Αμοιβές
Μηχανικών

     Περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοσιν οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων, τελών, εισφορών και κρατήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

 

 

N.622/77 (ΦΕΚ-171/Α/20-6-77)

ΘΕΜΑ: "Περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοσιν
οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων, τελών, εισφορών και
κρατήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων".
(Απαιτούμενα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για την
Εκδοση Οικοδομικής Αδείας)

ΑΡΘΡΟΝ 1
"1. Οι καταβαλλόμενοι για την έκδοση των οικοδομικών αδειών πάσης φύσεως φόροι, τέλη, εισφορές και κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, ή οιουδήποτε τρίτου, πλην της αμοιβής μελέτης μηχανικών και των εισφορών υπέρ του ΙΚΑ του ειδικού λογαριασμού δώρου εργατοτεχνιτών οικοδομών και του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών, εισπράττονται από το δημόσιο και αποδίδονται στους δικαιούχους . Ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Δημ. 'Εργων. (Σ.Σ. Η παρ.1 τίθεται ως αντικατεστάθη με το Αρθ-20 παρ.3 του Ν-1469/84 ΦΕΚ-111/Α/3-8-84) 2. Δι' εκάστην οικοδομικήν άδειαν καταβάλλεται υπό του ιδιοκτήτου παράβολον υπέρ του Δημοσίου συγκείμενον εκ ποσοστού 0,5% επί του συνολικού ποσού των πάσης φύσεως κρατήσεων, τελών και εισφορών πλήν των υπέρ του Δημοσίου τοιαύτων, μη δυνάμενον εις πάσαν περίπτωσιν να υπερβή τας χιλίας (1000) δρχ. (Σ.Σ σύμφωνα με το Αρθ-1 της Αποφ-ΓΔΔ/1803/01 ΦΕΚ-1587/Β/30-11-01 "Στρογγυλοποίηση χρηματικών ποσών από Δραχμές σε Ευρώ, για την έκδοση οικ.αδειών", τροποποιείται η παρ.2 ως εξής: 2. Δι' εκάστην οικοδομικήν άδειαν καταβάλλεται υπό του ιδιοκτήτου παράβολον υπέρ του Δημοσίου συγκείμενον εκ ποσοστού 0,5% επί του συνολικού ποσού των πάσης φύσεως κρατήσεων, τελών και εισφορών πλην των υπέρ του Δημοσίου τοιαύτων, μη δυνάμενον εις πάσαν περίπτωσιν να υπερβή τα 2,50 Ευρώ". Η ισχύς της απόφασης άρχεται 1-1-02)

ΑΡΘΡΟΝ 2
1. Η υπό της παρ.3 του Αρθ-2 του ΚΗ 47 ψηφίσματος "περί παροχής διευκολύνσεων δια την υπό των ιδιωτών ανοικοδόμησιν" προβλεπομένη κράτησις, καταβληθείσα δια την έκδοσιν οικοδομικής αδείας, ισχύει μέχρι πέρατος των οικοδομικών εργασιών δι'ας αύτη κατεβλήθη, ανεξαρτήτως των τυχόν δι'οιονδήποτε λόγον, αναθεωρήσεων της αδείας. Εάν κατά την αναθεώρησιν της οικοδομικής αδείας προκύψη αύξησις της προϋπολογιζομένης αξίας των οικοδομικών εργασιών καταβάλλεται συμπληρωματική κράτησις εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Αρθ-4 του ΝΔ-3879/58 "περί συμπληρώσεως των "περί σχεδίων των πόλεων διατάξεων κλπ.". 2. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και δια τας μέχρι της ισχύος του παρόντος αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών, τυχόν όμως καταβληθείσαι μέχρι σήμερον τοιαύται κρατήσεις δι'αναθεώρησιν αδείας δεν επιστρέφονται.

ΑΡΘΡΟΝ 3
Η κατά την περιπτ.γ της παρ.3 του Αρθ-4 του ΝΔ-3879/58 "περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων κλπ." κράτησις του ΚΗ/47 ψηφίσματος η είσπραξις της οποίας παρετάθη μέχρι 31-12-79 δια του Ν-478/76 "περί προτάσεως της ισχύος της διατάξεως της παρ.3 του Αρθ-2 του ΚΗ/47 ψηφίσματος" επιβάλλεται εφεξής και επί οικοδομών ανεγειρομένων εκ λοιπάς πόλεις, χωρία οικισμούς ή λοιπάς περιοχάς της χώρας εκτός ή εντός οικισμών, απαλασσομένων μόνον των αδειών, αι οποίαι αφορούν εις την ανέγερσιν οικοδομών αι οποίαι: α) προορίζονται δια μόνιμον κατοικίαν των εγκατεστημένων μονίμως εις περιοχάς πληθυσμού κάτω των 5000 κατοίκων ή δια βοηθητικούς μέχρι 1000 μ3 αγροτικούς χώρους ή δι' αποθήκας γεωργικών συνεταιρισμών ή β) ανεγείρονται εις σεισμόπληκτους ή εν γένει θεομηνόπληκτους περιοχάς βάσει ειδικών στεγαστικών προγραμμάτων. Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος ρυθμίζονται δι'αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων. (Σ.Σ βλέπε ΣΗΜ.ΣΥΝΤ)

ΑΡΘΡΟΝ 4
1. Η παρ.6 του Αρθ-79 του υπ'αρ. ΝΔ-8/73 "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού" αντικαθίσταται ως ακολούθως: "6. Δια ΠΔ. εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων ητιολογημένης εκθέσεως της κατά περίπτωσιν αρμοδίας Υπηρεσίας δύναται προς διατήρησιν ιδιαιτέρου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού ή και αρχιτεκτονικού χαρακτήρος να χαρακτηρίζωνται κτίρια ως διατηρητέα ή Οικισμοί ή Τμήματα αυτών ως Παραδοσιακοί και να θεσπίζωνται όροι και περιορισμοί δομήσεως διάφοροι των δια του παρόντος ΝΔ. καθοριζομένων τοιούτων". 2. Ο καθορισμός εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, των χώρων των προοριζομένων δια την ανέγερσιν σχολικών κτιρίων Δημοσίας Εκπαιδεύσεως πάσης βαθμίδος, πλήν ανωτάτης, γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημ. 'Εργων, κατ' εξαίρεσιν των κειμένων σχετικών πολεοδομικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟΝ 5
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 15 Ιουλίου 1977

Σύμφωνα με το Αρθ-6 της Αποφ-ΓΔΔ/1803/01 ΦΕΚ-1587/Β/30-11-01 "Στρογγυλοποίηση χρηματικών ποσών από Δραχμές σε Ευρώ, για την έκδοση οικοδομικών αδειών", ορίζονται τα εξής:
Η παρ.3 του Αρθ-4 του ΝΔ-3879/58 "Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων των πόλεων διατάξεων, καθορισμού της συνθέσεως του Συμβουλίου Οικισμού και παρατάσεως της ισχύος του Αρθ-3 του Ν-2364/53" (ΦΕΚ-186/Α/58), η ισχύς του οποίου έχει παραταθεί επ' αόριστο με το Ν-1041/80 (ΦΕΚ-75/Α/80), τροποποιείται ως εξής:

"3. Από της ισχύος του παρόντος και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1962 η κατά τας διατάξεις του Αρθ-3 του Ν-2364/53 κράτησις επιβάλλεται μόνον:
α) Εντός της περιοχής ολοκλήρου του Νομού Αττικής,
β) εις ολόκληρον την περιοχήν του τέως Δήμου θεσσαλονικέων και
γ) εις τας λοιπάς πόλεις της χώρας τας έχουσας πληθυσμόν άνω των πέντε χιλιάδων (5000) κατοίκων και κατά την ακόλουθον κλίμακα:

α) δια προϋπολογιζομένην αξίαν μείζονα των πενήντα οκτώ και μισό (58,50) Ευρώ και δια το υπέρ το ποσόν τούτο και μέχρι των εκατόν σαράντα επτά (147) Ευρώ μέρος του προϋπολογισμού επιβάλλεται κράτησις ήσιμυ τοις εκατόν (0,5%),
β) δια προϋπολογιζομένην αξίαν μείζονα των εκατόν σαράντα επτά (147) Ευρώ και δια το υπέρ το ποσόν τούτο και μέχρι των διακοσίων ενενήντα τριών (293) Ευρώ μέρος του προϋπολογισμού επιβάλλεται κράτησις εξ ενός τοις εκατόν (1%),
γ) δια προϋπολογιζομένην αξίαν μείζονα των διακοσίων ενενήντα ττριών (293) Ευρώ και δια το υπέρ το ποσόν τούτο και μέχρι των πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) Ευρώ μέρος του προϋπολογισμού επιβάλλεται κράτησις εξ ενός και ημίσεως τοις εκατόν (1,5%),
δ) δια προϋπολογιζομένην αξίαν μείζονα των πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) Ευρώ και δια το υπέρ το ποσόν τούτο μέρος του προϋπολογισμού επιβάλλεται κράτησις εκ δύο τοις εκατόν (2%).
Διά προϋπολογιζομένην αξίαν μέχρις πενήντα οκτώ και μισό (58,50) Ευρώ δεν καταβάλλεται κράτησις".