Αμοιβές
Μηχανικών

Π.Δ. 515 της 5.10.1989

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΔ 515/1989

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ : ΦΕΚ Tεύχος Α, Φύλλο 219, Ετος 1989 (05-10-1989)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 12894_1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗ :

Π.Δ. 515 της 4/5.10.89 Τροποποίηση, συμπλήρωση

και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.Δ/τος

696/74 "Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών

κ.λ.π." (ΦΕΚ Α' 301).- (Α' 219).

*** Με το άρθρο 26 Ν.2520/1997 ΦΕΚ Α 173 ορίζεται ότι

"Για τις αγροτικές κατασκευές του παρόντος άρθρου:

α) οι αμοιβές των μηχανικών για τη μελέτη και

επίβλεψη, όπως αυτές καθορίζονται από το π.δ.515/1989

(ΦΕΚ 219 Α'), μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%)

για τις περιπτώσεις ΙΙ α' και β' της προηγούμενης

παραγράφου και κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) για την

περίπτωση ΙΙ γ' της ίδιας παραγράφου."

Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ/τος "περί

σχεδίου πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών"

(ΦΕΚ 228), όπως ισχύουν κατόπιν του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2726/1953

"περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17.7/

16.8.1923 Ν.Δ/τος κ.λ.π." (ΦΕΚ 325).

2) Την αριθμ. 283/10.8.89 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων

Εργων.

3) Την αριθ. 624/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείαs, μετά

από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντοs , Χωροταξίαs και Δημοσίων Εργων,

αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Το άρθρο 2 του Π.Δ. 696/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

"Αρθρο 2

Υπολογισμός αμοιβής μελετών

1. Η αμοιβή Α για την εκπόνηση των μελετών των αναφερομένων στο

άρθρο 1 κατηγοριών έργων και εργασιών καθορίζεται κατά τμήματα και

κεφάλαια του παρόντος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Σε ποσοστά επί τοις εκατό του προϋπολογισμού (Σ) των

μελετωμένων έργων που υπολογίζονται βάσει τύπου.

β. Κατά μονάδα έργου (π.χ. χλμ. οδού, στρέμμα επιφανείας κ.λ.π.)

με βάση τιμές μονάδας.

γ. Κατ' αποκοπή ή ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

δ. Κατά ειδικό τρόπο που καθορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του

παρόντος.

2. Οι αμοιβές Α για τις μελέτες, που υπολογίζονται με βάση τον

προϋπολογισμό του έργου (εδάφιο α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου),

προκύπτουν από τον τύπο:

β λ '

Α= ------------ . Σ. --------------

100 Λ

όπου:

Σ : Ο προϋπολογισμός κάθε έργου υπολογιζόμενος σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στο άρθρο 3.

β : Συντελεστής που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του

παρόντος άρθρου και τα οικεία άρθρα για κάθε κατηγορία έργων.

λ : Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο Ι σύνταξης

του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας

που έχει ανατεθεί.

λ' : Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο Ι

έγκρισης του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου ή της εργασίας που

έχει ανατεθεί.

3 . Οι αμοιβές Α για τις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών της παρ. 1

του παρόντος άρθρου (εδαφ. β, γ και δ), που αμείβονται με

καθορισμένες τιμές μονάδας, προκύπτουν από τον τύπο:

Α = λ . Τ

όπου:

Τ : Οι βασικές τιμές μονάδας αμοιβής, που καθορίζονται από τα οικεία

κατά περίπτωση άρθρα του παρόντος διατάγματος.

λ : Ο καθοριζόμενος από το άρθρο 4, παρ. 2 του παρόντος διατάγματος

συντελεστής, που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο t έγκρισης του

τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.

4 . Ο συντελεστής β που υπεισέρχεται στον τύπο υπολογισμού της

αμοιβής του αντίστοιχου έργου (παρ. 1 του παρόντος άρθρου )

υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

μ

β = κ + ---------------

(Σ/(1000.λ))^?

όπου:

Σ : Ο ολικός προϋπολογισμός κάθε έργου στη χρονική περίοδο t

σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.

κ και μ : Συντελεστές που προβλέπονται για κάθε κατηγορία έργων.

λ : Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t σύνταξης

του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο συντελεστής β στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

5. Σε περίπτωση προκαταβολών ή πληρωμής ενδιαμέσων σταδίων τα

αντίστοιχα καταβληθέντα ποσά (Πι, ι = 1,2....) αφαιρούνται από την

τελική αμοιβή Α ως ανωτέρω (παραγρ. 2 και 3 του παρόντος)

αναθεωρούμενα ως εξής:

λ '

Α' = Πι . ----------

λι ''

( 1 = 1 , 2..... )

όπου:

Πι : Η συγκεκριμένη προκαταβολή, η πληρωμή ενδιαμέσου σταδίου.

λ: Ο συντελεστής του άρθρου 4, παρ. 2 στη χρονική περίοδο έγκρισης

του προϋπολογισμού Σ.

λι' : Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο πληρωμής

του ποσού Πι.

Οπότε η πέραν των προκαταβολών ή πληρωμών ενδιαμέσων σταδίων

καταβαλλομένη αμοιβή υπολογίζεται ως εξής:

Α - ΣΑ' ι

( ι = 1 , 2... ) "

Αρθρο 2

Το άρθρο 3 του αυτού Π.Δ./τος 696/74 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 3

Προϋπολογισμός του έργου - Αμοιβές

1. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή κάθε έργου

είναι αυτός που εξάγεται με τις ποσότητες όλων των κονδυλίων αυτού,

όπως αυτός εγκρίνεται από τον Εργοδότη, σύμφωνα με αναλυτική

προμέτρηση και με τις τιμές μονάδας εργασιών που υπολογίζονται με βάση

τις εγκεκριμένες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναλύσεις

τιμών και τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων

μηχανημάτων στο χρόνο σύνταξης του προϋπολογισμό του τελευταίου

σταδίου της μελέτης που έχει ανατεθεί στον ίδιο μελετητή με την οικεία

σύμβαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένης ανάλυσης τιμών για

ορισμένες εργασίες η τιμή των εργασιών αυτών υπολογίζεται με νέες

τιμές που συντάσσει ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως

δημοσίων έργων διατάξεις και όπως αυτές οι τιμές θα εγκριθούν από τον

Εργοδότη. Στον παραπάνω προϋπολογισμό, που δηλώνει το κόστος του

έργου, δεν προστίθεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου

ούτε και αφαιρείται τυχόν έκπτωση δημοπρασίας.

2. Στον προϋπολογισμό επιπροστίθεται η αξία των υλικών, τα

μισθώματα των μηχανημάτων και η προσφορά εργασίας που τυχόν

χορηγούνται από τον εργοδότη.

3. Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται κονδύλια απρόβλεπτων

δαπανών, απαλλοτριώσεων και ο ΦΠΑ που βαρύνει τον εργοδότη.

4. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται με τις ποσότητες της μελέτης

εφαρμογής ή, όπου δεν προβλέπεται τέτοιο στάδιο μελέτης από τις

προδιαγραφές του βιβλίου Β' του παρόντος Π.Δ., με τις ποσότητες της

οριστικής μελέτης. Για ενδιάμεσα στάδια μελέτης ο προϋπολογσμός

υπολογίζεται με την ακρίβεια που απαιτείται από τις αντίστοιχες

προδιαγραφές. Για τον υπολογισμό της αμοιβής ο προϋπολογισμος Σ

λαμβάνεται με τις ποσότητες του πιο προωθημένου σταδίου της μελέτης

που έχει ανατεθεί.

5. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκπόνησης σταδίου τινός της

μελέτης του έργου υπάρξουν κατόπιν οδηγιών ή εγκρίσεως του εργοδότη

τροποποιήσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τα προηγούμενα στάδια,

τότε το υπόψη καθώς και επόμενα στάδια της μελέτης θεωρούνται

αναφερόμενα σε ανεξάρτητο αυτοτελές έργο και αμείβονται σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις. Σε σχέση με τα προηγούμενα, για το μέρος του

έργου που αντιστοιχεί στην τροποποιηθείσα μελέτη καταβάλλεται

ιδιαίτερη αμοιβή, που καλύπτει το εκπονηθέν μέρος του εν λόγω σταδίου,

όπως μελετήθηκε πριν επέλθει η τροποποίηση.

6. Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προϋπολογισμός

εξάγεται είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, είτε σύμφωνα με τιμές

μονάδος που καθορίζονται με υπουργική απόφαση, η οποία λαμβάνει υπόψη

το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται από τον αντικειμενικό προσδιορισμό

της αξίας των ακινήτων, (άρθρο 41 του Ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43, όπως κάθε

φορά ισχύει).

7. Προκειμένου για την αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης αυτού ή

εκτελέσεως άλλης εργασίας μηχανικού, για τα ιδιωτικά έργα καθορίζεται

ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό

των 5.000 δραχμών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε για το

συντελεστή της παρ. 2 του άρθρου 4.

Σε περίπτωση που η μελέτη εκπονείται ή η επίβλεψη ασκείται από

περισσότερους του ενός μελετητές ή επιβλέποντας μηχανικούς, η παραπάνω

αμοιβή επιμερίζεται σ' αυτούς κατά την αναλογία της αμοιβής μελέτης ή

επίβλεψης εκάστου".

Αρθρο 3

Το άρθρο 4 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 μεταφέρεται από το Τμήμα Β' του

Βιβλίου Πρώτου στο Τμήμα Α' και αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 4

Υπολογισμός αμοιβής μελετών

1. Για τις εργασίες που αμείβονται με σταθερές τιμές μονάδας

(τοπογραφικές εργασίες, μελέτες οδοποϊίας, ημερομίσθια επιστημόνων

κ.λ.π.) οι αμοιβές Τ υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των

αντίστοιχων κεφαλαίων του παρόντος διατάγματος.

2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής (Α) που καταβάλλεται στο μελετητή

όλες οι αμοιβές, που καθορίζονται με σταθερές τιμές μονάδας,

πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή λ που προσδιορίζεται από τον τύπο:

λ = 0,0015 ( μ1 + μ2 )

όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο

κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν:

μ1 : το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού

μ2: το ημερομίσθιο τεχνίτη

Τα ανωτέρω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές

επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από την επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών

Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ).

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντα μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο".

Αρθρο 4

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ιδίου

σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή

εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα

προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές (μεγίστη

προσαύξηση 80%).

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

αντικαθίσταται ως εξής:

" Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση

πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας αμείβεται με τριακόσιες

ενενήντα (390) δρχ.".

Αρθρο 5

Στο τέλος του άρθρου 8 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 προστίθενται

παράγραφοι 10 και 11, που έχουν ως εξής:

" 10. Καλυμένα από κατασκευές, δηλαδή οικοδομές, μάνδρες,

συρματοπλέγματα, φρέατα, υπόστεγα τεχνικά έργα κ.λ.π. Θεωρούνται τα

εδάφη όταν ο αριθμός των απαιτουμένων χαρακτηριστικών σημείων, για την

αποτύπωση των κατασκευών αυτών, είναι μεγαλύτερος του 20 ανά 10

στρέμματα και κατατάσσονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:

---------------------------------------------------------------------

α/α Κατηγορία Αριθ.χαρακτ.

κάλυψης σημείων

---------------------------------------------------------------------

1. I Εξαιρετικά πυκνό 200 και πλέον

2. II Πυκνό 120 έως 200

3. III Λιγότερο πυκνό 40 έως 120

4. IV Αραιό 20 έως 40

5. V Ακάλυπτο μέχρι 20

---------------------------------------------------------------------

Η επιμέτρηση γίνεται πάνω στα σχέδια που παραδίδονται και

επιμετρώνονται όλα τα χαρακτηριστικά σημεία που περιγράφουν με

σαφήνεια τις κατασκευές.

11. Σε καλυμένα από κατασκευές εδάφη οι τιμές της παραγράφου 1 του

παρόντος, προσαυξάνονται κατά τα παραπάνω ποσοστά της αντίστοιχης

τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

Για την κατηγορία κάλυψης I κατά 80%

Για την κατηγορία κάλυψης II " 50%

Για την κατηγορία κάλυψης III " 30%

Για την κατηγορία κάλυψης IV " 10%

Αρθρο 6

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Κατοικημένες εκτάσεις θεωρούνται εκείνες στις οποίες ο αριθμός

των στεγασμένων κλειστών κατασκευών ανά δέκα (10) στρέμματα είναι

μεγαλύτερος από πέντε (5) και κατατάσσονται όπως ο πίνακας της παρ. 10

του Αρθρου 8".

Αρθρο 7

Μετά το άρθρο 9 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 προστίθενται τα ακόλουθα

νέα άρθρα 9α και 9β που έχουν ως εξής:

"Αρθρο 9α

Υψομετρική ενημέρωση διαγράμματος

Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος

σε κατοικημένη περιοχή, με ταχυμετρία σε όλα τα χαρακτηριστικά σημεία

της περιοχής, καθορίζεται σε ποσοστό 60% ανά στρέμμα επιφανείας της

αντίστοιχης τιμής της ταχυμετρικής αποτύπωσης.

Αρθρο 9β

Υψομετρική ενημέρωση σε δρόμους

Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κατά μήκος του άξονα

αυτής, με λήψη χαρακτηριστικών υψομέτρων που να αποδίδουν τις

υψομετρικές αλλαγές της οδού, καθορίζεται σε 5.000 δραχμές ανά

χιλιόμετρο, εφόσον υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της οδού.

Η τιμή αυτή προσαυξάνεται:

α) Κατά 20% για υψομετρική ενημέρωση με λήψη στοιχείων στον άξονα

αριστερά και δεξιά της οδού.

β) Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγούμενης

περίπτωσης α, αλλά σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας.

Αρθρο 8

Ο υπότιτλος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του αυτού Π.Δ/τος

696/74 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 10

Αποτυπώσεις, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με άλλη μέθοδο, αστικών

περιοχών.

1. Για τη λήψη στοιχείων των απαιτουμένων σημείων εδάφους με

ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε μέθοδο, που επιτυγχάνει

τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις προδιαγραφές

που αντιστοιχούν σ' αυτό το άρθρο, των εσωτερικών των οικοδομικών

τετραγώνων που προσδιορίζονται με γεωμετρικές κατασκευές, τη μεταφορά

των σημείων στο σχέδιο, τη σχεδίαση με μολύβι, το μελάνωμα του

σχεδίου, την εκπόνηση αντιγράφου με μία διαφανή και πέντε κοινές

φωτοτυπίες, για κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές ορίζονται

όπως στον κατωτέρω πίνακα (εφόσον υπάρχει το τριγωνομετρικό,

πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο).

--------------------------------------------------------------------

α/α Κατηγορία κάλυψης.

Σύμφωνα Με το πίνακα

της παρ. 4 του 1:100 1:200 1:500 1:1000

άρθρου 9 δρχ. δρχ. δρχ. δρχ.

--------------------------------------------------------------------

1. I Εξαιρ. πυκνό 1.248 1.053 683 543

2. II Πυκνό 988 879 546 429

3. III Λιγότερο πυκνό 728 585 410 315

4. IV Αραιό 488 410 273 205

--------------------------------------------------------------------

2. Σε περίπτωση κλίσεων πάνω από 5% εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις

της παραγράφου 2 του άρθρου 9 μειωμένες στο 50%".

Αρθρο 9

Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Για τη λήψη στοιχείων βυθομετρικών σημείων, υπολογισμό και

μεταφορά τους σε διάγραμμα, χάραξη βυθομετρικών καμπυλών, μελάνωμα

σχεδίου, εκπόνηση αντιγράφου με μία διαφανή και πέντε κοινές

φωτοτυπίες, για κάθε στρέμμα, οι τιμές ορίζονται όπως ο παρακάτω

πίνακας: (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

---------------------------------------------------------------------

Ενδείξεις 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:0000

Α 728 291 145 73 29 14

Β 910 364 182 91 26 18

---------------------------------------------------------------------

Οι τιμές των ενδείξεων Α αντιστοιχούν σε βάρος μέχρι 3 μέτρων.

Οι τιμές των ενδείξεων Β αντιστοιχούν σε βάθος από 3 μέχρι 12 μέτρων".

Αρθρο 10

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του αυτού Π.Δ/τος 969/74

αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, καταμέτρηση αυτών

ταχυμετρικά, καταμέτρηση επικειμένων, υπολογισμό και μεταφορά των

ορίων στο διάγραμμα, σύνθεση σχεδίου, αρίθμηση ιδιοκτησιών, σύνταξη

κτηματολογικών πινάκων (αριθμητικών και αλφαβητικών), εμβαδομέτρηση

ιδιοκτησιών, μελάνωμα σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, δακτυλογράφηση

πινάκων σε διαφανές χαρτί με έξι κοινές φωτοτυπίες αυτών, μία διαφανή

φωτοτυπία των σχεδίων και πέντε κοινές, για κάθε στρέμμα

κτηματογραφουμένου εδάφους οι τιμές ορίζονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:

(υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού

δικτύου).

---------------------------------------------------------------------

α/α Εμβδον κτήματος Κ Λ Ι M Α Κ Ε Σ

σε στρέμματα 1:500 1:1000 1:2000 1:5000

Για το Τμήμα δρχ. δρχ. δρχ. δρχ.

---------------------------------------------------------------------

1. Από 0 μέχρι 2 110 99 87 74

2. Από 2,001 μέχρι 5 95 86 76 64

3. Από 5,001 μέχρι 15 65 60 56 49

4. Από 15,0001 μέχρι 30 45 40 38 31

5. Από 30,001 και άνω 30 24 22 19

---------------------------------------------------------------------

1. Η παράγραφος 2 του αυτού άρθρου 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Οι παράγραφοι 3, 4, 7, 10 και 11 του άρθρου 8 ισχύουν και

προκειμένου περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών προσαυξανομένων

ποσοστιαία με την αντίστοιχη τιμή κατηγορίας εδάφους Α της παρ. 1 του

άρθρου 8. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 8 ισχύουν και προκειμένου

περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών της παραγράφου 1 του

παρόντος προσαυξανομένων αντιστοίχως".

Αρθρο 11

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση, την λήψη

των ορίων κ.λ.π. στοιχείων ταχυμετρικώς, την μεταφορά τους στο

σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και την

σύνταξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το

μελάνωμα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, εμβαδομέτρηση

ιδιοκτησίων, δακτυλογράφηση πινάκων πάνω σε διαφανή χάρτη μαζί με έξι

κοινές φωτοτυπίες, μιάς διαφανούς φωτοτυπίας των σχεδίων και πέντε

κοινών φωτοτυπιών, για κάθε στρέμμα εδάφους που αποτυπώνεται, οι

αμοιβές ορίζονται όπως παρακάτω:

(Υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού

δικτύου).

----------------------------------------------------------------------

α/α Κατηγορία κάλυψης 1: 500 1:1000 1:2000

δρχ. δρχ. δρχ.

----------------------------------------------------------------------

1. I Εξαιρετικά πυκνό 600 390 320

2. II Πυκνό 455 325 260

3. III Λιγότερο πυκνό 350 260 195

4. IV Αραιό 260 195 130

----------------------------------------------------------------------

Στην περίπτωση που πέραν της κτηματογραφικής αποτύπωσης απαιτείται

και κάθε επί πλέον τοπογραφική λεπτομέρεια εδάφους ή κατασκευών στις

ανωτέρω τιμές οι αντίστοιχες τιμές της παρ. 1 του άρθρου 9 μειωμένες

κατά 60%."

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 3 και 4 του

άρθρου 10 ισχύουν και για τις παρακάτω τιμές προαυξανόμενες

αντιστοίχως".

Αρθρο 12

Ο υπότιτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του αυτού Π.Δ/τος 696/

74 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

" Αρθρο 15

Κτηματογραφικές αποτυπώσεις, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με άλλη

μέθοδο, αστικών περιοχών.

1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση, την

οριζοντιογραφική αποτύπωση και ορίων των κατασκευών των όλων των

επικειμένων, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο

που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις

προδιαγραφές που αντιστοιχούν σ' αυτό το άρθρο, τη μεταφορά αυτών στο

σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και τη

σύνταξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το

μελάνωμα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, την εμβαδομέτρηση

ιδιοκτησιών, τη δακτυλογράφηση των πινάκων σε διαφανές χαρτί με έξι

κοινές φωτοτυπίες των σχεδίων για κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους,

οι τιμές (εφόσον υπάρχει τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και

χωροσταθμικό δίκτυο) ορίζονται ως εξής:

Κλίμακα 1:100 1.850 δρχ.

Κλίμακα 1:200 1.470 δρχ.

Κλίμακα 1:500 1.150 δρχ.

Σε περίπτωση ανάθεσης και ταυτόχρονης εκπόνησης υψομετρίας, οι τιμές

προσαυξάνονται κατά 10%".

Αρθρο 13

Μετά το άρθρο 15 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 προστίθεται το ακόλουθο

νέο άρθρο 15α που έχει ως εξής:

" Αρθρο 15α

Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού

Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα, που έχει συνταχθεί σε

κλίμακα προβλεπόμενη στις διατάξεις το ν. 653/1977 (ΦΕΚ 214 Α'), των

εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών, την προσκύρωση ή την τακτοποίηση

ιδιοκτησιών για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τη

χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό

του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται και την

εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους και την

εμβαδομέτρηση των ομόρων οπισθίων ιδιοκτησιών, τη σύνταξη του

κτηματολογικού πίνακος όπως τούτο ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.

653/1977, την παράδοση στον Εργοδότη μιάς διαφανούς και δεκαπέντε

απλών φωτοτυπιών όλων των ανωτέρω στοιχείων, η αμοιβή υπολογίζονται ως

ο κατωτέρω πίνακας:

----------------------------------------------------------------------

α/α Πυκνότητα όψεων ιδιο- τιμή εφαρμογής

κτησιών (μονάδες ανά (σε χιλιάδες)

χιλιόμετρο)

----------------------------------------------------------------------

1. Από 1 - 40 48.000

2. Από 41 - 55 57.000

3. Από 56 - 70 66.000

4. Από 71 - 80 75.000

5. Από 81 και άνω 84.000

----------------------------------------------------------------------

Αρθρο 14

Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του αυτού Π.Δ/τος 696/74,

αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Για την αναγνώριση στο έδαφος, βάσει αεροφωτογραφιών,

φωτοσταθερών σημείων, σύνταξη σκαριφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρηση,

υπολογισμό συντεταγμένων και υψομέτρων για κάθε σημείο, η τιμή

ορίζεται όπως ο παρακάτω πίνακας.

----------------------------------------------------------------------

α/α Κλίμακα του διαγράμ- Διατομών Ταχυμετρικώς

ματος που θα αποδοθεί δρχ. δρχ.

----------------------------------------------------------------------

1. Μέχρι 1:2000 2.300 130

2. Από 1:5000 έως

1:20000 2.800 130

----------------------------------------------------------------------

Αρθρο 15

1. Ο υπότιτλος του άρθρου 20 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 και οι

παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:

Αρθρο 20

Εφαρμογές υδραυλικών μελετών

Για την εφαρμογή υδραυλικών μελετών ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Αρδευτικά - αποστραγγιστικά και σχετικά οδικά δίκτυα.

Για την αναγνώριση, τον προσδριορισμό του άξονα του έργου, τη

γωνιομέτρηση, την πλευρομέτρηση, την πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη

γεωμετρική χωροστάθμισή του, τους υπολογισμούς, τις σχεδιάσεις, το

μελάνωμα, την κατά μήκος τομή, τις κατά πλάτος τομές κ.λ.π., με δύο

κοινές φωτοτυπίες, δραχμές έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ανά

χιλιόμετρο ομάδας παραλλήλων έργων και δραχμές πέντε χλιάδες διακόσιες

(5.200) ανά χιλιόμετρο, όπου δεν υπαρχούν παράλληλα έργα.

2. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από δένδρα, σύμφωνα με την

έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 8, ανεξάρτητα εάν απαιτείται ή όχι

μετατόπιση του άξονα του έργου, οι παραπάνω τιμές της παραγρ. 1 του

παρόντος προσαυξάνονται κατά 80%. Σε περίπτωση που τα εδάφη

καλύπτονται από νερά οι παραπάνω τιμές των εργασιών της παραγράφου 1

προσαυξάνονται κατά 30% αν εν απαιτείται "χρήση πλωτού μέσου και όταν

απαιτείται χρήση πλώτου κατά 80%, ανεξάρτητα αν απαιτείται ή όχι

μετατόπιση του άξονα του έργου".

Αρθρο 16

1. Η αμοιβή Α της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Π.Δ/τος 696/74 για

την εκπόνηση μελετών οδών ορίζεται σε δραχμές ανά χιλιόμετρο μελέτης

οδού βάσει του τύπου:

Α = (π. ρ. σ. 35.000 + Κ).λ

2. Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 25 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

αντικαθίσταται ως εξής:

"β. Ο συντελεστής που εξαρτάται από το μήκος εκάστης μελετουμένης

οδού ως κάτωθι:

βα) Για το μήκος L από 0 έως 1 χλμ.σταθερό ρ = 2

ββ) Για το μήκος L από 1 έως 5 χλμ. ρ = 2,25 - 0,25 L

βγ) Για το μήκος L πάνω από 5 χλμ. σταθερό ρ = 1

βδ) Για την περίπτωση τ οδού με πολλά οδικά τμήματα,

αποκαθιστομένους δευτερεύοντες δρόμους παράλληλα δρόμους κ.λ.π., τότε

για κάθε κατηγορία οδών της προηγουμένης περίπτωσης α, υπολογίζεται

ένας μέσος συντελεστής ρ από τον τύπο:

Σρ1 L1

ρ = -------------------

ΣL1

όπου:

L1: το μήκος κάθε επιμέρους οδικού τμήματος και

ρ1: ο αντίστοιχος συντελεστής ρ ".

3. Η παράγραφος 3 του αυτού άρθρου 25 αντικαθίσταται ως:

"3. Για τον υπολογισμό της αμοιβής μελέτης, το μήκος του οδικού

άξονα, ορίζεται κατά στάδιο, ως ακολούθως:

α) Για την αναγνώριση: Το μήκος όλων των λύσεων που μελετήθηκαν

σύμφωνα με τις εντολές του Εργοδότη, όπως επίσης και των παραλλαγών

που διευρενήθησαν και παρουσιάστηκαν από την μελέτη και κρίνονται από

το Εργοδότη αναγκαίες ή πρόσφορες για την επιλογή της

ικανοποιητικότερης λύσης.

Οι προς πληρωμή μελετηθείσες λύσεις οδεύσεων διακρίνονται σε τρεις

κατηγορίες για τον καθορισμό της τιμής μονάδος της αμοιβής τους.

αα) Κύριες λύσεις (μια για κάθε ξεχωριστή γενική κατεύθυνση) που

αμείβονται με το ποσοστό της αμοιβής που καθορίζουν οι διατάξεις του

άρθρου 27.

αβ) Δεύτερες λύσεις (μια για κάθε κύρια λύση) που αμείβονται με τα

3/4 της αμοιβής της κύριας λύσης.

αγ) Λοιπές λύσεις που αμείβονται με το μισό της αμοιβής της κύριας

λύσης.

β) Για την προμελέτη και την οριστική μελέτη το τμήμα που μελετήθηκε

κατά τη μηκοτομή της όδευσης".

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Σε περίπτωση κατά την οποία ανατεθεί η εκπόνηση μόνο της

μελέτης αναγνώρισης (ή η όλη μελέτη περιορισθεί μόνο στο στάδιο αυτό)

τότε η αμοιβή της μελέτης αναγνώρισης προσαυξάνεται κατά 30%.

Αρθρο 17

Στο άρθρο 26 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 προστίθεται στο τέλος η

παράγραφος 4 η οποία έχει ως εξής:

"4. Το κτηματολόγιο της απαλλοτριωτέας για την οδό Ζώνης καταλήψεως

μπορεί να συνταχθεί μετά την έγκριση της προμελέτης της οδού και πριν

την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, κατόπιν εντολής του εργοδότου".

Αρθρο 18

Το άρθρο 32 του Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

" Αρθρο 32

Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού

Η αμοιβή Α για τις εργασίες μελετών τεχνικών έργων οδού ορίζεται

βάσει ποσοστών προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2,3 και 4 με τους

κατωτέρω συντελεστές κ και μ:

- Για έργα κατηγορίας Α και Β: κ = 0,90 μ = 17,00

- Για έργα κατηγορίας Γ: κ = 0,90 μ = 28,00

- Για εργα κατηγορίας Δ: κ = 1,40 μ = 35,00

Αρθρο 19

Η παραγρ. 1 του άρθρου 33 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως

ακολούθως:

"1. Σε περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης ενός τεχνικού

έργου της οδού κατηγορίας Β,Γ,Δ και Ε στο σύνολο αυτού, βάσει σχεδίων

που περιέχονται σε άλλο αυτοτελές έργο της ίδιας μελέτης ή βάσει

σχεδίων και πλήρους μελέτης που χορηγούνται από τον Εργοδότη, σαν

αμοιβή του Μελετητή για πλήρη μελέτη που τυχόν του ανατεθεί

καταβάλλεται, πέρα από την αμοιβή των προηγουμένων σταδίων της

οριστικής μελέτης (προκαταρκτικής και προμελέτης) κατά την παρ. 3 του

άρθρου 34 του ποσοστού 10% της αμοιβής των επαναλαμβανομένων στοιχείων

για γενικές δαπάνες.

Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και χειμάρων ανεξάρτητα

από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή

μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος

για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων".

2. Στο τέλος του άρθρου 33 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 προστίθεται

παρ. 5 ως ακολούθως:

"5. Για μελέτες γεφυρών από προεντεταμένο σκυρόδεμα με φορέα συνεχή

με περισσότερα από δύο ανοίγματα και με πρόβλεψη κατασκευής του φορέα

κατά φάσεις ή με προώθηση του φορέα (με φορέα που κατασκευάζεται με

συνεχή εν προβόλω δόμηση) καθώς και για μελέτες γεφυρών που απαιτούν

δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο, η συνολική αμοιβή της κατηγορίας Δ

αυξάνεται κατά 50%.

Αρθρο 20

Στο τέλος του άρθρου 34 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 προστίθεται η

παράγραφος 5 που έχει ως ακολούθως:

"5. Η αμοιβή της προμελέτης καλύπτει την προμελέτη μέχρι δύο λύσεων

που διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους. Για περισσότερες από δύο λύσεις

και εφόσον αυτές ζητηθούν από τον Εργοδότη, τότε υπολογίζεται πρόσθετη

αμοιβή για κάθε λύση πέραν των δύο, ίση με 25% της αμοιβής της

προμελέτης της λύσης που επί πλέον προτείνεται".

Αρθρο 21

Στο τέλος του άρθρου 35 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 προστίθεται νέα

παράγραφος που αριθμείται ως 3 και έχει ως ακολούθως:

"3. Η αμοιβή μελέτης των μονίμων ηλεκτρομηχανολογικών εκγαταστάσεων

των μεταφορικών και ανυψωτικών μηχανημάτων ως και του μηχανικού και

ηλεκτρολογικού εν γένει εξοπλισμού καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Οι χερσαίες μόνιμες μη στεγασμένες ή ημιστεγασμένες και οι

κτιριακές Η/Μ εγκαταστάσεις θα αμείβονται με τις διατάξεις των Η/Μ

κτιριακών εγκαταστάσεων εφ' όσον ακολουθούν τις αντίστοιχες αυτών

προδιαγραφές.

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει η κατωτέρω αντιστοιχία σταδίου

μελέτης Λιμενικού Εργου με την Η/Μ μελέτη Λιμενικού Εργου (κτιριακού).

ι. Προκαταρκτική Λιμενικού Η/Μ προμελέτη Λιμενικού έργου (κτιριακού).

ιι. Προμελέτη Λιμενικού Εργου, Η/Μ Οριστική μελέτη Λιμενικών Εργων

(κτιριακών).

ιιι. Οριστική μελέτη Λιμενικού Εργου, Η/Μ μελέτη Εφαρμογής

Λιμενικών Εργων (κτιριακών).

β) Οι μεταφορικές και ανυψωτικές εγκαταστάσεις ως και οι

εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μελετώνται σύμφωνα με

τις προδιαγραφές των Λιμενικών Εργων ήτοι των άρθρων 166, 167 και 168

του Π.Δ 696/74 και αμείβονται με συνολικό ποσοστό 75% της αντιστοίχου

αμοιβής των Η/Μ κτιριακών Εργων του ποσοστού αυτού κατανεμομένου εις

στάδια ως ακολούθως:

α) Προκαταρκτική μελέτη 15%,

β) Προμελέτη 25%,

γ) Οριστική μελέτη 35%.

γ) Οι εγκαταστάσεις αντλιοστασίων καυσίμων ακολουθούν τις

προδιαγραφές τα στάδια και τις αμοιβές των Η/Μ εγκαταστάσεων

υδραυλικών Εργων".

Αρθρο 22

Το άρθρο 36 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 36

Τρόπος αμοιβής

Η αμοιβή μελέτης των λιμενικών έργων, στα οποία αναφέρεται η παρ. 1

του άρθρου 35, υπολογίζεται σύμφωνα με το γενικό τύπο του άρθρου 2 του

παρόντος και με τους συντελεστές που ορίζονται στο άρθρο 38 ".

Αρθρο 23

Το άρθρο 38 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Αρθρο 38

1. Προκειμένου περί καθαρώς λιμενικών έργων, οι συντελεστές κ και μ

είναι οι εξής:

κ = 0,75 μ = 19,00

Προκειμένου περί μελετών εκβαθύνσεων ή επιχώσεων γενικά πίσω από

κρηπιδότοιχους, για διαμόρφωση χερσαίων παραλιακών ζωνών ή χώρων,

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 37, οι συντελεστές κ και μ είναι οι

εξής:

κ = 0,10 μ = 5,00

3. Η ολική αμοιβή Α κατανέμεται κατά στάδια ως εξής:

Προκαταρκτική έκθεση 14%

Προμελέτη 43%

Οριστική μελέτη 43%

Αρθρο 24

Στο άρθρο 40 του Π.Δ/τος 696/74 προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος

που αριθμείται ως παράγραφος 3 και έχει ως ακολούθως:

"3. Η αμοιβή των μελετών ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σημάνσεως

διαδρόμων αερολιμένων καθορίζεται κατά τας περί αμοιβής μελετών

ηλεκτροφωτισμού των κυκλοφοριακών μελετών διατάξεις".

Αρθρο 25

Το άρθρο 41 του Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 41

Τρόπος αμοιβής

Η αμοιβή των μελετών των έργων, στα οποία αναφέρεται η παραγρ. 1

του άρθρου 40, υπολογίζεται σύμφωνα με το γενικό τύπο του άρθρου 3 και

με τους συντελεστές που ορίζονται στο άρθρο 43".

Αρθρο 26

Το άρθρο 43 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

" Αρθρο 43

Αμοιβή μελετών

1. Οι συντελεστές κ και μ για τον υπολογισμό της αμοιβής μελετών

έργων πολιτικών αερολιμένων είναι οι εξής:

κ = 1,30 μ = 25,00

2. Η ολική αμοιβή Α κατανέμεται κατά στάδια ως εξής:

α) Μελέτη σκοπιμότητας 14%

β) Προμελέτη 43%

γ) Οριστική Μελέτη 43%

Αρθρο 27

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 44 του αυτού Π. Δ/τος 696/74

αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"3. Ως αστικές οδοί (ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι κ.λ.π. αστικές

οδοί) για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι οδοί που μελετώνται:

α) Σε περιοχές υπαγόμενες σε σχέδιο πόλης.

β) Σε περιοχές που είναι οικιστικά αναπτυγμένες, και

αντιμετωπίζεται από τη μελέτη ή ένταξη των έργων της οδού στον

οικιστικά αναπτυγμένο χώρο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη σύμβαση ή

καλύπτεται με ειδική εντολή του Εργοδότη.

γ) Σε περιοχές που προβλέπεται να ενταχθούν σε σχέδιο πόλης ή σε

οικισμούς, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη σύμβαση ή καλύπτεται με

ειδική εντολή του Εργοδότη.

4. Το σύνολο των κόμβων και οδικών τμημάτων κάθε ενιαίου και

συνεχούς τμήματος αστικής οδού θεωρείται ως ενιαίο έργο".

2. Στο τέλος του άρθρου 44 προστίθενται παράγραφοι 5,6,7 και 8 που

έχουν ως ακολούθως:

5. Κάθε κυκλοφοριακός κόμβος υπεραστικής οδού που δεν εντάσσεται

σε αστικό τμήμα αυτής, αποτελεί ανεξάρτητο έργο και αμείβεται με

ξεχωριστό προϋπολογσμό.

6. Η μελέτη υπεραστικής οδού, που περιλαμβάνει αστικά τμήματα,

αμείβεται για αυτά και μόνο ως μελέτη αστικής οδού.

7. Η αμοιβή για την μελέτη αστικών εν γένει οδών και κυκλοφοριακών

κόμβων υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και

48. Στις περιπτώσεις βελτίωσης, διαπλάτυνσης ή εν γένει διαρρύθμισης

αστικών οδών ή κόμβων εφαρμόζεται η προσαύξηση του αριθμού 54.

8. Οι μελέτες ηλεκτροφωτισμού των υπεραστικών, αστικών οδών και

κυκλοφοριακών κόμβων συντάσσονται σε δύο στάδια ήτοι αυτά της

προμελέτης και οριστικής μελέτης ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με τις

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ 696/74 της αμοιβής αυτών

αντιστοιχούσης στα στάδια οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής των

Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων με αντίστοιχα ποσοστά της πλήρους

αμοιβής αυτών ήτοι 35% και 40%.

Αρθρο 28

Η Παράγραφος 1 του άρθρου 45 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται

ως εξής:

"1. Οι αμοιβές μελετών κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών

υπολογίζονται κατά στάδια μελέτης με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2

και με τους συντελεστές που ορίζονται στα άρθρα 47 και 48 ".

Αρθρο 29

Η παράγραφος 2 του άρθρου 46 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 καταργείται.

Αρθρο 30

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 47 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

αντικαθίστανται ως εξής:

"1. Προκειμένου για την αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης οι

συντελεστές κ και μ είναι οι εξής:

κ=0,10 μ = 7,50

2. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης υπολογίζεται με βάση τον

προϋπολογισμό της λύσης που εγκρίνεται και καλύπτει την προκαταρκτική

μελέτη τριών λύσεων και σύμφωνα με το άρθρο 152 του Π.Δ/τος 696/74,

ουσιωδώς διαφερουσών μεταξύ των. Για περισσότερες απο τρεις λύσεις

και εφόσον αυτές απαιτούνται, κατά την κρίση του Εργοδότη για

πληρέστερη διερεύνηση του θέματος, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για

κάθε λύση πλέον των τριών λύσεων, ίση με 0,25 του ποσού αμοιβής της

προκαταρκτικής μελέτης της λύσης που επί πλέον μελετάται"

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 48 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 καταργείται.

Αρθρο 31

Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως

εξής:

"1. Η αμοιβή Α των σταδίων της προμελέτης, οριστικής μελέτης και

μελέτης εφαρμογής υπολογίζεται με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4

του παρόντος και με τους συντελεστές κ και μ ως ακολούθως:

κ = 1,00 μ = 15,00

2. Στο τέλος του αυτού άρθρου 48 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει

ως ακολούθως:

"4. Τα παραπάνω ποσοστά των σταδίων μελέτης αποτελούν τις αμοιβές

για τις εργασίες που περιγράφονται σε αντίστοιχα άρθρα των

προδιαγραφών, ως ακολούθως:

- Στάδιο προμελέτης:

Στις παραγράφους 2,8,9 και 10 του άρθρου 153

- Στάδιο οριστικής μελέτης:

Στις παραγράφους 2, 9 και 10 του άρθρου 154

- Στάδιο μελέτης εφαρμογής:

Στις παραγράφους α, β και ζ του άρθρου 155 ".

Αρθρο 32

Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται

ως ακολούθως:

"1. Οι μελέτες σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως των αστικών ή

υπεραστικών οδών και κυκλοφοριακών κόμβων, αποτελούμενες από τα στάδια

προκαταρτικής και οριστικής μελέτης, αμείβονται σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 3.

Οι συντελεστές κ και μ έχουν ως εξής:

κ = 2,50 μ = 18,00

Αρθρο 33

Το άρθρο 58 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Αρθρο 58

Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης

Η αμοιβή επίβλεψης της κατασκευής οδών και τεχνικών έργων τούτων,

λιμενικών έργων, έργων πολιτικής αεροπορίας, κυκλοφοριακών κόμβων και

αστικών οδών, σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης, ορίζεται σε ποσοστό

της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών με βάση το

γενικό τύπο του άρθρου 2.

Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται:

κ = 1,10 μ = 20,00

Αρθρο 34

Το άρθρο 64 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

" Αρθρο 64

Κατηγορίες έργων

Για τον καθορισμό της αμοιβής του Μελετητή, τα υδραυλικά έργα

κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες έργων.

Κατηγορία Ι : Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι διευθετήσεις ποταμών

και χειμάρρων για το τμήμα τους που βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.

Κατηγορία ΙΙ : Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

α) Οι διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων και το τμήμα που βρίσκεται

μέσα σε αστικές περιοχές όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3 του

άρθρου 44.

β) Τα κυρίως εγγειωβελτιωτικά έργα ήτοι τα αποχετευτικά,

αποστραγγιστικά και αρδευτικά δίκτυα, καθώς και τα οδικά δίκτυα των

έργων αυτών.

γ) Τα φράγματα βαρύτητας (χωμάτινα ή λιθόριπτα) μέχρι ύψους 20 μ..

δ) Τα έργα υδρεύσεως και τα αντίστοιχα διϋλιστήρια νερού.

ε) Τα έργα αποχετεύσεως ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Κατηγορία ΙΙΙ: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα φράγματα εκτός

από τα φράγματα βαρύτητας (χωμάτινα ή λιθόριπτα) ύψους μέχρι 20 μ.".

Αρθρο 35

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 65 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

αντικαθίστανται ως εξής:

" 1. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 του παρόντος καθορίζονται:

Για έργα κατηγορίας Ικ = 1,45 μ = 20,00"

Για έργα κατηγορίας ΙΙΚ = 2,00 μ = 25,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙΙΚ = 2,40 μ = 30,00

Η αμοιβή Α του υδραυλικού έργου στο οποίο περιλαμβάνονται έργα των

τριών κατηγοριών, προκύπτει:

Α = Α1 + Α2 + Α3 = (β1.Σ1) + (β2.Σ2) + (β3.Σ3)

όπου:

Α1, Α2, Α3 : οι αντίστοιχες αμοιβές ανά κατηγορία έργου

β1, β2, β3 : οι αντίστοιχοι συντελεστές επί τοις εκατό ανά

κατηγορία έργων.

Σ1, Σ2, Σ3 : οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί δαπάνης ανά

κατηγορία έργου, των οποίων το άθροισμα

ισούται με Σ.

2. Η αμοιβή για τη μελέτη βελτιωποιήσεως αρδευτικών δικτύων, με

εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου, δεν περιλαμβάνεται στην

αμοιβή που προσδιορίζεται με το άρθρο 3 σε συνδυασμό με την

προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, αλλά υπολογίζεται ιδιαίτερα και

καθορίζεται ίση προς μιάμιση δραχμή ανά στρέμμα, επί το συντελεστή λ,

ήτοι 1,5.λ, όπως ο συντελεστής αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις του

παρόντος.

3. Η αμοιβή των τυχόν απαιτουμένων μελετών ηλεκτρομηχανολογικών

έργων στο σύνολό τους (περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων), που

εκπονούνται στα πλαίσια αντίστοιχων υδραυλικών μελετών υπολογίζεται

χωριστά με βάση τον συνολικό προϋπολογισμό τους, όπως αυτός

συνυπολογίζεται με τις διατάξεις του παρόντος και τους συντελεστές των

αντίστοιχων υδραυλικών έργων στα οποία αναφέρονται. Ο προϋπολογισμός

των ηλεκτρομηχανικών έργων δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με

βάση τον οποίον υπολογίζεται η αμοιβή της υδραυλικής μελέτης".

2. Η παράγραφος 5 του αυτού άρθρου 65 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Στις διατάξεις του άρθρου 3 δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές για

τη σύνταξη των ακολούθων μελετών:

α) Υδρολογική μελέτη. Η αμοιβή αυτής καθορίζεται με ιδιαίτερη

συμφωνία, στην οποία συνεκτιμώνται ο σκοπός για τον οποίο συντάσσεται

η υδρολογική μελέτη, η έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήθος και η

μορφή των διαθέσιμων υδρολογικών και λοιπών γενικά στοιχείων.

β) Μελέτες οδογεφυρών και υδατογεφυρών. Οι αμοιβές αυτών

καθορίζονται για κάθε σύμφωνα με τις διατάξεις αμοιβών των τεχνικών

έργων οδοποϊίας. Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και

χειμάρρων, ανεξάρτητα από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση

τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις

διατάξεις του παρόντος διατάγματος για τις αμοιβές των υδραυλικών

έργων.

γ) Τεχνική περιγραφή, Ανάλυση Τιμών, Τιμολόγιο Μελέτης, Τιμολόγιο

Προσφοράς, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Διακήρυξη,

Προϋπολογισμός Μελέτης και Προϋπολογισμός Προσφοράς.

Η αμοιβή για τη σύνταξη των παραπάνω τευχών καθορίζεται σύμφωνα με

το άρθρο 100 του παρόντος.

δ) Μελέτες υδατοπύργων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η αμοιβή της

μελέτης καθορίζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των μελετών

κτιριακών έργων. Τα έργα αυτά κατατάσσονται στην καγηγορία III των

αρχιτεκτονικών μελετών και στην κατηγορία IV των μελετών φέρουσας

κατασκευής.

ε) Μελέτες δεξαμενών απο οπλισμένο σκυρόδεμα αντλιοστασίων και

λοιπών κτιριακών έργων. Η αμοιβή για κάθε ένα καθορίζεται σύμφωνα με

τις διατάξεις αμοιβών κτιριακών έργων. Γενικώς τα έργα αυτά

κατατάσσονται ως εξής: Στην κατηγορία II των αρχιτεκτονικών μελετών

και στην κατηγορία III των μελετών φέρουσα κατασκευής. Είναι δυνατή,

σε ειδικές περιπτώσεις η κατάταξη των έργων αυτών σε ανώτερες

κατηγορίες, αν συντρέχουν λόγοι που την επιβάλλουν, με απόφαση του

Εργοδότη, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

στ) Για την εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων δ και ε τα στάδια

προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και οριστικής μελέτης των

υδραυλικών έργων αντιστοιχούν στα στάδια προμελέτης, οριστικής μελέτης

και μελέτης εφαρμογής των κτιριακών έργων".

Αρθρο 36

Το άρθρο 66 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 66

Κατανομή αμοιβής μελέτης κατά στάδια

1. Οι αμοιβές (Α) που καθορίζονται στο άρθρο 2 σε συνδυασμό με το

άρθρο 65 του παρόντος αφορούν στην εκπόνηση οριστικής μελέτης εφόσον

δεν έχουν εκπονηθεί τα προηγούμενα στάδια προκαταρκτικής μελέτης και

προμελέτης. Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η αμοιβή της

οριστικής μελέτης ισούται με 85% της Α. Εάν έχει εκπονηθεί προμελέτη,

η αμοιβή της οριστικής μελέτης ισούται με 55% της Α.

2. Η αμοιβή της προμελέτης ισούται με 45% της Α. Εάν δεν έχει

εκπονηθεί το προηγούμενο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης. Εάν έχει

εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η αμοιβή της προμελέτης ισούται με 30%

της Α.

3. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης ισούται με 15% της Α.

4. Η αμοιβή μελέτης εφαρμογής που δεν γίνεται συγχρόνως με την

οριστική μελέτη ισούται με 40% της Α εφόσον έχει εκπονηθεί οριστική

μελέτη.

5. Η αμοιβή οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής ισούται

με 70% της Α εφόσον έχει εκπονηθεί προμελέτη.

6. Η αμοιβή οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής εφόσον

δεν έχει εκπονηθεί προμελέτη, ισούται με 100% της Α και εφόσον δεν

έχει εκπονηθεί προμελέτη, ισούται με 115% της Α.

7. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση μέρους των

εγκεκριμένων μελετών των προηγούμενων σταδίων, τότε η αμοιβή για τα

έργα και μόνο στα οποία αφορά η τροποποίηση προκύπτει ως εξής:

α) Σε περίπτωση εκπονήσεως οριστικής μελέτης, η αμοιβή ισούται με:

(55% + 5Ο% x 45%) της Α

β) Σε περίπτωση εκπονήσεως μελέτης εφαρμογής η αμοιβή ισούται με:

(30% + 50% x 15%) της Α

γ) Σε περίπτωση εκπονήσεως μελέτης εφαρμογής, η αμοιβή ισούται με:

(40% + 50% x 100%) της Α

δ) Σε περίπτωση εκπονήσεως οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης

εφαρμογής, η αμοιβή ισούται με:

(70% + 50% x 45%) της Α.

Αρθρο 37

1. Οι περιπτώσες ια και ιδ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του αυτού

Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

"ια) Οι δαπάνες για την υποβολή περισσοτέρων των πέντε αντιγράφων

της μελέτης.

ιδ) Η αμοιβή για την υποβολή περισσοτέρων των πέντε αντιγράφων της

μελέτης ορίζεται στο κόστος για τα πρώτα πέντε και στο διπλάσιο του

κόστους αυτών για τα υπόλοιπα, με βάση τα παραστατικά στοιχεία

πληρωμής".

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου 68 προστίθεται

περίπτωση ιε που έχει ως εξής:

"ιε) Οι δαπάνες για τη συλλογή στοιχείων υφιστάμενων έργων".

Αρθρο 38

Το άρθρο 70 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 70

Αμοιβές μελέτης προσθηκών, διαρρυθμίσεων

και ελέγχου υφισταμένων έργων

1. Η αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης διαρρυθμίσεων ή προσθηκών με

οποιαδήποτε έννοια, προσαυξάνεται κατά 25%.

2. Η αμοιβή για τον έλεγχο της επάρκειας υφισταμένων έργων, κατόπιν

εντολής του Εργοδότη, που γίνεται στα πλαίσια εκπονούμενης προμελέτης

ή οριστικής μελέτης, είτε τα έργα αυτά εντάσσονται τελικώς είτε όχι

στο σύνολο των έργων της μελέτης, καθορίζεται στο 20% της αμοιβής που

προκύπτει για τη μελέτη των υφισταμένων αυτών έργων, σύμφωνα με

καθοριζόμενα στα άρθρα 3, 64, 65 και 66 του παρόντος, με προϋπολογισμό

έργων Σ που θα εκτιμάται κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού του

σταδίου της όλης μελέτης".

Αρθρο 39

Το άρθρο 74 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Αρθρο 74

Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης

Η αμοιβή επίβλεψης υδραυλικών έργων των οποίων η μελέτη αμείβεται

κατά τις διατάξεις του τμήματος Δ του παρόντος, ορίζεται σε ποσοστό

της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθέντων εργασιών με βάση το

γενικό τύπο του άρθρου 2 και με συντελεστές.

κ = 1 ,10 μ = 20,00".

Αρθρο 40

Η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 τροποποιείται

ως ακολούθως:

"2. Εκάστη μελέτη των εγκαταστάσεων κτιριακού έργου περιλαμβάνει το

σύνολο ή μέρος των κάτωθι ανεξάρτητων μελετών:

α) Εγκαταστάσεων ύδρευσης

β) Εγκαταστάσεων αποχετεύσεως ακαθάριστων και ομβρίων

γ) Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

δ) Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

ε) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

στ) Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων

ζ) Ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών μη

περιλαμβανομένων στις ανωτέρω κατηγορίες "

Αρθρο 41

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

τροποποιείται ως ακολούθως:

"2. Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών. Οι κατηγορίες

αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων είναι οι ακόλουθες:

α) Κατηγορία I

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια μονόροφα με

στοιχειώδη εσωτερική διάταξη και απλούστατη διαμόρφωση του όγκου τους,

όπως αποθήκες και υπόστεγα αγροτικής χρήσης, δεξαμενές υπόγειες,

μικρού μεγέθους σταύλοι, μεμονωμένα κτίρια χώρων στάθμευσης ενός ή δύο

μικρών αυτοκινήτων.

β) Κατηγορία II

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με απλή

λειτουργία, εσωτερική διάταξη και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως

βιομηχανικές και εμπορικές αποθήκες δεξαμενές υπέργειες, κτίρια

στάθμευσης αυτοκινήτων, βιοτεχνικά κτίρια με απλή λειτουργική διάταξη.

γ) Κατηγορία III

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενα κτίρια με αυξημένες

απαιτήσεις λειτουργίας, εσωτερικής διάταξης και διαμόρφωση του όγκου

τους, όπως τα κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, καταστήματα,

νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια στοιχειώδους και μέσης

εκπαίδευσης, σιδηροδρομικοί σταθμοί λεωφορείων, βιομηχανικά κτίρια,

υδατόπυργοι τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι και Β' τάξης,

κινηματογράφοι, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις, μικρής κλίμακας

κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, και γενικά κάθε φύσεως έργα που δεν

εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες.

δ) Κατηγορία IV

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίριο με σύνθετη

λειτουργία και αυξημένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις όπως κτίρια

ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης θέατρα, εκκλησίες, νοσοκομεία,

διοικητικά κτίρια, μουσεία βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων,

εμπορικά κέντρα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροσταθμοί,

τουριστικές εγκαταστάσεις τάξης ανώτερης της Β'.

ε) Κατηγορία V

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο έργο ή τμήμα έργων

των οποίων οι αυξημένες λειτουργικές αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις

επιβάλλουν αναζήτηση και μελέτη δυσανάλογη προς τη δαπάνη εκτέλεσης,

όπως εντάξεις μνημείων εν γένει, διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων και

τοπίου (πλατείων, κήπων, πάρκων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίου),

περίπτερα εκθέσεων, επίπλωση και εξοπλισμό χώρων, εσωτερικές

διακοσμήσεις εργασίας συντήρησης - αποκατάστασης ή επέμβασης σε κτίρια

χαρακτηρισμένα σαν μνημεία διατηρητέα ή παραδοσιακά).

2. Η παράγραφος 3 εδάφιο δ του άρθρου 82 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

τροποποιείται ως εξής:

"δ) Κατηγορία IV.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που

απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων των

αντισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγουμένων κατηγοριών), ως

μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό υπολογιζομένου ως φορέων στο

χώρο, κελυφών, πτυχωτών, φορέων και εν γένει φορέων ειδικής μορφής,

προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατοπύργων, ιστών τρούλων, ειδικών

θεμελιώσεων, τόξων ανηρτημένων στεγών, συμμίκτων φορέων και σιδηρών

κατασκευών".

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 82 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

τροποποιείται ως ακολούθως:

"4. Κατηγορίες μελετών εγκαταστάσεων

α) Κατηγορία I

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες εκλογής είδους, μεγέθους και

διατάξεων μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ

μελέτης των τροφοδοτούντων τα μηχανήματα ταύτα παντός είδους δικτύων,

ήτοι μελέται συνιστάμεναι εξ ενιαίων μηχανημάτων σημαντικής αξίας ή

τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, ως και τοιαύται περιλαμβάνουσαι

σύνολον μηχανημάτων απάντων επιλεγομένων προς ολοκλήρωσιν των

εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογισμών ή σχετικής επιλογής.

Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι

μελέτες εγκαταστάσεων:

- Εξοπλισμός μεγειρείου ή κυλικείου (μαγειρικές συσκευές, ψυκτικές

συσκευές, βραστήρες, φούρνοι, θερμοτράπεζες, μηχανές πλύσεως σκευών,

μηχανές αποφλοιώσεων γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κ.λ.π.).

- Εξοπλισμός πλυντηρίου (πλυντικές μηχανές, στιπτικές μηχανές,

στεγνωτικές μηχανές, αποσκληρυντικές μηχανές κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό).

- Καπνοσυλλέκτες.

- Αποτεφρωτικοί κλίβανοι.

- Συγκροτήματα εξοπλισμού ιατρείων ή νοσοκομείων (βραστήρες,

αποστειρωτήρες, μηχανημάτων ακτίνων κ.λ.π.).

- Συγκροτήματα συσκευών τυποποιημένης συνήθους κατασκευής που

εξυπηρετούν συγκεκριμένη χρήση.

β) Κατηγορία II

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες συνήθων εγκαταστάσεων

εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα

τις συσκευές και τα δίκτυα, εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο

εγκαταστάσεων. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή

αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεων:

- Ανυψωτικά κα μεταφορικά συστήματα συνήθους τυποποιημένης

κατασκευής (ανελκυστήρες ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες

κλίμακες, συγκροτήματα μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κ.λ.π).

- Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος.

- Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού τοιούτου (πιεστικά

δοχεία, δεξαμενές, αντλίες θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού -

ψυχρού ύδατος, υδραυλικοί υποδοχείς κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις μετά των ειδών υγιεινής

(δίκτυον αποχετεύσεως, βόθροι, δεξαμενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες

κ.λ.π.).

- Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μη αυτόματο, ως δεξαμενές,

αντλίες πυροσβεστικές φωλεές, διάφορα εξαρτήματα κ.λ.π.

- Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου.

- Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως.

- Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις

συναγερμού, ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κ.λ.π).

- Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υγραερίου,

φωταερίου και αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθηκεύσεως

αερίου, δίκτυο διανομής, μετρητές, εξαρτήματα παροχής, στόμια κ.λ.π.

).

- Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων.

- Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού).

- Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών χώρων (οδοί μέσα σε

συγκροτήματα οικοδομών περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδια,

χώροι αποθηκεύσεως κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα.

- Εγκαταστάσεις θερμομονώσεων.

- Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων.

- Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων.

- Διατάξεις ελέγχου πορείας νυχτοφυλάκων.

- Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.

- Εγκαταστάσεις φωτοσημάνσεως.

- Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (μετάδοση ήχου μουσικής).

- Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώματα

τηλεοράσεως.

- Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων.

- Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.

γ) Κατηγορία III

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέται ειδικών εγκατατάσεων που

εξυπηρετούν το έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα,

τις συσκευές και τα δίκτυα εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο

εγκαταστάσεως. Ετσι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες

εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση, μελέτες που

απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις.

- Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με νερό ή ατμό.

- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτιστικών σωμάτων) και

κινήσεως (υποσταθμός, πίνακες διανομής, δίκτυα, συσκευές, όργανα,

εξαρτήματα, γειώσεις κλπ ).

- Λεβητοστάσια παραγωγής υπερθέρμου νερού υπό πίεση και δίκτυα

διανομής του.

- Εγκαταστάσεις φωτισμού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων,

αρχαιλογικών χώρων και μνημείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών,

διακοσμητικοί φωτισμοί κ.λ.π).

Ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων, ινστιτούτων και Βιομηχανιών.

- Εγκαταστάσεις με μη συνήθη υλικά ή προοριζόμενες για πειραματικούς

σκοπούς.

- Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαϊάς με νερό ή

διοξείδιο του άνθρακα.

- Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνσεως που απαιτούν

ειδικές γνώσεις.

- Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων με ειδική προστασία.

- Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς.

δ) Κατηγορία IV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμού και σχεδίασης

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων και δικτύων

εξυπηρετικών του κτιρίου που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά

στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

- Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

- Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής τους.

Αρθρο 42

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 83 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Τα ποσοστά αμοιβών μελετών κτιριακών έργων υπολογίζονται με

βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2. Οι συντελεστές κ και μ έχουν για

κάθε κατηγορία τις παρακάτω τιμές:

α) Αρχιτεκτονικών Μελετών

Για έργα κατηγορίας I κ = 0,80 μ = 29,00

Για έργα κατηγορίας II κ = 1,00 μ = 36,00

Για έργα κατηγορίας III κ = 1,80 μ = 48,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,40 μ = 43,00

Για έργα κατηγορίας V κ = 2,90 μ = 63,00

β) Μελετών φέρουσας κατασκευής

Για έργα κατηγορίας I κ = 2,00 μ = 26,00

Για έργα κατηγορίας II κ = 2,40 μ = 28.ΟΟ

Για έργα κατηγορίας III κ = 3,00 μ = 37,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 3,70 μ = 35,00

γ) Μελέτες εγκαταστάσεων

Για έργα κατηγορίας I κ = 1,50 μ = 20,00

Για έργα κατηγορίας II κ = 2,00 μ = 35,00

Για έργα κατηγορίας III κ = 2,30 μ = 45,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,50 μ = 45,00

2. Η παράγραφος 5 του αυτού άρθρου 83 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Η αμοιβή των μελετών εγκαταστάσεων κτιριακού έργου υπολογίζεται

κεχωρισμένως δι' έκαστον ανεξαρτήτων είδους εγκαταστάσεως όπως αυτό

αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 80 και επί τη βάσει του

προϋπολογισμού εκάστου είδους".

3. Στο άρθρο 83 του Π.Δ/τος 696/74 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

"15. Η αμοιβή μελέτης εγκαταστάσεων κτιριακού έργου όπως

προσδιορίζεται βάσει του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του παρόντος

άρθρου ισχύει για κτιριακά έργα των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη

κατατάσσεται στις κατηγορίες I, II και III. Η αμοιβή μελέτης

εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη

κατατάσσεται στις κατηγορίες άνω των III και η οποία προσδιορίζεται

ομοίως, ως ανωτέρω προσαυξάνεται κατά 20%.

4. Στο ίδιο άρθρο 83 του Π.Δ/τος 696/74 προστίθεται παρ. 16 ως εξής:

"16. Η προκαταρκτική μελέτη κτιριακών έργων, αποτελεί ιδιαίτερο

στάδιο και η αμοιβή της είναι ίση με ποσοστό 15% της ολικής αμοιβής

της αντίστοιχης μελέτης".

Αρθρο 43

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 85 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

τροποποιείται ως ακολούθως:

" Αρθρο 85

Αμοιβή μελετητών εκτός έδρας

1. Για αμοιβή μελέτης που βρίσκεται εκτός της πόλης της έδρας του

Γραφείου του Μελετητή και απέχει πλέον των 40 χιλιομέτρων από το

κέντρο της πόλης αυτής, το ποσό της αμοιβής αυξάνεται κατά το ποσόν Α,

όπως ορίζεται από το ακόλουθο τύπο:

Α = 200.λ + 0,05 Α

όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και Α η

αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 83 του παρόντος".

Αρθρο 44

Το εδάφιο ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

αντικαθίσταται ως εξής:

"ιβ. Η αμοιβή μελετών έργων υποδομής και περιβάλλοντος χώρου και

γενικώς οι αμοιβές μελετών που αμείβονται με άλλες διατάξεις αμοιβών".

Αρθρο 45

Το άρθρο 88 του αυτού Π.Δ/τος 686/74, τροποποιείται ως ακολούθως:

Αρθρο 88

Αμοιβή προσθηκών, επεκτάσεων,

επισκευών - διαρρυθμίσεων

1. Η αμοιβή εκάστης μελέτης κτιριακού έργου (Αρχιτεκτονική μελέτη,

στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγκατατάσεων", που αφορά προσθήκη,

επέκταση ή επισκευή σε υφιστάμενο κτιριακό έργο, προσαυξάνεται κατά

30% . Ομοίως η αμοιβή εκάστης μελέτης που αφορά διαρρύθμιση ή

μεταρρύθμιση υφιστάμενου κτιριακού έργου, προσαυξάνεται κατά 50% .

2. Η μελέτη αποτύπωσης υπαρχόντων κτιρίων που δεν είναι

χαρακτηρισμένα ως μνημεία ή διατηρητέα, είναι ίση με το 75% της

αμοιβής της προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρούμενο ως

νέο " .

Αρθρο 46

Το άρθρο 92 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 92

Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης

1. Η αμοιβή επίβλεψης κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών, φέρουσας

κατασκευής και εγκαταστάσεων", χωρίς τη σύνταξη επιμέτρησης, ορίζεται

σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών,

με βάση το γενικό τύπου του άρθρου 2.

Οι συντελεστές κ και μ έχουν τις παρακάτω τιμές για κατηγορία:

Για έργα κατηγορίας I κ = 1,10 μ = 20,00

Για έργα κατηγορίας II και III κ = 1,30 μ = 25,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,00 μ = 28,00

Για έργα κατηγορίας V κ = 1,50 μ = 38,00

2. Η αμοιβή επίβλεψης Εγκαταστάσεων κτιριακών έργων όπως αυτή

προσδιορίζεται βάσει της ανωτέρω παρ. 1 ισχύει για κτιριακά έργα των

οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες I, II και

III. Η αμοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των οποίων η

αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες IV και άνω, και η

οποία υπολογίζεται βάσει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται

κατά 20% .

Αρθρο 47

Η παράγραφος 1 του άρθρου 98 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 τροποποιείται

ως εξής:

" 1. Για τον έλεγχο της οριστικής επιμέτρησης και την προσωρινή

παραλαβή οιωνδήποτε κτιριακών έργων των οποίων η μελέτη αμείβεται κατά

τις διατάξεις του τμήματος Ε του παρόντος, το ελάχιστο ποσό Α1 της

οφειλόμενης αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εργοδότη, ορίζεται ως

ακολούθως:

Α1 = 4000.λ + 0,20 Α

όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και Α η

αμοιβή της μελέτης βάσει του άρθρου 83 " .

Αρθρο 48

Η παράγραφος 1 του άρθρου 99 του αυτού Π.Δ/τος 696/74, τροποποιείται

ως εξής:

"1. Για την εκτίμηση ακινήτων και κτιριακών γενικά έργων και εφόσον

η εκτίμηση δεν συνοδεύεται από διαγράμματα, η αμοιβή για κάθε εκτιμητή

ορίζεται από τον τύπο:

Α1 = 4000.λ + 0,10 Α

όπου Α1 η αμοιβή εκτίμησης, λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4

του παρόντος και Α η αμοιβή της μελέτης, του κτιρίου θεωρουμένου ως

νέου βάσει του άρθρου 88 όπως τροποποιείται " .

Αρθρο 49

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 100 του αυτού ΠΔ/τος 696/84,

αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Η αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης των Συγκοινωνιακών,

Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων καθορίζεται με βάση το γενικό τύπο του

άρθρου 2 με συντελεστές:

κ = 0,5 μ = 10,0

2. Η κατά τα ανωτέρω αμοιβή κατανέμεται κατά τεύχη ως εξής:

Για την Τεχνική Περιγραφή 5%

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές 35%

Για την Ανάλυση Τιμών 25%

Για το τιμολόγιο Μελέτης 13%

Για το Τιμολόγιο Προσφοράς 1%

Για τις Συγγραφές Υποχρεώσεων 10%

Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης 5%

Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς 1%

Για την Διακήρυξη Δημοπρασίας 5%

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 100 του αυτού Π.Δ/τος 696/74

τροποποιείται ως εξής:

"4. Προκειμένου περί μελετών κτιριακών έργων, η αμοιβή για τη

σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται χωριστά ανά προϋπολογισμό

της αντίστοιχης μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη

μελέτη εγκαταστάσεων, εκάστη μελέτη υποδομής του οικοπέδου, μελέτη

διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου) έστω

και ένα πρόκειται περί του αυτού Μελετητή".

3. Στο τέλος του άρθρου 100 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 προστίθεται

παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

"5. Για τις μελέτες στις οποίες δεν έχει συνταχθεί στάδιο οριστικής

μελέτης, ή για τις μελέτες που τα τεύχη δημοπράτησης εκπονούνται με

βάση προγενέστερο στάδιο από το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση από τις

διατάξεις του παρόντος, τελικό στάδιο της μελέτης, η αμοιβή για τη

σύνταξη τευχών δημοπράτησης προσαυξάνεται κατά 50% από εκείνη που

προκύπτει με την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων του παρόντος

άρθρου".

Αρθρο 50

Το άρθρο 101 του Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 101

Αμοιβή αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών

1 . Για τον προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολόγηση των ερευνητικών

εργασιών καταβάλλεται στο Μελετητή του έργου, στο οποίο αναφέρονται οι

εργασίες αυτές, αμοιβή που υπολογίζεται σε ποσοστό γ επί τοις εκατό,

πάνω στην αμοιβή των ερευνητικών αυτών εργασιών. Η αμοιβή αυτή

υπολογίζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ερευνητικών εργασιών και

βαρύνει τον εργοδότη.

2 . Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό, ορίζεται με τον τύπο:

10

10 - ------------------

ύ (Α/(1000.λ))

όπου Α είναι η αμοιβή του μελετητή, κάθε κατηγορίας ερευνητικών

εργασιών και λ ο συντελεστής της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος".

Αρθρο 51

Το άρθρο 103 του αυτού Π.Δ/τος 696/74 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 103

Αμοιβή Γενικού Μελετητή

1. Αν κατά την εκπόνηση μελετών απαιτηθεί η εκτέλεση

συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών που δεν έχουν προβλεφθεί στην

σύμβαση και η εκτέλεση αυτών των συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών

ανατεθεί στον αρχικό Μελετητή κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.

716/77, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα αυτά πτυχία, τότε καταβάλλεται

στον ανάδοχο μελετητή επιπρόσθετη αμοιβή απο αυτήν που αντιστοιχεί

στις συμπληρωματικές εργασίες ή μελέτες.

Η επιπρόσθετη αυτή αμοιβή καταβάλλεται για τον προγραμματισμό,

παρακολούθηση και ένταξη των επιμέρους αυτών εργασιών, ή μελετών στο

αρχικό αντικείμενο και ορίζεται σε ποσοστό γ επι τοις εκατό της

αμοιβής των συμπληρωματικών αυτών εργασιών ή μελετών. Η αμοιβή αυτή

υπολογίζεται χωριστά για κάθε συμπληρωματική εργασία ή μελέτη και

βαρύνει τον Εργοδότη.

2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό ορίζεται με τον τύπο:

10

10 - ---------------

ύ(Α/(1000.λ))

όπου

Α : είναι η συνολική αμοιβή του κάθε ειδικού μελετητή σε δρχ και

λ : ο συντελεστής του άρθρου 4 του παρόντος ".

Αρθρο 52

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 104 του αυτού Π.Δτος 696/74,

αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Η αμοιβή μελέτης καταβάλλεται τμηματικά και με την έγκριση του

οικείου σταδίου της μελέτης.

Ο λογαριασμός για την πληρωμή της αμοιβής του μελετητή συντάσσεται

από τον μελετητή και υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία τον ελέγχει,

τον διορθώνει όταν απαιτείται και τον εγκρίνει μέσα σε ένα μήνα από

την υποβολή του".

2. Η χωρίς αριθμητική ένδειξη τρίτη παράγραφος του άρθρου 104 του

αυτού Π.Δ/ τος 696/74 αριθμείται ως παράγραφος 3 και τροποποιείται ως

εξής:

"3. Η πληρωμή εγκριθέντος κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου

λογαριασμού πρέπει να συντελείται εντός διμήνου από της εγκρίσεώς του,

μετά την πάροδο του οποίου καταβάλλεται αυτοδίκαια ο τόκος υπερημερίας

που ισχύει για τις οφειλές γενικά του Δημοσίου".

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 104, όπως αυτή τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 99/1978

(ΦΕΚ 20Α), αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Για όλες τις περιπτώσεις μελετών πλην εκείνων των ιδιωτικών

έργων για τα οποία η καταβολή της αμοιβής ορίζεται στην παράγραφο 2

του παρόντος άρθρου, η αμοιβή της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά κατά

στάδια, ως εξής:

α) Με την έναρξη εκπόνησης κάθε σταδίου της μελέτης καταβάλλεται

έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ποσοστό 15% της αμοιβής που

αντιστοιχεί στην αμοιβή της μελέτης.

β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε

σταδίου και εφόσον έχει κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας

εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του υπόψη σταδίου,

καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επί πλέον ποσοστό

20% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο.

γ) Με την υποβολή της εκπονηθείσας μελέτης κάθε σταδίου και πριν

από την έγκριση της επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των

προηγουμένων περιπτώσεων α και β και καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού

ελέγχου επαρκείας της μελέτης, επιπλέον ποσοστό 35% της αμοιβής του

σταδίου, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

δ) Εάν τυχόν η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά παρέλευση δύο (2)

μηνών από της υποβολής της καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου

επάρκειας της μελέτης επιπλέον ποσοστό 10%, χωρίς να απαιτείται η

προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

ε) Μετά την έγκριση κάθε σταδίου καταβάλλεται το υπόλοιπο της

αμοιβής αυτού. Ειδικότερα και προκειμένου για το τελευταίο στάδιο

μελέτης παρακρατείται ποσοστό 5% της αμοιβής του τελευταίου αυτού

σταδίου, το οποίο καταβάλλεται μετά την παραλαβή της μελέτης.

στ) Στις περιπτώσεις που στάδιο μελέτης περιλαμβάνει και εργασίες

υπαίθρου, εφαρμόζονται μερικότερα και για τις εργασίες υπαίθρου οι

διατάξεις των παραπάνω εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου αυτής. Η

εργασία υπαίθρου θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το 50% της αμοιβής του

αντίστοιχου σταδίου της μελέτης, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά

από ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.

ζ) Τα ποσοστά 15% και 20% των παραπάνω εδαφίων α και β

υπολογίζονται με βάση τη συμβατική αμοιβή κάθε μελέτης κατά την έννοια

της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77 ή για τις περιπτώσεις που

δεν έχει προσδιορισθεί αυτή η συμβατική αμοιβή, με βάση τις

προεκτιμώμενες στην οικεία σύμβαση και σε συγκριτικούς πίνακες αμοιβές

για το υπόψη στάδιο της μελέτης.

η) Οι λογαριασμοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιέχουν το

σύνολο του οφειλομένου μετά τη σύνταξη του λογαριασμού ποσού αμοιβής,

αφαιρουμένων των μέχρι τότε σταδιακά καταβληθέντων από τον εργοδότη

προηγουμένως ποσών αναπροσαρμοσμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα

άρθρα 2 και 3 του παρόντος.

Αρθρο 53

Οι αμοιβές μελέτης και εφαρμογής του χρονικού προγραμματισμού και η

διοίκηση του έργου καθορίζονται με Υπουργική απόφαση αφού καθορισθούν

οι προδιαγραφές με Υπουργική απόφαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

(άρθρο 21 του ν. 1418/1984 ΦΕΚ 23).

Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται κατά ανώτατο όριο με τον τύπο του

άρθρου 2 και με συνελεστές κ και μ της κατηγορας III των μηχανολογικών

εγκαταστάσεων του άρθρου 42 του παρόντος (κ = 2,30 μ= 45,00) (μελέτη -

επίβλεψη).

Προϋπολογισμός για τις αμοιβές μελέτης και εφαρμογής του χρονικού

προγραμματισμού λαμβάνεται κατά ανώτατο όριο το 20% του πραγματικού

προϋπολογισμού του έργου, ενώ για τη διοίκηση λαμβάνεται κατά ανώτατο

όριο το 70% του πραγματικού προϋπολογισμού του έργου.

Αρθρο 54

Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος έχουν εφαρμογή στις συμβάσεις

ανάθεσης εκπόνησης μελετών που θα καταρτισθούν μετά την πάροδο δύο

μηνών από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού στην εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολουθούν να διέπονται από

τις ισχύουσες γι' αυτές διατάξεις μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή τους.