαγραφής πυρήνα - Δεν επηρεάζονται πυρήνες σε ανώτερες ή κατώτερες στάθμες.
   • Μετά από διάσπαση πυρήνα τα πλασματικά στοιχεία διατηρούνται.
   • Αποκαταστάθηκε αστάθεια οπου κατα την παραγωγή στάθμης δημιουργούνταν κενή στάθμη.
   • Σταθεροποίηση εργαλείου ορισμού 4-ριχτης στέγης.
   • Διαγραφή τραπεζοειδών φορτίων που έχουν προκύψει από επίλυση με πεπερασμένα στοιχεία όταν διαγράφεται κάποιο στοιχείο διακριτοποίησης
   • Αποτρέπεται η εισαγωγή χαρακτήρων στα ονόματα γραμμικών στοιχείων που δημιουργούν μή έγκυρα ονόματα αρχείων κατα την ανάλυση.
   • Βελτίωση στον υπολογισμό οπλισμών 4-έρειστων και δοκιδοτών πλακών.
   • Διόρθωση απρόσμενης διακοπής του προγράμματος κατα την προβολή λεπτομερειών οπλισμού σύμμεικτης διατομής.
   • Σταθεροποίση μηχανισμού αναρίθμισης πλακών.
   • Συγχρονισμός του πίνακα σταθμών στη στήλη ιδιοτήτων με την ενεργή στάθμη.
   • Αποκατάσταση σχεδίασης ενισχυμένων μεταλλικών στοιχείων που είχαν δημιουργηθεί με παλαιότερες εκδόσεις.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Επιφάνεια Εργασίας:
   • Νέα λειτουργικότητα της γραμμής κατάστασης (Status Bar) με χρήσιμα πλήκτρα για εύκολη πρόσβαση στις επιλογές Ανάλυσης.
   • Νέα τρίστρωτη οπλισμένη διατομή πεσσού και υπέρθυρου ΦΤ, με μεσαία στρώση εσωτερικού πυρήνα Ο/Σ.
   • Νέα δυνατότητα χρήστη να μπορεί να επιλέξει συμμετοχή ή εξαίρεση ενός τοιχώματος από τον έλεγχο nv ανεξάρτητα με το αν το προτείνει ή οχι ο κανονισμός.
  • Κανονισμοί - Ανάλυση:
   • Τοπικοί δείκτες πλαστιμότητας για τους πεσσούς της ΦΤ εξαρτώμενοι από την επιτελεστικότητα και την πλαστιμότητα του κάθε επιμέρους πεσσού.
 • Βελτιώσεις
   • Σταθεροποίηση μηχανισμού απόδοσης γραμμικών φορτίων από πλάκες πεπερασμένων στοιχείων σε διηρημένες οριακές γραμμές με διαφορετικούς προσανατολισμούς ανά τμήμα.
   • Εμφάνιση ιδιοτήτων συνδέσεων ξύλινων στοιχείων κατά την εισαγωγή μονόριχτων δικτυωμάτων στέγης.
   • Σταθεροποίηση εμφάνισης στηρίξεων τριέρειστων πλακών στο τεύχος στατικής μελέτης.
   • Κατάργηση του μέγιστου αριθμού ράβδων οπλισμού σε πρέκια υπερθύρων ΦΤ.
   • Βελτίωση μηχανισμού αυτόματης αναγνώρισης οπών που έχουν ελεύθερες πλευρές.
   • Βελτίωση υπολογισμού διάκενων δοκιδωτών πλακών με αποτέλεσμα την καλύτερη κατανομή τους στο άνοιγμα της πλάκας.
   • Αποκατάσταση εξαρτήσεων σε φορτία τοιχοπλήρωσης μετά από διαίρεση γραμμικών φορτίων που αυτά εφαρμόζονται.
   • Σταθεροποίηση απόδοσης φορτίων διαχωριστικής τοιχοποιίας σε μετά από διαίρεση των στηριζουσών δοκών.
   • Σταθεροποίηση της εμφάνισης των αποτελεσμάτων ελέγχου επάρκειας μεταλλικών μελών στο σχετικό πίνακα.
   • Σταθεροποίηση του συγκεντρωτικού πίνακα εμφάνισης ελέγχων επάρκειας.
   • Ενεργοποίηση δυνατότητας εισαγωγής νέου χάλυβα με ιδιότητες και χαρακτηριστικά οριζόμενα από το χρήστη.
   • Δυνατότητα εισαγωγής πλάκας κοιτόστρωσης σε διαφορετικό υψόμετρο από το γενικό υψόμετρο της στάθμης κοιτόστρωσης.
   • Κατά τη μαζική αλλαγή υλικών ενισχυμένης δοκού με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος, πλέον αποδίδεται σωστά η επιλεγμένη ποιότητα χάλυβα χωριστά σε νέους και σε παλιούς συνδετήρες
   • Σταθεροποίηση κατά την παρεμβολή στάθμης ανάμεσα σε δύο άλλες, ώστε αν σε μια δοκό έχει δηλωθεί τοιχοπλήρωση το προσομοίωμα τοιχοπλήρωσης να δημιουργείται και στη νέα στάθμη.
   • Σταθεροποίηση του ελέγχου διάτρησης κατά ΕΚ2.1 και ΕΚΩΣ
   • Ενσωμάτωση των Κρυφοδοκών και των Τοιχωμάτων Υπογείου με Πέδιλο, στο μηχανισμό αναρίθμησης στοιχείων.
   • Επαναφορά της ρύθμισης των στερεών βραχιόνων με τα βελάκια στην δεξιά πινακίδα.
 • Βελτιώσεις
   • Επίλυση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία πλακών: Σταθεροποίηση υπολογισμού ίδιου βάρους μακροπεριοχών σε φορέα που περιέχει οπές.
   • Επίλυση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία πλακών: Σταθεροποίηση του υπολογισμού των αντιδράσεων όταν σε στηριγμένο κόμβο εφαρμόζεται επικόμβια φόρτιση.
   • Επίλυση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία πλακών: Σταθεροποίηση μεταφοράς φορτίων σε δοκούς.
   • Αποκατάσταση αστάθειας κατά το άνοιγμα αρχείων που περιείχαν ενισχυτικά ελάσματα σε μεταλλικές συνδέσεις.
 • Βελτιώσεις
   • Σταθεροποίηση του υπολογισμού των δυσκαμψιών των στηριζουσών δοκών κατά την επίλυση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία πλακών, με ενδόσιμες στηρίξεις, θέμα που προέκυψε στην έκδοση 2021.1.53.0.
 • Βελτιώσεις
   • Αποκατάσταση καθυστερήσεων στη λειτουργία του ΡΑΦ όταν στο μοντέλο έχουν εισαχθεί πολλές δοκιδωτές πλάκες ή πλάκες με σώματατα πλήρωσης, ο πίνακας ελέγχου επάρκειας αντοχής πλακών είναι σε πρώτο πλάνο και εμφανίζονται αποτελέσματα για όλες τις πλάκες του μοντέλου.
 • Βελτιώσεις
   • Σταθεροποίηση της αυτόματης αναγνώρισης των κόμβων ενός διαφράγματος, όταν στη στάθμη έχουν εισαχθεί μόνο πλάκες με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία και ταυτόχρονα υπάρχουν μη συσχετισμένες με δομικά μέλη οριακές γραμμές.
   • Σταθεροποίηση της μετατροπής των γραμμικών φορτίων οριακών γραμμών, σε επικόμβια φορτία κόμβων, κατά την επίλυση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία πλακών.
   • Διόρθωση απρόοπτου τερματισμού του προγράμματος, κατά την αφαίρεση του φορτίου τοιχοπλήρωσης από μια δοκό, με επιλογή "'Ανευ" στη σχετική λίστα στις ιδιότητες του μέλους.
   • Διόρθωση της επιλογής εμφάνισης/απόκρυψης των φορτίων των επιφανειακών στοιχείων, η οποία εκ' παραδρομής εμφάνιζε/απέκρυπτε τα ίδια τα στοιχεία αντί για τα φορτία αυτών.
 • Βελτιώσεις
   • Σταθεροποίηση αδυναμίας εντοπισμού του γραφήματος αλληλεπίδρασης Ν-Μ από το χώρο αντοχής μιας διατομής σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Βελτιώσεις
   • Σταθεροποίηση του ικανοτικού ελέγχου πυρήνων Ο/Σ σε κάμψη, κατά τον ΕΑΚ-2000
 • Νέες Δυνατότητες
  • Κανονισμοί - Ανάλυση:
   • Νέα δυνατότητα ορισμού προσαρμοσμένων τιμών για το φάσμα επιταχύνσεων που λαμβάνεται υπόψη στην υπερωθητική ανάλυση, είτε κατά ΕΚ8-3 είτε κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ., που επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει φάσματα σύμφωνα με το ΦΕΚ 455 για σεισμόπλητκα.
   • Προσθήκη συντελεστή για τον πολλαπλασιασμό του μήκους δοκών κατά τον έλεγχο της Οριακής Κατάστασης Λειτουργικότητας.
  • Επιλογές Εμφάνισης:
   • Νέες επιλογές για απλούστερη εμφάνιση των δοκιδοτών πλακών και βελτιωμένη ταχύτητα επανασχεδίασης της οθόνης γραφικών:
    • - Όλα τα τετραγωνίδια
    • - Ενδεικτικά μόνο 2x2 τετραγωνίδια
    • - Όχι εμφάνιση τετραγωνιδίων
 • Βελτιώσεις
  • Πλάκες - Πρόβολοι:
   • Σταθεροποίηση στον οπλισμό στήριξης αμφιέρειστης πλάκας με πρόβολο στην μικρότερη πλευρά.
  • Συνδυασμοί Φόρτισης:
   • Αποκατάσταση θέματος που πρέκυψε στην έκδοση 2021.0.47 ώστε η αλλαγή της μεθόδου ανάλυσης από μέθοδο οριζόντια φόρτισης σε ιδιομορφική και αντιστρόφως, να μην δημιουργεί πολλαπλές καταχωρήσεις του συνδυασμού G+ψ2Q στον πίνακα Σ.Φ..
  • Επιφάνεια Εργασίας:
   • Mετά από αλλαγή υψομέτρου (μείωση) z στάθμης όλες οι δοκοί της υποκείμενης στάθμης που έχουν τοιχοπλήρωση με ύψος οριζόμενο από το χρήστη, ελέγχονται και ενημερώνονται ως προς το νέο διαθέσιμο ύψος, ώστε να μην προκύπτει αρνητικό μήκος υποστυλωμάτων λόγω τοιχοπλήρωσης δοκών.
 • Βελτιώσεις
  • Πεπερασμένα Στοιχεία:
   • Σταθεροποίηση της μεταφοράς των αντιδράσεων μετά από ανάλυση μιας στάθμης με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, ως ομοιόμορφα φορτία στις δοκούς ή επικόμβια φορτία στους κόμβους του μοντέλου.
 • Βελτιώσεις
  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα:
   • Σταθεροποίηση προβλήματος που προέκυψε στην τελευταία έκδοση 2021.0.47.0, κατά την εκτέλεση ελέγχου επάρκειας σε πέδιλα θεμελίωσης που φέρουν μεταλλικά υποστυλώματα.
   • Σταθεροποίηση προβλήματος που προέκυψε στην τελευταία έκδοση 2021.0.47.0, σχετικά με την αστάθεια εκτέλεσης ελέγχου επάρκειας σε πέδιλα θεμελίωσης τα οποία στήριζαν πολλαπλά υποστυλώματα.
   • Βελτίωση στην ακρίβεια τοποθέτησης ράβδων οπλισμού στον κάναβο οπλισμού των κρυφών υποστυλωμάτων στην ένωση των δύο σκελών σύνθετης διατομής πυρήνα Ο/Σ/ μορφής L.
   • Τροποποίοηση ώστε σε συμπαγείς τετραέρειστες πλάκες που οπλίζονται με "σπαστούς" οπλισμούς, να μπορεί να δηλωθεί ότι δεν θα μπαίνει πρόσθετος οπλισμός στις στηρίξεις
    (προσθήκη επιλογής [ - ] στο σχετικό πεδίο διαμέτρου ράβδων οπλισμού).
  • Μεταλλικά Στοιχεία:
   • Σταθεροποίηση στον έλεγχος επάρκειας μεταλλικών μακροστοιχείων στα οποία τουλάχιστο ένα μέλος έχει ενισχυμένη διατομή Ι+Τ.
   • Σταθεροποίηση αδυναμίας εισαγωγής μεταλλικού μακροστοιχείου σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες κάποιο στοιχείο του μακροστοιχείου είχε διατομή με ενισχυμένο άκρο Ι + Τ
 • Νέες Δυνατότητες
  • Προσθήκη νέων πινάκων για τη σύνθεση των περιβαλλουσών φόρτισης από Σ.Φ.
   Οι πίνακες αυτοί επιτρέπουν στο μηχανικό να έχει την εποπτεία των Σ.Φ. οι οποίοι αξιολογούνται στη μέγιστη και στην ελάχιστη περιβάλλουσα φόρτισης.
  • Προσθήκη νέου εργαλείου εντοπισμού οριακών γραμμών περισσοτέρων της μιας μεταξύ δύο μάκρο-κόμβων, για να αποφεύγονται επιπλοκές κατά την διακριτοποίηση των επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων.
 • Βελτιώσεις
  • Επιφάνεια Εργασίας:
   • Βελτίωση της λειτουργίας της πινακίδας δεδομένων, ώστε να αποφεύγεται το συνεχές κλείσιμο των ομάδων δεδομένων και να διατηρείται η επιλεγμένη τροποποιημένη ιδιότητα ανοικτή. Πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση στην χρηστικότητα της πινακίδας δεδομένων, καθιστώντας την πολύ πιο άμεση και αποτελεσματική σε τροποποιήσεις των δεδομένων της.
   • Σταθεροποίηση στο ύψος των τοιχοπληρώσεων ώστε μετά το άνοιγμα αρχείου στο οποίο είχαν οριστεί φορτία τοιχοπλήρωσης με συγκεκριμένο ύψος hw από το χρήστη, να μην επανέρχεται το hw στο ελεύθερο ύψος της στάθμης αλλά να διατηρείται η τιμή που έδωσε ο μηχανικός
   • Σταθεροποίηση της απόδοσης τιμών στις παραμέτρους στοιχείων "Επιρροή Περίσφιγξης" και "Ολίσθηση ράβδων" μετά από αντιγραφή στοιχείων.
   • Σταθεροποίηση της εντολής "Τυπικοί Συνδυασμοί Φόρτισης" ώστε οι βασικοί Σ.Φ. να μη εισάγονται ξανά κάθε φορά που εκτελείται η εντολή αυτή. Έπιπλέον ως συντελεστές (π.χ. 1.00, 1.35, 1.50) για τους στατικούς Σ.Φ. λαμβάνονται αυτοί που ορίζει ο χρήστης και όχι πάντα οι σταθερές τιμές.
   • Τροποποίηση ώστε οι εντολές επανυπολογισμού των στερεών ζωνών κατακόρυφων στοιχείων να εφαρμόζονται στα επιλεγμένα κατακόρυφα στοιχεία (αν ο χρήστης έχει επιλέξει τέτοια), διαφορετικά σε όλα τα εμφανιζόμενα κατακόρυφα στοιχεία.
   • Διόρθωση της θέσης αρχής και της θέσης του τέλους καθώς και αντιστροφή των τιμών φορτίου αρχής και τέλους τραπεζοειδών φορτίων, κατά την αντιστροφή της φοράς του στοιχείου. Το ίδιο και για σημειακά συγκεντρωμένα φορτία, και φορτία τοιχοποιίας. Ομοίως και για τραπεζοειδή γραμμικά φορτία οριακών γραμμών.
   • Σταθεροποίηση στα δεδομένα επιλεγμένου πεδίλου ώστε η τιμή της επικάλυψης να μην αναφέρεται πάντα ως "Διαφέρει", ακόμα και αν έχει επιλεγεί μόνο ένα πέδιλο
   • Τροποποίηση ώστε τα επιλεγμένα τραπεζοειδή φορτία να μην επιτρέπεται η αλλαγή Π.Φ., Συστήματος, Διεύθυνσης, αρχής-τέλους και τιμών φορτίου, παρά μόνο αν είναι φορτία χρήστη, δηλαδή αν δεν προέρχονται από πλάκες ή άλλο αίτιο.
   • Τροποποίηση ώστε οι στρεπτικές ροπές γραμμικών στοιχείων να συσχετίζονται με το αντίστοιχο φορτίο ώστε να μπορούν να επιλέγονται και να μπορούν να αλλάξουν οι ιδιότητές τους από την πινακίδα.
   • Τροποποίηση ώστε μετά την ανάλυση οι ιδιότητες και οι τιμές των επικόμβιων και των γραμμικών φορτίων να "κλειδώνουν" και να μην μπορούν να τροποποιηθούν
   • Σταθεροποίηση του υπολογισμού του στατικού ύψους (d) και της απόστασης μεταξύ των ακραίων στρώσεων οπλισμού του υποστυλώματος (hjc) ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη διάμετρος διαμήκους ράβδου - επηρεάζει το διατμητικό έλεγχο του κόμβου εξ. 5.33 (ΕΚ8 παρ. 5.5.3.3(2))
   • Επικόμβια φορτία, τραπεζοειδή φορτία, στηρίξεις κ.α. αντικείμενα συμμετέχουν πλέον στον υπολογισμό των ορίων της οθόνης ώστε να βρίσκονται εντός των ορίων της οθόνης όταν ζητάμε ολική όψη.
   • Προστέθηκαν στον πίνακα Υλικά - Σκυρόδεμα οι στήλες: - fctk,05: Κάτω όριο (5%) χαρακτηριστικής αντοχής σκυροδέματος σε καθαρό εφελκυσμό (fctm,0.05) και fctk,95: Άνω όριο (95%) χαρακτηριστικής αντοχής σκυροδέματος σε καθαρό εφελκυσμό (fctm,0.95)
   • Προσαρμογή των επιφανειών φόρτισης όταν τροποποιείται το υψόμετρο της στάθμης που ανήκουν.
   • Με την τροποποίση των στερεών παραθέσεων μιας δοκού στη διεύθυνση Ζ, το διαθέσιμο ύψος για τοιχοπλήρωση, τόσο για την ίδια τη δοκό όσο και για την δοκό στην υποκείμενη στάθμη υπολογίζεται πλέον αυτόματα και προτείνεται στο χρήστη
   • Με την τροποποίηση του φορτίου τοιχοπλήρωσης μιας δοκού (ύψος, αποστάσεις από άκρα κλπ), επανυπολογίζονται αυτόματα οι στερεές παραθέσεις των υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων που συντρέχουν στους κόμβους αρχής και τέλους της δοκου.
  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα:
   • Σταθεροποίηση ώστε σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο επάρκειας ενός κατακόρυφου στοιχείου, αν το path του αρχείου με τις τιμές του χώρου αντοχής της διατομής του περιέχει χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται σε όνομα αρχείου να μην προχωράει ο έλεγχος του στοιχείου με λανθασμένες τιμές του χώρου αντοχής.
   • Αποκατάσταση εξαγωγής κατακόρυφου οπλισμού τοιχωμάτων στα κατασκευαστικά σχέδια.
   • Σταθεροποίηση ωστε οι πλασματικοί κόμβοι πυρήνων να μή συμμετέχουν σε διάφραγμα που προκύπτει από την ύπαρξη μακρο-περιοχών
   • Σταθεροποίηση του διατμητικού ελέγχου κόμβου υποστυλωμάτων για ΚΠΥ
   • Σε γραμμικά μέλη με ΚΠΥ για τη γωνία θλιβόμενης διαγωνίου, η κλίση θ του θλιπτήρα σκυροδέματος λαμβάνεται πλέον ίση με 45ο .
  • Μεταλλικά Στοιχεία:
   • Διόρθωση αδυναμίας εισαγωγής μεταλλικού μακροστοιχείου σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες κάποιο στοιχείο του μακροστοιχείου είχε διατομή με ενισχυμένο άκρο Ι + Τ
  • Πεπερασμένα Στοιχεία:
   • Σταθεροποίηση ωστε οριακές γραμμές να θεωρούνται εντός δεδομένης μακροπεριοχής μόνο αν βρίσκονται σε ίδιο υψόμετρο και ανήκουν στην ίδια στάθμη
  • Λειτουργικότητα Ο/Σ.
   • Σταθεροποίηση του εργαλείου "Επιλογή Στοιχείων Ελέγχου" Λειτουργικότητας ώστε να λειτουργεί και σε όψη 3Δ και να μπορεί να επιλέγει και 3κομβα πεπερασμένα στοιχεία.
  • Φέρουσα Τοιχοποιία
   • Σταθεροποίηση απόδοσης στερεού βραχίονα στον τοπικό άξονα 2, στον πόδα πεσσών φέρουσας τοιχοποιίας, όταν στο υπέρθυρο δώσουμε ύψος ποδιάς.
 • Βελτιώσεις
  • Λόγοι Εξάντλησης CR:
   • Διόρθωση της ανάγνωσης των χρωμάτων και του εύρους τιμών των λόγων επάρκειας CR από τη registry, που είχε σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται όλα τα στοιχεία με λευκό χρώμα στην οθόνη μετά από έλεγχο επάρκειας
  • Αλλαγή Διατομών:
   • Διόρθωση της αδυναμίας αλλαγής διατομής διαγωνίων συνδέσμων
 • Νέες Δυνατότητες
  • Νέα υπομονάδα ΡΑΦ : ‘Λειτουργικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος’
  • Νέο εγχειρίδιο : ‘Λειτουργικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος - Οδηγός χρήσης’
 • Βελτιώσεις
  • Αρχεία δεδομένων ΡΑΦ - μορφής rad:
   • Σημαντική βελτίωση του χρόνου ανάγνωσης των αρχείων δεδομένων ΡΑΦ μορφής rad, που φτάνει μέχρι και 90%.
  • Επιφάνεια Εργασίας :
   • Σταθεροποίηση της εμφάνισης σχεδιαστικού υποβάθρου *.dwg ή *.dxf στην επιφάνεια εργασίας εισαγωγής δεδομένων.
   • Σταθεροποίηση των χρωμάτων εξάντλησης αντοχών στην συμπαγή εμφάνιση του προσομοιώματος.
   • Σταθεροποίηση της μαζικής αλλαγής δοκών άνω και κάτω
   • Σταθεροποίηση του εργαλείου αναρίθμησης δοκών
  • Ανάλυση :
   • Σταθεροποίηση απόδοσης μαζών σε κόμβους στάθμης που δεν ανήκουν σε διάφραγμα.
   • Σταθεροποίηση της παρουσίασης των κλιμάκων στο υπολογιστικό προσομοίωμα
  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα :
   • Σταθεροποίηση της επιλογής ιδιότητες ίδιου είδους και για τις μακροπεριοχές κοιτόστρωσης
  • Πεπερασμένα Στοιχεία :
   • Σταθεροποίηση του εντοπισμού των κόμβων των γραμμικών στοιχείων που ευρίσκονται εσωτερικά μιας μακροπεριοχής πεπειραμένων στοιχείων για την συμμετοχής τους στο διάφραγμα της στάθμης.
   • Σταθεροποίηση της διακριτοποίησης των οπών εντός μακροπεριοχών πεπερασμένων στοιχείων.
   • Σταθεροποίηση της σύγκλισης μεταφοράς των φορτίων των πεπερασμένων στοιχείων πλακών όταν δύο μακροπεριοχές βρίσκονται η μία μέσα στην άλλη.
  • Μεταλλικά Κτήρια :
   • Σταθεροποίηση στις εντολές τοποθέτησης συνδέσεων μεταλλικών δοκών με ενίσχυση άκρου.
   • Σημαντική επιτάχυνση των χρόνων αλλαγής διατομών στα μεταλλικά κτήρια
  • Ξύλινες Κατασκευές :
   • Διόρθωση της απόστασης των εξωτερικών ήλων σε ξύλινες συνδέσεις δικτυωμάτων
 • Βελτιώσεις – Σταθεροποιήσεις
  • Ανάλυση:
   • Σταθεροποίηση των συνισταμένων εντατικών μεγεθών σε πυρήνες Ο/Σ κατά τη δυναμική ανάλυση
  • Οπλισμένο σκυρόδεμα:
   • Σταθεροποίηση του ελέγχου επάρκειας αντοχών κατακόρυφων στοιχείων Ο/Σ εδραζόμενα σε πλάκα κοιτόστρωσης.
  • Πολυμελείς Μεταλλικές Διατομές :
   • Προσθήκη πολυμελούς διατομής 2xU τα οποία συνδέονται «πρόσωπο με πρόσωπο»
   • Βελτιώσεις στον έλεγχο επάρκειας πολυμελών διατομών στα σημεία όπου υπολογίζεται ο χώρος αντοχής της διατομής
 • Βελτιώσεις – Σταθεροποιήσεις
  • Επιφάνεια Εργασίας:
   • Δυνατότητα προσθήκης κλίμακας σε κόμβο εισαγωγής ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε ύψος διαφορετικό από αυτό της στάθμης.
  • Βάση δεδομένων:
   • Σταθεροποίηση της εξαγωγής αρχείων τύπου xml και των συνεπακόλουθων ασταθειών σε παραμέτρους δεδομένων εισαγωγής.
  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα:
   • Σταθεροποίηση αποτελεσμάτων κειμένου των ορθογωνικών πλακών, ώστε να αναγράφεται σωστά ο συνδυασμός φόρτισης για τον οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος επάρκειας σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επέμβει και τροποποιήσει τους συντελεστές των συνδυασμών φόρτισης.
 • Βελτιώσεις – Σταθεροποιήσεις
  • Επιφάνεια Εργασίας
   • Με την επιλογή μη εμφάνισης κόμβων στο προσομοίωμα, δεν εμφανίζονται πλέον και οτιδήποτε σχετίζεται με κόμβους, π.χ. στηρίξεις, ελατήρια κλπ.
   • Σταθεροποίηση του αυτόματου ανοίγματος αρχείου *.rad, όταν γίνεται διπλό κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου.
  • Ανάλυση
   • Σημαντική βελτίωση της ταχύτητας επίλυσης ενός κτηριακού μοντέλου, όταν σε αυτό υπήρχαν δοκοί με ενδιάμεσους κόμβους (μακροδοκοί).
   • Σταθεροποίηση του μήκους του ευκάμπτου τμήματος των δοκών, σε ειδικές περιπτώσεις στερεών βραχιόνων.
  • Πεπερασμένα στοιχεία πλακών :
   • Κατά την δημιουργία μέσων οριακών στις δοκούς μιας κάτοψης, προστέθηκε ο επιπλέον αυτόματος έλεγχος, αν προϋπάρχει ήδη μάκρο-κόμβος στα άκρα της μέσης οριακής γραμμής, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία διπλών μάκρο-κόμβων στα άκρα κάθε νέας οριακής γραμμής.
   • Αυτόματος εντοπισμός όλων των πιθανών ελεύθερων μάκρο-κόμβων ενός πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων, πριν από την εκτέλεση της ανάλυσης.
  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα :
   • Στα κατασκευαστικά σχέδια του αναπτύγματος των συνδετήρων δοκών και υποστυλωμάτων, σταθεροποιήθηκε η σχεδίαση των γωνιών των συνδετήρων.
   • Τερματισμός οπλισμών στήριξης σε πλευρά πλάκας που στηρίζεται σε δοκό ανισοσταθμίας.
   • Σταθεροποίηση αντιγραφής περιοχών ελέγχου διάτρησης κατά την αυτόματη παραγωγή σταθμών.
  • Ενισχύσεις :
   • Σταθεροποίηση της διαδικασίας τροποποίησης των ενισχυτικών ελασμάτων δοκών.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Νέα υπομονάδα ΡΑΦ : ‘Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών’
  • Νέο εγχειρίδιο : ‘Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών - Οδηγός χρήσης’
  • Νέα δυνατότητα ελέγχων διάτρησης σε πλάκες ανωδομής και υπογείων.
 • Βελτιώσεις – Σταθεροποιήσεις
  • Επιφάνεια Εργασίας
   • Διόρθωση διαβάσματος τόξων κύκλου από DWG στο Υπόβαθρο του ΡΑΦ
   • Επικόμβια Φορτία, Τραπεζοειδή γραμμικά φορτία και στηρίξεις είναι πλέον επιλεγόμενα αντικείμενα στην οθόνη γραφικών με ιδιότητες και δυνατότητα διαγραφής
   • Αλλαγή στον χάρτη χιονιού της Ελλάδος των νομών Αργολίδας, Κορινθίας και Αχαϊας, από ζώνη Α σε ζώνη Β, σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα του Ευρωκώδικα.
   • Σταθεροποίηση εισαγωγής τόξων κύκλου από DWG στο Υπόβαθρο του ΡΑΦ
  • Ανάλυση
   • Ο πίνακας «Επικόμβια Φορτία» εμφανίζει πλέον μόνο τα φορτία της τρέχουσας Π.Φ.
   • Σταθεροποίηση κατά το διάβασμα αρχείου xml με ΣΦ χρήστη, ώστε να μην διαγράφονται οι ΠΦ που χρησιμοποιούνται ήδη στο μοντέλο.
  • Υ/Μ Οπλισμένο Σκυρόδεμα
   • Αποκατάσταση της χρονικής υστέρησης κατά τη διαγραφή στοιχείων και την αλλαγή διατομής.
   • Αποκατάσταση της αυτόματης σύνδεσης κόμβου πόδα υποστυλώματος με μακροπεριοχές κοιτόστρωσης, έτσι ώστε ο κόμβος πόδα να συνδέεται μόνο με κόμβους της κοιτόστρωσης που βρίσκονται στο ίδιο υψόμετρο.
   • Διόρθωση στη σχεδίαση σπαστών ράβδων βαθμιδοφόρων τμημάτων κλιμάκων στα κατασκευαστικά σχέδια.
   • Νέο κεφάλαιο ελέγχου επάρκειας ζωνών ελέγχου διάτρησης στο τεύχος μελέτης
   • Στα σχέδια οπλισμών πεδίλων άλλαξε η σχεδίαση ώστε τα σίδερα που ορίζονται στη διεύθυνση 1, και είναι ενεργά για την ροπή αντοχής Μ2 να σχεδιάζονται κάθετα στη διεύθυνση 1 και τα σίδερα που ορίζονται στη διεύθυνση 2 και είναι ενεργά για τη ροπή αντοχής Μ1 να σχεδιάζονται κάθετα στη διεύθυνση 1.
  • Υ/Μ Ενισχύσεις
   • Προσθήκη πινάκων προμέτρησης για ΙΟΠ ελάσματα & υφάσματα στο παράθυρο πλοήγησης και στο τεύχος μελέτης
  • Υ/Μ Μεταλλικά Κτήρια
   • Προσθήκη συνδέσεων άρθρωσης και ροπής τροποποιημένων από το χρήστη στα κατασκευαστικά σχέδια
   • Σταθεροποίηση κατά την αυτόματη προσομοίωση μεταλλικών κτηρίων όταν έχει επιλεγεί να μην εισάγεται θεμελίωση
 • Νέες Προσθήκες - Δυνατότητες
  • Νέα υπομονάδα ΡΑΦ : ‘Πολυμελείς Μεταλλικές & Σύμμεικτες Διατομές’
   • Έκδοση αναλυτικού εγχειριδίου θεωρητικής τεκμηρίωσης και οδηγού χρήσης της Υ/Μ ‘Πολυμελείς Μεταλλικές & Σύμμεικτες Διατομές’. Κατεβάστε το νέο εγχειρίδιο εδώ.
  • Y/M Μεταλλικές Συνδέσεις
   • Προσθήκη νέων τύπων σύνδεσης για κατακόρυφους και οριζόντιους χιαστί συνδέσμους. Χρήση είτε μετωπικής πλάκας σε δοκούς με προσθήκη ελάσματος είτε χρήση μεμονωμένου ελάσματος το οποίο συγκολλάται απευθείας στη διατομή υποστυλώματος ή δοκού
   • Νέα δυνατότητα προσθήκης ενισχυτικών ελασμάτων σε μεταλλικά υποστυλώματα ή στο τέλος της ενίσχυσης μεταλλικών δοκών
   • Νέα δυνατότητα τροποποίησης των ιδιοτήτων και της γεωμετρίας των πρότυπων συνδέσεων άρθρωσης και ροπής
   • Έκδοση αναλυτικού εγχειριδίου θεωρητικής τεκμηρίωσης και οδηγού χρήσης της Υ/Μ ‘Μεταλλικές Συνδέσεις’ – Κατεβάστε το νέο εγχειρίδιο εδώ
  • Επιφάνεια Εργασίας
   • Νέο εργαλείο στροφής επιλεγμένων στοιχείων με αντιγραφή
   • Νέο εργαλείο διάσπασης διατομής πυρήνα στα επιμέρους σκέλη του
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
  • Επιφάνεια Εργασίας
   • Δυνατότητα αλλαγής επικάλυψης και παραμέτρων κανάβου τοποθέτησης ράβδων οπλισμού σε διατομές Ο/Σ ακόμα και όταν υπάρχει υφιστάμενος οπλισμός στη διατομή (χρήση κυρίως σε ενισχυόμενες διατομές).
   • Σταθεροποίηση και βελτίωση των εργαλείων μετακίνησης – αντιγραφής – στροφής επιλεγμένων στοιχείων.
   • Σταθεροποίηση αλλαγής διατομής τοιχώματος υπογείου με πέδιλο σε άλλη διατομή δοκού ή πεδιλοδοκού.
   • Αλλαγή της τρέχουσας περίπτωσης φόρτισης από τον πίνακα φορτίων για καλύτερη εποπτεία των φορτίων των στοιχείων
   • Αποκατάσταση προβλήματος κατά το άνοιγμα αρχείου με διπλό κλικ το οποίο αφορούσε συγκεκριμένους χρήστες
   • Εμφάνιση νέων ή υφιστάμενων συνδετήρων στον πίνακα προμέτρησης, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, όμοια με τις ράβδους οπλισμού
   • Αποκατάσταση υπολογισμού στρεπτικής ροπής αδράνειας για κλειστές κοίλες διατομές
  • Υ/Μ Οπλισμένο Σκυρόδεμα
   • Νέα διατομή υποστυλώματος ορθογωνικού σχήματος με λοξότμηση στις ακμές
   • Διόρθωση στον υπολογισμό του ανοίγματος για τον έλεγχο λυγηρότητας τριέρειστης πλάκας
   • Διόρθωση στον έλεγχο περίσφιγξης υποστυλωμάτων για περιπτώσεις όπου ο συντελεστής αποδοτικότητας της περίσφιγξης προκύπτει ίσος με μηδέν
   • Προσθήκη των αποτελεσμάτων του ελέγχου σε κάμψη τοιχωμάτων υπογείου στην χρωματική ένδειξη καθώς και στο συνοπτικό πίνακα
   • Αποκατάσταση αδυναμίας ελέγχου επάρκειας μεγάλου ελαφρά οπλισμένου τοιχώματος που βρίσκεται σε στάθμη υπογείου
  • Υ/Μ Οπλισμένο Σκυρόδεμα
   • Σταθεροποίηση των σχεδίων των οπλισμών δικών σε περίπτωση ανισοσταθμίας.
   • Σταθεροποίηση στα συνοπτικά αποτελέσματα και στις χρωματικές ενδείξεις αντοχών στις κρυφοδοκούς των υπογείων σταθμών.
  • Υ/Μ Σύμμεικτα Κτήρια
   • Νέα διατομή υποστυλώματος ορθογωνικού σχήματος με λοξότμηση στις ακμές
  • Υ/Μ Φέρουσα Τοιχοποιία
   • Δυνατότητα χαρακτηρισμού στοιχείου φέρουσας τοιχοποιίας ως δευτερεύον.
   • Δυνατότητα επιλογής στο χρήστη για τον έλεγχο επάρκειας των πεσσών φέρουσας τοιχοποιίας εκτός επιπέδου
  • Τεύχος Μελέτης
   • Προσθήκη των λεπτότοιχων διατομών C και Z στην ενότητα διατομών του τεύχους
   • Διόρθωση στο κείμενο του ελέγχου στρεπτικής ευαισθησίας όπως αυτό βγαίνει στο τεύχος μελέτης
   • Προσθήκη των ελασμάτων και υφασμάτων από Ινοπλισμένα Πολυμερή στο κεφάλαιο των υλικών του τεύχους
   • Προσθήκη στο τεύχος μελέτης των δεδομένων για το λοξό οπλισμό υφιστάμενων δοκών
  • Τεύχος Προμέτρησης
   • Νέοι συγκεντρωτικοί πίνακες προμέτρησης για δομικό χάλυβα και ξυλεία με πλήθος τεμαχίων ίδιας διατομής και μήκους
   • Προσθήκη στο τεύχος της προμέτρησης των πινάκων που αφορούν λεπτότοιχες διατομές, ήλους διάτμησης, τραπεζοειδή φύλλα, ελάσματα και κοχλίες
 • Βελτιώσεις – Σταθεροποιήσεις
   • Σταθεροποίηση στον υπολογισμό της στρεπτικής ροπής αδράνειας κλειστών κοίλων διατομών.
   • Αποκατάσταση ελέγχου φαινομένων 2ας τάξης κατά ΕΚ8.
   • Διόρθωση στον ικανοτικό έλεγχο κάμψης κόμβου στον Α/Κ 1985
   • 2 νέοι πίνακες προμέτρησης ξύλινων δομικών στοιχείων (ανά στοιχέιο και συγκεντρωτικά)
 • Βελτιώσεις – Σταθεροποιήσεις
   • Σταθεροποίηση των αναγραφόμενων στο τεύχος τιμών των συντελεστών των υλικών γc και γs ώστε όταν πραγματοποιούμε επίλυση για αποτίμηση ή ενισχύσεις να αναγράφονται οι υπολογιζόμενες τιμές ανάλογα με τον κανονισμό, το είδος τιμών και τη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων
   • Σταθεροποίηση στον υπολογισμό των φορτίσεων του ΑΚ 1959
   • Σταθεροποίηση στην εντολή "Επιλογή Όλων" όταν ενεργοποιείται από το πληκτρολόγιο [Ctrl+a] δεν επιλέγει αντικείμενα που εκείνη τη στιγμή δεν εμφανίζονται στην οθόνη
 • Βελτιώσεις – Σταθεροποιήσεις
   • Σταθεροποίηση του υπολογισμού του εμβαδού διατομής σκυροδέματος για ελάχιστο ποσοστό οπλισμού για πεδιλοδοκούς.
   • Σταθεροποίηση ώστε οι μάζες να επανυπολογίζονται μετά από διαγραφή επιφάνειας φόρτισης
 • Βελτιώσεις – Σταθεροποιήσεις
   • Σταθεροποίηση στον υπολογισμό της κατανομής φορτίων των πλακών στην ειδική περίπτωση απόλυτα τετράγωνης πλάκας που ήταν συγχρόνως στραμένης 45° ως προς το καθολικό x
   • Σταθεροποίηση του πίνακα Διατάξεων Οπλισμού
   • Νέα εργαλεία για την μετατροπή από το χρήστη των περιγραμμάτων των διαφόρων στοιχείων σε βοηθητικές γραμμές κανάβου DXF ώστε να υπάρχουν σημεία κλειδώματος στο περίγραμμα υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, δοκών και πεδίλων
   • Σταθεροποίηση ώστε τα μεσαία σημεία κλειδώματος να εμφανίζονται κατά την επανατοποθέτηση μιας δοκού με το σχετικό εργαλείο.
   • Σταθεροποίηση ώστε μετά από αλλαγή διατομής διαγράφονται τυχόν στοιχεία που αφορούν συνδέσεις στα άκρα του στοιχείου που δεν είναι συμβατά με αυτό (πχ Brace Laminas σε μπέτινες δοκούς). Επίσης πρέπει να γίνεται το ίδιο σε περίπτωση συγκόλλησης κόμβων
   • Σταθεροποίηση του Γενικού Ελέγχου Επάρκειας Τοιχωμάτων (nv) στην περίπτωση στραμένων τοιχωμάτων
 • Βελτιώσεις – Σταθεροποιήσεις
   • Oι επικαλύψεις σχεδιάζονται με το χρώμα που αντιστοιχεί στο δυσμενέστερο CR σε ρεαλιστική όψη
   • Σταθεροποίηση ώστε να επαναϋπολογίζονται τα φορτία αυτόματα μετά από αλλαγή ιδιοτήτων μιας επικάλυψης
   • Σταθεροποίηση αλγορίθμου υπολογισμού περιμέτρων διάτρησης
   • Σταθεροποίηση ώστε κατά την εισαγωγή μιας νέας συμπαγούς πλάκας η διεύθυνση στην οποία φέρει πάντα να αναγνωρίζεται αυτόματα από το ΡΑΦ. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση
   • στην οποία φέρει η πλάκα μόνο μετά την εισαγωγή της στο μοντέλο.
   • Σταθεροποίηση του υπολογισμού των συντελεστών α & β διατομής SHS σε διπλή κάμψη ώστε για n>0.9407 να λαμβάνεται α=β=6
 • Νέες Προσθήκες - Δυνατότητες
  • Νέα υπομονάδα ΡΑΦ : ‘Ξύλινες Κατασκευές’
   • Νέα Υ/Μ ΡΑΦ για μελέτη και σχεδίαση ξύλινων κατασκευών σε κτήρια. Ενημερωτικό φυλλάδιο Υ/Μ.
   • Εκδοση αναλυτικού εγχειριδίου θεωρητικής τεκμηρίωσης και οδηγού χρήσς της Υ/Μ ‘ Ξύλινες Κατασκευές’.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
  • Επιφάνεια Εργασίας
   • Οι χρωματικές επιλογές της επιφάνειας εργασίας του ΡΑΦ, μεταφέρθηκαν σε κάτω εικονίδιο της δεξιάς πινακίδας δεδομένων. Οι επιλογές των χρωμάτων, μεταφέρονται άμεσα στο απεικονιζόμενο προσομοίωμα.
   • Σταθεροποίηση στην αντιγραφή σταθμών με ύπαρξη τοιχωμάτων.
   • Βελτίωση στις μαζικές αλλαγές διατομών στοιχείων. Πλέον ο χρήστης μπορεί να αλλάζει μαζικά, με νέα προεπιλεγμένη διατομή, όλα τα επιλεγμένα στοιχεία, χωρίς να αναγκάζεται να το κάνει για κάθε ένα ξεχωριστά.
  • Ανάλυση ΡΑΦ
   • Κατά την δυναμική ανάλυση, κατάργηση των επιλύσεων με τα ισοδύναμα φορτία οριζόντιας φόρτισης, που είχαν σκοπό των έλεγχο nv επάρκειας τοιχωμάτων. Ο συγκεκριμένος αυτός έλεγχος προσδιορίζεται από της αδρανειακές τέμνουσες των ορόφων.
  • Υ/Μ Οπλισμένο Σκυρόδεμα
   • Σταθεροποίηση των σχεδίων των οπλισμών δικών σε περίπτωση ανισοσταθμίας.
   • Σταθεροποίηση στα συνοπτικά αποτελέσματα και στις χρωματικές ενδείξεις αντοχών στις κρυφοδοκούς των υπογείων σταθμών.
  • Υ/Μ Μεταλλικά Κτήρια
   • Με την αλλαγή του μήκους λυγισμού ενός μεταλλικού υποστυλώματος από τον χρήστη, επαναυπολογίζεται πλέον αυτόματα οι έλεγχοι επάρκειας αντοχής του.
  • Υ/Μ Σύμμεικτα Κτήρια
   • Προσθήκη αποτελεσμάτων λειτουργικότητας συμμείκτων δοκών στον συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων.
  • Υ/Μ Φέρουσα Τοιχοποιία
   • Σταθεροποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων Φ/Τ ότι αφορά τις στάθμες των πεσσών.
   • Σταθεροποίηση των προμετρήσεων των οπλισμών σε Φ/Τ σε περίπτωση ενίσχυσης της τοιχοποιίας με μανδύες Ο/Σ.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
   • Διόρθωση αστάθειας που σε ορισμένες περιπτώσεις είχε σαν αποτέλεσμα τον τερματισμό του ΡΑΦ κατά την εμφάνιση στην οθόνη γραφικών του τοπικού συστήματος συντεταγμένων των στοιχείων
   • Διόρθωση μη άμεσης ενημέρωσης της οθόνης γραφικών κατά την τοποθέτηση πεσσών φέρουσας τοιχοποιίας στις όψεις "Συμπαγές" ή "Συμπαγές με χρώμα"
   • Βελτίωση στο εργαλείο αλλαγής διατομής υποστυλωμάτων και τοιχώματων ώστε η αλλαγή να μπορεί να γίνει με συγκεκριμένη γωνία που δίνει ο χρήστης
   • Διόρθωση αστάθειας που προέκυψε στην v6.7.2.0 που ειχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία τοποθέτησης υψίκορμου τοιχώματος υπογείου με πέδιλο.
   • Διόρθωση της εικόνας για τις ζώνες χιονιού του χάρτη Ελλάδας του Εθνικού Προσαρτήματος ώστε να συμφωνούν με τις προτεινόμενες τιμές
   • Στα βήματα της υπερωθητικής παριστάνονται πλέον στην οθόνη γραφικών τόσο οι αρθρώσεις όπου έχουν δοθεί στα άκρα μελών από το χρήστη όσο και αυτές που τοποθετούνται αυτόματα από το ΡΑΦ στα δευτερεύοντα στοιχεία
   • Πρόσθηκη των ποιοτήτων των υλικών στα πέδιλα στο τεύχος μελέτης
   • Οι "Στέγες" ονομάζονται πλέον στο ΡΑΦ "Επιφάνειες Φόρτισης"
 • Νέες Προσθήκες - Δυνατότητες
   • Επιφάνεια Εργασίας
   • Μεταφορά του φύλλου ‘Φορτίσεις’ με το σύνολο των επιμέρους σελίδων του, από την κεντρική άνω ταινία στο δέντρο πλοήγησης.
   • Προσθήκη νέας επιλογής ΄Κλίμακες Εμφάνισης’ στο φύλλο ‘Ρυθμίσεις’ με σκοπό την ορθότερη απεικόνιση των φορτίων στην οθόνη γραφικών.
   • Αυτόματη πλέον ενημέρωση των βιβλιοθηκών του ΡΑΦ που γίνονται κατά την διάρκεια χρήσης του ΡΑΦ, όπως π.χ. προσθήκη νέων διατομών Ο/Σ ή νέων διατάξεων όπλισης.
   • Νέες Υπολογιστικές Δυνατότητες
   • Πλήρης ένταξη των προδιαγραφών του ΕΚ 8.1 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. ότι αφορά τα δευτερεύοντα δομικά στοιχεία για νέα κτήρια καθώς και για αποτιμήσεις και ενισχύσεις υφισταμένων κτηρίων Ο/Σ.
   • Δυνατότητα συνυπολογισμού φορτίσεων προερχόμενων από αξονικά και καμπτικά θερμοκρασιακά φορτία.
   • Δυνατότητα συνυπολογισμού φορτίσεων προερχόμενων από καταναγκασμούς μετακίνησης κόμβων, όπως υποχωρήσεις στηρίξεων.
   • Αυτόματη παραγωγή συνδυασμών φορτίσεων για θερμοκρασιακά φορτία και φορτίσεις καταναγκασμών.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
   • Τεκμηρίωση ΡΑΦ
   • Νέα επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου θεωρητικής τεκμηρίωσης του ΡΑΦ.
   • Νέα επικαιροποιημένη έκδοση του οδηγού χρήσης ΡΑΦ
   • Νέα επικαιροποιημένη έκδοση εγχειριδίου Στατικής Υπερωθητικής Ανάλυσης
   • Νέα επικαιροποιημένη έκδοση εγχειριδίου Αποτίμησης Κτηρίων Ο/Σ
   • Υ/Μ Φέρουσα Τοιχοποιϊα
   • Οι έλεγχοι πεσσών γίνονται με χρήση ακραίων και πιθανώς ταυτοχρόνων τιμών εντατικών μεγεθών.
   • Υ/Μ Οπλισμένο Σκυρόδεμα
   • Σταθεροποίηση του ελέγχου της φέρουσας ικανότητας εδάφους κατά τον έλεγχο των μεμονωμένων πεδίλων.
   • Υ/Μ Υπερωθητική Ανάλυση
   • Σταθεροποίηση του υπολογισμού της υπερωθητικής καμπύλης κατά την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων υπογείων ορόφων σε ένα κτήριο.
   • Υ/Μ Αποτίμηση - Ενισχύσεις
   • Δυνατότητα επιλογής υπολογισμού της τέμνουσας αντοχής υφισταμένων δομικών στοιχείων, είτε σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8 είτε μέσω του ΚΑΝ.ΕΠΕ. παράρτημα 7Γ.
 • Νέες Προσθήκες - Δυνατότητες
   • Επιφάνεια Εργασίας
   • Εμπλουτισμός του δέντρου πλοήγησης, με μετακίνηση σε αυτό των γενικών επιλογών του κτηρίου.
   • Εμπλουτισμός του δέντρου πλοήγησης, με μετακίνηση σε αυτό των επιλογών της υπερωθητικής ανάλυσης
   • Εμπλουτισμός του δέντρου πλοήγησης, με πρόσθεση σε αυτό του νέου φακέλου ‘Αποτίμηση-Ενισχύσεις’
   • Νέες Υπολογιστικές Δυνατότητες
   • Πλήρης ένταξη των προδιαγραφών του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017 για τον έλεγχο υφισταμένων κτηρίων Ο/Σ μέσω τοπικών δεικτών σεισμικής συμπεριφοράς ΄m΄.
   • Νέο Εγχειρίδιο
   • Νέο εγχειρίδιο «Αποτίμηση Υφισταμένων κτηρίων Ο/Σ»
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
   • Τεκμηρίωση ΡΑΦ
   • Νέα επικαιροποιημένη έκδοση του οδηγού χρήσης ΡΑΦ
   • Νέα επικαιροποιημένη έκδοση εγχειριδίου Στατικής Υπερωθητικής Ανάλυσης
   • Υ/Μ Ενισχύσεις
   • Μετά την εισαγωγή μανδύα Ο/Σ μπορούν πλέον να τροποποιούνται όλες οι ιδιότητες του.
   • Μετά την εισαγωγή ενίσχυσης μέσω μεταλλικού κλωβού σε υποστύλωμα Ο/Σ, μπορούν πλέον να τροποποιούνται όλες οι ιδιότητες της.
   • Μετά την εισαγωγή ενίσχυσης μέσω υφάσματος ΙΟΠ σε υποστύλωμα Ο/Σ, μπορούν πλέον να τροποποιούνται όλες οι ιδιότητες της.
   • Υ/Μ Κλίμακες
   • Κατά την εισαγωγή κλιμάκων σταθεροποίηση της λειτουργίας κλειδώματος πάνω στην κάτοψη βάσει των σημείων έλξης του σώματος της τοποθετούμενης κλίμακας.
   • Υ/Μ Μεταλλικά Κτήρια
   • Σταθεροποίηση της απόδοσης φορτίων σε μικτές κατασκευές από την μεταλλική κατασκευή στα κατακόρυφα στοιχεία Ο/Σ όπου εδράζεται.
 • Νέες Προσθήκες - Δυνατότητες
   • Επιφάνεια Εργασίας
   • Νέο μοναδικό δέντρο πλοήγησης για ενιαίο τρόπο επισκόπησης δεδομένων και αποτελεσμάτων
   • Νέο δέντρο επιλογών εμφάνισης
   • Αναδιοργάνωση παραθύρων και πινάκων για καλύτερη εποπτεία και άμεση πρόσβαση
   • Κανονισμοί
   • Ένταξη των αναθεωρήσεων των προδιαγραφών του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017, που αφορούν υπολογιστικές διατάξεις.
   • Νέες Υπολογιστικές Δυνατότητες
   • Νέα δυνατότητα υπολογισμού των μέγιστων σεισμικών αδρανειακών δυνάμεων ανά στάθμη και ανά κατεύθυνση διέγερσης.
   • Νέα δυνατότητα υπολογισμού των σεισμικών τεμνουσών ανά στάθμη και ανά κατεύθυνση διέγερσης.
   • Απεικονίσεις αδρανειακών δυνάμεων ορόφων και τεμνουσών με κατάλληλα γραφήματα.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
   • Επιφάνεια Εργασίας
   • Επιλογή αντικειμένων παραθύρου (window) με δεξιά κίνηση σταυρονήματος οθόνης.
   • Επιλογή αντικειμένων διασταύρωσης (cross) με αριστερή κίνηση σταυρονήματος οθόνης.
   • Μεγέθυνση - σμίκρυνση οθόνης γραφικών μέσω ροδέλας ποντικιού σε σχέση με την θέση του σταυρονήματος.
   • Τεκμηρίωση ΡΑΦ
   • Νέα έκδοση εγχειριδίου θεωρητικής τεκμηρίωσης ΡΑΦ
   • Νέα έκδοση εγχειριδίου Στατικής Υπερωθητικής Ανάλυσης
   • Νέα έκδοση οδηγού χρήσης ΡΑΦ
   • Ενισχύσεις
   • Νέος εποπτικότερος και απλούστερος τρόπος εισαγωγής περιμετρικών μανδυών σε δοκούς και υποστυλώματα.
   • Υπερωθητική ανάλυση
   • Έλεγχος εφαρμοσιμότητας μη γραμμικής υπερωθητικής ανάλυσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και απόδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου σε πίνακα τιμών αλλά και σε γραφήματα ραβδογραμμάτων.
   • Κτήρια Ο.Σ
   • Αυτόματη εισαγωγή τετραέρειστων πλακών με ένα κλικ για όλη την στάθμη.
   • Μεταλλικά Κτήρια
   • Προσθήκη δυνατότητας σύνδεσης άρθρωσης στον πόδα
 • Νέες Δυνατότητες
   • Πλάκες
   • Νέα δυνατότητα ταχύτατης εισαγωγής πλακών με αυτόματη αναγνώριση κλειστών περιγραμμάτων στο σύνολο του κτηρίου, στην επιλεγμένη στάθμη ή σε επιλεγμένα στοιχεία.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
   • Επιφάνεια Εργασίας
   • Σταθεροποίηση της δυνατότητας εισαγωγής αδρανειακών μεγεθών χρήστη σε διατομή Ο/Σ
   • Ανάλυση κτηρίου
   • o Σταθεροποίηση των σεισμικών μετακινήσεων μετά από απλοποιημένη φασματική ανάλυση.
   • Κτήρια Ο.Σ
   • Σταθεροποίηση ελέγχου διάτρησης πεδίλων στην έκδοση των 64 bit.
   • ΕΚ 8.1 - Ικανοτική τέμνουσα υποστυλωμάτων. Εισαγωγή μειωτικού συντελεστή ικανοτικής τέμνουσας, βάσει της υπεραντοχής των υποστυλωμάτων σε σχέση με τις συντρέχουσες στο υποστύλωμα δοκούς . ΕΚ 8.1 εξ. 5.9
   • Σταθεροποίηση ελέγχου στρέψης δοκών με Ευρωκώδικες.
   • Σταθεροποίηση ελέγχου δισδιαγώνιου οπλισμού δοκών με Ευρωκώδικες.
   • Αποκατάσταση της εναλλαγής μεταξύ περιοχών όπλισης των δοκών.
   • Τεύχος μελέτης
   • Στα κεφάλαια διατομών Ο/Σ, αναγράφονται πλέον η διάμετρος και η ποιότητα των συνδετήρων
 • Νέες Δυνατότητες
   • Υπομονάδα Ενισχύσεις
   • Νέα δυνατότητα ενισχύσεων μέσω μεταλλικών ελασμάτων πέλματος δοκών.
   • Νέα δυνατότητα ενισχύσεων υποστυλωμάτων μέσω μεταλλικών κλωβών.
   • Νέα δυνατότητα ενισχύσεων μέσω ελασμάτων ΙΟΠ πέλματος δοκών.
   • Νέα δυνατότητα διατμητικής ενίσχυση δοκών μέσω υφασμάτων ΙΟΠ.
   • Νέα δυνατότητα ενισχύσεων υποστυλωμάτων μέσω υφασμάτων ΙΟΠ.
   • Νέα έκδοση εγχειριδίου ‘Ενισχύσεων΄ όπου συμπεριλαμβάνει τα κεφάλαια των ενισχύσεων με μεταλλικούς κλωβούς και ΙΟΠ.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
   • Επιφάνεια Εργασίας
   • Σταθεροποίηση της δυνατότητας επιλογής δέσμευσης των βαθμών ελευθερίας των κόμβων .
   • Σταθεροποίηση της εμφάνισης της τιμής του στερεού βραχίονα στο κόμβο τέλους.
   • Ανάλυση κτηρίου
   • Σταθεροποίηση των σεισμικών μετακινήσεων μετά από απλοποιημένη φασματική ανάλυση.
   • Κτήρια Ο.Σ
   • Σταθεροποίηση της διατμητικής αντοχής των σκελών των πυρήνων μετά από ανάγνωση αρχείου.
   • Τεύχος μελέτης
   • Στα κεφάλαια διατομών Ο/Σ, αναγράφονται πλέον η διάμετρος και η ποιότητα των συνδετήρων
 • Νέες Δυνατότητες
   • Κύρια μονάδα ΡΑΦ
   • Νέα δυνατότητα πλήρους έκδοσης στα 64-bit με παράλληλη συνέχιση της έκδοσης των 32-bit.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
   • Κτήρια Ο.Σ
   • Σταθεροποίηση παραγωγής νέας διάταξης οπλισμού διατομής από αντίγραφο υπάρχουσας διάταξης.
   • Προβολή αποτυπώματος υπερκείμενου υποστυλώματος ή τοιχώματος και σε πέδιλα που δεν ανήκουν στην στάθμη θεμελίωσης.
   • ΕΑΚ-ΕΚΟΣ : Σταθεροποίηση του συνυπολογισμού του αξονικού φορτίου των υποστυλωμάτων στον υπολογισμό της τέμνουσας αντοχής.
   • Σε υποστυλώματα τύπου ‘Τ’ σταθεροποίηση των περιμέτρων διάτρησης .
   • Υπερωθητική ανάλυση
   • Επαναπροσδιορισμός του ορίου της ικανότητας στροφής χορδής σημαντικών βλαβών θSD κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ.8.3
   • Στις επιλογές του τεύχους εκτύπωσης, δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης των παραδοχών της στατικής υπερωθητικής μεθόδου.
   • Στις επιλογές του τεύχους εκτύπωσης δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης των διαγραμμάτων ροπής-στροφής χορδής στα αποτελέσματα των δοκών και υποστυλωμάτων.
   • Εναρμόνιση των πινάκων των αποτελεσμάτων του τεύχους με αυτούς της επιφάνειας εργασίας.
   • Διαχωρισμός και ομαδοποίηση των κανονιστικών διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ 8.3. Με επιλογή του ενός ή του άλλου κανονισμού, ακολουθούνται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ότι αφορά τον υπολογισμό ροπών-στροφών χορδής των μελών, ικανότητας στροφής θSD, η τέμνουσα αντοχής καθώς και ο προσδιορισμός της μετακίνησης στόχου (απαίτηση).
   • Μεταλλικά κτήρια
   • Πλάκες έδρασης υποστυλωμάτων – σταθεροποίηση της διαδικασίας αντιγραφής τους κατά την αντιγραφή των πλαισίων.
   • Αυτόματη προσομοίωση μεταλλικών κτηρίων
   • Νέα δυνατότητα εισαγωγής του αριθμού των πλαισίων ενός μεταλλικού κτηρίου από τον χρήστη .
   • Κατά επιλογή του χρήστη ο αριθμός και οι θέσεις των αντιανεμίων συνδέσμων.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
   • Σύμμεικτα κτήρια
   • Σταθεροποίηση της απόδοσης των φορτίων των πλακών στις σύμμεικτες δοκούς.
 • Νέες Δυνατότητες
   • Δυναμική ανάλυση
   • Νέα δυνατότητα τροποποίησης των φασμάτων απόκρισης με τιμές που μπορούν να ορισθούν από τον χρήστη.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
   • Επιφάνεια εργασίας
   • Βελτίωση των δυνατοτήτων ισοκατανεμημένης διαίρεσης δοκού με διαφορετικά κριτήρια ή σε θέσεις οριζόμενες από τον χρήστη.
   • Κτήρια Ο.Σ.
   • Σταθεροποίηση υπολογισμού περίσφιγξης σε κυκλικές διατομές Ο.Σ.
   • Kατασκευαστικά σχέδια
   • Αποκατάσταση του προβλήματος εμφάνισης του οπλισμού των πλακών στα κατασκευαστικά σχέδια.
   • Υπερωθητική ανάλυση
   • Βελτίωση της διαδικασίας σύγκλισης των ελατηριακών σταθερών των κόμβων των μελών, μετά την εμφάνιση της πρώτης διαρροής σε αυτά.
   • Ακριβής υπολογισμός του μήκους διάτμησης Lv των μελών και εξ αυτού, ακριβέστερος υπολογισμός των δυσκαμψιών της υπερωθητικής ανάλυσης και των στροφών χορδής των μελών.
   • Προσθήκη του πίνακα μηκών διάτμησης ανά στοιχείο και ανά σχήμα φόρτισης.
   • Αναφορά των ελέγχων στροφών και διάτμησης των μελών στο βήμα της μετακίνησης στόχου.
   • Εμφάνιση μηνύματος προειδοποίησης, εφόσον εντοπισθεί ανεπάρκεια καμπτικής αντοχής κόμβου μέλους από τον στατικό συνδυασμό G + ψ2.Q
   • Μεταλλικά κτήρια – Kατασκευαστικά σχέδια
   • Προσθήκη παχών συγκολλήσεων στα σχέδια συνδέσεων.
   • Αναγραφή λεπτομερέστερων διαστάσεων στα σχέδια συνδέσεων.
 • Νέες Δυνατότητες
   • Αυτόματη προσομοίωση μεταλλικών κτηρίων
   • Νέα υπομονάδα αυτόματης δημιουργίας μεταλλικών κτηρίων
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
   • Κτήρια Ο.Σ.
   • Σταθεροποίηση του ελέγχου επάρκειας έναντι διάτμησης, σε τοιχώματα με Υψηλή Κατηγορία Πλαστιμότητας (ΚΠΥ).
   • Προσθήκη νέας δυνατότητάς επιλογής της φέρουσας φοράς των δοκιδωτών πλακών.
   • Μεταλλικά κτήρια - Πίνακες προμέτρησης
   • Προμετρήσεις κοχλιών.
   • Προμετρήσεις ήλων διάτμησης.
   • Προμετρήσεις τραπεζοειδών φύλλων.
   • Προμετρήσεις λεπτότοιχων μελών.
   • Νέοι συγκεντρωτικοί πίνακες δομικού χάλυβα.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Νέο εγχειρίδιο για την υπομονάδα «Επιφάνειες Φόρτισης – Φορτία Ανέμου & Χιονιού» με πλήρη τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού των φορτίων σύμφωνα με τον EK1-4 & EK1-3 καθώς και οδηγίες χειρισμού της υπομονάδας
  • Νέα δυνατότητα μαζικής αλλαγής διατομών των επιλεγμένων στοιχείων. Με την ίδια εντολή με την οποία οι διατομές αλλάζουν μεμονωμένα με επιλογή με το mouse στην οθόνη γραφικών, όταν ο χρήστης έχει ήδη επιλέξει κάποια μέλη η αλλαγή της διατομής εφαρμόζεται μαζικά στα επιλεγμένα μέλη, εφόσον είναι συμβατά με την επιλεγμένη διατομή.
  • Προστέθηκε η δυνατότητα να επιλέγει ο χρήστης τον προσανατολισμό κάθε κελύφους επιφανειών φόρτισης έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο μοντέλο περισσότερες από μία στέγες και τοίχοι και να είναι συμβατή μεταξύ τους η ερμηνεία της έννοιας "Διεύθυνση Ανέμου".
  • Δόθηκε η δυνατότητα να μπορούμε σε κάθε πλευρά μιας στέγης ο συντελεστής διόρθωσης του φορτίου να έχει οποιαδήποτε τιμή, ακόμα και μηδενική ώστε να μην φορτίζεται καθόλου κάποια πλευρά ή θετική ώστε να λειτουργεί ως αυξητικός συντελεστής του αυτόματα υπολογιζόμενου φορτίου.
  • Νέα δυνατότητα αποσύνδεσης των γραμμικών φορτίων από τις επιφάνειες φόρτισης από τις οποίες προήλθαν με ταυτόχρονη διαγραφή των επιφανειών. Τα υπολογισμένα φορτία ανέμου και χιονιού μετατρέπονται με τον τρόπο αυτό σε φορτία χρήστη και μπορούν ελεύθερα να τροποποιηθούν ή και να διαγραφούν.
  • Προστέθηκε και υπολογίζεται ο μειωτικός συντελεστής (f=0.85 - 1.0 με γραμμική παρεμβολή) Συσχέτισης Πιέσεων λόγω ταυτόχρονης δράσεις του ανέμου στις ζώνες D & E κατακόρυφων τοίχων.
  • Νέα δυνατότητα επιλογής του τρόπου αξιολόγησης του συντελεστή εσωτερικής πίεσης cpi μεταξύ των 3ων επιτρεπτών από τον ΕΚ1-4 τρόπων (χωρίς εσωτερική πίεση - δυσμενέστερο από +0.2/-0.3 - ποσοστό του cpe - ανάλογα με την επιφάνεια ανοιγμάτων).
  • Εθνικά Προσαρτήματα και οι Χάρτες Ζωνών Ανέμου & Χιονιού Ελλάδας & Κύπρου.
  • Νέα δυνατότητα λήψης από αρχείο xml διαφόρων ρυθμίσεων για την ανάλυση όπως η πυκνότητα των αποτελεσμάτων στα γραμμικά στοιχεία, αν θα αποθηκεύονται τα διαγράμματα για όλες τις ιδιομορφές κ.α. με δυνατότητα ο χρήστης να επιλέγει από ποιο αρχείο xml θα λαμβάνονται αυτές οι ρυθμίσεις.
  • Νέος διάλογος για ρύθμιση της κλίμακας εμφάνισης διαφόρων μεγεθών στην οθόνη γραφικών όπως γραμμικά φορτία, επικόμβια φορτία, επιφανειακές πιέσεις κ.α.
  • Το ΡΑΦ πλέον έχει μετατραπεί πλήρως σε unicode εφαρμογή ώστε να είναι ανεξάρτητο από την κωδικοσελίδα του λειτουργικού συστήματος (code page) και να υποστηρίζει πλήρως οποιαδήποτε γλώσσα λειτουργικού συστήματος.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
  • Διόρθωση προβλήματος κατά την επιλογή διατομών γραμμικών στοιχείων που υπό συνθήκες είχε σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή μελών με διαφορετική διατομή από την επιλεγμένη.
  • Περιπτώσεις – Συνδυασμοί Φόρτισης Πλήρης αναδιοργάνωση του User Interface των Π.Φ. και Σ.Φ. ώστε να είναι ευκολότερη η προσθήκη, διαγραφή, διαμόρφωση και διαχείριση από το μηχανικό.
  • Περιπτώσεις – Συνδυασμοί Φόρτισης δυνατότητα καταχώρησης και διαβάσματος σε/από αρχείο μορφής xml.
  • Επιλογή για κάθε Π.Φ. Μόνιμων και Μεταβλητών δράσεων αν θα συμμετέχει και θα αξιολογείται στην αυτόματη διαμόρφωση των Σ.Φ.
  • Συνδυασμοί Φόρτισης - Κατά την δημιουργία των αυτόματων Σ.Φ. καταργήθηκε η συμμετοχή στον ίδιο συνδυασμό φόρτισης δύο Π.Φ. ανέμου κάθετων μεταξύ τους διευθύνσεων.
  • Συνδυασμοί Φόρτισης – διαφοροποίηση της επιλογής του συντελεστής ψ0 για περιπτώσεις φόρτισης χιονιού από τις υπόλοιπες Π.Φ. μεταβλητών δράσεων
  • Διορθώθηκε το σύμβολο διαμέτρου (O) στα κατασκευαστικά σχέδια.
  • Αναδιοργάνωση και συσχέτιση με τις αλλαγές στην πινακίδα δεδομένων των πινάκων δεδομένων και αποτελεσμάτων των επιφανειών φόρτισης.
  • Κατ’ επιλογή εμφάνιση στην οθόνη γραφικών του συντελεστή εξωτερικής πίεσης cpe ή εσωτερικής πίεσης cpi.
  • Διόρθωση ορισμού πύκνωσης συνδετήρων σε τοιχώματα με ακραίο υποστύλωμα
  • Διόρθωση στον έλεγχο περίσφιγξης κυκλικών υποστυλωμάτων
  • Διόρθωση υπολογισμού πάχους τρίπλευρου μανδύα Ο/Σ σε ενισχυμένα στοιχεία
  • Αυτόματος επαναϋπολογισμός του φορτίου δοκών λόγω του ιδίου βάρους των πλακών όταν αλλάζει το ειδικό βάρος του σκυροδέματος
  • Στον πίνακα γραμμικών φορτίων και στο διάλογο εισαγωγής ελέγχεται ότι για την αρχή x1 και το τέλος x2 κάθε τραπεζοειδούς ισχύει x1 < x2
  • Βελτίωση κειμένου αποτελεσμάτων ελέγχου επάρκειας σε διάτμηση δοκών για τους κανονισμούς ΕΑΚ-ΕΚΩΣ
  • Βλήτρα στις διατομές των ενισχυμένων δομικών στοιχείων στα κατασκευαστικά σχέδια
  • Προστέθηκε η δυνατότητα διαιρεμένες σύμμεικτες δοκοί να θεωρούνται ως μία ενιαία μακροδοκός για τον έλεγχο διαμήκους διάτμησης και τον έλεγχο λειτουργικότητας
  • Προσθήκη δυνατότητας αναρίθμησης μεταλλικών στοιχείων
  • Διόρθωση αστάθειας σε περίπτωση αναρίθμησης στοιχείων το είδος των οποίων δεν υπάρχει στο μοντέλο
  • Δυνατότητα επιλογής υλικού για πλασματικές διατομές και διατομές χρήστη
  • Διόρθωση εμφάνισης βελών φορτίων επιφανειών φόρτισης στο παράθυρο προεπισκόπισης του επιλεγμένου στοιχείου.
  • Όψεις Μεταλλικών Πλαισίων στα κατασκευαστικά σχέδια.
  • Πέδιλα δυνατότητα εξαίρεσης των πεδίλων από το έλεγχο ανατροπής.
  • Πέδιλα δυνατότητα εξαίρεσης των πεδίλων από το έλεγχο άνωσης.
  • Νέα εντολή χρήστη για τον επανυπολογισμού των στερεών παραθέσεων των κατακόρυφων στοιχείων σύμφωνα με τις κρεμάσεις των δοκών.
  • Επιλογή σε κάθε όψη (Α) ή (1) ή (V) αν θα παρουσιάζεται και στα κατασκευαστικά σχέδια DWG.
  • Προσθήκη ενότητας για τις Ενισχύσεις στο κεφάλαιο Παραδοχές του τεύχους της μελέτης
  • Προσθήκη της προμέτρησης στοιχείων από δομικό χάλυβα
  • Προσθήκη της ενότητας "Έλεγχοι Αντοχής Χαλύβδινων Μελών" στις Παραδοχές του τεύχους της μελέτης
 • Νέες Δυνατότητες
  • Υπομονάδα Σύμμεικτα Κτήρια
   • Η υπομονάδα σύμμεικτων κτηρίων εντάσσει στο ΡΑΦ την δυνατότητα εισαγωγής και υπολογισμού σύμμεικτων φορέων όπως :
    • Σύμμεικτες πλάκες, δηλαδή πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος επί ειδικών χαλυβδόφυλλων με σύμμεικτη δράση, όπου στην μηχανική λειτουργία των πλακών συνεισφέρουν και οι διατομές των χαλυβδόφυλλων.
    • Σύμμεικτες δοκοί, δηλαδή μεταλλικές δοκοί, όπου στο άνω πέλμα φέρουν πλάκες σκυροδέματος και συνδέονται με αυτές μέσω των διατμητικών ήλων.
    • Σύμμεικτα υποστυλώματα, δηλαδή διατομές δομικού χάλυβα εγκιβωτισμένες σε σκυρόδεμα.
    • Σύμμεικτα τοιχώματα, δηλαδή τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος με ακραίες περιοχές από διατομές δομικού χάλυβα.
   • Στην ενότητα εισαγωγής δεδομένων προστέθηκαν τα φύλλα εισαγωγής για στοιχεία κτηρίων από Σκυρόδεμα, Φέρουσα τοιχοποιία, Μεταλλικών και Σύμμεικτων. Η κάθε μια από αυτές τις 4 επιλογές συγκεντρώνει τις εντολές εισαγωγής και επεξεργασίας για τα μέλη του κάθε δομικού υλικού.
   • Νέος πίνακας οργάνωσης των συντελεστών απομείωσης των υπολογιστικών δυσκαμψιών ανά είδος δομικού στοιχείου και ανά κανονισμό.
   • Δυνατότητα τροποποίησης αδρανειακών μεγεθών ανά μεμονωμένο στοιχείο.
   • Νέοι πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται τα αδρανειακά μεγέθη των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση.
   • Δυνατότητα δημιουργίας Συνδυασμών Φόρτισης για την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας.
 • Βελτιώσεις – Διορθώσεις
  • Αναδιάρθρωση – Βελτίωση διαλόγου δημιουργίας νέων διατομών σκυροδέματος με ή χωρίς νησίδες.
  • Βελτίωση στην οργάνωση και παρουσίαση των κατηγοριών υλικού και δομικών μελών της δεξιάς πινακίδας.
  • Διόρθωση βιβλιοθήκης κοίλων χαλύβδινων διατομών.
  • Βελτίωση στην διαδικασία προσθήκης νέων συνδυασμών φόρτισης.
  • Σταθεροποίηση της προσομοίωσής και λειτουργίας των τοιχοπληρώσεων στην υπερωθητική ανάλυση.
  • Σταθεροποίηση του ελέγχου διάτρησης για μεμονωμένα πέδιλα και κοιτόστρωση στον ΕΑΚ-ΕΚΩΣ και ΕΚ2-ΕΚ8.
  • Σταθεροποίηση του ελέγχου ανατροπής πεδίλων κατά ΕΚ2-ΕΚ8.
  • Αναδιοργάνωση του τρόπου παρουσίασης των ελέγχων επάρκειας των στοιχείων με προσθήκη συνοπτικών πινάκων.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Υπομονάδα Δράσεις Ανέμου και Φορτία Χιονιού
   • Με την νέα υπομονάδα «Δράσεις Ανέμων και Χιονιού» του ΡΑΦ γίνεται ο υπολογισμός των δράσεων των ανέμων και των φορτίων χιονιού κατά το σχεδιασμό κτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις και απαιτήσεις των κανονιστικών κειμένων.
   • Ο υπολογισμός των δράσεων ανέμου και των φορτίων χιονιού, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, είναι ιδιαίτερα περίπλοκος. Η νέα αυτή υπομονάδα εκτελεί αυτόματα τους σύνθετους γεωμετρικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό των επιμέρους επιφανειών φόρτισης και των αντίστοιχων επιφανειακών φορτίων. Επιπλέον, διαμορφώνεται ο μεγάλος αριθμός των Συνδυασμών Φόρτισης (ΣΦ), στους οποίους οι Περιπτώσεις Φόρτισης (ΠΦ) με μεταβλητές δράσεις ανέμου, λαμβάνονται υπόψιν ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες μεταβλητές δράσεις, τόσο ως κύριες, όσο και ως συνοδευτικές / δευτερεύουσες δράσεις.
   • Νέος πίνακας οργάνωσης των συντελεστών απομείωσης των υπολογιστικών δυσκαμψιών ανά είδος δομικού στοιχείου και ανά κανονισμό.
   • Δυνατότητα τροποποίησης αδρανειακών μεγεθών ανά μεμονωμένο στοιχείο.
   • Νέοι πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται τα αδρανειακά μεγέθη των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση.
   • Δυνατότητα δημιουργίας Συνδυασμών Φόρτισης για την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας.
  • Υπομονάδα Μεταλλικά Κτήρια
   • Σε αυτή την υπομονάδα γίνονται οι έλεγχοι αντοχής και λειτουργικότητας των μελών ενός κτηρίου, από δομικό χάλυβα. Ελέγχονται οι αντοχές των διατομών κατά μήκος των μελών καθώς και οι έλεγχοι του κάθε μέλους έναντι καμπτικού και στρεπτοκαμπτικού λυγισμού.
   • Στο ευαίσθητο θέμα της ευστάθειας των μελών έναντι καμπτικού ή στρεπτοκαμπτικού λυγισμού, ο χρήστης μπορεί να ορίζει τις πλευρικές στηρίξεις των μελών κατά μήκος του μέλους και βεβαίως οι στηρίξεις αυτές μπορούν να είναι διαφορετικές στους δύο τοπικούς άξονες κάθε μέλους.
   • Τα αποτελέσματα κάθε μέλους εμφανίζονται με διάφορους τρόπους χρωματικής ή αριθμητικής εποπτείας. Εμφανίζονται είτε με χρωματική απόχρωση στην οθόνη της δυσμενέστερης εξάντλησης, είτε σε μορφή συγκεντρωτικού πίνακα των λόγων εξάντλησης, είτε σε περιληπτική μορφή κειμένου υπολογισμών, είτε τέλος, σε ένα πολύ αναλυτικό κείμενο υπολογισμών όπου όλοι οι υπολογισμοί μπορούν να επαληθευτούν και με το χέρι !
  • Υπομονάδα Μεταλλικές Συνδέσεις
   • Για τις δύο βασικότερες συνδέσεις των μεταλλικών μελών – συνδέσεις τέμνουσας (αρθρώσεις) και συνδέσεις ροπής (μερική ή πλήρης πάκτωση) το ΡΑΦ ακολουθεί τα πρότυπα των συνδέσεων του καταλόγου του Γερμανικού Συνδέσμου Μεταλλικών Κατασκευών – DSTV - ‘Typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau’.
   • Οι διατάξεις των συνδέσεων αυτών είναι ιδιαίτερα βελτιστοποιημένες και έχουν δοκιμασθεί σε κτηριακά έργα επί πολλές δεκαετίες, καλύπτουν δε την πλειονότητα των περιπτώσεων της καθημερινής τεχνικής πράξης.
   • Για τους τύπους των συνδέσεων όπου δεν υπάρχουν πρότυπες, όπως οι συνδέσεις πλάκας έδρασης υποστυλώματος, ο χρήστης βάσει βοηθητικών διαλόγων, μπορεί να συνθέσει την διαμόρφωση της σύνδεσης. Στην συνέχεια, την διαμορφωμένη σύνδεση, μπορεί να την καταχωρήσει στην κατάλληλη βιβλιοθήκη συνδέσεων του ΡΑΦ, η οποία αφού καταχωρηθεί, θα είναι έκτοτε διαθέσιμη σε κάθε νέα μελέτη, για τα υποστυλώματα αυτής της διατομής.
• Έκδοση 4.5.0.0. Ημερομηνία Έκδοσης: 06/04/2015
• Έκδοση 4.5.1.2. Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2015
 • Νέες Δυνατότητες:
  • Νέα οργάνωση των κριτήριων αξιολόγησης της μορφολογίας των κτηρίων. Στα κριτήρια αξιολόγησης συμπεριλαμβάνονται πλέον τέσσερα κριτήρια:
   1. Οι ελλείψεις των ακτίνων δυστρεψίας – απόσταση Κ.Μ. και Κ.Ε.Σ. Αποτελέσματα ελέγχου σε γραφική παράσταση και σε πινακοποιημένη μορφή.
   2. Σχετικές παραμορφώσεις των κατακόρυφων στοιχείων των ορόφων για τους δυσμενέστερους Σ.Φ. και τις δυσμενέστερες θέσης μάζας. Εναλλακτικά δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη του Σ.Φ. και της θέσης μάζας. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων γραφικά και σε πίνακα με χρωματική κλιμάκωση και δυνατότητα ταξινόμησης με διαφορετικά κριτήρια.
   3. Γραφική απεικόνιση της ανηγμένης αξονικής δύναμη vd των κατακόρυφων στοιχείων, ανηγμένη σε Ac* fcd. Χρωματική απεικόνιση σε σχέση με τα όρια που θέτει ο κανονισμός. Εμφάνιση σε πίνακα των ανηγμένων αξονικών δυνάμεων vd με τα αντίστοιχα χρώματα, δυνατότητα ταξινόμησης με διάφορα κριτήρια και αλληλεπίδραση με την οθόνη γραφικών.
   4. Αξιολόγηση της κατανομής τάσεων διεπιφάνειας εδάφους - θεμελίωσης μέσω του κέντρου έδρασης (ΚΕ) και του κέντρου της συνισταμένης αντίδρασης (ΚΑ).
  • Αυτόματη καταχώρηση των αποτελεσμάτων της ελαστικής και της ανελαστικής ανάλυσης συγχρόνως με το αρχείο του έργου. Ανάκτηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αυτόματα με το άνοιγμα του αρχείου.
  • Προστέθηκε η δυνατότητα για την εισαγωγή της βασικής τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς q0 από τον χρήστη, εφόσον αυτή διαφέρει από την τιμή του q.
  • Άμεση εποπτεία του ποσοστού της ενεργοποιημένης μάζας της δυναμικής ανάλυσης στον συνοπτικό πίνακα των γενικών ελέγχων.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις
  • Εξαίρεση δοκών από τον ικανοτικό έλεγχο κόμβου, εφόσον οι δοκοί αυτοί είναι πρόβολοι.
  • Συνυπολογισμός των μεμονωμένων φορτίων κόμβων στον υπολογισμό της μάζας του διαφράγματος στο οποίο ανήκουν.
  • Συνυπολογισμός κατακόρυφων φορτίων με αντίστροφη φορά (θεωρητική / προς τα άνω : +z) στον υπολογισμό της μάζας.
  • Τα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος εντός των υπογείων, ελέγχονται πλέον χωρίς απατήσεις ικανοτικού σχεδιασμού βάσει της § 5.8.1(5) του ΕΚ 8.1
  • Κατά την αντισεισμική ανάλυση με Ευρωκώδικα 8.1, η μείωση της δυστμησίας προσαρμόστηκε στο 50 % της αρχικής τιμής.
  • Επιμέρους συμπληρώσεις στις αναλυτικές εκτυπώσεις των δοκών κατηγορίας πλαστιμότητας μέσης.
  • Τροποποίηση της διαδικασίας ελέγχου περίσφιγξης των ακραίων υποστυλωμάτων σε τοιχώματα κατά ΕΚ 8.1
  • Σταθεροποίηση του ελέγχου των πεδίλων για τους σεισμικούς συνδυασμούς δράσεων.
  • Χαρακτηριστικές τιμές ή μέσες τιμές στον έλεγχο επάρκειας διατομών κατ’ επιλογή του χρήστη, ανά μέλος ή συνολικά σε όλο το έργο.
  • Για ΚΑΝ.ΕΠΕ. για έλεγχο υφισταμένου κτηρίου, και έλεγχο με μέσες τιμές, ρύθμιση ανά στοιχείο ή συνολικά για όλο το έργο της Στάθμης Αξιοπιστίας Δεδομένων : (ΣΑΔ1-Ανεκτή, ΣΑΔ2-Ικανοποιητική και ΣΑΔ3-υψηλή) και αξιολόγηση των αντίστοιχων συντελεστών CF στον υπολογισμό του χώρου αντοχής και των διαγραμμάτων ροπών – καμπυλοτήτων.
  • Για ΕΚ8.3 σε υφιστάμενα κτήρια και με έλεγχο με μέσες τιμές, ρύθμιση ανά μέλος ή συνολικά για όλο το έργο του Επιπέδου Γνώσης Κατασκευής (ΕΓ1-Περιορισμένη, ΕΓ2-Κανονική, ΕΓ3-Πλήρης) και αξιολόγηση των αντίστοιχων συντελεστών CF στον υπολογισμό του χώρου αντοχής και των διαγραμμάτων ροπών – καμπυλοτήτων.
  • Στην υπερωθητική ανάλυση, ρύθμιση της επιρροής περίσφιξης χωριστά σε κάθε δομικό στοιχείο και αντίστοιχα υπολογισμός του χώρου αντοχής για περισφιγμένο ή όχι σκυρόδεμα.
  • Εξάλειψη των διπλών εγγραφών στις βιβλιοθήκες του ΡΑΦ για ποιότητες υλικών και ποιότητες εδαφών.
  • Ποσοστό απομείωσης των αδρανειακών μεγεθών I2,I3, J και της επιφάνειας Α ανά είδος δομικού στοιχείου και στον ΕΑΚ.
  • Βελτιώσεις στη δυνατότητα παραγωγής του τεύχους κατ' επιλογή, δηλαδή εκτύπωση μόνο της τρέχουσας στάθμης ή μόνο των επιλεγμένων δομικών στοιχείων.
 • Νέες Δυνατότητες:
  • Εισαγωγή – Επίλυση – Έλεγχος Επάρκειας δομικών στοιχείων με διατομή φέρουσας τοιχοποιίας ενισχυμένης με μονόπλευρο ή αμφίπλευρο μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος.
  • Παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων δομικών μελών με διατομή ενισχυμένης με μανδύα φέρουσας τοιχοποιίας.
  • Βελτίωση – αναβάθμιση – εμπλουτισμός διαλόγου Χώρου Αντοχής διατομών οπλισμένου σκυροδέματος.
  • Βελτίωση – αναβάθμιση – εμπλουτισμός διαλόγου Διαξονικής Κάμψης με ορθή δύναμη.
  • Βελτίωση – αναβάθμιση – εμπλουτισμός διαλόγου Ιδιοτήτων διατομών φέρουσας τοιχοποιίας.
  • Εισαγωγή ξύλινες διατομών στο μοντέλο για προσδιορισμό εντασιακών μεγεθών.
  • Δυνατότητα τροποποίησης και σύνθεσης νέων συνδυασμών φόρτισης από το χρήστη.
  • Δυνατότητα ρύθμισης του μεγέθους των γραμματοσειρών στις εικόνες του τεύχους μελέτης.
  • Νέα ιδιότητα είδους γραμμικών στοιχείων (Δοκός-Υποστύλωμα-Αντιανέμιο-Τεγίδα-Μηκίδα).
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις
  • Διόρθωση υπολογισμού συντελεστή C3 στον υπολογισμό της απαίτησης κατά την υπερωθητική ανάλυση με ΚΑΝ.ΕΠΕ.
  • Προμέτρηση σκυροδέματος σε ενισχυμένες δοκούς διόρθωση του όγκου που αφορά την κρέμαση των δοκών.
  • Διόρθωση αστάθειας κατά την εισαγωγής υποβάθρου με αρχείο μορφής DXF.
  • Διόρθωση παραγόμενων σχεδίων οπλισμών στη σχάρας πεδίλων και πεδιλοδοκών.
  • Διόρθωση αστάθειας κατά την παραγωγή τεύχους μελέτης κτηρίου με κλίμακες.
  • Διόρθωση στα σχήματα όπλισης των σκελών των πυρήνων που παράγονται αυτόματα από το αντίστοιχο σχήμα όπλισης του πυρήνα.
  • Πλήρης αναδιοργάνωση φύλλων ορισμού περιπτώσεων και συνδυασμών φόρτισης.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις
  • Βελτιώσεις στους πίνακες υλικών και δυνατότητα τροποποίησης από το χρήστη παράγωγων μεγεθών όπως (G, m, fd)
  • Διόρθωση αδυναμίας αλλαγής πλασματικού στοιχείου κοιτόστρωσης σε τοίχωμα υπογείου σε κοιτόστρωση.
  • Υπερωθητική ανάλυση: Διόρθωση σφάλματος στην γραμμική παρεμβολή υπολογισμού του συντελεστή C2 για τον προσδιορισμό της απαίτησης και για τιμές ασύζευκτης ιδιοπεριόδου Τ: 0,1s < Τ < TC.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Προστέθηκε η δυνατότητα τροποποίησης των συντελεστών των περιπτώσεων φόρτισης
   σε συνδυασμούς φόρτισης με σεισμό.
  • Επιτρέπεται η αλλαγή παραμέτρων υλικών οι οποίες ήταν κλειδωμένες στις προηγούμενες εκδόσεις.
  • Επιτρέπεται η διαγραφή όλων των υλικών.
  • Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας διατομών συνδυασμένων τοιχωμάτων
   μορφής L ή T, με γωνία σκελών διαφορετική των 90°.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις
  • Αποκατάσταση της ασυνέπειας που παρατηρήθηκε κατα τη δημιουργία νέων διατομών
   μονοκυψελικών και δικυψελικών πυρήνων.
  • Διόρθωση αναγραφής των φορτίων Ιδίου βάρους των κατακόρυφων στοιχείων στον πίνακα φορτίων.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Υπομονάδα "Φέρουσα Τοιχοποιία"
   • Προσομοίωση της φέρουσας τοιχοποιίας μέσω ραβδόμορφων πλαισιακών φορέων, για την προσομοίωση των πεσσών και των υπέρθυρων, όπως προτείνεται και στον Ευρωκώδικα 8.1. , προσφέροντας απλότητα και ευκολία στην εισαγωγή του φορέα και εξαιρετική εποπτεία αποτελεσμάτων.
   • Αυτόματος υπολογισμός των άκαμπτων απολήξεων, διαφορετικές ανά τοπικό άξονα, των πεσσών που συνδέονται με υπέρθυρα ή ποδιές παραθύρων για την σωστή προσομοίωση των δυσκαμψιών των τοίχων της φέρουσας τοιχοποιίας.
   • Έλεγχος πεσσών σε ικανότητα παραλαβής αξονικών φορτίων, συνυπολογίζοντας την λυγηρότητα τους και τις εκτός επιπέδου εκκεντρότητες λόγω φορτίσεων, γεωμετρίας και κατασκευαστικών ατελειών.

   Διαβάστε περισσότερα ...

  • Νέοι πίνακες δεδομένων, γεωμετρίας, στερεών βραχιόνων, συνθηκών στήριξης για πεσσούς και υπέρθυρα/ποδιές.
  • Νέο εργαλείο «συρραφή κατακόρυφων στοιχείων».
  • Νέο εργαλείο «συρραφή & θεμελίωση κατακόρυφων στοιχείων».
  • Πλήρες παραμετροποίηση των συντελεστών της γεννήτριας συνδυασμών φόρτισης.
  • Μεταλλικές διατομές στο τεύχος.
  • Αποτελέσματα ανάλυσης στοιχείων μεταλλικής διατομής στο τεύχος.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις
  • Πλήρης αναδιοργάνωση του φύλλου διαχείρισης υλικών βιβλιοθήκης με πολλαπλούς πίνακες ένα για κάθε είδος υλικού (σκυρόδεμα, χάλυβας, λιθοδομές, ξύλα κ.α.).
  • Στα κατασκευαστικά σχέδια δυνατότητα επιλογής αναγραφής είτε της διαμέτρου της ράβδου είτε του αύξοντα αριθμού της από τον πίνακα οπλισμού.
  • Ενημέρωση βιβλιοθήκης υλικών από αρχείο μορφής xml.
  • Πλήρης αναδιοργάνωση της δυνατότητας μαζικής αλλαγής υλικών απευθείας με εντολές στο ribbon και κατάργηση του σχετικού διαλόγου.
  • Διόρθωση της εμφάνισης των ράβδων οπλισμού σε κεκλιμένες δοκούς.
  • Διόρθωση του υπολογισμού του ελεύθερου ύψους τοιχοπλήρωσης πάνω σε μακροδοκούς.
  • Αναδιοργάνωση των επιλογών εξαγωγής στα κατασκευαστικά σχέδια και μεταφορά διαφόρων επιλογών στη αντίστοιχη σελίδα της πινακίδας.
  • Μεταφορά των πεδίων ορισμού των άκαμπτων απολήξεων από τη σχετική σελίδα στο ribbon στην πινακίδα δεδομένων των στοιχείων, για καλύτερη οργάνωση και εποπτεία.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Συνυπολογισμός των τοιχοπληρώσεων.
   Η επίδραση των τοιχοπληρώσεων μπορεί να συνυπολογίζεται στην ελαστική αντισεισμική ανάλυση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΚ8-1 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Οι τοιχοπληρώσεις μπορούν επίσης να συνυπολογίζονται και στην ανελαστική υπερωθητική ανάλυση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΑΝ.ΕΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την μη ελαστική συμπεριφορά του υλικού των τοιχοπληρώσεων.
  • Εμφατνωμένα και παράπλευρα τοιχώματα.
   Στις ενισχύσεις προσφέρεται η νέα δυνατότητα τοποθέτησης εμφατνωμένων τοιχωμάτων εντός πλαισίων, με περιμετρική βλήτρωση τους και συγχρόνως συνυπολογισμό τους στην ελαστική και ανελαστική υπερωθητική ανάλυση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εισάγεται επίσης η νέα δυνατότητα τοποθέτησης παράπλευρων, σε επαφή με υφιστάμενα πλαίσια τοιχωμάτων και με πλευρική συρραφή τους στις δοκούς και τα υποστυλώματα των πλαισίων.
  • Παλαιότεροι αντισεισμικοί κανονισμοί.
   Πλήρης ένταξη στο ΡΑΦ των παλαιότερων ελληνικών αντισεισμικών κανονισμών. Σε υφιστάμενα κτήρια, οι αντισεισμικοί υπολογισμοί μπορούν πλέον να εκτελούνται και με τους αντισεισμικούς κανονισμούς του 1959, του 1985 ή του ΝΕΑΚ του 1995.
  • Αναρίθμηση δεδομένων.
   Στο θέμα της διαχείρισης των δεδομένων μιας στατικής μελέτης, το ΡΑΦ προσφέρει πλέον την δυνατότητα της πλήρους ή μερικής αναρίθμησης της ονοματολογίας των δομικών στοιχείων ενός κτηρίου, με ελεύθερες τις επιλογές στον χρήστη, του λεκτικού προθέματος και της ακολουθίας της αρίθμησης.
  • Αυτόματη εισαγωγή μοντέλου τοιχοπλήρωσης με τοποθέτηση διαγώνιων συνδέσμων κατάλληλης διατομής και συνθηκών στήριξης.
   Η λυγηρότητα των διαγώνιων συνδέσμων προσομοίωσης τοιχοπλήρωσης, υπολογίζεται αυτόματα ώστε οι σύνδεσμοι με λ > 30 να μην λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις
  • Δυνατότητα εισαγωγής τοπικών διατάξεων οπλισμού ανά συγκεκριμένο δομικό στοιχείο. Με αυτό τον τρόπο αποκτάται μεγαλύτερη ευχέρεια στην διαμόρφωση των οπλισμών κάθε μεμονωμένου δομικού στοιχείου και προσφέρεται η δυνατότητα ακόμα πληρέστερων κατασκευαστικών σχεδίων.
  • Στις ενισχύσεις κατά την περιγραφή των βλήτρων συρραφής των μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος δύνεται η δυνατότητα εισαγωγής του μήκους έμπηξης και του μήκους κεφαλής των βλήτρων.
  • Στις ενισχύσεις μέσω μανδυών δίνεται επίσης η νέα δυνατότητα επιλογής τόσο συγκεκριμένων πλευρών συρραφής, όσο και συγκεκριμένου μήκους συρραφής για την κάθε πλευρά.
  • Νέα έκδοση του εγχειριδίου θεωρητικής τεκμηρίωσης του ΡΑΦ, που συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή της διαδικασίας προσομοίωσης των τοιχοπληρώσεων.
  • Νέα έκδοση του εγχειριδίου ‘Ενισχύσεων’ που συμπεριλαμβάνει τις ενισχύσεις μέσω εμφάτνωσης υφισταμένων πλαισίων και μέσω παράπλευρης τοποθέτησης τοιχωμάτων σε υφιστάμενα πλαίσια.
  • Σταθεροποίηση στον έλεγχο λυγηρότητας πλακών κατά ΕΚ2.
  • Διορθώθηκε η εμφάνιση των κλιμάκων σε κατακόρυφη περασιά.
  • Δυνατότητα ορισμού διαφορετικής ποιότητας χάλυβα για κάθε ράβδο μιας διάταξης όπλισης.
  • Δυνατότητα ορισμού διαφορετικής ποιότητας χάλυβα για κάθε συνδετήρα μιας διάταξης όπλισης.
  • Προστέθηκαν στις βιβλιοθήκες υλικών τα σκυροδέματα ποιότητας Β120, Β160, Β225, Β300.
  • Παλαιοί Κανονισμοί: Προστέθηκαν οι περιπτώσεις φόρτισης σεισμού Ex, Ey.
  • Παλαιοί Κανονισμοί: Προστέθηκαν οι συνδυασμοί φόρτισης G+ψ2Q ± E.
  • Παλαιοί Κανονισμοί: Προστέθηκαν οι παράμετροι των κανονισμών ΑΚ1959, και ΑΚ1985, όπως η κατηγορία σεισμικότητας, η σεισμική επικινδυνότητα εδάφους, ο σεισμικός συντελεστής ε κ.α.
  • Στατική Υπερωθητική Ανάλυση: Περιορίστηκαν οι δυνατοί συνδυασμοί μετατόπισης θέσης μάζας/διέγερσης από 96 σε 48.
   Αφαιρέθηκαν οι συνδυασμοί στους οποίους ο συνδυασμός θέση μάζας/διέγερση δρά ευμενώς και υπερκαλύπτεται από άλλο συνδυασμό.
  • Δυνατότητα χαρακτηρισμού ενός στοιχείου ώς Νέο, Υφιστάμενο, ή Ενισχυμένο.
  • Δυνατότητα χαρακτηρισμού ενός πεδίλου ώς Νέο, Υφιστάμενο, ή Ενισχυμένο.
  • Σε περίπτωση ενίσχυσης με πλευρικά τοιχώματα οι δοκοί στην κεφαλή του πλαισίου μπορούν να χαρακτηριστούν ώς εμφατνωμένες ή συρραμένες.
   Με τον τρόπο αυτό, τα αδρανειακά μεγέθη των δοκών τροποποιούνται κατάλληλα για να ληφθεί υπόψη η αυξημένη δυσκαμψία.
   Το ίδιο βάρος των στοιχείων αυτών δεν λαμβάνεται υποψη στα φορτία του κτηρίου και δεν συμμετέχουν στην προμέτρηση υλικών.
  • Διάκριση παλαιών και νέων ράβδων στις προμετρήσεις οπλισμού.
  • Αυτόματη αναγνώριση εμφατνωμένων και συρραμένων τοιχωμάτων μαζί με τα συμμετέχοντα στοιχεία στο 'block' ενίσχυσης.
  • Δυνατότητα προσθήκης βλήτρων σε κάθε τμήμα της περιμέτρου της διεπιφάνειας παλαιού-νέου σκυροδέματος μιας ενισχυμένης με μανδύα διατομής.
  • Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης διατάξεων όπλισης σε μεμονωμένα στοιχεία.
   Με τον τρόπο αυτό ο μηχανικός μπορεί να ορίσει τοπικές διατάξεις όπλισης που αφορούν μόνο στο στοιχείο και όχι στη διατομή του.
   Οι διατάξεις όπλισης των διατομών περιορίζονται στις τυπικά χρησιμοποιούμενες. Μία διάταξη όπλισης στοιχείου, μπορεί να μεταφερθεί και στη διατομή, εφόσον το επιθυμεί ο μηχανικός.
   Η δυνατότητα αυτή βοηθά στην ευκολότερη και ταχύτερη διαμόρφωση του τελικού οπλισμού στις δοκούς.
  • Βελτίωση της αυτόματης διαδικασίας σύνδεσης υποστυλώματος με τα κελιά μακροπεριοχής κοιτόστρωσης στην περίπτωση που υπάρχουν μακροπεριοχές σε διαφορετικές στάθμες.
  • Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού του ίδιου βάρους για τα υποστυλώματα.
   Πλέον, λαμβάνεται υποψη όλο το μήκος και όχι μόνο το εύκαμπτο.
  • Διορθώθηκε η αστάθεια στον υπολογισμό οπλισμού για έκκεντρες πεδιλοδοκούς και υψίκορμα υπογείου με πέδιλο, όπου δεν εμφανιζόταν ο οπλισμός πεδίλου.
  • Δόθηκε η δυνατότητα τροποποίησης του ύψους τοποθέτησης μιας μακοπεριοχής κοιτόστρωσης με αυτόματη προσαρμογή του ύψους των κόμβων προσομοίωσης.
  • Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής στοιχείων του μοντέλου με τη χρήση σύνθετων κριτηρίων επιλογής μέσα από κατάλληλο διάλογο.
  • Προσαρμόστηκε το παράθυρο ιδιοτήτων διατομής, ώστε να είναι δυνατή η σωστή εμφάνισή του σε οθόνες χαμηλής ανάλυσης.
  • Πίνακας Γραμμικών Φορτίων: Προστέθηκαν οι στήλες L, Δx, Q, για τη διευκόλυνση της επισκόπισης του τρόπου υπολογισμου των συνολικών φορτίων.
  • Διορθώθηκε ο τρόπος εμφάνισης του συμβόλου Διαμέτρου Οπλισμού (Ø) στα κατασκευαστικά σχέδια.
  • Αποτελέσματα Ανάλυσης: Προστέθηκαν δύο πίνακες με τα αποτελέσματα της επίλυσης για τον προσδιορισμό της πρώτης ασύζευκτης ιδιοπεριόδου.
  • Τεύχος Μελέτης: Νέο κεφάλαιο Φορτία Τοιχοπληρώσεων.
  • Τεύχος Μελέτης: Νέο κεφάλαιο Δεδομένα Μοντέλου Τοιχοπληρώσεων.
  • Τεύχος Μελέτης: Ενσωμάτωση Παλαιών Κανονισμών ΑΚ1959, ΑΚ1985.
  • Στατική Υπερωθητική Ανάλυση: Η εκτίμηση του συντελεστή συμπεριφοράς q γίνεται με αξιολόγηση του λόγου Fu/Fα1 αντί του λόγου δu/δα1.
  • Πλάκες: Διόρθωση του υπολογισμού του Lix,y στους Ευρωκώδικες εφαρμόζοντας συντελεστή 1.0 αντί για 0.6 ή 0.8, ανάλογα με τις συνθήκες στήριξης.
  • Πλάκες: Σύνορο με πρόβολο, η ροπή στήριξης λαμβάνεται πάντα ms=q*L² / 2;
  • Διόρθωση σχεδίασης του μοντέλου των πεδιλοδοκών και υψίκορμων τοιχείων υπογείου με πέδιλο που υπήρχε στην έκδοση 4.1.
  • Διαγράμματα Στροφής - Ροπής ( θ-M) στοιχείων χωρίς οπλισμό κάμψης.
  • Άλλαξαν οι τίτλοι του ΡΑΦ σε ορισμένους διαλόγους από v3x σε v4x.
  • Κατάργηση ελέγχων μακροδοκών. Οι δοκοί που συμμετέχουν σε μακροδοκό, ελέγχονται πλέον ως μεμονωμένα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό μήκος της μακροδοκού.
  • →Διόρθωση ελέγχου τοιχωμάτων ΕΑΚ ←
 • Νέες Δυνατότητες
  • Οι υπολογιστικές δυνατότητες του ΡΑΦ επεκτάθηκαν και στην μη γραμμική ανάλυση. Εφαρμόζεται η μέθοδος της μη γραμμικής στατικής υπερωθητικής ανάλυσης στην νέα υπομονάδα 'Υπερωθητική' του ΡΑΦ ακολουθώντας τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων 8.1 και 8.3 καθώς και του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
  • Στο ΡΑΦ προστέθηκε επίσης και η υπομονάδα 'Ενισχύσεις' όπου γίνεται υπολογισμός ενισχύσεων υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, δοκών, πλακών και πεδίλων θεμελίωσης με μανδύες ενίσχυσης σύμφωνα με τον ΕΚ 8.3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. Οι υπολογισμοί ενισχύσεων εκτελούνται τόσο με την ελαστική (έλεγχος αντοχών) όσο και στην ανελαστική ανάλυση (έλεγχος με βάση τις μετακινήσεις).
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις
  • Δυνατότητα τοποθέτησης πεδιλοδοκών και συνδετήριων δοκών σε πολλαπλές διαφορετικές στάθμες.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης πλακών κοιτόστρωσης σε πολλαπλές διαφορετικές στάθμες.
  • Σταθεροποίηση του ελέγχου λυγηρότητας πλακών κατά ΕΚ2.
  • Σταθεροποίηση της διενέργειας γενικών ελέγχων σε περίπτωση ύπαρξης σταθμών με περισσότερα από ένα διαφράγματα.
  • Δυνατότητα διαφορετικών ποιοτήτων διαμήκων ράβδων οπλισμού εντός μιας διατομής.
  • Χρωματική διαφορετική ένδειξη των ποιοτήτων ράβδων οπλισμού εντός μιας διατομής.
  • Διόρθωση της αστάθειας στον υπολογισμό των ροπών κάμψης ανοίγματος τοιχωμάτων υπογείου κατά την λειτουργία τους σαν πλάκα φορτιζόμενης με ωθήσεις γαιών.
  • Διόρθωση της εμφάνισης των μετακινήσεων κόμβων κατά την δυναμική επίλυση με ελαστικό φάσμα.
  • Διόρθωση των τιμών των ασύζευκτων ιδιοπεριόδων της ανάλυσης με οριζόντια φόρτιση.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Στο υπολογιστικό περιβάλλον του ΡΑΦ προστέθηκε η νέα υπομονάδα 'κλίμακες'. Με την υπομονάδα αυτή προσομοιώνονται, υπολογίζονται, ελέγχονται και οπλίζονται 12 διαφορετικοί τύποι κλιμάκων (με αντίστροφη φορά 22) που καλύπτουν τις πλείστες των περιπτώσεων της καθημερινής πράξης. Ο χρήστης έχει την ελεύθερη επιλογή αν οι κλίμακες συνυπολογίζονται με το υπόλοιπο κτήριο σαν δευτερεύοντα δομικά στοιχεία (ΕΚ8 § 4,2,2) ή σαν αντισεισμικά στοιχεία με πλήρη συμμετοχή στην αντισεισμική συμπεριφορά του κτηρίου και με τους αντίστοιχους ελέγχους επάρκειας αντοχής.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις
  • Η επιλογή του πλήθους των ιδιομορφών της δυναμικής ανάλυσης ώστε να αντιστοιχεί πλέον στον αριθμό των μαζών (μέγιστος αριθμός ιδιομορφών = αριθμός μαζών x 3) και όχι στον αριθμό των σταθμών ανωδομής του κτηρίου.
  • Προσθήκη νέας πλασματικής ράβδου άνευ στρεπτικής δυσκαμψίας.
  • Δυνατότητα εμφάνισης και δυνατότητα τροποποίησης όλων των αδρανειακών μεγεθών των πλασματικών ράβδων συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών ράβδων προσομοίωσης συνθέτων δομικών στοιχείων, όπως αυτά των πυρήνων κλιμακοστασίων, των τοιχωμάτων υπογείου κλπ.
  • Διόρθωση των συνοριακών ροπών στις τριέρειστες και διέρειστες πλάκες, ανεξάρτητα από την φορά εισαγωγής τους.
  • Σταθεροποίηση της εφαρμογής της απλοποιημένης φασματικής μεθόδου του ΕΑΚ και στην περίπτωση συνύπαρξης ενός ή περισσοτέρων υπογείων ορόφων
  • Επαναπροσδιορισμός των εξαρτήσεων κατά τις τροποποιήσεις δεδομένων στους ελέγχους αντοχής. π.χ. ακύρωση ελέγχου αντοχής υποστυλώματος εφόσον αλλάζουν οι διατάξεις οπλισμών έστω και μιας δοκού που συντρέχει στην κεφαλή αυτού ή ακύρωση του ελέγχου τοιχώματος ανωδομής εφόσον αλλάζει η διάταξη οπλισμού του τοιχώματος βάσης κλπ.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις
  • Σταθεροποίηση των εκτυπώσεων του γενικού ελέγχου ορθής διάταξης τοιχωμάτων κατά ΕΑΚ.
  • Σταθεροποίηση της διαφραγματικής λειτουργίας στις πλάκες υπογείων, χωρίς όμως ταλαντευόμενες μάζες επ', αυτών.
  • Σταθεροποίηση του λόγου εξάντλησης των αποτελεσμάτων διάτμησης του κορμού των τοιχωμάτων στα συνοπτικά αποτελέσματα.
  • Διόρθωση της αναγραφής των δισδιαγώνιων οπλισμών στα κατασκευαστικά σχέδια.
  • Διόρθωση της εισαγωγής του ύψους της πλευρικής ώθησης γαιών για να λαμβάνεται και αρνητική τιμή αυτής (θέση εδάφους χαμηλότερη της στάθμης υπογείου)
  • Σταθεροποίηση καταχώρησης αρχείου δεδομένων.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Νέα δυνατότητα στο ΡΑΦ για την εισαγωγή περισσότερων του ενός διαφραγμάτων και περισσότερες της μιας συγκεντρωμένες μάζες στις στάθμες ενός κτηρίου.
  • Νέα δυνατότητα ορισμού από τον χρήστη μεμονωμένων επικόμβιων μαζών.
  • Νέα δυνατότητα υπολογισμού του απαιτούμενου εύρους του σεισμικού αρμού.
  • Νέα δυνατότητα ποιοτικής αξιολόγησης της αντισεισμικής μορφολογίας των κτηρίων.
  • Νέα δυνατότητα διαφοροποίησης της πύκνωσης των συνδετήρων στα ακραία υποστυλώματα των τοιχωμάτων, σε σχέση με την σχάρα κορμού.
  • Έλεγχος σε 2 διευθύνσεις των δοκών που δεν ανήκουν σε διάφραγμα και καταπονούνται και στο επίπεδο του διαφράγματος.
  • Νέα ριζική αναδιοργάνωση της παρουσίασης των πινάκων δεδομένων δενδροειδούς μορφής.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις.
  • Βελτίωση της τοποθέτησης τοιχωμάτων υπογείου στην επιφάνεια εργασίας με διαρκώς ορατή την θέση κατά την διαδικασία τοποθέτησης.
  • Βελτίωση της ακρίβειας τοποθέτησης λοξών διαγωνίων δοκών από στάθμη σε στάθμη.
  • Σε τοποθετημένα τοιχώματα διαρκής αναγραφή στην δεξιά πινακίδα, αν αυτά ανήκουν στην κρίσιμη περιοχή ή όχι.
  • Νέος υπολογισμός των μαζών των διαφραγμάτων βάσει της κατανομής των φορτίων και όχι βάσει της γεωμετρίας.
  • Δυνατότητα διαφοροποίησης της πύκνωσης των εγκάρσιων οπλισμών της σχάρας κορμού των τοιχωμάτων και των ακραίων υποστυλωμάτων, άμεσα, από αντίστοιχα πεδία της δεξιάς πινακίδας.
  • Νέα θέση του πλήκτρου 'Πίνακες' στην επιφάνεια εργασίας. Ευρίσκεται πλέον πάντα ορατό και προσβάσιμο στην κάτω γραμμή κατάστασης.
  • Βελτίωση στην δυνατότητα διόρθωσης των μηκών των παράλληλων πλευρών στήριξης, στις τριέρειστες πλάκες.
  • Διόρθωση στην εμφάνιση των χρωμάτων εξάντλησης σε διέρειστες και τριέρειστες πλάκες.
  • Διόρθωση αστάθειας στον υπολογισμό του ίδιου βάρους της πλάκας κοιτόστρωσης υπό ειδικές συνθήκες.
  • Προσθήκη αναγραφής του δισδιαγώνιου οπλισμού στα κατασκευαστικά σχέδια (εφόσον απαιτείται)
  • Συμπεριελήφθησαν στην λειτουργία αναίρεσης και οι πλασματικές δοκοί της κοιτόστρωσης.
  • Προστέθηκε στις ιδιότητες των πλακών, αν αυτές συνυπολογίζονται σαν λειτουργία διαφράγματος ή όχι.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Νέα δυνατότητα υπολογισμού της στρεπτικής ευαισθησίας ενός κτηρίου, με επιλογή του χρήστη, είτε με την μέθοδο του πλασματικού άξονα, είτε με την μέθοδο της κατανομής των δυσκαμψιών των κατακόρυφων στοιχείων του ισοδύναμου μονώροφου.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις.
  • Σταθεροποίηση στον υπολογισμό του οπλισμού διάτρησης στις πρόσθετες ζώνες διάτρησης σε πλάκες κοιτόστρωσης ή μεμονωμένα πέδιλα.
  • Περαιτέρω βελτίωση στον τρόπο εμφάνισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των γενικών ελέγχων των κανονισμών.
  • Διόρθωση των συντελεστών επιφάνειας διάτμησης σε υποστυλώματα μορφής L με γωνία σκελών μεγαλύτερη των 90°
  • Διόρθωση του υπολογισμού οπλισμού κορμού στα τοιχώματα με υποστύλωμα κάτω δεξιά και αριστερά.
  • Βελτίωση των κατασκευαστικών λεπτομερειών στα σχέδια.
   Στοιχεία των οποίων η πύκνωση συνδετήρων διαφέρει εμφανίζονται χωριστά στις λεπτομέρειες.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Προσθήκη της υπομονάδας «Κοιτόστρωση».
  • Υπολογισμός και σχεδίαση 3έρειστων και 2έρειστων πλακών με επιφανειακό ομοιόμορφο φορτίο ή/και γραμμικό φορτίο άκρου.
  • Επιλογή του χρήστη της εξαίρεσης υποστυλώματος από τον ικανοτικό καμπτικό έλεγχο κόμβων των υποστυλωμάτων.
  • Επιλογή των σταθμών για τις οποίες γίνεται ο έλεγχος στρεπτικής ευαισθησίας.
  • Στα αποτελέσματα των γενικών ελέγχων του κτηρίου προστέθηκε ένας νέος συνοπτικός πίνακας εποπτείας όλων των ελέγχων συγκεντρωτικά, χρησιμοποιώντας χρωματικούς συμβολισμούς επάρκειας ή μη των ελέγχων.
  • Στην επιφάνεια εργασίας του ΡΑΦ προστέθηκε η δυνατότητα εποπτικής ρύθμισης των χρωμάτων των αντικειμένων ή των επιφανειών διαλόγων και να γίνει καταχώρηση αυτών σαν χρωματικά σύνολα.
  • Στους οπλισμούς των ζωνών διάτρησης προστέθηκε η δυνατότητα τροποποίησης των αποστάσεων τοποθέτησης των οπλισμών. Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη του συντελεστή β της διάτρησης.
  • Νέα δυνατότητα σκαριφηματικής απεικόνισης του τοποθετημένου οπλισμού των πλακών.
  • Δυνατότητα παραγωγής ανοιχτής αρχιτεκτονικής σχήματος δεδομένων (xsd) και υποστήριξη αρχείων δεδομένων (xml) για ανταλλαγή δεδομένων με άλλα προγράμματα.
 • Υπομονάδα Κοιτόστρωση
  • Υπολογισμός της κοιτόστρωσης μαζί με το υπόλοιπο κτήριο, για τη σωστή προσομοίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανωδομής και θεμελίωσης του κτηρίου.
  • Εισαγωγή και προσομοίωση κοιτόστρωσης με μακροπεριοχές και αυτόματη διακριτοποίηση μακροπεριοχών σε γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία.
  • Περίπτωση Φόρτισης Άνωση (U) και Συνδυασμοί Φόρτισης με άνωση σύμφωνα με EK0 & EK1 & EK7
  • Εισαγωγή Νευρώσεων Ενίσχυσης.
  • Νέος τύπος στοιχείου "Υψίκορμο Τοίχωμα Υπογείου σε κοιτόστρωση" για ακριβή προσομοίωση της ακαμψίας των περιμετρικών τοιχωμάτων υπογείου σε κοιτόστρωση.
  • Αποτελέσματα με μορφή έγχρωμων ισοϋψών περιοχών για καλύτερη εποπτεία.
  • Αναλυτικά αποτελέσματα παραμορφώσεων και εντασιακών μεγεθών σε κάθε στοιχείο.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης περιοχών ενίσχυσης στις θέσεις στήριξης των υποστυλωμάτων και στις ακραίες περιοχές των τοιχωμάτων.
  • Έλεγχος επάρκειας κάμψης της πλάκας κοιτόστρωσης.
  • Έλεγχος επάρκειας διάτρησης στον πόδα υποστυλωμάτων και στα άκρα τοιχωμάτων.
  • Δυνατότητα επεξεργασίας των περιμέτρων ελέγχου διάτρησης και επιλεκτική δυνατότητα τοποθέτησης διατρητικού οπλισμού ενίσχυσης.
  • Έλεγχος τάσης εδάφους σε όλη την επιφάνεια της κοιτόστρωσης.
  • Πλήρης προμέτρηση ξυλοτύπου, σκυροδέματος και χάλυβα.
  • Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις.
  • Σταθεροποίηση της διαδικασίας αναίρεσης και επαναφοράς (undo/redo) ενεργειών του χρήστη, στην επιφάνεια εργασίας του ΡΑΦ.
  • Σταθεροποίηση των γενικών ελέγχων με ΕΑΚ ή Ευρωκώδικες.
  • Αναδιάταξη της παρουσίασης των γενικών έλεγχων στο τεύχος μελέτης.
  • Προσθήκη 8 νέων περιπτώσεων φόρτισης (Fxi, Fyi, i=1-4 ) για τον ακριβέστερο υπολογισμό του nv από 4 διαφορετικές θέσεις μάζας.
  • Σταθεροποίηση των ελέγχων διάτρησης μεμονωμένων πεδίλων.
  • Διόρθωση στην δημιουργία νέας διατομής κρυφοδοκού.
  • Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της ταχύτητας του ΡΑΦ, ιδιαίτερα στις υπολογιστικές διαδικασίες, λόγω χρήσης των νέων εξελιγμένων μεταγλωτιστών (Compilers C++11, Intel Fortran XE) με ενσωματωμένες δυνατότητες παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Σε περίπτωση ενεργοποίησης της δυνατότητας της περιορισμένης ανακατανομής ροπών σε κόμβους δοκών, προστέθηκε στο ΡΑΦ, στα αποτελέσματα ελέγχων να εμφανίζεται και ο έλεγχος στροφικής επάρκειας των κόμβων αυτών σύμφωνα με τον ΕΚ2 § 5.5(4)
  • Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής του συντελεστή τριβής σκυροδέματος πρός σκυρόδεμα υπό ανακυκλικές δράσεις σύμφωνα με τον ΕΚ2 § 5.5.3.4.4 .
  • Προστέθηκε η δυνατότητα, στους πόδες των τοιχωμάτων των κρισίμων περιοχών, να δίνεται επιπρόσθετος οπλισμός ολίσθησης και με δυνατότητα κλίσης σύμφωνα με τον ΕΚ8 § 5.5.3.4.4.
  • Η πυκνότητα των συνδετήρων δοκών και υποστυλωμάτων, στις κρίσιμες και μη κρίσιμες περιοχές, είναι πλέον ιδιότητα του κάθε τοποθετημένου στοιχείου και ρυθμίζεται από την πινακίδα δεδομένων του κάθε στοιχείου.
  • Προστέθηκε η δυνατότητα επέκτασης της πύκνωσης των συνδετήρων σε δοκούς και υποστυλώματα πέραν της εκάστοτε κρίσιμης περιοχής. Η επέκταση αυτή είναι επίσης ιδιότητα τοποθετημένου στοιχείου και ρυθμίζεται από την πινακίδα δεδομένων του κάθε στοιχείου.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις.
  • Μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος εκκίνησης του προγράμματος.
  • Σταθεροποίηση του υπολογισμού των ικανοτικών τεμνουσών των Ευρωκωδίκων σε τοιχώματα κρίσιμης και μη κρίσιμης περιοχής καθώς και σε τοιχώματα υπογείου.
  • Σταθεροποίηση του υπολογισμού της ικανοτικής καμπτικής περιβάλλουσας των Ευρωκωδίκων σε τοιχώματα ανωδομής και υπογείου.
  • Διόρθωση εξαίρεσης από την εκτέλεση ικανοτικού ελέγχου κάμψης κόμβου των Ευρωκωδίκων, σε κατάσταση πλαστιμότητας ΚΠΜ στο τελευταίο όροφο.
  • Διόρθωση εξαίρεσης από τον ικανοτικό έλεγχο τεμνουσών των Ευρωκωδίκων σε δοκούς με τον ένα κόμβο στηριζόμενο σε κατακόρυφο στοιχείο και τον άλλο ελεύθερο. (δοκοί πρόβολοι)
  • Συμπεριλήφθηκε στα αναλυτικά αποτελέσματα υποστυλωμάτων με Ευρωκώδικες, ο έλεγχος διάτμησης στατικών φορτίων, καθώς και ο έλεγχος διατμητικής αντοχής σκυροδέματος για ικανοτικές δράσεις.
  • Στον έλεγχο ικανοτικής τέμνουσας κόμβου των Ευρωκωδίκων, προσθήκη του ελέγχου του ελάχιστου οριζόντιου και εγκάρσιου οπλισμού κόμβου.
  • Σταθεροποίηση της εμφάνισης αποτελεσμάτων σε τοιχώματα με ακραίο εγκάρσιο υποστύλωμα κατά την επίλυση με ΕΑΚ.
  • Σταθεροποίηση ορισμένων παραμέτρων στα αναλυτικά αποτελέσματα της ικανοτικής τέμνουσας κόμβου των Ευρωκωδίκων.
  • Προστέθηκε στην πινακίδα ιδιοτήτων της στάθμης το όνομα του αρχείου του συσχετισμένου σχεδιαστικού υποβάθρου. Επίσης, κατα την αφαίρεση του σχεδιαστικού υπόβαθρου από τη στάθμη, το αρχείο δεν διαγράφεται αλλα παραμένει στον φάκελο xrefs της αποθηκευμένης μελέτης.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Προστέθηκε στην επιλογή επίλυσης με Ευρωκώδικες και το Κυπριακό Εθνικό Προσάρτημα το, οποίο συνυπάρχει με το ελληνικό και ενεργοποιείται κατ επιλογή.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις.
  • Διόρθωση των αδρανειακών μεγεθών σε διατομές τοιχωμάτων τύπου L.
  • Διόρθωση της αναγραφής των μονάδων μέτρησης της τεταγμένης του φάσματος απόκρισης (m/sec^2).
  • Διόρθωση του ορίου nv του ΕΑΚ (ελάμβανε εκ παραδρομής το όριο 0.50 του ΕΚ8 αντί για το ορθό 0.60 του ΕΑΚ)
  • Στις συνοπτικές εκτυπώσεις των πεδίλων με ΕΚΩΣ-ΕΑΚ εμφάνιση του ελέγχου διάτμησης.
  • Διάφορες  προσθήκες στα αναλυτικά αποτελέσματα πεδίλων και πεδιλοδοκών.
  • Εμφάνιση του ελέγχου διαξονικής κάμψης πυρήνα και για τον στατικό συνδυασμό φόρτισης κατά ΕΚ2-ΕΚ8.
  • Προσθήκη στα συνοπτικά αποτελέσματα των υποστυλωμάτων, εκτός των ικανοτικών τεμνουσών, τις τιμές και των σεισμικών τεμνουσών  που προκύπτουν από την ανάλυση.
 • Νέες Δυνατότητες
  • Προστέθηκαν οι νέες σύνθετες διατομές τοιχωμάτων με διαμορφωμένο υποστύλωμα υπό γωνία στο ένα άκρο:
   - Τοίχωμα Ι με υποστύλωμα κάτω δεξιά
   - Τοίχωμα Ι με υποστύλωμα κάτω αριστερά
   - Τοίχωμα Ι με υποστύλωμα κάτω αριστερά και δεξιά
  • Προστέθηκαν οι νέες σύνθετες διατομές διπλού τοιχώματος:
   - Διπλό τοίχωμα σχήματος L.
   - Διπλό τοίχωμα σχήματος T.
  • Προστέθηκε η νέα δυνατότητα αγκύρωσης σύμφωνα με τον ΕΚ2 "Άγκιστρο με Εγκάρσιο Οπλισμό"
  • Προστέθηκαν τα κριτήρια αστοχίας Λυγισμός δομικών στοιχείων και Λυγηρότητα Πλακών.
  • Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής επιλεγμένων στοιχείων στο XY.
 • Βελτιώσεις - Διορθώσεις.
  • Διόρθωση της καθυστέρησης ενημέρωσης των σελίδως αποτελεσμάτων μετά από επίλυση.
  • o Η επιφάνεια συνδετήριας δοκού που δεν εδράζεται σε έδαφος ("Κενό εδάφους") πλέον δεν αφαιρείται από την επιφάνεια επαφής του πεδίλου στο έδαφος.
  • Τα ακραία και πιθανά ταυτόχρονα εντατικά μεγέθη υπολογίζονται μόνο για κατακόρυφα στοιχεία (υποστυλώματα-τοιχώματα-πυρήνες), τα οποία και αφορούν.
  • Οι πλάκες εμφανίζονται στα αποτελέσματα ελέγχου επάρκειας αντοχής με το κατάληλλο χρώμα ανάλογα με το είδος της αστοχίας και την τιμή του δυσμενέστερου λόγου εξάντλησης CR.
  • Τα αποτελέσματα επάρκειας των πλακών εμφανίζονται στη σύνοψη των αποτελεσμάτων ελέγχου επάρκειας.
  • Λαμβάνεται η σωστή τιμή τυχηματικής εκκεντρότητας 5% ·Lxy ή 10%·Lxy ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.
  • Αντικαταστάθηκαν τα πρότυπα σχήματα διατομών και βελτιώθηκε η ονοματολογία των διαστάσεων.
  • Στον έλεγχο επάρκειας τοιχωμάτων αποκαταστάθηκε η εσφαλμένη αναγραφή στον οθόνη του αποτελέσματος σύγκρισης με τη δυσμενέστερη τιμή του nv στην διεύθυνση y.
  • Διορθώθηκε το συμπέρασμα του ελέγχου Κατάταξης Κτιρίου στην κατηγορία Στατικών Συστημάτων και ειδικότερα στον Έλεγχο Στρεπτικώς Ευκάμπτου Συστήματος.
  • Επιμέρους διορθώσεις στους ελέγχους επάρκειας δομικών στοιχείων στην περίπτωση ανάλυσης με Ευρωκώδικες 2 & 8 και Κατηγορία Πλαστιμότητας Μεσαία (Κ.Π.Μ.).
  • Βελτιώθηκε η δυνατότητα επεξεργασίας ζωνών διάτρησης με μαζική επεξεργασία με τη χρήση παραθύρου επιλογής.
  • Επιτρέπεται η αλλαγή των οπλισμών σε Δοκιδωτές πλάκες και σε πλάκες με Σώματα Πλήρωσης.
  • Διορθώθηκε η τοποθέτηση της σχάρας του οπλισμού σε έκκεντρα πέδιλα.
  • Βελτιώθηκαν τα εργαλεία μέτρησης απόστασης, γωνίας και επιφάνειας στο παράθυρο επεξεργασίας διάταξης όπλισης.
  • Βελτίωση του εργαλείου επανατοποθέτησης πεδίλων.
  • Τα αρχεία CAD εισάγονται με όλα τα blocks διασπασμένα ώστε να υπολογίζονται σωστά όλα τα σημεία κλειδώματος, με συνέπεια, την αφαίρεση της εντολής "Διάσπαση"από την κεφάλαιο "Υπόβαθρο".
  • Αποκαταστάθηκε η αστάθεια στην εμφάνιση των κόμβων.
  • Σε περίπτωση καταπόνησης δοκού λόγω προέχουσας στρέψης, τα αποτελέσματα του ελέγχου στρέψης εμφανίζονται στον πίνακα των αποτελεσμάτων.
 • ΤΕΥΧΟΣ
  • Προστέθηκε το κεφάλαιο διατομών: Πυρήνες Ε.
  • Ενσωματώθηκαν τα Τοιχώματα Ι με υποστύλωμα κάτω αριστερά/δεξιά (L και T)στο κεφάλαιο "Έλεγχος Τοιχωμάτων".
  • Διόρθωση των διαγραμμάτων στα κεφάλαια Ελέγχων Αντοχής, που ορισμένες φορές εμφανίζονταν παραμορφωμένα ή ελλειπή.
  • Διόρθωση αστάθειας στην παραγωγή τεύχους όταν ήταν επιλεγμένο το κεφάλαιο "Ακραία και Πιθανώς Ταυτόχρονα Εντασιακά Μεγέθη Ράβδων".
  • Αλλαγές συμβόλων διαστάσεων στις διατομές σύμφωνα με τις νέες πρότυπες εικόνες.
  • Αλλαγή στη σειρά των κεφαλαίων της ομάδας "Δεδομένα".
  • Ενοποίηση των επιμέρους κεφαλαίων διατομών σε ένα.
  • Τα σκέλη των πυρήνων εμφανίζονται στο κεφάλαιο διατομές μαζί με τον πυρήνα στον οποίο ανήκουν και όχι στο κεφάλαιο των τοιχωμάτων μορφής Ι.
  • Διόρθωση στην παραγωγή τεύχους, όπου με απάντηση "Όχι" στην ερώτηση "Να προχωρήσει η παραγωγή?", αυτή προχωρούσε αν δεν υπήρχε ήδη τεύχος. Ομοίως και στο τεύχος προμετρήσεων.
  • Διόρθωση συντεταγμένων xs, ys (Κ.Β. διατομής σε σχέση με το ελάχιστο κάτω και αριστερό όριό της) στις διατομές υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, πυρήνων.
  • Εναρμόνιση της εικόνας του φάσματος στα Αποτελέσματα Ανάλυσης και των διαγραμμάτων στους Ελέγχους Αντοχής με την επιλογή "Έγχρωμες εικόνες". Οι συγκεκριμένες έβγαιναν πάντα έγχρωμες.
 • Εισαγωγή DWG-DXF:
  Αντιμετωπίστηκε ασυμβατότητα που είχε παρατηρηθεί κατα το άνοιγμα αρχείων παλαιότερων εκδόσεων του AutoCAD.
 • Διόρθωση αστάθειας στον έλεγχο αντοχής του δικυψελικού πυρήνα Ε.
 • Τα φορτία πλακών και προβόλων σε αρχεία παλαιότερης έκδοσης 2.x διαβάζονται πλήρως.
 • Αποκαταστάθηκε η αδυναμία τροποποίησης των φορτίων πλακών και προβόλων.
 • Οι διαστάσεις και η διάταξη των διαλόγων εισαγωγής - τροποποίησης(ιδιότητες διατομών, οπλισμός διατομών κ.λ.π.) αποθηκεύονται και διατηρούνται σε επόμενη εκτέλεση του προγράμματος.
 • Βελτίωση του εργαλείου μέτρησης απόστασης ώστε σε μέτρηση διαδοχικών τμημάτων, να αναγράφεται τόσο η συνολική απόσταση όσο και το μήκος του κάθε τμήματος.

 • 1η διανομή της έκδοσης 3 με Ευρωκώδικες 2 & 8 και σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση