Τιμή Μονάδος Επιφάνειας

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    : ΥΑ(ΠΕΧΩΔΕ) 81304/6083/1989

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ      : ΦΕΚ Tεύχος Β, Φύλλο 886, Ετος 1989 (07-12-1989)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  : 74591_2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗ :

   Απόφ. 81304/6083/6.12.89 "Καθορισμός τιμών

   μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων".

   (ΦΕΚ 886 Β της 7.12.89)

 

   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Μετά από συνεχείς παρατάσεις, η

      πρώτη εφαρμογή της παρούσης ΥΑ παρατείνεται

      μέχρι τις 30.6.1999

 

   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα παρατείνεται εκ νέου μέχρι

      την 31η.12.1999 με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ,

      με αρ.πρωτ.85352/6-8-1999 Τεύχος 2075-Δευτέρα 15

      Νοεμβρίου 1999 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

      ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΚΚ

      ΤΜΗΜΑ Β.

 

   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα παρατείνεται εκ νέου μέχρι

           την 30.6.2000 με την υπ' αριθ. 80461 ΦΕΚ Β'

           240/1-3-2000, "Παράταση εφαρμογής της 81304

           /6083/6.12.89 απόφασης του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

           περί καθορισμού τιμών μονάδος επιφανείας

           οικοδομικών έργων".

 

              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

                                     ΕΡΓΩΝ

 

      Εχοντας υπόψη:

 

      1. Τις διατάξεις του Ν.1032/80 "περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας,

    Οικισμού και Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 57Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και

    7 αυτού.

 

      2. Τις δ/ξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά

    Οργανα".

 

      3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 "περί αμοιβών Μηχανικών διά σύνταξιν

    μελετών κλπ." (ΦΕΚ 301Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.

    515/89 (ΦΕΚ 219Α) και ειδικότερα την παρ. 6 του άρθρου 3 αυτού.

 

      4. Τις Τεχνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και την

    ανάγκη καθέρωσης αντικειμενικού και αξιόποινου συστήματος

    προσδιορισμού των τιμών μονάδος επιφανείας των οικοδομικών έργων.

 

      5. Τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών για τον

    αντικειμενικό προσδριορισμό της αξίας των ακινήτων όπως ίσχυσαν την 31.8.

    άρθ.41 Ν. 1249/82 όπως ισχύει.

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

      Αρθρο 1.

 

         Αντικαθίσταται η υπ' αριθμ. 78070/5724/17.11.89 (ΦΕΚ Β 863 της

    17.11.89) απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ως εξής:

 

      Καθορίζονται οι τιμές μονάδος επιφανείας (Μ2) των οικοδομικών έργων

    σε κάθε περιφερειακό διαμέρισμα, ως εξής:

 

      1. Ορίζεται Τιμή Αφετηρίας (ΤΑ) ο μέσος όρος του συνόλου των τιμών

    κόστους ζώνης (ΤΚΖ) που ισχύουν στο διαμέρισμα αυτό και είναι η

    μικρότερες από το μέσο όρο των τιμών κόστους των Ζωνών της περιφέρειας

    (ΤΚΠ) πολλαπλασιαζόμενο επί 1.20. Η τιμή κόστους ζώνης (ΤΚΖ) ανά μονάδα

    επιφάνειας (Μ2) χωρίς το εργολαβικό όφελος σε κάθε ζώνη του

    διαμερίσματος στην οποία εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα

    προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων είναι:

 

      (ΤΚΖ) = [ (ΤΖ) - (ΣΟ) * (ΤΖ) * (ΣΣΟ)] * 0,85

 

      όπου ΤΖ = Τιμή Εκκίνησης Ζώνης (ΣΟ) = Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΣΟ) =

    Συντελεστής συμμετοχής Οικοπέδου, όπως ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με

    τους εγκεκριμένους από το Υπουργείο Οικονομικών πίνακες τιμών (*)

 

      Για τον καθορισμό των τιμών αφετηρίας (ΤΑ) ποσά μικρότερα ή

    μεγαλύτερα των πεντακοσίων δρχ. στρογγυλεύονται  σε χιλιάδες, πρός τα

    κάτω ή πρός τα πάνω αντίστοιχα.

 

      2. Για τον υπολογισμό της τιμής της μονάδος επιφαν. (Μ2) των

    κατοικιών η ενιαία τιμή αφετηρίας που ισχύει για όλη τη χώρα σύμφωνα με

    το άρθρο 4 πολλαπλασιάζεται με τους πιο κάτω συντελεστές επιρροής

    ανάλογα με την επιφάνεια της κατοικίας ή του διαμερίσματος της

    πολυκατοικίας και τη ζώνη στην οποία ανήκει.

 

      α. Συντελεστές επιφανείας

 

      Ο συντελεστής επιρροής της επιφανείας των κατοικιών είναι:

 

      α1           Επιφάνεια    <=  40Μ2 : 1,05

      α2  40Μ2 <      "         <= 150Μ2 : 1,00

      α3 150Μ2 <      "         <= 200Μ2 : 1,05

      α4 200Μ2 <      "         <= 300Μ2 : 1,10

      α5 300Μ2 <      "                    1,15

 

      Για κτίρια αποκλειστικά μιας ή το πολύ δύο κατοικιών ή προσθήκης μιας

    ανεξάρτητης κατοικίας εις αυτά με επιφάνεια κάθε μιας απ' αυτές

    μικρότερη από 120Μ2 ο συντελεστής επιρροής επιφανείας είναι 0,60.

 

      Ο συντελεστής 0,50 της παρ. 5 του άρθρου αυτού για τους υπόγειους

    βοηθητικούς χώρους τους ελεύθερους χώρους PILOTIS και τους

    ημιϋπαίθριους χώρους εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές επί της τιμής

    μονάδος των κατοικιών.

 

      Στις περιπτώσεις κτιρίων με περισσότερες από μιά κατοικίες για τις

    οποίες ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές επιρροής επιφανείας, για τους

    κοινόχρηστους χώρους κατακόρυφης και οριζόντιας κυκλοφορίας εφαρμόζεται

    στην τιμή αφετηρίας ο μέσος όρος των συντελεστών επιφανείας των

    κατοικιών του κτιρίου.

 

 

      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε την Εγκύκλ.39556/9.11.1992,"Παροχή οδηγιών

              σχετικά με το μειωμένο συντελεστή 0,60 παρ. 2α άρθρο 1 της υπ'

              αρίθμ.81304/89 απόφ.",σύμφωνα με την οποία:"Με αφορμή ερωτήματα

              που υποβάλλονται αναφορικά με το μειωμένο συντελεστή 0,60 της

              παρ. 2α άρθρο 1 της υπ' αρίθμ.81304/89 απόφ. όπως τροποποιήθηκε

              και ισχύει διευκρινίζουμε ότι:

 

           1.-Για προσθήκη τμήματος κατοικίας κατ' επέκταση ή καθ'ύψος σε

           υπάρχουσα κατοικία η οποία εμπίπτει στο μειωμένο συντελεστή επιρρο

           επιφανείας 0,60, τότε και η επιφάνεια της προσθήκης εμπίπτει στο

           μειωμένο συντελεστή 0,60 με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνει

           της κατοικίας μετά την προσθήκη δεν υπερβαίνει τα 120 μ2 (μη

           συμπεριλαμβανομένης της επιφανείας του κλιμακοστασίου).

 

           2.-Σε όλες τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο μειωμένο συντελεστή

           0,60 ως τιμή μονάδος των υπογείων βοηθητικών χώρων, των

           ελεύθερων χώρων ισογείου (ΠΙΛΟΤΙΣ), των ημιυπαίθριων χώρων και των

           χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, λαμβάνεται το μισό της αντίστοιχης

           τιμής μονάδας επιφανείας των κατοικιών του κτιρίου ήτοι:Π=ΕΧΟ,

           50Χ(ΕΤΑ)ΚΟ, 60Χ(Σ2)".

 

      β. Συντελεστές Ζώνης

 

      Ο συντελεστές επιρροής της ζώνης στην οποία βρίσκεται η κατοικία

    σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται

    ανάλογα με τη σχέση των τιμών εκκίνησης ζωνών (ΤΖ) και αφετηρίας (TA)

    ανά περιφερειακό διαμέρισμα όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1

    και 2 ως εξής:

 

      β1                   (ΤΖ)     <= 1,20 (ΤΑ) : 0,75

      Β2  1,20 (ΤΑ)     <  (ΤΖ)     <= 1,60 (ΤΑ) : 0,90

      Β3  1,60 (ΤΑ)     <  (ΤΖ)     <= 2,00 (ΤΑ) : 1,00

      Β4  2,00 (ΤΑ)     <  (ΤΖ)                  : 1,10

 

      Στις περιοχές στις οποίες δεν έχει καθιερωθεί το αντικειμενικό

    σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ισχύει ο συντελεστής (β1).

 

      3. Για τον υπολογισμό των τιμών μονάδος επιφανείας (Μ2) καταστημάτων

    εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι συντελεστές επιρροής της

    περιπτώσεως β της προηγούμενης παραγράφου 2 και επί πλέον συντελεστής

    καταστημάτων : 0,75.

 

      4. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (Μ2) Γραφείων

    εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι συντελεστές επιρροής της

    περιπτώσεως β της παρ. 2 και επί πλέον συντελεστής Γραφείων : 0,90.

 

      "5.  Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (Μ2) των

    παρακάτω οικοδομικών έργων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι

    αντίστοιχοι συντελεστές ως εξής:

 

      1. Ξενοδοχεία ΑΑ τάξης                        : 1,30

      2. Νοσοκομεία - Κλινικές                      : 1,30

      3. Επιπλωμένα διαμερίσματα Α τάξης            : 1,25

      4. Ξενοδοχεία Α τάξης                         : 1,15

      5. Θέατρα - Κινηματογράφοι                    : 1,15

      6. Εμπορικά κέντρα                            : 1,15

      7. Επιπλωμένα διαμερίσματα Β τάξης            : 1,15

      8. Ξενοδοχεία Β τάξης                         : 1,05

      9. Ξενώνες Α τάξης                            : 1,05

     10. MOTEL A τάξης                              : 1,05

     11. Επιπλωμένα διαμερίσματα Γ τάξης            : 1,05

     12. Εκπαιδευτήρια                              : 1,05

     13. Γυμναστήρια                                : 1,00

     14. Ξενώνες Β τάξης                            : 1,00

     15. MOTEL B τάξης                              : 1,00

     16. Ξενοδοχεία Γ και Δ τάξης                   : 1,00

     17. Εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών     : 1,00

     18. Κέντρα αναψηχής και εστιάσεως              : 0,90

     19. Κοινωφελή ιδρύματα -Δημόσια και Δημοτικά κτίρια -Πνευματικά Κέντρα

         -Αίθουσες διαλέξεων                        : 0,90

     20. Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά κτίρια            : 0,65

     21. Συνεργεία αυτοκινήτων -Αρτοποιϊα -Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής: 0,60

     22. Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις -Κτίρια ιχθυοτροφείων     : 0,35

     23. Πρατήρια βενζίνης -Πλυντήρια -Λιπαντήρια                    : 0,50

     24. Κλειστοί χώροι στάθμευσης                                   : 0,50

     25. Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι κάθε κτιρίου                      : 0,50

     26. Ελεύθεροι χώροι PILOTIS και ημιϋπαίθριοι χώροι              : 0,50

     27. Αντικατάσταση στέγης                                        : 0,30

     28. Αγροτικές αποθήκες                                          : 0,20

     29. Υπόστεγα                                                    : 0,20

     30. Κατεδαφίσεις                                                : 0,10"

 

 

        ***Η παρ.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με την

           απόφ.58286/4546/4.9.90, ΦΕΚ 566Β/5.9.90 και στην συνέχεια με την

           απόφ.31947/1991, ΦΕΚ 635Β/7.8.91.

 

      6. Για κάθε κτίριο, εγκατάσταση ή εργασία που δεν αναφέρονται στην

    απόφαση αυτή συντάσσεται αναλυτικός προϋπολογισμός με τιμές Αναλυτικού

    Τιμολογίου.

 

      7. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί γίνονται δεκτοί για οποιοδήποτε έργο

    εφόσον έχει συνταχθεί πλήρης προμέτρηση και έχουν εφαρμοσθεί οι τιμές

    του Αναλυτικού Τιμολογίου.

 

      8. Στις περιπτώσεις κτιρίων με περισσότερες από μια κατοικίες ή με

    περισσότερες από μια χρήσεις, ο προϋπολογισμός του κτιρίου είναι το

    άθροισμα  των γινομένων της επιφανείας κάθε χώρου (διαμέρισμα,

    κατάστημα, ημιυπαίθριος χώρος, υπόγειο κ.λ.π.) επί την αντίστοιχη τιμή

    μονάδος επιφανείας.

 

      9. Τα ποσοστά με τα οποία καθορίζεται ο προϋπολογισμός των ειδικών

    εργασιών, για τον υπολογισμό της αμοιβής των μηχανικών ορίζονται ως

    εξής:

 

      α) Φέρουσα κατασκευή       30%

      β) Θερμομόνωση              5%

      γ) Παθητική πυροπροστασία   2%

      δ) Εγκαταστάσεις

      - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 6%

      - Εγκαταστάσεις ύδρευσης                    3%

      - Εγκαταστάσεις αποχέτευσης                 3%

      - Εγκαταστάσεις θερμάνσεως                  7%

      - Εγκατάσταση ανυψωτικών συστημάτων         4%

      - Εγκαταστάσεις κλιματισμού                12%

      - Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας    4%

      - Εγκατάσταση ιδιωτικού υποσταθμού          2%

      - Εγκατάσταση καυσίμου αερίου               4%

      - Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης στην

      περίπτωση που δεν απαιτήται η υποβολή μελέτης θέρμανσης (όταν δεν

    υπάρχει μελέτη θέρμανσης)                     3%

 

      10. Τα ανωτέρω ποσοστά των εγκαταστάσεων υπολογίζονται στην

    αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του κτιρίου που εξυπηρετούν οι

    εγκαταστάσεις.

 

      11. Οι τιμές αφετηρίας για κάθε περιφερειακό διαμέρισμα της χώρας

    ανακοινώνονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου και ισχύουν για ένα χρόνο από

    την ημερομηνία ανακοινώσεως τους. Η ανακοίνωση γίνεται με πράξη

    Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων που εκδίδεται

    μετά από γνώμη του ΤΕΕ και δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.

 

      Ο υπολογισμός των τιμών αφετηρίας γίνεται με βάση τους πίνακες τιμών

    του Υπουργείου Οικονομικών, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου

    του προηγούμενου έτους.

 

      Αρθρο 2.

 

      1.α) Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής ( 6-12-1989 έως 31

    Ιανουαρίου 1991) τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την

    εφαρμογή της παραγρ.1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί το συντελεστή

    0,60. Για όλα δε τα περιφερειακά διαμερίσματα της χώρας ο υπολογισμός

    γίνεται στην περίπτωση αυτή, με βάση τους πίνακες του Υπουργείου

    Οικονομικών, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.8.1989.

 

      β) Το έτος 1991 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την

    εφαρμογή της παραγρ.1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή

    0,70.

 

      γ) Το έτος 1992 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την

    εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντλεστή

    0,80.

 

      δ) Το έτος 1993 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την

    εφαμρογή της παρ. 1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή

    0,90.

 

      ε) Το έτος 1994 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την

    εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή

    0,95.

 

      στ) Το έτος 1995 τιμές αφετηρίες είναι αυτές που προκύπτουν από την

    εφαρμογή  της παρ. 1 του άρθρου 1.

 

      2. Από το έτος 1996 και στο εξής τιμή αφετηρίας που λαμβάνεται υπόψη

    για τον υπολογισμό της τιμής μονάδας επιφανείας, είναι η μεγαλύτερη από

    τις παρακάτω δύο τιμές:

 

      α) Την τιμή αφετηρίας, όπως προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου

    1 του άρθρου 1.

 

      β) Την τιμή αφετηρίας που είχε καθορισθεί για το προηγούμενο έτος

    προσαυξημένη κατά.

 

 

                  βi - αi

            Σ  ( --------- )

                   τi/X

 

 

      όπου β η νέα τιμή εκκίνησης ζώνης που ορίσθηκε κατά την διάρκεια

    του προηγούμενου έτους

 

      α= η παλαιά αντίστοιχη τιμή εκκίνησης ζώνης η οποία είχε ληφθεί υπόψη

    για τον υπολογισμό της προηγούμενης τιμής αφετηρίας.

 

      τ= ο αριθμός των ετών που μεσολάβησαν από του καθορισμού της τιμής α

    μέχρι τον καθορισμό της τιμής β.

 

      Χ= ο αριθμός των ζωνών στις οποίες επήλθε μεταβολή της τιμής

    εκκίνησης κατά το προηγούμενο έτος.

 

      3. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο περιφερειακό διαμέρισμα δεν

    έγινε καμιά τροποποίηση τιμής εκκίνησης ζώνης το προηγούμενο έτος, η

    τιμή αφετηρίας που ίσχυε κατά το έτος αυτό προσαυξάνεαι με το μέσο όρο

    των προσαυξήσεων των περιφερειακών διαμερισμάτων όλης της χώρας.

 

      4. Οι μελέτες που υποβάλλονται προς έγκριση, για την έκδοση

    Οικοδομικών αδειών, συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που

    καθορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ. 301Α) σε συνδυασμό με

    αυτές Π.Δ. 3.9.83 (ΦΕΚ. 394Δ/8.9.83) όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

      Αρθρο 3.

 

            "1. Ανακοινώνεται ότι οι Τιμές Αφετηρίας για το διάστημα από 6.12

    μέχρι 31.1.1991, είναι οι ακόλουθες κατά περιφερειακό διαμέρισμα:

 

      1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                58.5 Ευρώ

      2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  58.5 Ευρώ

      3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ      56   Ευρώ

      4. ΗΠΕΙΡΟΥ                             56   Ευρώ

      5. IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                        79   Ευρώ

      6. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                     56   Ευρώ

      7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                           53   Ευρώ

      8. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                     62   Ευρώ

      9. ΑΤΤΙΚΗΣ                             97   Ευρώ

      10. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                       67.5 Ευρώ

      11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                    70   Ευρώ

      12. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     53   Ευρώ

      13. ΚΡΗΤΗΣ                             82   Ευρώ"

 

      ***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΚΟΙΝΗ)ΓΔΔ1803/2001

         (Β 1587).Εναρξη ισχύος 1.1.2002

 

 

    2. Για την εφαρμογή των συντελεστών επιρροής ζώνης της περίπτωσης β της

    παρ. 2 του άρθρου 1 ο έλεγχος γίνεται αφού οι πιο πάνω τιμές της παρ. 1

    διαιρεθούν δια 0,60 και οι τιμές των ανακοινώσεων των επομένων ετών δια

    των αντιστοίχων συντελεστών της παρ. 1 του άρθρου 2.

 

      Αρθρ.4

 

      1. Για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των ιδιωτικών οικοδομικών έργων

    οι συντελεστές του άρθρου 1 (παράγραφοι 2α, 2β, 3, 4 και 5)

    εφαρμόζονται επί τιμής αφετηρίας ενιαίας σ' όλη τη χώρα που προκύπτει

    από τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών αφετηρίας να περιφερειακό

    διαμέρισμα που ανακοινώνονται κάθε χρόνο πολλαπλασιασμένο επί

    συντελεστή Φ.

 

      2. Η τιμή του συντελεστή Φ ορίζεται ως εξής:

 

      Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης (από 6.12.1989 έως 31.1.1991):

    Φ = 0,70

 

      Το έτος 1991: Φ = 0,80.

      Το έτος 1992: Φ = 0,85.

      Το έτος 1993: Φ = 0,90.

      Το έτος 1994: Φ = 0,95.

      Το έτος 1995: και εξής: Φ = 100.

 

          "3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής (από 6.12.1989 έως

    31.1.1991) η ενιαία τιμή αφετηρίας (ΕΤΑ) για όλη τη χώρα ανακοινώνεται

    ότι είναι:

 

      (ΕΤΑ = Σ(ΤΑ)/13 Χ Φ = 65 Χ 0.70 = 44 Ευρώ".

 

        ***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΚΟΙΝΗ)ΓΔΔ 1803/2001

           (Β 1587).Εναρξη ισχύος 1.1.2002

 

      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

                                   Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1989