Αμοιβές
Μηχανικών

Π.Δ. 696 της 8.10.1974

Αρθρα 201-206


ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΔ 696/1974
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ : ΦΕΚ Tεύχος Α, Φύλλο 301, Ετος 1974 (08-10-1974)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 34367_1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗ :
Π.Δ. 696 της 8/8.10.1974: Περί αμοιβών
μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν,
παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών
και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών,
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών
Εργασιών και σχετικών τεχνικών
προδιαγραφών μελετών.- (Α' 301).

Εχοντες υπ' όψει:

1. Τας διατάξεις του άρθρ. 59 του από 17 Ιουλ. 1923 Ν.Δ/τος "περί
σχεδίων πόλεων κλπ", ως τούτο ισχύει κατόπιν του Ν.Δ. 2726/1953 "περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρ. 59 του από 17-7-1923 Ν.Δ/τος
περί σχεδίων πόλεων, κωμών και σοινοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών".

2. Την υπ' αριθ. 22/10-9-73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Δημοσίων
Εργων και

3. Την υπ' αριθ. 696/18-10-73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της
Επικρατείας προτάσει του Ημετέρου επί των Δημοσίων Εργων Υπουργού
απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
-------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 201.

Οριστικαί μελέται με πληρότητα μελέτης εφαρμογής

1. Σκοπός - Αντικείμενον.
α) Δια της υπ' όψιν μελέτης επιδιώκεται η εις ενιαίον στάδιον
εκπόνησις οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής, εφ' όσον προβλέπεται
εντός τακτής και συντόμου προθεσμίας κατασκευή του έργου από της
περατώσεως της οριστικής αυτού μελέτης, επί τω σκοπώ αφ' ενός μεν
συντμήσεως του χρόνου εκπονήσεως της οριστικής μελέτης και εν συνεχεία
μελέτης εφαρμογής, αφ' ετέρου δε προς μείωσιν των εις δύο ανεξάρτητα
στάδια αντιστοίχων δαπανών.
β) Δια της ως άνω μελέτης καθορίζονται αι θέσεις των έργων δια
χαράξεως επί του εδάφους των βασικών αξόνων διαμήκων έργων και της
θέσεως των σημαντικωτέρων τεχνικών έργων και παραδίδονται εις τον
κατασκευαστήν σχέδια στηριζόμενα αφ' ενός μεν εις τοπογραφικά στοιχεία
συναχθέντα δι' απ' ευθείας μετρήσεων επί του εδάφους και αφ' ετέρου εις
επαρκή στοιχεία εδαφομηχανικής.
γ) Δια την εκπόνησιν της υπ' όψιν μελέτης, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα
εις την προδιαγραφήν των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων
συμπληρούμενα ως κατωτέρω.
δ) Ως βασικοί άξονες λαμβάνονται:
-Οι άξονες των ανοικτών διωρύγων πάσης τάξεως.
-Οι άξονες των σωληνωτών αγωγών, πλην αγωγών τελευταίας τάξεως.
-Οι άξονες των αναχωμάτων, εις τας περιπτώσεις αντιπλημμυρικών
αναχωμάτων.
-Οι άξονες των τάφρων, εν περιπτώσει μεμονωμένων τάφρων.
-Οι άξονες των οδών, εν περιπτώσει μεμονωμένων οδών, πλην οδών
τελευταίας τάξεως.
ε) Επί παραλλήλων έργων ως βασικοί άξονες λαμβάνονται:
-Οι άξονες των ανοικτών διωρύγων, εις τας περιπτώσεις τριπλού
παραλλήλου δικτύου διωρύγων-οδών-τάφρων ή διπλού παραλλήλου δικτύου
διωρύγων-οδών.
-Οι άξονες των τάφρων, εις τας περιπτώσεις διπλού παραλλήλου δικτύου
τάφρων-οδών.
Τα πραναφερθέντα σχέδια χρησιμεύουν δια την κατασκευήν των έργων. Εάν
δεν μεσολαβήσουν, κατά την κατασκευήν των έργων τροποποιήσεις δι'
οιονδήποτε λόγον, τότε τα επιμετρητικά στοιχεία των χωματουργικών
εργασιών λαμβάνονται εκ των σχεδίων τούτων. Η μελέτη δέον να είναι
πλήρης, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των έργων βάσει
στοιχείων περιεχομένων εις αυτήν, άνευ αναδρομής εις προγενέστερα
στάδια μελέτης.
2. Διάρθρωσις μελέτης.
Η υπ' όψιν μελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι στοιχείων:
α) Εκθεσις.
β) Χάρται.
γ) Οριζοντιογραφίαι γενικής διατάξεως.
δ) Μηκοτομαί, διατομαί και κόμβοι διαμήκων έργων.
ε) Σχέδια προστατευτικών έργων.
ς) Σχέδια προκατασκευασμένων στοιχείων.
ζ) Σχέδια τεχνικών έργων.
η) Σχέδια μεταλλικών κατασκευών.
θ) Σχέδια ζωνών μονίμου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και
απαιτούμεναι απολλοτριώσεις.
ι) Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.
ια) Τοπογραφικαί εργασίαι-φάκελλος τοπογραφικών εργασιών.
ιβ) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.
ιγ) Τεύχος ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.
ιδ) Τεύχος στατικών και εδαφομηχανικών υπολογισμών.
ιε) Αυτοτελές τμήμα μελέτης αναφερόμενον εις τα ηλεκτρομηχανολογικά
έργα (ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί, τεχνικαί προδιαγραφαί
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, προμετρήσεις, ανάλυσις τιμών, τιμολόγιον και
προϋπολογισμοί).
ις) Τεύχος προμετρήσεων.
ιζ) Τεύχος αναλύσεως τιμών.
ιη) Τεύχος τιμολογίου.
ιθ) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού.
κ) Τεύχος προϋπολογισμών δαπάνης.
κα) Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακηρύξεως δημοπρασίας.
κβ) Τεύχος αντιπλημμυρικών έργων (απόσπασμα εκ της μελέτης-κείμενον
και σχέδια εντός κεχωρισμένης θήκης).
κγ) Τεύχος αντιπλημμυρικών, αποχετευτικών-αποστραγγιστικών έργων
δυναμένων να κατασκευασθούν αυτοτελώς, ήτοι προ της κατασκευής των
λοιπών προβλεπομένων έργων (απόσπασμα εκ της μελέτης εντός κεχωρισμένης
θήκης).
κδ) Αναμόρφωσις Δημοσιονομικής Διερευνήσεως.
κε) Συνοπτική Εκθεσις
κς) Κτηματολόγιον απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσμεύσεων αγροτικών ή άλλων
ιδιοκτησιών.
κζ) Τεύχος υλικών εγχωρίου βιομηχανίας (ήτοι αποσπάσματα
προμετρήσεως, προδιαγραφών και προϋπολογισμών δαπάνης, απαιτουμένων δια
την ενημέρωσιν του Συνδέσμου Βιουμηχάνων).
3. Εκθεσις.
Συμπληρωματικώς προς τα διαλαμβανόμενα εις την οριστικήν μελέτην
περιλαμβάνονται και τα κάτωθι:
Προτάσεις επί των αναγκαιουσών ειδικών μελετών και ερευνών
διεξαγομένων κατά το στάδιον κατασκευής των έργων, δια την επίλυσιν
ειδικών θεμάτων απαιτούντων τελικά στοιχεία ή πειραματισμούς επί
στοιχείων της κατασκευής, ως π.χ. μελέτη βελτίστης κατανομής διαμέτρων
και βελτίστου ύψους καταθλίψεως προκειμένης μελέτης τεχνητής βροχής,
μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών και εκ προεντεταμένου
σκυροδέματος αγωγών, μελέτη αντιπλγματικής προστασίας ανυψωτικών
εγκαταστάσεων και δικτύων τεχνητής βροχής.
4. Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.
Ούτος δέον όπως περιέχει άπαντα τα εις την οριστικήν μελέτην
αναφερόμενα στοιχεία, επιπροσθέτως δε όσον αφορά τα στοιχεία
εδαφομηχανικής. Αι απαιτούμεναι συμπληρωματικαί έρευναι εδαφομηχανικής
και συμπληρωματικαί έρευναι επί της ποιότητος των χρησιμοποιουμένων
αργών υλικών και επί την καταλληλότητος των προϊόντων εκσκαφής δια την
κατασκευήν αναχωμάτων και οδών προτείνονται υπό του Μελετητού και
εκτελούνται, μετά έγκρισιν του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής), βάσει της
οικείας προδιαγραφής. Αι προτάσεις του Μελετητού συνοδεύονται υπό
προμετρήσεως και προϋπολογισμού δαπάνης.

5. Τοπογραφικαί εργασίαι.
α) Αι επί μέρους τοπογραφικαί εργασίαι εκτελούνται συμφώνως προς τας
οικείας προδιαγραφάς.
β) Διαπίστωσις κωλυμάτων εφαρμογής επί του εδάφους των προβλέψεων της
μελέτης, παραλλαγαί και οριστική λύσις.
Χαράσσονται επί του εδάφους οι βασικοί άξονες των διαμήκων έργων,
αφού προηγηθή μελέτη επί των υπαρχόντων λεπτομερεστέρων τοπογραφικών
διαγραμμάτων της περιοχής. Προς τούτο πασσαλούνται αι κορυφαί των
ευθυγραμμιών και ενδεχομένως ενδιάμεσα σημεία αυτών ως και
χαρακτηριστιά σημεία αυτών ως και χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών
συναρμογής των ευθυγραμμιών, επί τω σκοπώ εντοπισμού τυχόν κωλυμάτων
καθιστώντων οριζοντιογραφικώς και υψομετρικώς δυσχερή την εφαρμογήν
της, κατά το στάδιον τούτο της μελέτης, προβλεπομένης χαράξεως. Επίσης
πασσαλούνται χαρακτηριστικά σημεία του περιγράμματος των σημαντικωτέρων
έργων. Η τελικώς εφαρμοστέα λύσις αναζητείται επιτοπίως δια
μετακινήσεως του άξονος. Εις ειδικάς και μόνον περιπτώσεις αναζητείται
η τελικώς εφαρμοστέα λύσις, αφού προηγηθή ενημέρωσις των διαγραμμάτων
δια των υφισταμένων κωλυμάτων. Ως κωλύματα θεωρούνται πάντα τα φυσικά
στοιχεία του εδάφους, ή τα επ' αυτού τεχνικά κλπ. έργα, άτινα δεν
εσημειούντο ή δεν ανεγράφοντο επί των οριζοντιογραφιών της μελέτης και
εκ του λόγου τούτου κατά τεκμήριον, δεν ελήφθησαν υπ' όψιν υπό του
μελετητού κατά την κατάρτισιν αυτής.
Ενδεικτικώς παρατίθενται κατωτέρω κωλύματα καθιστώντα ενδεχομένως την
υπό μελέτην χάραξιν ανεφάρμοστον ή χρήζουσαν παραλλαγής:
-Κτίσματα εν γένει.
-Νεκροταφεία.
-Μεμονωμένα περιφραγμένα κτήματα ως π.χ. οπωρώνες.
-Τοπικά αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα.
-Χαλύβδινοι πύργοι γραμμών υψηλής τάσεως της ΔΕΗ.
-Κοίται ρευμάτων, νέαι ή παλαιαί υποστάσαι μεταβολήν εν σχέσει προς
τας υφισταμένας οριζοντιογραφίας.
-Εντονοι ανωμαλίαι του εδάφους.
-Αναχώματα, γέφυραι ή άλλα τεχνικά έργα.
-Αεροδρόμια και στρατιωτικαί εγκταστάσεις κλπ.
γ) Εφαρμογή επί του εδάφους της οριστικοποιηθείσης λύσεως και
απαιτούμεναι προς τούτο τοπογραφικαί εργασίαι υπαίθρου και γραφείου.
Χαράσσονται επί του εδάφους οι οριστικοποιηθέντες βασικοί άξονες
των διαμήκων έργων. Προς τούτο πασσαλούνται αι κορυφαί των ευθυγραμμιών
και τα χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών συναρμογής αυτών.
Γίνεται μόνιμος σήμανσις των ανωτέρω σημείων ως και ενδιαμέσων επί
μεγάλων ευθυγραμμιών και των σημείων διασταυρώσεως, εις τρόπον ώστε να
υφίσταται εν τουλάχιστον σημείον μονίμου σημάνσεως ανά 500 μ.
Χαρακτηριστικά τινά, εκ των ανωτέρω σημείων μονίμου σημάνσεως, δέον να
είναι μορφής διασφαλιζούσης την επί μακρόν διατήρησιν αυτών.
Εξασφαλίζονται και εξαρτώνται αι ανωτέρω κορυφαί και χαρακτηριστικά
σημεία εκ τριών σταθερών σημείων, υφισταμένων εκτός του εύρους
καταλήψεως των έργων ή, ελλείψει τοιούτων, εκ δύο σταθερών σημείων
τοποθετουμένων. Τα σταθερά σημεία, τα χρησιμοποιούμενα δια τας
εξασφαλίσεις, δένον να κείνται κατά το εφικτόν εκτός των ορίων των
καλλιεργουμένων εκτάσεων ή εις τα όρια των ιδιοκτησιών.
Γωνιομετρούνται αι κορυφαί μετ' εξαρτήσεως εκ του τριγωνομετρικού
δικτύου της υφισταμένης αποτυπώσεως. Γίνεται πλευρομέτρησις δια
χαλυβδίνης μετροταινίας.
Πυκνούται η πασσάλωσις εις τρόπον ώστε να υπάρχη εις τουλάχιστον
ξύλινος πάσσαλος ανά 50 μ. προκειμένου περί πεδινού εδάφους και ανά 25
μ. προκειμένου περί λοφώδους ή ορεινού και πάντως εις πάσσαλος εις τα
σημεία αλλαγής της μορφής του εδάφους. Πυκνούται το δίκτυον των
τριγωνομετρικών σημείων εις τρόπον ώστε να υπάρχουν 0,8 σημεία ανά
τετραγωνικόν χιλιόμετρον. Πυκνούται και εξασφαλίζεται το δίκτυον των
χωροσταθμικών αφετηριών εις τρόπον ώστε να υπάρξη μια χωροσταθμικών
αφετηριών εις τρόπον ώστε να υπάρξη μία χωροσταθμική αφετηρία ανά 500
μ. περίπου. Διπλή γεωμετρική χωροστάθμισις όλων των πασσάλων του
άξονος, εξηρτημένη εκ του χωροσταθμικού δικτύου της περιοχής.
Λήψις στοιχείων κατά πλάτος τομών εις τας θέσεις απάντων των πασσάλων
του άξονος, εκτεινομένων επί του εύρους καταλλήψεως όλων των παραλλήλων
έργων του πασσαλωθέντος άξονος, πλέον περιθωρίου 10 μέτρων εκατέρωθεν,
μετά χωροσταθμήσεως των σημείων των αντιστοιχούντων εις τους
παραλλήλους άξονας (συμφώνως προς τυπικήν διατομήν). Εις τα πεδινά
εδάφη τα στοιχεία των κατά πλάτος τομών λαμβάνονται δια του χωροβάτου,
εις τα λοφώδη ή ορεινά δια του χωροβάτου ή του πήχεως. Αι κατά πλάτος
τομαί λαμβάνονται μόνον επί της προσαγωγού, των κυρίων και των
πρωτευουσών ανοικτών διωρύγων ως και επί των συλλεκτήρων και των κυρίων
και πρωτευουσών τάφρων.
Υπολογισμός συντεταγμένων των κορυφών του πασσαλωθέντος άξονος, των
ενδιαμέσων μονίμου σημάνσεως σημείων μεγάλων ευθυγραμμιών και των
σημείων διασταυρώσεως αξόνων.
Σύνταξις οριζοντιογραφίας πασσαλωθέντων αξόνων επί διαφανούς οθόνης
υπό κλίμακα 1:2000 ή 1:5.000, μετ' αναγραφής απάντων των χρησίμων
στοιχείων (γωνιών, μηκών, διασταυρώσεων αξόνων, ονομασίας πασσαλωθέντων
αξόνων, εξασφαλίσεων πάσης φύσεως, υψομετρικών αφετηριών μετά του
υψομέτρου των, τριγωνομετρικών σημείων κλπ.).
Σύνταξις μηκοτομών υπό κλίμακα : 1:2.000 και υψών 1:100 των
πασσαλωθέντων αξόνων και των αξόνων των παραλλήλων έργων, βάσει των
στοιχείων των κατά πλάτος τομών. Σύνταξις κατά πλάτος τομών υπό
κλίμακα 1:100.
Τέλος συντάσσονται λεπτομερέστερα τοπογραφικά διαγράμματα υπό
κατάλληλον κλίμακα (σημεία εδάφους αντιστοιχούντα εις κάνναβον το πολύ
10 μ.) προκειμένου να μελετηθούν επ' αυτών τα σημαντικώτερα των έργων
ως π.χ. αντλιοστάσια, γέφυραι ανοίγματος άνω των 20 μ., φράγματα
παροχετεύσεως, δεξαμεναί αναρρυθμίσεως, σοβαροί κόμβοι κυκλοφοριακής
σημασίας κλπ.
δ) Φάκελλος τοπογραφικών εργασιών.
Αι οριζοντιογραφίαι των πασσαλωθέντων αξόνων (σχεδιασμέναι επί
διαφανούς οθόνης και συνοδευόμενοι υπό αντιτύπου επί φωτοτυπικού
χάρτου), αι μηκοτομαί, αι διατομαί, τα λεπτομερέστερα τοπογραφικά
διαγράμματα και οι υπολογισμοί των συντεταγμένων των κορυφών κλπ. των
πασσαλωθέντων αξόνων παραδίδονται εντός κεχωρισμένης θήκης. Τα λοιπά
τοπογραφικά στοιχεία μετά των πρωτοτύπων των προαναφερθέντων στοιχείων,
παραδίδονται εις την Τοπογραφικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Δημοσίων
Εργων προς αρχειοθέτησιν.

6. Σχέδια ζωνών μονίμου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και
απαιτούμεναι απαλλοτριώσεις.
Αι ζώναι μονίμου ή προσωρινής καταλήψεως ή άλλης δεσμεύσεως
απαιτουμένης κατά την κατασκευήν των έργων σημειούνται επί των
υπαρχόντων λεπτομερεστέρων διαγραμμάτων της μελέτης, καθοριζομένου του
πλάτους των ζωνών καταλήψεως βάσει των κατά πλάτος τομών εις τας
χαρακτηριστικάς εκάστης ζώνης θέσεις.
Ειδικώς δια τας εκτάσεις των τεχνικών έργων, τας μη περιεχομένας εις
τας προαναφερθείσας ζώνας, χρησιμοποιούνται αι οριζοντιογραφίαι των
έργων αυτών. Αι υπ' όψιν διατομαί περιλαμβάνονται εις την όλην σειράν
των σχετικών σχεδίων, τα οποία συνοδεύονται υπό πίνακος προμετρήσεως
των υπ' όψιν εκτάσεων. Ειδική μνεία γίνεται προκειμένου περί των ζωνών
απαλλοτριώσεως. Το σύνολον των σχεδίων δέον να είναι συντεταγμένον
κατά τρόπον διευκολύνοντα την εφαρμογήν τόσον του αναδασμού των
αγροτικών ιδιοκτησιών όσον και των απαλλοτριώσεων.

7. Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακηρύξεως δημοπρασίας.
Συντάσσονται κατά τας ισχύουσας διατάξεις.
Εις την Συγγραφήν Υποχρεώσεων περιλαμβάνεται αναλυτικός πίναξ
συμβατικών τευχών και σχεδίων (αριθμός και τίτλος ερμηνευτικός του
περιεχομένου) ως και υποχρέωσις του Εργολάβου κατασκευής των έργων δια
την λήψιν και παράδοσιν εις την Υπηρεσίαν φωτογραφικού υλικού.
8. Κτηματολόγιον απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσμεύσεων αγροτικών ή άλλων
ιδιοκτησιών.
Συντάσσεται κτηματολόγιον των ζωνών μονίμου και προσωρινής καταλήψεως
των έργων, δια τας οποίας απαιτείται η εφαρμογή απαλλοτριώσεων ή άλλης
δεσμεύσεως των αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών.
Το κτηματολόγιον τούτο συντάσσεται κατά τας οικείας προδιαγραφάς
(άνευ λήψεως νέων υψομετρικών στοιχείων).

9. Μηκοτομαί- διατομαί και κόμβοι διαμήκων έργων.
α) Κατά μήκος τομαί (Κ.Τ.Μ.).
Συμπληρωματικώς προς τα διαλαμβανόμενα εις την οριστικήν μελέτην,
παρέχονται και τα κάτωθι:
Απασαι αι Κ.Μ.Τ. διωρύγων, τάφρων οδών κλπ. διαμήκων έργων
σχεδιάζονται υπό κλίμακα 1:2.000 δια τα μήκη και 1:100 δια τα ύψη. Αι
αυταί κλίμακες χρησιμοποιούνται και δια τυχόν προβλεπόμενα αναχώματα
αγωγών αποχετεύσεως. Λεπτομερέστεραι κλίμακες χρησιμοποιούνται εις
ειδικάς περιπτώσεις (π.χ. κύριαι διώρυγες επί ανώμαλου εδάφους).
Προκειμένου περί Κ.Μ.Τ. οδών, προς σχεδίασιν της ερυθράς γραμμής δέον
να εφαρμόζωνται τα κάτωθι:
-Εφαρμογή κατά το δυνατόν τμημάτων μεγάλου μήκους με ενιαίαν κλίσιν.
-Εξίσωσις κατά το δυνατόν των όγκων χωματισμών μεταξύ του σώματος των
οδών και των παραλλήλων προς αυτάς βαινουσών τάφρων.
β) Κατά πλάτος τομαί (Κ.Π.Τ.).
Συμπληρωματικώς προς τα διαλαμβανόμενα προκειμένης απλής οριστικής
μελέτης, ισχύουν τα κάτωθι:
Απασαι αι επί του εδάφους ληφθείσαι Κ.Π.Τ. χρησιμοποιούνται δια την
σχεδίασιν των διατομών διωρύγων, οδών, τάφρων κλπ. διμήκων έργων, βάσει
των στοιχείων, άτινα προκύπτουν εκ των αντιστοίχων Κ.Μ.Τ. και των
υδροτεχνικών υπολογισμών.
Δια τας λοιπάς περιπτώσεις διαμήκων έργων, δια τας οποίας δεν
υφίστανται κατά πλάτος τομαί ληφθείσαι επί του εδάφους, δίδονται
τυπικαί κατά πλάτος τομαί. Αι κλίσεις πρανών ορίζονται βάσει ερευνών
εδαφομηχανικής εις αντιπροσωπευτικάς κατά τεκμήριον θέσεις της
περιοχής.
γ) Κόμβοι δικτύων.
Τα εκπονούμενα δι' έκαστον κόμβον σχέδια δέον να είναι πλήρη σχέδια
κατασκευής.

10. Σχέδια προστατευτικών έργων προκατασκευασμένων στοιχείων, τεχνικά
έργα, μεταλλικαί κατασκευαί, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Σχέδια κατασκευής καταρτίζονται δι' έκαστον τεχνικόν έργον,
επιτρεπομένου όπως τα στοιχεία των έργων τούτων ή λεπτομέρειαι
επαναλαμβανόμεναι άνευ ουδεμιάς τροποποιήσεως σημειούται δια του
περιγράμματος και ενδεικτικού αριθμού επιτρέποντος προσφυγήν εις σχέδια
παρέχοντα κεχωρισμένως έκαστον των στοιχείων τούτων ή εκάστην
λεπτομέρειαν. Τα σχέδια ταύτα συνοδεύονται υπό των απαιτουμένων σχεδίων
λεπτομερειών, των αναπτυγμάτων οπλισμού υπό κλίμακα, πινάκων οπλισμού,
σχεδίων ξυλοτύπων, σχεδίων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων κλπ.
απαιτουμένων δια την κατασκευήν σχεδίων ως π.χ. οι αρμοί διακοπής
εργασίας και η σειρά κατασκευής. Αι θεμελιώσεις των έργων βασίζονται
εις τα πορίσματα ερευνών εδαφομηχανικής, αίτινες προκειμένου περί
σοβαρών έργων διεξάγονται ειδικώς δι' έκαστον τούτων, προκειμένου δε
περί των λοιπών έργων εις αντιπροσωπευτικάς θέσεις της περιοχής.

11. Ως προς τα λοιπά στοιχεία της εν παρ.2 διαρθρώσεως της μελέτης
ισχύουν τα προβλεπόμενα εις την προδιαγραφήν της οριστικής μελέτης.

Αρθρο 202.

Μελέται εφαρμογής Εγγειοβελτιωτικών Εργων

1.Σκοπός-αντικείμενον.
α) Δια της μελέτης εφαρμογής επιδιώκεται εν όψει αμέσου κατασκευής
του έργου ο καθορισμός απάντων των απαιτουμένων στοιχείων εις στάδιον
εφαρμογής.
β) Τούτο επιτυγχάνεται δια του προσδιορισμού της θέσεως των έργων δια
χαράξεως επί του εδάφους των βασικών αξόνων διαμήκων έργων και της
θέσεως των σημαντικωτέρων τεχνικών έργων ως και η παράδοσις εις τον
κατασκευαστήν σχεδίων στηριζομένων αφ' ενός μεν εις τοπογραφικά
στοιχεία συνταχθέντα δι' απ' ευθείας μετρήσεων επί του εδάφους και αφ'
ετέρου εις επαρκή στοιχεία εδαφομηχανικής.
γ) Ως βασικοί άξονες λαμβάνονται:
-Οι άξονες των ανοικτών διωρύγων πάσης τάξεως.
-Οι άξονες των σωληνωτών αγωγών, πλην αγωγών τελευταίας τάξεως.
-Οι άξονες των αναχωμάτων, εις τας περιπτώσεις αντιπλημμυρικών
αναχωμάτων.
-Οι άξονες των τάφρων εν περιπτώσει μεμονωμένων τάφρων.
-Οι άξονες των οδών, εν περιπτώσει μεμονωμένω οδών, πλην οδών
τελευταίας τάξεως.
δ) Επί παραλλήλων διαμήκων έργων ως βασικοί άξονες λαμβάνονται:
-Οι άξονες των ανοικτών διωρύγων, εις τας περιπτώσεις τριπλού
παραλλήλου δικτύου διωρύγων-οδών-τάφρων, ή διπλού παραλλήλου δικτύου
διωρύγων-οδών.
-Οι άξονες των τάφρων, εις τας περιπτώσεις διπλού παραλλήλου δικτύου
τάφρων-οδών.
Τα προαναφερθέντα σχέδια χρησιμεύουν δια την κατασκευήν των έργων.
Εάν δεν μεσολαβήσουν, κατά την κατασκευήν των έργων, τροποποιήσεις δι'
οιονδήποτε λόγον, τότε τα επιμετρητικά στοιχεία των χωματουργικών
εργασιών λαμβάνονται εκ των σχεδίων τούτων. Η μελέτη εφαρμογής δύναται
να αφορά το όλον ή μέρος του αντικειμένου της οριστικής μελέτης,
αναλόγως προς τον υπό του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής) προγραμματισμόν
κατασκευής των έργων. Το κατά τα ανωτέρω αντικείμενον της μελέτης
εφαρμογής καθορίζεται δια της Συμβάσεως. Η μελέτη εφαρμογής δέον να
είναι πλήρης, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των έργων
βάσει στοιχείων περιεχομένων εις αυτήν, άνευ αναδρομής εις τα
προγενέστερα στάδια της μελέτης.

2. Διάρθρωσις μελέτης.
Η μελέτη εφαρμογής αποτελείται εκ των κάτωθι στοιχείων:
α) Εκθεσις.
β) Χάρται.
γ) Οριζοντιαγραφίαι.
δ) Σχέδια κατασκευής.
-Μηκοτομαί, διατομαί και κόμβοι διαμήκων έργων.
-Σχέδια τεχνικών έργων, επενδύσεων διωρύγων και τάφρων δια
σκυροδέματος, προστατευτικών έργων δια συρματοκιβωτίων κλπ.
προκατασκευασμένων στοιχείων, μεταλλικών κατασκευών,
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ε) Σχέδια ζωνών μονίμου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και
απαιτούμεναι απαλλοτριώσεις.
ς) Στοιχεία εδαφομηχανικής και έρευναι επί της ποιότητος των υλικών.
ζ) Φάκελλος γεωλογίας ερευνών εδαφομηχανικής.
η) Τοπογραφικαί εργασίαι-φάκελλος τοπογραφικών εργασιών.
θ) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.
ι) Τεύχος στατικών και εδαφομηχανικών υπολογισμών.
ια) Τεύχος προμετρήσεων.
ιβ) Τεύχος αναλύσεως τιμών.
ιγ) Τεύχος τιμολογίου.
ιδ) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού.
ιε) Τεύχος προϋπολογισμών δαπάνης.
ις) Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακηρύξεως δημοπρασίας.
ιζ) Αυτοτελές τμήμα μελέτης αναφερόμενον εις τα ηλεκτρομηχανολογικά
έργα (ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί, τεχνικαί προδιαγραφαί
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, προμετρήσεις, ανάλυσις τιμών, τιμολόγιον και
προϋπολογισμοί).
ιη) Τεύχος αντιπλημμυρικών, αποχετευτικών-αποστραγγιστών έργων
δυναμένων να κατασκευασθούν αυτοτελώς, ήτοι προ της κατασκευής των
λοιπών προβλεπομένων έργων (απόσπασμα εκ της μελέτης εντός κεχωρισμένης
θήκης).
ιθ) Τεύχος αντιπλημμυρικών έργων (απόσπασμα εκ της μελέτης εντός
κεχωρισμένης θήκης).
κ) Συνοπτική Εκθεσις.
κα) Κτηματόλογιον απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσμεύσεων αγροτικών ή άλλων
ιδιοκτησιών.
κβ) Τεύχος υλικών βιομηχανίας (ήτοι αποσπάσματα προμετρήσεως,
προδιαγραφών και προϋπολογισμού δαπάνης, απαιτούμενα δια την ενημέρωσιν
του Συνδέσμου Βιομηχάνων).
κγ) Γενικοί όροι.
Το περιεχόμενον των ανωτέρω στοιχείων της Μελέτης Εφαρμογής
καθορίζεται εις γενικάς γραμμάς ως κατωτέρω:

3.Εκθεσις.
Η έκθεσις δέον να περιλαμβάνη τα κατωτέρω οριζόμενα στοιχεία:
α) Περιγραφή των προβλεπομένων έργων με ειδικήν μνείαν των
επενεχθεισών τροποποιήσεων εις τας προβλέψεις της οριστικής μελέτης.
β) Προτάσεις επί των αναγκαιουσών ειδικών μελετών και ερευνών
διεξαγομένων κατά το στάδιον κατασκευής των έργων, δια την επίλυσιν
ειδικών θεμάτων απαιτούντων τελικά στοιχεία ή πειραματισμούς επί
στοιχείων της κατασκευής ως π.χ. μελέτη βελτίστης κατανομής διαμέτρων
και βελτίστου ύψους καταθλίψεως προκειμένης μελέτης τεχνητής βροχής,
μελέτης αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών και εκ προεντεταμένου
σκυροδέματος αγωγών, μελέτη αντιπληγματικής προσατασίας ανυψωτικών
εγκαταστάσεων και δικτύων τεχνητής βροχής.
γ) Προτεραιότης κατασκευής και χρηματοδοτήσεως των έργων μετ'
αναφοράς εις τας κατασκευαστικάς περιόδους και εν συσχετίσει με την
ωφελιμότητα των έργων.
δ) Δυνατότητες προμηθείας υλικώνς οδοστρωσίας, αργών υλικών
κατασκευής σκυροδεμάτων κλπ. και αποστάσεις μεταφοράς μετά διερευνήσεως
του θέματος των προσπελάσεων προς τους χώρους εργασίας και προμηθείας
υλικών και μετά προεκτιμήσεως της σχετικής δαπάνης των προσπελάσεων.
ε) Δυνατότητες πραγματοποιήσεως των τυχόν προβλεπομένων εναποθέσεων ή
διασταυρώσεων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής.
ς) Επισήμανσις δυνατότητος εγκαταστάσεως του Εργοταξίου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα εις την προδιαγραφήν οριστικής
μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων.

4. Χάρται και οριζοντιογραφίαι.
Παρέχονται τα προβλεπόμενα εις την οριστικήν μελέτην.

5. Τοπογραφικαί εργασίαι.
α) Αι επί μέρους τοπογραφικαί εργασίαι εκτελούνται συμφώνως προς τας
οικείας προδιαγραφάς.
β) Διαπίστωσις κωλυμάτων εφαρμογής επί του εδάφους των προβλέψεων της
οριστικής μελέτης, παραλλαγαί και οριστική λύσις.
Χαράσσονται επί του εδάφους οι βασικοί άξονες διαμήκων έργων. Προς
τούτο πασσαλούνται αι κορυφαί των ευθυγραμμιών και ενδεχομένως
ενδιάμεσα σημεία αυτών ως και χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών
συναρμογής των ευθυγραμμιών, επί τω σκοπώ εντοπισμού τυχόν κωλυμάτων
καθιστώντων οριζοντιογραφικώς και υψομετρικώς δυσχερή την εφαρμογήν της
δια της οριστικής μελέτης προβλεπομένης χαράξεως. Επίσης πασσαλούνται
χαρακτηριστικά σημεία του περιγράμματος των σημαντικωτέρων έργων. Η
τελικώς εφαρμοστέα λύσις αναζητείται επιτοπίως δια μετακινήσεων του
άξονος. Εις ειδικάς και μόνον περιπτώσεις αναζητείται η τελικώς
εφαρμοστέα λύσις, αφού προηγηθή ενημέρωσις των διαγραμμάτων δια των
υφισταμένων κωλυμάτων. Ως κωλύματα θεωρούνται πάντα τα φυσικά στοιχεία
του εδάφους ή τα επ' αυτού τεχνικά κλπ. έργα, άτινα δεν εσημειούντο ή
δεν ανεγράφοντο επί των οριζοντιογραφιών της μελέτης και εκ του λόγου
τούτου, κατά τεκμήριον, δεν ελήφθησαν υπ' όψιν υπό του μελετητού κατά
την κατάρτισιν αυτής.
Ενδεικτικώς παρατίθενται κατωτέρω κωλύματα καθιστώντα ενδεχομένως την
υπό μελέτην χάραξιν ανεφάρμοστον ή χρήζουσαν παραλλαγής:
-Κτίσματα εν γένει
-Νεκροταφεία
-Μεμονωμένα περιφραγμένα κτήματα, ως π.χ. οπωρώνες.
-Τοπικά αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα.
-Οδοί και σιδηροδρομικαί γραμμαί
-Χαλύβδινοι πύργοι γραμμών υψηλής τάσεως της Δ.Ε.Η.
-Κοίται ρευμάτων, νέαι ή παλαιαί υποστάσαι μεταβολήν εν σχέσει προς
τας υφισταμένας οριζοντιογραφίας.
-Εντονοι ανωμαλίαι του εδάφους.
-Αναχώματα, γέφυραι ή άλλα τεχνικά έργα.
-Αεροδρόμια και στρατιωτικαί εγκαταστάσεις κλπ.

γ) Εφαρμογή επί του εδάφους της οριστικοποιηθείσης λύσεως και
απαιτούμεναι προς τούτο τοπογραφικαί εργασίαια υπαίρθου και
γραφείου.

Χαράσσονται επί του εδάφους οι οριστικοποποιηθέντες βασικοί
άξονες των διαμήκων έργων. Προς τούτο πασσαλούνται αι κορυφαί των
ευθυγραμμιών και τα χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών συναρμογής
αυτών.

Γίνεται μόνιμος σήμανσις των ανωτέρω σημείων ως και ενδιαμέσων επί
μεγάλων ευθυγραμμιών και των σημείων διασταυρώσεως, εις τρόπον ώστε
να υφίσταται εν τουλάχιστον σημείον μονίμου σημάνσεως ανά 500 μ.
Χαρακτηριστικά τινά εκ των ανωτέρω σημείων μονίμου σημάνσεως, δεον
να είναι μορφής διασφαλιζούσης την επί μακρόν διατήρησιν αυτών.
Εξασφαλίζονται και εξαρτώνται αι ανωτέρω κορυφαί και χαρακτηρισιτκά
σημεία, εκ τριών σταθερών σημείων υφισταμένων εντό τους εύρους
καταλήψεως των έργων, ή ελλείψει τοιούτων, εκ των δύο σταθερών
σημείων τοποθετουμένων.

Τα σταθερά σημεία, τα χρησιμοποιούμενα δια τας εξασφαλίσεις δέον να
κείνται κατά το εφικτόν εκτός των ορίων των καλλιεργουμένων εκτάσεως
ή εις τα όρια των ιδιοκτησιών.

Γωνιομετρούνται οι κορυφαί μετ' εξαρτήσεως εκ του τριγωνομετρικού
δικτύου της υφισταμένης αποτυπώσεως.

Γίνεται πλευρομέτρησις δια χαλύβδινης μετροταινίας.

Πυκνούνται η πασσάλωσις εις τρόπον ώστε να υπάρχης εις τουλάχιστον
ξύλινος πάσσαλος ανά 50μ. προκειμένου περί πεδικού εδάφους και ανά
25μ. προκειμένου περί λοφώδους ή ορεινού και πάντως εις πάσσαλος
εις τα σημεία αλλαγής της μορφής του εδάφους. Πυκνούνται το δίκτυον
των τριγωνομετρικών σημείων εις τρόπον ώστε να υπάρξουν 0,8 σημεία
ανά τετραγωνικόν χιλιόμετρων, Πυκνούνται και εξασφαλίζεται το
δίκτυον των χωροσταθμικών αφετηριών εις τρόπον ώστε να υπάρξη μια
χωροσταθμική αφετηρία ανά 500 μ. περίπου. Διπλή γεωμετρική
χωροστάθμησις όλων των πασσάλων του άξονος, εξηρτημένη εκ του
χωροσταθμικού δικτύου της περιοχής.

Λήψις στοιχείων κατά πλάτος τομών εις τας θέσεις απάντων των
πασσάλλων του αξόνος, εκτεινομένων επι του εύρους καταλλλήψεως όλων
των παραλλήλων έργων του πασσαλωθέντος άξονος πλεόν περιθωρίου 10
μέτρων εκατέρωθεν, μετά χωροσταθμήσεως των σημείων των
αντιστοιχούντων εις τους παραλλήλους άξονας (συμφώνως προς τυπικής
διατομήν). Εις τα πεδινά εδάφη τα στοιχεία των κατά πλάτος τομών
λαμβάνονται δια του χωροβάτου, εις τα λοφώδη ή ορεινά διατου
χωροβάτου εις τα λοφώδη ή ορεινά δια του χωροβάτου ή του πήχεως. Αι
κατά πλάτος τομαί λαμβάνονται μόνον επί του προσαγωγού, των κυρίων
και των πρωτευουσών ανοικτών διωρύγων ως και επί των συλλεκτήρων και
των κυρίων και πρωτευουσών τάφρων.

Υπολογισμός συντεταγμένων των κορυφών, του πασσαλωθέντος άξονος, των
ενδιάμεσων μονίμου σημάνσεως σημείων μεγάλων ευθυγραμμιών και των
σημείων διασταυρώσεως αξόνων.

Σύνταξις οριζοντιογραφίας πασσαλωθέντων αξόων επί διαφανούς οθόνης
υπό κλίμακα 1:2000 ή 1:5000, μετ' αναγραφής απάντων των χρησίμων
στοιχείων (γωνιών, μηκών, διασταυρώσεων αξόνων, ονομασίας
πασσαλωθέντων αξόνων, εξασφαλίσεων πάσης φύσεως, υψομετρικών σημείων
κλπ.). Σύνταξις μηκοτομών υπό κλίμακα 1:2000 και υψών 1:100 των
πασσαλωθέντων αξόνων και των αξόνων των παραλλήλων έργων, βάσει των
στοιχείων των κατα πλάτος τομών.

Σύνταξις κατά πλάτος τομών υπό κλίμακα 1:100.

Τέλος συντάσσονται λεπτομερέστερα τοπογραφικά διαγράμματα υπό
κατάλληλον κλίμακα (σημεία εδάφους αντιστοιχούντα εις κάνναβον το
πολύ 10 μ.) προκειμένου να μελετηθούν επ' αυτών τα σημαντικώτερα των
έργων ως π.χ. αντλιοστάσια, γέφυρα ανοίγματος άνω των 2.0μ.
φράγματα παροχετεύσεως, δεξαμεναί αναρρυθμίσεως σοβαροί κόμβοι
κυκλοφοριακής σημασίας κλπ.

δ) Φάκελλος τοπογραφικών εργασιών.

Αι οριζοντιογραφίαι των πασσαλωθέντων αξόνων (σχεδιασμέναι επί
διαφοανούς οθόνης και συνοδευόμεναι υπό αντιτύπου επί φωτοτυπικού
χάρτου), αι μηκοτομαί αι διατομαί τα λεπτομερέστερα τοπογραφικά
διαγράμματα και οι υπολογισμοί των συντεταγμένων των κορυφών κλπ.
των πασσαλωθέντων αξόνων παραδίδονται εντός κεχωρισμένης θήκης.

Τα λοιπά τοπογραφικά στοιχεία μετά των πρωτοτύπων των
προαναφερθέντων στοιχείων παραδίδονται εις την Τοπογραφικήν Υπηρεσίαν
του Υπουργείου Δημοσίων Εργων προς αρχειοθέτησιν.

6. Σχέδια κατασκευής.

α) Κατά μήκος τομαί διαμήκων έργων (Κ.Μ.Τ.).

'Απασαι αι Κ.Μ.Τ. διωρύγων, τάφων, όδων κλπ. διαμήκων έργων
σχεδιάζονται υπό κλίμακα 1:2000 δια τα μήκη και 1:100 δια τα ύψη. Αι
αυταί κλίμακες χρησιμοποιούνται και δια τα τυχόν προβλεπόμενα
αναχώματα αγωγών αποχετεύσεως. Λεπτομερέστεραι κλίμακες
χρησιμοποιούνται εις ειδικάς περιπτώσεις (π.χ. κύριαι διώρυγες επί
ανωμάλου εδάφους).

Σχεδιάζονται τα απαραίτητα υδραυλικά και λοιπά στοιχεία ως
καθορίζονται εις την προδιαγραφήν οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών
έργων. Δια την σχεδίασιν των στοιχείων τούτων, δεον όπως
αναμορφώνωνται πάντες οι αναγκαίοι υδροτεχνικοί υπολογισμοί διωρύγων
και τάφων. Προκειμένου περί Κ.Μ.Τ. οδών προς σχεδίασιν της ερυθράς
γραμμής, δεον να εφαρμόζωντι τα κάτωθι:

- Εφαρμογή κατά το δυνατόν τμημάτων μεγάλου μήκους με ενιαίον
κλίσιν.

- Εξίσωσις κατά το δυνατόν των όγκων χωματισμών μεταξύ του σώματος
των οδών και των παραλλήλως προς αυτάς βαινουσών τάφρων.

β) Κατά πλάτος τομαί διαμήκων έργων (Κ.Π.Τ.Τ)

Απασαι αι επί του εδάφους ληφθείσαι Κ.Π.Τ.Τ χρησιμοποιούνται δια
την σχεδίασιν των διατομών διωρύγων, οδών τάφρων κλπ. διαμήκων
έργων, βάσει των στοιχείων άτιμα προκύπτουν εκ των αντιστοίχων
Κ.Μ.Τ.Τ και των υδροτεχνικών υπολογισμών.

Δια τας λοιπά περιπτώσεις διαμήκων έργων, δια τας οποίας δεν
υφίστανται κατά πλάτος τομαί ληφθείσαι επί του εδάφους δίδονται
τυπικαί κατά πλάτος τομαί. Αι κλήσεις πρανών αναμορφούνται βάει
ερευνών εδαφομηχανικής εις αντιπροσωπευτικάς κατά τεκμήριων θέσεις
της περιοχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα εις την
προδιαγραφήν οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.

Γ) Κόμβοι δικτύων.

Προσαρμόζονται άπαντα τα εν τη οριστική μελέτη περιλαμβανόμενα
σχέδια τεχνικών έργων κόμβων του δικτύου, βάσει των κατά τα ανωτέρω
στοιχείων των Κ.Μ.Τ.Τ και των εν τω επομένω εδαφίω αναφερομένων. Τα
εκπονούμενα δι' έκαστον κόμβον σχέδια δέον να είναι πλήρη σχέδια
κατασκευής.

δ) Επενδύσεις διωρύγων και τάφρων δια σκυροδέματος, προστατευτικά
έργα δια συρματοκιβωτίων, λυθορριπτών, λιθενδύσεων κλπ.,
προκατασκευασμένα στοιχεία, τενχικά έργα, μεταλλικαί κατασκευαί,
ηλεκτρομηχανολογικαί εγκαταστάσεις.

Σχέδια κατασκευτής καταρτίζονται δι' έκαστον τεχνικό έργον
επιτρεπομένων όπως τα στοιχεία των έργων τούτων ή λεπτομέρειαι
επαναλαμβανόμεναι άνευ ουδεμιάς τροποποιήσεως σημειούνται διατου
περιγράμματος και ενδεικτικού αριθμού, επιτρέποντος προσφυγήν εις
σχέδια παρέχοντα κεχωρισμένως έκαστον των στοιχείων τούτων ή
εκάστην λεπτομέρειαν. Τα σσχέδια ταύτα συνοδεύονται ύπό των
απαιτουμένων σχεδίων λεπτομερειών, των αναπτυγμάτων οπλισμού υπό
κλίμακα, πινάκων οπλισμού, σχεδίων ξυλότυπων, σχεδίων ικριωμάτων και
αντιστηρίξεων κλπ. απαιτουμένων δια την κατασκευήν σχεδίων ως π.χ. οι
αρμοί διακοπής εργασίας και η σειρά κατασκευής. Αι θεμελιώσεις των
έργων ελέγχονται και αναρορφούνται βάσει των πορισμάτων ερευνών
εδαφομηχανικής αίτινες πρακειμένου περί σοβαρών έργων διεξάγονται
ειδικώς δι' έκαστον τούτων, προκειμένου δε περί των λοιπών έργων
εις αντιπροσωπευτικάς θέσεις της περιοχής. Εάν απαιτηθή εκ του
προσίσματος των ερευνών τούτων, εκπονούνται εκ νέου οι στατικοί και
υδροτεχνικοί ή άλλοι υπολογισμοί του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα προβλεπόμενα εις την τεχνικήν προδιαγραφήν οριστικής μελέτης
εγγειοβελτιωτικών έργων.

7. Στοιχεία εδαφμηχναικής και έρευναι επί της ποιότητος των
χρησιμοποιουμένων αργών υλικών και επί της καταλληλότητος των
προϊόντων εκσκαφής δια την κατασκευήν αναχωμάτων και οδών,
προτείνονται υπό του Μελετητού και εκτελούνται, μετά έγκρισιν του
Εργοδότου (αρμοδίας αρχής), βάσει της οικείας προδιαγραφής. Αι
προτάσεις του Μελετητού συνοδεύονται υπό προμετρήσεως και
προϋπολογισμού δαπάνης. Ειδική έρευνα εδαφομηχανικής απαιτείται δι'
έκαστον των προβλεπομένων σημαντικών έργων. Δια τα λοιπά έργα, οι
υπολογισμοί εδαφομηχανικής βασίζονται επί γενικής ερεύνης
εδαφομηχανικής, αναφερομένης εις τας μέσας συνθήκας εκάστης ομοιογενούς
περιοχής.

8. Φάκελλο γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.

Εις τούτον δέον όπως συγκεντρωθούν κατόπιν αναγραφής και ταξινομηθούν
τα κτηθέντα καθ'οιονδήποτε τρόπον στοιχεία γεωλογίας και
εδαφομηχανικής. Σκοπός του φακέλλου αυτού είναι η δυνατότης αναδρομής
εις τα στοιχεία προς επίλυσιν προβλημάτων παρουσιζομένων κατά την
κατασκευήν των έργων.

Αναλυτικώτερον τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Γεωλογικοί χάρται και γεωλογικαί εκθέσεις. Εάν η τελευταία
συνταχθείσα έκθεσις και ο τελευταίος συνταχθείς γεωλογικός χάρτης
καλύπτουν τους προηγουμένους, εις την περιοχήν της μελέτης, δέον όπως
μη περιληφθούν οι προηγούμενοι χάρται και εκθέσεις.

β) Γεωτρήσεις εργαστηριακαί δοκιμαί, γεωφισικαί έρευναι, διαγράμματα
επακριβούς καθορισμού της θέσεεως των ερευνών και αι σχετικαί
γεωλογικαί εκθέσεις.

γ) Εκθέσεις του Μελετητού συσχετίζουσα τα πορίσματα των ανωτέρω
εργασιών προς τα προτεινόμενα έργα.

δ) Τα αποτελέσματα των γενομένων ερευνών εδαφομηχανικής και των
εργαστηριακών δοκιμών μετά διαγραμμάτων επακριβούς προσδιορισμού
της θέσεως εις την οποία αναφέρονται αι γενόμεναι έρευναι.

ε) Τα αποτελέσματα των γενομένων ερευνών επί της καταλληλότητος των
χρησιμοποιουμένων υλικών, κατασκευής των έργων.

9. Τεύχη υδραυλικών υπολογισμών, στατικών και εδαφομηχανικών
υπολογιστών, τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού.

Παρέχονται οι νεώτεροι υπολογισμοί και στοιχεία και συμπληρούνται
τα ανωτέρω δια αναπαραγωγής των μη υποστάντων τροποποιήσεις
στοιχείων της οριστικής μελέτης. Τα τεύχη ταύτα εκπονούνται κατά
τας προδιαγραφάς της οριστικής μελέτης.

10. Αυτοτελές τμήμα μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών ερευνών.

Εις τούτο περιλαμβάνονται οι ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί, αι
τεχνικαί προδιαγραφαί ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προμέτησις,
ανάλυσις τιμών, τιμολόγιον και προϋπολογισμοί. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα προβλεπόμενα εις την τεχνικήν προδιαγραφή οριστικής μελέτης
εγγειοβελτιωτικών έργων.

11. Τεύχος αντιπλημμυρικών έργων.

Το τεύχος τούτο αφορά εις την διευθέτησιν των ρευμάτων και την
κατασκευήν των συλλεκτήρων της περιοχής, είναι απόσπασμα εκ της
λοιπής μελέτης, παραδίδεται εντός κεχωρισμένης θήκης και περιέχει:

- Εκθέσιν

- Υδραυλικούς και υδρολογικούς υπολογισμούς

- Προϋπολογισμόν και

- Τα αντίστοιχα σχέδια

12. Τεύχος αντιπλημμυρικών αποχευτικών - αποστραγγιστικών έργων
δυναμένων να κατασκευασθούν αυτοτελώς, ήτοι προ της κατασκευής των
λοιπών προβλεπομένων έργων της περιοχής.

Το τεύχος τούτο είναι απόσπασμα εκ της λοιπής μελέτης, παραδίδεται
εντός κεχωρισμένης θήκης και περιέχει:

- 'Εκθεσιν

- Προμέτρησιν

- Προϋπολιγισμόν και

- Τα αντίστοιχα σχέδια.

13. Τεύχη αναλύσεως τιμών και τιμολογίου.

Παρέχονται κατ' αναλογίαν τα στοιχεία τα αναφερόμενα εις την
οριστικήν μελετην δια της αναπροσαρμογής των υφισταμένων τευχών της
οριστικής μελέτης βάσει των νεωτέρων βασικών τιμών ημερομισθίων
και υλικών του εξαμήνου υποβολής της μελέτης ως και τυχόν
απαιτουμένων συμπληρώσεν και τροποποιήσεων.

14. Τεύχος προμετρήσεων.

Προμέτρησις χωματουρικών εργασιών καταρτίζεται βάσει της τελικής
χαράξεως των έργων και των ληφθέντων στοιχείων εδάφους.
Ειδικώτερων υπολογιζόνται αι εκσκαφαί, τα επιχώματα και αναχώνατα αι
συμπληρωματικαί αποστάσεις μεταφοράς, τα δάνεια χώματα και αι
εναποθέσεις βάσει των πραγματικών συνθηκών της περιοχής. Τα
επιχώματα και τα αναχώματα διακρίνονται εις συμπεπυκνωμένα με
βαθμόν συμπυκνώνσεως ελεγχόμενον εργαστηριακώς και εις απλά
συμπεπιεσμένα τοιαύτα. Ωσαύτως βάσει της τελικής μορφής
καταρτίζεται προμέτρησις των τεχνικών έργων. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα αναφερόμενα εις το τεύχος των προμετρήσεων της οριστικής μελέτης.

15. Τεύχος προϋπολογισιών δαπάνης.

Παρέχονται κατ' αναλογίαν τα στοιχεία τα αναφερόμενα εις το
τεύχος των προϋπολογισμών της οριστικής μελέτης.

16. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και διακηρύξεως Δημοπρασίας.

Συντάσσονται κατά τας ισχύουσας διατάξεις.

Εις την Συγγραφήν Υποχρεώσεων περιλαμβάνεται αναλυτικός πίναξ
συμβατικών τευχών και σχεδίων (αριθμός και τίτλος ερμηνευτικός του
περιοχομένου) ως και υποχρέωσις του εργολάβου κατασκευής των έργων
δια την λήψιν και παράδοσιν εις την Υπηρεσίαν φωτογραφικού υλικού

17. Σχέδια ζωνών μονίμου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και
απαιτούμεναι απαλλοτριώσεις.

Αι ζώναι μονίμου ή προσωρινής καταλήψεως ή άλλης δεσμεύσεως
απαιτουμένης κατά την κατασκευήν των έργων αποτυπούνται επί των
υπαρχόντων λεπτομερεστέρων διαγραμμάτων της μελέτης, καθοριζομένου
του πλάτους των ζωνών καταλήψεως βάσει των κατά πλάτος τομών εις
τας χαρακτηριστικά εκάστης ζώνης θέσεις. Ειδικώς δια τας εκτάσεις
των τεχνικών έργων τας μη περιεχομένας εις τας προαναφερθείσας ζώνας,
χρησιμοποιούνται αι οριζοντιογραφίαι των έργων αυτών. Αι υπ' όψιν
διατομαί περιλαμβάνονται εις την όλην σειράν των σχετικών
σχεδίων, τα οποία συνοδεύονται υπό πίνακος προμετρήσεως των υπ'
όψιν εκτάσεων. Ειδικη μνεία γίνεται προκειμένου περί των ζωνών
απαλλοτριώσεως. Το σύνολον των σχεδίων δέον να είναι συντεταγμένον
κατά τρόπον διευκολύνονται την εφαρμογήν τόσον του αναδασμού των
αγροτικών ιδιοκτησιών όσον και των απαλλοτριώσεων.

18. Κτηματολόγιον.

Συντάσσεται κατηματολόγιον των ζωνών μονίμου και προσωρινής
καταλήψεως των έργων, δια τας οποίας απαιτείται η εφαρμογή
απαλλοτριώσεων ή άλλης δεσμεύσεως των αγροτικών ή άλλων
ιδιοκτησιών. Το κτηματολόγιον τούτο συντάσσεται κατά τας διατάξεις
της οικείας προδιαγραμής (άνευ λήψεως νέων υψομετρικών στοιχείων).

19. Ως προς τα λοιπά στοιχεία της εν παρ. 2 διαρθώσεως της
μελέτης ισχύουν τα προβλεπόμενα εις την προδιαγραφήν της οριστικής
μελέτης.

20. Γενικοί όροι.

α) Τα στοιχεία της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής παρέχονται
πέραν των στοιχείων της προδιαγραφής της οριστικής μελέτης.

β) Αι διατάξεις της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής δεν ισχύουν
προκειμένου περι μελέτης φραγμάτων αποθηκεύσεως - ανασχέσεως, δια
τας οποίας δεν προβλέπεται κεχωρισμένον στάδιον μελέτης εφαρμογής
καθ' όσον η οριστική μελέτη τούτων αποτελεί και μελέτην
εφαρμογής.

Αρθρο 203.

Ειδικαί μελέται εφαρμογής εκπονούμεναι μετά την έναρξιν κατασκευής
των εγγειοβελτιωτικών έργων.

1. Μελέτη βελτίστης κατανομής διαμέτρων και βελτίστου ύψους
καταθλίψεως.

α) Προκειμένης μελέτης δικτύων τεχνητής βροχής, δεν
επαναλαμβάνονται οι υπολογισμοί οι απαιτούμενοι δια τον καθορισμόν
της βελτίστης κατανομής των διαμέτρων και του βελτίστου ύψους
καταθλίψεως.

Β) Ο Εργοδότης (αρμόδια αρχή) δικαιούται να αναθέση εις τον
Μελετητήν της μελέτης εφαρμογής, εντός περιόδου δύο ετών από της
εγκρίσεως της μελέτης εφαρμογής, και ο Μελετητής υποχρεούται να
αναπροσαρμογή τους ως άνω υπολογισμούς λαμβάνων προς τούτο υπ' όψιν
τας τιμάς της προσφοράς του Κατασκευαστού. Η σχετική αμοιβή
κανονιζεται κατά τας διατάξεις περι αμοιβών Μηχανικών.

2. Μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών και εκ
προεντεταμένου σκυροδέματος αγωγών.

α) Ο Εργοδότης (αρμόδια αρχή) δικαιούται να αναθέση εις τον
Μελετήτην της μελέτης εφαρμογής, εντός περιόδου δύο ετών από της
εγκρίσεως της μελέτης εφαρμόγής, και ο Μελετητής υποχρεούται να
εκπονήση μελέτην αντιδαβρωτικής προστασίας των μεταλλικών και εκ
προεντεταμένου σκυροδέματος αγωγών. Η σχετική αμοιβή κανονίζεται
κατά τας διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών. Δια την ολοκλήρωσιν της
μελέτης ταύτης, απαιτούνται συν τοις άλλοις και μετρήσει των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των χρησιμοποιουμένων σωλήνων δια την
κατασκευήν των αγωγών. Δια των πορισμάτων της μελετής ενδέχεται να
τροποποιηθή το είδος των χρησιμοποιουμένων σωλήνων και κυρίως η
προστατευτική επένδυσις αυτών. Η εκπόνησις της υπ' όψιν μελέτης δέον
να πραγματοποιηθή εις χρόνον καθ' όν θα υπάρχουν δείγματα των
χρησιμοποιουμένων σωλήνων, αλλά πάντως εις χρόνος προ της
συστηματικής προμηθείας ή της συστηματικής κατασκευής των σωλήνων.

β) Η μελέτη αύτη δέον να περιλαμβάνη τουλάχιστον τα κατωτέρω
στοιχεία:

- Χαρακτηριστικά των διασχιζομένων εδαφών ως π.χ. η ειδική ηλεκτρική
αντίστασις του εδάφους, το ΡΗ του εδάφους και η περιεκτικότης του
εδάφους εις άλατα επιδρώντα δυσμενώς εις την επί μαρκόν διατήρησιν
των αγωγών.

- Συμπέρασμα εκ των ανωτέρω ερευνών όδον αφορά την σκοπιμότητα
εφαρμογής παθητικής προστασίας των αγωγών (μονωντικών επενδύσεων) ή
ενεργητικής προστασίας (καθοδικής προστασίας).

- Μετρήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των αγωγών.

- Επιλογή μεθόδου καθοδικής προστασίας π.χ. με ανορθωτάς
τροφοδοτήσεως, με ανόδους μαγνησίου ή με συνδυασμόν αυτών.

- Καθορισμός αριθμού και θέσεων τροφοδοτήσεως, τύπου γειώσεων,
απαιτουμένης ενεργείας και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών.

- Σχέδια παρουσιάσεως των αποτελεσμάτων των γενομένων ερευνών, των
αποτελεσμάτων των υπολογισμών και σχέδια κατασκευαστικά.

- Αναλυτική κοστολόγησις του συνόλου των έργων.

3. Μελέτη αντιπληγματικής προστασίας ανυψωτικών εγκαταστάσεων και
δικτύων τεχντηής βροχής.

α) Ο εργοδότης (αρμοδία αρχή) δικαιούται να αναθέση εις τον
Μελετητήν της μελέτης εφαρμογής, εντός περιόδου δύο ετών από της
εγκρίσεως της μελέτης εφαρμογής, και ο Μελετητής υποχρεούται να
εκπονήση μελέτην αντιπληγματικής προστασίας των ανυψωματικών
εγκαταστάσεων της μελέτης ή των δικτύων τεχνητής βροχής. Η σχετική
αμοιβή κανονίζεται κατά τας διατάξεις περί αμοιβών μηχανικών.

β) Η μελέτη αύτη δέον να περιλαμβάνη τουλάχιστον τα κάτωθι
στοιχεία:

βα) Προκειμένου περι αντιπληγματικής προστασίς των ανυψωτικών
εγκαταστάσεων:

- 'Ελεγχον επιπτώσεων εις τα εν γένι έργα του υδραυλικού πλήγματος
δια την περίπτωσιν αποτόμου διακοπής της λειτουργίας των ανυψωτικών
εγκαταστάσεων ενεργουμένων βάσει των χαρακτηριστικών του τελικών
χρησιμοποιουμένου ηλεκτρομηχανολιγικού υπολιγισμού.

- Υποδείξεις δια απαιτουμένας βελτιώσεις και συμπληρώσεις των
αντιπληματικών διατάξεων και σχετικά σχέδια κατασκευής.

- Διαπίωστωσις επιτεύξεως των προβλέψεων κατόπιν δοκιμασίας των
κατασκευασθέντων έργων.

ββ) Προκειμένου περί αντιπληγματικής προστασίας των δικτύων
τεχνητής βροχής.

- Ελεγχον επιπτώσεων υδραυλικου πλήγματος υπό τας προβλεπομένας
συνθήκας λειτουργίας των δικτύων τεχνητής βροχής και υποδείξεις
βελτιώσεων και συμπληρώσεων των ανιτπληγματικών διατάξεων.

- Διαπίστωσιν επιτεύξεως των προβλέψεων κατόπιν σχετικών δοκιμασιών
των κατασκευασθέντων έργων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Τεχνικαί Προδιαγραφαί Μελετών Υδρεύσεως

Αρθρο 204.

Αντικείμενον - Στάδια - Σκοπός

1. Αι προκείμεναι Τεχνικαί Προδιαγραφαί προσδιορίζουν τους
γενικούς τεχνικούς όρους εκπονήσεως των μελετών υδρεύσεως και
περιγράφουν τας υποχρεώσεις των Μελετητών και τας σχέσεις αυτών μετά
των Εργοδοτών δια την τεχνικοοικονομικήν εκτέλεσιν των έργων. Τυχόν
ειδικώτεροι όροι των ως άνω μελετών διαλαμβάνονται εις τας συμβάεις
δι' ων ανατίθενται αύται.

2. Αι μελέται περί ων αι παρούσαι προδιαγραφαί διακρίνονται εις
τας εξής τρία διαδοχικά στάδια:

α) Προκαταρτική Μελέτη

β) Προμελέτη

β) Οριστική Μελέτη.

Η εκπόνησις του επομένου σταδίου προϋποθέτει την έγκρισιν του
προηγούμενου τοιούτου υπό του Εργοδότου (αρμόδιας αρχής) και την
εντολόην προς τούτο.

3. Αι ως άνω μελέται αποβλέπουν εις τον προσφορώτερον
τεχνικοοικονομικώς προσδιορισμόν των έργων υδρεύσεως.

Αρθρο 205

Προκαταρκτική Μελέτη

1. Σκοπός

Σκοπός της προκαταρκτικής Μελέτης έργων υδρεύσεως είναι η
διερεύνησις των δυνατοτήτων πραγματοποιήσεως τούτων ως και ο
καθορισμός των προς μελέτην επι μέρους έργων, κατά τον
προσφορώτερον τεχνικοοικονομικώς τρόπον.

2. Στοιχεία.

Η δια της Προκαταρκτικής Μελέτης προτεινόμενη λύσις βασίζεται επί
των πορισμάτων των κάτωθι ειδικών Εκθέσεων, εν συνδυασμών προς την
διερεύνησιν των τεχνικοοικονομικών προβλημάτων:

α) Της Υδρογεωλογικής Εκθέσεως της περιοχής των πηγών και της
Υδροληψίας - προκειμένου περί εξωτερικού υδραγωγείου - βασιζόμενης
επί υφισταμένων στοιχείων ως και λαμβανομένων τοιούτων εξ εκτελουμένων
μετρήσεων παροχών και ερευνητικών εργασιών κατά την διάρκειαν της
παρούσης Προκαταρκτικής Μελέτης. Εις περίπτωσιν Προκαταρκτικής
Μελέτης. Εις περίπτωσιν Προκαταρκτικής Μελέτης εσωτερικού υδραγωγείού,
δύναται να παραλείπεται η εν λόγω Υδρογεωλογική 'Εκθεσις. Η εν λόγω
Υδρογεωλογική 'Εκθεσις. Η εν λόγω Υδρογεωλογική 'Εκθσεις ως και αι
σχετικαί ερευνητικαί εργασίαι εκτελούνται βάσει των οικείων τεχνικών
Προδιαγραφών και βάσει εντολών του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής).

β) Της τυχόν απαιτουμένης Γεωλογικής Εκθέσεως, εκπονουμένης
συμφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς. Η Γεωλογική αύτη έκθεσις
εκπονείται εαν υφίσταται σχετική πρόβλεψις εν τη Συμβάσει εν εναντία
δε περιπτώσει μόνο κατόπιν εντολής του Εργοδότου (αρμόδιας αρχής).

3. Διάρθωσις Προκαταρκτικής Μελέτης.

Η προκαταρτική Μελέτη περιλαμβάνει:

α) Εκθεσιν.

β) Σχέδια

γ) Τεύχη.

δ) Συνοπτικήν 'Εκθεσιν.

Το περιεχόμενον των ανωτέρω στοιχείων καθορίζεται εις γενικάς
γραμμάς κατωτέρω διευκρινιζομένου όμως ότι η Προκαταρτική Μελέτη
δυνατόν να περιλαμβάνει και έτερα στοιχεία απαιτούμενα δια τον
σκοπόν αυτής, τη προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότυ
(αρμόδιας αρχής) εις την τελευαταίαν ταύτην περίπτωσιν.

4. 'Εκθεσις Προκαταρκτικής Μελέτης.

α) Εις ταύτην δέον όπως περιλαμβάνεται γενική περιγραφή της περιοχής
από πλευράς γεωγραφικής δημογραφικής και οικονομικής.

β) Εισαγωγή - Ιστορικόν - Ανάθεσις - Προυπάρχουσαι μελέται.

γ) Υδατικόν δυναμικόν της περιοχής, δίαιτα και ποιότης αυτού ,
συνθήκαι εκμεταλλεύσεως, τυχόν υφιστάμεναι υδατικαί δεσμεύσεις ή
δυσχέρειαι.

δ) Υφιστάμενος τρόπος υδρεύσεως συναφή έργα.

ε) Αναγκαί (παρούσαι και μελλοντικαί - έτος στόχος - ενδιάμεσα
στάδια) εις ύδωρ. Στοιχεία σχετικά με την δημογραφικήν και λοιπήν
εξέλιξιν της περιοχής (χωροταξική μελέτη), επηρεάζονται την
κατανάλωσιν ύδατος.

ς) Εξετασθείσαι λύσεις του προβλήματος υδρεύσεως εν συνδυασμώ
προς προϋπάρχουσας προτάσεις, επαρκής αιτιολόγησις των προτεινομένων
λύσεων από τεχνικής και οικονομικής πλευράς, προκρινόμενη λύσις ή
προκινόμεναι λύσεις προς περαιτέρω έρευναν.

ζ) Περιγραφή της προτεινόμενης διατάξεως έργων και δικτύων
χαρακτηριστικά στοιχεία των σπουδαιοτέρων εξ αυτών, βασικοί
υδραυλικοί και πάσης φύσεως υπολογισμοί απαιτουμενοι δια την
αιτιολόγησιν των προτεινόμενων έργων, την ένταξιν ή μη των
υφισταμένων κλπ. Επισημαίνεται η ανάγκη ενδελεχούς ερεύνης δια
την διατήρησιν και ένταξιν υπαρχόντων έργων συναφών προς την μελέτην
ή και υποδείξις ετέρας χρήσεως αυτών.

Η προτεινόμενη λύσις ερείδεται εις:

ζα) Στοιχεία καταμετρήσεως παροχών, ιδία κατά την κρίσιμον
περίοδον του έτους, χημικαί και μικροβιολογικαί αναλύσεις.

ζβ) Περιλήψεις των ειδικών Εκθέσεων επί σκοπώ δυνατότητος ταχείας
ενημερώσεως.

Τα εν εδαφ. 3/ζα και 3/ζβ προβλεπόμενα στοιχεία ως και πρόσθετα
υδρογραφήματα, καταδεικνύουν την καταλληλότητα και επάρκειαν ή μη της
προτεινόμενης υδροληψίας.

Εις περίπτωσιν μη καταλληλότητος χρησιμοποιήσεως του ύδατος, ως
διατάθινται, δέον να προταθούν και περιγράφουν τα αναγκαούντα έργα
βελτιώσεως και εξυγιάνσεως ως και αι εφαρμοστέαι μέθοδοι.

η) Κόστος ανα κυβικόν μέτρον ύδατος προσφερομένου εις την
κατανάλωσιν και δη δια τα διάφορα στάδια λειτουργίας του έργου ως
και η ετησία επιβάρυνσις αν εξυπηρετούμενων άτομον.

θ) Προτάσεις περί ενδοχομένης σταδιακής εκτελέσεως των έργων ή
επεκτάσεως τούτων εις περιοχάς, εις τας οποίας προβλέπεται
μελλοντικώς επέκτασις της μελετωμένης υδρεύσεως.

5. Σχέδια Προκαταρκτικής Μελέτης.

Τα σχέδια ταύτα δέον να είναι :

α) Γενικαί διάταξις των προτεινομένων έργων επί χάρτου υπό κλίμακα
1:50.000 ή 1:20.000 αναλόγως της καλυπτόμενης υπό του έργου εκτάσεως
σημαντικής ή μικροτέας. Εις τον αυτόν χάρτην σημειούνται τα
εντασσόμενα έργα εκ των υφισταμένων τοιούτων.

β) Οριζοντιγραφία προκεινένου εξωτερικού δικτύου, υπό κλίμακα
1.20.200 ή 1:10.000 εν τη οποία σημειούται τόσον τα προτεινόμενα
κύρια έργα όσον και τα υφιστάμενα και τα εκ τούτων διατηρητέα. Δέον
εις την αύτήν οριζοντιογραφίαν να εμφαίνωνται:

βα) Η γενική χάραξις των αγωνών μεταφοράς των καταθλιπτικών μετ'
ενδείξεων των βασικών στοιχείων ήτοι παροχής, διαμέτρου, ταχύτητος,
απωλειών φορτίου, υλικού σωλήνων.

ββ) Θέσεις, παροχαί και υψόμετρα των πηγών.

βγ) Θέσεις παροχαί υψόμετρα μανομετρικά ύψη αντλιοστασίων.

βε) Θέσεις, διάταξις, υψόμετρα έργων βελτιώσεως κλπ.

Εις πίνακα δίδονται οι χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί και χρώματα.

γ) Οριζονταιογραφία προκειμένου περί εσωτερικού δικτύου υπό κλίμακα
1:20.000 ή 1:10.000 εν τη οποία σημειούνται οι κύριοι και
πρωτεύοντες αγωγοί, το μήκος, η παροχή, αι ταχύτητες το υλικόν και τα
διαθέσιμα φορτία και χαρακτηριστικοί κόμβοι.

δ) Προσχέδια υπό κλίμακα 1:200 ή 1:100 των προτεινομένων έργων
υδροληψίας δεξαμενών, υδρατοπύργων, αντλιοστασίων εγκαταστάσεων
καθαρισμού κλπ.

ε) Συνοπτικαί κατά μήκος τομαί από καταλλήλους κλίμακας των αγωγών
μεταφοράς, μετά υδραυλικών στοιχείων και πιεζομετρικής γραμμής.

6. Τεύχη Προκαταρκτικής Μελέτης.

Εις ταύτα περιέχονται:

α) Συνοπτικός προϋπολογισμός, εκτιμητικός της δαπάνης εκάστης
εξετασθείσης λύσεως ως και της τελικώς προκρινομένης βάσει
τεχνικοοικονομικών κριτηρίων. Ο προϋπολογισμός ούτος συντάσσεται
βάσει κατά προσέγγισιν προμετρήσεως και τιμών μονάδας λαμβανομένων
εκ της εκτελέσεως παρομοίας φύσεως προσφάτων έργων. Ο
προϋπολογισμός ούτος περιλαμβάνει τους επί μέρους προϋπολογισμούς
αναφερόμενους εις το εξωτερικόν δίκτυον, το εσωτερικόν τοιούτον, τα
έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
προμηθείας εφοδίων υδρεύσεως, των έργων υδροληψίας υδατοδεξαμενών,
υδατοπύργων, εγκαταστάσεων καθαρισμού κλπ.

β) Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεων συμπληρωματικών στοιχείων
απαιτουμένων δια την εκπόνησιν της Προμελέτης.

Εις το τεύχος τούτο καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι
συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων, απαιτουμένων δια την
εκπόνησιν της Προμελέτης ως π.χ. εδαφοτεχνικών ερευνών, τοπογραφήσεων
κλπ. μετά εκτιμητικού προϋπολογισμού της απαιτουμένης δαπάνης
εκτελέσεως τούτων.

7. Συνοπτική 'Εκθεσις.

Η έκθεση αύτη είναι περίληψις της εκπονουμένης Προκαταρκτικής
Μελέτης, ως αύτη ήθελε τυχόν τροποποιηθή υπό του εργοδότου (αρμοδίας
αρχής).

Η συνοπτική έκθεσις περιλαμβάνει:

Σύντομον περιγραφήν του τιθεμένου προβλήματος υδρεύσεως.

β) Τας εξετασθείσας λύσεις και προτεινομένων λύσιν - σχέδιον
υδρεύσεως.

γ) Χάρτην υπό κλίμακα 1:50.000 (προκειμένου περί έργου
καλύπτοντος μεγάλην έκτασιν), ή 1:20.000 (προκειμένου περί έργου
καλύπτοντος μικροτέραν έκτασιν), εις ον σημειούνται τα προτεινόμενα
έργα ως και τα εντασσόμεναεκ των υφισταμένων υπό κατάλληλον
συμβολισμόν, ώστε να είναι σαφής η διάκρισις.

δ) Συνοπτικόν προυπολογισμόν της δαπάνης των προτειόμενων έργων.

ε) Υπολογισμόν κόστους ύδατος.

ς) Προτάσεις των απαιτουμένων συμπληρωματικών εργασιών δια το
στάδιον της Προμελέτης.

Αρθρο 206

Προμελέτη

1. Σκοπός.
Σκοπός της Προμελέτης έργων εδρεύσεως είναι η εκλογλή της
προτιμητέας λύσεως ως προς τη μορφήν και τη διάταξιν του όλου έργου.

2. Η εκλογή αύτη βασίζεται επί των πορισμάτων των κάτωθι Ειδικών
Μελετών εν συνδυασμώ προς την διερεύνησιν των τεχνικοοικονομικών
προβλημάτων ήτοι:

α) Της Υδρογεωλογικής Μελέτης της περιοχής των πηγών και της
Υδροληψίας - προκειμένου περί εξωτερικού υδραγωγείου - βασιζομένης επί
υφισταμένων στοιχείων ως και λαμβανομένων τοιούτων εξ εκτελουμένων
ερευνητικών εργασιών κατά την διάρκεια της Προμελέτης. Η εν λόγω
υδρογεωλογική έρευνα ως και αι σχετικαί ερευνητικαί εργασία
εκτελούνται βάσει των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών των
προβλεπομένων εν τη εγκεκριμένη Ποκαταρκτική Μελέτη όρων και ερευνών
ως και των τυχόν νεωτέρων εντολών του Εργοδότου ( αρμοδίας
αρχής). Εις περίπτωσιν Προμελέτης εσωτερικού υδραγωγείου ή
προκειμένη Υδρογεωλογική Μελέτη εκπονείται κατόπιν ειδικής εντολής
του Εργοδότου ( αρμόδιας αρχής).

Β) Της τυχόν απαιτουμένης Γεωλογικής Μελέτης και των σχετικών
ερευνών, αίτινς εξαντλούνται πλήρως εκτελούμεναι συμφώνως προς
τας οικείας Προδιαγραφάς. Η Μελέτη αύτη εκπονείται εάν υφίσταται
σχετική πρόβλεψις εν τη Συμβάσει, ή εν εναντία περιπτώσει κατόπιν
εντολής του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής).

3. Διάρθωσις Προμελέτης.

Η προμελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι επί μέρους μελετών:

α) Υδρογεωλογικής Μελέτης.

β) Γεωλογικής Μελέτης εφ' όσον προβλέπεται τοιαύτη.

γ) Τεχνικής Προμελέτης και

δ) Συνοπτικής Εκθέσεως.

Κατά την εκπόνησιν των ως άνω επί μέρους μελετών, λαμβάνονται
υπ'όψιν τα αποτελέσμτα των γενομένων ερευνητικών εργασιών κατά την
εκπόνησιν της Προκαταρκτικής Μελέτης, τα προϋπάρχοντα στοχεία και
τα συγκεντρωθέντα εν τω μεταξύ νεώτερα τοιαύτα. Διερευνώνται επίσης
αι επιπτώσεις επί των συμπερασμάτων της Προκαταρκτικής Μελέτης.

4. Διάρθωσις Τεχνικής Προμελέτης:

Η Τεχνική Προμελέτη βασιζόμενη επί των πορισμάτων των ειδικών
μελετών, περιλαμβάνει:

α) Εκθεσιν

β) Σχέδια και

γ) Τεύχη

Το περιεχόμενον των ανωτέρω στοιχείων της Τεχνικής Προμελέτης
καθορίζεται εις γενικάς γραμμάς, διευκρινιζόμενου όμως ότι αύτη
δύνατόν να περιλαμβάνη και ετέρα στοιχεία απαιτούμενα δια τον
σκοπόν της Προμελέτης τη προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει του
Εργοδότου ( αρμοδίας αρχής) εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν.

5. Εκθεσις Τεχνικής Προμελέτης.

α) Εισαγωγή - Ιστορικόν - Ανάθεσις - Προυπάρχουσαι μελέται.

β) Σύντομος περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος υδρεύσεως
(διατιθέμεναι πηγαί, υπόγεια ύδατα ποιότητς υδάτων πολιτικοκοινωνικαί
και οικονομικαί συνθήκαι της περιοχής κλπ).

γ) Παράθεσις των ληφθέντων υπ'όψιν κατά την εκπόνησιν της
Προμελέτης χρησίμων στοιχείων εκ των προυπαρχουσών μελετών.

δ) Περιγραφή των υφισταμένων έργων και απόψεις επ' αυτών, όσον
αφορά την επάρκεια και τη δυνατότητα εντάξεως αυτών εις τα
προτεινόμενα έργα.

ε) Περιλήψεις των Ειδικών Μελετών επί σκοπώ δυνατότητος ταχείας
ενημερώσεως. Επαρκής τεχνικοοικονομική διερεύνησις των διαφόρων
δυνατών λύσεων και επιλογή της προτεινομένης, δια την οποια δίδεται
και το υδατικόν ισοζύγιον της λεκάνης τροφοδοσίας της υδροληψίας.

ς) Πλήρης περιγράφη της προτεινομένης λύσεως

Ειδικώτερον δέον να δίδωνται:

ςα) Αι ανάγκαι (παρούσαι και μελλοντικαί έτος στόχος και
ενδιάμεσα στάδια) εις ύδωρ του πληθυσμού του ζωϊκού κεφαλαίου, των
κοινοχρήστων χώρων, των Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, και Τουριστικών
εγκαταστάσεων κλπ. Δια τας μελλοντικάς ανάγκας αφ' ενός περιγράφεται
η ληφθείσα υπ' όψιν προοπτική μελλοντικής αναπτύξεως και
εξελίξεως της προς ύδρευσιν περιοχής ( χωροταξική μελέτη) ως και
της ομόρου τοιαύτης από πάσης πλευράς (γεωργικής κτηνοτροφικής
δημογραφικής τουριστικής, βιομηχανικής κλπ) και αφ' ετέρου
προσδιορίζονται αι γενόμεναι παροχαί αυξήσεως του πληθυσμού κλπ.

ςβ) Η διατιθέμενη σήμερον ποσότης του προτεινομένου προς χρήσιν
ύδατος ως και η δυναμένη να διατεθεί επιπροσθέτως τοιαύατη προς
κάλυψιν των μελλοντικών αναγκών.

ςγ) Πλήρεις γενικαί χημικαί και μικοροβιολογικαί αναλύσεις του εν
λόγω ύδατος κατά τας διαφόρους εποχάς του ετους, εξ ων να
αποδεικνύεται η καταλληλότης αυτού προς πόσιν είτε αυτουσίου είτε
κατόπιν βελτιώσεως επεξεργασίας είτε κατόπιν εξυγιάνσεως.

ςδ) Αι προσφερόμεναι θέσεις και λύσεις των έργων υδροληψίας των
έργων και εγκαταστάσεων καθαρισμού, καταθλίψεως αποθηκεύσεως και
διανομής ύδατος. Αι προτεινόμεναι λύσεις κατατάσσονται κατά σειράν
προτιμήσεως εκτίθενται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκάστης
τούτων ως και τα δια την πραγμάτωσιν εκάστης τούτων αναγκαιούντα
έργα.

Η τελικώς προκρινόμενη υπό των μελετητών αναφέρεται κεχωρισμένως.
Περιγραφή των προτεινομένων προς εκτέλεσιν έργων μετά των
απαιτουμένων υδραυλικών και πάσης φύσεως υπολογισμών. Επισημαίνεται
η ανάγκη ενδελεχούς ερεύνης δια την διατήρησιν και ένταξιν
υπαρχόντων έργων συναφών προς την μελέτην ή και υπόδειξιν ετέρας
χρήσεως αυτών.

ςε) Πρόγραμμα έργων, ήτοι προτεραιότητς κατασκευής και
χρηματοδοτήσεως τούτων μετ' αναφοράς εις κατασκευαστικάς περιόδους.

ςς) Δυνατότητες προμηθείας αργών υλικών κατασκευής σκυροδεμάτων
κλπ. και αποστάσεις μεταφοράς μετά διερευνήσεως του θέματος των
προσπελάσεων προς τους χώρους εργασίας.

6. Σχέδια Τεχνικής Προμελέτης.

Ταύτα είναι:

Α) γενική διάταξις των προτεινομένων έργων επί χάρτου κλίμακος
1:20.000

Εις τον αυτόν χάρτην σημειούται και τα εντασσόμενα έργα εκ των
υφισταμένων τοιούτων.

β) Οριζοντιογραφία μεθ' υψομετρικών καμπυλών υπό κλίμακα 1:1000 ή
1:5000, εις ην σημειούνται τόσον τα προτεινόμενα κύρια έργα όσον
και τα υφιστάμενα και τα εκ τούτων διατηρητέα.

Δεόν εις την εν λόγω οριζοντιγραφίαν να εμφαίνωνται:

βα) Η γενική χάραξις των αγωγών μεταφοάς, των καταθλιπτικών, των
κυριών και των πρωτευόντων αγωγών των εσωτερικών δικτύων μετ'
ενδείξεων των βασικών στοιχείων αυτών, ήτοι φοράς ύδατος,
παροχής, διαμέτρου ταχύτητος κλίσεως πιεζομετρικής γραμμής υλικού
των σωλήνων.

ββ) θέσεις παροχαί και υψόμετρα των πηγών.

βγ) Θέσεις και χωρητικότητες δεξαμενών υψόμετρων εισφροή και εκροής
τούτων.

βδ) θέσεις παροχαί, υψόμετρα ισχύς και μανομετρικά ύψη
αντλιοστασίαων

βε) θέσις, διατάξις υψόμετρα κλπ. έργων βελτιώσεων καθορισμού
και εξυγιάνσεως κλπ.

Εις πίνακα δίδονται οι χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί και
χρώματα.

γ) Οριζοντιογραφία υπό κλίμακα 1:5000, απαιτητή προκειμένου
εσωτερικού δικτύου επί πλέον της εν. εδαφ. β' της παρούσης οριζομένης
εις ην εμφαίνονται αι τυχόν προτεινόμεναι ζώναι διαφόρων
υδροστατικών πιέσεων, αι θέσεις των δεξαμενών τροφοδοσάις, των
κεντρικών και πρωτευόντων αγωγών, τα υψόμετρα χαρακτηριστικών
κόμβων ως κατα διαθέσιμα εις τούτους πιεζομετρικά φορτία.

δ) Προσχέδια των έργων υδροληψίς δεξαμενων υδατοπύργων αντλιοστασίων
εγκαταστάσεων καθαρισμού βελτιώσεως και εξυγιάνσεως τυπών τεχνικών
έργων ήτοι φρεατίων αγκυρώσεων γεφυρών, τοίχων προστασίας κλπ.
Ταύτα περιλαμβάνουν χαρακτηριστικάς όψεις, κατόψεις και τομάς υπό
κλίμακα 1:200 ή 1:100 ή 1:50 επιλεγομένην καταλλήλων.

ε) Κατα μήκος τομαί υπό κλίμακα μηκών 1:10.000 ή 1:5.000 ή υψών
1:1.000 ή 1:500 των αγωγών μεταφοράς, των καταθλιπτικών των
κεντρικών και πρωτευόντων αγωγών των εσωτερικών δικτύων, μετά της
πιεζομετρικής γραμμής καθ' όλο το μήκος αυτής μετά χαρακτηριστικών
υψομέτρων εις τας θέσεις των βασικών τεχνικών έργων, ήτοι
υδροληψίας δεξαμενών, φρεατίων διακοπής κλπ.

7. Τεύχη Τεχνικής Προμελέτης.

Ταύτα είναι :

α) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

Δίδονται οι υδραυλικοί υπολογισμοί των σημαντικωτέρων αγωγών και
τεχνικών έργων. Τεχνοοικονομικοί υπολογισμοί σχετικοι με την
βελτίστην επιλογήν των διαμέτρων των αγωγών και των αγωγών
καταθλίψεως.

β) Τεύχος στατικών υπολογισμών.

Δίδονται οι στατικοί υπολογισμοί των σημαντικών έργων οι
απαιτούμενοι δια τον καθορισμόν της μορφής και των κυριοτέρων
διαστάσεων αυτών.

Γ) Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών.

Εάν προτείνωνται ηλεκτρομηχανολογικαί εγκαταστάσεις δίδονται οι
απαιτούμενοι υπολογισμόι δια την αιτιολόγησιν των τοιουτων
εγκαστάσεων τον καθορισμόν των κυρίων χαρακτηριστικών και στοιχείων
επιτρεπόντων την προεκτίμησιν της δαπάνης κατασκευής και ετησίας
λειτουργίας.

δ) Τεύχος Προμετρήσεων.

Δίδονται προμετρήσεις των προτεινομένων έργων στηριζόμεναι εις τα
σχέδια της Προμελέτης. Αι προμετρήσεις αύται αναφέρονται
κεχωρισμένως εις τοε εξωτερικόν δίκτυον, το εσωτερικόν τοιούτον τα
έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις
προμήθειαν εφοδίων υδρεύσεως, τα έργα υδροληψίας υδατοδεξαμενάς
υδατοπύργους, εγκατασάσεις καθαρισμού, βελτιώσεως εξυγιάνσεως.

ε) Τεύχος προϋπολογισμού δαπάνης.

Περιλαμβάνονται προυπολογισμοί της απαιτουμένης δαπάνης κατασκευής
των προτεινομένων έργων, συνολικώς και κατά κατηγορίας έργων ως
περιγράφεται εν εδαφίων δ της παρούσης, προκειμένης συντάξεως του
τεύχους των προμετρήσεων. Οι προυπολογισμοί ούτοι προκύπτουν επί
τη βάσει των ποσοτήτων του τεύχους των προμετρήσεων. Οι προϋπολογισμοί
ούτοι προκύπτουν επί τη βάσει των ποσοτήτων του τεύχους των
προμετρήσεων και τιμών μονάδος λαμβανομένων εκ της εκτελέσεως
παρομοίας φύσεως προσφάτων έργων.

ς) Τεύχος υπολογισμού των ετησίων δαπανών συντηρήσεως κλπ.

ςα) Υπολογίζονται κατά δυνατήν προσέγγισιν αι ετήσιαι δαπάναι
συντηρήσεως και επισκευών αποφάσεως, εγκαταστάσεων, λειτουργίας (εκ
προσωπικού, καταναλώσεως ενεργείας κλπ) διοικήσεως και
εξυπηρετήσεωςε καφαλαίων κατασκευής.

ςβ) Υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω το κόστος ανα κυβικόν μέτρον
ύδατος προσφερομένου εις την κατανάλωσιν και δη δια τα διάφορα
στάδια λειτουργίας του έργου ως και η ετησία επιβάρυνσις ανα
εξυπηρετούμενον άτομον.

ζ) Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων
απαιτουμένων δια την εκπόνησιν της οριστικής μελέτης.

Καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως
συμπληρωματικών στοιχείων απαιτουμένων δια την εκπόνησιν της
οριστικής μελέτης ως π.χ. εδαφοτεχνικών ερευνών, τοπογραφήσεων κλπ.
Δίδεται προμέτρησις και προυπολογισμός δαπάνης των εν λόγω
εργασιών.

η) Τεύχος χρονικού προγραμματισμού των έργων.

Δίδεται πρόγραμμα σταδιακής εκτελέσεως του έργου, πιθανής
μελλοντικής επεκτάσεως της υδρεύσεως εις ετέρας ομόρους περιοχάς
ως και διάγραμμα προγραμματισμού των έργων.

8. Συνοπτική Εκθεσις.

Η έκθεση αυτή είναι περίληψις της εκπονηθείσης Προμελέτης ως αύτη
ήθελε τυχόν τροποποιηθή υπό του Εργοδότου (αρμόδιας αρχής).

Η συνοπτική Εκθεσις περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Σύντομον περιγραφήν του τιθεμένου προβλήματος υδρεύσεως
(διατιθέμεναι πηγαί, υπόγεια ύδατα, ποιότητς υδάτων,
πολιτικοκοινωνικαί και οικονομικαί συνθήκαι της περιοχής κλπ.).

β) Προτεινόμενον σχέδιον υδρεύσεως.

Γ) Χάρτην, διαγράμματα και τεύχη ως κάτωθι:

Χάρτην υπό κλίμακα 1:20.000 εις όν σημειούνται τα προτεινόμενα
προς κατασκευήν έργα και τα εντασσόμενα εκ των υφισταμένων έργων,
υπό κατάλληλον συμβολισμόν, ώστε να είναι σαφής η διάκρισις.
Διαγράμματα υπό κατάλληλον κλίμακα ενδεικτικά των βασικών έργων.

δ) Συνοπτικούς προϋπολογισμούς της δαπάνης των προτεινόμενων
έργων.

ε) Υπολογισμόν του κόστους του ύδατος.

ς) Προτάσεις των απαιτουμένων τοπογραφικών και ερευνητικών
εργασιών πάσης φύσεως δια το στάδιον της οριστικής μελέτης μετά
προμετρήσεως και προυπολογισμού της δαπάνης αυτών.

Αρθρο 207

Οριστική μελέτη

1. Σκοπός

Σκοπός της οριστικής μελέτης είναι ο καθορισμός των επί μέρους
έργων της επιλεγείσης λύσεως δια της Προμελέτης, βάσει τοπογραφικών
στοιχείων λαμβανομένων κατά κανόνα εκ τοπογραφικών διαγραμμάτων
καταλλήλου κλίμακος.

2. Υπολογισμοί.

Οι σχετικοί υπολογισμοί κατά το στάδιον τούτο της μελέτης δεόν να
είναι πλήρεις προς εφαρμογήςν.

3. Διάρθωσις Οριστικής Μελέτης.

Η οριστική μελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι στοιχείων:

α) Εκθέσεως.

β) Γενικής οριζοντιογραφίας.

γ) Οριζοντιογραφιών.

δ) Κατά μήκος τομών.

ε) Σχεδίων 'Εργων.

ς) Τεύχους Υδραυλικών Υπολογισμών.

ζ) Τεύχους Στατικών Υπολογιστών.

η) Τεύχους ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών και τεχνικών
προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

θ) Τεύχους Προμετρήσεων.

ι) Τεύχους αναλύσεως τιμών.

ια) Τεύχους Τιμολογίου.

ιβ) Τεύχους αναλυτικών και συνοπτικών προϋπολογισμών.

ιγ) Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών.

ιδ) Τεύχους Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ιε) Προγραμματισμού εκτελέσεως των έργων.

ις) Τεύχους οικονομικοτεχνικής Μελέτης.

ιζ) Τεύχους Διακηρύξεων.

ιη) Συνοπτικής Εκθέσεως.

Το περιεχόμενον των ανωτέρω στοιχείων της Οριστικής Μελέτης
καθορίζεται εις γενικάς γραμμάς κατωτέρω διευκρινιζομένου όμως ότι
αύτη δυνατόν να περιλαμβάνη και έτερα στοιχεία απαιτούμενα δια τον
σκοπόν αυτής, τη προτάσσει του Μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου
(αρμοδίας αρχής) εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν.

4. Εκθεσις Οριστικής Μελέτης.

Εν τη Εκθέσει δέον να περιλαμβάνωνται τα κατωτέρω οριζόμενα
στοιχεία:

α) Εισαγωγή - Ιστορικόν - Ανάθεσις - Προυπάρχουσαι Μελέται.

β) Σύντομος περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος υδρεύσεως
(διατιθέμεναι πηγαί, υπόγεια ύδατα, ποιότητς υδάτων, πολικοκοινωνικαί
και οικονομικαί συνθήκαι της περιοχής κλπ).

γ) Παράθεσις των ληφθέντων υπ'όψιν κατά την εκπόνησιν της
οριστικής μελέτης χρησίμων στοιχείων εκ των προυπαρχουσών μελετών.

δ) Περιγραφή των προτεινομένων έργων.

Περιγραφή χαράξεως των κυριωτέρων έργων, διατηρητέα έργα,
περιγραφή των κυριωτέρων τεχνικών έργων.

Ε) Βασικά τεχνικά δεδομένα εφαρμοσθέντα εις την σύνταξιν της
μελέτης, ήτοι:

εα) 'Εργα υδροληψίς - αναγκαιούσα και διατιθεμένη ποσότης ύδατος.

εβ) Αγωγοί μεταφοράς

Παροχαί υπολογισμών - Τύποι υδραυλικών υπολογισμών.

εγ) Βασικά δεδομένα αντλιοστασίου.

Ορθή θέσις αυτου εν οριζοντιογραφία και κατανομή παροχή
αντλιοστασίου μανομετρικόν ύψος ονομαστικής παροχής, ειδική
στρφοάριθμοι επιλογή τύπου αντλιών, βαθμός αποδόσεως και ισχύς
αντλιών αντιπληγματική προστασία περιγραφή δομικού μέρους
αντλιοστασίου και θέματος θεμελιώσεως.

εδ) Βασικά δεδομένα υδατοπύργου.

Θέσις κατασκευής Μορφή του υδατοπύργου - σχετικαί σταθμαί - θέματα
θεμελιώσεως - περιγραφή εφαρμοσθείσης μεθόδου στατικού
υπολογισμού εν συνδυασμώ και με την σεισμικότητα της περιοχής.

εε) 'Εργα καθαρισμού - βελτιώσεως - εξυγιάνσεως.

Θέσις των έργων - περιγραφή του δομικού μέρους τούτων - περιγραφή
του εφαρμοσθέντος συσήματος.

εσ) Σύστημα διανομής.

ς) Προτεινόμενα προς διατήρησιν έργα - αιτιολόγησις προτάσεως.

ζ) Πλήρεις γενικαί χημικαί και μικροβιολογικαί αναλύσεις του
προς χρησιμοποίησιν ύδατος κατά τας διαφόρους εποχάς του έτους
εξ' ών να αποδεικνύεται η καταλληλότητς αυτού προς πόσιν είτε
αυτουσίου είτε κατόπιν βελιτώσεως, επεξεργασίας εξυγιάνσεως.

η) Τυχόν πρόσθετος υδρογεωλογική μελέτη ερειδομένη επί υφισταμένων
στοιχείων ως και λαμβανομένων στοιχείων ως και λαμβανομένων εξ
εκτελομένων ερευνηγικών εργασιών κατά την διάρκειαν της παρούσης
οριστικής μελέτης. Η εν λόγω υδρογεωλογική έρευνα ως και αι
σχετικαί ερευνητικαί εργασίαι εκτελούνται κατόπιν εντολής του
Εργοδότου (αρμοδίας αρχής) βάσει των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών.

θ) Βασικά δεδομένα στατικών υπολογισμών.

Ισχύοντες κανονισμοί - παραδοχαί φορτίσεως - παραδοχαί σταθερών
εδαφών υπεισερχομένωνεις τους στατικους υπολογισμούς παραδοχαί
σταθερών αντισεισμικών υπολογισμών - μέθοδοι αντισεισμικών
υπολογισμών - ανεκταί τάσεις κλπ.

ι) Κόστος του ύδατος ανά κυβικόν μέτρον κατά την πρώτην φάσιν
λειτουργίας των έργων ως και των προβλεοπομένων τελικών τοιούτων.

5. Γενική Οριζοντιογραφία.

Εν τη οριζοντιογραφία ταύτη υπό κλίμακα 1:10.000, με υψομετρικάς
καμπύλας, εμφαίνονται τα εν τη οριστική μελεη μελετηθέντα έργα ως
και τα χαρακτηριστικά τούτων στοιχεία, ήτοι γενική χάραξις των
αγωγών μεταφοράς, των καταθλιπτικών των κυριών και πρωτευόντων
αγωγών των εσωτερικών δικτύων, της φοράς ύδατος, παροχής, διαμάτρου
ταχύτητος, κλίσεως πιεζομετρικής γραμμής, υλικού των σωλήων, θέσεις
παροχαί υψόμετρα πηγών, θέσις - χωμρητικότητος δεξαμενων - υψόμετρα
θέσεις - παροχαί - υψόμετρα αντλιοστασίων, υδατοπύργων έργων
βελτιώσεις ύδατος κλπ.

6. Οριζοντιογραφίαι.

α) Υπό κλίμακα 1:200, μεθ' υψομετρικών καμπυλών, της περιοχής
των έργων υδροληψίας, δεξαμενών, υδατοπύργων αντλιοστασίων
εγκαταστάσεων, καθαρισμού κλπ. εις ας εμφαίνονται τα προτεινόμενα
έργα και αι απαιτουμενα δια την κατασκευήν των απαλλοτριωτέα
εκτάσεις ανά έργον και συνολικώς μετά κτηματολογικού πίνακος κλπ.

β) Υπο κλίμακα 1:2000 ή 1:1000 μεθ' υψομετρικών καμπυλών αναλόγως
των διατιθεμένων διαγραμμάτων ή βάσει της επί του εδάφους χαράξεως
του αγωγού, μετά των εξασφαλίσεων των κορυφών της οδεύσεως των
πασσάλων των σταθερών υψομετρικών αφετηριών κλπ και γενικώς παντός
χρησίμου στοιχείου δια την αναπασσάλωσιν της χαράξεως του εξωτερικού
υδραγωγείου εις ην εμφαίνονται αι διάμετροι, το είδος και το μήκος
των αγωγών από κόμβου εις κόμβον, τα πάσης φύσεως φρεάτια, τα λοιπά
τεχνικά έργα αι δεξαμεναί, οι υδατόπυργοι αι εγκαταστάσεις
καθαρισμιού κλπ. μετά των χαρακτηριστικών υψομέτρων αυτών, αι
αγκυρώσεις αι δικλείδες κλπ.

Γ) Υπό κλίμακα 1:2000 ή 1:1000 μεθ' υψομετρικών καμπυλών αναλόγως
των διατιθέμενων διαγραμμάτων, του εσωτερικού δικτύου εις την
οποίαν διαχωρίζονται δια διαφορών χρωμάτων αι ζώναι υδροστατικής
πιέσεως, αι τροφοδοτούσαι τας ζώνας ταύτας δεξαμεναί ως ακι οι
αντίστοιχοι κεντρικοί αγωγοί. Εν τη αυτή οριζοντιογραφία
διαχωρίζονται εμφανώς οι κύριοι, οι πρωτεύοντες οι δευτερεύοντες και
οι λοιποί κλάδοι των αγωγών διαμονής τον υλικόν τούτων, οι διάμετροι
και το μήκος των σωλήνων από κόμβον εις κόμβον αι δικλείδες τα
πάσης φύσεως φρεάτια, το στόμια πυρκαϊας, τα εκκενωτήρια κλπ.

δ) Υπό κλίμακα 1:2000, άνευ του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως,
εις την οποίαν εμφαίνονται τα στοιχεία του υδραυλικού υπολογισμού η
φορά των διοχετευομένων υδάτων δια βέλους η αρίθμησις των κόμβων, οι
πάσης φύσεως αγωγοί, αι διάμετροι το μήκος και το υλικόν αυτών, η
παροχή και η ταχύτης του ύδατος, η κλίσις της πιεζομετρικής γραμμής,
αι κρίσιμοι υδροστατικαί πιέσεις, το υψόμετρον εκάστου κόμβου και
το παρ. αυτόν διαθέσιμον φορτίον ως και παν έτερον στοιχείον
απαραίτητον δια την παρακολούθησιν των υδραυλικών υπολογισμών επί της
οριζοντιογραφίας ταύτης.

ε) Υπό κλίμακα 1:2000 του ρυμοτομικού σχεδίου, μετά των οικοδομικών
τετραγώνων και των σημείων ειδικών καταναλώσεν, εξ ής να εμφαίνεται
η τροφοδοτουμένη επιφάνεια εξ εκάστου αγωγού ως και ο τρόπος
υπολογισμού ταύτης.

7. Κατά μήκος τομαί.

Α) Υπό κλίμακα 1:2000 ή 1:1000 δια τα μήκη και 1:200 ή 1:100 δια τα
ύψη, αναλόγως της τοιαύτης της συνταχθείσης οριζοντιογραφίας των
αγωγών του εξωτερικού δικτύου, εις την οποίαν αναγράφονται άπαντα τα
στοιχεία εδάφους, τα στοιχεία του υδραυλικού υπολογισμού, τα μήκη,
αι διάμετροι και το υλικόν των σωληνων, η παροχή και η ταχύτης του
ύδατος, η κλήσις της πιεζομετρικής γραμμής, τα υψόμετρα πυθμένος
της τάφρου, αι κλίσεις του αγωγού, οι αερεξαγωγοί, τα εκκενωτήρια
και τα λοιπά τεχνικά έργα, τα φρεάτια διακοπής αι δεξαμεναί, οι
υδατόπυργοι κλπ, μετά των χαρακτηριστικών υψομέτρων εισροής και
εκροής του ύδατος κλπ.

β) Συνοπτικαί υπό κλίμακας 1:10.000 ή 3:5.000 δια τα μήκη και
1:10000 ή 1:500 δια τα ύψη των αγωγών μεταφοράς, μετά των στοιχείων
των χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους, εις τας οποίας σχεδιάζεται
η πιεζομετρική γραμμή και αναγράφονται τα κυριώτερα στοιχεία του
υδραυλικού υπολογισμού αι διάμετροι και το υλικόν των σωλήνων και
γενικών παν στοιχείον χρήσιμον δια την παρακολούθησιν και τον
έλεγχον των υδραυλικών υπολογισμών.

γ) Ωσαύτως μηκοτομαί των κυρίων και πρωτευόντων αγωγών διανομής ως
καθορίζεται εν εδαφίοις α και β της παρούσης δια τους αγωγούς
του εξωτερικού δικτύου.

8) Σχέδια έργων.

α) Γενικά και λεπτομερή τοιαύτα των έργων υδροληψίας γεωτρήσεων
κλπ. δεξαμενών υδατοπύργων, φρεατίων, εγκαταστάσεων καθαρισμού,
βελτιώσεως και εξυγιάνσεως τεχνικών έργων, υδατογεφυρών κλπ. με τας
απαιτουμένας όψεις, κατόψει και τομάς υπό καταλλήλους κλίμακας
(1:100 1:50 και μεγαλύτερας εφ' όσον απαιτείται ) μεθ' απάντων των
διαστάσεων αριθμητικώς αναγεγραμμένων, σχέδια λεπτομερειών των
στοιχείων της κατασκευής αυτών υπό καταλλήλους κλίμακας σχέδια και
διάταξις ξυλοτύπων αναπτύγματα και πίνακες σιδηρού οπλισμού
σχέδι συνδεσμολογίας σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων,
συσκευών κλπ., διατάξεις ειδικών τεμαχίων εις τους κόμβους του
εξωτερικού δικτύου μετά πίνακος αυτών (κομβολόγιον) εις τον οποίον
οι κόμβοι φέρουν την αυτήν αρίθμησιν ως εις την οριζοντιογραφίνα του
εσωτερικού δικτύου και γενικώς παν σχέδιον απαραίτητον δια την
έντεχνον και απρόσκοπτον εκτέλεισν του έργου.

Επί των σχείων αναγράφονται και αι συνοπτικαί προμετρήσεις των
έργων.

β) Σχέδια αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων ως ανωτέρω μετά
σχεδιαγραμμάτων υδραυλικής μηχανολογικής και ηλεκτρικής εγκαστάσεως
φωτισμού και κινήσεως τηλεσημάνσεως τελεχειρισμού κλπ.

γ) Σχέδια παντός υφισταμένου έργου αγωγών κλπ. κρινομένων ως
διατηρητέων και εντασσομένων εις τα προβλεπόμενα νέα τοιαύτα
αποδεικνυομένης της επαρκείας τους δια σχετικών υπολογισμών.

δ) Εις περίπτωιν χρησιμοποιήσεως χαλυβδοσωλήνων δέον να
προβλεφθούν τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια τα επιτρέποντα τας
θερμοκρασιακάς μεταβολάς και εφ' όσον ενδεχομένως απαιτείται δεον
να συνταχθή μελέτη καθοδικής προστασίας των αγωγών.

9. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.

Εις τουτο περιλαμβάντονται:

- Πάντες οι αναγκαιούντες υδραυλικοί υπολογισμοί δια των οποίων
αποδεικνύεται η ορθότης των εκλεγεισών μορφών και διαστάσεων έργων
προς εξυπηρέτησιν του σκοπού δια τον οποίον προορίζονται.

- Μέθοδοι υδραυλικών υπολογισμών, σχετικοι τύοπι και
νομογραφήματα στοιχεία και σχετικαί παραδοχαί.

- Μέθοδοι υπολογισμού παροχών, σχετικολι τύποι.

- Υπολογισμοί παροχών και αποτελέσματα.

- Υπολογισμοί των διαμέτρων των σωλήνων από κόμβου εις κόμβον
ως και του διαθεσίμου φορτίου εις έκαστον τούτον. ( Κλάσις σωλήνων,
υλικόν κατασκευής, τύπος συνδέσμων και αιτιολόγησις αυτών βάσει των
υδραυλικών υπολογισμών και των συνθηκών εργασίας ).

Κεχωρισμένως δίδονται:

α) Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του εξωτερικού δικτύου.

β) Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του εσωτερικού δικτύου.

γ) Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των εγκαταστάσεων καθαρισμού,
βελτιώσεως και εξυγιάνσεως του ύδατος.

10. Τεύχος Στατικών Υπολογιστών.

Εις τούτο δέον να περιλαμβάνωνται και να αιτιολογούνται πληρως η
ανάλυσις των κατασκευών εις στατικού φορείς η παραδοχή
στηρίξεως των φορέων και αι γενόμεναι απλουστερυτικαί παραδοχαί
στηρίξεως και λειτουργίας των φορέων. Εις περίπτωσιν εφαρμογής
τύπων και μεθόδων ουχί συνήθους χρήσεως δέον να αναγράφεται η
σχετική βιβλιογραφία (βιβλίον σελις). Οι υπολογισμοί συντάσσονται
κατ' εφαρμογήν των παραδεδειγμένων θεωριων και κανόνων της
στατιστικής και καλύπτουν πάντα τα κατασκευαστικά στοιχεία των
έργων δια των δυσμενέστερον παραδεκτόν συνδυασμόν στατικών και
δυναμικών φορτίων (π.χ. πιέσεων ανέμων, θερμοκρασιών μεταβολών
υποχωρήσεων στηρίξεων, δευτερευοσών μεταβολών, υποχωρήσεων
στηρίξεων, δευτερουουσών εντατικών καταστάσεων συστολής εκ πήξεως,
ερπυσμού, σεισμού κλπ) εν συνδυασμώ με τους ισχύοντας Ελληνικούς
Κανονισμούς.

Εις ειδικάς περιπτώσεις κατά τας οποίας είναι πιθανή έτι
δυσμενέστερα καταπόνησις κατά την διάρκειαν κατασκευής των έργων,
μη ληφθείσα υπ' όψιν λόγω απαιτουμένης σοβαράς αυξήσεως των
διαστάσεων δέον να εφιστάται η προσοχή του κατασκευαστού δι'
επισημάνσεως δια κεφαλαίων γραμμάτων επί του κατασκευαστικού
σχεδίου ως π.χ. προκειμένου περί τοιχώματος αντλιοστασίου
υπολογισθέντος με την παραδοχήν στηρίξεως εις την πλάκα της οροφής,
η επίχωσις να γίνη μετά την εξασφάλισιν της στηρίξεως. Η
εφαρμοζόμενη μέθοδος στατικού υπολογισμού κατασκευών δια τας
οποίας είναι απαραίτητος η επίτευξις στεγαότητος, δέον να είναι η
προσήκουσα προς τούτο. Εις το υπ' όψιν τεύχος δέον να
περιλαμβάνωνται και οι υπολογισμοί εδαφοτεχνικών ερευνών, βάσει
στοιχείων λαμβανομένων εκ του σχετικού τεύχους ερευνών
εδαφομηχανικής. Αι προς τούτο τυχόν απαιτούμεναι δια την σύνταξιν των
στατικών υπολογισμών εδαφοτεχνικαί έρευναι εκτελούνται βάσει των
οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών. Περιλαμβάνονται επίσης οι
υπολογισμοί των απαιτουμένων αγκυρώσεων των σωλήνων και λοιπών
κατασκευών. Ειδικώς δια τας σωληνώσεις αντλιοστασίου τα σχετικά
στοιχεία λαμβάνονται εκ του τεύχους του ηλεκτρομηχανολογιμού
υπολογισμού.

11. Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογιστών και Τεχνικών
Προδιαγραφών ηλεκτρολομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

α) Ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί.

Εις το τεύχος τούτο δίδονται οι απαιτουμένοι ηλεκτρομηχανολογικοι
υπολογισμοί και στοιχεία δια την πλήρη αιτιολόγησιν των προτεινόμενων
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ως ειδικώτερον καθορίζεται
κατωτέρω διευκρινιζομένου όμως ότι δυνατόν να συμπεριλαμβάνωναται και
έτεροι υπολογισμοί και στοιχεία απαιτούμενα δια τον σκοπόν της μελέτης.
Τα τελευταία ταύτα παρεχόμενα τη προτάσει του Μελετητου και
εγκρίσει του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής).

- Γενική διάταξις των έργων και αρχαί λειτουργίας του συστήματος
αυτών.

- Διάταξις ασφαλείας.

- Ονομαστική παροχή λειτουργίας του αντλιοστασίου.

Προκειμένης της προβλέψεως υδατοπύργου δίδονται αι στάθμαι
ελέγχου λειτουργίας και αι σταθμαί ασφαλείας εντός του
υδατοπύργου.

- Καθορισμός αριθμού αντλιών και ονομαστικών παροχών.

- Προκειμένης της προβλέψεως υδατοπύργου υπολογισμός της
χωρητικότητας τούτου.

- Γεωργικόν και μανομετρικόν ύψος ονομαστικής παροχής αντλιών.

- Ειδικοί στροφάριθμοι και τύποι αντλιών.

- Βαθμός αποδόσεως και ισχύς αντλιών.

- Κινητήρες (Τύπος, μετάδοσις κινήσεως ισχύς).

- Υποσταθμοί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μετά διευρευνήσεως του
απαιτουμένου αριθμού μετασχηματιστών. Διατάξεις προστασίας.

- Τρόπος λειτουργίας αντλιοστασίων τυχόν τηλεκίνησις και
τηλεσήμανσις.

- Αντιπληγματικός έλεγχος αντλιοστασίοιυ.

- Λοιπός εξοπλισμός αντλιοστασίων.

β) Τεχνικαί Προδιαγραφαί.

Αι τεχνικαί προδιαγραφαί αφορούν την προμήθειαν και εγκατάστασιν
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων, των
υδατοπύργων, των εγκαστάσεων ( καθαρισμού, βελτιώσεως και εξυγιάνσεως
του ύδατος) ως και των σωληνώσεων αυτών. Ειδικώτερον δίδονται τα
κάτωθι στοιχεία ως και παν έτερον στοιχείον απαιτούμενον δια τον
ανωτέρω σκοπόν.

- Εφαρμοστέαι Προδιαγραφαί δια την κατασκευήν, εγκατάστασιν,
δοκιμάς και έλεγχου των ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των
σωληνώσεων των ως άνω έργων.

- Στοιχεία υποβαλλόμενα υπό του Ανάδοχου κατασκευής των
προκειμένων έργων ως π.χ. δια τας αντλίας τους ηλεκτροκινητήρας,
τους μετασχηματιστάς, τους μετρητάς παροχής, τας σωληνώσεις, τα
αεροφυλάκια, το τυχόν σύστημα τηλεσημάνσεως, και τηλεελέγχου, τα
όργανα υψηλής τάσεως, τον πίνακα χαμηλής τάσεως την γερανογέφυραν
κλπ.

- Δοκιμαί εν εργοστασίω δοκιμαί εγκαταστάσεως και δοκιμαί
εγκαταστάσεως και δοκιμαί οριστικής παραλαβής.

- Τρόποι επιμετρήσεως και πληρωμής.

- Προβλεπόμενα προς προμήθειαν υλικά, γενικαί απαιτήσεις και
ειδικαί απαιτήσεις.

- Αναγραφή του όρου ότι δια τα μηχανήματα και Τμήματα εν γένει
των εγκαταστάσεων κατασκευαζόμενα εν Ελλάδι γίνεται δοκιμή εν τω
εργοστασίω κατασκευής.

- Περιγραφή των όρων ούς δεον να πληροί η τυχόν απαιτουμένη
εναποθήκευσις μετά την προσκόμισις εις την περιοχήν των έργων και προς
της τοποθετήσεως.

- Περιγραφή των μετά την εγκατάστασιν εκτελεστέων δοκιμών.

- Περιγραφή του τρόπου επιμετρήσεως και πληρωμής. Κατά κανόνα
δι'εκάστον αυτοτελε τεμάχιον της εγκαταστάσεως δέον να ορίζωνται δύο
τιμαί, εξ ων η μια δια την προμηθείαν και την προσκόμισιν εντός
της περιοχής των έργων και η ετέρα δια την τοποθέτησιν.

Το τεύχος τουτο ως και τα σχετικά σχέδια και αι παράγραφοι της
αναλήσεως τιμών, του τιμολογίου, της προμετρήσεως και του
προϋπολογισμού σντάσσονται και υπογράφονται παρά διπλωματούχων
μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων.

12. Τεύχος Προμετρήσεως.

Αι προμετρήσεις δέον να είναι σύμφωνοι με τον εις τας Τεχνικάς
Προδιαγραφάς των έργων καθοριζόμενων τρόπον επιμετρήσεως. Αι
προμετρήσεις των χωματουργικών διαμήκων έργων δέον να γίνωνται βάσει
των στοιχείων των αντιστοίχων μηκοτομών. Δι' όσα τεχνικά έργα
συντάσσεται ίδιον σχέδιον, δέον βάσει τούτου να συντάσσεται
η προμέτρησις δεν περιέχεται ουδεμία ποσότης λόγω αποβλέπτων και η
στρογγύλευσις περιορίζεται εις την επιλογήν των δεκαδικών ψηφίων
δι' αναγραφής του εγγυτέρου ακεραιου αριθμού. Εις το τεύχος των
προμετρήσεων περιλαμβάνονται και αι βοηθητικαί προμετρήσεις αι
απαιτούμεναι δια την σύνταξιν κονδυλίων της Αναλύσεως Τιμών.

Το τεύχος των προμετρήσεων συνοδεύεται:

α) Από τας ως άνω αναλυτικάς και κεχωρισμένας προμετρήσεις των
έργων.

β) Από συνοπτικάς προμετρήσεις των κάτωθι έργων:

βα. Των έργων υδροληψίας.

ββ) Των κεντρικών αγωγών μεταφοράς κατά τμήματα μετά των
τεχνικών έργων.

βγ) Των αγωγών τροφοδοσίας εκάστου των οικισμών ή τμήματος
της περιοχής μετά των τεχνικών έργων.

βδ) Των αγωγών διανομής του εσωτερικού δικτύου εκάστου οικισμού
κατά ζώνην υδροστατικής πιέσεως (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) και κατά
κατηγορίαν αγωγού ( κεντρικοί, πρωτεύοντες, δευτερεύοντες
τριτεύοντες).

βε) Των δεξαμενών αποθηκεύσεως, των υδατοπύργων κλπ. κεχωρισμένως
δι' έκαστον τούτων.

βς) Των αντλιοστασίων κεχωρισμένως δι'έκαστον τούτων
προμετρουμένων ιδιαιτέρως των έργων πολιτικού μηχανικού και
ιδιαιτέρως των ηλεκτρομηχανολογικών.

βζ) Ομοίως ως εν εδαφίων β/βστ της παρουσης, των εγκαταστάσεων
τηλεχειρισμού, σημάνσεως, τηλεπικοινωνίας κλπ.

βη) Των εγκαταστάσεων καθαρισμου, βελτιώσεως και εξυγιάνσεως
κεχωρισμένως κατ' είδος αυτών και κατηγορίαν έργων ( πολιτικού
μηχανικού, υδραυλικαί και ηλεκτρολογικαί εγκαταστάσεις).

βθ) Των σωλήνων των ειδικών τεμαχίων εξαρτημάτων, συσκευών κλπ.
κατά τμήματα του έρογυ ή εγκαταστάσεως ως ανωτέρω.

γ) Συνποπτικήν ανακεφαλαιωτικήν προμέτρησιν προμηθειών εφοδίων
υδρεύσεως.

13. Τεύχος Αναλύσεως Τιμών.

α) Εις τούτο δέον να λαμβάνωνται υπ' όψιν αι επί μέρους εργασίαι
εκάστου κονδυλίου, ως περιγράφονται εις την αντίστοιχον
προδιαγραφήν. Αι αποδόσεις εκτελέσεως εργασιών δέον να λαμβάνωνται
κατ' αρχήν εξ εγκεκριμένων αναλύσεων του Εργοδότου ( αρμοδίας αρχής )
ελείψει δε τοιούτων εξ εγκεκριμένων παλαιοτέρων μελετών παρομοίων
έργων.

β) Πίναξ περιεχομένων. Εις τον πίνακα τούτον καταχωρούνται
κεχωρισμένως άπαντα τα βοηθητικά και τα κονδύλια εφαρμογής μετ'
αναγραφής της αντιστοιχούσης τεχνικής προδιαγραφής και της τιμής.

γ) Διατάξεις και στοιχεία ληφθέντα υπ'όψιν κατά την σύνταξιν της
αναλύσεως.

δ) Τιμαί ημερομισθίων. Αι τιμαί αύται λαμβάνονται εκ του
Πρακτικού του Τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων
του Νομου της περιοχής των έργων και δια το προηγούμενων εξάμηνον της
συμβατικής ημερομηνίας υποβολής της μελέτης. Ειδικώς, προκειμένου
περί μελετών εχουσών χρόνον περατώσεων τούτων μικρότερον ή ισον
του εξαμήνου ο μελετητής δύναταν να χρησιμοποιήση τιμάς του
τρέχοντος της συμβατικής υποβολής εξαμήνου, εφ' όσον υφίστανται
τοιαύται παρά τη αρμοδία αρχή. Αι τιμαί ημερομισθίων, αι
λαμβανόμεναι εκ του ανωτέρω πρακτικού προσαυξάνονται κατά το
εξάστοτε ισχύον προσοστόν δια την αντιμετώπισιν δαπανών εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΙΚΑ, δια το υπαγόμενον εις την ασφάλισιν του Ιδρύματος
προσωπικόν δι'ασφάλιστρα λοιπού προσωπικού, δωρόσημον, επίδομα
αδεία, ημερομίσθια εξαιρεσίμων ημερών, εισφοράς εργατικής εστίας
ημερομίσθια κανονικής αδείας, ημερομίσθια απουσίας λόγω ασθενείας
αποζημίωσιν λόγω αναλύσεως, χαρτοσήμανσιν αποδείξεων, εισφοράς υπέρ
επικουρικών Ταμείων κλπ.

Το ποσοστόν τούτο αναγόμενον τελικώνς εις συντελεστήν Ε%
καθορίζεται δι αποφάσεως του Υπουργείου Δημοσίων 'Εργων.

ε) Τιμαί υλικών επί τόπου των έργων. Αι τιμαί αυταί λαμβάνονται
εκ του προαναφερθέντος κατά περίπτωσιν Πρακτικού. Τιμαί
προσαυξηθείσαι λόγω μη προβλέψεως τυχόν δαπάνης μεταφοράς δια του
Πρακτικού συνοδεύονται δια διακριτικού συμβόλου.

ς) Τιμαί ημερομισθίων και υλικών μη περιλαμβανόμεναι εις το ως
άνω Πρακτικόν, προτείνονται προς της υποβολης της μελέτης υπό του
μελετητού εις τον Εργοδότην (αρμόδιαν αρχήν) συνυποβαλλομένων και
σχετικών στοιχείων, προς έγκρισιν.

ζ) Μισθώματα Μηχανήματα.

η) Ημερήσιαι δαπάναι μηχανημάτων.

Θ) Τύπος υπολογισμού δαπάνης εργοταξιακών μεταφορών. Ο τύπος
ούτος δεον να είναι ο εκάστοτες οριζόμενος υπό του Εργοδότου
( αρμοδίας αρχής ) και καθορίζεται δια συμβάσως.

Δια τας εμπορευματικάς μεταφοράς εφαρμόζεται ο οικείος προς το είδος
μεταφοράς τρόπος κοστολογήσεως.

ι) Βοηθητικαί Τιμαί.

ια) Τιμαί εφαρμογής.

ιβ) Προκειμένου περί χωματουργικών εργασιών εάν λόγω των τοπικών
συνθηκών παρίσταται η ανάγκη εκτελέσεως τούτων και δια χειρών δέον
να καταρτισθούν τα αντίστοιχα άρθρα δια δύο διακεκκριμένας περιπτώσεις
εκτελέσεως των έργων, ήτοι:

- Δια την περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως μηχανημάτων και

- Δια την περίπτωσιν χρησμοποιήσεως εργατικών χειρών.

14. Τεύχος Τιμολογίου.
Δι' έκαστον κονδύλιον δέον να αναγράφεται η ονομασία του κονδυλίου
και να γίνεται παραπομπή εις την αντίστοιχον προδιαγραφήν ήτις δέον να
περιγράφη λεπτομερέστερον τον τρόπον εκτελέσεως, τους όρους και τον
τρόπον επιμετρήσεως. Εις το τιμολόγιον δεν γίνεται περιγραφή των επί
μέρους εργασιών ή όρων εργασίας κλπ. Εξαίρεσις γίνεται μόνον όπου
επιβάλλεται διάκρισις μεταξύ διαφόρων περιπτώσεων περιλαμβανομένων εις
την αυτήν Τεχνικήν Προδιαγραφήν.
Το περιεχόμενον του τεύχους διαρθρούται ως κάτωθι:
α) Πίναξ Περιεχομένων. Εις τον πίνακα τούτον καταχωρούνται.
αα) Κεχωρισμένως κατά κατηγορίαν έργων (πολιτικού μηχανικού,
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων καθαρισμού κλπ.
ύδατος) άπαντα τα κονδύλια εφαρμογής μετ' αναγραφής των αντιστοίχων
Τεχνικών Προδιαγραφών.
αβ) Τα κονδύλια προμηθείας εφοδίων υδρεύσεως μετ' αναγραφής των
αντιστοίχων Τεχνικών Προδιαγραφών. Η προμήθεια των εν λόγω υλικών
προβλέπεται κεχωρισμένως δι' ιδιαιτέρου διαγωνισμού.
β) Γενικός όρος.
Δέον να τίθεται όρος ότι δια την κατασκευήν των έργων ως ισχύουσαι
τιμαί ημερομισθίων και υλικών θεωρούνται αι του Πρακτικού του Τμήματος
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων του Νομού της περιοχής των
έργων του εξαμήνου δημοπρατήσως των έργων. Αι αναγραφόμεναι εις το
τεύχος βασικαί τιμαί ως εν εδαφ. δ παρ. 13 του παρόντος παρέχουν τον
προϋπολογισμόν του έργου κατά την υποβολήν της μελέτης.
γ) Πίναξ Βασικών Τιμών Ημερομισθίων.
δ) Πίναξ Βασικών Τιμών Υλικών επί τόπου των έργων (εκτός εάν άλλως
προβλέπεται).
ε) Τύποι εργοταξιακών μεταφορών και αι μέσαι αποστάσεις μεταφοράς των
υλικών.
ς) Μισθώματα μηχανημάτων (ημερήσια).
ζ) Κονδύλια εφαρμογής κεχωρισμένως κατά κατηγορίαν έργων ως εν εδάφ.
α της παρούσης.
η) Εις τας τιμάς αναλύσεως όσον και του τιμολογίου, ουδέν ποσοστόν
δια γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου περιλαμβάνεται. Το εκάστοτε
καθοριζόμενον ποσοστόν, εξαρτώμενον εκ του τρόπου χρηματοδοτήσεως του
έργου, προστίθεται εν τέλει εις τον προϋπολογισμόν.
15. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών έργων Πολιτικού Μηχανικού.
Δια τας εργασίας και τα υλικά δέον να περιγράφωνται σαφώς οι όροι
τους οποίους δέον να πληρούν ως και αι δοκιμαί και ο τρόπος
επιμετρήσεως τούτων. Ούτω π.χ. προκειμένου περί σωλήνων δέον να
δίδωνται κατά διάμετρον και στατικήν πίεσιν χρησιμοποιήσεως, το υλικόν
κατασκευής, στοιχεία καθορίζοντα την ποιότητα αυτών, το πάχος των
σωλήνων, το είδος των συνδέσμων (κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά,
υλικόν και ιδιότητες αυτού), αι δοκιμασίαι προ εγκαταστάσεως και αι
δοκιμασίαι των εγκατεστημένων αγωγών κλπ. σαφείς και άνευ παραπομπής
εις κανονισμούς και πρότυπα εργοστασίων. Επίσης προκειμένου περί
σωλήνων δέον να καθορίζωνται τα όρια επαρκείας αυτών εις υδραυλικόν
πλήγμα.
Δίδονται κεχωρισμένως:
α) Τεχνικαί Προδιαγραφαί έργων πολιτικού μηχανικού.
β) Τεχνικαί Προδιαγραφαί προμηθείας σωλήνων, ειδικών τεμαχίων,
εξαρτημάτων, συσκευών.
γ) Τεχνικαί Προδιαγραφαί έργων καθαρισμού, βελτιώσεως, εξυγιάνσεως.
16. Τεύχος αναλυτικών και συνοπτικών προϋπολογισμών.
Των αναλυτικών προϋπολογισμών δέον να προτάσσωνται αντίστοιχοι
πίνακες των κονδυλίων του έργου, εις μίαν στήλην των οποίων
αναγράφονται αι ακριβείς ποσότητες, ως προέκυψαν εκ της προμετρήσεως,
εις άλλην δε στήλην αι στρογγυλευμέναι ποσότητες, αίτινες δέον να
ληφθούν υπ' όψιν εις τους εν λόγω προϋπολογισμούς.
Η στρογγύλευσις δέον να γίνεται εις τον πλησιέστερον προς τα άνω
στρογγύλον αριθμόν, υπό τον όρον ότι η διαφορά λόγω στρογγυλεύσεως
εκάστης ποσότητος θα είναι μικροτέρα του 1% της ποσότητος αυτής. Η
ανωτέρω στρογγυλευμένη προμέτρησις λαμβάνεται υπ' όψιν τόσον δια τους
προϋπολογισμούς δαπάνης των έργων, όσον και δια τον καθορισμόν της
αμοιβής του Μελετητού. Το περιεχόμενον του τεύχους του προϋπολογισμού
δαπάνης διαρθρούται ως ακολούθως:
α) Αναλυτικοί προϋπολογισμοί έργων Πολιτικού Μηχανικού, κατά την
αυτήν σειράν και τάξιν ως ζητούνται αι αναλυτικαί προμετρήσεις.
β) Αναλυτικοί προϋπολογισμοί ηλεκτρομηχανολογικών έργων, ως ανωτέρω.
γ) Αναλυτικοί προϋπολογισμοί έργων καθαρισμού, βελτιώσεως,
εξυγιάνσεως ως ανωτέρω.
δ) Αναλυτικοί προϋπολογισμοί δαπανών προμηθείας σωλήνων, ειδικών
τεμαχίων, εξαρτημάτων και λοιπών εφοδίων υδρεύσεως κατά τμήματα του
έργου ή εγκαταστάσεως.
ε) Συνοπτικός προϋπολογισμός δαπανών, περιλαμβάνων τας δαπάνας κατά
την αυτήν σειράν και τάξιν, επί των ιδίων αντικειμένων, ως αναγράφονται
εις την συνοπτικήν προμέτρησιν.
ς) Ανακεφαλαιωτικός προϋπολογισμός των ως άνω αναλυτικών
προϋπολογισμών.
ζ) Πίναξ παραγγελίας σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και
λοιπών εφοδίων υδρεύσεως κατά τμήματα του έργου και συνολικώς.
17. Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Τούτο δέον να περιλαμβάνει:
α) Γενικήν και Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων εκτελέσεως των έργων
Πολιτικού Μηχανικού.
β) Γενικήν και Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων εκτελέσεως των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
γ) Γενικήν και Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων δια την προμήθειαν
σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών κλπ.
εφοδίων υδρεύσεως.
18. Προγραμματισμός εκτελέσεως των έργων.
Ούτος δέον να περιλαμβάνη:
α) Εκθεσιν εις ην αναγράφονται τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα δια
την εκτέλεσιν των έργων, η σειρά εκτελέσεως τούτων, η αντιστοιχούσα εις
έκαστον τούτων δαπάνην.
β) Παραστατικόν διάγραμμα Προγραμματισμού.
γ) Πίνακα του απαραιτήτου εξοπλισμού δια την εκτέλεσιν των έργων.
19. Τεύχος Οικονομικοτεχνικής Μελέτης.
Επί τη βάσει των στοιχείων της οριστικής μελέτης και εν συσχετισμώ
προς τον προγραμματισμόν και την ενδεχομένην σταδιακήν εκτέλεσιν του
έργου, δίδονται:
α) Αι ετήσιαι δαπάναι συντηρήσεως και επισκευών, αποσβέσεως,
εγκαταστάσεων, λειτουργίας (εκ προσωπικού, καταναλώσεως, ενεργείας
κλπ.), διοικήσεως και εξυπηρετήσεως κεφαλαίων κατασκευής.
β) Το προκύπτον κόστος ανά κυβικόν μέτρον ύδατος προσφερομένου εις
την κατανάλωσιν και δη δια τα διάφορα στάδια λειτουργία του έργου.
γ) Η ετησία επιβάρυνσις ανά εξυπηρετούμενον άτομον.
20) Τεύχος Διακηρύξεων.
Περιλαμβάνον διακηρύξεις κεχωρισμένως:
α) Δι' έργα πολιτικού μηχανικού.
β) Δι' έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
γ) Δι' έργα βελτιώσεως, καθαρισμού και εξυγιάνσεως.
δ) Δια προμήθεια σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων.
21. Συνοπτική Εκθεσις.
Η Εκθεσις αύτη είναι περίληψις της εκπονηθησομένης Οριστικής Μελέτης,
ως αύτη ήθελε τυχόν τροποποιηθή υπό του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής).
Η Συνοπτική Εκθεσις περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α) Σύντομον περιγραφήν του τιθεμένου προβλήματος υδρεύσεως.
β) Μελετηθέν σχέδιον υδρεύσεως.
γ) Χάρτην, διαγράμματα και τεύχη ως κάτωθι:
γα) Χάρτην υπό κλίμακα 1:20.000, εις ον σημειούνται τα μελετηθέντα
προς κατασκευήν έργα και τα εντασσόμενα εκ των υφισταμένων, υπό
κατάλληλον συμβολισμόν ώστε να είναι σαφής η διάκρισις.
γβ) Διαγράμματα, υπό κατάλληλον κλίμακα, ενδεικτικά των βασικών
έργων.
γγ) Προγραμματισμόν εκτελέσεως των έργων.
γδ) Υπολογισμόν του κόστους του ύδατος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Τεχνικαί Προδιαγραφαί, Μελετών Αποχετεύσεως
(Ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων) Πόλεων και Οικισμών

Αρθρο 208.

Αντικείμενον - Στάδια - Σκοπός

1. Αι προκείμεναι Τεχνικαί Προδιαγραφαί προσδιορίζουν:
α) Τους όρους εκπονήσεως των μελετών αποχετεύσεως ακαθάρτων και
ομβρίων υδάτων, και περιγράφουν τας υποχρεώσεις των μελετητών και τας
σχέσεις αυτών μετά των εργασιών δια την τεχνικοοικονομικήν εκτέλεσιν
των έργων.
β) Τυχόν ειδικώτεροι όροι των ως άνω μελετών διαλαμβάνονται εις τας
συμβάσεις δι' ων ανατίθενται αύται.
2. Αι μελέται περί ων αι παρούσαι προδιαγραφαί διακρίνονται εις τα
κάτωθι διαδοχικά στάδια.
α) Προκαταρκτική μελέτη:
αα) ακαθάρτων υδάτων.
αβ) ομβρίων υδάτων.
αγ) εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων εις ην περιλαμβάνεται
και Εκθεσις εμπειρογνώμονος οσάκις απαιτείται.
β) Προμελέτη:
βα) ακαθάρτων υδάτων.
ββ) ομβρίων υδάτων.
βγ) εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων.
Επισημαίνεται ότι εις το στάδιον τούτο περιλαμβάνονται και τα τεύχη
Δημοπρατήσεως εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων.
γ) Οριστική μελέτη:
γα) ακαθάρτων υδάτων.
γβ) ομβρίων υδάτων.
Η εκπόνησις του επομένου σταδίου προϋποθέτει την έγκρισιν του
προηγουμένου τοιούτου υπό του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής) και την
εντολήν προς τούτο.
3. Αι ως άνω μελέται αποβλέπουν εις τον προσφορώτερον
τεχνικοοικονομικώς προσδιορισμόν των έργων αποχετεύσεως ακαθάρτων
υδάτων μετά των εγκαταστάσεων επεξεργασίας τούτων και των ομβρίων
υδάτων προς Υγειονομικήν και αντιπλημμυρικήν προστασίαν κατωκημένων
περιοχών.

Αρθρο 209.

Βασικαί αρχαί εκπονήσεως μελετών έργων
αποχετεύσεως Πόλεων και Οικισμών

1. Περίμετρος μελετωμένων έργων.
α) Η μελέτη δέον όπως κατά κανόνα εκτείνεται εις την περιοχήν του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως, επιτρέπεται όμως, κατ'
εξαίρεσιν, όπως εκταθή και επί της τυχόν εκτός σχεδίου πόλεως
υπαρχούσης οικοδομημένης περιοχής, ένθα υπάρχουν κατά το μάλλον ή ήττον
διαμορφωμέναι οικοδομικαί γραμμαί, κατόπιν συμφώνου γνώμης του οικείου
Δήμου ή Κοινότητος και του τυχόν υπάρχοντος Οργανισμού Αποχετεύσεως.
β) Η σχετική πρότασις του Μελετητού δέον όπως είναι σύμφωνος με τας
προβλέψεις της τυχόν υπαρχούσης χωροταξικής μελέτης της ευρυτέρας
περιοχής και του τυχόν υπάρχοντος ρυθμιστικού σχεδίου της πόλεως και
της πέριξ αυτής περιοχής. Πάντως, κατά την εκπόνησιν της μελέτης, δέον
όπως γίνη πρόβλεψις εξυπηρετήσεως των πιθανολογουμένων μελλοντικών
αναγκών των γειτνιαζουσών περιοχών.
γ) Η προμελέτη των αποχετευτικών έργων της πόλεως εκτείνεται εις ην
έκτασιν ορισθή δια της εγκριτικής αποφάσεως της προκαταρκτικής
εκθέσεως, και η οριστική μελέτη αντιστοίχως εκτείνεται εις ην έκτασιν
ορισθή δια της εγκριτικής αποφάσεως της προμελέτης.
2. Δίκτυα ακαθάρτων υδάτων.
α) Το δίκτυον ακαθάρτων δέον όπως μελετηθή δια τας συνθήκας
(πληθυσμού και καταναλώσεως ύδατος) 40ετίας (έτος στόχος).
β) Εντός της περιμέτρου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της
πόλεως, αγωγοί ακαθάρτων δέον όπως προβλέπωνται εις απάσας τας
εγκεκριμένας οδούς και μόνον εις αυτάς.
γ) Οι κύριοι αγωγοί προβλέπονται, κατά το δυνατόν, εις διηνοιγμένας
οδούς.
δ) Αγωγοί ακαθάρτων υδάτων προβλέπονται επίσης εις τας οδούς, τας
κειμένας εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός της
εγκρινομένης κατά τα εν εδαφ. α της παρ. 1 του παρόντος περιμέτρου της
μελέτης, και αίτινες οδοί προβλέπεται ότι θα διατηρηθούν κατά την
επέκτασιν του σχεδίου.
3. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων.
α) Αι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων δέον όπως καλύπτουν
τας μετά 20ετίαν ανάγκας οικιακών λυμάτων από απόψεως παροχής και
φύσεως ως και βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων, δια τα οποία υφίστανται
βάσιμα δεδομένα και σκοπιμότης (από τεχνικής, οικονομικής και
γενικωτέρας απόψεως) κοινών εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
β) Εις την μελέτην περιλαμβάνεται η επεξεργασία και η διάθεσις της
ιλύος.
γ) Κατά την μελέτην δέον όπως (κατά το δυνατόν) συγκεντρούνται
στοιχεία και διερευνάται η τυχόν απαιτουμένη προεπεξεργασία των
βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων και η σκοπιμότης (από τεχνικής,
οικονομικής και γενικωτέρας απόψεως) προβλέψεως ιδίων εγκαταστάσεων
αυτών.
Κατ' αρχήν εις το αντικείμενον της μελέτης δεν περιλαμβάνονται αι
εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας των βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων, ως
και αι ίδιαι εγκαταστάσεις πλήρους επεξεργασίας αυτών.
δ) Δια τον καθορισμόν του απαιτουμένου χώρου δια τας προαναφερθείσας
εγκαταστάσεις, δέον όπως ληφθούν υπ' όψιν αι μετά 40ετίαν συνθήκαι,
κατά το δυνατόν.
Δέον όπως γίνη πρόβλεψις χρονικής κλιμακώσεως της κατασκευής των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων. Κατά την χρονικήν ταύτην
κλιμάκωσιν, δέον όως ληφθή υπ' όψιν, η, εκ των πραγμάτων, ασάφεια των
προβλέψεων δια την εξέλιξιν του όγκου της φύσεως των βιομηχανικών
αποβλήτων.
Εις ειδικάς περιπτώσεις π.χ. πολύ μικρών εγκαταστάσεων, δεν γίνεται
πρόβλεψις τοιαύτης χρονικής κλιμακώσεως.
ε) Προ της οριστικοποιήσεως της θέσεως των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
ακαθάρτων υδάτων, δέον όπως εξετάζεται η ύπαρξις και η δυνατότης
προσκτήσεως υπό του Δήμου ή του Οργανισμού Αποχετεύσεως των
απαιτουμένων εκτάσεων και αι επιπτώσεις εις τας γειτνιαζούσες
περιοχάς, προκαλουμένης γνώμης του Δήμου ή της Κοινότητος και του τυχόν
Οργανισμού Αποχετεύσεως.
4. Εργα εκβολής εις τον αποδέκτην.
α) Δέον όπως διερευνώνται αι επιπτώσεις της εκβολής των ακαθάρτων
υδάτων εις τον αποδέκτην, εν συσχετισμώ με την προβλεπομένην χρήσιν των
υδάτων αυτού, και των παρακειμένων περιοχών. Μετά τον καθορισμόν του
σημείου εκβολής των ακαθάρτων υδάτων εις τον αποδέκτην, δέον όπως το
σημείον τούτο οριστικοποιηθή δια της εκδόσεως της προβλεπομένης
αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής, κατά τας προβλέψεις των εκάστοτε
ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.
β) Ειδικώς εις την περίπτωσιν εκβολής των ακαθάρτων υδάτων εις την
θάλασσαν, δέον όπως ερευνάται το θέμα της διασποράς των ακαθάρτων
υδάτων, εν συσχετισμώ με την ρύπανσιν και ενδεχομένην μόλυνσιν των
υδάτων των ακτών και του πυθμένος και την χρήσιν αυτών π.χ. δια
θαλάσσια λουτρά, καλλιέργειαν οστρακοειδών κλπ.
γ) Δια τον καθορισμόν του σημείου εκβολής εις την θάλασσαν, δέον όπως
συγκεντρωθούν τα απαραίτητα υδρογραφικά και βυθομετρικά στοιχεία και
επί τη βάσει τούτων και στοιχείων αναφερομένων εις την φύσιν του
πυθμένος δέον όπως καθορισθή το μήκος του αγωγού εκβολής, το βάθος και
το τέρμα αυτού και η διάταξις των τυχόν πολλαπλών στομίων εκβολής
(διαχυτήρων), προς εξασφάλισιν ταχείας αναμίξεως και σημαντικής αρχικής
αραιώσεως.
5. Παροχαί υπολογισμού αγωγών ακαθάρτων υδάτων.
Δια την μελέτην των έργων αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων, επιτρέπεται
όπως λαμβάνεται υπ' όψιν ως μέση ημερησία παροχή ακαθάρτων υδάτων gm
ποσοστόν 80% της μέσης ημερησίας καταναλώσεως ύδατος, κατά την ημέραν
της μεγαλυτέρας καταναλώσεως κατά την διάρκειαν του έτους. Η μέση αύτη
ημερησία κατανάλωσις ύδατος υπολογίζεται βάσει της κατά κεφαλαίων
24ώρου καταναλώσεως, υπό τας μελλοντικάς συνθήκας αριθμού κατοίκων και
καταναλώσεως. Κατά περίπτωσιν, επιτρέπεται παραδοχή ομοιομόρφου
κατανομής της καταναλώσεως καθ' όλον το 24ωρον ή κατά αιτιολογούμενον
κλάσμα αυτού. Τα δίκτυα δέον όπως υπολογίζωνται δια την μεγίστην (κατά
την διάρκειαν της ημέρας) παροχήν, προκύπτουσαν εκ της προαναφερθείσης
μέσης τοιαύτης gm, κατόπιν πολλαπλασιασμού αυτής επί τον συντελεστήν
ημερησίας αιχμής P.
Ως συντελεστής αιχμής P επιτρέπεται να ληφθή ο ακόλουθος:

β
P = α + ---------
ρίζαgm

Δια συνήθεις περιπτώσεις α = 1,50 και β = 2,50 (του gm όντος
εκπεφρασμένου εις lit/sec).
Δια το P λαμβάνονται τιμαί μη υπερβαίνουσαι το 3.
Η παροχή εισροής ομβρίων και υπογείων υδάτων εις το δίκτυον ακαθάρτων
υδάτων δέον όπως, εκτιμωμένη κατά περίπτωσιν, προστίθεται εις την
υπολογιζομένην ως ανωτέρω παροχήν ακαθάρτων υδάτων.
6. Επιλογή διατομής αγωγών ακαθάρτων υδάτων.
α) Εις τα διατομάς των αγωγών ακαθάρτων υδάτων δέον όπως προβλέπεται
ελεύθερον ύψος υπέρ του ΑΣΥ, δια την εξασφάλισιν αερισμού του δικτύου.
Ορίζονται προς τούτο τα κάτωθι μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά πληρώσεως
των διατομών (hπ είναι το ελεύθερον ύψος του αγωγού):
αα) Δια κυκλικάς διατομάς διαμέτρου 40cm.
h
μέχρι 40cm ποσοστόν ------------ = 50%

αβ) Δια κυκλικάς διατομάς διαμ. 50-60 dm
h
ποσοστόν ---------- = 60%

αγ) Δια κυκλικάς διατομάς μεγαλυτέρας διαμέτρου και τας λοιπάς
τυποποιημένας διατομάς ποσοστόν h
--------- = 70%

αδ) Προκειμένου περί υφισταμένων αγωγών, των οποίων ελέγχεται η
διοχετευτικότης επιτρέπεται ποσοστόν πληρώσεως
h
----------- = 80%

Εν πάση περιπτώσει δέον όπως η ΑΣΥ υπόκειται της αντιστοιχούσης
στάθμης εις το ελάχιστον εκείνον βάθος ύδατος, δι' ο
0
------------ = 1,00

επί τω σκοπώ διασφαλίσεως σταθερότητος ροής.

β) Ως ελαχίστη διάμετρος κυκλικών αγωγών ορίζεται η τοιαύτη των 20cm.
Η μεγίστη διάμετρος των κυκλικής διατομής αγωγών, εξαρτωμένη εκ του
υλικού κατασκευής των σωλήνων, δέον όπως μη υπερβαίνη την μεγίστην
διάμετρον των εν Ελλάδι κατασκευαζομένων ή δυναμένων να κατασκευασθούν
σωλήνων. Η μεγίστη διάμετρος των επί τόπου κατασκευαζομένων αγωγών
κυκλικής διατομής εξαρτάται εκ της σκοπιμότητος, της μεθόδου και του
κάστους κατασκευής. Ως ελαχίστη ωοειδής διατομή ορίζεται η διατομή
69/90cm.
γ) Εις τους εκ σκυροδέματος αγωγούς ακαθάρτων υδάτων δέον όπως
προβλέπεται επένδυσις εις κατάλληλον ύψος δι' αργιλοπυριτικών πλακιδίων
ή ειδικών αργιλοπυριτικών τεμαχίων.
δ) Τα όρια χρήσεως των αγωγών εκ PVC, αμιαντοτσιμέντου,
αργιλοπυριτικού υλικού και σκυροδέματος δέον όπως προσδιορίζονται
κατόπιν τεχνικο-οικονομικής διερευνήσεως και λαμβανομένων υπ' όψιν των
κατά περιοχάς ειδικών συνθηκών (στάθμη υπογείου ύδατος, έδαφος κλπ.).
ε) Η μεγίστη επιτρεπομένη ταχύτης ροής εις τους αγωγούς ορίζεται,
κατ' αρχήν εις 6 m/sc. και επισημαίνεται ότι εξαρτάται εκ του είδους
και των ειδικών συνθηκών, υπό τας οποίας τελεί ούτος. Παρέκκλισις εκ
του ορίου ταχύτητος επιτρέπεται εις ειδικάς περιπτώσεις, κατόπιν
αιτιολογήσεως, επί σκοπώ π.χ. αποφυγής έργων πτώσεως.
ζ) Αι ελάχισται επιτρεπόμεναι κλίσεις των αγωγών ακαάρτων υδάτων δέον
όπως καθορισθούν, λαμβανομένης προς τούτο υπ' όψιν της απαιτουμένης
ελαχίστης ταχύτητος αυτοκαθαρισμού π.χ. 0,30 m/sc δια παροχήν ίσην προς
το 1/10 της παροχετευτικότητος πλήρους διατομής. Επιτρέπονται
παρεκκλίσεις από των κανόνων καθορισμού της ελαχίστης επιτρεπομένης
κλίσεως εις ειδικάς περιπτώσεις ως π.χ. επί σκοπώ αποφυγής
αντλιοστασίων ανυψώσεως ή αντιμετωπίσεως θεμάτων υψηλής στάθμης
υπογείων υδάτων.
ζ) Αι διατομαί των αγωγών επιτρέπεται όπως υπολογίζωνται δι'
εφαρμογής του τύπου του CHEZY ήτοι του τύπου V = C Ρίζα R.J ένθα ο
συντελεστής C καθορίζεται δι' εφαρμογής του τύπου
87
BAZIN C = ------------- με τιμήν του συντελεστού
1+ γ
------
Ρίζα R
ροής = 0,25.
Επιτρέπεται ωσαύτως όπως ο συντελεστής C καθορισθή δια του τύπου
100 ΡίζαR
KUTER C ------------ με τιμήν του συντελεστού m - 0,35 (Ταχύτης
m+ΡίζαR
εκπεφρασμένη εις m/sc υδραυλική ακτίς εις m και κλίσις m/m).
Δια πάσαν περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως ετέρων τύπων υδραυλικών
υπολογισμών ή ετέρων παραμέτρων απαιτείται αιτιολόγησις και αποδοχή της
αρμοδίας Υπηρεσίας ΥΠΔΕ. Ειδικαί περιπτώσεις δέον όπως αντιμετωπίζωνται
δια τύπων και παραμέτρων ανταποκρινομένων εις το τιθέμενον πρόβλημα.
Εις τους μεγάλους αγωγούς και δη επί μεγάλων ταχυτήτων, δέον όπως
λαμβάνεται υπ' όψιν η προκύπτουσα αύξησις του βάθους ροής, λόγω
προσροφήσεως αέρος και η υπερήψωσις του ύδατος εις τυχόν καμπύλα
τμήματα, επιτρεπομένης προσαυξήσεως του ποσοτού πληρώσεως (επί κλειστών
διατομών).
7. Αντλιοστάσια ακαθάρτων υδάτων.
Δέον όπως διερευνώνται αι επιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας των
αντλιοστασίων (π.χ. λόγω βλάβης ή διακοπής του ρεύματος) και να
προβλέπωνται έργα υπερχειλίσεως των ακαθάρτων υδάτων. Το δομικόν μέρος
των αντλιοστασίων δέον όπως επαρκή στατικώς εις μίαν τοιαύτην
περίπτωσιν. Μερίμνη της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας δέον όπως ενημερούται ο
ενδιαφερόμενο Δήμος ή Κοινότης περί των προτεινομένων θέσεων κατασκευής
των αντλιοστασίων, προς διατύπωσιν γνώμης.
8. Δίκτυα ομβρίων υδάτων.
α) Εις την μελέτην των αποχετευτικών έργων ομβρίων υδάτων δέον όπως
περιλαμβάνωνται και τα διασχίζοντα ή ευρισκόμενα εν επαφή προς την
πόλιν ρεύματα, από απόψεως διευθετήσεως ή και χρήσεως αυτών, ως
αποδεκτών ομβρίων υδάτων. Η διευθέτησις των ρευμάτων τούτων δέον όπως
μελετάται και εκτός της περιμέτρου των δικτύων, επί μήκους κατά κανόνα
2 χιλιομέτρων (εάν τούτο απαιτήται), εκτός ειδικών περιπτώσεων ή
διαφόρου προβλέψεως δια της συμβάσεως. Τα ρεύματα διευθετούνται
προβλεπομένης ανοικτής διατομής, εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τας
οποίας πολεοδομικοί λόγοι επιβάλλουν διευθέτησιν δια κλειστής διατομής.
Εν πάση περιπτώσει δεν προτείνεται κάλυψις ρεύματος, εάν υφίσταται
σοβαρός κίνδυνος προσχώσεως. Επί σημαντικής στερεοπαροχής δέον όπως
διερευνάται το ενδεχόμενον διαβρώσεως ή προσχώσεως των έργων και
επισημαίνεται η ανάγκη εκπονήσεως μελέτης έργων ορεινής υδρονομίας.
Δέον όπως, μερίμνη της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας, ενημερούται σχετικώς η
Γενική Δ/νσις Δασών του Υπουργείου Γεωργίας.
β) Εντός της περιμέτρου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της
πόλεως, αγωγοί ομβρίων υδάτων δέον όπως προβλέπωνται εις τας
εγκεκριμένας και μόνον οδούς και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίον.
Δεν είναι κατ' αρχήν ενδεδειγμένη η κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων
εις απάσας τας οδούς, επιτρεπομένης ενίοτε επιφανειακής απορροής των
υδάτων. Οι κύριοι αγωγοί δέον όπως προβλέπωνται, κατά το δυνατόν, εις
τας οδούς, των οποίων έχει πραγματοποιηθή η διάνοιξις. Αγωγοί ομβρίων
υδάτων προβλέπονται επίσης εις τας οδούς τας κειμένας εκτός του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός της εγκρινομένης
περιμέτρου της μελέτης, και αίτινες οδοί προβλέπεται ότι θα διατηρηθούν
κατά την επέκτασιν του σχεδίου.
9. Παροχαί υπολογισμού αγωγών ομβρίων υδάτων.
Η παροχή Q εκ τινος λεκάνης απορροής F επιτρέπεται όπως υπολογίζεται
δια του τύπου:

Q = C.ι.F

ένθα C = ο συντελεστής απορροής αιχμής πλημμύρας.
και ι = η μέση έντασις βροχής διαρκείας ίσης προς τον χρόνον, τον
απαιτούμενον δια να συρρεύσουν τα ύδατα εκ του απωτάτου σημείου της
λεκάνης απορροής F μέχρι της εξεταζομένης θέσεως. Οι συντελεσταί
απορροής αιχμής πλημμύρας δια τας εκτός πόλεως λεκάνας, εκτιμώνται ως
εξής:

Δια τας ορεινάς λεκάνας C = 0,60

Δια τας λοφώδεις εκτάσεις C = 0,50

Δια τας πεδινάς περιοχάς C = 0,30

Οι συντελεσταί απορροής αιχμής πλημμύρας δια την εντός πολεοδομικού
σχεδίου περιοχήν καθορίζονται κατά ζώνας επί τη βάσει της πυκνότητος
οικήσεως.
Οι συντελεσταί απορροής εκ εκτάσεων εντός πόλεως λαμβάνονται πάντοτε
ως τουλάχιστον ίσοι προς τους καθοριζομένους δια την ιδίαν περιοχήν,
εάν αύτη ήτο εκτός πόλεως. Δια λεκάνας απορροής εκτεινομένας εις
περισσοτέρας της μιας ζώνης, ο μέσος συντελεστής απορροής ορίζεται εκ
του τύπου:
ΣCF
C = ----------
ΣF

Ο χρόνος συρροής μέχρι της εισόδου των υδάτων εις τα στόμια
υδροσυλλογής εκτιμάται, υπό συνήθεις συνθήκες δια τας εντός πόλεως
περιοχάς, εις 10 πρώτα λεπτά. Ο χρόνος συρροής εκ λεκανών μιας κυρίας
μισγαγγείας, ης δεν προβλέπεται η διευθέτησις, επιτρέπεται όπως
εκτιμάται κατά GIANTOTTI:
4ΡίζαF+1,5 L
t = ------------------
0,8ΡίζαΖ

Ενθα:

t = ο χρόνος συρροής εις ώρας

F = η επιφάνεια της λεκάνης εις χλμ.2

L = το μήκος της κυρίας μισγαγγείας εις χλμ.

Z = η υψομετρική διαφορά του μέσου υψομέτρου της λεκάνης από του
υψομέτρου εκβολής.
Ο χρόνος ροής εις φυσικά ρεύματα, ων δεν προβλέπεται η διευθέτησις,
υπολογίζεται υδραυλικώς ή εκτιμάται. Ως εν κριτήριον δια την εκτίμησιν
του χρόνου ροής εις φυσικά ρεύματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθή ο
τύπος του KIRPICH:
L
t = 4K0,77 ένθα Κ = ---------- ο καλούμενος γραφικός δείκτης.
ΡίζαJ

t = ο χρόνος ροής εις πρώτα λεπτά.

L = το μήκος του ρεύματος εις χιλιόμετρα.

J = η μέση κατά μήκος κλίσις της φυσικής κοίτης.

Ο τύπος του KIRPICH εφαρμόζεται ανά τμήματα, περίπου σταθεράς κατά
μήκος κλίσεως. Ο χρόνος ροής εντός τεχνητών αγωγών υπολογίζεται
υδραυλικώς.
Κατ' αρχήν, δέον όπως λαμβάνεται υπ' όψιν συχνότης επαναφοράς των
βροχών 1:10 δια τους κεντρικούς συλλεκτήρας ομβρίων υδάτων και κατά
κανόνα 1:5 δια τους λοιπούς αγωγούς, πλην ειδικών περιπτώσεων, ένθα
δύναται να ληφθή υπ' όψιν συχνότης 1:2. Το θέμα τούτο δέον όπως
διερευνάται βάσει των ειδικών συνθηκών των προς αποχέτευσιν περιοχών
και των υπαρχουσών δυνατοτήτων επιφανειακής απορροής.
Δια την εκτίμησιν των παροχών υπολογισμού των κυρίων αντιπλημμυρικών
έργων, τυχόν ανεπάρκεια των οποίων δυνατόν να προκαλέση σημαντικάς
ζημίας, λαμβάνεται υπ' όψιν βροχή αραιότερον εμφανιζόμενη. Ο καθορισμός
της συχνότητος της βροχής ταύτης, εξαρτώμενος εκ της εκτάσεως των
πιθανών ζημιών και εκ της δαπάνης κατασκευής του έργου, αποτελεί
εκάστοτε αντικείμενον ειδικών προτάσεων. Δι' αποδέκτας ομβρίων
μεγαλυτέρας σημασίας, η παροχή υπολογισμού δεν ορίζεται μόνον βάσει
βροχής διαρκείας ίσης προς τον χρόνον συρροής, αλλά ορίζεται δια βροχάς
διαρκείας από δέκα λεπτών μέχρι διαρκείας ίσης προς τον χρόνον συρροής.

Εις τον τύπον υπολογισμού:

Q = C.ι.F

εισάγεται η, εις εκάστην διάρκειαν, αντιστοιχούσα έντασις ι και το
εμβαδόν F του μέρους της λεκάνης εξ ου, δια την εξεταζομένην διάρκειαν
βροχής, απορρέουν ύδατα. Ως παροχή υπολογισμού εις εκάστην θέσιν
θεωρείται η εκάστοτε ευρισκομένη μεγίστη, έστω και αν αύτη προκύπτει εκ
βροχής δι' ην απορρέουν ύδατα από μέρους μόνον της λεκάνης. Εις
περιπτώσεις καθ' ας κρίνεται αναγκαίον, κατά παρέκκλισιν των ανωτέρω,
να λαμβάνεται υπ' όψιν ο αποθηκευμένος όγκος εις τους αγωγούς ή εν
γένει η ανάσχεσις της πλημμυρικής παροχής, τότε λαμβάνονται υπ' όψιν
βροχαί τόσον μικροτέρας όσον και μεγαλυτέρας διαρκείας της του χρόνου
συρροής. Αι δοκιμαί επαναλαμβάνονται δια διαφόρους χρόνους βροχοπτώσεως
χαρασσομένου του διαγράμματος Q, t μέχρις ότου καθορισθή η μεγίστη τιμή
της απορροής Q. Παρέκκλισις εκ των ενταύθα διδομένων οδηγιών
επιτρέπεται εις δεόντως ητιολογημένας περιπτώσεις, προκειμένου περί
σημαντικών οικονομικώς περιπτώσεων, δι' ας ενδείκνυται λεπτομερεστέρα
έρευνα. Επί σημαντικών περιπτώσεων από της απόψεως ασφαλείας του
πληθυσμού, αποφυγής ζημιών και οικονομίας κατασκευής των έργων,
απαιτείται λεπτομερεστέρα έρευνα και εφαρμογή ακριβεστέρων μεθόδων
υπολογισμού των πλημμυρικών παροχών.
10. Επιλογή διατομής αγωγών ομβρίων υδάτων.
Ως ελαχίστη διατομή αγωγών ομβρίων υδάτων ορίζεται η κυκλική τοιαύτη,
εσωτερικής διαμέτρου 0,40. Τα όρια χρήσεως των αγωγών εξ
αμιαντοτσιμέντου και σκυροδέματος, δέον όπως προσδιορίζωνται κατόπιν
τεχνικο-οικονομικής διερευνήσεως. Εις τους κλειστούς αγωγούς, δέον όπως
τηρήται περιθώριον ασφαλείας, ανταποκρινόμενον εις μέγιστον ποσοστόν
πληρώσεως.
h
------------ = 70%

Το περιθώριον τούτο ασφαλείας δεν θα υπερβαίνη το 1,00 m.
Επί ανοικτών αγωγών, το περιθώριον ασφαλείας ορίζεται κατά
περίπτωσιν.

Η ΑΣΥ δέον όπως ευρίσκεται εις τοιούτο βάθος από της επιφανείας του
οδοστρώματος, ώστε να είναι δυνατή η σύνθεσις των στομίων
υδροσυλλογής (απαιτουμένου προς τούτο βάθους τουλάχιστον 0,80 μ.). Αι
διατομαί των αγωγών επιτρέπεται όπως υπολογίζωνται δι' εφαρμογής του
τύπου του CHEZY:

V = CΡίζαR.J

ένθα ο συντελεστής C καθορίζεται δι' εφαρμογής του τύπου του BAZINZ:

87
C = ---------
1 + γ
---
ΡίζαR

με τιμήν του συντελεστού γ = 0,46

Επιτρέπεται ωσαύτως όπως ο συντελεστής C καθορισθή δια του τύπου του
KUTTER:

100 R
C = ---------- με τιμήν του συντελεστού m = 0,35
m + R

Δια πάσαν περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως ετέρων τύπων ή ετέρων παραμέτρων
απαιτείται αιτιολόγησις και αποδοχή της Υπηρεσίας.
Σημαντικαί διατομαί επιτρέπεται όπως υπολογίζωνται δια του τύπου του
MANNING, ήτοι του τύπου U = K.R 2/3.J1/2 με κατάλληλον επιλογήν του
συντελεστού Κ.
Επισημαίνεται ότι η τιμή της παραμέτρου, συν τοις άλλοις εξαρτάται
και εκ της στερεοπαροχής. Ειδικαί περιπτώσεις δέον όπως
αντιμετωπίζωνται δια τύπων και παραμέτρων ανταποκρινομένων εις το
τιθέμενον εκάστοτε πρόβλημα.
Αι ελάχισται επιτρεπόμεναι κλίσεις των αγωγών ομβρίων δέον όπως
καθορίζωνται, λαμβανομένης προς τούτο υπ' όψιν της απαιτουμένης
ελαχίστης ταχύτητος δια την αυτοκαθορισμόν αυτών π.χ. 0,60m/sc δια
παροχήν ίσην με το 1/10 της παροχετευτικότητος πλήρους διατομής,
επιτρεπομένων παρεκκλίσεων από του κανόνος τούτου.
Η μεγίστη επιτρεπομένη ταχύτης ροής εις τους αγωγούς ορίζεται, κατ'
αρχήν εις 6m/sc και επισημαίνεται ότι εξαρτάται εκ του είδους του
αγωγού, εκ της στερεοπαροχής και των ειδικών συνθηκών υπό τας οποίας
τελεί ούτος. Παρέκκλισις εκ του ορίου ταχύτητος επιτρέπεται εις ειδικάς
περιπτώσεις, κατόπιν αιτιολογήσεως επί σκοπώ π.χ. αποφυγής έργων
πτώσεως. Επί μεγάλων αγωγών και δη επί μεγάλων ταχυτήτων, δέον όπως
λαμβάνεται υπ' όψιν η προκύπτουσα αύξησις του βάθους ροής, λόγω
προσροφήσεως αέρος και η υπερύψωσις του ύδατος εις τα καμπύλα τμήματα,
επιτρεπομένης προσαυξήσεως του ποσοστού πληρώσεως (επί κλειστών
διατομών).
11. Πλάτος ορυγμάτων εγκαταστάσεως αγωγών.
Δια τας προμετρήσεις και τον προϋπολογισμόν της μελέτης, τα σκάμματα,
δια την επί τόπου κατασκευήν ή τοποθέτησιν των αγωγών υπονόμων, δέον
όπως λαμβάνωνται με κατακορύφους παρειάς και σταθερόν (καθ' ύψος)
πλάτος. Το πλάτος των σκαμμάτων τούτων λαμβάνεται ίσον προς το άθροισμα
της μεγαλυτέρας εξωτερικής οριζοντίας διαστάσεως του εκάστοτε αγωγού
και ελευθέρου εκατέρωθεν περιθωρίου (μέχρι της παρειάς του σκάμματος)
35 εκατοστών του μέτρου. Εν πάση περιπτώσει το ελάχιστον πλάτος του
σκάμματος δέον όπως λαμβάνεται ίσον προς 80 εκατοστά του μέτρου. Τα
ανωτέρω ωρίσθηκαν, λαμβανομένων υπ' όψιν των μέσων συνθηκών κατασκευής.
Εις ειδικάς περιπτώσεις (φύσεως εδάφους, μεθόδων εργασίας, εμποδίων
εκ των λοιπών δικτύων κλπ.) επιτρέπονται παρεκκλίσεις, ως προς την
μορφήν και τας διαστάσεις των σκαμμάτων. Εις την μελέτην δέον όπως
περιλαμβάνεται όρος, καθ' ον, κατά την κατασκευήν των έργων,
προσαρμόζονται η μορφή και αι διαστάσεις των σκαμμάτων, αναλόγως προς
τας συναντωμένας συνθήκας εδάφους, τας μεθόδους εργασίας, τα
παρεμβαλλόμενα εμπόδια κλπ.
12. Υποθαλάσσιοι αγωγοί και έργα επί αιγιαλού - παραλίας - λιμενικών
εγκαταστάσεων και στρατιωτικών περιοχών.
Δια των υποθαλασσίων αγωγών, δέον όπως μη παρακωλύεται η χρήσις των
λιμενικών εγκαταστάσεων και αι θαλάσσιοι συγκοινωνίαι και απαιτείται
σχετική σύμφωνος γνώμη των αρμοδίων Αρχών (Αρχηγείον Ναυτικού -
Λιμενικαί Αρχαί).
Δια πάσαν περίπτωσιν προβλεπομένης χρήσεως εκτάσεων αιγιαλού,
παραλίας, λιμενικών εγκαταστάσεων ή διελεύσεως δια στρατιωτικών
περιοχών, δέον όπως υπάρξη σύμφωνος γνώμη της αρμοδίας Αρχής,
προκαλουμένη υπό της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας, κατόπιν προτάσεως του
Μελετητού.
13. Φορτία κυκλοφορίας επί του οδοστρώματος.
Τα εκάστοτε καθοριζόμενα υπό των εν ισχύι κανονισμών εκτός αν άλλως
ήθελε καθορισθή υπό της αρμοδίας Αρχής.
14. Τεχνικοί Κανονισμοί.
Κατά προτεραιότητα δέον όπως τυγχάνουν εφαρμογής οι ελληνικοί
τεχνικοί κανονισμοί και προδιαγραφαί. Εν περιπτώσει μη υπάρξεως
ελληνικών κανονισμών και προδιαγραφών, δέον όπως τυγχάνουν εφαρμογής
ξένοι κανονισμοί και προδιαγραφαί διεθνώς παραδεδειγμένοι τη εγκρίσει
της αρμοδίας αρχής.
15. Παρεκκλίσεις.
Επιτρέπονται ητιολογημένοι παρεκκλίσεις τόσον εκ των προαναφερθεισών
βασικών αρχών εκπονήσεως της μελέτης, όσον και εκ των λοιπών όρων των
γενικών προδιαγραφών εκπονήσεως μελετών έργων αποχετεύσεως πόλεων, τη
εγκρίσει πάντοτε της αρμοδίας αρχής.
16. Χρησιμοποίησις ελληνικών προϊόντων.
Απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος αποκλεισμός δια της εκπονουμένης
μελέτης, ελληνικών προϊόντων. Δια της μελέτης δέον όπως προσδιορίζωνται
τα υλικά, μηχανήματα, κλπ. άτινα, ως μη κατασκευαζόμενα εγχωρίως,
πρέπει να εισαχθούν εκ του εξωτερικού, ούτω ώστε, προ της ενάρξεως
κατασκευής του έργου, να καθίσταται δυνατός ο απαιτούμενος έλεγχος, των
σχετικών προβλεπομένων δαπανών καταχωρουμένων και αναλυομένων εις ίδιον
κεφάλαιον του προϋπολογισμού (αξία προϊόντων, μεταφορικά, δασμοί κλπ.
επιβαρύνσεις εις το σημείον εκτελωνισμού). Προκειμένων εργασιών, δια
τας οποίας προβλέπεται η χρησιμοποίησις προϊόντων εισαγομένων εκ του
εξωτερικού, δέον όπως συντάσσωνται, δι' εκάστην των εργασιών τούτων,
δύο κεχωρισμένα άρθρα τιμολογίου ως κάτωθι:
Το εν των άρθρων τούτων δέον όπως αναφέρεται εις την αξίαν των
εισαγομένων προϊόντων, τα μεταφορικά, τους δασμούς και τας λοιπάς
επιβαρύνσεις εις το σημείον εκτελωνισμού. Το έτερον των άρθρων δέον
όπως αναφέρεται εις τας λοιπάς δαπάνας.
Δι' ειδικής εκθέσεως του Μελετητού δέον όπως αιτιολογήται η ανάγκη
εισαγωγής των υπ' όψιν προϊόντων. Το κεφάλαιον του προϋπολογισμού, το
αναφερόμενον εις τας δαπάνας εισαγωγής προϊόντων, συνοδευόμενον υπό των
αντιστοίχων άρθρων του τιμολογίου καλείται "ΠΙΝΑΞ". Ο ΠΙΝΑΞ,
συνοδευόμενος υπό της σχετικής εκθέσεως, δέον όπως συγκρίνεται, προ της
υποβολής της μελέτης, υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εμπορίου. Αι Υπηρεσίαι αύται δύνανται να προβούν εις διορθώσεις εφ'
όσον υπό του Μελετητού περιελήφθησαν εις τον ΠΙΝΑΚΑ προϊόντα παραγόμενα
ποιοτικώς και ποσοτικώς εν τη ημεδαπή.

Αρθρο 210.

Προκαταρκτική μελέτη (έκθεσις) δικτύων ομβρίων
και ακαθάρτων υδάτων

1. Η προκαταρκτική μελέτη (έκθεσις) των δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων
υδάτων δέον όπως περιλαμβάνει:
α) Τεχνικήν Εκθεσιν και
β) Σχέδια
2. Τεχνική Εκθεσις
Εις την Τεχνικήν Εκθεσιν δέον όπως περιέχωνται τα κάτωθι:
α) Στοιχεία ληφθέντα υπ' όψιν δια την εκπόνησιν της μελέτης και
προϋπάρχουσαι σχετικαί μελέται και προτάσεις. Κριτική διερεύνησις
αυτών.
β) Γεωγραφικά στοιχεία.
γ) Στοιχεία μορφολογίας και ενδεικτικά στοιχεία περί της φύσεως του
εδάφους και της στάθμης του υπογείου ύδατος.
δ) Δημογραφικά στοιχεία.
ε) Στοιχεία υπαρχούσης οικονομικής καταστάσεως (βιοτεχνία,
βιομηχανία, εμπόριον, τουριστική κίνησις, δημοτικά σφαγεία,
στρατιωτικαί εγκαταστάσεις κλπ.).
ς) Στοιχεία χρήσιμα δια τον σκοπόν της μελέτης εκ της τυχόν
υπαρχούσης χωροταξικής μελέτης της ευρυτέρας περιοχής και του τυχόν
υπάρχοντος ρυθμιστικού σχεδίου της πόλεως και της πέριξ αυτής περιοχής.
ζ) Πολεοδομικαί συνθήκαι.
η) Υφισταμένη πυκνότης οικήσεως.
θ) Πρόβλεψις μελλοντικού πληθυσμού και μελλοντικής πυκνότητος
οικήσεως.
ι) Στοιχεία περί της υδρεύσεως της πόλεως και της μελλοντικής
εξελίξεως αυτής.
ια) Στοιχεία περί των υπαρχόντων έργων αποχετεύσεως της πόλεως και
προτάσεις περί του ποία εκ των υφισταμένων έργων δύναται να
χρησιμοποιηθούν εντασσόμενα εις τα προτεινόμενα έργα και ποία δέον να
αποκλεισθούν οπωσδήποτε.
ιβ) Βροχοπτώσεις και εντάσεις βροχής βάσει προϋπαρχουσών υδρολογικών
μελετών (κατόπιν διερευνήσεως της αξιοπιστίας αυτών ή κατόπιν
συντόμου επεξεργασίας των υπαρχόντων στοιχείων).
ιγ) Προτεινόμενον σύστημα αποχετεύσεως.
ιδ) Εξετασθείσαι εναλλακτικαί λύσεις του προβλήματος αποχετεύσεως και
επαρκής αξιολόγησις (από τεχνικής και οικονομικής απόψεως) της
προκριθείσης λύσεως. Δια την σύγκρισιν των δαπανών κατασκευής και
λειτουργίας των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων δίδονται (λαμβανομένης
σταθεράς της αξίας του χρήματος κατά τον χρόνον κατασκευής και
οικονομικής ζωής) τα κάτωθι στοιχεία:
Κόστος κατασκευής και διαχωρισμός αυτού εις έργα διαφόρου οικονομικής
ζωής.
Χρόνος ζωής των επί μέρους έργων σημαντικής δαπάνης (πραγματικός και
οικονομικός χρόνος ζωής).
Ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας (δι' ενέργειαν, προσωπικόν, διοίκησιν,
συντήρησιν κλπ.).
Κόστος των έργων δι' αναγωγής των δαπανών κατασκευής και των ετησίων
δαπανών λειτουργίας (κατά το χρονικόν διάστημα της οικονομικής ζωής)
εις αρχικόν χρόνον.
ιε) Συνοπτικός προϋπολογισμός, εκτιμητικός της δαπάνης εκάστης
εξετασθείσης εναλλακτικής λύσεως και της τελικώς προταθείσης τοιαύτης.
Ο προϋπολογισμός ούτος αποτελείται από επί μέρους προϋπολογισμούς,
αναφερόμενους, εις το δίκτυον ομβρίων υδάτων, εις το δίκτυον
ακαθάρτων υδάτων, εις το δομικόν και το ηλεκτρομηχανολογικόν μέρος
(κεχωρισμένως) των αντιλιοστασίων, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των
ακαθάρτων υδάτων κλπ. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται βάσει γενικής
προμετρήσεως και τιμών μονάδος, λαμβανομένων εκ της εκτελέσεως
παρομοίας φύσεως έργων. Διαχωρισμός της συνολικής δαπάνης εις δαπάνας
αναφερομένας εις επί μέρους έργα διαφόρου οικονομικής ζωής.
ις) Προτεινόμενα έργα δικτύου ομβρίων υδάτων, ήτοι:
Περιγραφή της χαράξεως του δικτύου ομβρίων υδάτων και λεκάναι
απορροής.
Παροχαί υπολογισμού.
Βασικαί παραδοχαί αγωγών (τυπικαί διατομαί, επιτρεπόμενα όρια
ταχυτήτων, κλίσεις, κινητά φορτία, τύποι υδραυλικών υπολογισμών κλπ.).
Υδραυλικοί υπολογισμοί χαρακτηριστικών διατομών των συλλεκτήρων
ομβρίων, απαιτούμενοι δια την αιτιολόγησιν των προτεινομένων έργων και
την ένταξιν ή μη των υφισταμένων.
Σύντομος περιγραφή των προτεινομένων τυπικών και μη έργων.
ιζ) Προτεινόμενα έργα δικτύου ακαθάρτων υδάτων, ήτοι:
Περιγραφή της χαράξεως του δικτύου των ακαθάρτων υδάτων και
διαχωρισμός της πόλεως εις ζώνας και υποζώνας.
Είδος σωλήνων, ελαχίστη διάμετρος και τύποι υδραυλικών υπολογισμών.
Ειδική παροχή ακαθάρτων υδάτων.
Εισροαί εξ υπογείων και ομβρίων υδάτων.
Υδραυλικοί υπολογισμοί χαρακτηριστικών διατομών συλλεκτήρων ακαθάρτων
υδάτων, απαιτούμενοι δια την αιτιολόγησιν των προτεινομένων έργων και
την ένταξιν ή μη των υφισταμένων.
Σύντομος περιγραφή των προτεινομένων τυπικών ή μη έργων.
Γενική περιγραφή, υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά χαρακτηριστικά
των αντλιοστασίων, των καταθλιπτικών αγωγών και των συναφών έργων των
αντλιοστασίων.
Προτάσεις περί του τρόπου μελλοντικής επεκτάσεως του δικτύου
αποχετεύσεως εις τας περιοχάς, εις ας κατ' αρχήν προβλέπεται ότι θα
επεκταθή μελλοντικώς η πόλις.
Προτάσεις δια την διάθεσιν των λυμάτων και της ιλύος.
Προτάσεις περί σταδιακής κατασκευής των έργων και επεκτάσεως εις τας
προαναφερθείσας περιοχάς.
Προτάσεις περί των προμελετηθησομένων έργων μετά προεκτιμήσεως της
δαπάνης κατασκευής αυτών και διαχωρισμός της δαπάνης ταύτης εις δαπάνην
έργων πολιτισμού μηχανικού και δαπάνην ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Προτάσεις δια τας εργασίας συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων,
απαιτουμένων δια την εκπόνησιν της προμελέτης, μετά προεκτιμητικού
προϋπολογισμού της δαπάνης αυτών.
3. Σχέδια.
Τα συνοδεύοντα την προκαταρκτικήν μελέτην σχέδια είναι τα κάτωθι:
α) Λεκάναι απορροής των τυχόν διασχιζόντων την πόλιν χειμμάρρων υπό
κλίμακα 1:50.000 ή άλλην κατάλληλον.
β) Χάρτης της ευρυτέρας περιοχής υπό κλίμακα 1:20.000 ή άλλην
κατάλληλον με ενδείξεις ενδιαφερούσας την μελέτην ακαθάρτων, ως π.χ.
αποδέκτης, ο κεντρικός συλλέκτης, οι βασικοί συλλεκτήρες και αι
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων. Ομοίως χάρτης της
ευρυτέρας περιοχής υπό κλίμακα 1:20.000 ή άλλην κατάλληλον με ενδείξεις
ενδιαφερούσας την μελέτην ομβρίων, ως π.χ. οι αποδεκταί, τα ρεύματα, αι
περιφερειακοί τάφροι και οι βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων μετά των
λεκανών απορροής.
γ) Κατανομή πυκνότης πληθυσμού επί ρυμοτομικού διαγράμματος της
πόλεως υπό κλίμακα 1:5.000 ή άλλην κατάλληλον.
δ) Οριζοντιογραφία ζωνών και συλλεκτήρων ομβρίων επί ρυμοτομικού
διαγράμματος υπό κλίμακα 1:5.000.
ε) Οριζοντιογραφία αγωγών ακαθάρτων επί ρυμοτομικού διαγράμματος υπό
κλίμακα 1:5.000, ένθα σημειούνται αι θέσεις των συλλεκτήρων, των
αντλιοστασίων (μετά των ενδείξεων παροχής και μανομετρικού ύψους).
ς) Κατά μήκος τομαί του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και
ενδεχομένως παραλλαγών αυτού ως και των βασικών συλλεκτήρων ομβρίων και
αγωγών ακαθάρτων υδάτων υπό κλίμακος μηκών 1:2.000 και υψών 1:100 (ένθα
πλην των στοιχείων εδάφους σημειούνται τα υψόμετρα πυθμένος και τα
υδραυλικά στοιχεία).
ζ) Προσχέδια αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων υπό κλίμακα 1:50.

 

Αρθρο 211.

Προκαταρκτική Μελέτη (έκθεσις) εγκαταστάσεων
επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων

1. Εις την προκαταρκτικήν μελέτην (έκθεσιν) των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων δέον όπως περιλαμβάνωνται τα κάτωθι:
α) Εκθεσις
β) Σχέδια
2. Εκθεσις
Δια της εκθέσεως δέον όπως δίδωνται τα κάτωθι:
α) Εκτίμησις του ημερησίου όγκου ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων και
βιομηχανικών αποβλήτων), δια τα αμέσως προσεχή έτη, την προσεχή 20ετίαν
και την προσεχή 40ετίαν.
β) Εκτίμησις του προβλεπομένου να παρατηρηθή B.O.D. (βιοχημική
απαίτησις εις οξυγόνον), επί τη βάσει συγκριτικών στοιχείων συνθέσεως
των ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων πόλεως και βιομηχανικών αποβλήτων) ή, εάν
τούτο είναι δυνατόν βάσει αποτελεσμάτων αναλύσεων.
γ) Εξέτασις των συνθηκών του αποδέκτου, της ικανότητος αυτοκαθαρισμού
και των συνεπειών του ευτροφισμού ως και εκτίμησις των απαιτήσεων δια
τον καθαρισμόν των ακαθάρτων υδάτων (βαθμός καθαρισμού κλπ).
δ) Επιλογή της τεχνικώς και οικονομικώς επιτυχεστέρας μεθόδου
επεξεργασίας των ακαθάρτων υδάτων και διαθέσεως της ιλύος και προτάσεις
δια την χρονικήν κλιμάκωσιν της κατασκευής των απαιτουμένων έργων. Αι
προτεινόμεναι μέθοδοι δέον όπως είναι αι γενικώς παραδεδεγμέναι
τοιαύται, δια συνθήκας αναλόγους προς τας τοπικάς τοιαύτας (κλίματος,
γειτνιάσεως προς κατωκημένους χώρους, δυνατότητος και σκοπιμότητος
χρησιμοποιήσεως αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων κλπ.).
Η εξέτασις των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων γίνεται βάσει στατιστικών
στοιχείων κόστους και λειτουργίας υφισταμένων ομοίων έργων.
ε) Ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής και λειτουργίας
των προτεινομένων εγκαταστάσεων.
ς) Εκλογή των προσφερομένων ή της προσφερομένης θέσεως δια την
κατασκευήν των εγκαταστάσεων και την εκβολήν εις τον αποδέκτην, εν
συνδυασμώ προς τον διαθέσιμον χώρον, την αξίαν της γης, την απόστασιν
από της πόλεως και του δικτύου ακαθάρτων και την απόστασιν από του
αποδέκτου των ακαθάρτων υδάτων.
ζ) Λειτουργικόν διάγραμμα των εγκαταστάσεων καθορισμού και
επισήμανσις των τυχόν απαιτουμένων αντλιοστασίων.
3. Σχέδια.
α) Χάρτης της ευρυτέρας περιοχής με ενδείξεις ενδιαφερούσας την
μελέτην και επισήμανσιν περιοχών χρηζουσών ιδιαιτέρως προστασίας ως
π.χ. περιοχαί κολυμβήσεως, τουριστικαί περιοχαί, κατωκημέναι περιοχαί
κλπ.
β) Οριζοντιογραφία της θέσεως κατασκευής των εγκαταστάσεων υπό
κλίμακα 1:500 ή άλλην κατάλληλον, με ενδείξεις ενδιαφερούσας την
μελέτην.
γ) Οριζοντιογραφία υπό κατάλληλον κλίμακα της περιοχής εκβολής των
ακαθάρτων υδάτων εις τον αποδέκτην, επί επαρκούς εκτάσεως, μετά
βυθομετρικών καμπυλών.
δ) Κατά μήκος τομή του υποβρυχίου αγωγού.
ε) Αι προτεινόμεναι προς εκτέλεσιν εργασίαι συγκεντρώσεως
συμπληρωματικών στοιχείων, απαιτουμένων δια την εκπόνησιν της
προμελέτης μετά προεκτιμητικού προϋπολογισμού της δαπάνης αυτών.
ς) Προτάσεις δια τα προμελετηθησομένα έργα μετά προεκτιμητικού
προϋπολογισμού της δαπάνης αυτών.

Αρθρο 212.

Εκθεσις εμπειρογνώμονος επί των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων

1. Η έκθεσις του εμπειρογνώμονος συντάσσεται εις την γλώσσαν αυτού
και μεταφράζεται εις την ελληνικήν υπό του Μελετητού. Δια της εκθέσεως
εξετάζονται τα κάτωθι θέματα και διατυπούνται σχετικαί προτάσεις.
α) Αι συνθήκαι του αποδέκτου ακαθάρτων υδάτων, η ικανότης
αυτοκαθαρισμού αυτού και αι συνέπειαι ευτροφισμού.
β) Επί δυνατότητος εναλλακτικής χρησιμοποιήσεως περισσοτέρων
αποδεκτών, δέον όπως εξετάζωνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
εκάστης λύσεως και όπως διατυπούται πρότασις δια την πλέον πρόσφορον
λύσιν.
γ) Εξετάζονται αι απαιτήσεις δια τον καθαρισμόν των ακαθάρτων υδάτων,
εν συσχετισμώ με την προβλεπομένην χρήσιν του αποδέκτου.
δ) Εξετάζονται τα απόβλητα σημαντικών μονάδων ρυπάνσεως (ως π.χ.
σφαγεία και βιομηχανίαι) διατυπουμένων προτάσεων δια την ενδεχομένως
απαιτουμένην προεπεξεργασίαν αυτών και τον τρόπον ελέγχου της
καταλληλότητος αυτών δια την διοχέτευσιν εις το δίκτυον υπονόμων και
τας εγκαταστάσεις καθαρισμού.
ε) Τα ενδεδειγμένα προς εφαρμογήν συστήματα επεξεργασίας των
ακαθάρτων υδάτων και διαθέσεως της ιλύος.
ς) Η καταλληλοτέρα θέσις δια την κατασκευήν των εγκαταστάσεων, μετά
εξέτασιν των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των υφισταμένων
δυνατοτήτων επιλογής θέσεως.
ζ) Η καταλληλοτέρα θέσις εκβολής των υδάτων (μετά την επεξεργασίαν
αυτών) εις τον αποδέκτην.
η) Το απαιτούμενον πρόγραμμα ερευνών δια την συγκέντρωσιν στοιχείων
απαιτουμένων δια την εκπόνησιν της μελέτης.
θ) Επισήμανσις ειδικών θεμάτων προς εξέτασιν κατά την εκπόνησιν της
μελέτης.
ι) Ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής και λειτουργίας
των προτεινομένων εγκαταστάσεων και χρονικός προγραμματισμός της κατά
στάδια κατασκευής αυτών.

 

Αρθρο 213.

Προμελέτη δικτύων ακαθάρτων υδάτων

Εις την προμελέτην των έργων ακαθάρτων περιλαμβάνονται:
1. Τεύχος Τεχνικής Εκθέσεως.
Εις τούτο περιέχονται:
α) Εισαγωγή - Ιστορικόν - Ανάθεσις.
β) Σύντομος περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος αποχετεύσεως
ακαθάρτων.
γ) Περιγραφή των υφισταμένων έργων και αιτιολόγησις, όσον αφορά εις
την επάρκειαν και δυνατότητα εντάξεως αυτών εις τα προτεινόμενα έργα ή
εις την εγκατάλειψιν αυτών.
δ) Περίληψις των τυχόν εκτελεσθεισών ειδικών μελετών (γεωτεχνικών
ερευνών, ερεύνης στάθμης υπογείων υδάτων κλπ.) επί σκοπώ δυνατότητος
ταχείας ενημερώσεως.
ε) Επαρκής τεχνικοοικονομική διερεύνησις των διαφόρων δυνατών λύσεων
και επιλογή της προσφορωτέρας.
ς) Πλήρης περιγραφή της προτεινομένης λύσεως. Ειδικώτερον δέον να
δίδωνται:
Περιγραφή της υφισταμένης σήμερον καταστάσεως αποχετεύσεως ακαθάρτων,
διοικήσεως των έργων κλπ.
Σύντομος κατ' αρχήν εκτίμησις των πολεοδομικών και χωροταξικών
στοιχείων της κατωκημένης περιοχής (προβλεπόμεναι επεκτάσεις,
βιομηχανικαί και τουριστικαί ζώναι, ειδικαί βιομηχανίαι, οδικόν δίκτυον
και κατάστασις αυτού κλπ.). Λαμβάνονται υπ' όψιν τυχόν υπάρχουσαι
σχετικαί μελέται.
Δημοσιογραφικά στοιχεία (πληθυσμός, πυκνότητες, μελλοντικαί
προοπτικαί).
Περιγραφή των υπολοίπων δικτύων κοινής ωφελείας, εφ' όσον ταύτα είναι
εγκατεστημένα εις βάθη τοιαύτα, ώστε να προκύπτη πρόβλημα εκ της
διασταυρώσεως με το προβλεπόμενον δίκτυον ακαθάρτων, εάν τούτο είναι
δυνατόν.
Τα σχετικά στοιχεία χορηγούνται εις τον Μελετητήν υπό των αρμοδίων
Οργανισμών, μερίμνη του Εργοδότου (αρμοδίας Αρχής).
Καθορισμός των ειδικών παροχών υπολογισμού των αγωγών του δικτύου
ακαθάρτων βάσει προβλεπομένου πληθυσμού, πυκνότητος, οικήσεως,
προβλεπομένης καταναλώσεως ύδατος κλπ. κατά ζώνας.
Στοιχεία περί της στάθμης των υπογείων υδάτων.
Περιγραφή και αιτιολόγησις των προτεινομένων έργων, διατομών αγωγών,
τύπων φρεατίων και υλικού κατασκευής.
Συνοπτική ανάπτυξις του θέματος της επεξεργασίας των λυμάτων.
Πρόγραμμα του συνόλου των έργων (δικτύων και εγκαταστάσεων
καθαρισμού), ήτοι προτεραιότητος κατασκευής και χρηματοδοτήσεως των
έργων μετ' αναφοράς εις κατασκευαστικάς περιόδους, συνοδευόμενον υπό
σχετικού διαγράμματος.
Προτάσεις δια τα οριστικώς μελετώματα έργα μετά προϋπολογισμού της
δαπάνης εκτελέσεως αυτών.
Προτάσεις περί των απαιτουμένων προς τούτο εργασιών συγκεντρώσεως
συμπληρωματικών στοιχείων μετά προεκτιμήσεως της δαπάνης αυτών.
2. Σχέδια.
α) Γενική οριζοντιογραφία μεθ' υψομετρικών καμπυλών υπό κλίμακα
1:5.000 ή άλλην κατάλληλον, κεχωρισμένως δια τα ακάθαρτα και
κεχωρισμένως δια τα όμβρια, εις την οποίαν σημειούνται:
Τα προτεινόμενα κύρια έργα.
Τα υφιστάμενα και τα εκ τούτων διατηρητέα κύρια έργα.
Ο κεντρικός συλλεκτήρ ακαθάρτων και οι βασικοί συλλεκτήρες του
δικτύου ακαθάρτων μετ' ενδείξεων των βασικών στοιχείων αυτών, ήτοι
φοράς ύδατος, διατομής κλπ.
Αι θέσεις, παροχαί, υψόμετρα κλπ. των τυχόν προτεινομένων
αντλιοστασίων.
Εις ην περίπτωσιν εμελετήθησαν εναλλακτικαί λύσεις εν τη αυτή
οριζοντιογραφία ή και εις ετέρας δίδονται αι λοιπαί εναλλακτικαί
λύσεις.
β) Προσχέδια αντλιοστασίων υπό κλίμακα 1:100 ή 1:50, εις τα οποία
εμφαίνονται αι ηλεκτρολογικαί και μηχανολογικαί εγκαταστάσεις, τύποι
αντλιών, κινητήρων, μανομετρικά ύψη κλπ.
γ) Τυπικά σχέδια φρεατίων και τεχνικών έργων πάσης φύσεως του δικτύου
ακαθάρτων (φρεάτια επισκέψεως, φρεάτια συμβολής, εκπλύσεως κλπ.), υπό
καταλλήλους κλίμακος (1:50 ή 1:20 ή 1:10).
δ) Τυπικαί διατομαί των διαφόρων τμημάτων του κεντρικού συλλεκτήρος
ακαθάρτων, των βασικών συλλεκτήρων και αγωγών του δικτύου ακαθάρτων,
των ωθητικών αγωγών, των τυχόν υποβρυχίων αγωγών μετά της εδράσεως και
στερεώσεως, υπό καταλλήλους κλίμακας (1:50 ή 1:20 ή 1:10).
ε) Κατά μήκος τομαί υπό κλίμακα 1:5.000 δια τα μήκη και 1:100 ή 1:200
δια τα ύψη του κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων και των μελετηθεισών
εναλλακτικών λύσεων αυτού.
ς) Κατά μήκος τομαί των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων ως ανωτέρω.
ζ) Κατά μήκος τομαί τυχόν ωθητικών αγωγών ως ανωτέρω.
η) Οριζοντιογραφία υπό κατάλληλον κλίμακα της ή των προτεινομένων
θέσεων κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
θ) Χαρακτηριστικαί διατομαί οδών εις ας εμφαίνονται αι θέσεις των
αγωγών ακαθάρτων εν σχέσει με τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφελείας, εάν
τούτο είναι δυνατόν και χαρακτηριστικόν δια τον σκοπόν της μελέτης.
3. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων, των
βασικών συλλεκτήρων και των τυχόν αντλιοστασίων. Εις τους υδραυλικούς
υπολογισμούς εξετάζεται και το θέμα των ανεπαρκών ταχυτήτων εις τας
ελαχίστους απορροφάς (ακαθάρτων) και προτείνονται τρόποι αντιμετωπίσεως
(πλύσεις των επί κεφαλής κλάδων κλπ.).
4. Τεύχος καθορισμού κυρίων διαστάσεων σοβαρών έργων.
Προκαταρκτικός καθορισμός των κυρίων διαστάσεων των σοβαρών έργων,
ήτοι αντλιοστασίων και ειδικής διατομής αγωγών.
5. Τεύχος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπολογισμών.
Εάν προτείνωνται ηλεκτρομηχανολογικαί εγκαταστάσεις, δίδονται οι
απαιτούμενοι υπολογισμοί δια την αιτιολόγησιν των τοιούτων
εγκαταστάσεων, τον καθορισμόν των κυρίων χαρακτηριστικών και στοιχείων
των επιτρεπόντων την προεκτίμησιν της δαπάνης κατασκευής και ετησίας
λειτουργίας.
6. Τεύχος Προμετρήσεων.
Δίδονται γενικαί προμετρήσεις των προτεινομένων έργων στηριζόμεναι
εις τα σχέδια της προμελέτης. Προμετρούνται τα έργα κεχωρισμένως δι'
εκάστην προτεινομένην λύσιν και δια τα διάφορα στάδια κατασκευής των
έργων (αμέσως προσεχή έτη, 20ετία και 40ετία) και κεχωρισμένως κατά
κατηγορίας έργων πολιτικού μηχανικού και εγκαταστάσεων
ηλεκτρομηχανολογικών, αναλυτικώτερον ως κάτωθι:
α) Ο κεντρικός συλλεκτήρ ακαθάρτων
β) Οι βασικοί συλλεκτήρες ακαθάρτων
γ) Το λοιπόν δίκτυον ακαθάρτων
δ) Τα αντλιοστάσια.
7. Τεύχος προϋπολογισμού δαπάνης.
Περιλαμβάνονται προϋπολογισμοί της απαιτουμένης δαπάνης κατασκευής
των προτεινομένων έργων συνολικώς και κατά κατηγορίας, ως περιγράφεται
ανωτέρω εις τας προμετρήσεις. Οι προϋπολογισμοί ούτοι προκύπτουν επί τη
βάσει των ποσοτήτων του τεύχους των προμετρήσεων και τιμών μονάδος
λαμβανομένων εκ της εκτελέσεως παρομοίας φύσεως προσφάτων έργων.
8. Τεύχος Υπολογισμού Ετησίων Δαπανών.
Προεκτιμώνται αι ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας (δι' ενέργειαν,
προσωπικόν, διοίκησιν, συντήρησιν κλπ.) και αποσβέσεως. Επίσης δίδεται
κατ' εκτίμησιν το ύψος των πιθανών εσόδων εκ της εκμεταλλεύσεως του
έργου.
9. Τεύχος απαιτουμένων Συμπληρωματικών Εργασιών.
Καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως συμπληρωματικών
στοιχείων απαιτουμένων δια την εκπόνησιν της οριστικής μελέτης ως π.χ.
τοπογραφικαί εργασίαι κλπ. μετά των αντιστοίχων προϋπολογισμών αυτών.
10. Δυνατότης Συμπτύξεως ανωτέρω Τευχών.
Επιτρέπεται η σύμπτυξις των τεχνικών τευχών εις ενιαίον τεύχος και
των οικονομικών εις έτερον ενιαίον τοιούτον.

 

Αρθρο 214.

Προμελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας
ακαθάρτων υδάτων

Εις την προμελέτην των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων
δέον όπως περιλαμβάνωνται τα κάτωθι:
1. Εκθεσις.
Δια της εκθέσεως ταύτης δίδονται τα κάτωθι:
α) Εκτίμησις του ημερησίου όγκου των ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων και
βιομηχανικών αποβλήτων) δια τα αμέσως προσεχή έτη, την προσεχή 20ετίαν
και την προσεχή 40ετίαν.
β) Εκτίμησις του προβλεπομένου να παρατηρηθή B.O.D. (Βιοχημική
απαίτησις εις οξυγόνον).
γ) Εξέτασις των συνθηκών του αποδέκτου, της ικανότητος αυτοκαθαρισμού
των υδάτων αυτού και των συνεπειών του ευτροφισμού.
δ) Αι προτεινόμεναι απαιτήσεις δια τον καθαρισμόν των ακαθάρτων
υδάτων (βαθμός καθαρισμού κλπ.).
ε) Προτάσεις δια τον έλεγχον των βιομηχανικών αποβλήτων και την
απαιτουμένην ενδεχομένως, προεπεξεργασίαν των αποβλήτων εκάστης
βιομηχανίας.
ς) Αι δυνάμεναι να εφαρμοσθούν εν προκειμένω διάφοροι μέθοδοι
επεξεργασίας των ακαθάρτων υδάτων και διαθέσεως της ιλύος. Αι
προτεινόμεναι μέθοδοι δέον όπως είναι αι γενικώς παραδεδειγμέναι
τοιαύται δια συνθήκας αναλόγους προς τας τοπικάς τοιαύτας (κλίματος,
γειτνιάσεως προς κατωκημένους χώρους, δυνατότητος και σκοπιμότητος
χρησιμοποιήσεως αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων κλπ.).
ζ) Σύγκρισις των ενδεικτικών δαπανών εγκαταστάσεως και λειτουργίας
δια την εφαρμογήν των ανωτέρω μεθόδων και επιλογή της προσφωρωτέρας
τοιαύτης.
Δίδονται προς τούτο τα κάτωθι στοιχεία δια τας διαφόρους
εναλλακτικάς λύσεις (λαμβανομένης σταθεράς της αξίας του χρήματος κατά
τον χρόνον κατασκευής και οικονομικής ζωής):
Ενδεικτική δαπάνη κατασκευής.
Διαχωρισμός της ενδεικτικής ταύτης δαπάνης κατασκευής εις έργα
διαφόρου οικονομικής ζωής.
Δαπάναι εις ξένον συνάλλαγμα.
Ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας (δι' ενέργειαν, προσωπικόν, συντήρησιν,
διοίκησιν κλπ.).
Χρόνος ζωής της εγκαταστάσεως (πραγματικός και οικονομικός χρόνος
ζωής).
Ετήσιαι δαπάναι αποσβέσεως.
Κόστος της εγκαταστάσεως δι' αναγωγής των δαπανών κατασκευής και των
ετησίων δαπανών λειτουργίας (κατά το χρονικόν διάστημα της οικονομικής
ζωής) εις αρχικόν χρόνον.
Στοιχεία επί της δαπάνης κατασκευής των εγκαταστάσεων και της
δαπάνης λειτουργίας και αποσβέσεως αυτών, δια διαφόρους βαθμούς
καθαρισμούς των ακαθάρτων υδάτων (π.χ. δια 90% και 40%).
Λειτουργικόν διάγραμμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού.
η) Προτάσεις περί του τρόπου διαθέσεως των λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων δια τα αμέσως προσεχή έτη, δια την προσεχή 20ετίαν και το
απώτερον μέλλον (40ετία).
θ) Χρονική κλιμάκωσις της κατασκευής των εγκαταστάσεων και σχετικά
οικονομικά στοιχεία.
ι) Εκλογή των προσφερομένων θέσεων δια την κατασκευήν των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων και την εκβολήν εις τον
αποδέκτην εν συσχετισμώ προς τον διαθέσιμον χώρον, την αξίαν της γης,
την απόστασιν από της πόλεως και του δικτύου ακαθάρτων και την
απόστασιν του αποδέκτου των ακαθάρτων υδάτων.
2. Σκαριφήματα ερμηνευτικά του περιεχομένου της εκθέσεως.
3. Χάρτης της ευρυτέρας περιοχής με ενδείξεις ενδιαφερούσας την
μελέτην. Εις τον χάρτην τούτον δέον όπως, συν τοις άλλοις, γίνη
επισήμανσις περιοχών χρηζουσών ιδιαιτέρας προστασίας, ως π.χ. περιοχαί
κολυμβήσεως, τουριστικαί περιοχαί κολυμβήσεως, τουριστικαί περιοχαί,
κατωκημέναι περιοχαί κλπ.
4. Οριζοντιογραφία υπό κλίμακα 1:5.000 ή άλλην κατάλληλον της
περιοχής της περιβαλλούσης τον χώρον των εγκαταστάσεων, ένθα σημειούται
ο αποδέκτης, αι θέσεις εκβολής των ακαθάρτων υδάτων, αι θέσεις
αποθέσεως ιλύος, κλπ.
5. Οριζοντιογραφία υπό κλίμακα 1:500 ή άλλην κατάλληλον με τα ακριβή
όρια του διαθεσίμου χώρου και στοιχεία οριζοντιογραφικής και
υψομετρικής θέσεως εισόδου του αγωγού προσαγωγής και της θέσεως εξόδου
προς τον αποδέκτην μετά της απαιτουμένης πιέσεως.
6. Οριζοντιογραφία υπό κατάλληλον κλίμακα, της περιοχής εκβολής των
ακαθάρτων υδάτων εις τον αποδέκτην, επί επαρκούς εκτάσεως, μετά
βυθομετρικών καμπυλών.
7. Κατά μήκος τομή του υποβρυχίου αγωγού.
8. Τεύχος οικονομικών στοιχείων.
Εις το τεύχος τούτο δέον όπως περιλαμβάνωνται τα κάτωθι: (αναφερόμενα
τόσον εις την προκριθείσαν όσον και τας εξετασθείσας διαφόρους
εναλλακτικάς λύσεις).
α) Υπολογισμός των ενδεικτικών δαπανών κατασκευής και διαχωρισμός
αυτών εις έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικά.
Ωσαύτως διαχωρισμός της ενδεικτικής ταύτης δαπάνης εις δαπάνας
αναφερομένας εις επί μέρους έργα διαφόρου οικονομικής ζωής.
β) Εκτίμησις των απαιτουμένων δαπανών εις ξένον συνάλλαγμα.
γ) Εκτίμησις των συμπληρωματικών απαιτουμένων δαπανών π.χ. δι'
απαλλοτριώσεως και διαμόρφωσιν του περιβάλλοντος χώρου.
δ) Εκτίμησις των δαπανών ετησίας λειτουργίας και αποσβέσεως. Ωσαύτως
εις το τεύχος τούτο δέον όπως περιλαμβάνωνται τα κάτωθι αναφερόμενα εις
την προκριθείσαν λύσιν:
ε) Διαχωρισμός (κατά το εφικτόν) των δαπανών κατασκευής, λειτουργίας
και αποσβέσεως εις δαπάνας αντιστοιχούσας εις τα λύματα της πόλεως και
εις τα βιομηχανικά απόβλητα (εν συσχετισμώ με την ενδεχομένως
επιβαλλομένην προεπεξεργασίαν των αποβλήτων, υπό των βιομηχανιών).
ς) Οικονομικά συμπεράσματα και χρονικός προγραμματισμός της
κατασκευής.

 

Αρθρο 215.

Τεύχη Δημοπρατήσεως εγκαταστάσεων
επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων

1. Εις το στάδιον της προμελέτης εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων
υδάτων καταρτίζονται και τα τεύχη δημοπρατήσεως τούτων.
2. Εις τα τεύχη δημοπρατήσεως δέον όπως περιγράφωνται τα γενικά
χαρακτηριστικά και στοιχεία δια πρόκλησιν συναγωνισμού, αποκλειομένης
καθ' οιονδήποτε τρόπον της περιγραφής ειδικών χαρακτηριστικών ωρισμένου
τύπου, συστήματος ή προϊόντος εργοστασίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως
αποκλειστικότητος (πατέντα).
3. Τα τεύχη δημοπρατήσεως είναι:
α) Τεχνική Προδιαγραφή, εις ην περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
Σύντομος περιγραφή των υπό δημοπράτησιν εγκαταστάσεων.
Οριζοντιογραφία υπό κλίμακα 1:5.000 ή άλλην κατάλληλον της περιοχής
της περιβαλλούσης τον χώρον των εγκαταστάσεων, εφ' ης σημειούται ο
αποδέκτης, αι θέσεις εκβολής των ακαθάρτων υδάτων, αι θέσεις αποθέσεως
ιλύος κλπ.
Οριζοντιογραφία υπό κλίμακα 1:500 ή άλλην κατάλληλον με τα ακριβή
όρια του διαθεσίμου χώρου και στοιχεία οριζοντιογραφικής και
υψομετρικής θέσεως εισόδου του αγωγού προσαγωγής και της θέσεως εξόδου
προς αποδέκτην μετά της απαιτουμένης πιέσεως.
Προβλεπόμενος όγκος των ακαθάρτων υδάτων και περιγραφή των απαιτήσεων
δια τον καθαρισμόν των ακαθάρτων υδάτων (B.O.D., βαθμός καθαρισμού
κλπ.).
Τυχόν υποχρεωτικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων (π.χ. τρόπος
διαθέσεως ιλύος κλπ.).
Ετερα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων, τα οποία επηρεάζουν την
επιλογήν των προσφορών.
Στοιχεία τα οποία πρέπει να περιληφθούν εις την προσφοράν του
Αναδόχου κατασκευής (π.χ. δαπάναι κεχωρισμένως έργων πολιτικού
μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, δαπάναι εις
συνάλλαγμα, δαπάναι έργων διαθέσεως ιλύος, ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας
κλπ.).
β) Τιμολόγιον-προσφορά.
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ε) Διακήρυξις δημοπρασίας.

 

Αρθρο 216.

Προμελέτη δικτύων ομβρίων υδάτων

Εις την προμελέτην των έργων ομβρίων περιλαμβάνονται:
1. Τεύχος Τεχνικής Εκθέσεως.
Εις τούτο περιέχονται:
α) Εισαγωγή - Ιστορικόν - Ανάθεσις
β) Σύντομος περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος αποχετεύσεως ομβρίων.
γ) Περιγραφή των υφισταμένων έργων και αιτιολόγησις όσον αφορά εις
την επάρκειαν και δυνατότητα εντάξεως αυτών εις τα προτεινόμενα έργα ή
την εγκατάλειψιν αυτών.
δ) Περίληψις των τυχόν εκτελεσθεισών ειδικών μελετών (εδαφοτεχνικών
ερευνών, ερεύνης στάθμης υπογείων υδάτων κλπ.), επί σκοπώ δυνατότητος
ταχείας ενημερώσεως.
ε) Επαρκής τεχνικο-οικονομική διερεύνησις των διαφόρων δυνατών λύσεων
και επιλογή της προσφορωτέρας.
ς) Πλήρης περιγραφή της προτεινομένης λύσεως. Ειδικώτερον δέον να
δίδωνται:
Περιγραφή της υφισταμένης σήμερον καταστάσεως αποχετεύσεως ομβρίων,
διοικήσεως των έργων κλπ.
Σύντομος κατ' αρχήν εκτίμησις των πολεοδομικών και χωροταξικών
στοιχείων της κατωκημένης περιοχής (προβλεπόμεναι επεκτάσεις, οδικόν
δίκτυον και καταστάσεις αυτού κλπ.). Λαμβάνονται υπ' όψιν τυχόν
υπάρχουσαι σχετικαί μελέται.
Στοιχεία περί της σημερινής και της προβλεπομένης πυκνότητος
πληθυσμού.
Περιγραφή, βάσει στοιχείων διδομένων εις τους Μελετητάς, των
υπολοίπων δικτύων κοινής ωφελείας, εφ' όσον ταύτα είναι εγκατεστημένα
εις βάθη τοιαύτα, ώστε να προκύπτη πρόβλημα εκ της διασταυρώσεως με το
προβλεπόμενον δίκτυον ομβρίων, εάν τούτο είναι δυνατόν και απαραίτητον
δια τον σκοπόν της μελέτης.
Καθορισμός των ειδικών απορροών υπολογισμού των αγωγών του δικτύου
ομβρίων κατά ζώνας.
Στοιχεία περί της στάθμης των υπογείων υδάτων.
Περιγραφή και αιτιολόγησις των προτεινομένων έργων, διατομών αγωγών,
τύπων φρεατίων και υλικού κατασκευής.
Στοιχεία περί των απαιτουμένων συμπληρωματικών (τοπογραφικών,
εδαφοτεχνικών κλπ.) εργασιών και προεκτίμησις της δαπάνης αυτών.
Πρόγραμμα έργων, ήτοι προτεραιότης κατασκευής και χρηματοδοτήσεως
τούτων μετ' αναφοράς εις κατασκευαστικάς περιόδους, συνοδευόμενον υπό
σχετικού διαγράμματος.
Προτάσεις δια τα οριστικώς μελετώμενα έργα μετά προϋπολογισμού της
δαπάνης κατασκευής αυτών.
2. Τεύχος Υδρολογικής Μελέτης.
Το τεύχος τούτο περιλαμβάνει:
α) Ανάλυσιν συχνότητος των υπαρχουσών βροχομετρικών παρατηρήσεων,
ώστε τελικώς να προκύψουν αι βάσει των υπαρχόντων στοιχείων σχέσεις
εντάσεως - διαρκείας δια τας διαφόρους συχνότητας βροχών.
β) Σύγκρισιν των ανωτέρω σχέσεων με τας τοιαύτας τας
χρησιμοποιουμένας εις τας μελέτας αποχετεύσεως της περιοχής Πρωτευούσης
και άλλων πόλεων, τελουσών υπό παραπλησίας υδρολογικάς συνθήκας.
γ) Ητιολογημένην εκλογήν της συχνότητος βροχών.
δ) Καθορισμόν επί χάρτου καταλλήλου κλίμακος των λεκανών απορροής ως
επίσης και των κυριοτέρων μισγαγγειών των εκτός πόλεως τμημάτων των
λεκανών απορροής.
ε) Επαρκή αιτιολόγησιν των εφαρμοζομένων συντελεστών απορροής.
Καθορισμόν των ειδικών απορροών κατά ζώνας (βάσει των επιλεγεισών
σχέσεων εντάσεως-διαρκείας-συχνότητος βροχής και των συντελεστών
απορροής).
ζ) Εκτίμησιν του χρόνου συρροής των υδάτων.
η) Καθορισμόν των παροχών των κυρίων συλλεκτήρων.
3. Σχέδια Προμελέτης.
α) Γενική οριζοντιογραφία μεθ' υψομετρικών καμπυλών υπό κλίμακα
1:5.000 ή άλλην κατάλληλον κεχωρισμένως δια τα ακάθαρτα και
κεχωρισμένως δια τα όμβρια, εις την οποίαν σημειούνται:
Τα προτεινόμενα κύρια έργα.
Τα υφιστάμενα και τα εκ τούτων διατηρητέα, και εμφαίνονται.
Τα διευθυτούμενα ρεύματα και οι βασικοί συλλεκτήρες του δικτύου
ομβρίων μετ' ενδείξεων των βασικών στοιχείων αυτών, ήτοι φοράς ύδατος,
διατομής κλπ.
β) Εις ην περίπτωσιν εμελετήθησαν εναλλακτικαί λύσεις εν τη αυτή
οριζοντιογραφία ή και εις ετέρας δίδονται αι λοιπαί εναλλακτικαί
λύσεις.
γ) Τυπικά σχέδια φρεατίων και τεχνικών έργων πάσης φύσεως του δικτύου
ομβρίων (φρεάτια ομβρίων, φρεάτια συμβολής και στόμια υδροσυλλογής υπό
καταλλήλους κλίμακος 1:50 ή 1:20 ή 1:10).
δ) Τυπικαί διατομαί των διαφόρων τμημάτων των διευθετουμένων ρευμάτων
και των βασικών συλλεκτήρων και αγωγών του δικτύου ομβρίων, υπό
καταλλήλους κλίμακας (1:50 ή 1:20 ή 1:10).
ε) Χαρακτηριστικαί διατομαί οδών, εις ας εμφαίνονται αι θέσεις των
αγωγών ομβρίων εν σχέσει με τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφελείας, εάν
τούτο είναι δυνατόν και χαρακτηριστικόν δια τον σκοπόν της μελέτης.
ς) Κατά μήκος τομαί υπό κλίμακα 1:5.000 δια τα μήκη και 1:100 ή 1:200
δια τα ύψη των διευθετουμένων ρευμάτων και των μελετηθεισών
εναλλακτικών λύσεων.
ζ) Κατά μήκος τομαί των βασικών συλλεκτήρων ομβρίων ως ανωτέρω.
4. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των διευθετουμένων ρευμάτων και των βασικών
συλλεκτήρων ομβρίων και των σοβαρών τεχνικών έργων.
5. Τεύχος καθορισμού κυρίων διαστάσεων σημαντικών έργων.
Προκαταρκτικός καθορισμός των κυρίων διαστάσεων των σημαντικών έργων,
ήτοι αντλιοστασίων και ειδικών διατομών αγωγών.
6. Τεύχος Προμετρήσεων.
Δίδονται γενικαί προμετρήσεις των προτεινομένων έργων στηριζόμεναι
εις τα σχέδια της Προμελέτης. Προμετρούνται δι' εκάστην προτεινομένην
λύσιν και κεχωρισμένως τα κάτωθι:
τα διευθετούμενα ρεύματα και περιφ. τάφροι.
οι βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων.
το λοιπόν δίκτυον ομβρίων.
7. Τεύχος Προϋπολογισμού δαπάνης.
Εις τούτο περιλαμβάνονται προϋπολογισμοί της απαιτουμένης δαπάνης
κατασκευής των προτεινομένων έργων συνολικώς και κατά κατηγορίας, ως
περιγράφεται ανωτέρω εις τας προμετρήσεις. Οι προϋπολογισμοί ούτοι
προκύπτουν επί τη βάσει των ποσοτήτων του τεύχους των προμετρήσεων και
τιμών μονάδος λαμβανομένων εκ της εκτελέσεως παρομοίας φύσεως προσφάτων
έργων.
8. Τεύχος Υπολογισμού Ετησίων Δαπανών.
Προεκτιμώνται αι ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας (δι' ενέργειαν,
προσωπικόν, διοίκησιν, συντήρησιν κλπ.) και αποσβέσεως.
9. Τεύχος απαιτουμένων συμπληρωματικών Εργασιών.
Καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως συμπληρωματικών
στοιχείων απαιτουμένων δια την εκπόνησιν της Οριστικής Μελέτης, ως π.χ.
τοπογραφικαί εργασίαι, εδαφοτεχνικαί εργασίαι κλπ. μετά των αντιστοίχων
προϋπολογισμών αυτών.
10. Δυνατότης συμπτύξεως ανωτέρω Τευχών.
Επιτρέπεται η σύμπτυξις των τεχνικών τευχών εις ενιαίον τεύχος και
των οικονομικών εις έτερον ενιαίον τοιούτον.

 

Αρθρο 217.

Οριστική μελέτη δικτύων ακαθάρτων υδάτων

Εις την οριστικήν μελέτην των έργων ακαθάρτων υδάτων δέον όπως
περιλαμβάνωνται τα κατωτέρω οριζόμενα:
1. Τεύχος Τεχνικής Εκθέσεως.
Η τεχνική έκθεσις δέον να περιλαμβάνη και άπαντα τα χρήσιμα δια την
οριστικήν μελέτην στοιχεία της προμελέτης και ειδικώτερον:
α) Εισαγωγή - Ιστορικόν - Ανάθεσις - Προϋπάρχουσαι μελέται.
β) Σύντομος περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος αποχετεύσεως.
γ) Πολεοδομικά - Χωροταξικά - Πληθυσμιακά δεδομένα.
δ) Προβλεπόμεναι επεκτάσεις.
ε) Σύστημα αποχετεύσεως.
ς) Δίκτυα ακαθάρτων.
ζ) Βασικά δεδομένα υδραυλικών υπολογισμών (παραδοχαί υπολογισμών,
μέθοδοι και τύποι υδραυλικών υπολογισμών).
η) Βασικά δεδομένα στατικών υπολογισμών (ισχύοντες κανονισμοί -
παραδοχαί σταθερών εδάφους υπεισερχομένων εις τους στατικούς
υπολογισμούς - παραδοχαί σταθερών αντισεισμικών υπολογισμών - μέθοδοι
αντισεισμικών υπολογισμών - ανεκταί τάσεις - χρησιμοποιηθείσαι μέθοδοι
και μέσα υπολογισμού κλπ.).
θ) Περιγραφή των προτεινομένων έργων μετά παρεμβολής σχεδίου γενικής
διατάξεως υπό κατάλληλον κλίμακα, ήτοι:
Σύντομος περιγραφή των βασικών συλλεκτήρων
Περιγραφή των προτεινομένων προς διατήρησιν έργων - αιτιολόγησις της
προτάσεως.
Περιγραφή των αντλιοστασίων, ήτοι αριθμός, θέσις εν οριζοντιογραφία,
ονομαστική παροχή, μανομετρικόν ύψος, ειδικοί στροφάριθμοι, επιλογή
τύπου αντλιών, αντιπληγματική προστασία, δομικόν μέρος, θεμελίωσις.
ι) Προγραμματισμός εκτελέσεως του έργου εις το οποίον αναφέρονται τα
απαιτούμενα χρονικά διαστήματα δια την εκτέλεσιν των έργων, η σειρά
εκτελέσεως τούτων και η αντιστοιχούσα δαπάνη. Ταύτα συνοδεύονται υπό
προστατικού διαγράμματος.
ια) Κατά προσέγγισιν υπολογισμός των ετησίων δαπανών λειτουργίας (δι'
ενέργειαν, προσωπικόν, διοίκησιν, συντήρησιν κλπ.) και αποσβέσεως ως
επίσης και κατά προσέγγισιν υπολογισμός των πιθανών εσόδων εκ της
εκμεταλλεύσεως των έργων.
2. Σχέδιον Γενικής Οριζοντιογραφίας.
Εις την γενικήν ταύτην οριζοντιογραφίαν υπό κλίμακα 1:5.000 ή άλλην
κατάλληλον, έχουσαν υψομετρικάς καμπύλας, εμφαίνονται μόνον τα εν
οριστική μελέτη μελετηθέντα βασικά έργα ακαθάρτων, ήτοι ο κεντρικός
συλλεκτήρ ακαθάρτων, ο τελικός αποδοχεύς των λυμάτων, η θέσις των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων, τα αντλιοστάσια, οι
καταθλιπτικοί αγωγοί και οι βασικοί συλλεκτήρες του δικτύου ακαθάρτων.
3. Σχέδια Οριζοντιογραφιών.
α) Οριζοντιογραφίαι υπό κλίμακα 1:2.000 ή 1:1.000 μεθ' υψομετρικών
καμπυλών αναλόγως των διατιθεμένων διαγραμμάτων (κεχωρισμένως δια τα
ακάθαρτα) εις τας οποίας εμφαίνονται άπαντες οι μελετηθέντες αγωγοί
ακαθάρτων, τα φρεάτια ηριθμημένα, τα στοιχεία των αγωγών (το μήκος
αγωγών από κέντρον εις κέντρον, η κλίσις, αι διατομαί των αγωγών, η
φορά των υδάτων) ως και αι λεκάναι απορροής από θέσεως εις θέσιν
υδραυλικού υπολογισμού. Εις εκάστην οριζοντιογραφίν καταχωρούνται δι'
ιδιαιτέρου συμβολισμού και οι υφιστάμενοι και εντασσόμενοι εις το
δίκτυον αγωγοί. Επίσης εις εκάστην οριζοντιογραφίαν αναγράφονται και τα
ονόματα των οδών δι' ων διέρχονται οι αγωγοί, υπάρχει δε απαραιτήτως
κλεις ευρετηριάσεως κατ' αντιστοιχίαν προς τον διαμερισμόν της όλης
περιοχής εν τη γενική οριζοντιογραφία.
β) Οριζοντιογραφία υπό κλίμακα 1:2.000 ή 1:1000, άνευ υψομετρικών
καμπυλών μόνον με τας ονομασίας των οδών και άνευ υδραυλικών στοιχείων
του δικτύου εις την οποίαν εμφαίνεται ενδεικτικώς (δια διαφορετικού
συμβολισμού και χρώματος κυανού δια τους αγωγούς ομβρίων) η θέσις των
αγωγών τόσον του δικτύου ομβρίων όσον και του δικτύου ακαθάρτων.
4. Σχέδια κατά μήκος Τομών.
α) Γενική κατά μήκος τομή του κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων υπό
κλίμακα 1:2.000 ή άλλην κατάλληλον δια τα μήκη και 1:100 ή 1:200 δια τα
ύψη εις την οποίαν σχεδιάζονται άπαντα τα στοιχεία εδάφους, τα μήκη από
φρεατίου εις φρεάτιον αι διαστάσεις ως και τα κυριώτερα υδραυλικά
στοιχεία υπολογισμών κλπ.
β) Κατά μήκος τομαί, υπό κλίμακα 1:1.000 ή 1:2.000 δια τα μήκη και
1:100 ή 1:200 δια τα ύψη απάντων των αγωγών ακαθάρτων εις ας
αναγράφονται άπαντα τα υδραυλικά στοιχεία υπολογισμού, αι διαστάσεις, η
κλίσις, τα υψόμετρα εδάφους και ενδεχομένως τα υψόμετρα της πιθανής
ερυθράς γραμμής, τα υψόμετρα πυθμένος και σκάμματος, η παροχή και η
ταχύτης εις περίπτωσιν μελλοντικής αιχμής ως επίσης η παροχή και η
ταχύτης εις περίπτωσιν ελαχίστης απορροής, τα φρεάτια, ο αύξων αριθμός
αυτών, αι οδοί, ως και παν έτερον χρήσιμον στοιχείον δια τον έλεγχον
των υδραυλικών υπολογισμών και δια τον κατασκευαστήν. Οι αγωγοί και τα
φρεάτια αριθμούνται κατά την υδραυλικήν σειράν εκ των κατάντη και κατά
την ιδίαν σειράν διατάσσονται και αι κατά μήκος τομαί.
Τα σχέδια των μηκοτομών περιλαμβάνουν εν προμετωπίδι επεξηγήσεις των
χρησιμοποιουμένων συμβολισμών και της σειράς καταχωρήσεως των αγωγών
δια την ευχερή ανεύρεσιν αυτών.
γ) Απασαι αι μηκοτομαί αγωγών συντάσσονται βάσει τοπογραφικών
στοιχείων επαρκούς ακριβείας.
5. Σχέδια Τεχνικών Εργων και Τυπικών Διατομών των Αγωγών των Δικτύων.
α) Γενικά και λεπτομερή σχέδια τεχνικών έργων, φρεατίων κλπ. με τας
απαιτουμένας όψεις, κατόψεις και τομάς υπό καταλλήλους κλίμακας (1:100
ή 1:50 και μεγαλυτέρας) μεθ' απασών των διαστάσεων αριθμητικώς
αναγεγραμμένων, σχέδια λεπτομερειών των στοιχείων κατασκευής αυτών υπό
καταλλήλους κλίμακας, σχέδια και διατάξεις ξυλοτύπων, αναπτύγματα και
πίνακες σιδηρού οπλισμού και γενικώς, παν σχέδιον απαραίτητον δια την
έντεχνον και απρόσκοπτον εκτέλεσιν του έργου. Επί των σχεδίων
αναγράφονται και αι συνοπτικαί προμετρήσεις των έργων.
β) Σχέδια αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων ως ανωτέρω μετά
σχεδιαγραμμάτων μηχανολογικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως φωτισμού
και κινήσεως, τηλεσημάνσεως, τηλεχειρισμού κλπ.
γ) Σκαριφήματα ερμηνευτικά της αιτιολογήσεως της επαρκείας παντός
υφισταμένου έργου, κρινομένου ως διατηρητέου και εντασσομένου εις τα
προβλεπόμενα νέα τοιαύτα.
6. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.
Εις τούτο περιλαμβάνονται πάντες οι αναγκαιούντες υδραυλικοί
υπολογισμοί δια των οποίων αποδεικνύεται η ορθότης των εκλεγεισών
μορφών και διαστάσεων έργων προς εξυπηρέτησιν του σκοπού δια τον οποίον
προορίζονται.
Μέθοδοι υδραυλικών υπολογισμών, σχετικοί τύποι και νομογραφήματα,
στοιχεία και σχετικαί παραδοχαί.
Μέθοδοι υπολογισμού παροχών, σχετικοί τύποι.
Υπολογισμοί παροχών και αποτελέσματα.
Υπολογισμοί των διαμέτρων ή των στοιχείων διατομών των αγωγών.
Αγωγοί και υλικόν κατασκευής.
Δέον όπως διαχωρισθούν:
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων.
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των βασικών συλλεκτήρων.
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του λοιπού δευτερεύοντος δικτύου.
7. Τεύχος Στατικών Υπολογισμών.
Στατικοί υπολογισμοί εκπονούνται δια τα αντλιοστάσια, τους αγωγούς
ειδικής μορφής, τα λοιπά σοβαρά έργα, ως και εις πάσαν ετέραν
περίπτωσιν καθ' ην απαιτείται στατική αιτιολόγησις των έργων. Επί
αγωγών διατομής μελετηθείσης και εγκριθείσης υπό του ΥΔΜΕ επιτρέπεται η
ένταξις εις την μελέτην των σχεδίων, άνευ των σχετικών υπολογισμών,
αλλά με αναγραφήν των παραδοχών υπολογισμού. Εις τους στατικούς
υπολογισμούς δέον να περιλαμβάνωνται σαφώς και να αιτιολογούνται πλήρως
η ανάλυσις των κατασκευών εις στατικούς φορείς, η παραδοχή στηρίξεως
των φορέων και αι γενόμεναι απλουστευτικαί παραδοχαί στηρίξεως και
λειτουργίας των φορέων. Εις περίπτωσιν εφαρμογής τύπων και μεθόδων ουχί
συνήθους χρήσεως δέον να παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία
(βιβλίον-σελίς).
Οι υπολογισμοί συντάσσονται κατ' εφαρμογήν των παραδεδειγμένων
θεωριών και κανόνων της στατικής και καλύπτουν πάντα τα κατασκευαστικά
στοιχεία των έργων δια τον δυσμενέστερον παραδεκτόν συνδυασμόν στατικών
και δυναμικών φορτίων (π.χ. πιέσεων ανέμων, θερμοκρασιακών μεταβολών,
υποχωρήσεων στηρίξεως, δευτερεουσών εντατικών καταστάσεων, συστολής εκ
πήξεως, ερπυσμού, σεισμών κλπ.), εν συνδυασμώ με τους ισχύοντας
Ελληνικούς Κανονισμούς. Εις ειδικάς περιπτώσεις, κατά τας οποίας είναι
πιθανή έτι δυσμενεστέρα καταπόνησις κατά την διάρκειαν κατασκευής των
έργων, μη ληφθείσα υπ' όψιν λόγω απαιτουμένης σοβαράς αυξήσεως των
διαστάσεων, δέον να εφιστάται η προσοχή του κατασκευαστού δια κεφαλαίων
γραμμάτων επί του κατασκευαστικού σχεδίου, ως π.χ. προκειμένου περί
τοιχώματος αντλιοστασίου υπολογισθέντος με την παραδοχήν στηρίξεως εις
την πλάκαν της οροφής: "η επίχωσις να γίνη μετά την εξασφάλισιν της
στηρίξεως". Η εφαρμοζομένη μέθοδος στατικού υπολογισμού κατασκευών δια
τας οποίας είναι απαραίτητος η επίτευξις στεγανότητος, δέον να είναι η
προσήκουσα προς τούτο. Εις το υπ' όψιν τεύχος δέον να περιλαμβάνωνται
και οι υπολογισμοί εδαφομηχανικής, βάσει στοιχείων λαμβανομένων εκ του
τυχόν σχετικού τεύχους ερευνών εδαφοτεχνικής. Περιλαμβάνονται επίσης οι
υπολογισμοί των απαιτουμένων αγκυρώσεων των σωλήνων και κατασκευών.
Ειδικώς δια τας σωληνώσεις αντλιοστασίου, τα σχετικά στοιχεία
λαμβάνονται εκ του τεύχους του ηλεκτρομηχανολογικού υπολογισμού.
8. Τεύχος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπολογισμών και Τεχνικών Προδιαγραφών
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
α) Ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί.
Δίδονται οι απαιτούμενοι ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί και
στοιχεία δια την πλήρη αιτιολόγησιν των προτεινομένων
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ως ειδικώτερον καθορίζεται
κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένου και παντός ετέρου υπολογισμού και
στοιχείου απαιτουμένου δια τον σκοπόν της μελέτης.
Ητοι:
Γενική διάταξις των έργων και αρχαί λειτουργίας του συστήματος αυτών.
Διάταξις ασφαλείας.
Ονομαστική παροχή λειτουργίας των αντλιοστασίων.
Καθορισμός αριθμού αντλιών και ονομαστικών παροχών.
Γεωμετρικόν και μανομετρικόν ύψος αντλιών.
Ειδικοί στροφάριθμοι και τύποι αντλιών.
Βαθμός αποδόσεως και ισχύος αντλιών.
Κινητήρες (τύπος, μετάδοσις κινήσεως, ισχύς κλπ.).
Υποσταθμοί παροχής ηλεκτρικής ενεργείας μετά διερευνήσεως του
απαιτουμένου αριθμού μετασχηματιστών.
Διατάξεις προστασίας.
Τρόπος λειτουργίας αντλιοστασίων, τυχόν τηλεκίνησις και τηλεσήμανσις.
Αντιπληγματικός έλεγχος αντλιοστασίων.
Λοιπός εξοπλισμός αντλιοστασίων.
β)Τεχνικαί Προδιαγραφαί.
Αι τεχνικαί προδιαγραφαί αφορούν την προμήθειαν και εγκατάστασιν του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων ως και των σωληνώσεων
αυτών.
Κατά τας προδιαγραφάς προμηθείας δέον όπως περιγράφωνται τα γενικά
χαρακτηριστικά και στοιχεία δια πρόκλησιν συναγωνισμού αποφευγομένης
απολύτως της αντιγραφής των ειδικών χαρακτηριστικών ωρισμένου τύπου ή
Εργοστασίου, πλην της περιπτώσεως αποκλειστικότητος (πατέντα).
Ειδικώτερον δίδονται τα κάτωθι στοιχεία ως και παν έτερον στοιχείον
απαιτούμενον δια τον ανωτέρω σκοπόν.
Εφαρμοστέαι προδιαγραφαί δια την κατασκευήν, εγκατάστασιν, δοκιμάς
και ελέγχους του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των σωληνώσεων των
ως άνω έργων.
Στοιχεία υποβαλλόμενα υπό του Αναδόχου κατασκευής των προτεινομένων
έργων, ως π.χ. δια τας αντλίας, τους ηλεκτροκινητήρας, τα όργανα υψηλής
τάσεως, τους πίνακας χαμηλής τάσεως, την γερανογέφυραν κλπ.
Τρόποι επιμετρήσεως και πληρωμής.
Προβλεπόμενα προς προμήθειαν υλικά, γενικαί απαιτήσεις και ειδικαί
απαιτήσεις.
Αναγραφή του όρου ότι δια τα μηχανήματα και τμήματα εν γένει των
εγκαταστάσεων κατασκευασμένα εν Ελλάδι, θα γίνεται δοκιμή εν τω
εργοστασίω κατασκευής.
Περιγραφή των όρων τους οποίους δέον να πληροί η τυχόν απαιτουμένη
εναποθήκευσις μετά την προσκόμισιν εις την περιοχήν των έργων και προ
της τοποθετήσεως.
Προδιαγραφαί των μετά την εγκατάστασιν εκτελεστέων δοκιμών.
Περιγραφή του τρόπου επιμετρήσεως και πληρωμής. Κατά κανόνα δι'
έκαστον αυτοτελές τεμάχιον της εγκαταστάσεως δέον να ορίζωνται δύο
τιμαί, εξ ων η μία δια την προμήθειαν και την προσκόμισιν εντός της
περιοχής των έργων και η ετέρα δια την τοποθέτησιν.
Το τεύχος τούτο ως και τα σχετικά σχέδια και κεφάλαια της αναλύσεως
τιμών, του τιμολογίου, της προμετρήσεως και του προϋπολογισμού
συντάσσονται και υπογράφονται παρά διπλωματούχου Μηχανολόγου -
Ηλεκτρολόγου.
9. Τεύχος Προμετρήσεων.
Αι προμετρήσεις δέον να είναι σύμφωνοι με τον εις τας Τεχνικάς
Προδιαγραφάς των έργων καθοριζόμενον τρόπον επιμετρήσεως. Αι
προμετρήσεις των χωματουργικών διαμήκων έργων, δέον να γίνωνται βάσει
των στοιχείων των αντιστοίχων μηκοτομών. Δι' όσα τεχνικά έργα
συντάσσεται ίδιον σχέδιον, δέον βάσει τούτου να συντάσσεται η
προμέτρησις. Δια τους τύπους των Τεχνικών Εργων, η προμέτρησις
συντάσσεται βάσει των μέσων τιμών των μεταβλητών διαστάσεων. Εις τα
αποτελέσματα των προμετρήσεων δεν περιέχεται ουδεμία ποσότης λόγω
απροβλέπτων και η στρογγύλευσις περιορίζεται εις ποσοστόν 1%. Εις το εν
λόγω τεύχος των προμετρήσεων περιλαμβάνονται και αι βοηθητικαί
προμετρήσεις αι απαιτούμεναι δια την σύνταξιν κονδυλίων της Αναλύσεως
Τιμών.
Εις το τεύχος των προμετρήσεων περιλαμβάνονται:
Αναλυτικαί προμετρήσεις των αντλιοστασίων κεχωρισμένως κατά
αντλιοστάσιον (προμετρουμένων κεχωρισμένως των έργων πολιτικού
μηχανικού και των ηλεκτρομηχανολογικών έργων).
Αναλυτικαί προμετρήσεις των λοιπών έργων.
Συνοπτικαί προμετρήσεις των κάτωθι έργων.
Ητοι:
Του κεντρικού συλλεκτήρος ακαθάρτων.
Του υποβρυχίου αγωγού.
Των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων και
Του υπολοίπου δικτύου.
10. Τεύχος Αναλύσεως Τιμών.
Κατά την σύνταξιν τούτου δέον να λαμβάνωνται υπ' όψιν αι επί μέρους
εργασίαι εκάστου κονδυλίου, ως περιγράφονται εις την αντίστοιχον
προδιαγραφήν.
Αι αποδόσεις εκτελέσεως εργασιών δέον να λαμβάνωνται κατ' αρχήν εξ
εγκεκριμένων αναλύσεων, ελλείψει δε τοιούτων εξ εγκεκριμένων
παλαιότερον μελετών παρομοίων έργων.
Εις το τεύχος τούτο περιλαμβάνονται:
Πίναξ περιεχομένων εις τον οποίον καταχωρούνται κεχωρισμένως άπαντα
τα βοηθητικά και τα κονδύλια εφαρμογής μετ' αναγραφής της
αντιστοιχούσης τεχνικής προδιαγραφής και της τιμής.
Διατάξεις και στοιχεία λαμβανόμενα υπ' όψιν κατά την σύνταξιν της
αναλύσεως.
Τιμαί ημερομισθίων. Αι τιμαί αύται λαμβάνονται εκ του πρακτικού του
τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων του νομού της
περιοχής των έργων και δια το τρέχον ή το προηγούμενον εξάμηνον της
συμβατικής ημερομηνίας υποβολής της μελέτης. Αι τιμαί ημερομισθίων, αι
λαμβανόμεναι εκ του ανωτέρω πρακτικού προσαυξάνονται κατά το εκάστοτε
ισχύον ποσοστόν, δια την αντιμετώπισιν δαπανών εργοδοτικής εισφοράς
υπέρ Ι.Κ.Α. δια το υπαγόμενον εις την ασφάλισιν του Ιδρύματος
προσωπικόν, δι' ασφάλιστρα λοιπού προσωπικού, δωρόσημον, επίδομα
αδείας, ημερομίσθια κανονικής αδείας, ημερομίσθια εξαιρεσίμων ημερών,
εισφοράν εργατικής εστίας, ημερομίσθια απουσίας λόγω ασθενείας,
αποζημίωσιν λόγω απολύσεως, χαρτοσήμανσιν αποδείξεων, εισφοράς υπέρ
Επικουρικού Ταμείου κλπ. Το ποσοστόν τούτο αναγόμενον τελικώς εις
συντελεστήν Ε% καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργείου Δημ. Εργων.
Τιμαί υλικών επί τόπου των έργων. Αι τιμαί αυταί λαμβάνονται εκ του
προαναφερθέντος κατά περίπτωσιν πρακτικού. Τιμαί προσαυξηθείσαι λόγω μη
προβλέψεως τυχόν δαπάνης μεταφοράς δια του πρακτικού, συνοδεύονται δια
διακριτικού συμβόλου.
Τιμαί ημερομισθίων και υλικών, μη συμπεριλαμβανόμεναι εις το ως άνω
πρακτικόν, προτείνονται προ της υποβολής της μελέτης υπό του μελετητού
εις τον Εργοδότην, συνυποβαλλομένων και σχετικών στοιχείων προς
έγκρισιν.
Μισθώματα μηχανημάτων.
Ημερήσιαι δαπάναι μηχανημάτων.
Τύπος υπολογισμού δαπάνης εργοταξιακών μεταφορών, ο οποίος δέον να
είναι ο εκάστοτε οριζόμενος υπό του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής). Δια τας
εμπορευματικάς μεταφοράς εφαρμόζεται ο οικείος προς το είδος μεταφοράς
τρόπος κοστολογήσεως.
Βοηθητικαί τιμαί.
Τιμαί εφαρμογής.
Προκειμένου περί χωματουργικών εργασιών, εάν λόγω των τοπικών
συνθηκών παρίσταται ανάγκη εκτελέσεως τούτων και δια χειρών, δέον να
καταρτισθούν τα αντίστοιχα άρθρα δια δύο διακεκριμμένας περιπτώσεις
εκτελέσεως των έργων ήτοι:
Δια την περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως μηχανημάτων και
Δια την περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως εργατικών χειρών.
Δια τους αργιλοπυριτικούς σωλήνας και πλακίδια προβλέπεται ως χωριστά
κονδύλια η προμήθεια αυτών.
11. Τεύχος Τιμολογίου.
Δι' έκαστον κονδύλιον δέον να αναγράφεται η ονομασία του κονδυλίου
και να γίνεται παραπομπή εις την αντίστοιχον προδιαγραφήν, ήτις δέον να
περιγράφη λεπτομερέστερον τον τρόπον εκτελέσεως, τους όρους και τον
τρόπον επιμετρήσεως. Εις το τιμολόγιον δεν γίνεται περιγραφή των επί
μέρους εργασιών ή όρων εργασίας κλπ. Εξαίρεσις γίνεται μόνον όπου
επιβάλλεται διάκρισις μεταξύ διαφόρων περιπτώσεων, περιλαμβανομένων εις
την αυτήν Τεχνικήν Προδιαγραφήν. Περιλαμβάνεται πίναξ περιεχομένων εις
τον οποίον καταχωρούνται κεχωρισμένως κατά κατηγορίας έργων (πολιτικού
μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.) άπαντα τα κονδύλια
εφαρμογής μετ' αναγραφής των αντιστοίχων Τεχνικών Προδιαγραφών. Συν
τοις άλλοις δέον να τίθεται όρος, ότι δια την κατασκευήν των έργων ως
ισχύουσαι τιμαί ημερομισθίων και υλικών θεωρούνται αι του πρακτικού του
συμβουλίου της παρ. 10 του παρόντος, του εξαμήνου δημοπρατήσεως του
έργου και συνεπώς αι αναγραφόμεναι εις το τεύχος βασικαί τιμαί είναι
απλώς ενδεικτικαί δια την εξαγωγήν του προϋπολογισμού.
Εις το τεύχος τιμολογίου περιλαμβάνονται:
Πίναξ βασικών τιμών ημερομισθίων.
Πίναξ βασικών τιμών υλικών επί τόπου των έργων (εκτός εάν άλλως σαφώς
αναφέρεται).
Τύποι εργοταξιακών μεταφορών και αι μέσαι αποστάσεις μεταφοράς των
υλικών.
Μισθώματα μηχανημάτων (ημερήσια).
Κονδύλια εφαρμογής.
Εις τας τιμάς αναλύσεως όσον και του Τιμολογίου, ουδέν ποσοστόν δια
γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου περιλαμβάνεται.
Τήρησις των προβλέψεων της παρ. 1, 16 του άρθρ. 2 της παρούσης ΓΤΠ
"Χρησιμοποίησις Ελληνικών Προϊόντων".
12. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Εργων Πολιτικού Μηχανικού.
Δια τας εργασίας και τα υλικά δέον να περιγράφωνται σαφώς οι όροι
τους οποίους δέον να πληρούν ως και αι δοκιμαί και ο τρόπος
επιμετρήσεως αυτών.
13. Τεύχος Αναλυτικών και Συνοπτικών Προϋπολογισμών.
Οι προϋπολογισμοί προκύπτουν εκ των ως εν παρ. 9 του παρόντος
στρογγυλευομένων προμετρήσεων. Το περιεχόμενον του τεύχους του
προϋπολογισμού δαπάνης διαρθρούται ως ακολούθως:
Αναλυτικός προϋπολογισμός έργων κατά την αυτήν σειράν και τάξιν, ως
ζητούνται αι αναλυτικαί προμετρήσεις.
Πίναξ παραγγελίας αργιλοπυριτικών σωλήνων και πινακιδίων κατά τμήματα
του έργου και συνοπτικώς.
Συνοπτικοί προϋπολογισμοί ως αι αντίστοιχοι συνοπτικαί προμετρήσεις.
Συγκεφαλαιωτικός προϋπολογισμός των μελετηθέντων έργων εις τον οποίον
δέον όπως δίδωνται κεχωρισμένως και αι προεκτιμώμεναι (ενδεικτικαί)
λοιπαί δαπάναι, ως π.χ. δια απαλλοτριώσεως γης, αποζημιώσεις
εγκαταστάσεων, δουλείας διαβάσεως κλπ.
Τήρησις των προβλέψεων της παρ. 16 του άρθρ. 209 της παρούσης ΓΤΠ
"Χρησιμοποίησις Ελληνικών Προϊόντων".
14. Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Τούτο δέον να περιλαμβάνη:
Γενικήν και Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων εκτελέσεως των έργων
Πολιτικού Μηχανικού.
Γενικήν και Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων εκτελέσεως των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Αρθρο 218.

Οριστική μελέτη δικτύων ομβρίων υδάτων

Εις την οριστικήν μελέτην των έργων ομβρίων υδάτων δέον να
περιλαμβάνωνται τα κατωτέρω οριζόμενα:
1. Τεύχος Τεχνικής Εκθέσεως.
Η τεχνική έκθεσις δέον να περιλαμβάνη και άπαντα τα χρήσιμα διά την
οριστικήν μελέτην στοιχεία της προμελέτης και ειδικότερον:
α) Εισαγωγή - Ιστορικόν - Ανάθεσις - Προϋπάρχουσαι μελέται.
β) Σύντομος περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος αποχετεύσεως.
γ) Πολεοδομικά - Χωροταξικά - Πληθυσμιακά δεδομένα.
δ) Προβλεπόμεναι επεκτάσεις.
ε) Σύστημα αποχετεύσεως.
ς) Δίκτυα ομβρίων.
ζ) Βασικά υδρολογικά δεδομένα (όμβριος καμπύλη, συχνότητες βροχής,
συντελεσταί απορροής κλπ.).
η) Βασικά δεδομένα υδραυλικών υπολογισμών (παραδοχαί υπολογισμών,
μέθοδοι και τύποι υδραυλικών υπολογισμών).
θ) Βασικά δεδομένα στατικών υπολογισμών (ισχύοντες κανονισμοί -
παραδοχαί σταθερών εδάφους υπεισερχομένων εις τους στατικούς
υπολογισμούς - παραδοχαί σταθερών αντισεισμικών υπολογισμών - μέθοδοι
αντισεισμικών υπολογισμών, ανεκταί τάσεις, χρησιμοποιηθείσαι μέθοδοι
και μέσα υπολογισμού κλπ.).
ι) Περιγραφή των προτεινομένων έργων, ήτοι:
-Περιγραφή της χαράξεως των διευθετουμένων ρευμάτων και βασικών
συλλεκτήρων ομβρίων και της λειτουργίας αυτών.
-Περιγραφή των προτεινομένων προς διατήρησιν έργων-δικαιολόγησις της
προτάσεως.
ια) Προγραμματισμός εκτελέσεως του έργου εις τον οποίον αναφέρονται
τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα διά την εκτέλεσιν των έργων, η σειρά
εκτελέσεως τούτων και η αντιστοιχούσα δαπάνη.
Ταύτα συνοδεύονται υπό παραστατικού διαγράμματος.
ιβ) Κατά προσέγγισιν υπολογισμός των ετησίων δαπανών λειτουργίας (διά
προσωπικόν, διοίησιν, συντήρησιν κλπ.) και αποσβέσεως.
2. Σχέδιον Γενικής Οριζοντιογραφίας.
Εις την γενικήν ταύτην οριζοντιογραφίαν υπό κλίμακα 1:5.000 ή άλλην
κατάλληλον εμφαίνονται μόνον τα εν οριστική μελέτη μελετηθέντα βασικά
έργα ομβρίων, ήτοι τα διευθετούμενα ρεύματα, ο κεντρικός συλλεκτήρ
ομβρίων υδάτων, τυχόν περιφ. τάφροι και οι βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων.
3. Σχέδια Οριζοντιογραφιών.
α) Οριζοντιογραφίαι υπό κλίμακα 1:2.000 ή 1:1.000 μεθ' υψομετρικών
καμπυλών, αναλόγως των διατιθεμένων διαγραμμάτων (κεχωρισμένως διά τα
όμβρια) εις τας οποίας εμφαίνονται άπαντα τα διευθετούμενα ρεύματα και
άπαντες οι μελετηθέντες αγωγοί ομβρίων, τα φρεάτια ηριθμημένα, τα
στόμια υδροσυλλογής, τα στοιχεία των αγωγών (το μήκος αγωγών από
κέντρου εις κέντρον, η κλίσις, αι διατομαί των αγωγών, η φορά των
υδάτων ως και αι λεκάναι απορροής από θέσεως εις θέσιν υδραυλικού
υπολογισμού). Εις εκάστην οριζοντιογραφίαν καταχωρούνται δι' ιδιαιτέρου
συμβολισμού και οι υφιστάμενοι και εντασσόμενοι εις το δίκτυον αγωγοί.
Επίσης εις εκάστην οριζοντιογραφίαν αναγράφονται και τα ονόματα των
οδών, δι' ων διέρχονται οι αγωγοί, υπάρχει δε απαραιτήτως κλεις
ευρετηριάσεως κατ' αντιστοιχίαν προς τον διαμερισμόν της όλης περιοχής
εν τη γενική οριζοντιογραφία.
β) Οριζοντιογραφία υπό κλίμακα 1:2.000 ή 1:1.000, άνευ υψομετρικών
καμπυλών, μόνον με τας ονομασίας των οδών και άνευ υδραυλικών στοιχείων
του δικτύου, εις την οποίαν εμφαίνεται ενδεικτικούς (διά διαφορετικού
συμβολισμού και χρώματος κυανού διά τους αγωγούς ομβρίων) η θέσις των
αγωγών τόσον του δικτύου ομβρίων όσον και του δικτύου ακαθάρτων.
4. Σχέδια Κατά Μήκος Τομών.
α) Κατά μήκος τομαί υπό κλίμακα 1:1.000 ή 1:2.000 διά τα μήκη και
1:100 ή 1:200 διά τα ύψη των διευθετουμένων ρευμάτων και περιφ. τάφρων
και των αγωγών ομβρίων εις ας αναγράφονται άπαντα τα υδραυλικά στοιχεία
υπολογισμού, αι διαστάσεις, η κλίσις, τα υψόμετρα εδάφους και
ενδεχομένως τα υψόμετρα της πιθανής ερυθράς γραμμής, τα υψόμετρα
πυθμένος και σκάμματος, η παροχή και η ταχύτης, τα φρεάτια, ο αύξων
αριθμός αυτών, αι οδοί ως και παν έτερον χρήσιμον στοιχείον διά τον
έλεγχον των υδραυλικών υπολογισμών και διά τον κατασκευαστήν.
Οι αγωγοί και τα φρεάτια αριθμούνται κατά την υδραυλικήν σειράν εκ
των κατάντη, κατά την ιδίαν σειράν διατάσσονται και αι κατά μήκος τομαί
δι' ας ισχύουν περαιτέρω τα εν παρ. 4 του άρθρ. 217 οριζόμενα.
β) Απασαι αι μηκοτομαί αγωγών συντάσσονται βάσει τοπογραφικών
στοιχείων επαρκούς ακριβείας.
5. Σχέδια Τεχνικών Εργων και Τυπικών Διατομών των Αγωγών των Δικτύων.
α) Γενικά και λεπτομερή σχέδια τεχνικών έργων, φρεατίων κλπ. με τας
απαιτουμένας όψεις, κατόψεις και τομάς υπό καταλλήλους κλίμακας (1:100
ή 1:50 ή και μεγαλυτέρας) μεθ' απάντων των διαστάσεων αριθμητικώς
ανεγεγραμμένων, σχέδια λεπτομερειών των στοιχείων κατασκευής αυτών υπό
καταλλήλους κλίμακας, σχέδια και διάταξις ξυλοτύπων, αναπτύγματα και
πίνακες σιδηρού οπλισμού, και γενικώς παν σχέδιον απαραίτητον διά την
έντεχνον και απρόσκοπτον εκτέλεσιν του έργου. Επί των σχεδίων
αναγράφονται και αι συνοπτικαί προμετρήσεις των έργων.
β) Σκαριφήματα ερμηνευτικά της αιτιολογήσεως της επαρκείας παντός
υφισταμένου έργου κρινομένου ως διατηρητέου και εντασσομένου εις τα
προβλεπόμενα νέα τοιαύτα.
6. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.
Εις τούτο περιλαμβάνονται πάντες οι αναγκαιούντες υδραυλικοί
υπολογισμοί διά των οποίων αποδεικνύεται η ορθότης των εκλεγεισών
μορφών και διαστάσεων των έργων προς εξυπηρέτησιν του σκοπού διά τον
οποίον προορίζονται.
Μέθοδοι υδραυλικών υπολογισμών, σχετικοί τύποι και νομογραφήματα,
στοιχεία και σχετικαί παραδοχαί.
Μέθοδοι υπολογισμού παροχών, σχετικοί τύποι.
Υπολογισμοί παροχών, αποτελέσματα.
Υπολογισμοί των διαμέτρων ή των στοιχείων διατομών των αγωγών.
Αγωγοί και υλικόν κατασκευής.
Δέον όπως διαχωρισθούν:
-Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των διευθετουμένων ρευμάτων και περιφ.
τάφρων.
-Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των βασικών συλλεκτήρων.
-Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του λοιπού δευτερεύοντος δικτύου.
7. Τεύχος Στατικών Υπολογισμών.
Ισχύουν τα εν παρ. 7 του άρθρ. 217 οριζόμενα.
8. Τεύχος Προμετρήσεων.
Ισχύουν τα εν τη παρ. 9 του άρθρ. 217 οριζόμενα.
Ο διαχωρισμός των έργων γίνεται εις:
-Διευθετήσεις ρευμάτων και περιφ. τάφρους.
-Βασικούς συλλεκτήρας ομβρίων.
-Λοιπόν δίκτυον ομβρίων.
9. Τεύχος Αναλύσεως Τιμών.
Ισχύουν τα εν παρ. 10 του άρθρ. 217 οριζόμενα.
10. Τεύχος Τιμολογίου.
Ισχύουν τα εν παρ. 11 του άρθρ. 217 οριζόμενα.
11. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Εργων Πολιτικού Μηχανικού.
Ισχύουν τα εν παρ. 12 του άρθρ. 217 οριζόμενα.
12. Τεύχος Αναλυτικών και Συνοπτικών Προϋπολογισμών.
Οι προϋπολογισμοί προκύπτουν εκ των ως εν παρ. 9 του άρθρ. 217
στρογγυλευομένων προμετρήσεων. Δίδονται αναλυτικοί προϋπολογισμοί και
συνοπτικοί κατά τον εν παρ. 8 του παρόντος διαχωρισμόν και
συγκεφαλαιωτικός προϋπολογισμός των μελετηθέντων έργων εις τον οποίον
δέον όπως δίδωνται κεχωρισμένως και αι προεκτιμώμεναι (ενδεικτικαί)
λοιπαί δαπάναι, ως π.χ. διά απαλλοτριώσεις γης, αποζημιώσεις
εγκαταστάσεων, δουλείας διαβάσεως κλπ.
13. Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Εργων Πολιτικού
Μηχανικού.

Αρθρο 219.

Συνοπτική έκθεσις

Η Συνοπτική Εκθεσις είναι περίληψις του εκπονηθέντος σταδίου της
μελέτης και δέον όπως περιλαμβάνωνται εις αυτήν τα κάτωθι:
α) Σύντομος περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος.
β) Προκριθείσα λύσις αυτού.
γ) Χάρτης της ευρυτέρας περιοχής υπό κλίμακα 1:20.000 ή άλλην
κατάλληλον με ενδείξεις ενδιαφερούσας την μελέτην αποχετεύσεως των
ακαθάρτων υδάτων, ως ο αποδέκτης, ο κεντρικός συλλεκτήρ, οι βασικοί
συλλεκτήρες ακαθάρτων (μελετηθέντα και τυχόν υφιστάμενα και
ενσωματούμενα τμήματα με διάφορον συμβολισμόν) και αι εγκαταστάσεις
επεξεργασίας των λυμάτων.
δ) Χάρτης της ευρυτέρας περιοχής υπό κλίμακα 1:20.000 ή άλλην
κατάλληλον με ενδείξεις ενδιαφερούσας την μελέτην αποχετεύσεως των
ομβρίων υδάτων, ως ο αποδέκτης, τα διευθετούμενα ρεύματα, αι
περιφερειακαί τάφροι και οι βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων μετά των
λεκανών απορροής αυτών.
ε) Συνοπτικός προϋπολογισμός δαπάνης.
ς) Διάγραμμα προγραμματισμού της κατασκευής των έργων και αι σχετικαί
δαπάναι.
ζ) Πιθανά ετήσια έσοδα και ετήσιαι δαπάναι, λειτουργίας και
αποσβέσεως.
η) Προτάσεις διά τα μελετηθησόμενα έργα εις επόμενον στάδιον μετά
προϋπολογισμού της δαπάνης κατασκευής αυτών.
θ) Προτάσεις διά τας απαιτουμένας διά τον ανωτέρω σκοπόν εργασίας
συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων απαιτουμένων διά την εκπόνησιν
του επομένου σταδίου μελέτης μετά προεκτιμήσεως της σχετικής δαπάνης.


ΤΜΗΜΑ Ε'

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Προδιαγραφαί Οικοδομικών - Κτιριακών Μελετών

Αρθρο 220.

Αντικείμενον - Σκοπός

1. Διά της παρούσης ρυθμίζονται τα εκ της εκπονήσεως μελετών
οικοδομικών-κτιριακών έργων, ήτοι κτιρίων αυτοτελών, κτιριακών
συγκροτημάτων και κτιριακών έργων εντασσομένων εις γενικωτέρας μελέτας,
και έργων διαμορφώσεως χώρων κοινοχρήστων, μνημείων κλπ.
2. Η μελέτη δύναται να αποσκοπή εις εξ υπαρχής κατασκευήν, εις
επέκτασιν, εις συμπλήρωσιν, εις επισκευήν, ή εις αποκατάστασιν
κτιριακού έργου, ως και εις την αντιμετώπισιν ειδικών κτιριολογικών
απαιτήσεων.
3. Η κατά τα ως άνω εκπόνησις μελέτης αποβλέπει εις την εν τω χώρω
επίλυσιν προβλημάτων εξυπηρετήσεως ανθρωπίνων αναγκών και την εν αυτώ,
άψογον αισθητικώς, ένταξιν των προκυπτόντων μορφολογικών στοιχείων.

Αρθρο 221.

Περιεχόμενον της μελέτης

1. Η μελέτη περιλαμβάνει:
α) Την σύνταξιν του προγράμματος του έργου, εφ' όσον τούτο απαιτείται
λόγω της σοβαρότητος του αντικειμένου και δεν χορητείται υπό του
εργοδότου, ως και την παρακολούθησιν της εξελίξεως και εφαρμογής του εν
λόγω προγράμματος κατά την εκπόνησιν των διαφόρων σταδίων της μελέτης.
β) Την ανάλυσιν και τον έλεγχον του τυχόν υφισταμένου προγράμματος
του έργου.
γ) Την συγκέντρωσιν των πληροφοριών και στοιχείων των απαιτουμένων
διά την επιστημονικήν αντιμετώπισιν του θέματος προς εξασφάλισιν της
λειτουργικότητος και της οικονομίας του έργου.
δ) Την επίλυσιν των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών αιτημάτων
των τιθεμένων υπό του προγράμματος του έργου και την διατύπωσιν των
αναγκαίων διά την πλήρη και έντεχνον εκτέλεσιν αυτού τεχνικών
πληροφοριών υπό μορφήν σχεδίων, πινάκων τεχνικών προδιαγραφών κλπ.
ε) Την πρόβλεψιν της δαπάνης εκτελέσεως του έργου εν συνόλω και κατά
τας απαιτουμένας επί μέρους εργασίας.
ς) Την υπόδειξιν της διαδικασίας και του χρονικού προγραμματισμού
εκτελέσεως του έργου.
2. Η μελέτη οικοδομικού κτιριακού έργου περιλαμβάνει:
α) Την αρχιτεκτονική μελέτην.
β) Την μελέτην της φερούσης κατασκευής αυτού.
γ) Τας μελέτας των εγκαταστάσεων αυτού.
δ) Τας μελέτας των έργων υποδομής και διαμορφώσεως του οικοπέδου και
εν γένει του περιβάλλοντος χώρου εφ' ου ανεγείρεται το κτιριακόν έργον
(αρμοδιότητος αρχιτέκτονος Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κλπ. ειδικοτήτων Μηχανικών. Η εκπόνησις των εν
λόγω μελετών (έργων υποδομής και περιβάλλοντος χώρου) διέπεται από τας
Τεχνικάς Προδιαγραφάς των ως άνω υπό στοιχ. α, β και γ μελετών αναλόγως
προς την κατηγορίαν της μελέτης ήτοι: αρχιτεκτονικής, φερούσης
κατασκευής και εγκαταστάσεων. Εξαίρεσιν αποτελεί η μελέτη πρασίνου
(φυτεύσεως) καθ' όσον αφορά την αρμοδιότητα Γεωπόνου, Δασολόγου κλπ.,
δι' ην θέλουν εφαρμοσθή αι οικείαι Προδιαγραφαί και αμοιβαί του
αρμοδίου φορέως (Υπουργείον Γεωργίας).

 

Αρθρο 222.

Ισχύοντες Κανονισμοί και Προδιαγραφαί

1. Κατά την εκπόνησιν των οικοδομικών κτιριακών μελετών λαμβάνονται
υπ' όψιν και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί κανονισμοί ως π.χ.
α) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.)
β) Οι ισχύοντες κανονισμοί επί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων,
κινηματογράφων, σταθμών αυτοκινήτων κλπ.).
2. Επί θεμάτων μη ρυθμιζομένων υπό των ως άνω κανονισμών ή άλλων
ισχυόντων εκάστοτε Ελληνικών Κανονισμών, εφαρμόζονται κανονισμοί
διεθνώς παραδεδεγμένοι, τη εγκρίσει της αρμοδίας αρχής.

Αρθρο 223.

Στάδια μελετών

1. Η μελέτη κτιριακών έργων περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσαρα στάδια:
α) Προκαταρκτική μελέτη.
β) Προμελέτη.
γ) Οριστική μελέτη.
δ) Μελέτη εφαρμογής.
2. Η προκαταρκτική μελέτη περιλαμβάνει την σύλληψιν της ιδέας, την
σκοπιμότητα του έργου, την πρώτην διερεύνησιν της επιθυμητής εκτάσεως
και των συνθηκών πραγματοποιήσεως αυτού την προετοιμασίαν και την
σύνταξιν του προγράμματος του έργου.
α) Ο προγραμματισμός είναι δυνατόν να γίνη εις Α' φάσιν εις γενικάς
γραμμάς χωρίς να έχη επιλεγή οριστικώς ο τόπος όπου θα αναγερθή το
έργον, πλην της περιπτώσεως καθ' ην ούτος (ο τόπος) τυγχάνει αναγκαίος
διά την ορθήν επιλογήν του χώρου ανεγέρσεως.
β) Μετά την επιλογήν του τόπου, το πρόγραμμα του έργου καθίσταται
λεπτομερέστερον και συμπληρούται η προκαταρκτική μελέτη διά στοιχείων
τοπογραφικών, γενικών εδαφολογικών κλπ. απαραιτήτων διά την προώθησιν
της μελέτης εις τα επόμενα στάδια.
γ) Εις την φάσιν αυτήν της προκαταρκτικής μελέτης και προκειμένου
περί σημαντικών κτιριακού έργου, είναι δυνατόν να διεξαχθή
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός κατά τα ισχύοντα. Το αποτέλεσμα του τυχόν
διεξαχθησομένου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του έργου, αποτελεί
συμπληρωματικόν στοιχείον αυτού διά το στάδιον της προμελέτης.
δ) Το στάδιον της προκαταρκτικής μελέτης των οικοδομικών κτιριακών
μελετών εκπονείται κατά κανόνα υπό του εργοδότου δύναται όμως, εις
ειδικάς περιπτώσεις, να ανατίθεται είτε εις ένα των εν άρθρ. 221 παρ. 2
μελετητών των επί μέρους έργων είτε και εις έτερον εκτός τούτων. Εν τη
περιπτώσει ταύτη ο εργοδότης δύναται να αναθέση εις τον ως άνω
μελετητήν τον γενικόν συντονισμόν των εν άρθρ. 2 παρ. 2 επί μέρους
μελετών και την παρακολούθησιν αυτών από απόψεως εξελίξεων και
εφαρμογής του προγράμματος του έργου.
3. Τα επόμενα στάδια των οικοδομικών-κτιριακών μελετών ήτοι:
Προμελέτη, Οριστική μελέτη και Μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνεται εν
έκαστον εξ αυτών εις τας επί μέρους μελέτας ήτοι αρχιτεκτονικήν,
φερούσης κατασκευής, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής και διαμορφώσεως
του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου εφ' ου ανεγείρεται
το κτιριακόν έργον και συντάσσονται κατά τας οικείας προδιαγραφάς
τούτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Προδιαγραφαί Αρχιτεκτονικών Μελετών

Αρθρο 224.

Αντικείμενον - σκοπός

1. Υπό των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου ρυθμίζονται τα της
εκπονήσεως του αρχιτεκτονικού μέρους της μελέτης των οικοδομικών -
κτιριακών έργων, ήτοι της γενικής μελέτης των κτιριακών έργων ως
ενιαίων εν τω χώρω κατασκευών αλλά και τα της εκπονήσεως ειδικώτερων
μελετών ως αι μελέται διαρρυθμίσεως, διακοσμήσεως εσωτερικών και
διαμορφώσεως υπαιθρίων χώρων, μελέται ειδικών κτιριολογικών θεμάτων
κλπ.
2. Η κατά τα ως άνω εκπόνησις μελέτης αποβλέπει εις την εν τω χώρω
επίλυσιν προβλημάτων εξυπηρετήσεως και εκφράσεως ανθρωπίνων αναγκών.

Αρθρο 225.

Περιεχόμενον της μελέτης

1. Η μελέτη περιλαμβάνει:
α) Την ανάλυσιν και τον έλεγχον του προγράμματος του έργου.
β) Την συγκέντρωσιν των πληροφοριών και στοιχείων των απαιτουμένων
διά την επιστημονικήν αντιμετώπισιν του θέματος προς εξασφάλισιν της
λειτουργικότητος και της οικονομίας του έργου.
γ) Την επίλυσιν των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών
προβλημάτων των τιθεμένων υπό του προγράμματος του έργου και την
διατύπωσιν των αναγκαίων διά την πλήρη και έντεχνον εκτέλεσιν αυτού
τεχνικών πληροφοριών υπό μορφήν σχεδίων, πινάκων, τεχνικών προδιαγραφών
κλπ.
δ) Την πρόβλεψιν της δαπάνης εκτελέσεως του έργου εν συνόλω και κατά
τας απαιτουμένας επί μέρους εργασίας.
ε) Την υπόδειξιν της διαδικασίας και του χρονικού προγραμματισμού
εκτελέσεως του έργου.

Αρθρο 226.

Ισχύοντες Κανονισμοί και Προδιαγραφαί

1. Κατά την εκπόνησιν των αρχιτεκτονικών μελετών, λαμβάνονται υπ'
όψιν και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί κανονισμοί διά κτιριακά έργα
π.χ.
α) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.).
β) Οι ισχύοντες Κανονισμοί επί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων,
κινηματογράφων, σταθμών αυτοκινήτων κλπ.).
γ) Ο Ελληνικός Κανονισμός διά την μελέτην και εκτέλεσιν έργων εξ
ωπλισμένου σκυροδέματος.
δ) Ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεων δομικών έργων.
ε) Οι Κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων, ακαθάρτων κλπ. υδραυλικών
εγκαταστάσεων.
ζ) Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρων.
η) Οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
θ) Οι Κανονισμοί Κεντρικής θερμάνσεως.
ι) Οι Κανονισμοί διαφόρων μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.
2. Επί θεμάτων μη ρυθμιζομένων υπό των ως άνω Κανονισμών ή άλλων
ισχυόντων εκάστοτε Ελληνικών Κανονισμών, εφαρμόζονται κανονισμοί
διεθνώς παραδεδεγμένοι, τη εγκρίσει της αρμοδίας αρχής.

 

Αρθρο 227.

Στάδια μελέτης

1. Η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονείται κατά τα ακόλουθα τρία στάδια:
α) Προμελέτη
β) Οριστική μελέτη
γ) Μελέτη εφαρμογής
2. Τα καταρτιζόμενα κατά στάδιον σχέδια και τεύχη περιγράφονται
κατωτέρω.

Αρθρο 228.

Προϋποθέσεις εκπονήσεως μελέτης

1. Προς εκπόνησιν οιουδήποτε σταδίου της μελέτης ο εργοδότης
παραδίδει εις τον μελετητήν τα προηγούμενα εγκεκριμένα στάδια της
μελέτης.
2. Ειδικώτερον, προϋπόθεσιν προς έναρξιν εκπονήσεως της μελέτης και
δη του πρώτου σταδίου ταύτης, ήτοι της προμελέτης, αποτελεί η παράδοσις
εις τον μελετητήν υπό του εργοδότου του προγράμματος του έργου και των
απαιτουμένων τοπογραφικών, εδαφολογικών και λοιπών στοιχείων ή η
συμπλήρωσις τούτων υπό του μελετητού εις περίπτωσιν κατά την οποίαν
αύτη αποτελεί, εν μέρει ή εν όλω συμβατικήν υποχρέωσιν αυτού.
3. Επίσης προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της οριστικής μελέτης αποτελεί η
έγκρισις της προμελέτης υπό του εργοδότου ή και άλλων αρμοδίων αρχών
και προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της μελέτης εφαρμογής αποτελεί ομοίως η
έγκρισις της οριστικής μελέτης.
4. Τροποποιήσεις της μελέτης λόγω μεταβολών επιφερομένων υπό του
εργοδότου επί του αρχικού προγράμματος του έργου ή επί στοιχείων του
έργου εκπεφρασμένων εις εγκριθέν ήδη αρμοδίως στάδιον της μελέτης,
βαρύνουν αυτόν, του μελετητού δικαιουμένου αναλόγου αμοιβής διά την
επιβαλλομένην πρόσθετον εργασίαν τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως της
μελέτης ως και αναλόγου παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών εκπονήσεως
αυτής.

Αρθρο 229.

Προμελέτη

1. Το στάδιον τούτο της μελέτης καλύπτει την ετοιμασίαν και υποβολήν
εις τον εργοδότην των στοιχείων τα οποία θα επιτρέψουν εις αυτόν να
θεωρήση και να εγκρίνη τας βασικάς ιδέας και λύσεις διά την
λειτουργίαν, την μορφήν και την δαπάνην του έργου.
2. Αύτη περιλαμβάνει:
α) Εκθεσιν περιέχουσαν την ανάλυσιν του προγράμματος του έργου, των
τοπογραφικών, εδαφολογικών και κλιματολογικών δεδομένων, ως και των
δεσμεύσεων τας οποίας επιβάλλει η ανάπτυξις και το τυχόν εγκεκριμένον
σχέδιον του ευρυτέρου χώρου (υφιστάμεναι ή προβλεπόμεναι οδοί, όροι
δομήσεως, χαρακτήρ της περιοχής κλπ.).
β) Την εκπόνησιν προσχεδίων αρχιτεκτονικής λύσεως, ενδεχομένως μετά
τυχόν απαιτουμένων παραλλαγών, εις τα οποία διαλαμβάνονται άπασαι αι
κατόψεις και όψεις, ως και αι απαραίτητοι τομαί του έργου, η γενική
διάταξις αυτού εν τω χώρω μετά των προβλεπομένων προσπελάσεων, ως και
σχηματικόν προοπτικόν ή αξονομετρικόν σχέδιον εφ' όσον τούτο κρίνεται
σκόπιμον προκειμένου να καταστή απολύτως κατανοητή η προτεινομένη
λύσις.
γ) Την σύνταξιν γενικής τεχνικής περιγραφής του έργου και εκθέσεως
αιτιολογούσης την τοποθέτησιν αυτού εν τω χώρω και των προτεινομένων
αρχιτεκτονικών λύσεων γενικώς.
δ) Την σύνταξιν προσεγγιστικού προϋπολογισμού δαπάνης διά το σύνολον
του έργου, βασιζομένου επί της εκτάσεως ή του όγκου αυτού και τιμών
μονάδος αρμοδίως εγκεκριμένων ή άλλως προκυπτουσών εκ στατιστικών
στοιχείων κόστους παρομοίων έργων.
ε) Πρόπλασμα απλών όγκων υπό κατάλληλον κλίμακα εφ' όσον κρίνεται
απαραίτητον διά την μελέτην και δοθή ειδική εντολή υπό του εργοδότου.
3. Ως κλίμακες των σχεδίων της προμελέτης ορίζονται κατ' αρχήν διά
μεν τα τοπογραφικά σχέδια αι 1:1.000, 1:500 ή 1:200, διά δε τα λοιπά
σχέδια (αρχιτεκτονικά προσχέδια, σχηματικά σχέδια διατάξεως φέροντος
οργανισμού, διαγράμματα εγκαταστήσεων) αι 1:200 ή 1:100, του
ακριβεστέρου καθορισμού των ή της ενδεχομένης τροποποιήσεώς των
εξαρτωμένων εκ της εκτάσεως και της φύσεως του υπό μελέτην έργου.

Αρθρο 230.

Οριστική μελέτη

1. Το στάδιον τούτο της μελέτης καλύπτει την σύνταξιν και υποβολήν
εις τον εργοδότην των στοιχείων τα οποία θα επιτρέψουν εις αυτόν τον
σχηματισμόν πλήρους εικόνος της λειτουργίας, δομής και μορφής του έργου
ως και της προβλεπομένης δαπάνης εκτελέσεως τούτου.
2. Αύτη περιλαμβάνει:
α) Την εκπόνησιν κτιριακών σχεδίων διά την πλήρη έκφρασιν της
λειτουργίας, δομής και μορφής του υπό μελέτην έργου και συγκεκριμένως
τοπογραφικόν σχέδιον εντάξεως των στοιχείων του έργου εις το γήπεδον
και εις τον περιβάλλοντα χώρον εμφαίνον ωσαύτως την διάταξιν της
κυκλοφοριακής συνδέσεως μετά του υφισταμένου ή προβλεπομένου οδικού
δικτύου και την διαμόρφωσιν των ελευθέρων χώρων του γηπέδου. Απαντα τα
σχέδια κατόψεων, όψεων και απαραιτήτων τομών του έργου, εις τα οποία
δέον όπως σημειούνται αι γενικαί διαστάσεις και τα υψόμετρα των χώρων
ως και τα οικοδομικά στοιχεία τα προκύπτοντα εκ της διατάξεως του
φέροντος οργανισμού και των εγκαταστάσεων (θέσεις κυρίων φερόντων
στοιχείων, χώροι μηχανημάτων, χώροι διελεύσεως κυρίων αγωγών κλπ. υπό
τας προβλεπομένας κατ' αρχήν διαστάσεως).
β) Την σύνταξιν τεχνικής εκθέσεως περιγραφούσης συνοπτικώς το είδος
των προβλεπομένων κατασκευών και το είδος των χρησιμοποιηθησομένων
υλικών.
γ) Την σύνταξιν προϋπολογισμού δαπάνης βάσει του όγκου ή της εκτάσεως
των έργων και τιμών μονάδος αρμοδίως εγκεκριμένων ή λαμβανομένων εκ
παρομοίων έργων.
3. Ως κλίμακες των σχεδίων της οριστικής μελέτης ορίζονται κατ' αρχήν
διά μεν το τοπογραφικόν σχέδιον αι 1:1.000 ή 1:500 διά δε τα σχέδια
κατόψεων όψεων και τομών αι 1:100 ή 1:50 του τελικού καθορισμού ή της
τροποποιήσεως των εξαρτωμένων εκ της εκτάσεως και φύσεως του έργου.
4. Η εκπόνησις της οριστικής μελέτης προϋποθέτει την έγκρισιν της
προμελέτης εφ' ης βασίζεται.

Αρθρο 231.

Μελέτη εφαρμογής

1. Το στάδιον τούτο της μελέτης καλύπτει την σύνταξιν και παράδοσιν
εις τον εργοδότην απάντων των στοιχείων των απαραιτήτων διά την
δημοπράτησιν και την απρόσκοπτον εκτέλεσιν του έργου των τευχών
δημοπρατήσεως συντασσομένων κατά τας οικείας προδιαγραφάς.
2. Αύτη περιλαμβάνει.
α) Την σύνταξιν πλήρων σχεδίων εκτελέσεως των οικοδομικών ή άλλων
συναφών εργασιών των απαιτουμένων διά την πραγματοποίησιν του έργου,
και συγκεκριμένως τοπογραφικόν σχέδιον διά την ακριβή, ένταξιν του όλου
έργου εις τον χώρον, άπαντα τα σχέδια κατόψεων και όψεων μετά των
απαραιτήτων τομών εφ' ων σημειούται άπασαι αι βασικαί διαστάσεις των
οικοδομικών στοιχείων και το είδος αυτών εν συσχετισμώ προς τα στοιχεία
της φερούσης κατασκευής και τας απαιτουμένας υπό των προβλεπομένων
εγκαταστάσεων κατασκευάς, ως και σχέδια λεπτομερειών εις α εμφαίνονται
αναλυτικώς αι διαστάσεις, η διάρθρωσις και το είδος των υλικών των
διαφόρων οικοδομικών ή άλλων συναφών στοιχείων του έργου.
β) Σχέδια κατασκευής:
βα) Κατόψεις χαράξεως και εκσκαφής θεμελίων των τοίχων κλπ. μετά των
οριστικών διαστάσεων σταθμών βάθους εκσκαφών, χαρακτηριστικών τομών εις
ειδικάς θέσεις, υπό κλίμακα 1:50.
ββ) Κατόψεις υπογείων υπό κλίμακα 1:50.
βγ) Κατόψεις ισογείων υπό κλίμακα 1:50.
βδ) Κατόψεις απάντων των ορόφων υπό κλίμακα 1:50.
Εις τας ανωτέρω κατόψεις αναγράφονται άπασαι αι διαστάσεις γενικαί
και επί μέρους, άπασαι αι σχετικαί στάθμαι με αφετηρίαν σταθερόν
εκλεγόμενον σημείον (κατά προτίμησιν εν ισογείω), ο τύπος και αι
διαστάσεις απάντων των ανοιγμάτων και κουφωμάτων, εν συναρτήσει προς
τους συνυποβαλλομένους, πίνακας κουφωμάτων. Απασαι αι στάθμαι ποδιών,
κατωφλίων, υπερθύρων, σημειούνται και περιγράφονται τα τυχόν μη
τεμνόμενα (υπό της κατόψεως) κουφώματα, αι θέσεις μετά των ακριβών
διαστάσεων των στοιχείων του φέροντος οργανισμού, αι θέσεις υδρορροών,
αι ακριβείς και οριστικαί θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων, το είδος
κατασκευής των τοίχων, το είδος κατασκευής των δαπέδων, ως και πάσαι
τυχόν απαιτουμένη ειδική λεπτομέρεια.
Απαντες οι χώροι, κλειστοί ή ανοικτοί, χαρακτηρίζονται δι' ειδικού
γράμματος ή αριθμού συνηρτημένου προς τους της περιγραφικής εκθέσεως ή
άλλων στοιχείων της μελέτης. Σημειούνται αι λεπτομέρειαι διά
χαρακτηριστικού σημείου συνηρτημένου προς το των πινάκων λεπτομερειών.
Ομοίως σημειούνται άπασαι αι γραμμαί τομών, συνηρτημέναι προς τας
γενικάς τομάς του κτιρίου.
βε) Κατόψεις δωμάτων και στεγών, υπό κλίμακα 1:100 μετά των ρύσεων
και απορροών ομβρίων, των θέσεων των υδρορροών, μεθ' απάντων των
σχετικών υψομέτρων διαμορφώσεώς των κλπ.
βς) Σχέδια απασών των όψεων υπό κλίμακα 1:100 ή 1:50 και
χαρακτηρισμός τρόπου επικαλύψεως και διαμορφώσεως των επιφανειών των
όψεων.
βζ) Τομαί κατά δύο κατευθύνσεις (πλάτος και μήκος) απάντων των
τμημάτων των κτιρίων υπό κλίμακα 1:50, ως επίσης και χαρακτηριστικαί
τοιαύται, εις κλίμακας εξώστας κλπ., ως και εις τα σημεία εις τα οποία
προβλέπονται ειδικαί κατασκευαί, χρήζουσαι διευκρινίσεων υπό κλίμακα
1:20. Επί πλέον γίνονται τομαί εις θέσεις τοιαύτας του κτιρίου, ώστε να
παραδίδωνται σχεδιασμέναι και αι τυχόν μικραί όψεις αυτού, αι
δημιουργούμεναι λόγω της διαμορφώσεως τυχόν εσοχών κλπ. Αι τομαί
περιλαμβάνουν άπαντα τα ύψη, εσωτερικά και εξωτερικά, ως και τα
απαραίτητα υψόμετρα (εν συναρτήσει πάντοτε προς τας κατόψεις και όψεις)
πατωμάτων, υποδομών δαπέδων, οροφών, γείσεων, κορωνίδων, πυθμένων δοκών
κλπ.
Επί των όψεων και των τομών αναγράφονται οι χαρακτηριστικοί
συμβολισμοί, οι αναφερόμενοι εις τα σχέδια λεπτομερειών κλπ.
γ) Σχέδια λεπτομερειών:
γα) Πίνακες απάντων των κουφωμάτων (εσωτερικών και εξωτερικών) των
κτιρίων, υπό κλίμακα 1:20, περιλαμβάνοντες τας διαστάσεις ανοίγματος
και κουφώματος, το είδος κατασκευής, το υλικόν, τον αριθμόν φύλλων, τα
υψόμετρα υπερθύρων, κατωφλίων, ποδιών, την θέσιν και τον τρόπον
ανοίγματος των κινητών φύλλων. Τα κουφώματα φέρουν χαρακτηρισμούς
αντιστοιχούντας προς τα λοιπά σχέδια και τομάς 1/20, αντιστοιχούσας εις
σχέδια λεπτομερειών των.
γβ) Πίνακες απασών των κλιμάκων των κτιρίων, υπό κλίμακα 1:20,
περιλαμβάνοντες την χάραξιν και διάρθρωσιν εν κατόψει και αναπτύγματος
όλων των βαθμιδοφόρων.
γγ) Τομαί καθ' ύψος από στέψεως μέχρι βάσεως των κτιρίων εις
χαρακτηριστικάς θέσεις υπό κλίμακα 1:1 ή 1:10 με επεξηγήσεις σαφείς της
κατασκευής και των χρησιμοποιουμένων υλικών.
γδ) Σχέδια κατασκευής τυχόν ψευδοροφών υπό κλίμακας 1:20 και 1:1.
γε) Σχέδια αναπτυγμάτων ειδικών χώρων, ως εισόδων, μεγάλων αιθουσών
ειδικής λειτουργίας κλπ. υπό κλίμακας 1:20 ή 1:50 αναλόγως του
μεγέθους.
γς) Σχέδια λεπτομερειών εν τομαίς απάντων των κουφωμάτων, εις όλα τα
σημεία εις φυσικόν μέγεθος.
γζ) Σχέδια λεπτομερειών στηθαίων, κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων,
χειρολισθήρων κλπ. υπό κλίμακας 1:10 και 1:1.
γη) Σχέδια λεπτομερειών επενδύσεων, δαπεδοστρώσεων, σοβατεπιών εις
ειδικά μη χαρακτηριστικά σημεία κλπ. υπό κλίμακας 1:10 και 1:1.
γθ) Σχέδια λεπτομερειών αρμών διαστολής εις απάσας τας θέσεις του
κτιρίου υπό κλίμακας 1:10 και 1:1.
γι) Σχέδια κατασκευής και λεπτομερειών μονώσεως και συναρμογής προς
στοιχεία συλλογής και απαγωγής ομβρίων, ως και παντός ετέρου στοιχείου,
το οποίον θεωρείται αναγκαίον να διευκρινισθή πλήρως διά την
απρόσκοπτον εκτέλεσιν του έργου.
δ) Τεχνική Περιγραφή.
Αύτη δέον να δίδη πλήρη εικόνα των εκτελουμένων εργασιών και να
επεξηγή και συμπληρώνη τα σχέδια της μελέτης, ούτως ώστε βάσει ταύτης
και των σχεδίων να είναι δυνατός ο έλεγχος και η απρόσκοπτος εκτέλεσις
του έργου. Εις την ως άνω Τεχνικήν Περιγραφήν πλέον της λεπτομερούς
αναλύσεως των εκτελουμένων εργασιών, των μεθόδων και υλικών κατασκευής
εκάστου στοιχείου κεχωρισμένως, δέον όπως αναλυτικώς αναφέρεται έκαστος
χώρος των κτιρίων κατά αντίστοιχον αρίθμησιν, ως αύτη θέλει γίνη εις τα
σχέδια κατασκευής από απόψεως κατασκευής δαπέδων, επενδύσεων είδους
χρωματισμών κλπ.
ε) Πρόπλασμα υπό κλίμακα 1:200 ή 1:100 μετά λεπτομερειών των
προσόψεων και τεσσάρων φωτογραφιών αυτού, εφ' όσον ήθελε ζητηθή παρά
του εργοδότου.
ς) Στοιχεία χρονικού προγραμματισμού της κατασκευής.
ζ) Η εκπόνησις της μελέτης εφαρμογής προϋποθέτει έγκρισιν της
οριστικής εφ' ης βασίζεται.
3. Προμέτρησιν και προϋπολογισμόν.
4. Εκ των τευχών δημοπρατήσεως τα απαιτούμενα αναλόγως προς τον
τρόπον δημοπρατήσεως ως ενιαίου κτιριακού έργου ή κεχωρισμένως.

Αρθρο 232.

Τρόπος παρουσιάσεως της μελέτης

1. Η σχεδίασις της μελέτης γίνεται επί διαφανούς χάρτου βάρους
τουλάχιστον 75GR/Μ2 διά μελάνης. Απαντα τα τεύχη και αι φωτοτυπίαι
υπογράφονται και σφραγίζονται, τηρούνται δε τα κάτωθι:
α) Τα σχέδια δέον να είναι καταλλήλως ηριθμημένα. Εν περιπτώσει καθ'
ην το σχέδιον αναφέρεται εις τμήμα του κτιρίου, δέον όπως διά
καταλλήλου σκαριφήματος επισημαίνεται η θέσις του τμήματος τούτου ως
προς το όλον κτίριον.
β) Αι σελίδες όλων των τευχών δέον να είναι ηριθμημένα κατ' αύξοντα
αριθμόν και κατά τεύχος.
γ) Εκαστον τεύχος δέον να αναφέρεται εις ολόκληρον το έργον και να μη
υπάρχουν πλείονα ομοειδή τεύχη αναφερόμενα εν έκαστον εις τμήμα του
έργου.
Εκαστον στάδιον της μελέτης υποβάλλεται εις τον εργοδότην εις 3πλουν
προς έλεγχον. Μετά την έγκρισιν εκάστης εκ τούτων υποβάλλονται έτεραι
τέσσαρες σειραί προς θεώρησιν, ακριβή αντίγραφα των εγκριθεισών μελετών
εκάστου σταδίου δεόντως χαρτοσημασμένα.
ε) Τα πρωτότυπα διαφανή σχέδια εκάστου σταδίου της μελέτης
παραδίδονται ομού μετά των προς θεώρησιν αντιγράφων της εγκριθείσης
μελέτης του σταδίου.
ς) Περιλαμβάνεται πίναξ περιεχομένων (σχεδίων και τευχών) κατά τα
εκάστοτε υποδείγματα της Υπηρεσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Προδιαγραφαί Μελετών φερούσης κατασκευής
(Στατικών) Κτιριακών Εργων.

Αρθρο 233.

Αντικείμενον - Σκοπός

Αι στατικαί μελέται της φερούσης κατασκευής συνιστώνται αυτοτελείς
και ανεξαρτήτους μελέτας, είτε αναφέρονται επί ενός κτιρίου ή ομάδας
κτιρίων, είτε αναφέρονται επί κτιριακού έργου μέρους οιουδήποτε έργου,
παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίας επί τω σκοπώ
τεχνικοοικονομικής κατασκευής του φέροντος οργανισμού του κτιριακού
έργου.

Αρθρο 234.

Περιεχόμενον της μελέτης

Η μελέτη περιλαμβάνει:
α) Την σύνταξιν σχεδίων πινάκων, περιγραφών και τεχνικών προδιαγραφών
διά την κατασκευήν του φέροντος οργανισμού έργου.
β) Την πρόβλεψιν της δαπάνης κατασκευής του φέροντος οργανισμού του
έργου.
γ) Την υπόδειξιν της διαδικασίας και του χρονικού προγραμματισμού
εκτελέσεως του έργου.

Αρθρο 235.

Ισχύοντες κανονισμοί

1. Κατά την εκπόνησιν των στατικών μελετών των κτιριακών έργων
λαμβάνονται υπ' όψιν οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί και αποφάσεις διά
κτιριακά έργα ως π.χ.
α) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.)
β) Ο Ελληνικός Κανονισμός διά την μελέτην και εκτέλεσιν Εργων εξ
ωπλισμένου σκυροδέματος.
γ) Ο Αντισεισμικός Κανονισμός οικοδομικών έργων.
δ) Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων δομικών έργων.
ε) Αι αποφάσεις αι αναφερόμεναι εις ειδικάς κατασκευάς, εις εγκρίσεις
σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών και τοιαύται αναφερόμεναι εις
εγκρίσεις συστημάτων προεντάσεως.
2. Επί θεμάτων μη ρυθμιζομένων υπό των ως άνω κανονισμών και
αποφάσεων ισχύουν οι κατά περίπτωσιν Γερμανικοί κανονισμοί ή κανονισμοί
άλλων χωρών, εφ' όσον πρόκειται περί ειδικής κατασκευής και γίνεται
επαρκής αιτιολόγησις εφαρμογής αυτών.

Αρθρο 236.

Στάδια μελέτης

Η στατική μελέτη εκπονείται κατά τα επόμενα τρία στάδια:
α) Προμελέτη.
β) Οριστική μελέτη.
γ) Μελέτη εφαρμογής.

 

Αρθρο 237.

Προϋποθέσεις εκπονήσεως μελέτης

1. Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν του πρώτου σταδίου της μελέτης ήτοι της
προμελέτης αποτελεί η παράδοσις εις τον μελετητήν υπό του εργοδότου:
α) Της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής προμελέτης και
β) Των αποτελεσμάτων ερεύνης του εδάφους θεμελιώσεων, εφ' όσον αύτη
κρίνεται απαραίτητος.
2. Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της οριστικής μελέτης αποτελεί η
παράδοσις εις τον μελετητήν υπό του εργοδότου:
α) Της εγκεκριμένης οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης.
β) Της εγκεκριμένης στατικής προμελέτης και
γ) Των εγκεκριμένων προμελετών εγκαταστάσεων.
3. Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της μελέτης εφαρμογής αποτελεί η
παράδοσις εις τον μελετητήν υπό του εργοδότου:
α) Τυχόν τροποποιητικών σχεδίων της εγκεκριμένης οριστικής
αρχιτεκτονικής μελέτης.
β) Της εγκεκριμένης οριστικής στατικής μελέτης και
γ) Των εγκεκριμένων οριστικών μελετών εγκαταστάσεων.
4. Τροποποίησις της μελέτης λόγω μεταβολών επιφερομένων υπό του
εργοδότου επί του αρχικού προγράμματος του έργου ή επί στοιχείων του
έργου εκπεφρασμένων εις εγκριθέν ήδη αρμοδίως στάδιον της μελέτης
βαρύνουν αυτόν, του μελετητού δικαιουμένου αναλόγου αμοιβής διά την
επιβαλλομένην πρόσθετον εργασίαν τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως της
μελέτης, ως και αναλόγου παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών
εκπονήσεως αυτής.

Προμελέτη

Αρθρο 238.

1. Αύτη περιλαμβάνει:
α) Τεχνικήν έκθεσιν αναφερομένην εις τα υλικά και τον τρόπον
κατασκευής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και της θεμελιώσεως
αυτού, κατόπιν αξιολογήσεως των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής ερεύνης
του εδάφους θεμελιώσεως, καθώς και τας παραδοχάς του υπολογισμού, ως
προς την φόρτισιν και τους χρησιμοποιουμένους κανονισμούς.
β) Την εκπόνησιν σχηματικών σχεδίων διατάξεων των κυρίων στοιχείων
του φέροντος οργανισμού του έργου διά τας προτεινομένας εις την
αρχιτεκτονικήν προμελέτην λύσεις.

 

Αρθρο 239.

Οριστική μελέτη

1. Αύτη περιλαμβάνει:
α) Σχέδια Γενικής διατάξεως της θέσεως και του είδους των κυρίων
φορέων του φέροντος οργανισμού ανταποκρινόμενα εις την αρχιτεκτονικήν
οριστικήν μελέτην.
β) Σχέδια υπό κλίμακα 1:100, 1:200 ή 1:50, εις τα οποία αναγράφονται
οι απαραίτητοι διά την αρχιτεκτονικήν μελέτην εφαρμογής διαστάσεις,
κατόπιν προσεγγιστικής εκτιμήσεως. (Εις την περίπτωσιν κατασκευών, εξ
ωπλισμένου σκυροδέματος, σχεδιάζονται υπό την αυτήν κλίμακα, σχέδια
ξυλοτύπων μετά των διαστάσεων των διαφόρων στοιχείων της κατασκευής
(πάχη πλακών, διατομαί δοκών, υποστυλωμάτων και περίπου διαστάσεις
πεδίλων, πεδιλοδοκών, πασσαλώσεως).
γ) Τεχνικοοικονομικήν μελέτην θεμελιώσεως όπου υφίσταται περίπτωσις
επιλογής μεταξύ περισσοτέρων της μιας λύσεων και αιτιολογικήν έκθεσιν
αυτών βάσει των αποτελεσμάτων της Γεωτεχνικής ερεύνης του α' σταδίου,
αμειβομένην ιδιαιτέρως.
δ) Τεχνικήν περιγραφήν περιλαμβάνουν το είδος των χρησιμοποιουμένων
υλικών και το είδος των κατασκευών.
ε) Προμέτρησιν και προϋπολογισμόν κατά προσέγγισιν βάσει των σχεδίων
της παρούσης φάσεως και των τρεχουσών τιμών μονάδος αρμοδίως
εγκεκριμένων ή λαμβανομένων εκ παρομοίων έργων.

 

Αρθρο 240.

Μελέτη Εφαρμογής

1. Αύτη περιλαμβάνει:
α) Λεπτομερή στατικόν και αντισεισμικόν υπολογισμόν (όπου απαιτείται)
των εν γένει στοιχείων του φέροντοςς οργανισμού της κατασκευής.
β) Σχέδια (υπό κλίμακα 1:50 ή 1:100) της φερούσης κατασκευής και των
απαρτιζόντων αυτήν στοιχείων. Επί των κατασκευών εξ ωπλισμένου
σκυροδέματος καταρτίζονται υπό την αυτήν κλίμακα σχέδια ξυλοτύπων μετά
λεπτομερών διαστάσεων, υψομέτρων, αναβαθμών, ως και λοιπών στοιχείων
άτινα απαιτούνται διά την ακριβή αυτών κατασκευήν.
γ) Σχέδια διατάξεως σιδηρού οπλισμού ήτοι σχέδια ξυλοτύπων υπό
κλίμακα 1:50 ή 1:100 εφ' ων αναγράφεται το είδος, το πλήθος, αι
διαστάσεις και αι θέσεις των σιδηρών οπλισμών διά την ακριβή
τοποθέτησίν των.
δ) Σχέδια λεπτομερειών υπό κατάλληλον κλίμακα, ήτοι σχέδια κατασκευής
κλιμάκων, σιδηρών κατασκευών, ζευκτών, πατωμάτων, προστεγασμάτων κλπ.
ε) Αναπτύγματα οπλισμού δοκών κλπ. στοιχείων όπου τούτο απαιτείται
και διατάξεις καλωδιώσεως προεντεταμένων κατασκευών μετά των
διαστάσεων, του πλήθους και της ακριβούς θέσεως αυτών κατά τας
απαιτήσεις του κανονισμού.
ς) Τεχνικήν περιγραφήν.
ζ) Τεχνικάς προδιαγραφάς.
η) Προμέτρησιν και προϋπολογισμόν.
θ) Παροχήν στοιχείων χρονικού προγραμματισμού του έργου.
ι) Εκ των τευχών δημοπρατήσεως τα απαιτούμενα αναλόγως του τρόπου
δημοπρατήσεως ως ενιαίου κτιριακού έργου ή κεχωρισμένως.

Αρθρο 241.

Τρόπος παρουσιάσεως της μελέτης

1. Η σχεδίασις της μελέτης γίνεται επί διαφανούς χάρτου βάρους
τουλάχιστον 75 GR/Μ2 διά μελάνης. Απαντα τα τεύχη και αι φωτοτυπίαι
υπογράφονται και σφραγίζονται, τηρούνται δε τα κάτωθι:
α) Τα σχέδια δέον να είναι καταλλήλως ηριθμημένα. Εν περιπτώσει καθ'
ην το σχέδιον αναφέρεται εις τμήμα του κτιρίου, δέον όπως διά
καταλλήλου σκαριφήματος, επισημαίνεται η θέσις του τμήματος τούτου ως
προς το όλον κτίριον.
β) Αι σελίδες όλων των τευχών δέον να είναι ηριθμημέναι κατ' αύξοντα
αριθμόν και κατά τεύχος.
γ) Εκαστον τεύχος δέον να αναφέρεται εις ολόκληρον το έργον και να μη
υπάρχουν πλείονα ομοειδή τεύχη αναφερόμενα εν έκαστον εις τμήμα του
έργου.
δ) Εκαστον στάδιον της μελέτης υποβάλλεται εις τον εργοδότην εις
3πλουν προς έλεγχον. Μετά την έγκρισιν εκάστης εκ τούτων υποβάλλονται
έτεραι τέσσαρες σειραί προς θεώρησιν (ακριβή αντίγραφα των εγκριθεισών
μελετών εκάστου σταδίου δεόντως χαρτοσημασμένα).
ε) Τα πρωτότυπα διαφανή σχέδια εκάστου σταδίου της μελέτης
παραδίδονται ομού μετά των προς θεώρησιν αντιγράφων της εγκριθείσης
μελέτης του σταδίου.
ς) Περιλαμβάνεται πίναξ περιεχομένων μελέτης (σχεδίων και τευχών)
κατά τα εκάστοτε υποδείγματα της Υπηρεσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Προδιαγραφαί
Μελετών εγκαταστάσεων κτιριακών έργων

Αρθρο 242.

Αντικείμενον-Σκοπός

1. Αι μελέται εγκαταστάσεων συνιστώσαι αυτοτελείς και ανεξαρτήτους
μελέτας, είτε αναφέρονται επί ενός κτιρίου ή ομάδος κτιρίων, είτε
αναφέρονται επί κτιριακού έργου μέρους οιουδήποτε έργου, παρέχουν τα
αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίας επί τω σκοπώ τεχνικοοικονομικής
εκτελέσεως των εγκαταστάσεων του κτιριακού έργου.

Αρθρο 243.

Περιεχόμενον της μελέτης

1. Η μελέτη περιλαμβάνει:
α) Την σύνταξιν σχεδίων πινάκων, περιγραφών και τεχνικών προδιαγραφών
διά την εκτέλεσιν των εγκαταστάσεων.
β) Την πρόβλεψιν της δαπάνης εκτελέσεως των εγκαταστάσεων.
γ) Την υπόδειξιν της διαδικασίας και του χρονικού προγραμματισμού της
εκτελέσεως.
2. Εκάστη μελέτη εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιριακού έργου
περιλαμβάνει το σύνολον ή μέρος των κάτωθι ανεξαρτήτων μελετών.
α) Υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων.
β) Ηλεκτρικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων.
γ) Εγκαταστάσεως Κεντρικής Θερμάνσεως ή Κλιματισμού.
δ) Εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και,
ε) Ειδικών Ηλεκτρο-Μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων και
κατασκευών, μη περιλαμβανομένων εις τας ανωτέρω κατηγορίας.

Αρθρο 244.

Ισχύοντες Κανονισμοί και Προδιαγραφαί

1. Κατά την εκπόνησιν των μελετών εγκαταστάσεων λαμβάνονται υπ' όψιν
οι εκάστοτε ισχύοντες εν Ελλάδι κανονισμοί ως:
α) Οι κανονισμοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
β) Οι κανονισμοί υδραυλικών εγκαταστάσεων.
γ) Οι κανονισμοί εγκαταστάσεων ανελκυστήρων.
δ) Οι κανονισμοί μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ε) Οι κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων, ακαθάρτων κλπ.
ς) Οι κανονισμοί κατασκευής ειδικών κτιρίων (θεάτρων, κινηματογράφων,
Νοσοκομείων, σταθμών αυτοκινήτων κλπ.).
ζ) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.).
2. Διά μελέτας δι' ας οι ως άνω Κανονισμοί είναι ανεπαρκείς ή δεν
υφίστανται ισχύουν οι Κανονισμοί άλλων χωρών διεθνώς παραδεδεγμένοι τη
εγκρίσει της αρμοδίας αρχής.

Αρθρο 245.

Στάδια μελέτης

1. Αι μελέται εκτονούνται κατά τα ακόλουθα τρία στάδια:
α) Προμελέτη.
β) Οριστική μελέτη.
γ) Μελέτη εφαρμογής.

Αρθρο 246.

Προϋποθέσεις εκπονήσεως Μελέτης

1. Προς εκπόνησιν της μελέτης ο εργοδότης παραδίδει εις τον
μελετητήν:
α) Το γενικόν πρόγραμμα εξ ου να προκύπτη το είδος και το μέγεθος των
εγκαταστάσεων.
β) Τοπογραφικόν σχέδιον της περιοχής, εφ' όσον είναι απαραίτητον,
ώστε να είναι δυνατή η έρευνα των τοπικών συνθηκών.
γ) Την αρχιτεκτονικήν προμελέτην και τα σχέδια ταύτης προ της
εγκρίσεως, ώστε να δύνανται να επενεχθούν αι αναγκαίαι μεταβολαί διά
την ένταξιν των εγκαταστάσεων.
2. Προϋπόθεσιν προς έναρξιν της προμελέτης αποτελεί η παράδοσις εις
τον μελετητήν υπό του εργοδότου των ως άνω στοιχείων της παρ. 1 του
παρόντος.
3. Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της οριστικής μελέτης αποτελεί η
συμπλήρωσις της προμελέτης υπό του μελετητού συμφώνως προς τας
υποδείξεις του εργοδότου και η έγκρισις ταύτης υπό του εργοδότου ή και
άλλων αρμοδίων αρχών.
4. Προϋπόθεσιν προς εκπόνησιν της μελέτης εφαρμογής αποτελεί ομοίως η
συμπλήρωσις και έγκρισις της οριστικής μελέτης, ως άνω, ως και η
παράδοσις εις τον μελετητήν των εγκριθέντων αρχιτεκτονικών οριστικών
σχεδίων και των ξυλοτύπων.
5. Τροποποίησις της μελέτης, λόγω μεταβολών επιφερομένων υπό του
εργοδότου επί του αρχικού προγράμματος του έργου ή επί στοιχείων του
έργου εκπεφρασμένων εις εγκριθέν ήδη αρμοδίως στάδιον της μελέτης
βαρύνουν αυτόν, του μελετητού δικαιουμένου αναλόγου αμοιβής διά την
επιβαλλομένην πρόσθετον εργασίαν τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως της
μελέτης ως και αναλόγου παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών εκπονήσεως
αυτής.

Αρθρο 247.

Προμελέτη

Αύτη περιλαμβάνει:
1. Στοιχεία ερεύνης τοπικών συνθηκών και δεδομένων ήτοι:
α) Δυνατότης παροχών ήτοι παροχή ύδατος, ηλεκτρικής ενεργείας,
τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων κλπ.
β) Δυνατότης απορροών ήτοι ομβρίων, ακαθάρτων διαθέσεως απορριμμάτων
κλπ.
γ) Καθορισμός των δεδομένων στοιχείων των ως άνω παροχών και απορροών
διά τον υπολογισμόν των εντός του κτιρίου αντιστοίχων εγκαταστάσεων
(π.χ. διαθέσιμος παροχή και πίεσις ύδατος, διαθέσιμος παροχή ηλεκτρικής
ενεργείας, βάθος υπονόμων εφ' όσον διατίθενται, κατηγορία εδάφους εις
περίπτωσιν απορροφητικών βόθρων κλπ).
δ) Καθορισμός κλιματολογικών συνθηκών του τόπου κατασκευής του έργου
ήτοι θερμοκρασία, υγρασία, έντασις και ύψος βροχής ανεμολόγιον κλπ.
2. Προγραμματικήν έκθεσιν περιλαμβάνουσαν:
α) Τους κανονισμούς οίτινες λαμβάνονται υπ' όψιν διά τας παραδοχάς
και διά τους υπολογισμούς εκάστης μελέτης.
β) Προτάσεις προβλεπομένων εγκαταστάσεων μετά της αιτιολογήσεως
αυτών.
γ) Σύστημα εκάστης προβλεπομένης εγκαταστάσεως και οικονομικοτεχνική
θεμελίωσις του προτεινομένου συστήματος εις περιπτώσεις εις τας οποίας
υφίσταται θέμα επιλογής μεταξύ περισσοτέρων της μιας δυνατής λύσεως. Η
οικονομικοτεχνική της μιας δυνατής λύσεως. Η οικονομικοτεχνική
θεμελίωσις περιλαμβάνει την σύγκρισιν περισσοτέρων της μιας και μέχρι
τεσσάρων κατά μέγιστον όριον λύσεων, βάσει του κόστους εκτελέσεως του
έργου, του χρόνου εκτελέσεώς του, των προβλεπομένων δαπανών λειτουργίας
και συντηρήσεως και εν γένει των οικονομικοτεχνικών παραγόντων, των
αφορώντων εις την εκτέλεσιν, χρήσιν και εκμετάλλευσιν του έργου.
Η δαπάνη εκτελέσεως εκάστης λύσεως εκτιμάται είτε ογκομετρικώς, είτε
διά δειγματοληπτικής ακριβούς προμετρήσεως, τμημάτων, είτε διά
κοστολογήσεως των βασικών τμημάτων και εκτιμήσεως των υπολοίπων.
3. Σχέδια ως ακολούθως:
α) Τοπογραφικόν σχέδιον με την θέσιν του κτιρίου και τας πιθανάς
παροχάς ή απορροάς.
β) Σχέδια κατόψεων, εις την κλίμακα της αρχιτεκτονικής προμελέτης,
εις έκαστον χώρον των οποίων σημειούνται αι ανάγκαι εις εγκαταστάσεις.
γ) Σχέδια κατόψεων των χώρων διά τας κεντρικάς εγκαταστάσεις μετά
σχετικής γενικής αιτιολογήσεως της επιφανείας αυτών.
4. Ενδεικτικόν προϋπολογισμόν ανά είδος εγκαταστάσεων και συνοπτικόν
προκύπτοντα εκ συντελεστών παρεμφερών έργων.

Αρθρο 248.

Οριστική μελέτη

Αύτη εκπονείται προ της εγκρίσεως των αρχιτεκτονικών σχεδίων της
οριστικής μελέτης και περιλαμβάνει:
1. Στοιχεία και υπολογισμούς.
α) Τα απαραίτητα στοιχεία διά την ολοκλήρωσιν ή απαραίτητον
τροποποίησιν της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης.
β) Την σύνταξιν προσεγγιστικών υπολογισμών προς εκτίμησιν των μελετών
και των διαστάσεων δικτύων μηχανημάτων και συσκευών, των απαιτουμένων
διά την πρόβλεψιν των σχετικών χώρων εγκαταστάσεως ή διελεύσεως.
2. Σχέδια ως κάτωθι:
α) Σχέδια εις τα οποία εμφαίνεται η πορεία των γενικών δικτύων
οριζοντίως και κατακορύφως μετά των ενδεικτικών διαστάσεων.
β) Κατόψεις των θέσεων των διαφόρων συσκευών εις χαρακτηριστικούς
χώρους μετά των ενδεικτικών διαστάσεων αυτών.
γ) Κατόψεις των απαραιτήτων χώρων διά την εγκατάστασιν των κεντρικών
μηχανημάτων και συσκευών ως και πρόχειρον διάταξιν αυτών.
3. Τεχνικήν περιγραφήν.
Εις ταύτην περιγράφονται αι διάφοραι εγκαταστάσεις ώστε μετά των
σχεδίων να δίδεται πλήρης εικών τούτων. Εις ταύτην επίσης εκτίθεται
συνοπτικώς το είδος και ο τρόπος κατασκευής των προβλεπομένων
εγκαταστάσεων ως επίσης και οι τύποι των χρησιμοποιουμένων συσκευών και
δικτύων.
4. Ενδεικτικόν προϋπολογισμόν ανά είδος εγκαταστάσεων και συνοπτικόν,
προκύπτοντα εκ συντελεστών παρεμφερών έργων.
5. Κλίμακες σχεδίων.
Ως κλίμακες των σχεδίων της οριστικής μελέτης ορίζονται κατ' αρχήν
διά τα σχέδια κατόψεων και όψεων και τομών 1:100 και 1:50, του τελικού
καθορισμού ή της τροποποιήσεως των εξαρτωμένων εκ της εκτάσεως και
φύσεως του έργου.
6. Η εκπόνησις της οριστικής μελέτης προϋποθέτει την έγκρισιν της
προμελέτης εφ' ης βασίζεται.

Αρθρο 249.

Μελέτη εφαρμογής

1. Μετά την έγκρισιν των οριστικών μελετών των οικοδομικών έργων και
των εγκαταστάσεων συντάσσεται υπό του μελετητού η μελέτη εφαρμογής η
οποία και υποβάλλεται εις δύο φάσεις.
2. Η πρώτη φάσις περιλαμβάνει:
α) Τεχνικήν μελέτην περιέχουσαν:
αα) Αναλυτικούς υπολογισμούς δι' έκαστον είδος εγκαταστάσεως
κεχωρισμένως.
αβ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών συσκευών και μηχανημάτων.
β) Σχέδια ως ακολούθως:
βα) Σχέδια διατάξεων εκάστης εγκαταστάσεως δεικνύοντα την ακριβή
πορείαν, το υλικόν και τας διαστάσεις των δικτύων, τας θέσεις, το
μέγεθος και το είδος των τοποθετουμένων μηχανημάτων και συσκευών, ως
και πάσαν λεπτομέρειαν χρήσιμον διά την εκτέλεσιν του έργου.
ββ) Διαγράμματα δικτύων, αυτοματισμών, συνδεσμολογιών κλπ. δι' ας
εγκαταστάσεις ταύτα απαιτούνται.
βγ) Σχέδια λεπτομερειών, όπου απαιτούνται, υπό ανάλογον κλίμακα,
εξαρτημάτων, συσκευών, μηχανημάτων, εις τα οποία να εμφαίνωνται αι
διαστάσεις, η κατασκευή και η εγκατάστασις αυτών.
γ) Τεχνικήν περιγραφήν αποτελουμένην από:
γα) Τεχνικήν έκθεσιν.
Αύτη περιέχει την περιγραφήν του συστήματος εκάστης εγκαταστάσεως,
τον τρόπον λειτουργίας αυτής ως και τα μηχανήματα και συσκευάς αι
οποίαι την συγκροτούν. Επίσης αύτη συμπληροί τα σχέδια διαλαμβάνουσα
πάσαν λεπτομέρειαν η οποία δεν εμφαίνεται εις αυτά και τας ειδικάς
εργασίας αι οποίαι πιθανώς θα πρέπει να εκτελεσθούν εις τμήμα τι του
δικτύου ή το όλον δίκτυον.
γβ) Προδιαγραφάς.
Προδιαγραφάς των μηχανημάτων των συσκευών και των υλικών των δικτύων
εκάστης εγκαταστάσεως. Αι προδιαγραφαί τονίζουν ιδιαιτέρως τα τεχνικά
στοιχεία των συσκευών των μηχανημάτων.
δ) Τεχνικήν συγγραφήν υποχρεώσεων αναφερομένην εις:
δα) Τας εργασίας και τον τρόπον κατασκευής των εγκαταστάσεων εν τω
εργοταξίω.
δβ) Τας δοκιμάς των εγκαταστάσεων.
δγ) Τον τρόπον επιμετρήσεως των διαφόρων ειδών εργασιών του έργου.
ε) Αναλυτικήν προμέτρησιν.
ς) Συνοπτικήν προμέτρησιν.
ζ) Πίνακα των αρμοδίως εγκεκριμένων βασικών τιμών υλικών και
ημερομισθίων.
3.α) Κατά την δευτέραν φάσιν η οποία λαμβάνει χώραν μετά την έγκρισιν
της προμετρήσεως και του πίνακος βασικών τιμών των υλικών υποβάλλονται
εκ των τευχών δημοπρατήσεως τα απαιτούμενα αναλόγως του τρόπου
δημοπρατήσεως ως ενιαίου κτιριακού έργου ή κεχωρισμένως.
β) Στοιχεία χρονικού προγραμματισμού της κατασκευής.
4. Ως κλίμακες των σχεδίων της μελέτης εκτελέσεως ορίζονται διά τα
γενικά σχέδια 1:100 και 1:50 και διά τα σχέδια λεπτομερειών αι 1:20,
1:10, 1:5, 1:1 του τελικού καθορισμού ή της τροποποιήσεώς των,
εξαρτωμένων εκ της εκτάσεως και της φύσεως του έργου και των
προβλεπομένων κατασκευών.

Αρθρο 250.

Τρόπος παρουσιάσεως της μελέτης

1. Η σχεδίασις της μελέτης γίνεται επί διαφανούς χάρτου βάρους
τουλάχιστον 75 GR/Μ2 διά μελάνης. Απαντα δε τα τεύχη και αι φωτοτυπίαι
υπογράφονται και σφραγίζονται, τηρούνται δε τα κάτωθι:
α) Τα σχέδια δέον να είναι καταλλήλως ηριθμημένα. Εν περιπτώσει δε
καθ' ην το σχέδιον αναφέρεται εις τμήμα του κτιρίου, δέον όπως διά
κταλλήλου σκαριφήματος, επισημαίνεται η θέσις του τμήματος τούτου ως
προς το όλον κτίριον.
β) Αι σελίδες όλων των τευχών δέον να είναι ηριθμημέναι κατ' αύξοντα
αριθμόν και κατά τεύχος.
γ) Εκαστον τεύχος δέον να αναφέρεται εις ολόκληρον το έργον και να μη
υπάρχουν πλείονα ομοειδή τεύχη αναφερόμενα εν έκαστον εις τμήμα του
έργου.
δ) Εκαστον στάδιον της μελέτης υποβάλλεται εις τον εργοδότην εις
3πλουν προς έλεγχον. Μετά δε την έγκρισιν εκάστης εκ τούτων
υποβάλλονται έτεραι τέσσαρες σειραί προς θεώρησιν (ακριβή αντίγραφα των
εγκριθεισών μελετών εκάστου σταδίου δεόντως χαρτοσημασμένα).
ε) Τα πρωτότυπα διαφανή σχέδια εκάστου σταδίου της μελέτης εκτελέσεως
παραδίδονται ομού μετά των προς θεώρησιν αντιγράφων της εγκριθείσης
μελέτης του σταδίου.
ς) Περιλαμβάνεται πίναξ περιεχομένων μελέτης (σχεδίων και τευχών)
κατά τα εκάστοτε υποδείγματα της Υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

Αρθρο 251.

Τεύχη δημοπρατήσεως

1. Διά την δημοπράτησιν έργου απαιτούνται τα κάτωθι τεύχη:
α) Τεχνική περιγραφή.
β) Τεχνικαί προδιαγραφαί εκτελέσεως του έργου.
γ) Αναλυτικόν τιμολόγιον (ανάλυσις τιμών).
δ) Τιμολόγιον μελέτης.
ε) Τιμολόγιον προσφοράς οσάκις απαιτείται.
ς) Προϋπολογισμός μελέτης.
ζ) Προϋπολογισμός προσφοράς οσάκις απαιτείται.
η) Συγγραφαί Υποχρεώσεων γενική ή και ειδικαί.
θ) Διακήρυξις.

Αρθρο 252.

Τεχνική Περιγραφή

1. Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τους αναγκαίους προσδιορισμούς
διά τον καθορισμόν του αντικειμένου του δημοπρατουμένου έργου από
τεχνικής απόψεως τους σχετικούς προς την φύσιν, τον χαρακτήρα, την
θέσιν και την έκτασιν του έργου και εις περιπτώσεις συνθέτου έργου,
ανάλυσιν των συγκροτούντων αυτό επί μέρους στοιχειωδών έργων των
διακρινομένων υπό αυτοτελείας εν τεχνική εννοία.
2. Ειδικώτερον αύτη δέον να δίδη κατά περίπτωσιν πλήρη εικόνα των
εκτελουμένων εργασιών και να επεξηγή και συμπληρώνη τα σχέδια της
μελέτης με συσχετισμόν των περιγραφομένων ειδών εργασιών προς τα οικεία
σχέδια λεπτομερειών και προς τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, ούτως ώστε
διά της Τεχνικής μελέτης και ταύτης να παρέχεται πλήρης η εικών του
έργου και να είναι δυνατή η απρόσκοπτος εκτέλεσις τούτου. Αύται
αναφερόμεναι εις τας εκάστοτε εν ισχύϊ προδιαγραφάς κατά κατηγορίαν
έργου δέον να περιλαμβάνουν τους κατά τους κανόνας της τέχνης όρους
εκτελέσεως των διαφόρων κατ' είδος εργασιών, τας προδιαγραφάς των
χρησιμοποιουμένων υλικών, τα λαμβανόμενα δοκίμια, τον έλεγχον αυτών
κλπ.

Αρθρο 253.

Αναλυτικόν τιμολόγιον (ανάλυσις τιμών)

***Δεν υπάρχει εις το επίσημον κείμενον.

Αρθρο 254.

Τούτο δέον όπως περιλαμβάνη:
α) Πίνακα βασικών τιμών ημερομισθίων (ωρομισθίων) μετά των
αποζημιώσεων και επιβαρύνσεων Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε., δώρων κλπ.,
μισθωμάτων μηχανημάτων και τιμών υλικών επί τόπου των έργων.
β) Βοηθητικάς τιμάς.
γ) Τιμάς μονάδος εργασιών εξαγομένας βάσει των ισχυουσών εκάστοτε
προτύπων κατά κατηγορίαν έργου αναλύσεων ή βάσει τρεχουσών τιμών
μονάδος της περιοχής του έργου κατά τας εκάστοτε αποφάσεις του
Εργοδότου (αρμοδίας αρχής) με γενικήν περιγραφήν των προς εκτέλεσιν
εργασιών μετά της μονάδος μετρήσεως αυτών.

 

Αρθρο 255.

Τιμολόγιον μελέτης

Τούτο περιέχει:
α) Γενικούς όρους.
β) Βασικάς τιμάς ημερομισθίων και υλικών (Β.Τ.Η.Υ.) ήτοι:
βα) Αμοιβάς και αποζημιώσεις (μετ' επιβαρύνσεων, ΙΚΑ, Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.,
δώρων κλπ.).
ββ) Μισθώματα μηχανημάτων.
βγ) Τιμάς υλικών επί τόπου των έργων δι' εφαρμογής των οποίων
προέκυψαν αι τιμαί μονάδος εργασιών (....).
γ) Αύξοντας αριθμούς τιμολογίου, άρθρων αναλύσεως, πλήρη περιγραφήν
εκάστου είδους εργασίας μετά του αντιστοίχου είδους μονάδος και των
τιμών μονάδος των εργασιών, ολογράφως και αριθμητικώς.
δ) Εις περίπτωσιν χορηγήσεως παρά του εργοδότου υλικών, το τιμολόγιον
περιλαμβάνει και ίδιον πίνακα χορηγουμένων υλικών, εξ ου καθορίζονται
το είδος, αι διαστάσεις και η ποιότης των χορηγουμένων υλικών, η θέσις
παραδόσεως και αι τιμαί μονάδος χρεώσεως αυτών. Αι τιμαί αύται
καθορίζονται βάσει των εις το τιμολόγιον τιμών υλικών.

Αρθρο 256.

Τιμολόγιον Προσφοράς

Τούτο είναι πανομοιότυπον προς το τιμολόγιον μελέτης αλλά άνευ
συμπληρώσεως των τιμών μονάδος των εργασιών.

Αρθρο 257.

Προϋπολογισμός μελέτης

Ο Προϋπολογισμός μελέτης δέον όπως περιλαμβάνη τα κάτωθι:
α) Τας εκτελεστέας εργασίας ως ακριβώς αύται περιγράφονται εν τω
τιμολογίω κατ' είδος, καταχωρουμένας κατά κατηγορίας εργασιών, τους
αριθμούς των αντιστοίχων άρθρων του τιμολογίου κατ' αύξοντα αριθμόν
αναλύσεως τιμών, το είδος μονάδος και την ποσότητα εκάστου είδους
εργασίας, την τιμήν μονάδος εκάστου είδους εργασίας, τας εξ αυτών
προκυπτούσας κατά την μελέτην δαπάνας κατ' είδος εργασίας και το
άθροισμα των δαπανών κατά κατηγορίαν εργασιών, συμβολιζόμενον διά του
συμβόλου Σ με δείκτην τον δείκτην της αντιστοίχου κατηγορίας ως και το
γενικόν άθροισμα του συνόλου των δαπανών συμβολιζόμενον διά του
συμβόλου Σσ. Εκάστη εκ των άνω κατηγοριών δύναται να διαχωρίζεται εις
ομάδας ομοειδών εργασιών προς εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 1 του
άρθρ. 12 του Ν.Δ. 1266/72. Κατηγορία μη διαχωριζόμενη θεωρείται ως μία
ομάς. Εάν χορηγούνται υπό του κυρίου του έργου υλικά των οποίων η αξία
εμπεριέχεται εις τας τιμάς μονάδας των εργασιών εις α ταύτα
χρησιμοποιούνται, αφαιρείται εκ του ως άνω γενικού αθροίσματος δαπανών,
συμβολιζομένου εις την περίπτωσιν ταύτην διά του συμβόλου Σσ, η αξία
των υλικών τούτων και η προκύπτουσα διαφορά αποτελεί εν τοιαύτη
περιπτώσει το άθροισμα δαπανών της μελέτης συμβολιζόμενον διά του
συμβόλου Σσ.
β) Το χρηματικόν ποσόν διά γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,
εγκαταστάσεις κλπ., διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως
και δι' όφελος αυτού, υπολογιζόμενον βάσει του ως άνω γενικού
αθροίσματος δαπανών της μελέτης Σσ εις ποσοστόν τούτου 15% προκειμένου
περί έργων χρηματοδοτουμένων εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων
ή εκ πηγών απολαυουσών αναλόγου απαλλαγής εκ των υπέρ τρίτων κρατήσεων
και εις 25% διά πάσαν άλλην περίπτωσιν.
γ) Το άθροισμα των κατά τα προηγούμενα εδαφ. α και β ποσών αποτελεί
την κατά την μελέτην αξίαν του έργου, ήτις συμβολίζεται διά του
συμβόλου ΣΣ.
δ) Ποσόν κατ' εκτίμησιν διά δαπάνας απροβλέπτους ή μη δυναμένους να
εκτιμηθούν εκ των προτέρων. Το άθροισμα της κατά άνω κατά την μελέτην
αξίας (ΣΣ) και του κατά το παρόν εδάφιον ποσού δαπανών, αποτελεί την
κατά την μελέτην συνολικώς προβλεπομένην δαπάνην του έργου.

Αρθρο 258.

Προϋπολογισμός Προσφοράς

Ούτος είναι ταυτόσημος με τον προϋπολογισμόν μελέτης αλλ' άνευ τιμών
μονάδος και ποσών δαπανών.

Αρθρο 259.

Συγγραφαί υποχρεώσεων (γενική ή και ειδικαί)

Αύται περιλαμβάνουν τους διά την εκτέλεσιν του έργου συμπωνουμένους
γενικούς ή ειδικούς όρους πάσης φύσεως ως οικονομικούς,
κατασκευαστικούς, προθεσμίας, ρήτρας, πίνακας τυχόν χορηγουμένων υπό
του κυρίου του έργου υλικών μετά της αποτιμήσεώς των κλπ.
Οι όροι ούτοι καθορίζονται συμφώνως τω νόμω και κατά τους κανόνας της
τέχνης. Ειδικώτερον δε αύται δέον όπως συν τοις άλλοις περιλαμβάνουν τα
κάτωθι:
α) Αντικείμενον και αρχικήν αξίαν της εργολαβίας.
β) Στοιχεία της εργολαβίας (ως ταύτα αναφέρονται εν τη Διακηρύξει).
γ) Προθεσμίαν αποπερατώσεως των εργασιών και χρονικόν προγραμματισμόν
αυτών.
δ) Γενικά και επισφαλή έξοδα και επιβαρύνσεις.
ε) Νέας τιμάς μονάδος.
ς) Αναθεώρησιν τιμών.
ζ) Τρόπον επιμετρήσεως των εργασιών.
η) Εργασίας εκτελουμένας υπό της Υπηρεσίας ή υπό ετέρων εργολάβων.
θ) Ασφάλισιν προσωπικού.
ι) Προστατευτικές κατασκευάς.
ια) Γενικούς όρους.
ιβ) Καθορισμόν εργοταξίου και κατασκευαστικά σχέδια.
ιγ) Λήψιν φωτογραφιών.
ιδ) Πιστοποίησιν πληρωμών-επιμετρήσεις.
ιε) Ισχυούσας διατάξεις.

Αρθρο 260.

Διακήρυξις

Εις την Διακήρυξιν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) Η προκηρύσσουσα την δημοπρασίαν Αρχή.
β) Το σύστημα δημοπρατήσεως.
γ) Το είδος και η θέσις του δημοπρατουμένου έργου εν όλω ή εν μέρει,
διά συνοπτικής περιγραφής συνιστώσης τον τίτλον της συσταθησομένης
εργολαβίας και η κατά τον προϋπολογισμόν της μελέτης προβλεπομένη
δαπάνη του έργου.
δ) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διενεργείας της δημοπρασίας ως και
ο χρόνος και ο τόπος χορηγήσεως των τευχών της μελέτης του έργου εις
τους ενδιαφερομένους.
ε) Οι εις την δημοπρασίαν δεκτοί, αναλόγως εργοληπτικού πτυχίου ή και
τυχόν απαιτουμένων προσθέτων κατά παρέκκλισιν προσόντων και τα
αποδεικτικά τούτων στοιχεία.
ς) Τα τεύχη της μελέτης του έργου προσδιοριζόμενα απαραιτήτως διά των
στοιχείων των οικείων εγκριτικών αυτών αποφάσεων ως και παν έτερον
στοιχείον επί του οποίου θα βασισθή η καταρτισθησομένη εργολαβική
σύμβασις.
ζ) Αι διατάξεις κατά τας οποίας θέλει γίνη η διεξαγωγή της
δημοπρασίας, ο έλεγχος των προσφορών, η ανάδειξις του αναδόχου και η
ανάθεσις της κατασκευής του έργου εις αυτόν, ή τυχόν νόμω επιτρεπταί
από τούτων παρεκκλίσεις.
η) Τα υπό των διαγωνιζομένων απαιτούμενα, προς υποβολήν
δικαιολογητικά μετά των οικείων αποδεικτικών αυτών, ως και την αναλόγως
του συστήματος δημοπρατήσεως σχετικήν προσφοράν.
θ) Την κατά τον διαγωνισμόν απαιτουμένην εγγυητικήν επιστολήν
συμμετοχής.
ι) Τα της υποβολής ενστάσεων κατά των διενεργουμένων διαγωνισμών.
ια) Την υποχρέωσιν του αναδειχθησομένου αναδόχου περί αντικαταστήσεως
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής διά τοιαύτης καλής εκτελέσεως, ως
και καταβολής των εξόδων δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως και
των κηρυκείων δικαιωμάτων.
ιβ) Λοιπά στοιχεία απαιτούμενα κατά τας ισχυούσας διατάξεις.
Εις τον Ημέτερον επί των Δημοσίων Εργων Υπουργόν ανατίθεμεν την
δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.