Αμοιβές
Μηχανικών

Π.Δ. 696 της 8.10.1974

Αρθρα 1-105

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΔ 696/1974
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ : ΦΕΚ Tεύχος Α, Φύλλο 301, Ετος 1974 (08-10-1974)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 34367_1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗ :
Π.Δ. 696 της 8/8.10.1974: Περί αμοιβών
μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν,
παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών
και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών,
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών
Εργασιών και σχετικών τεχνικών
προδιαγραφών μελετών.- (Α' 301).

Εχοντες υπ' όψει:

1. Τας διατάξεις του άρθρ. 59 του από 17 Ιουλ. 1923 Ν.Δ/τος "περί
σχεδίων πόλεων κλπ", ως τούτο ισχύει κατόπιν του Ν.Δ. 2726/1953 "περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρ. 59 του από 17-7-1923 Ν.Δ/τος
περί σχεδίων πόλεων, κωμών και σοινοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών".

2. Την υπ' αριθ. 22/10-9-73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Δημοσίων
Εργων και

3. Την υπ' αριθ. 696/18-10-73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της
Επικρατείας προτάσει του Ημετέρου επί των Δημοσίων Εργων Υπουργού
απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
-------------------------------------------------------------------------

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α'

Γενικά

Αρθρο 1.

Αντικείμενον

1. Αι δια του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αποτελούν τα
υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια αποζημιώσεως δια την εκπόνησιν
μελετών και διενέργειαν επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιμήμσεων
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων ως και Τοπογραφικών,
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τας κατωτέρω
κατηγορίας ή διακρίσεις αυτών.

2. Ειδικώτερον αι δια των διατάξεων του παρόντος καθοριζόμεναι
αμοιβαί αναφέρονται εις:

α. Τας Τοπογραφικάς, Κτηματογραφικάς και Χαρτογραφικάς Εργασίας.

β. Εις την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Συγκοινωνιακών Εργων
ήτοι:

βα) Οδών και τεχνικών έργων αυτών.

ββ) Λιμενικών έργων.

βγ) Εργων πολιτικών αερολιμένων.

βδ) Κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σημάνσεως και φωτεινής
σηματοδοτήσεως οδών.

γ) Εις την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Υδραυλικών Εργων ήτοι:

γα) Εγγειοβελτιωτικών Εργων.

γβ) Εργων Υδρεύσεων.

γγ) Εργων αποχετεύσεων.

δ) Εις την μελέτην, επίβλεψιν, παραλαβήν και εκτίμησιν Κτιριακών
Εργων των μελετών των έργων τούτων διακρινομένων εις:

δα) Αρχιτεκτονικήν.

δβ) Φερούσης Κατασκευής.

δγ) Εγκαταστάσεων και

δδ) Υποδομής, διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του
περιβάλλοντος χώρου.

3. Αι αμοιβαί δια τας μελέτας του παρόντος αντιστοιχούν εις εκπόνησιν
των μελετών κατά τας εις το Βιβλίον Δεύτερον του παρόντος σχετικάς
προδιαγραφάς.

Αρθρο 2.

Υπολογισμός αμοιβής μελετών

"1. Η αμοιβή Α για την εκπόνηση των μελετών των αναφερομένων στο
αρθρ. 1 κατηγοριών έργων και εργασιών καθορίζεται κατά τμήματα και
κεφάλαια του παρόντος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Σε ποσοστά επί τοις εκατό του προϋπολογισμού (Σ) των μελετωμένων
έργων που υπολογίζονται βάσει τύπου.

β. Κατά μονάδα έργου (π.χ. χλμ οδού, στρέμμα επιφανείας κ.λπ.) με
βάση τιμές μονάδας.

γ. Κατ'αποκοπή ή ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

δ. Κατά ειδικό τρόπο που καθορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του
παρόντος.

2. Οι αμοιβές Α για τις μελέτες, που υπολογίζονται με βάση τον
προϋπολογισμό του έργου (εδαφ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου),
προκύπτουν από τον τύπο:

Α = β . Σ . λ'
--- ---
100 λ

όπου:

Σ: Ο προϋπολογισμός κάθε έργου υπολογιζόμενος σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρ. 3.

β: Συντλεστής που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος
άρθρου και τα οικεία άρθρα για κάθε κατηγορίας έργων.

λ: Ο συντελεστής του άρθρ. 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t σύνταξης
του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας πυ
έχει ανατεθεί.

λ: Ο συντελεστής του άρθρ. 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t έγκρισης
του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας
που έχει ανατεθεί.

3. Οι αμοιβές Α για τις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου (εδαφ. β, γ και δ, που αμείβονται με καθορισμένες τιμές
μονάδας, προκύπτουν από τον τύπο:

Α = λ . Τ

όπου:

Τ: Οι βασικές τιμές μονάδας αμοιβής, που καθορίζονται από τα οικεία
κατά περίπτωση άρθρα του παρόντος δ/τος.

λ: Ο καθοριζόμενος από το άρθρ. 4, παρ. 2 του παρόντος δ/τος
συντλεστής, που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο t έγκρισης του
τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.

4. Ο συντελεστής β που υπεισέρχεται στον τύπο υπολογισμού της αμοιβής
του αντίστοιχου έργου (παρ. 1 του παρόντος άρθρου) υπολογίζεται με βάση
τον τύπο:
μ
β = κ + ----------
ρίζα Σ
------
1000.λ

όπου:

Σ: Ο ολικός προϋπολογισμός κάθε έργου στη χρονική περίοδο t σύνταξης
του προϋπολογισμού της μελέτης.

κ και μ : Συντελεστής που προβλέπονται για κάθε κατηγορία έργων.

λ: Ο συντλεστής του άρθρ. 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t σύνταξης του
προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο συντελεστής β στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

5. Σε περίπτωση προκαταβολών ή πληρωμής ενδιαμέσων σταδίων τα
αντίστοιχα καταβληθέντα ποσά (Πι, ι = 1, 2.....) αφαιρούνται από την
τελική αμοιβή Α ως ανωτέρω (παρ. 2 και 3 του παρόντος) αναθεωρούμενα ως
εξής:
λ
Α' = Πι . ------
λι''

(1 = 1, 2...........)

όπου:

Πι: Η συγκεκριμένη προκαταβολή, η πληρωμή ενδιαμέσου σταδίου.

λ': Ο συντελεστής του άρθρ. 4, παρ. 2 στη χρονική περίοδο έγκρισης
του προϋπολογισμού Σ.

λι'': Ο συντλεστής του άρθρ. 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο πληρωμής
του ποσού Πι.

Οπότε η πέραν των προκαταβολών ή πληρωμών ενδιαμέσων σταδίων
καταβαλλομένη αμοιβή υπολογίζεται ως εξής;
ι
Α - ΣΑ'ι

(ι = 1, 2.........)".

***Το άρθρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 1 του Π.Δ
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 3.

Προϋπολογισμός του έργου - Αμοιβές

"1. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή κάθε έργου
είναι αυτός που εξάγεται με τις ποσότητες όλων των κονδυλίων αυτού,
όπως αυτός εγκρίνεται από τον Εργοδότη, σύμφωνα με αναλυτική
προμέτρηση και με τις τιμές μονάδας εργασιών που υπολογίζονται με βάση
τις εγκεκριμένες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναλύσεις τιμών και τις
βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών σύνταξης του προϋπολογισμού του
τελευταίου σταδίου της μελέτης που έχει ανατεθεί στον ίδιο μελετητή με
την οικεία σύμβαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένης ανάλυσης τιμών
για ορισμένες εργασίες η τιμή των εργασιών αυτών υπολογίζεται με νέες
τιμές που συντάσσει ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως δημοσίων
έργων διατάξεις και όπως αυτές οι τιμές θα εκγριθούν από τον Εργοδότη.
Στον παραπάνω προϋπολογισμό, που δηλώνει το κόστος του έργου, δεν
προστίθεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου ούτε και
αφαιρείται τυχόν έκπτωση δημοπρασίας.

2. Στον προϋπολογισμό επιπροστίθεται η αξία των υλικών, τα μισθώματα
των μηχανημάτων και η προσφορά εργασίας που τυχόν χορηγούνται από τον
εργοδότη.

3. Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται κονδύλια απρόβλεπτων
δαπανών, απαλλοτριώσεων και ο ΦΠΑ που βαρύνει τον εργοδότη.

4. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται με τις ποσότητες της μελέτης
εφαρμογής ή, όπου δεν προβλέπεται τέτοιο στάδιο μελέτης από τις
προδιαγραφές του βιβλίου Β' του παρόντςο Π.Δ/τος, με τις ποσότητες της
οριστικής μελέτης. Για ενδιάμεσα στάδια μελέτης ο προϋπολογισμός
υπολογίζεται με την ακρίβεια που απαιτείται από τις αντίστοιχες
προδιαγραφές. Για τον υπολογισμό της αμοιβής ο προϋπολογισμός Σ
λαμβάνεται με τις ποσότητες του πιο προωθημένου σταδίου της μελέτης που
έχει ανατεθεί.

5. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκπόνησης σταδίου τινός της
μελέτης του έργου υπάρξουν κατόπιν οδηγιών ή εγκρίσεως του εργοδότη
τροποποιήσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τα προηγούμενα στάδια,
τότε το υπόψη καθώς και επόμενα στάδια μελέτης θεωρούνται αναφερόμενα
σε ανεξάρτητο αυτοτελές έργο και αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Σε σχέση με τα προηγούμενα, για το μέρος του έργου που
αντιστοιχεί στην τροποποιηθείσα μελέτη καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή,
που καλύπτει το εκπονηθέν μέρος του εν λόγω σταδίου, όπως μελετήθηκε
πριν επέλθει η τροποποίηση.

6. Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προϋπολογισμός
εξάγεται είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, είτε σύμφωνα με τιμές
μονάδος που καθορίζονται με υπουργική απόφαση, η οποία λαμβάνει υπόψη
το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται από το αντικειμενικό προσδιορισμό
της αξίας των ακινήτων, (άρθρ. 41 του Νομ. 1249/1982 ΦΕΚ 43, όπως κάθε
φορά ισχύει).

7. Προκειμένου για την αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης αυτού ή εκτελέσεως
άλλης εργασίας μηχανικού, για τα ιδιωτικά έργα καθορίζεται ότι η
καταβαλλόμενη αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό των
5.000 δραχμ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε για το συντελεστή
της παρ. 2 του άρθρ. 4.

Σε περίπτωση που η μελέτη εκπονείται ή η επίβλεψη ασκείται από
περισσότερες του εντός μελετητές η επιβλέποντας μηχανικούς, η παραπάνω
αμοιβή επιμερίζεται σ' αυτούς κατά την αναλογία της αμοιβής μελέτης ή
επίβλεψης εκάστου".

***Το άρθρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 2 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε Υ.Α.81304/1989 και την συνοδεύουσα αυτήν
ερμηνευτική εγκύκλιο.

Αρθρο 4.

Υπολογισμός αμοιβής μελετών

"1. Για τις εργασίες που αμείβονται με σταθερές τιμές μονάδας
(τοπογραφικές εργασίες, μελέτες οδοποιίας, ημερομίσθια επιστημόνων
κ.λπ.) οι αμοιβές Τ υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των
αντίστοιχων κεφαλαίων του παρόντος δ/τος.

2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής (Α) που καταβάλλεται στο μελετητή
όλες οι αμοιβές που καθορίζονται με σταθερές τιμές μονάδας,
πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή λ που προσδιορίζεται από τον τύπο:

λ = 0,0015 (μ1 + μ2)

όπου τα μεγάθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο
κατά την οποάι υπολογίζεται το λ και εκφράζουν:

μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού

μ2: το ημερομίσθιο τεχνίτη

Τα ανωτέρω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές
επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από την επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών
Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ).

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντα μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο".

***Το άρθρ. 4 μεταφέρθηκε από το τμήμα Β' του Βιβλίου Πρώτου στο
Τμήμα Α' και αντικαταστάθηκε, ως άνω, από το άρθρ. 3 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Εγκύκλ.291010/25.4.1991,"Η τιμή του συντελεστή λ του
πρώτου εξαμήνου 1991":Σας γνωρίζουμε ότι η τιμή του συντελεστή
λ που ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημ.Εργων για το
πρώτο εξάμηνο του 1991 είναι λ = 0,0015 (μ1 = 6500 : μ2 = 9.050)
- 23.32 και εφαρμόζεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 57/90.

Εγκύκλ.35342/4.11.91,"Η τιμή του συντελεστή λ του
δεύτερου εξαμήνου 1991":Σας γνωρίζουμε ότι η τιμή του συντελεστή
λ που ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημ.Εργων για το
2ο εξάμηνο του 1991 είναι μ1 το ημερομίσθιο του εργάτη
ειδικευμένου χωματουργού 6.900 ήτοι λ = 0,0015 (μ1 + μ2) = 24,75
και εφαρμόζεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 57/1990.(Σ.Σ.Δια να
υπολογισθεί το ωρομίσθιον ακολουθούμε τον εξής τύπο ημερομισθίου
εργάτου 6900 : 6.46(ώρες εργασίας ημερησίως) = 1068 δραχμές την
ώρα, τον ίδιο τύπο ακολουθούμε και για το ωρομίσθιον τεχνίτου).

Εγκύκλ.33830/20.4.1992,"Η τιμή του συντελεστή λ του
πρώτου εξαμήνου 1991":Σας γνωρίζουμε ότι η τιμή του συντελεστή
λ που ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημ.Εργων για το
πρώτο εξάμηνο του 1992 είναι V1 το ημερομίσθιο του εργάτη
ειδικευμένου χωματουργού 7.250 και V2 το ημερομίσθιο του τεχνίτη
10.100, ήτοι λ = 0,0015(V1 + V2) = 26.02 και εφαρμόζεται σύμφωνα
με την εγκύκλιο 57/90.

Εγκύκλ.100102/30.11.92,"Καθορισμός του συντελεστού λ
για το Γ' τρίμηνο του 1992":Σας γνωρίζουμε ότι η τιμή του
συντελεστή λ που ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημ.Εργω
για το Γ' τρίμηνο του 1992 είναι:το ημερομίσθιο του εργάτη μ1
= 7.700 και το ημερομίσθιο του τεχνίτη μ2 = 10.700 ήτοι:λ =
0,0015 χ (7.700 + 10.700) = 27,60 και εφαρμόζεται σύμφωνα με
την εγκύκλιο 57/90.

Εγκύκλ.29832/12.5.93,"Τιμή συντελεστή λ για το Δ'
τρίμηνο 1992":Σας γνωρίζουμε ότι η τιμή του συντελεστή λ που
ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημ.Εργων για το Δ'
τρίμηνο του 1992 είναι λ = 27,97 και εφαρμόζεται σύμφωνα με
την εγκύκλ.57/90.

Εγκύκλ.31910/29.6.93,"Τιμή συντελεστή λ για το Α'
τρίμηνο 1993":Σας γνωρίζουμε ότι η τιμή του συντελεστή λ που
ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημ.Εργων για το Α'
τρίμηνο του 1993 είναι λ = 29,40 και εφαρμόζεται σύμφωνα με
την εγκύκλιο 57/90.

Εγκύκλ.38147/20.12.93,"Εφαρμογή του λ για το 3ο
τρίμηνο 1993":Σας γνωρίζουμε ότι η τιμή του συντελεστή λ που
ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημ.Εργων για το 3ο
τρίμηνο του 1993 είναι λ = 32,25 ήτοι (μ1 = 9000, μ2 = 12.500)
και εφαρμόζεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 57/90.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η τιμή του συντελεστή λ που ανακοινώθηκε από την
ΓΓΔΕ για το β' τρίμηνο του 1993 είναι λ = 29,77 ήτοι
μ1 = 8.300, μ2 = 11.550. Δεν έχει γνωστοποιηθεί με
συγκεκριμένη εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ η γνωστοποίηση του Β'
τριμήνου 1993 και γι' αυτό δεν φέρει αριθμό εγκυκλίου η
παρούσα γνωστοποίηση. Επίσης για το 4ο τρίμηνο 1993 ο
συντελεστής λ έχει ορισθεί σε 32,55 ήτοι Μ1 = 9.100, Μ2 =
12.600.

ΤΜΗΜΑ Β'

ΑΜΟΙΒΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αρθρο 5.

1. Δια την αναγνώρισιν, επισήμανσιν, γωνιομέτρησιν, υπολογισμόν,
σύνταξιν διαγράμματος και την εξασφάλισιν, αι τιμαί δι' έκαστον
τριγωνομετρικό σημείον ως και αι δια την κατασκευήν εκάστου βάρθρου
τοιαύται, ορίζονται εις δραχμάς ως ο κατωτέρω πίναξ:

----------------------------------------------------------------------
α/α ΙΙΙ ΙV Εμπρ- Οπι-
Ενδείξεις Τάξεως Τάξεως σθοτο- σθο-
εργασιών ως ως μίαι τομίαι
Δραχ. Δραχ. Δραχ. Δραχ.

----------------------------------------------------------------------

1. Τριγων. σημείον 10.400 4.550 1.950 1.300
2. Βάθρον ύψους 1,10 3.250 1.950 - -
(πλην βραχωδών εδαφών)
3. Βάθρον ύψους 0,40 - - 390 390
4. Βάθρον ύψους 1,10
(επί βραχ. εδάφους) 1.625 975 - -

----------------------------------------------------------------------

"Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ιδίου σημείου,
σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή
εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα
προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δυο το πολύ τομές (μέγιστη
προσαύξηση 80%)".

***Το άνω μέσα σε "" εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 4 του
Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

2. Η χρήσις υπάρχοντος τριγωνομετρικού σμείου, δι' εξάρτησιν δικτύου,
αμείβεται με την τιμήν της τάξεων του δικτύου, δι ην θα χρησιμοποιηθή
εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σημάνσεως.

"3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση
πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας αμείβεται με 390 δρχμ.".

***Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 4 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

4. Ο καταβιβασμός εναερίου τριγωνικού σημείου αμείβεται δια δραχ.
1.300.

5. Δια την αναγνώρισιν βάσεως, πασσάλωσιν, χωροστάθμησιν πασσάλων,
μέτρησιν πλευρών τετράκις δια μεταλλικής μετροταινίας ή άλλη οργανισμού
της αυτής τουλάχιστον κριβείας και υπολογισμόν της μετρηθείσης βάσεως
ορίζονται δρχ. 1.300 ανά εκαόμετρον.

6. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων
ήθελε γίνη υπό του Εργοδότου δια της συμπληρώσεως υπό του αναδόχου
ειδικού εντύπου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού εκ των
ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δρχ. 175 ανά σημείον.

Αρθρο 6.

Πολυγωνομετρίαι

1. Δια την αναγνώρισιν, απλήν (πρόχειρον) σήμανσιν, γωνιομέτρησιν,
πλευρομέτρησιν, υπολογισμόν οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη
σύνταξιν διαγράμματος και την εξασφάλισιν η τιμή ανά πολυγωνικόν
σημείον ορίζεται:

α) Εκτός κατοικημένων περιοχών εις δραχ. 260.

β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή εις οδούς μεγάλης κυκλοφορίας εις
δραχ. 390.

γ) Δια πολυγωνικούς κόμβους εις δραχ. 390.

2. Η μόνιμος σήμανσις των πολυγωνικών αμείβεται επί πλεόν δια δρχ. 130.

Αρθρο 7.

Χωροσταθμήσεις γεωμετρικαί

1. Δια την αναγνώρισιν, γεωμετρικήν χωροστάθμησιν, υπολογισμόν
υψομέτρων, σύνταξιν διαγράμματος και εξασφάλισιν, δι' έκαστον
χιλιόμετρον απλήν χωροσταθμήσεως, αι τιμαί ορίζονται ως κατωτέρω πίναξ:

---------------------------------------------------------------------
α/α. Χωρο- Χωρο- Χωροστάθμησις
Μορφή στάθμη- στάθμη- μετ' ενδιαμέσων
εδάφους σις ψηλής σις συ- σημείων υπαρ-
ακριβείας νήθους χούσης οριζοντιο-
ακριβείας γραφίας
Δραχ. Δραχ. Δραχ.
----------------------------------------------------------------------
1. Πεδινόν έως 10% 780 390 585
2. Λοφώδες 10% - 20% 1.170 585 875
3. Ορεινόν 20% και
άνω. - 780 1.170

---------------------------------------------------------------------

2. Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (άνευ χωροσταθμήσεως)
ορίζεται εις δραχ. 650.

3. Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται εις δρχ. 155.

4. Ο υπολογισμός δικτύου, δι' ελαχίστων τετραγώνων ή μεθόδων
διαδοχικών προσεγγίσεων, ή ετέρας μεθόδου δια χρησιμοποιήσεως
ηλεκτρονικού υπολογισμού, αμείβεται δια δρχ. 1.300 δι'έκαστον πολύγωνον
ή τρίγωνον.

5. Εις περίπτωσιν υποχρεωτικής διαβάσεως δια δασωδών εδαφών, εις τας
ανωτέρω τιμάς επιπροστίθενται δραχ. 260 ανά χιλιόμετρον.

6. Ως πληρωτέον μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμήσεων καθορίζεται απ'
ευθείας απόστασις των χωροσταθμικών αφετηριών ή άλλων σημείων εν τη
υπαίθρω χώρα και η συντομωτέρα πραγματική πορεία δια τους οικισμούς.

Αρθρο 8.

Ταχυμετρικαί αποτυπώσεις εν υπαίθρω

1. Δια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και
σημείων λεπτομερειών του εδάφους, δια ταχυμετρικής μεθόδου, υπολογισμόν
και μεταφοράν τούτων δι' αναγωγέως επί του διαγράμματος, σχεδίασαν
οριζοντιογραφίας και χάραξιν καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, εκπόνησιν
αντιγράφου επί πλαστικού διφανούς ή οθόνης μετά μιας διαφανούς
φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων, δι' έκαστον στράμμα αποτυπουμένου
εδάφους, αι τιμαί ορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ: (υπάρχοντος του
τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

---------------------------------------------------------------------
α/α Κατηγορία εδάφους 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
αναλόγως κλίσεως Δραχ. Δραχ. Δραχ. Δραχ. Δραχ. Δραχ.
----------------------------------------------------------------------
1. Α 0 έως 5% 325 130 65 33 13 6,5
2. Β 5 " 20% 357 143 71 36 14 7
3. Γ 20 " 50% 455 182 91 45 18 9
4. Δ 50 " 100% 650 260 130 65 26 13
5. Ε 100 και άνω 728 286 143 71 29 14
---------------------------------------------------------------------

2. Η υψομέτρησις (εργασία υπαίθρου) αμείβεται με το 60% της
αντιστοίχουν τιμής.

3. Εις κεκαλυμμένα υπό δένδρων εδάφη η τιμή προσαυξάνεται κατά 80%
της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

4. Εις τα κεκαλυμμένα υπό των υδάτων εδάφη η τιμή προσαυξάνεται κατά
60% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

5. Αι κατά τας προηγουμένας παραγράφους τιμαί εφαρμόζονται δι'
αποτύπωσιν λωρίδος πλάτους ίσου ή μεγαλυτέρου του κατωτέρου πίνακος.

---------------------------------------------------------------------
Κλίμαξ
Ενδείξεις ------------------------------------------------
1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
---------------------------------------------------------------------
Συμβατικόν πλάτος
εις μέτρα
α) Εις έδαφος συνήθες 80 150 200 300 500 600
β) Εις έδαφορ δασωμένων 40 75 100 150 250 300
---------------------------------------------------------------------

6. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεων λωρίδος πλάτους μικροτέρου του ως άνω
πίνακος, αι τιμαί της αποτυπώσεως προσαυξάνονται ως εξής:

-Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 75% του πίνακος, προσαύξησις 10% της
εκάστοτε αντιστοίχου τιμής,

- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 50% του πίνακος, προσαύξησις 20% της
εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.

- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 25% του πίνακος, προσαύξησις 30% της
εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.

- Δια ενδιαμέσους τιμάς ισχύει γραμμική παρεμβολή.

Ως ελάχιστη τιμή λωρίδος αποτυπώσεως ορίζεται η εξαγόμενη κατά τ'
ανωτέρω δια πλάτος 25% του συμβατικού.

7. Δια την αποτύπωσιν ζώνης δια προμελέτην οδοποιίας αι ανωτέρω τιμαί
πλην των εξ άλλων κατηγοριών προσαυξήσεων λαμβάνουν πρόσθετον
προσαύξησιν 5% επί των βασικών τιμών του πεδικού εδάφους , λόγω της
λήψεως των επί πλεόν απαιτουμένων ειδικών στοιχείων.

8. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως χαρακτηριστικών ορίων αποτυπώσεως ο
προσδιορισμός τούτων αμείβεται δια δραχ. 650 ανά χιλιόμετρον μήκους.
Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως λωρίδος αμείβεται δια δραχ. 650 ανά
χιλιόμετρον μήκους ο προσδιορισμός του άξονος αυτής.

9. Κεκαλυμμένα θεωρούνται τα εδάφη υπό δένδρων μεν, εις περίπτωσιν
υπάρξεως δένδρων οιασδήποτε φύσεως θάμνων ή καλαμώνων τοιούτου ύψους
ώστε να παρεμποδίζεται σημαντικώς η ακτέλεσις των εργασιών σκοπεύσεων
και μετρήσεων, υπό υδάτων δε εφ' όσον αποτυπούμενα αναγκαστικώς κατά
τον χρόνον της καλύψεως, είναι εις κατάστασιν βαλτώδη, η δε αποτύπωσις
δύναται να γίνη άνευ πλωτού μέσου.

"10. Κεκαλυμένα από κατασκευές, δηλαδή οικοδομές, μάνδρες,
συρματοπλέγματα, φρεάτια, υπόστεγα τεχνικά έργα κ.λπ. Θεωρούνται τα
εδάφη όταν ο αριθμός των απαιτουμένων χαρακτηριστικών σημείων, για την
αποτύπωση των κατασκευών αυτών, είναι μεγαλύτερος του 20 ανά 10
στρέμματα και κατατάσσονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:

---------------------------------------------------------------------
α/α Κατηγορία κάλυψης Αριθμ. χαρακτιριστικών
σημείων
---------------------------------------------------------------------
1. Ι Εξαιρετικά πυκνό 200 και πλέον
2. ΙΙ Πυκνό 120 έως 200
3. ΙΙΙ Λιγότερο πυκνό 40 έως 120
4. ΙV Αραιό 20 έως 40
5. V Ακάλυπτο μέχρι 20

----------------------------------------------------------------------

Η επιμέτρηση γίνεται πάνω στα σχέδια που παραδίδονται και
επιμετρώνται όλα τα χαρακτηριστικά σημεία που περιγράφουν με σαφήνεια
τις κατασκευές.

11. Σε καλυμένα από κατασκευές εδάφη οι τιμές της παρ. 1 του
παρόντος, προσαυξάνονται κατά τα παραπάνω ποσοστά της αντίστοιχης τιμής
κατηγορίας εδάφους Α.

Για την κατηγορία κάλυψης Ι κατά 80%
" " " " ΙΙ " 50%
" " " " ΙΙΙ " 30%
" " " " IV " 10%

***Οι παρ. 10 και 11 προστέθηκαν από το άρθρ. 5 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ.
1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 9.

Ταχυμετρικαί αποτυπώσεις κατωκημένων εκτάσεων

1. Δια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και
σημείων λεπτομερειών του εδάφους δια ταχυμετρικής μεθόδου, υπολογισμόν
και μεταφοράν τούτων δι' αναγωγέως επί του διαγράμματος, σχεδίασιν
οριζοντιογραφίας, χάραξιν καμπυλών, μελάνωμα, εκπόνησιν αντιγράφου μετά
μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων, υπάρχοντος
τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χροσταθμικού δικτύου, αι τιμαί
δι' έκαστον στρέμμα αποτυπουμένου εδάφους, ορίζονται ως ο κατωτέρω
πίναξ.

---------------------------------------------------------------------
α/α. Κατηγορία καλύψεως 1:500 1:1000 1:2000
δραχ. δραχ. δραχ.
---------------------------------------------------------------------
1. Ι. Εξαιρετικώς πυκνόν 455 325 260
2. ΙΙ. Πυκνόν 390 260 195
3. ΙΙΙ. Ολιγώτερον πυκνόν 286 195 130
4. IV. Αραιόν 195 130 91
---------------------------------------------------------------------

2. Αι τιμαί του ανωτέρω πίνακος θεωρούνται ότι αντιστοιχούν εις την
κατηγορίαν Α των τιμών της παρ. 1 του άρθρ. 8 προσαυξάνονται δε ως
κατωτέρω:

Δια την κατηγορίαν Β κατά 10%
" " " Γ " 40%
" " " Δ " 75%
" " " Ε " 100%

3. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως μέχρι βάθους μόνον 10 μέτρων από των
οικοδομικών γραμμών, τα μη αποτυπωθέντα εσωτερικά των οικοδομικών
τετραγώνων συνυπολογίζονται εις την επιμέτρησιν με ποσοστόν 40% της
επιφανείας των.

"4. Κατοικημένες εκτάσεις θεωρούνται εκείνες στις οποίες ο αριθμός
των στεγασμένων κλειστών κατασκευών ανά 10 στράμματα είναι μεγαλύτερος
από 5 και κατατάσσονται όπως ο πίνακας της παρ. 10 του άρθρ. 8".

***Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 6 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ.
1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Υψομετρική ενημέρωση διαγράμματος

Αρθρα 9α.

"Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος
σε κατοικημένη περιοχή, με ταχυμετρία σε όλα τα χαρακτηριστικά σημεία
της περιοχής, καθορίζεται σε ποσοστό 60% ανά στρέμμα επιφανείας της
αντίστοιχης τιμής της ταχυμετρικής αποτύπωσης".

***Τα άρθρ. 9α και 9β προστέθηκαν ως άνω από το άρθρ. 7 του Π.Δ. 515/4-
Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 909.

Υψομετρική ενημέρωση σε δρόμους

"Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κατά μήκος του άξονα
αυτής, με λήψη χαρακτηριστικών υψομέτρων που το αποδίδουν τις
υψομετρικές αλλαγές της οδού, καθορίζεται σε 5.000 δρχ. ανά χιλιόμετρο,
εφόσον υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της οδού.

Η τιμή αυτή προσαυξανεται:

α) Κατά 20% για υψομετρική ενημέρωση με λήψη στοιχείων στον άξονα
αριστερά και δεξιά της οδού.

β) Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγουμένης περίπτ.
α, αλλά σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας".

***Τα άρθρ. 9α και 9β προστέθηκαν ως άνω από το άρθρ. 7 του Π.Δ. 515/4-
Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 10.

Αποτυπώσεις, με ορθογώνιες
συντεταγμένες ή με άλλη μέθοδο,
αστικών περιοχών.

"1. Για τη λήψη στοιχείων των απαιτουμένων σημείων εδάφους με
ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε μέθοδο, που επιτυγχάνει
τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις προδιαγραφές που
αντιστοιχούν σ' αυτό το άρθρο, των εσωτερικών των οικοδομικών
τετραγώνων που προσδιορίζονται με γεωμετρικές κατασκευές, τη μεταφορά
των σημείων στο σχέδιο της σχεδίαση με μολύβι, το μελάνωμα του σχεδίου,
την εκπόνηση αντιγράφου με μια διαφανή και πέντε κοινές φωτοτυπίες, για
κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές ορίζονται όπως στον
κατωτέρω πίνακα (εφόσον υπάρχει το τριγωνομετρικό, πολυγωνικό και
χωροσταθμικό δίκτυο).

---------------------------------------------------------------------
α/α Κατηγορία κάλυψης. 1:100 1:200 1:500 1:1000
Σύμφωνα με τον
πίνακα της παρ. 4
του άρθρ. 3. δρχ. δρχ. δρχ. δρχ.
---------------------------------------------------------------------
1. Ι Εξαιρ. πυκνό 1.248 1.053 683 543
2. ΙΙ Πυκνό 988 879 546 429
3. ΙΙΙ Λιγότερο πυκνό 728 585 410 815
4. IV Αραιό 488 410 278 205
---------------------------------------------------------------------

2. Σε περίπτωση κλίσεων πάνω από 5% εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις της
παρ. 2 του άρθρ. 9 μειωμένες στο 50%.

***Ο υπότιτλος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρ. 10 αντικαταστάθηκαν ως άνω
από το άρθρ. 8 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 11.

Βυθομετρήσεις
(Λιμνών, θαλασσών, ποταμών)

"1. Για τη λήψη στοιχείων βαρυμετρικών σημείων, υπολογισμό και
μεταφορά τους σε διάγραμμα, χάραξη βυθομετρικών καμπυλών, μελάνωμα
σχεδίου, εκπόνηση αντιγράφου με μία διαφανή και πέντε κοινές
φωτοτυπίες, για κάθε στρέμμα, οι τιμές ορίζονται όπως ο παρακάτω
πίνακας : (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

---------------------------------------------------------------------
Ενδείξεις 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
---------------------------------------------------------------------
Α 728 291 145 73 29 14
Β 910 364 182 91 26 18
---------------------------------------------------------------------

Οι τιμές των ενδείξεων Α αντιστοιχούν σε βάθος μέχρι 3 μέτρων.

Οι τιμές των ενδείξεων Β αντιστοιχούν σε βάθος από 3 μέχρι 12
μέτρων".

***Η παρ. 1 του άρθρ. 11 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 9 του
Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Αι ανωτέρω τιμαί ισχύουν μέχρι αποστάσεως από της πλησιεστέρας
θέσεως προσεγγίσεως πλωτού μέσου, ενός χιλιομέτρου.

3. Πέραν της ανωτέρω αποστάσεως και εις περίπτωσιν βαθών μεγαλυτέρων
των 12 μέτρων ή όπου υφίστανται δυσκολίαι ειδικής φύσεως, επιβάλλουσαι
χρησιμοποίησιν μέσων και μεθόδων άλλων των προβλεπομένων, καθορίζεται
ιδιαίτερα τιμή μονάδος.

Αρθρο 12.

Τομαί εδάφους δια ταχυμέτρου

1. Δια την λήψιν στοιχείων ταχυμετρικώς, υπολογισμόν και μεταφοράν
τούτων επί διαγράμματος, σχεδίασιν δια μελάνης επί διαφανούς χάρτου
μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων (δια μήκος
τομής L εις εκατόμετρα) υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού
και χωροσταθμικού δικτύου, αι τιμαί ορίζονται:

α) Δια τομάς υπό κλίμακα :1:100 έως και 1:500 εις Δραχ. 100+200 L.

β) Δια τομάς και κλίμακα: 1:1000 έως και 1:5000 εις Δραχ. 50+100 L.

2. Αι ανωτέρω τιμαί αυξάνονται κατά 30% εις περίπτωσιν λήψεως
διατομών ή μηκοτομών ποταμών ή εντός υδάτων, άνευ πλωτού μέσου, εις δε
την περίπτωσιν χρήσεως πλωτού μέσου κατά 80%.

3. Εις περίπτωσιν καλύψεως υπό δένδρων (ως εν παρ. 8 του άρθρ. 8) αι
τιμαί του πίνακος αυξάνονται κατά 80%.

4. Εις περίπτωσιν προσσαλώσεως των χαρακτηριστικών σημείων των τομών
δια ξυλίνων ποσσάλων, έκαστον σημείον επιβαρύνεται με δρχ. 7.

Αρθρο 13.

Κτηματογραφικαί ταχυμετρικαί αποτυπώσεις
εν υπαίθρω

"1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, καταμέτρηση αυτών
ταχυμετρικά, καταμέτρηση επικειμένων, υπολογισμό και μεταφορά των ορίων
στο διάγραμμα, σύνθεση σχεδίου, αρίθμηση ιδιοκτησιών, σύνταξη
κτηματολογικών πινάκων (αριθμητικών και αλφαβητικών), εμβαδομέτρηση
ιδιοκτησιών, μελάνωμα σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου χαρτί με έξι
κοινές φωτοτυπίες αυτών, μία διαφανή φωτοτυπία των σχεδίων και πέντε
κοινές, για κάθε στρέμμα κτηματογραφουμένου εδάφους, οι τιμές ορίζονται
όπως ο κατωτέρω πίνακας:

(υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού
δικτύου).

---------------------------------------------------------------------
α/α Εμβαδόν κτήματος ΚΛΙΜΑΚΕΣ
σε στρέμματα 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
Για το Τμήμα δρχ. δρχ. δρχ. δρχ.
---------------------------------------------------------------------
1. Από 0 μέχρι 2 110 99 87 74
2. Από 2,001 μέχρι 5 95 86 76 64
3. Από 5.001 μέχρι 15 65 60 56 43
4. Από 15.001 μέχρι 30 45 40 38 31
5. Από 30,001 και άνω 30 24 22 19
---------------------------------------------------------------------

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 10 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

"2. Οι παρ. 3, 4, 7, 10 και 11 του άρθρ. 8 ισχύουν και προκειμένου
περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών προσαυξανομένων ποσοστιαία με
την αντίστοιχη τιμή κατηγορίας εδάφους Α της παρ. 1 του άρθρ. 8. Οι
παρ. 5 και 6 του άρθρ. 8 ισχύουν και προκειμένου περί κτηματογραφήσεων,
των παραπάνω τιμών της παρ. 1 του παρόντος προσαυξανομένων
αντιστοίχως".

***Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 10 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

3. Εις περίπτωσιν μονίμου σημάνσεως των ορίων των ιδιοκτησιών δια του
τύπου των πολυγωνικών σημείων, έκαστον σημαινόμενον όριον αμείβεται
κατά το άρθρ. 6 παρ. 2.

4. Εις περίπτωσιν κτηματογραφικής αποτυπώσεως και συγχρόνου
εκπονήσεως ταχυμετρικής και υψομετρικής αποτυπώσεως, επιπροστίθενται
εις τας τιμάς των ταχυμετρικών αποτυπώσεων αι ανωτέρω τιμαί της παρ. 1
του παρόντος μειωμέναι κατά ποσοστόν 20%.

5. Δια την σύνταξιν κτηματολογίου ζώνης χαράξεως έργων, αι ανωτέρω
τιμαί πλην των εξ άλλων κατηγοριών προσαυξήσεων λαμβάνουν πρόσθετον
αμοιβήν εκ δραχ. 520 ανά χιλιόμετρον άξονος έργου, λόγω λήψεως,
υπολογισμού και σχεδιάσεως των επί πλεόν απαιτουμένων ειδικών στοιχείων
και παράδοσιν εις 13πλούν των πινάκων και διαγραμμάτων εις κοινάς
φωτοτυπίας, πλεόν των επί διαφανούς χάρτου πρωτοτύπων.

Αρθρο 14.

Ταχυμετρικαί κτηματογραφικαί αποτυπώσεις
κατωκημένων εκτάσεων

"1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση, τη λήψη
των ορίων κ.λπ. στοιχείων ταχυμετρικώς, την μεταφορά τους στο σχέδιο,
τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και την σύνταξη
κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το μελάνωμα του
σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών,
δακτυλογράφηση πινάκων πάνω σε διαφανή χάρτη μαζί με έξι κοινές
φωτοτυπίες, μιας διαφανούς φωτοτυπίας των σχεδίων και πέντε κοινών
φωτοτυπιών για κάθε στρέμμα εδάφους που αποτυπώνεται, οι αμοιβές
ορίζονται όπως παρακάτω:

(Υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού
δικτύου).

---------------------------------------------------------------------
α/α Κατηγορία κάλυψης 1:500 1:1000 1:2000
δρχ. δρχ. δρχ.
---------------------------------------------------------------------
1. Ι Εξαιρετικά πυκνό 600 390 320
2. ΙΙ Πυκνό 455 325 260
3. ΙΙΙ Λιγότερο πυκνό 350 260 195
4. IV Αραιό 260 195 120
--------------------------------------------------------------------

Στην περίπτωση που πέραν της κτηματογραφικής αποτύπωσης απαιτείται
και κάθε επί πλέον τοπογραφική λεπτομέρεια εδάφους ή κατασκευών στις
ανωτέρω τιμές προστίθενται οι αντίστοιχες τιμές της παρ. 1 του άρθρου 9
μειωμένες κατά 60%".

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 11 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

"2. Η παρ. 10 του άρθρ. 8 και παρ. 3 και 4 του άρθρ. 10 ισχύουν και
για τις παραπάνω τιμές προσαυξανόμενες αντιστοίχως".

***Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 11 του
Π.Δ.515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 15.

Κτηματογραφικές αποτυπώσεις,
με ορθογώνιες συντεταγμένες
ή με άλλη μέθοδο, αστικών περιοχών

"1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση, την
οριζοντιογραφική αποτύπωση των ορίων των κατασκευών και όλων των
επικειμένων, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο
που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις
προδιαγραφές που αντιστοιχούν σ' αυτό το άρθρο, τη μεταφορά αυτών στο
σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και τη
σύνταξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το
μελάνωμα του σχεδιου και εκπόνηση αντιγράφου, την εμβαδομέτρηση
διοκτησιών, τη διακτυλογράφηση των πινάκων σε διαφανές χαρτί με έξι
κοινές φωτοτυπίες των σχεδίων, για κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους,
οι τιμές (εφόσον υπάρχει τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και
χωροσταθμικό δίκτυο) ορίζονται ως εξής:

Κλίμακα 1:100 1.850 δρχ.

Κλίμακα 1:200 1.470 δρχ.

Κλίμακα 1:500 1.150 δρχ.

Σε περίπτωση ανάθεσης και ταυτόχρονης εκπόνησης υψομετρίας, οι τιμές
προσαυξάνονται κατά 10%.

***Ο υπότιτλος και η παρ. 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθρ. 12 του
Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Αι παρ. 3 του άρθρ. 9 και 2 του άρθρ. 10 ισχύουν και δια τας
ανωτέρω τιμάς, προσαυξανομένων τούτων αντιστοίχως.

Αρθρο 915.

Σύνταξη διαγραμμάτων
και πινάκων αναλογισμού

Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα, που έχει συνταχθεί σε
κλίμακα προβλεπόμενη στις διατάξεις του Νομ. 653/1977 (ΦΕΚ 214 Α'), των
εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών, την προσκύρωση ή την τακτοποίηση
ιδιοκτησιών για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τη
χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό
του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται και την
εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους και της
κατηγορίας όλων των επικείμενων των ιδιοκτησιών, ως και την
εμβαδομέτρηση των ομόρων οπισθίων ιδιοκτησιών, τη σύνταξη του
κτηματολογικού πίνακος όπως τούτο ορίζεται από τις διατάξεις του Νομ.
653/1977, την παράδοση στον Εργοδότη μιας διαφανούς και δεκαπέντε απλών
φωτοτυπιών όλων των ανωτέρω στοιχείων, η αμοιβή υπολογίζεται ως ο
κατωτέρω πίνακας:

---------------------------------------------------------------------
α/α Πυκνότητα όψεων τιμή εφαρμογής
ιδιοκτησιών (μονάδες (σε δραχμές)
ανά χιλιόμετρο)
---------------------------------------------------------------------
1. Από 1 - 40 48.000
2. " 41 - 55 57.000
3. " 56 - 70 66.000
4. " 71 - 80 75.000
5. " 81 και άνω 84.000
---------------------------------------------------------------------

***Το άρθρ. 15α προστέθηκε από το άρθρ. 13 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989
(ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 16.

Φωτοπροσδιορισμοί

"1. Για την αναγνώριση στο έδαφος, βάσει αεροφωτογραφιών,
φωτοσταθερών σημείων, σύνταξη σκαρφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρηση,
υπολογισμό συντεταγμένων και υψομέτρων για κάθε σημείο, η τιμή ορίζεται
όπως ο παρακάτω πίνακας:

---------------------------------------------------------------------
α/α Κλίμακα Διατομών Ταχυμετρικώς
του διαγράμματος
που θα αποδοθεί δρχ. δρχ.
---------------------------------------------------------------------
1. Μέχρι 1:2000 2.300 130
2. Από 1:5000 έως
1:20000 2.800 130
---------------------------------------------------------------------

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 14 του Π.Δ. 515/4-5
Οκτ.1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Εις περίπτωσιν μονίμου σημάνσεως των φωτοσταθερών σημείων
επισπροστίθεται η τιμή της αντιστοίχου σημάνσεως ως αύτη έχει καθορισθή
εν τοις παρ. 1 του άρθρ. 5 ή 2 του άρθρ. 6.

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην η Υπηρεσία ήθελε παράσχη εις τον ανάδοχον
ηλεκτρονικά μέσα δια την μέτρησιν των αποστάσεων, εκ των ανωτέρω τιμών
αφαιούνται δραχ. 65 ανά σημείον.

4. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων
ήθελε γίνη υπό της Υπηρεσίας δια της συμπληρώσεως ειδικού εντύπου υπό
του αναδόχου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού, εκ των
ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχ. 117 ανά σημείον.

Αρθρο 17.

Φωτογραμμετρικαί εργασίαι

Αι τιμαί μονάδος των φωτογραμμετρικών εργασιών, λόγω του ιδιοτύπου
των εργασιών αυτών και της επιδράσες ειδικών παραγόντων εις την
εκάστοτε περίπτωσιν εκτελέσεως αυτών, (όπως είναι το μέγεθος και το
σχήμα της αποτυπωτέας εκτάσεως, η χρησιμοποίησις των καταλληλοτέρων
αεροφωτογραφικών πτήσεων, η επιλογή των καταλληλοτέρων οργάνων
αποδόσεως καθώς και ο σκοπός δι' ον προσδιορίζονται τα συνταχθησόμενα
διαγράμματα) καθορίζονται, δι' εκάστην περίπτωσιν, δι' αποφάσεως του
Υπουργού Δημοσίων Εργων.

Αρθρο 18.

Εφαρμογαί ρυμοτομικών μελετών

Προκειμένης εφαρμογής ρυμοτομικής μελέτης ισχύουν τα κάτωθι:

1. Δια τον ακριβή προσδιορισμόν των αξόνων των οδών η αμοιβή ορίζεται
εις δραχ. 390 ανά σημείον.

2. Εις περίπτωσιν υπάρξεως σοβαρών εμποδίων, εμποδιζόντων την
ορατότητα, η τιμή αυξάνεται κατά 80%.

3. Ο προσδιορισμός κορυφών οικοδομικών τετραγώνων ή πολυγώνων
αμείβεται με δραχ. 104 ανά κορυφήν.

4. Η μεταφορά διανομής οικοπέδων επί του εδάφους αμείβεται δια δραχ.
585 ανά οικόπεδον.

5. Η μόνιμος σήμανσις των σημείων των αξόνων, των κορυφών των
οικοδομικών τετραγώνων και οικοπέδων, αμείβεται κατά το άρθρο 6 παρ. 2.

6. Η μελέτη διανομής επί χάρτου των προβλεπομένων οικοπέδων αμείβεται
δια δραχ. 65 ανά οικόπεδον.

7. Η διπλή γεωμετρική χωροστάθμησις των αξόνων των οδών, των
κρασπέδων, των κατωφλίων κλπ. προς μελέτην ερυθράς και μελέτην
αποχετεύσεων αμείβεται δια δραχ. 3,250 ανά χιλιόμετρον.

Αρθρο 19.

Χάραξις σηράγγων

Εις περίπτωσιν χαράξεως σηράγγων, αι μεν κοιναί τοπογραφικαί εργασίαι
αμείβονται δια των αντιστοιχουσών εις αυτάς τιμών αμοιβών, δια τας
ειδικάς δε τοιαύτας καθορίζονται ιδιαίτεραι τιμαί μονάδος.

Αρθρο 20.

Εφαρμογές υδραυλικών μελετών

"Για την εφαρμογή υδραυλικών μελετών ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Αρδευτικά - αποστραγγιστικά και σχετικά οδικά δίκτυα.

Για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό του άξονα του έρβου, τη
γωνιομέτρηση, τη πλευρομέτρηση, την πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη
γεωμετρική χωροστάθμισή του, τους υπολογισμούς, τις σχεδιάσεις, το
μελάνωμα, την κατά μήκος τομή, τις κατά πλάτος τομές κ.λπ., με δύο
κοινές φωτοτυπίες, δραχμ. 6.500 ανά χιλιότμετρο ομάδας παραλλήλων έργων
και δραχμ. 5.200 ανά χιλιόμετρο, όπου δεν υπάρχουν παράλληλα έργα.

2. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από δένδρα, σύμφωνα με τη
έννοια της παρ. 9 του άρθρ. 8, ανεξάρτητα εάν απαιτείται ή όχι
μετατόπιση του άξονα του έργου, οι παραπάνω τιμές της παρ. 1 του
παρόντος προσαυξάνονται κατά 80%. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται
από νερά οι παραπάνω τιμές των εργασιών της παρ. 1 προσαυξάνονται κατά
30% αν δεν απαιτείται "χρήση πλωτού μέσου και όταν απαιτείται χρήση
πλωτού μέσου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού κατά 80% ανεξάρτητα αν
απαιτείται η όχι μετατόπιση του άξονα του έργου".

***Ο υπότιτλος και οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το
άρθρ.15 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

3. Επί λοφωδών εδαφών (εγκαρσίων κλίσεων 5-20%) γίνεται προσαύξησις
κατά 20% και επί ορεινών (εγκαρσίων κλίσεων 20% και άνω) κατά 50% των
τιμών της παρ. 1 του παρόντος.

4. Η επί πλεόν των κανονικών σημείων απαιτουμένη μόνιμος σήμανσις
αμείβεται δια δραχ. 130 ανά σημείον.

5. Τ' ανωτέρω εν παρ. 1 του παρόντος ως προς τας εργασίας και την
τιμήν ανά χιλιόμετρον ισχύουν αναλόγως προκειμένου καιπερί εφαρμογών
επί του εδάφους μελέτης διευθετήσεως χειμάρρων ή περί εφαρμογής μελέτης
μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων εκτός πόλεως.

6. Η απ' ευθείας χάραξις εξωτερικών υδραγωγείων, αμείβεται με δραχ.
5,850 ανά χιλιόμετρον. Η τιμή αύτη ισχύει και δια την περίπτωσιν
υπάρξεως προμελέτης εξωτερικών υδραγωγείων και δια εδάφη πάσης φύσεως
από απόψεως κλίσεων. Η ανωτέρω παρ. 2 του παρόντος, της προσαυξήσεως
λόγω καλύψεως, ισχύει προκειμένου και δια τας χαράξεις ή εφαρμογάς
τούτων.

Αρθρο 21.

Λήψις στοιχείων αποτυπώσεως και σχεδίασις
οχετών και γεφυρών

Δια την λήψιν των απαιτουμένων στοιχείων εν υπαίθρω προς αποτύπωσιν
υπαρχόντων οχετών και γεφυρών οιασδήποτε μορφής ανοίγματος και μήκους,
ήτοι λήψιν διαστάσεων γενικώς ως και υψομέτρων πυθμένος (κοίτης)
εσωρραχίου φορέως και στέψεως δια μεταλλικής μετροταινίας και
ταχυμέτρου, σχεδίασιν εν γραφείω τούτων εν κατόψει, διατομής και κατά
μήκος τομής υπό κατάλληλον κλίμακα, εκπόνησιν αντιγράφου επί διαφανούς
χάρτου και εκτύπωσιν πέντε κοινών φωτοτυπιών, ορίζεται τιμή ως ανωτέρω.

α) Δι' έκαστον αποτυπούμενον ως άνω τεχνικόν έργον ενός ανοίγματος ή
και περισσοτέρων αλλ' ίσων τοιούτων, δραχ. 390 κατά τεμάχιον.

β) Εις περίπτωσιν ανίσων ανοιγμάτων δραχ. 455 κατά τεμάχιον.

Αρθρο 22.

Χαρτογραφικαί εργασίαι

Η δια διαφόρους σκοπούς σύνθεσις χαρτών εκ διαφορών κλιμάκων και
προελέυσεως στοιχείων (υφιστάμενοι χάρται, φωτογραφίαι, εργασίαι
εδάφους κλπ.) αποτελεί αντικείμενον ιδιαιτέρας συμφωνίας μεταξύ
Εργοδότου και Αναδόχου.

Αρθρο 23.

Επίβλεψις τοπογραφικών εργασιών

Η επίβλεψης τοπογραφικών εργασιών εν γένει, αμείβεται δια ποσοστού
επί της αμοιβής αυτών ως κατωτέρω:

Μέχρι αμοιβής 100.000 δραχμών ποσοστόν 10%
Δια την υπέρ τας 100.000 και μέχρι
500.000 ποσοστόν 7%
Δια την υπέρ τας 500.000 δραχ. ποσοστόν 4%

Αρθρο 24.

Προσαυξήσεις αμοιβών επιβλέψεως τοπογραφικών
εργασιών εκτός έδρας

Εάν αι εκτελούμενοι τοπογραφικαί εργασίαι κείνται εκτός της έδρας του
επιβλέποντος πέραν των 75 χιλ., η κατά το προηγούμενον άρθρον αμοιβήν
της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως των
εργασιών από της έδρας του επιβλέποντος.

α) Δι' απόστασιν πέραν των 75 χιλ. και μέχρι 150 χιλιομέτρων κατά
ποσοστόν 25%.

β) Δι' απόστασιν πέραν των 150 χιλιομέτρων κατά ποσοστόν 50%.

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Αρθρο 25.

Αμοιβή μελετών οδών και τεχνικών έργων
Καθορισμός αμοιβής μελετών οδών

1. Η αμοιβή Α δια την εκπόνησιν μελετών οδών ορίζεται εις δραχμάς ανά
χιλιόμετρον μελέτης οδού βάσει του τύπου:

"Α = (π. ρ. σ. 35.000 + Κ) . λ

***Ο τύπος της αμοιβής Α αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του
άρθρου 16 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Ενθα:

α) π: συντελεστής εξαρτώμενος εκ της κατηγορίας της οδού κατά τα
διαλαμβανόμενα εις το υπό του Υπουργείου Δημοσίων Εργων εγκεκριμένον
τεύχος 103/Ι-Β ως κάτωθι:

αα) Δι' οδούς τύπου Ε-Ζ και Η π=1

αβ) Δι' αρτηρίας τύπου Δ-Γ και Β π=1,30

αγ) Δια αυτοκινητοδρόμους διπλού κλάδου άνευ των παραλλήλων οδών
αμειβομένων ιδιαιτέρως π=1,60

αδ) Δια αυτοκινητοδρόμους δύο κλάδων εν ανισοσταθμία και με
παραλλήλους κλάδους, άνευ των παραλλήλων οδών αμειβομένων ιδιαιτέρως
π=1,90.

"β) Ο συντελεστής που εξαρτάται από το μήκος εκάστης μελετουμένης
οδού ως κάτωθι:

βα) Για μήκος L από 0 έως 1 χλμ. σταθερό ρ=2

ββ) Για μήκος L από 1 έως 5 χλμ. ρ=2,25 - 0,25 L

βγ) Για μήκος L πάνω από 5 χλμ. σταθερό ρ=1

βδ) Για την περίπτωση τ οδού με πολλά οδικά τμήματα, αποκαθιστόμενους
δευτερεύοντες δρόμους, παράλληλα δρόμους κλπ, τότε για κάθε κατηγορία
οδών της προηγουμένης περιπτ. α, υπολογίζεται ένας μέσος συντελεστής ρ
αό τον τύπο:
Σρ1L1
ρ = -----------
ΣL1

όπου:

L1 : το μήκος κάθε επιμέρους οδικού τμήματος και

ρ1 : ο αντίστοιχος συντελεστής ρ'".

***Η περίπτ. β' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 16 του
Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

γ) σ: συντελεστής εξαρτώμενος εκ των εδαφικών συνθηκών ως κάτωθι:

γα) Δι' έδαφος πεδινόν (κλίσεις 0-5%) σ=1,00
γβ) Δι' έδαφος λοφώδες (κλίσεις 5-20%) σ=1,20
γγ) Δι' έδαφος ορεινόν (κλίσεις 20-50%) σ=1,40
γδ) Δι' έδαφος εξόχως ορεινόν (κλ. άνω του 50%) σ=1,70

δ) Κ: συντελεστής εξαρτώμενος εκ της καλύψεως ως κάτωθι:
δα) Δι' έδαφος γυμνόν ή ελαφρώς δασωμένον Κ=0

δβ) Δια ζώνην διαβιβάσεως, κεκαλυμμένην δια δένδρων ή οιασδήποτε
φύσεως θάμνων τοιαύτης πυκνότητος και ύψους ώστε να παρεμποδίζεται η
εκτέλεσις των εργασιών σκοπεύσεων και μετρήσεων, Κ=5.500 (δραχμαί ανά
χιλιόμετρον οδού).

δγ) Δια εξαιρετικώς πυκνήν δάσωσιν, τοιάυτην ώστε να απαιτούνται
εργασίαι διανοίξεως διαδρόμων ή συνεχείς μετατοπίσεις του άξονος της
χαράξεως, Κ=10.000 (δραχμαί ανά χιλιόμετρον οδού).

ε) λ: ο κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 συντελεστής.

2. Αι ανωτέρω προσαυξήσεις του εδαφ. δ' της παρ. 1 του παρόντος λόγω
καλύψεως, αναφέρονται εις το κατά το κατωτέρω άρθρ. 26, 3ον στάδιον
μελέτης (εργασίαι χαράξεως υπαίθρου ή μελέτη εφαρμογής) και
καταβάλλονται εξ ολοκλήρου εις το στάδιον τούτο μη υπαγόμεναι εις την
ποσοστιαίαν κατανομήν του άρθρ. 27, υπολογίζονται δε επί του
πραγματικού μήκους, του κεκαλυμμένου κατά περίπτωσιν εδάφους, του
προκύπτοντος εκ του συνταχθησομένου πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού.

"3. Για τον υπολογισμό της αμοιβής μελέτης, το μήκος του οδικού
άξονα, ορίζεται κατά στάδιο, ως ακολούθως:

α) Για την αναγνώριση: Το μήκος όλων των λύσεων που μελετήθηκαν
σύμφωνα με τις εντολές του Εργοδότη, όπως επίσης και των παραλλαγών
που διερευνήθησαν και παρουσιάστηκαν από την μελέτη και κρίνονται από
τον Εργοδότη αναγκαίες ή πρόσφορες για την επιλογή της
ικανοποιητικότερης λύσης.

Οι προς πληρωμή μελετηθείσες λύσεις οδεύσεως διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες για τον καθορισμό της τιμής μονάδος της αμοιβής τους:

αα) Κύριες λύσεις (μία για κάθε ξεχωριστή γενική κατεύθυνση) που
αμείβονται με το ποσοστό της αμοιβής που καθορίζουν οι διατάξεις του
άρθρ. 27.

αβ) Δεύτερες λύσεις (μία για κάθε κύρια λύση) που αμείβονται με τα
3/4 της αμοιβής της κύριας λύσης.

αγ) Λοιπές λύσεις που αμείβονται με το μισό της αμοιβής της κύριας
λύσης.

β) Για την προμελέτη και την οριστική μελέτη το τμήμα που μελετήθηκε
κατά τη μηκοτομή της όδευσης".

***Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρ. 16 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

4. Εις τας περιπτώσεις βελτιώσεως υφισταμένης οδού εφαρμόζεται επί
της τιμής Α η προσαύξησις του άρθρ. 54.

"5. Σε περίπτωση κατά την οποία ανατεθεί η εκπόνηση μόνο της μελέτης
αναγνώρισης (ή η όλη μελέτη περιορισθεί μόνο στο στάδιο αυτό) τότε η
αμοιβή της μελέτης αναγνώρισης προσαυξάνεται κατά 30%".

***Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 του άρθρ. 16 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 26.

Στάδια μελέτης

Τα στάδια μελέτης, εις α αναφέρεται το παρόν Κεφάλαιον είναι τα
κάτωθι:

1. Στάδιον 1ον: Μελέτη αναγνωρίσεως οδού.

2. Στάδιον 3ον: Οριστική μελέτη οδού, περιλαμβάνουσα την εργασίαν
υπαίθρου (μελέτη εφαρμογής) και γραφείου, ή εις περίπτωσιν εκπονήσεως
της μελέτης επί υπάρχοντος τοπογραφικού την εργασίαν γραφείου και την
μελέτην εφαρμογής.

"4. Το κτηματολόγιο της απαλλοτριωτέας για την οδό Ζώνης καταλήψεως
μπορεί να συνταχθεί μετά την έγκριση της προμελέτης της οδού και πριν
από την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, κατόπιν εντολής του εργοδότου".

***Η παρ. 4 προστέθηκε από το άρθρ. 17 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989
(ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 27.

Κατανομή αμοιβής κατά στάδια

1. Η ολική αμοιβή μελέτης οδού κατανέμεται κατά στάδια, ως κάτωθι:

Ποσοστόν

α) Δια την μελέτην αναγνωρίσεως οδού 10%
β) Δια την προμελέτην 30%
γ) Δια την οριστικήν μελέτην 60%

2. Εις περίπτωσιν συντάξεως οριστικής μελέτης, επί υπάρχοντος
τοπογραφικού διαγράμματος, το ως άνω ποσοστόν 60% επιμερίζεται μεταξύ
αυτής και της μελέτης εφαρμογής επί του εδάφους εις 40% και 20%
αντιστοίχως.

Αρθρο 28.

Τρόπος αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού

Η αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού καθορίζονται, πλην αν αύτη
άλλως δι' ειδικών διατάξεων του παρόντος ορίζεται, εις ποσοστά επί τοις
εκατόν επί της αξίας των μελετωμένων έργων, είτε αυτοτελώς λαμβανομένων
είτε αθροιστικώς κατά τμήματα οδού, αναλόγως της κατηγορίας, εις ην
ταύτα ανήκουν, κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα.

Αρθρο 29.

Ορισμοί τεχνικών έργων οδού

1. Ως τεχνικά έργα της οδού νοούνται δια την εφαρμογήν του παρόντος
αι πάσης φύσεως γέφυραι, οχετοί, πτερογότοιχοι, τοίχοι αντεπιστροφής,
τοίχοι αντιστηρίξεως, στραγγιστήρια, έργα προστασίας πρανών, σήραγγες
κλπ.

2. Ως άνοιγμα οχετού ή γέφυρας νοείται το θεωρητικόν τοιούτον του
φορέως.

Αρθρο 30.

Κατηγορίαι τεχνικών έργων οδού

1. Δια τον καθορισμόν της αμοιβής του Μελετητού, τα πάσης φύσεως
τεχνικά έργα της οδού κατατάσσονται εις τας κάτωθι πέντε κατηγορίας:

α) Εργα Α' Κατηγορίας: Εις την κατηγορίαν ταύτην θεωρούνται ως
ανήκοντα άπαντα τα επί μέρους τεχνικά έργα της οδού ανοίγματος μέχρι
και 6,00μ., βάσει τύπων χορηγουμένων υπό της Υπηρεσίας, τα
προστατευτικά έργα, οι τοίχοι αντιστηρίξεως ύψους μέχρι και 8μ. ως και
οι τοίχοι αντεπιστροφής μέχρι του αυτού ως άνω ύψους και πέραν του
μήκους 1,5 Η + 2,00 μ. από της εξωτερικής παρειάς του αντιστοίχουν
βάθρου (ένθα Η το ύψος του τοίχου εις το σημείον επαφής μετά του
βάθρου) ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής και στατικής μορφής αυτών, πλην
των έργων των υπαγομένων εις τας ακολούθους Β,Γ,Δ και Ε κατηγορίας ή
των αμειβομένων δι' ετέρων κανονισμών.

β) Εργα Β' Κατηγορίας: Εις την κατηγορίαν ταύτην ανήκουν τα συνήθη
τεχνικά έργα της οδού από ανοιγμ. 6,01 μ. και άνω ή τεχνικά έργα
μικροτέρου ανοίγματος τα οποία δεν δύνανται να υπαχθούν εις τύπους
χορηγουμένους υπό της υπηρεσίας και η μελέτη των οποίων απαιτεί
σύνταξιν στατικών υπολογισμών, ως και οι τοίχοι αντιστηρίξεως και
αντεπιστροφής ύψους άνω των 8μ.

γ) Εργα Γ' Κατηγορίας : Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται τεχνικά
έργα οδού ανεξαρτήτως ανοίγματα και προϋπολογισμού εφ' όσον συντρέχει
μία εκ των κάτωθι αναφερομένων περιπτώσεων δυσχερειών αφορωσών εις:

γα) Εργα μετά φορέων μεταλλικών ή εκ προεντεταμένου σκυροδέματος ή εκ
μικτού συστήματος εκ σιδηρών διατομών και ωπλισμένου σκυροδέματος.

γβ) Εργα μετά φορέων λοξών, γωνίας λοξότητος μικροτέρας των 70ο.

γγ) Εργα μετά καμπύλην φορέων εν οριζοντιογραφία, αντίνος Β
μικροτέρας του 10 L, ένθα L το άνοιγμα του τεχνικού.

γδ) Εργα μετά φορέων υπερστατικών.

γε) Εργα απαιτούνται ειδικήν μελέτην θεμελιώσεως.

γς) Εργα προσθηκών ή ενισχύσεων υφισταμένων τεχνικών έργων οδού.

γζ) Σήραγγες.

δ) Εργα Δ' Κατηγορίας: Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται δυσχερή
τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως ανοίγματα και προϋπολογισμού εφ' όσον
συντρέχουν δύο ή περισσότεραι εκ των εις το προηγούμενον εδάφ. γ της
παρ. 1 αναφερομένων περιπτώσεων δυσχερειών γα έως γζ.

ε) Εργα Ε' Κατηγορίας; Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται ιδιαιτέρως
δυσχερή τεχνικά έργα οδού χαρακτηριζόμενα ως τοιαύτα υπό του Συμβουλίου
Δημοσίων Εργων ή του αντιστοίχου Συμβουλίου ετέρου φορέως. Εις τα έργα
της κατηγορίας ταύτης, η αμοιβή καθορίζεται εκάστοτε ιδιαιτέρως
ανεξαρτήτως προς τας διατάξεις του παρόντος.

2. Γενικώς δια τον καθορισμόν της κατηγορίας εις ην υπάγεται τεχνικόν
τι έργον οδού και δια τον περαιτέρω υπολογισμόν της αμοιβής, έκαστον
τεχνικόν έργον νοείται εν τω συνόλω του ως ανήκον εις την κατηγορίαν,
εις ην ανήκει το δυσχερέστερον τμήμα αυτού, πλην των τοίχων
αντεπιστροφής πέραν του μήκους 1,5 Η + 2 από της εξωτερικής παρειάς του
αντιστοίχου βάθρου, ένθα Η το ύψος του τοίχου εις το σημείον επαφής
μετά του βάθρου, περί ων διαλαμβάνει η παρ. 3 του άρθρ. 31 του
παρόντος.

Αρθρο 31.

Προϋπολογισμός αναλόγως κατηγορίας τεχνικών έργων οδού

1. Ο προϋπολογισμός ΣΑ των έργων της κατηγορίας Α υπολογίζεται
αθροιστικώς κατά τμήματα οδού μήκους 3 χλμ., αρχής γενομένης από της
συμβατικής αρχής της οδού, του τελευταίου τμήματος θεωρουμένου ως
ακεραίου τοιούτου έστω και αν υπολείπηται των 3 χλμ.

2. Εκαστον τεχνικόν έργον ανήκον εις τα λοιπάς κατηγορίας Β, Γ, Δ και
Ε θεωρείται αυτοτελές και αμείβεται ιδιαιτέρως βάσει του εις τούτο
αντιστοιχούντος προϋπολογισμού.

3. Οι πτερυγότοιχοι γενικώς ως και οι τοίχοι αντεπιστροφής μέχρι
μήκους L = 1,5 Η + 2 μ. θεωρούνται ως ανήκοντες εις το τεχνικόν έργον
και συνυπολογίζονται εις τον προϋπολογισμόν αυτού. Οι πέραν του ανωτέρω
μήκους L=1,5 Η+2μ., τοίχοι αντεπιστροφής θεωρούνται ως τοίχοι
αντιστηρίξεως και η μελέτη αυτών αμείβεται κατά τας αντιστοίχους
διατάξεις, αναλόγως του ύψους των.

Αρθρο 32.

Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού

"Η αμοιβή Α για τις εργασίες μελετών τεχνικών έργων οδού ορίζεται
βάσει ποσοστών προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρ. 2, 3 και 4 με τους
κατωτέρω συντελεστές κ και μ;

-Για έργα κατηγορίας Α και Β:
κ = 0,90 μ = 17,00

- Για έργα κατηγορίας Γ: κ = 0,90
μ = 28,00

- Για έργα κατηγορίας Δ: κ = 1,40
μ = 35,00"

***Το άρθρ. 32 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 18 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 33.

Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού πολλαπλής εφαρμογής

"1. Σε περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης ενός τεχνικού έργου
της οδού κατηγορίας Β, Γ, Δ και Ε στο σύνολο αυτού, βάσει σχεδίων που
περιέχονται σε άλλο αυτοτελές έργο της ίδιας μελέτης ή βάσει σχεδίων
και πλήρους μελέτης που χορηγούνται από τον Εργοδότη, σαν αμοιβή του
Μελετητή για πλήρη μελέτη που τυχόν του ανατεθεί καταβάλλεται, πέρα από
την αμοιβή των προηγούμενων σταδίων της οριστικής μελέτης
(προκαταρκτικής και προμελέτης) κατά την παρ. 3 του άρθρ. 34 και
ποσοστό 10% της αμοιβής των επαναλαμβανομένων στοιχείων για γενικές
δαπάνες.

Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και χειμάρων ανεξάρτητα
από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή
μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος για
τις αμοιβές των υδραυλικών έργων".

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 19 του
Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Εάν στοιχεία τεχνικού τινός έργου (ως λ.χ. ένιοι ή πάντες οι
φορείς αυτού κλπ.) ληφθούν εκ μελέτης άλλου τεχνικού έργου του αυτού
οδικού τμήματος ή χορηγούνται υπό του Εργοδότου, τότε δια μεν την
κατάταξιν του έργου εις κατηγορίαν λαμβάνεται υπ' όψιν το σύνολον του
έργου, ο προϋπολογισμός όμως αυτού διαιρείται εις δύο μέρη ήτοι εις το
μέρος εις ο εχρησιμοποιήθησαν τα προϋφιστάμενα στοιχεία, εφ' εκατέρου
δε τούτων εφαρμόζονται τα αντίστοιχα ως άνω ποσοστά αμοιβής των άρθρ.
32 και 33 παρ. 1 του παρόντος.

3. Εαν εις δύο ή πλείονα τεχνικά έργα υπάρχουν όμοια στοιχεία εν όλω
ή εν μέρει, ως τεχνικόν έργον, εφ' ου εφαρμόζονται τα εξ αρχής πλήρη
ποσοστά, θεωρείται το έργον το έχον τον μεγαλύτερον προϋπολογισμόν, ενώ
δια τα υπόλοιπα εφαρμόζονται τα ως άνω μειωμένα ποσοστά επί του
προϋπολογισμού ενός εκάστου.

4. Προκειμένου περί μελέτης γεφυρών εχουσών ίσα ανοίγματα ή ομάδας
ίσων ανοιγμάτων, μετά αμφιερείστων φορέων εν γένει, καμπυλών ή
ευθυγράμμων, η αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης καθορίζεται,
κατά περίπτωσιν, αναλόγως της κατηγορίας εις ην υπάγεται το τεχνικόν
έργον, αλλά μετά την αφαίρεσιν της δαπάνης των πέραν των δύο φορέων,
όταν όλα τα ανοίγματα είναι ίσα, ή μετά την αφαίρεσιν της δαπάνης των
πέραν των δύο φορέων εκάστης ομάδος.

"5. Για μελέτες γεφυρών από προεντεταμένο σκυρόδεμα με φορέα συνεχή
με περισσότερα από δύο ανοίγματα και με πρόβλεψη κατασκευής του φορέα
κατά φάσεις ή με προώθηση του φορέα (με φορέα που κατασκευάζονται με
συνεχή εν προβόλων δόμηση) καθώς και για μελέτες γεφυρών που απαιτούν
δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο, η συνολική αμοιβή της κατηγορίας Δ
αυξάνεται κατά 50%".

***Η παρ. 5 προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρ. 19 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 34.

Κατανομή αμοιβής κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού

1. Τα στάδια μελέτης, εις α αναφέρονται αι αμοιβαί τεχνικών έργων της
οδού είναι τα εξής:

α) Στάδιον 1ον: Προκαταρκτική επεξεργασία και προγραμματισμός
αναγκαιουσών ερευνών.

β) Στάδιον 2ον: Προμελέτη.

γ) Στάδιον 3ον: Οριστική μελέτη.

2. Εις τα τεχνικά έργα κατηγορίας Α, τα στάδια 1 και 2 παραλείπονται.

3. Η ολική αμοιβή μελέτης κατανέμεται, κατά στάδια, ως κάτωθι:

α) Δια την προκαταρκτικήν εργασίαν και προγραμματισμόν αναγκαιουσών
ερευνών 10%

β) Δια την προμελέτην 30%

γ) Δια την οριστικήν μελέτην 60%

4. Δια την οριστικήν μελέτην των τεχνικών Α'
κατηγορίας 100%

"5. Η αμοιβή της προμελήτης καλύπτει την προμελέτη μέχρι δύο λύσεων
που διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους. Για περισσότερους από δύο λύσεις
και εφόσον αυτές ζητηθούν από τον Εργοδότη, τότε υπολογίζεται πρόσθετη
αμοιβή για κάθε λύση πέραν των δύο, ίση με 25% της αμοιβής της
προμελέτης της λύσης του επί πλέον προτείνεται".

***Η παρ. 5 προστέθηκε ως άνω από το άρθρ. 20 του Π.Δ.515/4-5 Οκτ.
1989 (ΦΕΚ Α'219).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Αμοιβή μελετών λιμενικών έργων

Αρθρο 35.

Αντικείμενον

1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν της
αμοιβής της μελέτης μόνον της ομάδος των θαλασσίων έργων ήτοι των
εξωτερικών και εσωτερικών λιμενικών έργων, ως ταύτα καθορίζονται εις
την οικείαν προδιαγραφήν.

2. Η αμοιβή των μελετών των λοιπών έργων των λιμένων ήτοι των έργων
ξηράς και ανωδομών, των συγκοινωνιακών, των μονίμων
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των μεταφορικών και ανυψωτικών
μηχανημάτων ως και του μηχανικού και ηλεκτρολογικού εν γένει εξοπλισμού
των λιμένων κλπ. περί ων αι οικείαι προδιαγραφαί, καθορίζεται κατά τας
οικείας περί αμοιβής μελετών των έργων τούτων διατάξεις συντασσομένων
δια τα έργα ταύτα ιδιαιτέρως ή ιδιαιτέρων προϋπολογισμών.

"3. Η αμοιβή μελέτης των μόνιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
και ανυψωτικών μηχανημάτων ω και του μηχανικού και ηλεκτρολογικού εν
γένει εξοπλισμού καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Οι χερσαίες μόνιμες μη στεγασμένες ή ημιστεγασμένες και
οικτιριακές Η/Μ εγκαταστάσεις θα αμοίβονται με τις διατάξεις των Η/Μ
κτιριακών εγκαταστάσεων εφ' οσον ακολουθούν τις αντίστοιχες αυτών
προδιαγραφές.

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει η κατωτέρω αντιστοιχία σταδίου μελέτης
Λιμενικού Εργου με την Η/Μ μελέτη Λιμενικού Εργου (κτιριακού).

ι. Προκαταρτική Λιμενικού Εργου, Η/Μ προμελέτη Λιμενικού έργου
(κτιριακού).

ιι. Προμελέτη Λιμενικού Εργου, Η/Μ Οριστική μελέτη Λιμενικών Εργων
(κτιριακών).

ιιι. Οριστική μελέτη Λιμενικού Εργου , Η/Μ μελέτη Εφαρμογής Λιμενικών
Εργων (κτιριακών).

β) Οι μεταφορικές και ανυψωτικές εγκαταστάσεις ως και οι
εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μελετώνται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές των Λιμενικών Εργων ήτοι των άρθρ. 166, 167 και 168 του
Π.Δ. 696/74 και αμοίβονται με συνολικό ποσοστό 75% της αντιστοίχου
αμοιβής των Η/Μ κτιριακών Εργων του ποσοστού αυτού κατανεμομένου εις
στάδια ως ακολούθως: α) Προκαταρκτική μελέτη 15%, β) Προμελέτη 25%, γ)
Οριστική μελέτη 35%.

γ) Οι εγκαταστάσεις αντλιοστασίων καυσίμων ακολουθούν τις
προδιαγραφές, τα στάδια και τις αμοιβές των Η/Μ εγκαταστάσεων
υδραυλικών Εργων".

***Η παρ. 3 προστέθηκε από το άρθρ. 21 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989
(ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 36.

Τρόπος αμοιβής

"Η αμοιβή μελέτης των λιμενικών έργων, στα οποία αναφέρεται η παρ. 1
του άρθρ. 35, υπολογίζεται σύμφωνα με το γενικό τύπο του άρθρ. 2 του
παρόντος και με τους συντελεστές που ορίζονται στο άρθρ. 38".

***Το άρθρ. 36 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 22 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 37.

Εκβαθύνσεις και επιχώσεις
χερσαίας ζώνης

1. Η μελέτη των εκβαθύνσεων ως και των όπισθεν των κυρίων λιμενικών
έργων, επιχώσεων, των αποσκοπουσών εις δημιουργίαν χερσαίων ζωνών,
αμείβεται επίσης δια ποσοστών επί του προϋπολογισμού αυτών, κατά τα
κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα. Ως χερσαία ζώνη δια την εφαρμογήν του
παρόντος νοείται η εκτεινόμενη πέραν του επί του κρηπιδώματος ή εν
συνεχεία τούτου, τυχόν κατασκευαζομένου πεζοδρομίου.

2. Εις περίπτωσιν έργων περιλαμβανόντων και τοιαύτας εργασίας,
συντάσσονται, δύο προϋπολογισμοί αντιστοίχως δια τας κυρίως λιμενικά
έργα και δια τας εκβαθύνσεις και την επίχωσιν χερσαίας ζώνης.

Αρθρο 38.

Αμοιβή μελετών

"1. Προκειμένου περί καθαρώς λιμενικών έργων, οι συντελεστές κ και μ
είναι οι εξής:

κ = 0,75 μ = 19,00

2. Προκειμένου περί μελετών εκβαθύνσεων ή επιχώσεων γενικά πίσω από
κρηπιδότοιχους, για διαμόρφωση χερσαίων παραλιακών ζωνών ή χώρων,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρ. 37, οι συντελεστές κ και μ είναι οι
εξής:

κ = 0,10 μ = 5,00

3. Η ολική αμοιβή Α κατανέμονται κατά στάδια ως εξής:

Προκαταρκτική έκθεση 14%
Προμελέτη 43%
Οριστική μελέτη 43%

***Το άρθρο 38 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 23 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 39.

Στάδια μελέτης - Κατανομή αμοιβής

Τα στάδια μελέτης, εις α αναφέρεται η αμοιβή του άρθρ. 38, είναι τα,
υπό των οικείων προδιαγραφών προβλεπόμενα και δη;

α) Η προκαταρτκτική έκθεσις μετά γενικού σχεδίου των προβλεπομένων
έργων, περιλαμβάνουσα έκθεσιν, γενικόν προσχέδιον των προτεινομένων
έργων και προϋπολογισμόν αυτών.

β) Η προμελέτη , περιλαμβάνουσα τεχνικήν έκθεσιν, χάρτας, σχέδια,
φωτογραφίας, πίνακας και τεύχη, και

γ) Η οριστική μελέτη, περιλαμβάνουσα τεχνικήν έκθεσιν, σχέδια και
τεύχη στατικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Αμοιβή Μελετών Εργων Πολιτικών Αερολιμένων

Αρθρο 40.

Αντικείμενον

1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν της
αμοιβής των μελετών των έργων υποδομής των πολιτικών αερολιμένων, ήτοι
διαδρόμων, τροχοδρόμων και δαπέδων σταθμεύσεως, συμφώνως προς τας
οικείας προδιαγραφάς.

2. Αι μελέται των λοιπών έργων πολιτικών αερολιμένων αμείβονται κατά
τας οικείας διατάξεις αμοιβών της κατηγορίας, εις ην έκαστον έργον
ανήκει.

"3. Η αμοιβή των μελετών ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σημάνσεως
διαδρόμων αερολιμένων καθορίζεται κατά τας περί αμοιβής μελετών
ηλεκτροφωτισμού των κυκλοφοριακών μελετών διατάξεις".

***Η παρ. 3 προστέθηκε από το άρθρ. 24 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989
(ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 41.

Τρόπος αμοιβής

"Η αμοιβή των μελετών των έργων, στα οποία αναφέρεται η παρ. 1 του
άρθρ. 40, υπολογίζεται σύμφωνα με το γενικό τύπο του άρθρ. 3 και με
τους συντελεστές που ορίζονται στο άρθρ. 43".

***Το άρθρ. 41 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 25 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 42.

Στάδια μελέτης

Τα στάδια της μελέτης των έργων υποδομής πολιτικών αερολιμένων,
συμφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς, είναι τα κάτωθι

α) Μελέτη σκοπιμότητος, αναγνώρισις και επιλογή θέσεως αερολιμένος.

β) Προμελέτη.

γ) Οριστική μελέτη, περιλαμβάνουσα την κυρίως τεχνική μελέτην.

Αρθρο 43.

Αμοιβή μελετών

"1. Οι συντελεστές κ και μ για τον υπολογισμό της αμοιβής μελετών
έργων πολιτικών αερολιμένων είναι οι εξής:

κ = 1,30 μ = 25,00

2. Η ολική αμοιβή Α κατανέμονται κατά στάδια ως εξής:

α) Μελέτη σκοπιμότητας 14%
β) Προμελέτη 43%
γ) Οριστική Μελέτη 43%.

***Το άρθρο 43 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 26 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Αμοιβή Κυκλοφοριακών Μελετών

Αρθρο 44.

Αντικείμενο - Ορισμοί

1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν της
αμοιβής των, κατά τας προδιαγραφάς κυκλοφοριακών μελετών συντασσομένων
μελετών α) κυκολοφοριακών κόμβων, β) αστικών ελευθέρων και ταχειών
λεωφόρων και αστικών εν γένει οδών και γ) σημάνσεως και φωτεινής
σηματοδοτήσεως τούτων.

2. Ως κυκλοφοριακοί κόμβοι δια την εφαρμογήν του παρόντος θεωρούνται,
εν τη εφαρμογή του παρόντος, αι διασταυρώσεις δύο οδικών αρτηριών, εφ'
όσον εν τη περιοχή διασταυρώσεως αυτών εξασφαλίζεται το σύνολον ή μέρος
των δυνατών συνδέσεων μεταξύ των, επί των αρτηριών τούτων,
κυκλοφορούντων ρευμάτων. Απλαί ανισόπεδοι διασταυρώσεις, άνευ
συνδέσεων, δεν θεωρούνται κόμβοι. Ο κόμβος θεωρείται εκτεινόμενος μέχρι
των εγκαρσίων διατομών των διασταυρουμένων αρτηριών, εις ας
αποκαθίσταται η κανονική διατομή (αρχικόν πλάτος) εκάστης τούτων,
ουδεμίας υπαρχούσης (ή απομενούσης) πλέον μεταβολής, μονοπλεύρου ή
αμφιπλεύρου, εκ διαπλατύνσεως ή στενώσεως.

"3. Ως αστικές οδοί (ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι κ.λπ. αστικέςε
οδοί) για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι οδοί που μελετώνται:

α) Σε περιοχές υπαγόμενες σε σχέδιο πόλης.

β) Σε περιοχές που είναι οικιστικά αναπτυγμένες, και αντιμετωπίζεται
από την μελέτη ή ένταξη των έργων της οδού στον οικιστικά αναπτυγμένο
χώρο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη σύμβαση ή καλύπτεται με ειδική
εντολή του Εργοδότη.

γ) Σε περιοχές που προβλέπεται να ενταχθούν σε σχέδιο πόλης ή σε
οικισμούς, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη σύμβαση ή καλύπτεται με
ειδική εντολή του Εργοδότη.

4. Το σύνολο των κόμβων και οδικών τμημάτων κάθε ενιαίου και συνεχούς
τμήματος αστικής οδού θεωρείται ως ενιαίο έργο".

***Οι παρ. 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ.
27 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

"5. Κάθε κυκλοφοριακός κόμβος υπεραστικής οδού που δεν εντάσσεται σε
αστικό τμήμα αυτής, αποτελεί ανεξάρτητο έργο και αμείβεται με ξεχωριστό
προϋπολογισμό.

6. Η μελέτη υπεραστικής οδού, που περιλαμβάνει αστικά τμήματα,
αμείβεται για αυτά και μόνο ως μελέτη αστικής οδού.

7. Η αμοιβή για την μελέτη αστικών εν γένει οδών και κυκλοφοριακών
κόμβων υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρ. 45, 46, 47 και 48.
Στις περιπτώσεις βελτίωσης, διαπλάτυνσης ή εν γένει διαρρύθμισης
αστικών οδών ή κόμβων εφαρμόζεται η προσαύξηση του άρθρ. 54.

8. Οι μελέτες ηλεκτροφωτισμού των υπεραστικών, αστικών οδών και
κυκλοφοριακών κόμβων συντάσσονται σε δύο στάδια ήτοι αυτά της
προμελέτης και οριστικής μελέτης ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 της αμοιβής αυτών
αντιστοιχούσης στα στάδια οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής των
Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων με αντίστοιχα ποσοστά της πλήρους
αμοιβής αυτών ήτοι 35% και 40%.

***Οι παρ. 5, 6, 7 και 8 προστέθηκαν από την παρ. 2 του άρθρ. 27 του
Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 45.

Τρόπος αμοιβής μελετών

"1. Οι αμοιβές μελετών κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών
υπολογίζονται κατά στάδια μελέτης με βάση γενικό τύπο του άρθρ. 2 και
με τους συντελεστές που ορίζονται στα άρθρ. 47 και 48".

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 28 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ
1989 (ΦΕΚ Α'219).

2. Η συνολική αμοιβή της μελέτης προκύπτει ως άθροισμα των επί μέρους
αμοιβών και δη αφ' ενός μεν της αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης,
υπολογιζομένης εις ποσοστά επί του προϋπολογισμού αυτής, και αφ' ετέρου
της αμοιβής της προμελέτης, της οριστικής μελέτης και της μελέτης
εφαρμογής, υπολογιζομένης επίσης εις ποσοστά επί του προϋπολογισμού
αυτών.

Αρθρο 46.

Περιεχόμενα προϋπολογισμών

1. Εις τον προϋπολογισμόν δια την αμοιβήν της προκαταρκτικής μελέτης
εκτιμώνται και περιλαμβάνονται, εκτός του κυρίως κυκλοφοριακού έργου
εις ο αφορά η μελέτη, και αι δαπάναι οχετών και γεφυρών, τοίχων
αντιστηρίξεως, αποχετεύσεως και ηλεκτροφωτισμού, μετατοπίσεως των
εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, προσωρινών έργων
εξυπηρετήσεως της κυκλοφοριίας κατά την διάρκειαν εκτελέσεως του υπό
μελέτην έργου και γενικώς αι δαπάναι πάντων των προσωρινών ή οριστικών
έργων, των απαιτουμένων προς ολοκλήρωσιν της λειτουργίας του
μελετωμένου έργου, ενώ εις τον προϋπολογισμόν δια την αμοιβήν της
προμελέτης, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής
περιλαμβάνεται μόνον η δαπάνη του κυρίως κυκλοφοριακού έργου, της
αμοιβής προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής των λοιπών
ως άνω έργων υπολογιζομένης και καταβαλλομένης κατά τας οικείας
διατάξεις αμοιβής μελετών της κατηγορίας εις η έκαστον των έργων τούτων
ανήκει. Εις αμφοτέρους τους ανωτέρω προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται
αι δαπάναι τοπογραφικών εργασιών και απαλλοτριώσεων.

2. ***Καταργήθηκε από το άρθρ. 29 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989, ΦΕΚ Α'
219.

Αρθρο 47.

Αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης

"1. Προκειμένου για την αμοιβής προκαταρκτικής μελέτης οι συντελεστές
κ και μ είναι οι εξής:

κ = 0,10 μ = 7,50

2. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης υπολογίζεται με βάση τον
προϋπολογισμό της λύσης που εγκρίνεται και καλύπτει την προκαταρκτική
μελέτη μέχρι τριών λύσεων και σύμφωνα με το άρθρ. 152 του Π.Δ. 696/74,
ουσιωδών διαφερουσών μεταξύ των. Για περισσότερες από τρεις λύσεις και
εφόσον αυτές απαιτούνται, κατά την κρίση του Εργοδότη για πληρέστερη
διερεύνηση του θέματος, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για κάθε λύση
πλέον των τριών λύσεων, ίση με το 0,25 του ποσού αμοιβής της
προκαταρκτικής μελέτης της λύσης του επί πλέον μελετάται:

***Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ.30
του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

3. Η ως άνω αμοιβή δια την προκαταρκτικήν μελέτην επιμερίζεται εις
τας επί μέρους εργασίας αυτής κατά τα ανωτέρω ποσοστά:

α) Δια συλλογήν στοιχείων κυκλοφορίας
δι' επί τόπου μετρήσεων 5%

β) Δι' επεξεργασίαν παρεχομένων στοιχείων
προς κατάρτισιν του διαγράμματος κυκλοφοριακών
φόρτων 5%

γ) Δι' υπολογισμόν μελλοντικών κυκλοφοριακών
φόρτων 5%

δ) Δια σύνταξιν σκαριφημάτων αναγνωρίσεως
δυνατών λύσεων 15%

ε) Δια σύνταξιν σχεδίων παρουσιαζομένων
λύσεων 20%

ς) Δια σύγκρισιν λύσεων 10%

ζ) Δια μελέτην κυκλοφορίας κατά την
διάρκειαν της κατασκευής 5%

η) Δια μελέτην σταδιακής εκτελέσεως 5%

θ) Δι' υπολογισμόν κόστους 7%

ι) Δι' υπολογισμόν δαπανών χρήσεως 10%

ια) Δια κατά μήκος τομάς κλάδων 10%

ιβ) Δια διατομάς εις χαρακτηριστικάς θέσεις 3%

4. Εις περίπτωσιν παραλείψεως μιας ή πλειόνων των ως άνω εργασιών, ως
ρητώς θα καθορίζωνται εν τη οικεία συμβάσει ή ήθελεν εκ των υστέρων
διατάξη ο Εργοδότης λόγω του μη αναγκαίου ή λόγω της χορηγήσεως ταύτης
ή τούτων παρά του Εργοδότου, δεν καταβάλλεται εις τον Μελετητήν ή
αντίστοιχος αμοιβή.

5. ***Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρ. 30 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ.
1989, ΦΕΚ Α' 219.

Αρθρο 48.

Αμοιβή μελέτης

"1. Η αμοιβή Α των σταδίων της προμελέτης, οριστικής μελέτης και
μελέτης εφαρμογής υπολογίζεται με τα αναφερόμενα στα άρθρ. 2, 3 και 4
του παρόντος και με τους συντελεστές κ και μ ως ακολούθως:

κ = 1,00 μ = 15,00".

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 31 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Εάν, τη εντολή του Εργοδότου, διδομένης κατά το στάδιον συντάξεως
της μελέτης, ο Μελετητής προβή εις την εκπόνησιν μελέτης δύο ή
περισσοτέρων διαφορετικών λύσεων εις στάδιον προμελέτης ή οριστικής
μελέτης, η αμοιβή αυτού υπολογίζεται επί του αθροίσματος του
προϋπολογισμού των λύσεων τούτων. Εάν μέρος μόνον μιας λύσεως
παραλλάσσηται, τότε ο δεύτερος, τρίτος κ.λπ. προϋπολογισμός αφορά εις
το παραλασσόμενον τμήμα μόνον. Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις, δέον
να παρέχωνται επαρξή στοιχεία δια την σύγκρισιν των διαφόρων λύσεων και
ασφαλή εξαγωγήν συμπερασμάτων.

3. Η, κατά τα ανωτέρω, οριζομένη αμοιβή δια την προμελέτην, την
οριστικήν μελέτην και την μελέτην εφαρμογής επιμερίζεται κατά στάδια ως
ακολούθως:

α) Δια την προμελέτην 40%
β) Δια την οριστικήν μελέτην 50%
γ) Δια την μελέτην εφαρμογής 10%

"4. Τα παραπάνω ποσοστά των σταδίων μελέτης αποτελούν τις αμοιβές για
τις εργασίες που περιγράφονται σε αντίστοιχα άρθρα των προδιαγραφών, ως
ακολούθως:

- Στάδιο προμελέτης:

Στις παρ. 2, 8, 9 και 10 του άρθρ. 153.

- Στάδιο οριστικής μελέτης:

Στις παρ. 2, 9 και 10 του άρθρ. 154

- Στάδιο μελέτης εφαρμογής:

Στις παρ. α, β και ζ του άρθρ. 155".

***Η παρ. 4 προστέθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 31 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 49.

Αμοιβή μελετών σημάνσεως
και φωτεινής σηματοδοτήσεως

"1. Οι μελέτες σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως των αστικών ή
υπεραστικών οδών και κυκλοφοριακών κόμβων, αποτελούμενες από τα στάδια
προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης, αμείβονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρ. 3.

Οι συντελεστές κ και μ έχουν τις τιμές:

κ = 2,50 μ = 18,00

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 32 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ
1989 (ΦΕΚ Α'219).

2. Η ως άνω καθοριζόμενη αμοιβή, επιμερίζεται κατά στάδια, ως κάτωθι:

α) Δια την προκαταρκτικήν μελέτην
ποσοστόν 30%

β) Δια την οριστικήν μελέτην ποσοστόν 70%

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Διατάξεις γενικής εφαρμογής επί
μελετών Συγκοινωνιακών Εργων

Αρθρο 50.

Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται εφ' όλων γενικώς των
μελετών Συγκοινωνιακών έργων των κεφαλ. Α, Β, Γ και Δ του παρόντος
εκτός εάν άλλως, ειδικώς, ορίζηται εν αυταίς, όται αι ειδικαί αυτών
διατάξεις κατισχύουν των γενικών τοιούτων του παρόντος κεφαλαίου.

Αρθρο 51.

Περιλαμβανόμενοι εις την αμοιβήν
μελέτης δαπάναι

1. Εις την, κατά τας προηγουμένας διατάξεις, καθοριζόμενην αμοιβήν
μελέτης περιλαμβάνεται πάσα δαπάνη του Μελετητού, απαιτουμένη δια την
εντός ή εκτός της έδρας αυτού, εκπόνησιν της μελέτης, συμφώνως προς τα
οικείας προδιαγραφάς μελετών.

2. Δεν περιλαμβάνεται εις την κατά τα ανωτέρω αμοιβήν της μελέτης αι
δαπάναι και η αμοιβή δια τας κάτωθι εργασίας ή επί μέρους μελέτας:

α) Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, (περιλαμβανομένων
και των τοπογραφικών διαγραμμάτων εις τας θέσεις των τεχνικών εργων) ως
και των βυθομετρικών τοιούτων, αίτινες αμείζονται ιδιαιτέρως και κατά
τας οικείας διατάξεις αμοιβής, πλην των απαιτουμένων δια τας μελέτας
χαράξεως οδών υπολοίπων τοπογραφικών εργασιών των παρ. 1 και 2 του
άρθρ. 135 των οικείων προδιαγραφών μελετών οδοποιίας.

β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητος, εκτός αν άλλως ορίζηται
εις την οικείαν προδιαγραφήν ότε η αμοιβή αυτής, ως στάδιον της οικείας
μελέτης, περιλαμβάνεται εις την αμοιβήν μελέτης του έργου.

γ) Αι γεωλογικαί χαρτογραφήσεις και η σύνταξις γεωλογικών εκθέσεων
πάσης μορφής ή εκτάσεως ως και η εκτέλεσις πάσης φύσεως ερευνητικών
γεωλογικών εργασίων.

δ) Αι γεωτεχνικαί εκθέσεις ως και αι συναφείς ερευνητικαί και
εργαστηριακαί εργασίαι και η αξιολόγησις των εκ τούτων συμπερασμάτων.

ε) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικαί εργασίαι, έρευναι και μελέται.

ς) Αι έρευναι επί προτύπων.

ζ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και αμοιβαί, αι απαιτούμεναι δια την
έκδοσιν γνωμοδότησιν ειδικών συμβούλων, μετακαλουμένων υπό του
Μελετητού τη εντολή του Εργοδότου.

η) Αι δαπάναι δια την υποβολήν περισσοτέρων των, υπό των
προδιαγραφών, προβλεπομένων αντιγράφων της μελέτης ως και αι δαπάναι
δια την τυχόν εμφάνισιν αυτής εντύπου, υπό οιανδήποτε μορφήν, τη εντολή
του Εργοδότου. Η αμοιβή δια την υποβολήν περισσοτέρων των υπό των
προδιαγραφών προβλεπομένων αντιγράφων της μελέτης, ορίζεται εις το
διπλάσιον του, βάσει παραστατικών στοιχείων πληρωμής, κόστους αυτών.

θ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι μεταφράσεων ενεργούμεναι τη εντολή του
Εργοδότου.

ι) Η αμοιβή μελετών, αμειβομένων δι' ετέρων διατάξεων ή υπαγομένων
εις έτερα κεφάλαι του παρόντος.

Αρθρο 52.

Αμοιβή μελετών δι' ιδιαιτέρας
συμφωνίας

Η αμοιβή δια την εκτέλεσιν κατά το προηγούμενον άρθρον εργασιών ή
εκπόνησιν των αντιστοίχων μελετών, εφ' όσον δεν υφίσταται αντίστοιχος
διάταξις αμοιβής, ορίζεται ιδιαιτέρως, κατά περίπτωσιν, ομού μετά της
εντολής του Εργοδότου προς εκτέλεσιν τούτων.

Αρθρο 53.

Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια

1. Εις ην περίπτωσιν προηγούμενον στάδιον μελέτης εμελετήθη παρ'
άλλου Μελετητού ή παρέχονται παρά του Εργοδότου εις τον Μελετητήν πλήρη
στοιχεία των προηγουμένων σταδίων η συνολική αμοιβή του μελετωμένου
σταδίου μελέτης αυξάνεται κατά 10%, εκτός αν άλλως ορίζηται εν τη
οικεία προδιαγραφή ή εις τας οικείας διατάξεις αμοιβής.

2. Εις ην περίπτωσιν, τη εντολή του Εργοδότου ήθελε παραλειφθή η
εκπόνησις του πρώτου ή δευτέρου σταδίου έργου τινός ή και όλων των
προηγουμένων και ζητηθή η σύνταξις απ' ευθείας της μελέτης του τρίτου
ή τελευταίου σταδίου αυτής, άνευ παροχής υπό του Εργοδότου εις τον
Μελετητήν στοιχείων των παραλειπομένων σταδίων, τότε καταβάλλεται εις
τον Μελετητήν η αμοιβή των εκπονηθέντων σταδίων μελέτης, προσηυξημένη
κατά ποσοστόν 50% της αμοιβής, της αντιστοιχούσης εις τα παραλειφθέντα
στάδια, εκτός αν άλλως ορίζηται εν τη οικεία προδιαγραφή ή τω οικείω
κανονισμώ αμοιβής.

Αρθρο 54.

Αμοιβή μελέτης προσθηκών, προσαυξήσεων
και διαρρυθμίσεων

Η αμοιβή δια την σύνταξιν μελέτης διαρρυθμίσεων ως και προσθηκών ή
προσαυξήσεων καθ' οιανδήποτε έννοιαν, προσαυξάνεται κατά ποσοστόν 25%.

Αρθρο 55.

Εφαρμογαί μελετών υπό Εργοδότου

Ο Εργοδότης, δια πληρωμής της αμοιβής μελέτης τινός, καθίσταται
κύριος αυτής, δυνάμενος να την εφαρμόση εξ ολοκλήρου κατά τμήματα
οποιδήποτε, οποτεδήποτε και όποιασδήποτε φοράς άνευ καταβολής προσθέτου
αμοιβής εις τον Μελετήτήν υπό την προϋπόθεσιν ότι ουδεμία σχετική
πρόσθετος εργασία θέλει ζητηθεί από τον Μελετητήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Αμοιβαί Επιβλέψεως Συγκοινωνιακών Εργων

Αρθρο 56.

Αντικείμενον

Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν του
ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την επίβλεψιν και επιμετρήσεις των
συγκοινωνιακών έργων.

Αρθρο 57.

Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως

1. Εις την αμοιβήν επιβλέψεως περιλαμβάνεται αποζημίωσις δια την
απασχόλησιν και πάσα τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την
υπεύθυνον παρακολούθησιν των εκτελουμένων έργων, την χορήγησιν πλήρων
και λεπτομερών οδηγιών εις τον κατασκευαστήν του έργου δια την κατά τα
συμβατικά στοιχεία, την επιστήμην και τους κανόνας της τέχνης έντεχνον,
εμπρόθεσμον, και οικονομικήν εκτέλεσιν των εργασιών, την μέριμναν δια
την συμμόρφωσιν του αναδόχου προς τας συμβατικάς του υποχρεώσεις και
την περιφρούρησιν των συμφερόντων του Εργοδότου, την διενέργειαν
μικροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, την σύνταξιν λογαριασμών και
συγκριτικών πινάκων, την έγκαιρον σύνταξιν των πρωοτοκόλλων αφανών
εργασιών, την ζύγισιν και παραλαβήν υλικών, την φροντίδα λήψεως
απαιτουμένων δοκιμίων, τας μερικάς και την τελικήν επιμέτρησιν, την
εισήγησιν επί αιτήσεων παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την
εμπρόθεσμον απάντησιν και αντίκρουσιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του
αναδόχου του έργου, την παράστασιν κατά την παραλαβήν των εργασιών και
τον δέοντα χειρισμόν και απάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου
κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής, ως και την εις τα δικαστήρια παράστασιν
επί προσφυγών του αναδόχου, εάν ήθελε δοθή προς τούτο εντολή υπό του
Εργοδότου, καταβαλλομένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας
αμοιβής κατά το άρθρ. 102 του παρόντος.

2. Δεν περιλαμβάνονται εις την αμοιβήν επιβλέψεως:

α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και εκτελέσεις πάσης
φύσεως δοκιμών, βαρύνουσα, αναλόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον
ανάδοχον του έργου ή τον Εργοδότην.

β) Η αμοιβή δια την σύνταξιν μελέτης τροποποιήσεων της αρχικής
μελέτης είτε εν όλω είτε εν μέρει κατά μέρος αυτής. Εάν δοθή παρά του
Εργοδότου τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαίτερα αμοιβή εις τον
επιβλέποντα δια την σύνταξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζομένη
κατά τας οικείας διατάξεις.

γ) Η αμοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών
μονάδος, καταβαλλομένη ιδιαιτέρως, κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον
οριζόμενα.

Αρθρο 58.

Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης

"Η αμοιβή επίβλεψης της κατασκευής οδών και τεχνικών έργων τούτων,
λιμενικών έργων, έργων πολιτικής αεροπορίας, κυκλοφοριακών κόμβων και
αστικών οδών, σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης, ορίζεται σε ποσοστό
της πραγματοποιηθείσης δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασίων με βάση το
γενικό τύπο του άρθρ. 2.

Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται:

κ = 1,10 μ = 20,00

***Το άρθρ. 58 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 33 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 59.

Κατανομή αμοιβής επιβλέψεως

Η αμοιβή επιβλέψεως, δι' απάσας τας κατηγορίας συγκοινωνιακών έργων,
κατανέμονται ως κάτωθι:

α) Δια την κυρίως επίβλεψιν Ποσοστόν 65%
β) Δια την επιμέτρησιν Ποσοστόν 35%

Αρθρο 60.

Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμών
νέων τιμών μονάδος

1. Εις την, κατά τα ανωτέρω αμοιβήν επιβλέψεως και επιμετρήσεων δεν
περιλαμβάνεται η αμοιβή του επιβλέποντος δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων
κανονισμού νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένη επιπροσθέτως.

2. Δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών συνοδευομένων
υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίων δια τας νέας εργασίας ορίζεται
ποσοστόν 0,50% επί της συνολικής αξίας των, δια νέων τιμών μονάδος,
προβλεπομένων δια του συγκριτικού πίνακος εργασιών, μετά προσθήκην του
ποσοστού οφέλους εργολάβου και αφαίρεσιν της τυχόν εκπτώσεως της
δημοπρασίας.

Αρθρο 61.

Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως

1. Η, κατά τα ανωτέρω άρθρ. 58 και 60 αμοιβή επιβλέψεως αφορά εις την
περίπτωσιν εκτελέσεως των έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια
γενικού εργολάβου και δια τιμών μονάδος των επί μέρους εργασιών και υπό
την προϋπόθεσιν ότι ο Εργοδότης, δεν διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν
δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών, υπό τας τεχνικάς οδηγίας
και την εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.

2. Εις ην περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν,
με επικεφαλής διπλωματούχον μηχανικόν, δια την επί τόπου παρακολούθησιν
των εργασιών υπό τας τεχνικάς μόνον οδηγίας του επιβλέποντος εις τον
τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως αμοιβή το ήμισυ της, κατά τα ανωτέρω
οριζομένης κατά περίπτωσιν νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.

3. Εάν το έργον δεν εκτελήται, δια τιμών μονάδος των επί μέρους
εργασιών αλλά με κατ' αποκοπήν προσφοράν δι' ολόκληρον το έργον, εις
τον επιβλέπονται καταβάλλεται ποσοστόν 0,75 της, κατά το άρθρ. 58,
νομίμου αμοιβής, μη ισχυούσης εν προκειμένω της κατανομής του άρθρ. 59
εάν δε τούτο εκτελήται κατά μικτόν σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι
ανάλογος του τρόπου εκτελέσεως των επί μέρους τμημάτων του έργου και
της αξίας αυτών, εφ' ης εφαρμόζονται τα, κατά περίπτωσιν, οικεία
ποσοστά.

4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας του επιβλέποντος
πέραν των 75 χλμ. απ' αυτής, η αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως
κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του
επιβλέποντος.

α) Δι' απόστασιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρι 150 χλμ. κατά ποσοστόν
25%.

β) Δι' απόστασιν πέραν των 150 χλμ. κατά ποσοστόν 50%.

5. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργουή τμήματος αυτού ή και εργασιών
τινών απολογιστικώς δι' αυτοεπιστασίας (άνευ εργολάβου) η αμοιβή δια το
ούτος εκτελεσθέν έργον τετραπλασιάζεται.

6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δι' εργολάγων κατά αυτοτελή
τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται
κεχωρισμένως δι' έκαστον αυτοτελές ως άνω τμήμα.

7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών, η αμοιβή
επιβλέψεως δύναται να αυξηθή μέχρι του πενταπλασίου, του χαρακτηρισμού
του επικινδύνου και του καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της
αμοιβής προσδιοριζομένων δι' αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου μετά
σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου.

8. Εις περίπτωσιν συνδρομής μιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του
παρόντος άρθρου κατά την επίβλεψιν έργου τινός, το τελικώς προκύπτον
συνολικόν ποσοστόν αμοιβής επιβλέψεως δεν δύναται να είναι, εν πάση
περιπτώσει, μείζον του 7% όταν συντρέχη μία περίπτωσις και του 10% όταν
συντρέχουν περισσότεροι της μιας, επί της αξίας του έργου.

Αρθρο 62.

Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως

1. Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τμηματικώς και
αναλόγως της προόδου του έργου, υπολογιζομένη επί των εκάστοτε
τμηματικών λογαριασμών πληρωμής της αξίας τούτου, συντασσομένων βάσει
κανονικών επιμετρήσεων.

2. Επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της αμοιβής επιβλέψεως
παρακρατείται ποσοστόν 20% αυτής, αποδιδόμενον εις τον επιβλέποντα κατά
ποσοστόν μέχρι 10% του συνόλου της αμοιβής άμα τη θεωρήσει της τελικής
επιμετρήσεως, κατά 5% άμα τη εγκρίσει του πρωτοκόλλου, προσωρινής
παραλαβής και κατά το υπόλοιπον 5% άμα τη συτελέσει της οριστικής
παραλαβής.

3. Δια τα έργα του Δημοσίου και Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
εάν η επίβλεψις διακοπή υπαιτιότητι του επιβλέποντος, εις οιονδήποτε
στάδιον της επιβλέψεως η ως άνω κράτησις 20% επί της αμοιβής της
επιβλέψεως εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, προς κάλυψιν των ηυξημένων
δαπανών τούτου λόγω της νέας επιβλέψεως.

4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του Εργοδότου εις τον
επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των
60 ημέρων από της υποβολής του πίνακος αμοιβής εις τον Εργοδότην, ούτος
υποχρεούται εις καταβολήν του νομίμου τόκου κατόπιν οχλήσεως παρά του
δικαιούχου.

5. Εις περίπτωσιν καθ' ην απαιτείται η ίδρυσις ειδικού γραφείου εις
τον τόπον του έργου δια την παρακολούθησιν αυτού, λόγω αναπτύξεως εις
μεγάλην έκτασιν ή παρουσιαζομένων δυσχερειών αι δαπάναι ιδρύσεως και
εγκταστάσεως του Γραφείου ως και η επάνδρωσις αυτού δια βοηθητικού
τεχνικού προσωπικού βαρύνει τον Εργοδότην. Η σύνθεσις εις προσωπικόν
του γραφείου εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Αμοιβαί Παραλαβής Συγκοινωνιακών Εργων

Αρθρο 63.

Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμής αυτής

1. Δια τον έλεγχον της οριστικής επιμετρήσεως και την προσωρινήν
παραλαβήν οιωνδήποτε έργων ως η μελέτη αμείβεται κατά τας διατάξεις του
τμήματος Γ του παρόντος ήτοι οδών και των τεχνικών αυτών έργων,
λιμενικών έργων, έργων πολιτικής αεροπορίας και τοιούτων κυκλοφοριακών
κόμβων και αστικών οδών, σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως αυτών,
το ελάχιστον ποσόν της εν γένει οφειλομένης αποζημιώσεως, το
καταβαλλόμενον υπό του οικείου Εργοδότου, ορίζεται, εις ποσοστόν επί
της πραγματοποιηθείσης δαπάνης του έργου, ως ακολούθως δι' έκαστον
μέλος, της επί τούτω συνιστωμένης Επιτροπής παραλαβής και δι' έκαστον
έργον:

α) ΠΙΝΑΞ Α: Δι' έργα αξίας μέχρι
του ποσού 500.000 δραχμών, ποσοστόν 0,5%

β) ΠΙΝΑΞ Β: Δι' έργα αξίας μέχρι
1.500.000 δραχμών και δια το υπέρ τας
500.000 ποσόν, δι' ο ισχύει ο πίναξ Α, ποσοστόν 0,4%

γ) ΠΙΝΑΞ Γ: Δι' έργα αξίας μέχρι
5.000.000 δραχμών και δια το υπέρ το
1.500.000 ποσόν, δι' ο ισχύουν οι πίνακες
Α και Β, ποσοστόν 0,3%

δ) ΠΙΝΑΞ Δ: Δι' έργα αξίας μέχρις
20.000.000 δραχμών και δια το υπέρ
τα 5.000.000 ποσόν, δι' ο εφαρμόζονται
οι πίνακες Α,Β και Γ ποσοστόν 0,15%

ε) ΠΙΝΑΞ Ε: Δι' έργα αξίας άνω των
20.000.000 δραχμών και δια το υπέρ τα
20.000.000 ποσόν, δι' ο υσχύουν οι
πίνακες Α,Β,Γ και Δ ποσοστόν 0,05%

2. Η, κατά τα ανωτέρω, αμοιβή παραλαβής έργων καλύπτει πάσαν εργασίαν
και δαπάνην των μελών της επιτροπής παραλαβής δια την διενέργειαν αυτής
προκαταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ, άμα τη
κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, προς κάλυψιν των δαπανών
διενεργείας της παραλαβής.

3. Εάν το παραλαμβανόμενον έργον κείται εκτός της Επικρατείας,
κανονίζεται επί πλέον αποζημίωσις βάσει ιδιαιτέρας συμφωνίας.

4. Εάν δια την παραλαβήν του έργου απαιτείται εργατοτεχνικόν
προσωπικόν ή λήψις και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακαί εξετάσεις και
λοιπά, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον Εργοδότην.

5. Η αμοιβή δια την οριστικήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν 25%
της αμοιβής της προσωρινής τοιαύτης. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως
προσωρινής και οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνον της
προσωρινής τοιαύτης.

6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την παραλαβήν έργου δέον να
πραγματοποιηθή εντός 30 ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής.
Εις περίπτωσιν μη υποβολής τοιούτου πίνακος ή εκκαθάρισις
πραγματοποιείται οίκοθεν παρά του Εργοδότου, εντός 60 ημερών από της
υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Πέραν των προθεσμιών τούτων
καταβάλλεται δια το οφειλόγμενον ποσόν αμοιβής κατόπιν οχλήσεως του
δικαιούχου ο νόμιμος τόκος μέχρις αποπληρωμής.

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Αμοιβαί Μελετών

Αρθρο 64.

Κατηγορίες έργων

"Για τον καθορισμό της αμοιβής του Μελετητή, τα υδραυλικά έργα
κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες έργων.

Κατηγορία Ι: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι διευθετήσεις ποταμών
και χειμάρων για το τμήμα τους που βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.

Κατηγορία ΙΙ: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

α) Οι διευθετήσεις ποταμών και χειμάρων για το τμήμα που βρίσκεται
μέσα σε αστικές περιοχές όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρ. 4

β) Τα κυρίως εγγειωβελτιωτικά έργα ήτοι τα αποχετευτικά,
αποστραγγιστικά και αδρευτικά δίκτυα, καθώς και τα οδικά δίκτυα των
έργων αυτών.

γ) Τα φράγματα βαρύτητας (χωμάτινα η λιθόριπτα) μέχρι ύψους 20 μ.

δ) Τα έργα υδρεύσεως και τα αντίστοιχα διϋλιστήρια νερού.

ε) Τα έργα αποχετεύσεως ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Κατηγορία ΙΙΙ: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα φράγματα εκτός
από τα φράγματα βαρύτητας (χωμάτινα ή λιθόριπτα) ύψους μέχρι 20 μ".

***Το άρθρ. 64 αντικαταστάθηκε, ως άνω από το άρθρ. 34 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 65.

Καθορισμός Αμοιβής μελετών
υδραυλικών έργων

"1. Σε εφαρμογή του άρθρ. 3 του παρόντος καθορίζονται:

Για έργα κατηγορίας Ι κ = 1,45
μ = 20,00"

Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 2,00
μ = 25,00"

Για έργα κατηγορία ΙΙΙ κ = 2,40
μ = 30,00"

Η αμοιβή Α του υδραυλικού έργου στο οποίο περιλαμβάνονται έργα των
τριών κατηγοριών, προκύπτει:

Α = Α1+Α2+Α3 = (β . ΣΙ) + (β . Σ2) + (β . Σ3)

όπου:

Α1, Α2, Α3: οι αντίστοιχες αμοιβές ανά κατηγορίας έργου,

β ,β, β : οι αντίστοιχοι συντελεστές επί τοις εκατό ανά κατηγορία
έργων,

Σ1, Σ2, Σ3: οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί δαπάνης ανά κατηγορία
έργου, των οποίων το άθροισμα ισούται με Σ.

2. Η αμοιβή για τη μελέτη βελτιστοποιήσεως αρδευτικών δικτύων, με
εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου, δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή
που προσδιορίζεται με το άρθρ. 3 σε συνδυασμό με την προηγουμένη
παράγραφο του παρόντος, αλλά υπολογίζεται ιδιαίτερα και καθορίζεται ίση
προς μιάμιση δραχμή ανά στρέμμα, επί το συντελεστή λ, ήτοι 1,5 λ, όπως
ο συντελεστής αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Η αμοιβή των τυχόν απαιτουμένων μελετών ηλεκτρομηχανολογικών
έργων, στο σύνολό τους (περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που
εκπονούνται στα πλαίσια αντίστοιχων υδραυλικών μελετών υπολογίζεται
χωριστά με βάση τον συνολικό προϋπολογισμό τους, όπως αυτός
υπολογίζεται με τις διατάξεις του παρόντος και τους συντελεστές των
αντιστοίχων υδραυλικών έργων στα οποία αναφέρονται. Ο προϋπολογισμός
των ηλεκτρομηχανικών έργων δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με
βάση τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή της υδραυλικής μελέτης".

***Οι παρ. 1, 2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ.
35 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

4. Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου οριζόμεναι αμοιβαί
μελετών δεν μειούνται, λόγω επαναμβανομένων έργων της αυτής διατομής, ή
ομοίας μορφής δια πάντα τα υδραυλικά έργα.

"5. Στις διατάξεις του άρθρ. 3 δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη
σύνταξη των ακολούθων μελετών:

α) Υδρολογική μελέτη. Η αμοιβή αυτής καθορίζεται με ιδιαίτερη
συμφωνία, στην οποία συνεκτιμώνται ο σκοπός για τον οποίο συντάσσεται η
υδρολογική μελέτη, η έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήθος και η μορφή
των διαθεσίμων υδρολογικών και λοιπών γενικά στοιχείων.

β) Μελέτες οδογεφυρών και υδατογεφυρών. Οι αμοιβές αυτών καθορίζονται
για κάθε μία σύμφωνα με τις διατάξεις αμοιβών των τεχνικών έργων
οδοποιίας. Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και χειμάρων,
ανεξάρτητα από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση τους, των
οποίων η αμοιβή μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος δ/τος για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων.

γ) Τεχνική περιγραφή, Ανάλυση Τιμών, Τιμολόγιο Μελέτης, Τιμολόγιο
Προσφοράς, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Διακύρυξη,
Προϋπολογισμός Μελέτης και Προϋπολογισμός Προσφοράς.

Η αμοιβή για τη σύνταξη των παραπάνω τευχών καθορίζεται σύμφωνα με το
άρθρ. 100 του παρόντος.

δ) Μελέτες υδατοπύργων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η αμοιβή της μελέτης
καθορίζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις μελετών κτιριακών
έργων. Τα έργα αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙΙ των αρχιτεκτονικών
μελετών και στην κατηγορία IV των μελετών φέρουσας κατασκευής.

ε) Μελέτες δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα αντλιοστασίων και λοιπών
κτιριακών έργων. Η αμοιβή για κάθε ένα καθορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις αμοιβών κτιριακών έργων. Γενικώς τα έργα αυτά κατατάσσονται
ως εξής: Στην κατηγορία ΙΙ των αρχιτεκτονικών μελετών και στην
κατηγορία ΙΙΙ των μελετών φέρουσας κατασκευής. Είναι δυνατή, σε ειδικές
περιπτώσεις η κατάταξη των έργων αυτών σε ανώτερες κατηγορίες, αν
συντρέχουν λόγοι που την επιβάλλουν, με απόφαση του Εργοδότη, μετά
γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

στ) Για την εφαρμογή των παραπάνω εδαφ. δ και ε τα στάδια
προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και οριστικής μελέτης των
υδραυλικών έργων αντιστοιχούν στα στάδια προμελέτης, οριστικής μελέτης
και μελέτης εφαρμογής των κτιριακών έργων".

***Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 35 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 66.

Κατανομή αμοιβής μελέτης κατά στάδια

"1. Οι αμοιβές (Α) που καθορίζονται στο άρθρ. 2 σε συνδυασμό με το
άρθρ. 65 του παρόντος αφορούν στην εκπόνηση οριστικής μελέτης εφόσον
δεν έχουν εκπονηθεί τα προηγούμενα στάδια προκαταρκτικής μελέτης και
προμελέτης. Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η αμοιβή της
οριστικής μελέτης ισούται με 85% της Α. Εάν έχει εκπονηθή προμελέτη, η
αμοιβή της οριστικής μελέτης ισούται με το 55% της Α.

2. Η αμοιβή της προμελέτης οσούται με 45% της Α εφόσον δεν έχει
εκπονηθεί το προηγούμενο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης. Εάν έχει
εκπονηθεί προκατατκτική μελέτη, η αμοιβή της προμελέτης ισούται με 30%
της Α.

3. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης ισούται με 15% της Α.

4. Η αμοιβή μελέτης εφαρμογής που δεν γίνεται συγχρόνως με την
οριστική μελέτη ισούται με 40% της Α εφόσον έχει εκπονηθεί οριστική
μελέτη.

5. Η αμοιβή οριστικής με πληρότητα μελέτης εφαρμογής ισούται με 70%
της Α εφόσον έχει εκπονηθεί προμελέτη.

6. Η αμοιβή οριστικής μελέτης με Πληρότητα μελέτης εφαρμογής, εφόσον
δεν έχει εκπονηθεί προμελέτη, ισούται με 100% της Α και εφόσον δεν έχει
εκπονηθεί κανένα προηγούμενο στάδιο, η αμοιβή ισούται με 115% της Α.

7. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση μέρους των
εγκεκριμένων μελετών των προηγουμένων σταδίων, τότε η αμοιβή για τα
έργα και μόνο στα οποία αφορά η τροποποίηση προκύπτει ως εξής:

α) Σε περίπτωση εκπονήσεως οριστικής μελέτης, η αμοιβή ισούται με:
(55% + 50% χ 45%) της Α

β) Σε περίπτωση εκπονήσεως προμελέτης, η αμοιβή ισούται με:
(30% + 50% χ 15%) της Α.

γ) Σε περίπτωση εκπονήσεως μελέτης εφαρμογής, η αμοιβή ισούται με:
(40% + 50% χ 100%) της Α

δ) Σε περίπτωση εκπονήσεως οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης
εφαρμογής, η αμοιβή ισούται με :
(70% + 50% χ 45%) της Α".

***Το άρθρ. 66 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 36 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Διατάξεις γενικής εφαρμογής επί μελετών
υδραυλικών έργων

Αρθρο 67.

Αντικείμενον

Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται εφ' όλων των μελετών
υδραυλικών εν γένει έργων του κεφαλ. Α'του παρόντος τμήματος, εκτός εάν
άλλως, ειδικώς, ορίζηται εις τα οικεία άρθρα αυτού, ότε αι ειδικαί
αύται διατάξεις κατισχύουν των γενικών τοιούτων του παρόντος.

Αρθρο 68.

Περιλαμβανόμεναι εις την αμοιβήν
μελέτης δαπάναι

1. Εις την, κατά τα προηγούμενα άρθρ. 65 και 66 καθοριζομένην αμοιβήν
μελέτης, εκτός των εις την παρ. 5 του άρθρ. 65 δαπανών, περιλαμβάνεται
και πάσα ετέρα δαπάνη του μελετητού, απαιτουμένη δια την εντός ή εκτός
της έδρας αυτού, εκπόνησιν της μελέτης, συμφώνως προς τας οικείας
προδιαγραφάς μελετών, πλην των της κατωτέρω παρ. 2.

2. Δεν περιλαμβάνονται εις την κατά τα ανωτέρω αμοιβήν της μελέτης αι
δαπάναι και η αμοιβή δια τας κάτωθι εργασίας ή επί μέρους μελέτας.

α) Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, περιλαμβανομένων και
των βυθομετρικών τοιούτων, αίτινες αμείβονται ιδιαιτέρως και κατά τας
οικείας διατάξεις αυτών.

β) Η αμοιβή των γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών μελετών, ήτις
καταβάλλεται ιδιαιτέρως.

γ) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητος.

δ) Αι δαπάναι μετρήσεως παροχής ρευμάτων και πηγών, χημικών και
μικροβιολογικών αναλύσεων υδάτων και λυμάτων ως και αι λοιπάι μετρήσεις
και παρατηρήσεις αι απαιτούμεναι δια την σύνταξιν της υδρολογικής
μελέτης.

ε) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και μετρήσεις δια την σύνταξιν της
απαιτουμένης υδρογεωλογικής μελέτης.

ς) Αι γεωλογικαί χαρτογραφήσεις και η σύνταξις γεωλογικών εκθέσεων
και μελετών πάσης μορφής ή εκτάσεως ως και η εκτέλεσις πάσης φύσεως
ερευνητικών γεωλογικών εργασιών.

ζ) Αι γεωτεχνικαί εκθέσεις ως και αι συναφείς ερευνητικαί και
εργαστηριακαί εργασίαι και η αξιολόγησις των εκ τούτων συμπερασμάτων.

η) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικαί εργασίαι, έρευναι και μελέται.

θ) Αι έρευναι επί προτύπων, υδραυλικών και μαθηματικών.

ι) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και αμοιβαί, αι απαιτούμεναι δια την
έκδοσιν γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, μετακαλουμένων υπό του
Μελετητού τη εντολή του Εργοδότου.

"ια) Οι δαπάνες για την υποβολή περισσοτέρων των πέντε αντιγράφων της
μελέτης".

***Η περίπτ. ια' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 37
του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ.1989 (ΦΕΚ Α'219).

ιβ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι μεταφράσεων.

ιγ) Η αμοιβή μελετών, αμοιβομένων δι' ετέρων διατάξεων αμοιβών, περί
ων αι παρ. 3 και 5/β του άρθρ. 65 του παρόντος.

"ιδ) Η αμοιβή για την υποβολή περισσοτέρων των πέντε αντιγράφων της
πρώτα πέντε και στο διπλάσιο του κόστους αυτών για τα υπόλοιπα, με βάση
τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής".

***Η περίπτ. ιδ) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 37
του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

"ιε) Οι δαπάνες για τη συλλογή στοιχείων υφισταμένων έργων".

***Η περίπτ. ιε) προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρ. 37 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 69.

Αμοιβή μελετών δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας

Η αμοιβή δια την εκτέλεσιν των κατά το προηγούμενον άρθρον εργασιών ή
εκπόνησιν των αντιστοίχων μελετών, εφ' όσον δεν υφίσταται αντίστοιχος
διάταξις αμοιβής, ορίζεται ιδιαιτέρως, κατά περίπτωσιν, ομού μετά της
εντολής του Εργοδότου προς εκτέλεσιν τούτων.

Αρθρο 70.

Αμοιβή μελέτης προσθηκών,
διαρρυθμίσεως και ελέγχου
υφισταμένων έργων

"1. Η αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης διαρρυθμίσεων ή προσθηκών με
οποιαδήποτε έννοι, προσαυξάνεται κατά 25%.

2. Η αμοιβή για τον έλεγχο της επάρκειας υφισταμένων έργων, κατόπιν
εντολής του Εργοδότη, που γίνεται στα πλαίσια εκπονουμένης προμελέτης ή
οριστικής μελέτης, είτε τα έργα αυτά εντάσσονται τελικώς είτε όχι στο
σύνολο των έργων της μελέτης, καθορίζεται στο 20% της αμοιβής που
προκύπτει για τη μελέτη των υφισταμένων αυτών έργων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στα άρθρ. 3, 64, 65 και 66 του παρόντος, με προϋπολογισμό
έργων Σ που θα εκτιμάται κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού του
σταδίου της όλης μελέτης".

***Το άρθρ. 70 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 38 του Π.Δ. 515/4-5
Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 71.

Εφαρμογαί μελετών υπό Εργοδότου

Ο Εργοδότης δια πληρωμής της αμοιβής μελέτης τινός καθίσταται κύριος
αυτής δυνάμενος να την εφαρμόση εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα οπουδήποτε,
οποτεδήποτε και οσαδήποτε φοράς άνευ καταβολής προσθέτου αμοιβής εις
τον Μελετητήν από την προϋπόθεσιν ότι ουδεμία σχετική πρόσθετος εργασία
θέλει ζητηθή από τον Μελετητήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρθρο 72.

Αντικείμενον

Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν του
ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την επίβλεψιν και επιμετρήσεις των
υδραυλικών έργων.

Αρθρο 73.

Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως

1. Εις την αμοιβήν επιβλέψεως, περιλαμβάνεται αποζημίωσις δια την
απασχόλησιν και πάσα κατά τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την
υπεύθυνον παρακολούθησιν των εκτελουμένων έργων, την χορήγησιν πλήρων
και λεπτομερών οδηγιών εις τον κατασκευαστήν του έργου δια την, κατά τα
συμβατικά στοιχεία την επιστήμην και τους κανόνας της τέχνης ,
έντεχνον, εμπρόθεσμον και οικονομικήν εκτέλεσιν των εργασιών, την
μέριμναν δια την συμμόρφωσιν του αναδόχου προς τας συμβατικάς του
υποχρεώσεις και την περιφρούρησιν των συμφερόντων του Εργοδότου, την
διενέργειαν μικροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, την σύνταξιν
λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών ως και
των τοιούτων παραλαβής και ζυγίσεως υλικών, την φροντίδα λήψεως των
απαιτουμένων δοκιμίων , τας μερικάς και την τελικήν επιμέτρησιν, την
εισήγησιν και αιτήσεων παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την
εμπρόθεσμον απάντησιν και αντίκρουσιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του
αναδόχου του έργου, την παράστασιν κατά την παραλαβήν των εργασιών και
τον δέοντα χειρισμόν και απάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου
κατά του πρωτοκόλλου, παραλαβής ως και την, εις τα δικαστήρια
παράστασιν, επί προσφυγών του αναδόχου, εάν ήθελε δοθή προς τούτο
εντολή υπό του Εργοδότου, καταβαλλομένης εν τη τελευταία ταύτη
περιπτώσει, ιδιαιτέρας αμοιβής κατά το άρθρ. 102 του παρόντος.

2. Δεν περιλαμβάνονται εις την αμοιβήν επιβλέψεως.

α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και εκτελέσεως πάσης
φύσεως δοκιμών βαρύνουσα, αναλόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον
ανάδοχον του έργου ή τον Εργοδότην.

β) Η αμοιβή δια την σύνταξιν μελέτης τροποποιήσεως της αρχικής
μελέτης είτε εν όλω είτε κατά μέρος αυτής. Εάν δοθή παρά του Εργοδότου
τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αμοιβή εις τον επιβλέποντα δια
την σύνταξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζομένη κατά τας οικείας
διατάξεις.

γ) Η αμοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών
μονάδος καταβαλλομένη ιδιαιτέρως, κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον
οριζόμενα.

Αρθρο 74.

Καθορισμός αμοιβής

"Η αμοιβή επίβλεψης υδραυλικών έργων των οποίων η μελέτη αμοίβεται
κατά τις διατάξεις του τμήματος Δ του παρόντος, ορίζεται σε ποσοστό της
πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθέντων εργασιών με βάση το γενικό
τύπο του άρθρ. 2 και με συντελεστές.

κ = 1,10 μ = 20,00

***Το άρθρ. 74 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 39 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 75.

Κατανομή αμοιβής επιβλέψεως

Η αμοιβή επιβλέψεως, δι' απάσας τας κατηγορίας υδραυλικών έργων,
κατανέμεται ως κάτωθι:

α) Δια την κυρίως επίβλεψιν ποσοστόν 65%

β) Δια την επιμέτρησιν " 35%

Αρθρο 76.

Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμού νέων
τιμών μονάδος

1. Εις την, κατά τα ανωτέρω, αμοιβήν επιβλέψεως και επιμετρήσεως δεν
περιλαμβάνονται η αμοιβή του επιβλέποντος δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων
κανονισμώ νέων τιμών μονάδος, καταβαλλόμενη επιπροσθέτως.

2. Δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών συνοδευομένων
υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίου δια τας νέας εργασίας, ορίζεται
ποσοστόν 0,5% επί της συνολικής αξίας των, δια νέων τιμών μονάδος,
προβλεπομένων δια του συγκριτικού πίνακος εργασιών μετά προσθήκην του
ποσοστού οφέλους εργολάβου και αφαίρεσιν της τυχόν εκπτώσεως της
δημοπρασίας.

Αρθρο 77.

Περίπτωσις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως

1. Η, κατά τα ανωτέρω άρθρ. 74 και 76, αμοιβή επιβλέψεως αφορά εις
την περίπτωσιν εκτελέσεως των έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια
γενικού εργολάβου και δια τιμών μονάδος των επί μέρους εργασιών και υπό
την προϋπόθεσιν ότι ο Εργοδότης δεν διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν
δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών, υπό τας τεχνικάς οδηγίας
και την εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.

2. Εις ην περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν,
με επί κεφαλής διπλωματούχον μηχανικόν δια την επί τόπου παρακολούθησιν
των εργασιών υπό τας τεχνικάς οδηγίας του επιβλέποντος, εις τον
τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως αμοιβή το ήμισυ της, κατά τα ανωτέρω
οριζομένης κατά περίπτωσιν, νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.

3. Εαν το έργον δεν εκτελήται δια τιμών μονάδος των επί μέρους
εργασιών αλλά με κατ' αποκοπήν προσφοράν δι' ολόκληρον το έργον, εις
τον επιβλέποντα καταβάλλεται το 75% της, κατά το άρθρ. 74, νομίμου
αμοιβής μη ισχυούσης εν προκειμένω της κατανομής του άρθρ. 75, εάν δε
τούτο εκτελήται κατά μικτόν σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανάλογος
του τρόπου εκτελέσεως των επί μέρους τμημάτων του έργου και της αξίας
αυτων, εφ' ης εφαρμόζονται τα, κατά περίπτωσιν, οικεία ποσοστά.

4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας του επιβλέποντος
και πέραν των 75 χλμ. απ' αυτής, η αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται
ως κάτωθι, αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του
επιβλέποντος:

α) Δι' απόστασιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρις 150 χλμ. κατά ποσοστόν
25%.

β) Δι' απόστασιν πέραν των 150 χλμ. κατά ποσοστόν 50%.

5. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου ή τμήματος αυτού ή εργασιών τινών
απολογιστικώς δι' αυτεπιστασίας (άνευ εργολάβου), η αμοιβή δια το ούτως
εκτελεσθέν έργον, τετραπλασιάζεται.

6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δι' εργολάβων κατά αυτοτελή
τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται
κεχωρισμένως δι' έκαστον αυτοτελές ως άνω τμήμα.

7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών, η αμοιβή
επιβλέψεως δύναται να αυξηθή μέχρι του πενταπλασίου, δια το επικίνδυνον
μέρος του έργου ή το σύνολον αυτού κατά περίπτωσιν, του χαρακτηρισμού
του επικινδύνου και του καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της
αμοιβής προσδιοριζομένων δι' αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου, μετά
σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

8. Εις περίπτωσιν συνδρομής μιάς ή περισσοτέρων περιπτώσεων του
παρόντος άρθρου κατά την επίβλεψιν έργου τινός, το τελικώς προκύπτον
ποσοστόν επιβλέψεως δεν δύναται να είναι, εν πάση περιπτώσει, μείζον
των 7% όταν συντρέχει μία περίπτωσις και του 10% όταν συντρέχουν
περισσότεραι της μιας, επί της αξίας του έργου.

Αρθρο 78.

Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως

1. Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τμηματικώς και
αναλόγως της προόδου του έργου, υπολογιζομένη επί των εκάστοτε
τμημάτικών λογαριασμών πληρωμής της αξίας τούτου, συντασσομένων βάσει
κανονικών επιμετρήσεων.

2. Επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της αμοιβής επιβλέψεως
παρακρατείται, ποσοστόν 20% αυτής, αποδιδόμενον εις τον επιβλέποντα
κατά ποσοστόν μέχρι 10% του συνόλου της αμοιβής άμα τη θεωρήσει της
τελικής επιμετρήσεως, κατά 5% άμα τη εγκρίσει του πρωτοκόλλου της
προσωρινής παραλαβής και κατά υπόλοιπον 5% άμα τη συντελέσσει της
οριστικής παραλαβής.

3. Δια τα έργα του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εάν
η επίβλεψις διακοπή υπαιτιότητι του επιβλέποντος, εις οιονδήποτε
στάδιον της επιβλέψεως, η ως άνω κράτησις 20% επί της αμοιβής
επιβλέψεως, εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, προς κάλυψιν των ηυξημένων
δαπάνων τούτου λόγω της νέας επιβλέψεως.

4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του Εργοδότου εις
τον επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αμοιβής επιβλέψεως, πέραν
των 60 ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής εις τον Εργοδότην,
ούτος υποχρεούται εις καταβολήν του οικείου νομίμου τόκου κατόπιν
εγγυήσεως παρά του δικαιούχου.

5. Εις περίπτωσιν καθ' ην απαιτείται η ίδρυσις ειδικού γραφείου εις
τον τρόπον του έργου δια την παρακολούθησιν αυτού λόγω αναπτύξεως εις
μεγάλην έκτασιν ή παρουσιαζομένων δυσχερειών, αι δαπάναι ιδρύσεως και
εγκταστάσεως του Γραφείου ως και επανδρώσεως αυτού δια βοηθητικού
τεχνικού προσωπικού βαρύνει τον Εργοδότην. Η σύνθεσις εις προσωπικόν
του γραφείου εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Αμοιβαί παραλαβής υδραυλικών έργων

Αρθρο 79.

Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και πληρωμή αυτής

1. Δια τον έλεγχον της οριστικής επιμετρήσεως και την προσωρινήν
παραλαβήν εργασιών υδραυλικών έργων ων η μελέτη αμείβεται κατά τας
διατάξεις του τμήματος Δ' του παρόντος, το ελάχιστον ποσόν της εν γένει
οφειλομένης αποζημιώσεως το καταβαλλόμενον υπό του οικείου Εργοδότου,
ορίζεται, εις ποσοστόν επί της πραγματοποιηθείσης δαπάνης του έργου, ως
ακολούθως, δι' έκαστον μέλος της, επί τούτω συνιστωμένης Επιτροπής
παραλαβής και δι' έκαστον έργον:

α) ΠΙΝΑΞ Α: Δι' έργα αξίας μέχρι του
ποσού 500.000 δραχμών, ποσοστόν 0,50%

β) ΠΙΝΑΞ Β: Δι' έργα αξίας μέχρις
1.500.000 δραχμών και δια το υπέρ το
500.000 ποσόν, δι' ο ισχύει ο πίναξ Α',
ποσοστόν 0,40%

γ) ΠΙΝΑΞ Γ: Δι' έργα αξίας μέχρι 5.000.000
δραχμών και δια το υπέρ τας 1.500.000
ποσόν, δι' ο ισχύουν οι πίνακες Α και Β, ποσοστόν 0,30%

δ) ΠΙΝΑΞ Δ: Δι' έργα αξίας μέχρις
20.000.000 δραχμών και δια το υπερ
τας 5.000.000 ποσόν, δι' ο εφαρμόζονται
οι πίνακες Α, Β και Γ ποσοστόν 0,15%

ε) ΠΙΝΑΞ Ε: Δι' έργα αξίας άνω των
20.000.000 δραχμών και δια το υπέρ τα
20.000.000 ποσόν, δι' ο ισχύουν οι
πίνακες Α,Β,Γ και Δ ποσοστόν 0,05%

2. Η, κατά τα ανωτέρω, αμοιβή παραλαβής έργων καλύπτει πάσαν εργασίαν
και δαπάνην των μελών της επιτροπής παραλαβής δια την διενέργειαν
αυτής, προκαταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ, άμα τη
κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, προς κάλυψιν των δαπάνων
διενεργείας της παραλαβής.

3. Εάν το παραλαμβανόμενον έργον κείται εκτός της Επικρατείας,
κανονίζεται επί πλέον αποζημίωσις βάσει ιδιαιτέρας συμφωνίας.

4. Εαν δια την παραλαβήν του έργου απαιτήται εργατοτεχνικόν
προσωπικόν ή λήψις και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακαί εξετάσεις και
λοιπά, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον Εργοδότην.

5. Η αμοιβή δια την οριστικήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν 25%
της αμοιβής δια την προσωρινήν τοιαύτην. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως της
προσωρινής και οριστικής παραλαβής καταβάλλεται μόνον η αμοιβή της
προσωρινής τοιαύτης.

6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την παραλαβήν έργου δέον να
πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής.
Εις περίπτωσιν μη υποβολής τοιούτου πίνακος, η εκκαθάρισις
πραγματοποιείται οίκοθεν από του Εργοδότου εντός 60 ημερών από της
υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής, της εκκαθαρίσεως της αμοιβής
γινομένης, εν τοιαύτη περιπτώσει, οίκοθεν παρά του εντολέως εργοδότου.
Πέραν των προθεσμιών τούτων καταβάλλεται δια το οφειλόμενον ποσόν
αμοιβής ο νόμιμος τόκος κατόπιν οχλήσεως του δικαιούχου.

ΤΜΗΜΑ Ε'

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Αμοιβαί μελετών Κτιριακών Εργων

Αρθρο 80.

Διάκρισις μελετών Κτιριακών Εργων

1. Εκάστη μελέτη Κτιριακού έργου διακρίνεται εις:

α) Την αρχιτεκτονικήν μελέτην.

β) Την μελέτην της φερούσης κατασκευής.

γ) Τας μελέτας των εγκαταστάσεων.

δ) Τας μελέτας των έργων υποδομής και διαμορφώσεως του οικοπέδου και
εν γένει του περιβάλλοντος χώρου, εφ' ου ανεγείρεται το Κτιριακόν
Εργον.

"2. Εκάστη μελέτη των εγκαταστάσεων κτιριακού έργου περιλαμβάνει το
σύνολο ή μέρος των κάτωθι ανεξαρτήτων μελετών:

α) Εγκαταστάσεων ύδρευσης

β) Εγκαταστάσεων αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων.

γ) Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

δ) Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

ε) Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων

στ) Εγκαταστάσεων Ανευλκυστήρων

ζ) Ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών μη
περιλαμβανομένων στις ανωτέρω κατηγορίες".

***Η παρ. 2 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρ. 40 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ.1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 81.

Στάδια μελετών

Τα στάδια εκπονήσεως εκάστης των εν άρθρ. 80 αναφερομένων επί μέρους
μελετών κτιριακού έργου, είναι τα κάτωθι:

α) Προμελέτη

β) Οριστική μελέτη

γ) Μελέτη εφαρμογής

Αρθρο 82.

Κατηγορίαι Μελετών Κτιριακών Εργων

1. Εκάστη των εν άρθρ. 80 αναφερομένων επί μέρους μελετών κτιριακού
έργου αναλόγως των απαιτήσεων, του αντικειμένου και της δυσχέρειας
αυτού υπάγεται εις μίαν τν κατά τας επομένας παραγράφους κατηγοριών.
Δι' εν και το αυτό έργον αι επί μέρους μελέται δύνανται να υπάγωνται
εις διαφόρους κατηγορίας.

"2. Κατηγορίες Αρχιτεκτόνικών Μελετών: Οι κατηγορίες αρχιτεκτονικών
μελετών κτιριακών έργων είναι οι ακόλουθες:

α) Κατηγορία Ι

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια μονόφορα με
στοιχειώδη εσωτερική διάταξη και απλούστατη διαμόρφωση του όγκου τους,
όπως αποθήκες και υπόστεγα αγροτικής χρήσης, δεξαμενές υπόγειες, μικρού
μεγέθους στάυλοι, μεμονωμένα κτίρια χώρων στάθμευσης ενός ή δύο μικρών
αυτοκινήτων.

β) Κατηγορία ΙΙ

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με απλή
λειτουργία, εσωτερική διάταξη και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως
βιομηχανικές και εμπορικές αποθήκες, δεξαμενές υπέργειες, κτίρια
στάθμευσης αυτοκινήτων, βιοτεχνικά κτίρια με απλή λειτουργική διάταξη.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενα κτίρια με αυξημένες
απαιτήσεις λειτουργίας, εσωτερικής διάταξης και διαμόρφωση του όγκου
τους, όπως κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, καταστήματα, νηπιαγωγεία,
παιδικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης,
σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων, βιομηχανικά κτίρια,
υδατόπυργοι, τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι και Β' τάξης,
κινηματογράφοι, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις, μικρής κλίμακας
κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, και γενικά κάθε φύσεως έργα που δεν
εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες.

δ) Κατηγορίας IV

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίριο με σύνθετη
λειτουργία και αυξημένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις, όπως κτίρια
ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, θέατρα, εκκλησίες, νοσοκομεία,
διοικητικά κτίρια, μουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων,
εμπορικά κέντρα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροσταθμοί,
τουριστικές εγκαταστάσεις τάξης ανώτερης της Β'.

ε) Κατηγορία V

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο έργο ή τμήμα έργων
των οποίων οι αυξημένες λειτουργίες, αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις
επιβάλλουν αναζήτηση και μελέτη δυσανάλογη προς τη δαπάνη εκτέλεσης,
όπως εντάξεις μνημείων εν γένει, διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων και
τοποίου (πλατειών, κήπων, πάρκων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίου),
περίπτερα εκθέσεων, επίπλωση και εξοπλισμό χώρων, εσωτερικές
διακοσμήσεις, εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης ή επέμβασης σε κτίρια
χαρακτηρισμένα σαν μνημεία, διατηρητέα ή παραδοσιακά)".

***Η παρ. 2 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 41 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

3. Κατηγορίαι μελετών φερούσης κατασκευής. Αι κατηγορίαι μελετών
φερούσης κατασκευής κτιριακών έργων είναι αι ακόλουθοι:

α) Κατηγορία Ι. Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται απλών
φερουσών κατασκευών απαιτουσών στοιχειώδεις μόνον υπολογισμούς, ως
μελέται κατασκευών μέχρι διορόφου εκ τοιχοποιίας και οιασδήποτε
φερούσης κατασκευής δαπέδων και στεγών, ελαφραί ξύλιναι κατασκευαί,
βοηθητικαί κατασκευαι εργοταξίου (συνήθη ικριώματα, προστατευτικά
προστεγάσματα κλπ.).

β) Κατηγορία ΙΙ. Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται
φερουσών κατασκευών απαιτουσών απλούς υπολογισμούς αλλ' ακριβεστέρους
της προηγουμένης κατηγορίας, καθορισμόν και απεικόνισιν των φερόντων
στοιχείων ως μελέται κατασκευών μέχρι διορόφου μικτής κατασκευής εξ
υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίων, δοκών και πλακών
απλής διατάξεως, σιδηρών κατασκευών απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι
φορείς (δοκοί και υποστηλώματα) προβλέπονται αποκλειστικώς εκ προτύων
ελασμάτων, απλαί μεταλλικαί στέγαι μέχρις ανοίγματος 10 μέτρα.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ. Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται
φερουσών κατασκευών απαιτουσών πλήρη στατικόν υπολογισμόν απάντων των
φερόντων στοιχείων βάσει των εν χρήσει μεθόδων και βοηθημάτων, ως
μελέται σκελετών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, υπολογιζομένων ως
επιπέδων φορέων, πλαισίων εξ ευθυγράμμων ράβδων, σιδηρών κατασκευών,
τοίχων αντιστηρίξεως εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, έργων αντιστηρίξεως
γειτονικών κτιρίων, ξυλίνων κατασκευών ιδιαζούσης μορφής, και εν γένει
πάσης φύσεως στατικών μελετών έργων μη εμπιπτόντων εις τας λοιπάς
κατηγορίας.

"δ) Κατηγορία IV. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών
κατασκευών που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων
των αντισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγουμένων κατηγοριών), ως
μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό υπολογιζομένων ως φορέων στο
χώρο, κελυφών, πτυχωτών φορέων και εν γένει φορέων ειδικής μορφής,
προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατοπύργων, ιστών τρούλων, ειδικών
θεμελιώσεων, τόξων, ανηρτημέων στεγών, συμμίκτων φορέων και σιδηρών
κατασκευών".

***Το εδάφ. δ' τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 41
του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

"4. Κατηγορίες μελετών εγκαταστάσεων

α) Κατηγορία Ι

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες εκλογής είδους, μεγέθους και
διατάξεως μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ
μελέτης των τροφοδοτούντων τα μηχανήματα ταύτα παντός είδους δικτύων,
ήτοι μελέται συνιστάμεναι εξ ενιαίων μηχανημάτων σημαντικής αξίας ή
τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, ως και τοιαύται περιλαμβάνουσαι
σύνολον μηχανημάτων απάντων επιλεγομένων προς ολοκλήρωσιν των
εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογικών ή σχετικής επιλογής.

Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι
μελέτες εγκαταστάσεων:

- Εξοπλισμός μαγειρίου ή κυλικείου (μαγειρικές συσκευές, ψυκτικές
συσκευές, βραστήρες, φούρνοι, θερμοτράπεζες, μηχανές πλύσεως σκευών,
μηχανές, αποφλοιώσεως γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κ.λπ.).

- Εξοπλισμός πλυντηρίου (πλυντικές μηχανές, σπιτικές μηχανές,
στεγνωτικές μηχανές, αποσκληρυντικές μηχανές κ.λπ.).

- Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό).

- Καπνοσυλλέκτες.

- Αποτεφρωτικοί κλίβανοι.

- Συγκροτήματα εξοπλισμού ιατρείων ή νοσοκομείων (βραστήρες,
αποστειρωτήρες, μηχανήματα ακτίνων κ.λπ.)

- Συγκροτήματα συσκευών τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, που
εξυπηρετούν συγκεκριμένη χρήση.

β) Κατηγορία ΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες συνήθων εγκαταστάσεων
εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα,
τις συσκευές και τα δίκτυα, εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο
εγκαταστάσεως. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή αναφέρονται
οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεως:

- Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα συνήθους τυποποιημένης
κατασκευής (ανελκυστήρες ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες
κλίμακες, συγκροτήματα μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κ.λπ.).

- Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος.

- Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού τοιούτου (πιεστικά
δοχεία, δεξαμενές, αντλίες θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού - ψυχρού
ύδατος, υδραυλικοί υποδοχείς κ.λπ.).

- Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις μετά των ειδών υγιεινής
(δίκτυον αποχετεύσεως, βόθροι, δεξαμενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες
κ.λπ).

- Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μη αυτόματο, ως δεξαμενές,
αντλίες πυροσβεστικές φωλεές, διάφορα εξαρτήματα κ.λπ.)

- Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου.

- Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως.

- Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις
συναγερμού, ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κ.λπ.).

- Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υγραερίου,
φωταερίου και αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθηκεύσεως
αερίου, δίκτυο διανομής, μετρητές, εξαρτήματα παροχής, στόμια κ.λπ.).

- Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων.

- Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού).

- Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών χώρων (οδοί μέσα σε
συγκροτήματα οικοδομών περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδια,
χώροι αποθηκεύσεων κ.λπ.).

- Εγκαταστάσεις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα.

- Εγκαταστάσεις θερμομονώσεων.

- Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων.

- Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων.

- Διατάξεις ελέγχου πορείας νυκτοφυλάκων.

- Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.

Εγκαταστάσεις φωτοσημάνσεως.

- Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (μετάδοση ήχου μουσικής).

- Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώματα
τηλεοράσεως.

- Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων.

- Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέται ειδικών εγκαταστάσεων που
εξυπηρετούν το έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις
συσκευές και τα δίκτυα εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο
εγκαταστάσεως. Ετσι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες
εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση μελέτες που
απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις.

- Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με νερό ή ατμό.

- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτιστικών σωμάτων) και
κινήσεως (υποσταθμός, πίνακες διανομής, δίκτυα, συσκευές, όργανα,
εξαρτήματα, γειώσεις κ.λπ.).

- Λεβητοστάσια παραγωγής υπερθέρμου νερού υπό πίεση και δύκτυα
διανομής του.

- Εγκαταστάσεις φωτισμού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων,
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών,
διακοσμητικοί φωτισμοί κ.λπ.).

- Ειδικές εγκαταστάσεις, εργαστηρίων, ινστιτούτων και Βιομηχανιών.

- Εγκαταστάσεις με μη συνήθη υλικά ή προοριζόμενες για πειραματικούς
σκοπούς.

- Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαϊάς με νερό ή
διοξείδιο του άνθρακα.

- Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνσεως που απαιτούν
ειδικές γνώσεις.

- Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων με ειδική προστασία.

- Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς.

δ) Κατηγορία IV.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμού και σχεδίασης
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων και δικτύων
εξυπηρετικών του κτιρίου που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά στην
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

- Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

- Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής του".

***Η παρ. 4 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρ. 41 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

5. Εις περίπτωσιν αμφιβολίας περί της κατηγορίας εις ην υπάγεται το
έργον αποφασίζει περί ταύτην, εάν μεν πρόκειται περί έργων του Δημοσίου
ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο οικείος φορεύς ή η εποπτεύουσα
το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου αρχή, εάν δε πρόκειται περί
ιδιωτικών έργων η αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

6. Πέραν της διακρίσεως των μελετών εις τας ανωτέρω κατηγορίας, αι
μελέται των Κτιριακών έργων διακρίνονται επίσης εις:

α) Μελέτας έργων εκτελουμένων εξ υπαρχής.

β) Μελέτας επεκτάσεως υφισταμένων έργων.

β) Μελέτας μεταρρυθμίσεως ή αποκαταστάσεως, δημιουργούσας εις τον
Μελετητήν ευθύνας δυσαναλόγους προς την δαπάνην των προς εκτέλεσιν
εργασιών.

Αρθρο 83.

Καθορισμός αμοιβής

"1. Τα ποσοστά αμοιβών μελετών κτιριακών έργων υπολογίζονται με βάση
το γενικό τύπο του άρθρ. 2. Οι συντελεστές κ και μ έχουν για κάθε
κατηγορία τις παρακάτω τιμές:

α) Αρχιτεκτονικών Μελετών.

Για έργα κατηγορίας Ι κ = 0,80 μ = 29,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 1,00 μ = 36,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ = 1,80 μ = 48,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,40 μ = 43,00

Για έργα κατηγορίας V κ = 2,90 μ = 63,00

β) Μελετών φέρουσας κατασκευής

Για έργα κατηγορίας Ι κ = 2,00 μ = 26,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 2,40 μ = 28,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ = 3,00 μ = 37,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 3,70 μ = 35,00

γ) Μελέτες εγκαταστάσεων

Για έργα κατηγορίας Ι κ = 1,50 μ = 20,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 2,00 μ = 35,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ = 2,30 μ = 45,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,50 μ = 45,00".

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 42 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Η ολική αμοιβή μελετών κατανέμεται εις ποσοστά κατά στάδια ως
ακολούθως:

---------------------------------------------------------------------
Μελέται
---------------------------------
Στάδιον μελέτης Αρχιτεκτ. Στατικ. Εγκατ.
---------------------------------------------------------------------
Προμελέτη 35% 25% 25%
Οριστική μελέτη 25% 35% 35%
Μελέτη εφαρμογής 40% 40% 40%
(άνευ τευχών
δημοπρατήσεως)
---------------------------------------------------------------------

Εις το στάδιον της προμελέτης των αρχιτεκτονικών περιλαμβάνεται και
το προσχέδιον, όπερ αποτιμάται εις ποσοστόν 20% της ολικής αμοιβής.

3. Η αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης Κτιριακού έργου υπολογίζεται
επί του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης περιλαμβάνοντος και τους
προϋπολογισμούς φερούσης κατασκευής και εγκαταστάσεων.

4. Η αμοιβή των μελετών φερούσης κατασκευής Κτιριακού έργου
υπολογίζεται βάσει του αντιστοίχου προϋπολογισμού δαπάνης αυτής.

"5. Η αμοιβή των μελετών εγκαταστάσεων κτιριακού έργου υπολογίζεται
κεχωρισμένος δι' έκαστον ανεξαρτήτων είδους εγκαταστάσεων όπως αυτό
αναφέραται στην παρ. 2 του άρθρ. 80 και επί τη βάσει του προϋπολογισμού
εκάστου είδους".

***Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 42 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

6. Ο Μελετητής της αρχιτεκτονικής μελέτης υποχρεούται όπως παρέχη
στοιχεία εις του Μελετητάς της φερούσης κατασκευής και των
εγκαταστάσεων, εις δε τα ποσοστά της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης
περιλαμβάνεται και η υποχρέωσις αύτη.

7. "Σε περίπτωση έργων που απαιτούν υπολογισμούς σε δυναμικές
ενέργειες, όπως αντισεισμικών και άλλων αναλόγων, η αμοιβή για την
εκπόνηση της μελέτης που προκύπτει από τον πίνακα 2 του άρθρ. 83
προσαυξάνεται κατά 80%".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από
την παρ.1 του άρθρ.μόνου του Π.Δ.152/ 30 Απρ.-1 Ιουν.
1987 (ΦΕΚ Α'80).Σύμφωνα δε με την παρ. 2 άρθρου μόνου
του αυτού ως άνω Π.Δ/τος η παραπάνω παρ. εφαρμόζεται
στις μελέτες που θα ανατεθούν μετά την έναρξη της
ισχύος του.

Εάν απαιτείται εκ του αντισεισμικού κανονισμού αντισεισμικός έλεγχος
έργου Ι και ΙΙ κατηγορίας ή απαιτείται υπολογισμός εις δυναμικάς
ενεργείας, η μελέτη φερούσης κατασκευής υπάγεται εις την ΙΙΙ
κατηγορίαν. Εις την κατά την παρούσαν παράγραφον προσαύξησιν δεν
περιλαμβάνεται το ποσόν των αμοιβών το αντιστοιχούν εις την σύνταξιν
των τευχών δημοπρατήσεως.

8. Η αμοιβή δια την μελέτην συγκροτήματος κτιρίων υπολογίζεται
θεωρουμένου ότι έκαστον των κτιρίων του συγκροτήματος αποτελεί
ανεξάρτητον μονάδα.

9. Εις περίπτωσιν αναθέσεως μελέτης ενός και του αυτού έργου κατά
τμήματα αυτής εις περισσοτέρους του ενός Μελετητάς μη συνεταιρισμένους
ή μη αποτελούντας κοινοπραξίαν, η αμοιβή εκάστου υπολογίζεται
ιδιαιτέρως δια το τμήμα της μελέτης το οποίον εξεπόνησε.

10. Εις περίπτωσιν αναθέσεως εις τον αυτόν Μελετητήν περισσοτέρων της
μιας επί μέρους μελετών, αφορωσών εις εν και το αυτό έργον, η αμοιβή
δι' εκάστην μελέτην υπολογίζεται ιδιαιτέρως ως εάν είχον ανατεθή εις
διαφόρους Μελετητάς.

11. Εάν το αυτό έργον υπάγεται, ως προς τας επί μέρους μελέτας αυτού,
εις διαφόρους κατηγορίας, η αμοιβή του Μελετητού υπολογίζεται
ιδιαιτέρως επί τη βάσει της καθοριζομένης αναλόγως της κατηγορίας εις
ην ανήκει εκάστη των επί μέρους μελετών.

12. Οιασδήποτε τροποποίησις επερχομένη εις την μελέτην μετά την
έγκρισιν αυτής συναπάγεται πρόσθετον αποζημίωσιν ίσην προς την αμοιβήν
την εξαγομένην εκ του αντιστοίχου πίνακος αμοιβών, αλλά μόνον δια την
δαπάνην του τροποποιουμένου τμήματος, ασχέτως αρχικού προϋπολογισμού.

13. Δια πάσαν πρόσθετον απασχόλησιν του Μελετητού μη περιλαμβανομένην
εις τας υποχρεώσεις της μελέτης κατά της προδιαγραφάς ή εις ετέρας
διατάξεις αμοιβών, ο Μελετητής διακιούται ιδιαιτέρας αποζημιώσεως.

14. Εν περιπτώσει, τη εντολή του Εργοδότου τροποποιήσεως, της μελέτης
κατά την διάρκειαν εκπονήσεως αυτής με συνέπειαν επάυξησιν της εργασίας
χωρίς όμως να προκληθή ανάλογος αύξησις του προϋπολογισμού, η νέα
εργασία αμείβεται ιδιαιτέρως προστιθεμένου του προϋπολογισμού ταύτης
εις τον συνολικόν προϋπολογισμόν του έργου.

"15. Η αμοιβή μελέτης εγκαταστάσεων κτιριακού έργου όπως
προσδιορίζεται βάσει του άρθρ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει
για κτιριακά έργα των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις
κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η αμοιβή μελέτης εγκαταστάσεων κτιριακών
έργων των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες
άνω των ΙΙΙ και η οποία προσδιορίζεται ομοίως ως ανωτέρω προσαυξάνεται
κατά 20%".

"16. Η προκαταρκτική μελέτη κτιριακών έργων, αποτελεί ιδιαίτερο
στάδιο και η αμοιβή τηςείναι ίση με ποσοστό 15% της ολικής αμοιβής της
αντίστοιχης μελέτης".

***Οι παρ. 15 και 16 προστέθηκαν από τις παρ. 3 και 4 του άρθρ. 42 του
Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 84.

Αμοιβαί μελετών πολλαπλής εφαρμογής

1. Τα ποσοστά της αμοιβής νοούνται δια μίαν εφαρμογήν της μελέτης. Εν
περιπτώσει επαναλήψεως εφαρμογής της αυτής μελέτης, η αμοιβή
υπολογίζεται δι' εκάστην επανάληψιν εις ποσοστόν επί της πλήρους
αμοιβής ως κάτωθι:

1η Εφαρμογή 100/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

2α Εφαρμογή 50/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

3η Εφαρμογή 30/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

4η Εφαρμογή 20/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

5η Εφαρμογή και αι πέρα αυτής τοιαύται 10/100 της αμοιβής της
πλήρους μελέτης δι' εκάστην τούτων.

2. Εν περιπτώσει μελετών αναφερομένων εις τύπους οικοδομών οιασδήποτε
χρήσεως, κατασκευαζομένων βάσει της αυτής μελέτης εν σειρά δια
οιασδήποτε μεθόδου, πλην προκατασκευής εις οιανδήποτε θέσιν, τα ποσοστά
της αμοιβής της επαναλήψεως υπολογίζονται ως ακολούθως:

α) Δια την 1ην και μέχρι της 4ης εφαρμογής της μελέτης ισχύουν τα
αντίστοιχα ποσοστά της προηγουμένης παραγράφου, καταβαλλομένης όμως της
προκυπτούσης βάσει αυτών συνολικής αμοιβής μετά την έγκρισιν της
οριστικής μελέτης.

β) Δια την 5ην και μέχρι 1.500 εφαρμογών της μελέτης ισχύουν τα
ποσοστά της 5ης εφαρμογής της μελέτης της προηγουμένης παραγράφου.

γ) Δι' εκάστην πέρα των χιλίων πεντακοσίων και μέχρι τριών χιλιάδων
εφαρμογών καταβάλλεται εις τους δικαιούχους ποσοστόν 0,5% επί της
δαπάνης εκάστου κτίσματος κατοικίας ή οικοδομής άλλης χρήσεως. Δια τας
πέραν των τριών χιλιάδων εφαρμογάς των μελετών ουδεμία αμοιβή
καταβάλλεται.

Αρθρο 85.

Αμοιβή μελετητών εκτός έδρας

"1. Για αμοιβή μελέτης που βρίσκεται εκτός της πόλης της έδρας του
Γραφείου του Μελετητή και απέχει πλέον των 40 χιλιομέτρων από το κέντρο
της πόλης αυτής, το ποσό της αμοιβής αυξάνεται κατά το ποσόν Α, όπως
ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

Α = 200 . λ + 0,05Α

όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρ. 4 του παρόντος και Α η
αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρ. 83 του παρόντος".

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 43 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ.1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Θεωρείται ότι το έργον ευρίσκεται εκτός της έδρας του Γραφείου του
Μελετητού, εάν απέχη πλέον των 75 χιλιομέτρων από του κέντρου της
πόλεως, εις ην η έδρα του Μελετητού.

3. Τα ως άνω ποσοστά προσαυξήσεως αμοιβής δεν καταβάλλονται εις τας
μελέτας πολλαπλής εφαρμογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρθρο 86.

Περιλαμβανόμεναι εις την αμοιβήν
μελέτης δαπάναι

1. Εις την, κατά τας προηγουμένας διατάξεις, καθοριζομένην αμοιβήν
μελέτης, περιλαμβάνεται πάσα δαπάνη του Μελετητού απαιτουμένη δια την
εντός ή εκτός της έδρας αυτού, εκπόνησιν της μελέτης συμφώνως προς τας
οικείας προδιαγραφάς μελετών.

2. Δεν περιλαμβάνονται εις την κατά τα ανωτέρω αμοιβήν της μελέτης αι
δαπάναι και η αμοιβή δια τας κάτωθι εργασίας ή επί μέρους μελέτας:

α) Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, αίτινες αμείβονται
ιδιαιτέρως κατά τας οικείας διατάξεις αμοιβής.

β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητος, και η τοιαύτη της
προκαταρκτικής περί ης αι οικείαι προδιαγραφαί.

γ) Αι γεωλογικαί χαρτογραφήσεις και η σύνταξις γεωλογικών εκθέσεων
πάσης μορφής ή εκτάσεως ως και η εκτέλεσις πάσης φύσεως ερευνητικών
γεωλογικών εργασιών.

δ) Αι γεωτεχνικαί εκθέσεις ως και αι συναφείς ερευνητικαί και
εργαστηριακαί εργασίαι και η αξιολόγησις των εκ τούτων συμπερασμάτων.

ε) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικαί εργασίαι, έρευναι και μελέται.

ς) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και αμοιβαί, αι απαιτούμεναι δια την
έκδοσιν γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, μετακαλουμένων υπό του
Μελετητού τη εντολή του Εργοδότου.

ζ) Αι εργασίαι αποτυπώσεως υφισταμένων εγκαταστάσεων.

η) Αι εργασίαι κατασκευής προπλασμάτων.

θ) Τα σχέδια μηχανημάτων και συσκευών διατιθεμένων ως αυτουσίων
μονάδων εις το εμπόριον.

ι) Αι δαπάναι δια την υποβολήν περισσοτέρων γράφων της μελέτης ως και
αι δαπάναι δια την τυχόν εμφάνισιν αυτής εντύπου υπό οιανδήποτε μορφήν
της εντολή του Εργοδότου.

ια) Αι πάσης φύσεως δαπάναι τυχόν μεταφράσεων της μελέτης.

"ιβ) Η αμοιβή μελετών έργων υποδομής και περιβάλλοντος χώρου και
γενικώς οι αμοιβές μελετών που αμείβονται με άλλες διατάξεις αμοιβών".

***Το εδάφ. ιβ" αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 44 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

ιγ) Η αμοιβή δια την σύνταξιν των τευχών δημοπρατήσεως περί ης το
άρθρ. 100 του παρόντος.

3. Η αμοιβή δια την υποβολήν περισσοτέρων των υπό των προδιαγραφών
προβλεπομένων αντιγράφων μελέτης ορίζεται εις το διπλάσιον του βάσει
παραστατικών στοιχείων πληρωμής κόστους αυτών.

Αρθρο 87.

Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια

1. Εάν ανατεθή εις τον μελετητήν η εκπόνησις μόνον του πρώτου σταδίου
της μελέτης, ήτοι της προμελέτης, η αντίστοιχος αμοιβή προσαυξάνεται
κατά 40%. Εάν ήθελε ζητηθή η μελέτη ετέρου προσχεδίου με το αυτό θέμα η
αμοιβή αυτού δεν προσαυξάνεται.

2. Εάν ανατεθή εις τον Μελετητήν η εκπόνησις μόνον των δύο πρώτων
σταδίων της μελέτης ήτοι της προμελέτης και της οριστικής μελέτης,
αι αντίστοιχοι αμοιβαί προσαυξάνονται κατά 25%.

3. Εις ην περίπτωσιν το προηγούμενον ή προηγούμενα στάδια της μελέτης
εξεπονήθησαν παρ' άλλου Μελετητού ή παρέχονται παρά του εργοδότου εις
τον μελετητήν πλήρη στοιχεία των προηγουμένων σταδίων, ώστε να είναι
δυνατή η απρόσκοπτος συνέχισις της εκπονήσεως της μελέτης, η συνολική
αμοιβή των μελετωμένων σταδίων μελέτης αυξάνεται κατά 20%.

4. Εις ην περίπτωσιν η μελέτη υποβάλλεται πλήρης εις εν και τελικόν
στάδιον άνευ παροχής εις τον μελετητήν των προβλεπομένων πλήρων μελετών
των προγενεστέρων σταδίων, τότε καταβάλλεται εις τον Μελετητήν πλήρης η
υπό του παρόντος προβλεπομένη αμοιβή.

Αρθρο 88.

Αμοιβή προσθηκών, επεκτάσεων
επισκευών - διαρρυθμίσεων

"1. Η αμοιβή εκάστης μελέτης κτιριακού έργου (Αρχιτεκτονική μελέτη,
στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγκαταστάσεων", που αφορά προσθήκη,
επέκταση ή επισκευή σε υφιστάμενο κτιριακό έργο, προσαυξάνεται κατά
30%. Ομοίως η αμοιβή εκάστης μελέτης που αφορά διαρρύθμιση ή
μεταρρύθμιση υφισταμένου κτιριακού έργου, προσαυξάνεται κατά 50%.

2. Η μελέτη αποτύπωσης υπαρχόντων κτιρίων που δεν είναι
χαρακτηρισμένα ως μνημεία ή διατηρητέα, είναι ίση με το 75% της αμοιβής
προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρούμενο ως νέο".

***Το άρθρ. 88 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρ. 45 του Π.Δ. 515/4-5
Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 89.

Αμοιβή δια τον έλεγχον μελέτης

Η αμοιβή δια μεν το έλεγχον εκπονηθείσης μελέτης ανέρχεται εις
ποσοστόν 15% της αντιστοίχου αμοιβής της μελέτης, δια δε την
παρακολούθησιν και τον έλεγχον της μελέτης ανέρχεται εις ποσοστόν 20%
της αμοιβής αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Αμοιβαί Επιβλέψεως Κτιριακών Εργων

Αρθρο 90.

Αντικείμενον

Αι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν του
ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την επίβλεψιν και επιμετρήσεις των
Κτιριακών Εργων.

Αρθρο 91.

Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως

1. Εις την αμοιβήν επιβλέψεως περιλαμβάνεται αποζημίωσις δια την
απασχόλησιν και πάσα κατά τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την
υπεύθυνον παρακολούθησιν των εκτελουμένων έργων, την χορήγησιν πλήρων
και λεπτομερών οδηγιών εις τον κατασκευαστήν του έργου δια την κατά τα
συμβατικά στοιχεία, την επιστήμην και τους κανόνας της τέχνης έντεχνον,
εμπρόθεσμον, και οικονομικήν εκτέλεσιν των εργασιών, την μέριμναν δια
την συμμόρφωσιν του αναδόχου προς τας συμβατικάς του υποχρεώσεις και
την περιφρούρησιν των συμφερόντων του Εργοδότου, την εργασίαν
μικροτροποιποιήσεων της αρχικής μελέτης, την σύνταξιν λογαριασμών και
συγκριτικών πινάκων, την έγκαιρον σύνταξιν των πρωτοκόλλων αφανών
εργασιών, την ζύγισιν και παραλαβήν υλικών, την φροντίδα λήψεως
απαιτουμένων δοκιμίων, τας μερικάς και την τελικήν επιμέτρησιν, την
εισήγησιν επί αιτήσεως παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την
εμπρόθεσμον απάντησιν και αντίκρουσιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του
αναδόχου του έργου, την παράστασιν και την παραλαβήν των εργασιών και
τον δέοντα χειρισμόν και απάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου
κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής ως και την εις τα δικαστήρια παράστασιν
επί προσφυγών του αναδόχου, εάν ήθελε δοθή προς τούτο εντολή υπό του
Εργοδότου, καταβαλλομένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ιδιαιτέρας
αμοιβής κατά το άρθρ. 102 του παρόντος.

2. Δεν περιλαμβάνεται εις την αμοιβήν επιβλέψεως:

α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και εκτελέσεως πάσης
φύσεως δοκιμών βαρύνουσαι αναλόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον
ανάδοχον του έργου ή τον Εργοδότην.

β) Η αμοιβή δια την σύνταξιν μελέτης τροποποιήσεως της αρχικής
μελέτης είτε εν όλω είτε κατά μέρος αυτής. Εάν δοθή παρά του Εργοδότου
τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αμοιβή εις τον επιβλέποντα δια
την σύνταξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζομένη κατά τας οικείας
διατάξεις.

γ) Η αμοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών
μονάδος καταβαλλομένη ιδιαιτέρως, κατά τα ανωτέρω ειδικώτερον
οριζόμενα.

Αρθρο 92.

Καθορισμός αμοιβής επιβλέψεως

"1. Η αμοιβή επίβλεψης κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών, φέρουσας
κατασκευής και εγκαταστάσεων), χωρίς τη σύνταξη επιμέτρησης, ορίζεται
σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών,
με βάση το γενικό τύπο του άρθρ. 2.

Οι συντλεστές κ και μ έχουν τις παρακάτω τιμές για κάθε κατηγορία:

Για έργα κατηγορίας Ι κ = 1,10 μ = 20,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ κ = 1,30 μ = 25,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,00 μ = 28,00

Για έργα κατηγορίας V κ = 1,50 μ = 38,00

2. Η αμοιβή επίβλεψης Εγκαταστάσεων κτιριακών έργων όπως αυτή
προσδιορίζεται βάσει της ανωτέρω παρ. 1 ισχύει για κτιριακά έργα των
οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ. Η αμοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των οποίων η
αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες IV και άνω, και η
οποία υπολογίζεται βάσει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται
κατά 20%.

***Το άρθρ. 92 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 46 του Π.Δ. 515/4-5
Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 93.

Καθορισμός αμοιβής επιμετρήσεως

Η αμοιβή της επιμετρήσεως κτιριακού έργου ορίζεται εις ποσοστόν 40%
της κατά το προηγούμενον άρθρον αμοιβής επιβλέψεως.

Αρθρο 94.

Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλου κανονισμού
νέων τιμών μονάδος

1. Εις την, κατά τα ανωτέρω, αμοιβήν επιβλέψεως και επιμετρήσεως δεν
περιλαμβάνεται η αμοιβή του επιβλέποντος δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων
κανονισμού νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένη επιπροσθέτως.

2. Δια την σύνταξιν πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδος
συνοδευομένων υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίου δια τας νέας εργασίας
ορίζεται ποσοστόν 0,50% επί της συνολικής αξίας των, δια νέων τιμών
μονάδος, προβλεπομένων δια του συγκριτικού πίνακος εργασιών, μετά
προσθήκην του ποσοστού οφέλους εργολάβου και αφαίρεσιν της τυχόν
εκπτώσεως της δημοπρασίας.

Αρθρο 95.

Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως

1. Η κατά τα ανωτέρω άρθρ. 92 και 94 αμοιβή επιβλέψεως αφορά εις την
περίπτωσιν εκτελέσεως των έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια
γενικού εργολάβου και δια τιμών μονάδος των επί μέρους εργασιών και υπό
την προϋπόθεσιν ότι ο Εργοδότης δεν διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν
δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών υπό τας τεχνικάς οδηγίας
και την εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.

2. Εις ην περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν,
με επικεφαλής διπλωματούχον μηχανικόν, δια την επί τόπου παρακολούθησιν
των εργασιών υπό τας τεχνικάς μόνον οδηγίας του επιβλέποντος, εις τον
τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως αμοιβή το 70% της κατά τα ανωτέρω
οριζομένης κατά περίπτωσιν νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.

3. Εάν το έργον δεν εκτελείται δια τιμών μονάδων των επί μέρους
εργασιών αλλά με κατ'αποκοπήν προσφοράν δι' ολόκληρον το έργον, εις τον
επιβλέποντα καταβάλλεται ποσοστόν 20% επί πλέον της κατά το άρθρ. 92
αμοιβής επιβλέψεως, εάν δε τούτο εκτελήται κατά μικτόν σύστημα, η
αμοιβή επιβλέψεως είναι ανάλογος του τρόπου εκτελέσεως των επί μέρους
τμημάτων του έργου και της αξίας αυτών, εφ' ης εφαρμόζονται τα, κατά
περίπτωσιν, οικεία ποσοστά.

4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας του επιβλέποντος
και πέραν των 75 χλμ. απ' αυτής, η αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται
ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του
επιβλέποντος.

α) Δι' απόστασιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρι 150 χλμ. κατά ποσοστόν
25%.

β) Δι' απόστασιν πέραν των 150 χλμ. κατά ποσοστόν 50%.

5. Εις περίπτωσιν συγχρόνου εκτελέσεως έργου ουχί δια γενικού
εργολάβου, αλλά δια μερικών, κατ' είδος εργασιών, εργολάγων, η αμοιβή
επιβλέψεως διπλασιάζεται, εις περίπτωσιν δε εκτελέσεως έργου ή τμήματος
αυτού ή και εργασιών τινών απολογιστικώς δι' αυτεπιστασίας (άνευ
εργολάβου), η αμοιβή δια το ούτως εκτελεσθέν έργον τετραπλασιάζεται.

6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δι' εργολάβου κατ' αυτοτελή
τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται
κεχωρισμένως δι' έκαστον αυτοτελές ως άνω τμήμα.

7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών, η αμοιβή
επιβλέψεως δύναται να αυξηθή μέχρι του πενταπλασίου, του χαρακτηρισμού
του επικινδύνου και του καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της
αμοιβής προσδιοριζομένων δι' αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου μετά
σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου.

8. Εις περίπτωσιν συνδρομής μιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του
παρόντος άρθρου κατά την επίβλεψιν έργου τινός, το τελικώς προκύπτον
συνολικόν ποσοστόν αμοιβής επιβλέψεως επί της αξίας του έργου δεν
δύναται να είναι, εν πάση περιπτώσει, μείζον του 10% όταν συντρέχη μία
περίπτωσις και του 15% όταν συντρέχουν περισσότεραι της μιας.

9. Εις περίπτωσιν έργων υπολογισθέντων εις δυναμικάς ενεργείας, ως
αντισεισμικών και άλλων αναλόγων, η αμοιβή επιβλέψεως δεν
προσαυξάνεται.

10. Αι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του άρθρ. 83 και
τα άρθρ. 82 και 88 του παρόντος δια τας μελέτας ισχύουν αναλόγως, και
δια τας περιπτώσεις των επιβλέψεων.

Αρθρο 96.

Ιδρυσις Γραφείου Επιβλέψεως

Εις περίπτωσιν καθ' ην απαιτείται η ίδρυσις ειδικού γραφείου εις τον
τόπον του έργου δια την παρακολούθησιν αυτού, λόγω αναπτύξεως εις
μεγάλην έκτασιν ή παρουσιαζομένων δυσχερειών, αι δαπάναι ιδρύσεως και
εγκαταστάσεως του γραφείου, ως και επανδρώσεως αυτού δια βοηθητικού
τεχνικού προσωπικού βαρύνουν τον Εργοδότην. Η σύνθεσις εις προσωπικόν
του Γραφείου τούτου εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.

Αρθρο 97.

Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως

1. Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τμηματικώς και
αναλόγως της προόδου του έργου, υπολογιζομένη επί των εκάστοτε
τμηματικών λογαριασμών πληρωμής της αξίας τούτου συντασσομένων βάσει
κανονικών επιμετρήσεων.

2. Δια τα έργα του Δημοσίου και Οργανισμών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της αμοιβής επιβλέψεως
παρακρατείται ποσοστόν 20% αυτής, αποδιδόμενον εις τον επιβλέποντα κατά
ποσοστόν μέχρι 10% του συνόλου της αμοιβής άμα τη θεωρήσει της τελικής
επιμετρήσεως, κατά 5% άμα τη εγκρίσει του πρωτοκόλου προσωρινής
παραλαβής και κατά το υπόλοιπον 5% άμα τη συντελέσει της οριστικής
παραλαβής.

3. Δια τα έργα του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
εάν η επίβλεψις διακοπή υπαιτιότητι του επιβλέποντος εις οιονδήποτε
στάδιον της επιβλέψεως, η ως άνω κράτησις 20% επί της αμοιβής της
επιβλέψεως, εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, προς κάλυψιν των ηυξημένων
δαπανών τούτου λόγω της νέας επιβλέψεως.

4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του Εργοδότου εις τον
επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των
60 ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής εις τον Εργοδότην, ούτος
υποχρεούται εις καταβολήν του νομίμου τόκου κατόπιν οχλήσεως παρά του
δικαιούχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρθρο 98.

Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και
Πληρωμή αυτής

"1. Για τον έλεγχο της οριστικής επιμέτρησης και την προσωρινή
παραλαβή οιωνδήποτε κτιριακών έργων των οποίων η μελέτη αμείβεται κατά
τις διατάξεις του τμήματος Ε' του παρόντος, το ελάχιστο ποσό Α1 της
οφειλόμενης αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εργοδότη, ορίζεται ως
ακολούθως:

Α1 = 4000 . λ + 0,20Α

όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρ. 4 του παρόντος και Α η
αμοιβή της μελέτης βάσει του άρθρ. 83".

***Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρ. 47 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ.
1989 (ΦΕΚ Α'219).

2. Η, κατά τα ανωτέρω αμοιβή παραλαβής έργων καλύπτει πάσαν εργασίαν
και δαπάνην των μελών της επιτροπής παραλαβής δια την διενέργειαν
αυτής, προκαταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ, άμα τη
κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, προς κάλυψιν των δαπανών
διενεργείας της παραλαβής.

3. Εάν το παραλαμβανόμενον έργον κείται εκτός της Επικρατείας,
κανονίζεται επί πλέον αποζημίωσις βάσει ιδιαιτέρας συμφωνίας.

4. Εάν δια την παραλαβήν του έργου απαιτείται εργατοτεχνικόν
προσωπικόν ή λήψις και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακαί εξετάσεις και
λοιπά, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον Εργοδότην.

5. Η αμοιβή δια την οριστικήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν 25%
της αμοιβής της προσωρινής τοιαύτης. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως της
προσωρινής και οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνον της
προσωρινής τοιαύτης.

6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την παραλαβήν του έργου δέον να
διενεργηθή εντός 30 ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής. Εις
περίπτωσιν μη υποβολής τοιούτου πίνακος, η εκκαθάρισις πραγματοποιείται
οίκοθεν παρά του Εργοδότου εντός 60 ημερών από της υποβολής του
πρωτοκόλλου παραλαβής. Πέραν των προθεσμιών τούτων καταβάλλεται δια το
οφειλόμενον ποσόν αμοιβής ο νόμιμος τόκος, κατόπιν οχλήσεως του
δικαιούχου.

Αρθρο 99.

Αμοιβή εκτιμήσεως έργων

"1. Για την εκτίμηση ακινήτων και κτιριακών γενικά έργων και εφόσον η
εκτίμηση δεν συνοδεύεται από διαγράμματα, η αμοιβή για κάθε εκτιμητή
ορίζεται από τον τύπο.

Α1 = 4000 . λ + 0,10Α

όπου Α1 η αμοιβή εκτίμησης, λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρ. 4
του παρόντος και Α η αμοιβή της μελέτης, του κτιρίου θεωρουμένου ως
νέου βάσει του άρθρ. 88 όπως τροποποιείται".

***Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρ. 48 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ.
1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Τα τυχόν συνοδεύοντα τας εκθέσεις εκτιμήσεως διαγράμματα και αι
προς σύνταξιν αυτών εργασίαι αμείβονται ιδιαιτέρως βάσει των υπό των
οικείων άρθρων του παρόντος και ετέρων διατάξεων καθοριζομένων δι'
εκάστην περίπτωσιν αμοιβών. Δια την σύνταξιν των διαγραμμάτων αυτών
κλπ. δεν απαιτείται ιδιαιτέρα εντολή, εφ' όσον τα τυχόν προσκομιζόμενα
στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα υπό Διπλωματούχου Μηχανικού ή
θεωρούνται ανεπαρκή υπό του εκτιμητού.

3. Αι συντασσόμεναι εκθέσεις εκτιμήσεως, διαγράμματα κλπ., παραμένουν
ιδιοκτησίαι του συντάσσοντος, υποχρεουμένου όπως παραδώσει εις τον
εντολέα, μέχρι 3 το πού αντιγράφων, παν επί πλέον δε αιτούμενον
αντίγραφον αμείβεται ιδιαιτέρως δια του διπλασίου του κόστους αυτού με
ελάχιστον όριον αμοιβής διακοσίας πεντήκοντα δραχμάς.

4. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί πραγματογνωμοσυνών
και διαιτησιών αποσκοπουσών εις την έρευναν ή διακρίβωσιν και άλλων
πέραν ή ασχέτως της αξίας ζητημάτων, οπότε το επί πλέον της ως άνω
καθοριζομένης αμοιβής μέρος καθορίζεται ελευθέρως αναλόγως των ειδικών
συνθηκών εκάστης περιπτώσεως.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ
ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κλπ.
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

Αρθρο 100.

"1. Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων καθορίζεται με βάση το
γενικό τύπο του άρθρ. 2 με συντελεστές

κ = 0,5 μ = 10,0

2. Η κατά τα ανωτέρω αμοιβή κατανέμεται κατά τεύχη ως εξής:

Για την Τεχνική Περιγραφή 5%
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές 35%
Για την ανάλυση Τιμών 25%
Για το Τιμολόγιο Μελέτης 13%
Για το Τιμολόγιο Προσφοράς 1%
Για τις Συγγραφές Υποχρεώσεων 10%
Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης 5%
Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς 1%
Για την Διακήρυξη Δημοπρασίας 5%

***Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 49
του Π.Δ. 515/4-5 0κτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

3. Προκειμένου περί μελετών οδών και τεχνικών έργων εις περίπτωσιν
συντάξεως ενιαίων τευχών δημοπρατήσεως οδού και τεχνικών έργων τα ως
άνω ποσοστά αμοιβής των τευχών τούτων υπολογίζονται επί του αθροιστικού
προϋπολογισμού οδού και τεχνικών έργων.

"4. Προκειμένου περί μελετών κτιριακών έργων η αμοιβή για τη σύνταξη
των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται χωριστά ανά προϋπολογισμό της
αντίστοιχης μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη
μελέτη εγκαταστάσεων, εκάστη μελέτη υποδομής του οικοπέδου, μελέτη
διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου) έστω
και εάν πρόκειται περί του αυτού Μελετητή".

***Η παρ. 4 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 49 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

"5. Για τις μελέτες στις οποίες δεν έχει συνταχθεί στάδιο οριστικής
μελέτης, ή για τις μελέτες που τα τεύχη δημοπράτησης εκπονούνται με
βάση προγενέστερο στάδιο από το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση από τις
διατάξεις του παρόντος, τελικό στάδιο της μελέτης, η αμοιβή για τη
σύνταξη τευχών δημοπράτησης προσαυξάνεται κατά 50% από εκείνη που
προκύπτει με την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου".

***Η παρ. 5 προστέθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρ. 49 του Π.Δ.
515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

Αρθρο 101.

Αμοιβή αξιολόγησης
ερευνητικών εργασιών

"1. Για τον προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολόγηση των ερευνητικών
εργασιών καταβάλλεται στον Μελετητή του έργου, στο οποίο αναφέρονται οι
εργασίες αυτές, αμοιβή που υπολογίζεται σε ποσοστό γ επί τοις εκατό,
πάνω στην αμοιβή των ερευνητικών αυτών εργασιών. Η αμοιβή αυτή
υπολογίζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ερευνητικών εργασιών και
βαρύνει τον εργοδότη.

2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό ορίζεται με τον τύπο

10
10 = -------------------
ρίζα Α
----------
1000.λ

όπου Α είναι η αμοιβή του μελετητή, κάθε κατηγορίας ερευνητικών
εργασιών και λ ο συντελεστής της παρ. 2 του άρθρ. 4 του παρόντος".

***Το άρθρ. 101 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 50 του Π.Δ. 515
/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 102.

Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως

1. Εάν εις Μελετητήν ανατεθή σύνταξις μελέτης ή εκτέλεσις εργασίας
αναγομένης εις τοπογραφικάς εργασίας ή συγκοινωνιακά, υδραυλικά ή
κτιριακά έργα, μη περιλαμβανομένης δε ις τας εν τω παρόντι
αναφερομένης και εις η αμοιβή δεν συμφωνείται κατ' αποκοπήν, αύτη
ορίζεται αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως, του χρόνου τούτου
λογιζομένου εις ακεραίας ημέρας από της ημέρας αφίξεως μέχρι της ημέρας
αναχωρήσεως, ως κάτωθι:

α) Δι' επιστήμονα εικοσαετούς και άνω
πείρας, ημερησίως δύο χιλιάδες δρχ. (2.00)

β) Δι' επιστήμονας υπερδεκαετούς και
μέχρις εικοσαετούς πείρας, ημερησίως
χίλιαι πεντακόσιαι δραχμαί (1.500)

γ) Δι' επιστήμονας μικροτέρας της
δεκαετούς πείρας, ημερησίως χίλιαι δρχ. (1.000)

δ) Αι αποζημιώσεις της παρούσης παραγράφου νοούνται δι' απασχόλησιν
πλειόνων της μιας ημερών, ή, εις περίπτωσιν μιας μόνον ημέρας, δι'
απασχόλησιν 5 τουλάχιστον ωρών. Δι' απασχόλησιν ελάσσοντα των 5 ωρών, η
ωριαία αποζημίωσις ορίζεται ίση προς το 0,20 των ως άνω αναφερομένων
ημερησίων αποζημιώσεων, με ελάχιστην αμοιβήν πάντως ουχί μικροτέραν των
500 δραχμών.

Τα ανωτέρω ποσά πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστήν λ της παρ. 2
του άρθρ. 4 του παρόντος.

2. Η ανωτέρω αμοιβή του Μελετητού προσαυξάνεται, προκειμένου περί
μεταβάσεως αυτού εκτός έδρας μετά διανυκτερεύσεως και δι' όσας ημέρας
διενυκτέρευσαν εκτός έδρας, κατά 20% εντός της Επικρατείας και κατά 30%
δια το εξωτερικόν.

3. Επί πλέον της ανωτέρω αμοιβής, καταβάλλονται εις τον Μελετητήν και
αι δαπάναι κινήσεως αυτού, προσηυξημένα κατά ποσοστόν 20% δι'
ενδιαμένους δαπάνας. Εις περίπτωσιν κινήσεως του Μελετητού δι'
ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, καταβάλλονται εις τούτον αι δαπάναι
κινήσεως, υπολογιζόμεναι με χιλιομετρικήν αποζημίωσιν ίσην προς τα 2/3
της εκάστοτε ισχυούσης τοιαύτης δι' επιβατηκά αυτοκίνητα δημοσίας
χρήσεως, άνευ της ως άνω προσαυξήσεως δι' ενδιαμέσους δαπάνας. Εις
περίπτωσιν κινήσεως δια μεταφορικού μέσου του Εργοδότου, ουδεμία
αποζημίωσις κινήσεως καταβέλλεται.

Αρθρο 103.

Αμοιβή Γενικού Μελετητή

"1. Αν κατά την εκπόνηση μελετών απαιτηθεί η εκτέλεση συμπληρωματικών
εργασιών ή μελετών που δεν έχουν προβλεφθεί στην σύμβαση και η εκτέλεση
αυτών των συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών ανατεθεί στον αρχικό
Μελετητή κατά τις διατάξεις του άρθρ. 16 του Νομ. 716/77, εφόσον
διαθέτει τα κατάλληλα αυτά πτυχία, τότε καταβάλλεται στον ανάδοχο
μελετητή επιπρόσθετη αμοιβή από αυτήν που αντιστοιχεί στις
συμπληρωματικές εργασίες ή μελέτες.

Η επιπρόσθετη αυτή αμοιβή καταβάλλεται για τον προγραμματισμό,
παρακολούθηση και ένταξη των επιμέρους αυτών εργασιών, ή μελετών στο
αρχικό αντικείμενο και ορίζεται σε ποσοστό γ επί τοις εκατό της αμοιβής
των συμπληρωματικών αυτών εργασιών ή μελετών. Η αμοιβή αυτή
υπολογίζεται χωριστά για κάθε συμπληρωματική εργασία ή μελέτη και
βαρύνει τον Εργοδότη.

2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό ορίζεται με τον τύπο:

10
10 = ----------------
ρίζα Α
--------
1000.λ

όπου

Α: είναι η συνολική αμοιβή του κάθε ειδικού μελετητή σε δραχ. και

λ: ο συντελεστής του άρθρ. 4 του παρόντος".

***Το άρθρ. 103 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 51 του Π.Δ. 515/
4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

Αρθρο 104.

Πληρωμή αμοιβής μελέτης

"1. Η αμοιβή μελέτης καταβάλλεται τμηματικά και με την έγκριση του
οικείου σταδίου της μελέτης. Ο λογαριασμός για την πληρωμή της αμοιβής
του μελετητή συντάσσεται από τον μελετητή και υποβάλλεται στην
υπηρεσία, η οποία τον ελέγχει, τον διορθώνει όταν απαιτείται και τον
εγκρίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του".

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 52 του
Π.Δ.515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

2. Δια τα ιδιωτικά έργα, η πλήρης αμοιβή της μελέτης δέον να
κατατίθεται, κατά τας κειμένας διατάξεις προς της υποβολής της
συνταχθείσης μελέτης προς έγκρισιν ή έκδοσιν της τυχόν απαιτουμένης
αδείας.

"3. Η πληρωμή εγκριθέντος κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου
λογαριασμού πρέπει να συντελείται εντός διμήνου από της εγκρίσεώς του,
μετά την πάροδο του οποίου καταβάλλεται αυτοδίκαια ο τόκος υπερημαρίας
που ισχύει για τις οφειλές γενικά του Δημοσίου".

***Η παρ. 3 αριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του
άρθρ. 52 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

"4. Για όλες τις περιπτώσεις μελετών, πλην εκείνων των ιδιωτικών
έργων για τα οποία η καταβολή της αμοιβής ορίζεται στην παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, η αμοιβή της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά κατά
στάδια ως εξής:

α) Με την έναρξη εκπόνησης κάθε σταδίου της μελέτης καταβάλλεται
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ποσοστό 15% της αμοιβής που
αντιστοιχεί στην αμοιβή της μελέτης.

β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε
σταδίου και εφόσον έχει την κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας
εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλυτέρου του 50% του υπόψη σταδίου,
καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επί πλέον ποσοστό 20%
της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο.

γ) Με την υποβολή της εκπονηθείσας μελέτης κάθε σταδίου και πριν από
την έγκριση της επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστοές των προηγουμένων
περιπτ. α και β και καταβάλλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επαρκείας
της μελέτης, επιπλέον ποσοστό 35% της αμοιβής του σταδίου, χωρίς να
απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

δ) Εάν τυχόν η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά παρέλευση 2 μηνών από
της υποβολής της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας της
μελέτης επιπλέον ποσοστό 10% χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση
εγγυητικής επιστολής.

ε) Μετά την έγκριση κάθε σταδίου καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής
αυτού. Ειδικότερα και προκειμένου για το τελευταίο στάδιο μελέτης
παρακτρατείται ποσοστό 5% της αμοιβής του τελευταίου αυτού σταδίου, το
οποίο καταβάλλεται μετά την παραλαβή της μελέτης.

στ) Στις περιπτώσεις που στάδιο μελέτης περιλαμβάνει και εργασίες
υπαίθρου, εφαρμόζονται μερικότερα και για τις εργασίες υπαίθρου οι
διατάξεις των παραπάνω εδαφ. β, γ και δ της παραγράφου αυτής. Η εργασία
υπαίθρου θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το 50% της αμοιβής του
αντιστοίχου σταδίου της μελέτης, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά από
ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.

ζ) Το ποσοστά 15% και 20% των παραπάνω εδάφ. α και β υπολογίζονται με
βάση τη συμβατική αμοιβή κάθε μελέτης κατά την έννοια της παρ. 7 του
άρθρ. 11 του Νομ. 716/77 ή για τις περιπτώσεις που δεν έχει
προσδιορισθεί αυτή η συμβατική αμοιβή, με βάση τις προεκτιμώμενες στην
οικεία σύμβαση και σε συγκριτικές πίνακες αμοιβές για το υπόψη στάδιο
της μελέτης.

η) Οι λογαριασμοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιέχουν το
σύνολο του οφειλόμενου μετά τη σύνταξη του λογαριασμού ποσού αμοιβής,
αφαιρουμένων των μέχρι τότε σταδιακά καταβληθέντων από τον εργοδότη
προηγουμένως ποσών αναπροσαρμοσμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
άρθρ. 2 και 3 του παρόντος".

***Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρ. 52 του
Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

"5. Εις περίπτωσιν σταδίου μελέτης περιλαμβάνοντος και εργασίας
υπαίθρου εφαρμόζονται, μερικώτερον και επί των εργασιών υπαίθρου, αι
αυταί περί τμηματικών πληρωμών περιπτ. β, γ και δ της προηγουμένης
παραγράφου, της αξίας των εργασιών υπαίθρου θεωρουμένης ως
αντιπροσωπευούσης το 50% της πλήρους αμοιβής του αντιστοίχου σταδίου
μελέτης.

6. Αι κατά το παρόν άρθρον εγγυητικαί επιστολαί αναγράφουν το όνομα,
το επώνυμον και το όνομα πατρός του υπέρ ου η εγγύησις ή προκειμένου
περί Εταιρείας την επωνυμίαν αυτής, τον τίτλον της προς εκπόνησιν
μελέτης εις ην αφορά η παρεχομένη εγγύησις, και τέλος το όσον της
παραιτήσεως του εγγυωμένου από του δικαιώματος της διζήσεως και την
αναγνώρισιν υπ' αυτού της υποχρεώσεως όπως καταθέση απροφασίστως, εντός
τριών ημερών από της περί τούτου σχετικής ειδοποιήσεως του εργοδότου,
το αιτούμενον μέρος ή όλον της εγγυήσεως".

***Η παρ. 4 αντικατεστάθη ως άνω και αι παρ. 5 και 6 προστέθησαν δια
του Π.Δ. 99 της 4/17 Φεβρ. 1978 (ΦΕΚ Α'20).

Αρθρο 105.

Τελικαί διατάξεις

1. Αι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν εις μελέτας
προκατασκευασμένων κτιρίων.

Δια τας υπό εκπόνησιν, κατά την έναρξιν ισχύους του παρόντος, μελέτας
δύναται τη εγκρίσει του Εργοδότου η εκπόνησις των υπολειπομένων σταδίων
της μελέτης να γίνη συμφώνως προς τας προδιαγραφάς και απαιτήσεις του
παρόντος εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν. Εις την περίπτωσιν ταύτην και
δια τα στάδια καταβάλλονται αι υπό του παρόντος προβλεπόμεναι αμοιβαί.

3. Προκειμένου περί έργων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. αι αμοιβαί του
παρόντος νοούνται ως αύται προκύπτουν κατ' εφαρμογήν των κατά την παρ.
3 του άρθρ. μόνου του Ν.Δ. 2726/1953 εκδιδομένων αποφάσεων.

4. Δια τας κατά το άρθρ. 1 του παρόντος Π.Δ/τος μελέτας, επιβλέψεις,
κλπ. εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος αντί των διατάξεων του από
19/21.2.1938 Β.Δ/τος "περί αναθεωρήσεως του από 13.6.1924 Δ/τος περί
καθορισμού των εις ιδιώτας μηχανικούς κλπ. αμοιβών", ως τούτο ισχύει,
αίτινες διατάξεις εξακολουθούν εφαρμοζόμεναι δια τας μελέτας,
επιβλέψεις κλπ. των λοιπών έργων ή περιπτώσεων.