Αμοιβές
Μηχανικών

Π.Δ. 696 της 8.10.1974

Αρθρα 177-200

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΔ 696/1974
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ : ΦΕΚ Tεύχος Α, Φύλλο 301, Ετος 1974 (08-10-1974)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 34367_1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗ :
Π.Δ. 696 της 8/8.10.1974: Περί αμοιβών
μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν,
παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών
και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών,
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών
Εργασιών και σχετικών τεχνικών
προδιαγραφών μελετών.- (Α' 301).

Εχοντες υπ' όψει:

1. Τας διατάξεις του άρθρ. 59 του από 17 Ιουλ. 1923 Ν.Δ/τος "περί
σχεδίων πόλεων κλπ", ως τούτο ισχύει κατόπιν του Ν.Δ. 2726/1953 "περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρ. 59 του από 17-7-1923 Ν.Δ/τος
περί σχεδίων πόλεων, κωμών και σοινοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών".

2. Την υπ' αριθ. 22/10-9-73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Δημοσίων
Εργων και

3. Την υπ' αριθ. 696/18-10-73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της
Επικρατείας προτάσει του Ημετέρου επί των Δημοσίων Εργων Υπουργού
απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
-------------------------------------------------------------------------

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Αρθρο 177.

Τεχνικαί Προδιαγραφαί εκπονήσεως
υδρολογικών μελετών (εγγειοβελτιωτικών έργων)

Αντικείμενον, Σκοπός, περιεχόμενον και μέθοδοι εκπονήσεως
της υδρολογικής μελέτης.

1. Αντικείμενον.

Η παρούσα προδιαγραφή εκπονήσεως υδρολογικών μελετών
εγγειοβελτιωτικών έργων αφορά την διερεύνησιν των μετεωρολογικών
συνθηκών και των επιφανειακών απορροών και δεν υπεισέρχεται εις θέματα
υδρογεωλογίας.

2. Σκοπός.

Το περιεχόμενον της εκάστοτε εκπονουμένης υδρολογικής μελέτης
εξαρτάται εκ της φύσεως και της σημασίας των μελετωμένων έργων και
αποκσοπτεί εις την συναγωγήν των απαιτουμένων υδρολογικών μεγεθών δια
τον υπολογισμόν των υπ' όψιν έργων.

3. Περιεχόμενον.

Δια την εκπόνησιν της υδρολογικής μελέτης, λαμβάνονται υπ' όψιν
τα υπάρχοντα στοιχεία βροχής, στάθμης ρευμάτων, παροχής ρευμάτων,
παροχής πηγών, θερμοκρασίας αέρος, θερμοκρασίας υδάτων, υγρασίας,
ανέμων, εξατμίσεων, στάθμης λιγμένων, ηλιοφανείας κλπ. κατά
περίπτωσιν. Τα ανωτέρω στοιχεία, μετά έλεγχον της αξιοπιστίας αυτών,
δίδονται εις πίνακας, είς τους οποίους σημειούται και η προέλευσις
αυτών.

4. Μέθοδοι εκπονήσεως κατ' εφαρμογήν των προσηκουσών εκάστοτε
στατιστικών μεθόδων, θεωρητικών σκέψεων και της πείρας.

Ως μονάδες μετρήσεως χρησιμοποιούνται αι του μετρικού συστήματος.

Αι χρησιμοποιούμεναι στατιστικαί μέθοδοι δέον να ανταποκρίνωνται
και να συμπληρούνται, όπου απαιτείται τούτο, δι' ευστόχων παραδοχών
και εμπειρικών σχέσεων.

Επεκτείνεται, όπου απαιτείται τούτο, το πεδίον εφαρμογής και δια
μακροτέρας περιόδους επαναφοράς, δι' εφαρμογής των προσηκουσών
μεθόδων και καταρτίσεως σχετικών σχέσεων.

Δίδονται τιμαί των εξεταζομένων μεγαθών δια περίοδον επαναφοράς:
Τ=1/2,1,2,5,10,20,50,100 η και περισσοτέρων ετών.

Προκειμένου περί έργων ασφαλείας φραγμάτων, δίδονται τιμαί και διά:
=500, 1000 η και περισσότερα έτη.

Εάν τούτο απαιτήται και είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται περισσότεραι
της μιας μέθοδοι επεξεργασίας των παρατηρήσεων.

Τέλος γίνεται προσφυγή και εις εμπειρικάς μεθόδους και τύπους και
συγκρίνονται τα αποτελέσματα.

Η εκπονουμένη υδρολογική μελέτη, πλέον των αναφερομένων εν
συνεχεία εν συνεχεία στοιχείων, δέον να περιέχη και παν έτερον
στοιχείον απαιτούμενον δια τον σκοπόν αυτής.

Αρθρο 178.

Συμβολισμοί

Κατά την μελέτην χρησιμοποιούνται οι κάτωθι
συμβολισμοί:

1. Οταν δεν υφίσταται παρατήρησις τίθεται το σύμβολον:

2. Οταν υφίσταται παρατήρησις μηδενικής τιμής τίθεται το
σύμβολαιον: 0.

3. Οταν πρόκειται περί ελαχίστης τινός τιμής, τιθέται το σύμβολον:
0,0.

4. Κατά την επεργασίαν των παρατηρήσεων, λαμβάνεται ως έτος το
υδρολογικόν τοιούτον, ήτοι το αρχόμενον την 1ην Σεπτεμβρίου.

5. Η διάρκεια βροχοπτώσεως σημειούται δια της παραθέσεως δύο
αριθμών χωριζομένων δια τελείας, ήτοιτου αριθμού των ακεραίων ωρών και
του διψηφίου αριθμού των πρώτων λεπτών, π. χ.13 ωρών και 20 πρώτων
λεπτών σημειούται δια του συμβόλου 13.20.

6. Διάρκεια βροχοπτώσεως εκπεφρασμένη εις ώρας η πρώτα λεπτά η
δεύτερα λεπτά σημειούται υπό δεκοδικήν μορφήν με παράθεσιν των
συμβόλων Η ή Ω προκειμένης αναγωγής εις ώρας.

ΜΙΝ η λ προκειμένης αναγωγής εις πρώτα λεπτά.

SEC η ολ προκειμένης αναγωγής εις δεύτερα λεπτά.

π.χ.10,428.

7. Η ένδειξις της ώρας, κατά την οποίαν εγένετο η παρατήρησις,
σημειούται δια παραθέσεως τριών διψηφίων αριθμών χωριζομένων δια
τελείας π.χχ.02.0600 η 14.06.00.

8. Η ημερομηνία σημειούται δια παραθέσεως τριών αριθμών ήτοι του
έτους και δύο διψηφίων αριθμών χωριζομένων δια τελείας π.χ.3 Απρ.1968
σημειούται δια του συμβόλου 1968.0,4.03.

Εν η περιπτώσει δέον να σημειωθή και η ώρα της παρατηρήσεως τότε η
ένδειξις της ώρας έπεται π.χ.1968.04.03/06.00.00.

Αρθρο 179.

Τυποποίησις βασικών εκφράσεων

1. Βροχόπτωσις: Είναι εκάστη μεμονωμένη βροχόπτωσις,
προσδιοριζομένη δια της ημερομηνίας, της διαρκείας και του ύψους η
ακόμη και δια χρονικής κατανομής του ύψους κατά την διάρκειαν αυτής.

2. Ημερησία βροχόπτωσις (Η.Β.): Είναι το σημειωθέν ύψος βροχής κατά
την διάρκειαν εκάστου 24ώρου, με έναρξιν 24ώρου την 8ην πρωϊνήν της
προηγουμένης ημέρας (π.χ. ημερήσιον ύψος βροχής της 3ης Απρ.1965 είναι
το σημειωθέν από της 8.01 πρωϊνής ώρας της 2ας Απρ.1965). Εις
περίπτωσιν καθ' ην αι μετρήσεις δεν ανταποκρίνονται εις τας ανωτέρω
ώρας δέον να γίνεται μνεία εις τους διδομένους πίνακας.

3. Μηνιαίως μεγίστης ημερησία βροχόπτωσις (Μ.ΜΓ.Η.Β.): Είναι η κατά
την διάρκειαν του εξεταζομένου μηνός σημειωθείσα μεγίστη ημερησία
βροχόπτωσις (π.χ.η Μ.ΜΓ.Η.Β. του μηνός Ιαν.1965 σημειωθείσα την 25ην
του μηνός τούτου, ανήλθεν εις 90 χλστ.).

4. Ετησίας μεγίστη ημερησία βροχόπτωσις (Ε.ΜΓ.Η.Β.): Είναι η μεγίστη
ημερησία βροχόπτωσις η παρατηρθείσα κατά την διάρκειαν του
εξεταζομένου έτους (π.χ. η Ε.ΜΓ.Η.Β. του έτους 1965, σημειωθείσα την
12ην Φεβρουαρίου, ανηλθέν εις 90 χλστ.).

5. Ημερησία μεγίστη βροχόπτωσις (Η.ΜΓ.Β.Μ.) μηνός τινός κλπ. της
περιόδου των παρατηρήσεως. Είναι η μεγίστη ημερησία βροχόπτωσις, η
σημειωθείσα κατά τον εξεταζόμενον μήνα όλων των ετών της περιόδου των
παρατηρήσεων (π.χ. η Η.ΜΓ.Β.Μ. Σεπτεμβρίου της περιόδου 1960-64,
σημειωθείσα κατά το έτος 1962, ανήλθεν εις 60 χλστ.)

6. Ημερησία μεγίστη βροχόπτωσις (Η.ΜΓ.Β.) περιόδου παρατηρήσεων.
Είναι η μεγίστη ημερησία βροχόπτωσις, η σημειωθείσα κατά την
διάρκειαν της εξεταζομένης περιόδους (π.χ. η Η.ΜΓ.Β. της περιόδου
1960-64, σημειωθείσα την 1ην Ιαν.1963 ανήλθεν εις 40 χλστ.).

7. Μηναίον ύψος βροχοπτώσεων (Μ.Ι.Β.): Είναι το άθροισμα υψών του
συνόλου των παρατηρηθεισών βροχοπτώσεων κατά την διάρκειαν του
εξεταζομένου μηνός (π.χ. το Μ.Ι.Β. του μηνός Ιανουαρίου έτους 1965
ανήλθεν εις 40 χλστ.).

8. Μηνιαίον ελάχιστον ύψος βροχοπτώσεων (Μ.Ε.Υ.Β.) μηνός τινός της
περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι το ελάχιστον παρατηρηθέν μηνιαίον ύψος
βροχής κατά τον εξεταζόμενον μήνα της εξεταζομένης περιόδου (π.χ.
Μ.Ε.Υ.Β. μηνός Σεπτεμβρίου της πενταετούς περιόδου 1960-64, παρατηρηθέν
το ος 1963, ανήλθεν εις 20 χλστ.).

9. Μηνιαίον μέσον ύψος βροχπτώσεων (Μ.ΜΣ.Υ.Β.) μηνός τινός της
περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των μηνιαίων
υψών βροχής κατά τον εξεταζόμενων μήνα της εξεταζομένης περιόδου
(π.χ. το Μ.ΜΣ.Ι.Β. μηνός Αυγούστου της πενταετίας 1960-64 ανήλθεν εις
30 χλστ.).

10. Μηνιαίον μέγιστον ύψος βροχοπτώσεων (Μ.ΜΓ.Υ.Β.) μηνός τινός της
περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι το μέγιστον παρατηρηθέν μηνιαίον ύψος
βροχής κατά τον εξεταζόμενον μήνα της εξεταζομένης περιόδους (π.χ. το
Μ.ΜΓ.Υ.Β. μηνός Αυγούστου της πενταετίας 1960-64, παρατηρηθέν το έτος
1962, ανήλθεν εις 40 χλστ.).

11. Ετησίως ελάχιστον μηνιαίον ύψος βροχοπτώσεων (Ε.Ε.Μ.Υ.Β.): Είναι
το ελάχιστον μηνιαίον ύψος βροχής το παρατηρηθέν κατά το έτος τούτο
(π.χ. το Ε.Ε.Μ.Υ.Β. του έτους 1950, σημειωθέν κατά τον μήνα
Αύγουστον, ανήλθεν εις 10 χλστ.).

12. Ετησίως μέγιστον μηνιαίον ύψος βροχοπτώσεων (Ε.ΜΓ.Μ.Υ.Β.):
Είναι το μέγιστον μηνιαίον ύψος βροχής το παρατηρηθέν κατά το έτος
τούτο (π.χ. το Ε.ΜΓ.Μ.Υ.Β. του έτους 1950, σημειωθέν κατά τον μήνα
Φεβρουάριον, ανήλθεν εις 60 χλστ.).

13. Μηνιαίον μέγιστον ύψος βροχοπτώσεων (Μ.ΜΓ.Υ.Β.) περιόδου
παραρητήρσεων: Είναι το μέγιστον μηνιαίον ύψος βροχής το παρατηρηθέν
κατά την περίοδον ταύτην (π.χ. το Μ.ΜΓ.Υ.Β. της περιόδου 1960-1964,
σημειωθέν κατά τον μήνα Ιανουάριον του έτους 1962, ανήλθεν εις 60
χλστ.).

14. Μηνιαίον ελάχιστον ύψος βροχοπτώσεων (Μ.Ε.Υ.Β.) περιόδου
παρατηρήσεων: Είναι το ελάχιστον μηνιαίον ύψος βροχής το παρατηρηθέν
κατά την περίοδον ταύτην (π.χ. το Μ.Ε.Υ.Β. της περιόδου 1960-64,
σημειωθέν κατά τον μήνα Αύγ.1962, ανήλθεν εις 5 χλστ.).

15. Ελαχίστη τιμή μέσων μηνιαίων υψών βροχοπτώσεων (Ε.Τ.ΜΣ.Μ.Υ.Β.)
περιόδου παρατηρήσεων: Είναι η ελάχιστη τιμή όλων των μέσων μηνιαίων
υψών βροχής της εξεταζομένης περιόδους (π.χ. Ε.Τ.ΜΕ.Μ.Υ.Β. της περιόδου
1960-64 είναι το μέσον μηνιαίον ύψος βροχής του μηνός Σεπτεμβρίου της
περιόδου ταύτης, ανελθόν εις 10 χλστ.).

16. Μεγίστη τιμή μέσων μηνιαίων υψών βροχοπτώσεων (ΜΓ.Τ.ΜΣ.Μ.Υ.Β.)
περιόδου παρατηρήσεων: Είναι η μεγίστη τιμή όλων των μέσων μηνιαίων
υψών βροχής της εξεταζομένης περιόδου (π.χ. ΜΓ.Τ.ΜΣ.Μ.Υ.Β. της
περιόδου 1960-64 είναιτο μέσον μηνιαίον ύψος βροχής του μηνός Νοεμβρίου
της περιόδου ταύτης, ανελθόν εις 60 χλστ.).

17. Ετήσιον ύψος βροχοπτώσεων (Ε.Υ.Ε.): Είναι το άθροισμα των υψών
του συνόλου των παρατηρηθεισών βροχών κατά την διάρκειαν του
εξεταζομένου έτους:

π.χ. το Ε.Υ.Β. του έτους 1950 ανήλθεν εις 600 χλστ.

18. Ετήσιον ελάχιστον ύψος βροχοπτώσεων (Ε.Ε.Υ.Β.) περιόδου τινός
παρατηρήσεων: Είναι το ελάχιστον παρατηρηθέν ετήσιον ύψος βροχής κατά
την εξεταζομένην περίοδον (π.χ. το Ε.Ε.Υ.Β. της πενταετίας 1960-64,
παρατηρηθέν κατά το έτος 1963, ανήλθεν εις 500 χλστ.).

19. Ετήσιον μέσον ύψος βροχοπτώσεων (Ε.ΜΣ.Ι.Β.) περιόδου τινός
παρατηρήσεων: Είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των ετησίων υψών βροχής
της εξεταζομένης περιόδους (π.χ. το Ε.Μ.Σ.Υ.Β. της πενταετίας 1960-64
ανήλθεν εις 650 χλστ.)

20. Ετήσιον μέγιστον ύψος βροχοπτώσεων (Ε.ΜΓ.Υ.Β.) περιόδου τινός
παρατηρήσεων: Είναι το μέγιστον παρατηρηθέν ετήσιον ύψος βροχής κατά
την εξεταζομένην περίοδον (Π.χ. το Ε.ΜΓ.Υ.Β. της πενταετίας 1960-64,
παρατηρηθέν κατά το έτος 1962, ανήλθεν εις 700 χλστ.).

21. Θερμοκρασίαι ημέρας: Αι γενόμεναι κατά την διάρκειαν εκάστης
ημέρας παρατηρήσεις θερμοκρασίας συνοδεύονται δι' αναγραφής της ώρας
παρατηρήσεως.

22. Μέση ημερησία θερμοκρασία: Αναλόγως των υπαρχουσών παρατηρήσεων
είναι:

α) Μέση τιμή συναγομένη εκ της ταινίας θερμογράφου η

β) Μέσος όρος μεταξύ μεγίστης και ελαχίστης θερμοκρασίας εκάστου
24ώρου η

γ) Μέσος όρος των παρατηρήσεων 24ώρου, εξαγόμενος δια συντελεστών
βαρύτητος, αναλόγως προς τα χρονικά διαστήματα, τα μεσολαβούντα
μεταξύ των παρατηρήσεων.

Περί της προελεύσεως των στοιχείων δέον να γίνεται μνεία,
προσδιοριζομένου και του τρόπου καθ' όν υπελογίσθη η μέση θερμοκρασία.
Εις περίπτωσιν καθ' ην αι μετρήσεις δεν ανταποκρίνονται εις τους
ανωτεω όρους, δέον να γίνεται μνεία περί τούτου, προσδιοριζομένου του
τρόπου καθ' ον υπελογίσθη η μέση θερμοκρασία.

23. Απλύτως μεγίστη ημερησία θερμοκρασία μηνός τιμός της
περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι η μεγίστη θερμοκρασία η
παρατηρηθείσα κατά τας διαφόρους ώρας λήψεως, κατά τον εξεταζόμενον
μήνα της περιόδου.

24. Μεγίστη τιμή της μέσης ημερησίας θερμοκρασίας μηνός τινός
κλπ. της περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι η μέγιστη τιμή μέσης
ημερησίας θερμοκρασίας κατά τον εξεταζόμενον μήνα της περιόδου.

25. Απολύτως ελάχιστη ημερησία θερμοκρασία μηνός τινός της
περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι η ελαχίστη θερμοκρασία η
παρατηρηθείσα κατά τας διαφόρους ώρας λήψεως κατά τον εξεταζόμενον
μήνα της περιόδου.

26. Ελαχίστη τιμή της μέσης ημερησίας θερμοκρασίας μηνός τινός της
περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι η ελαχίστη τιμή μέση ημερησίας
θερμοκρασίας κατά τον εξαταζόμενον μήνα της εξεταζομένης περιόδου.

27. Μέση θερμοκρασία εκάστου μηνός κεχωρισμένως, περιόδου τινός
παρατηρήσεων: Είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των μέσων ημερησίων
θερμοκρασιών εκάστου εξεταζομένου μηνός της περιόδου.

28. Μέση θερμοκρασία μηνός τινός της περιόδου παρατηρήσεων: Είναι
ο αριθμητικός μέσος όρος του προαναφερθέντος μεγέθους, αναφερόμενος
εις το σύνολον της περιόδου.

29. Κατ' ανόλογον τρόπον τυποποιούνται αι σχετικαί εκφράσεις των
λοιπών υδρολογικών μεγεθών.

Αρθρο 180.

Πίνακες εμφανίσεως των υπαρχουσών παρατηρήσεων

1. Πίνακες μηνιαίων υψών βροχοπτώσεως καθ' όλους τους μήνας
της περιόδου των παρατηρήσεων.

2. Πίνακες ετησίων ύψων βροχοπτώσεων καθ' όλα τα έτη της περιόδου
των παρατηρήσεων.

3. Πίνακες ημερησίων υψών βροχοπτώσεως ύψους μείζονος των 10 χλστ.
καθ' όλην την περίοδον των παρατηρήσεων και διάρκεια βροχοπτώσεων.

4. Πίνακες χιονοπτώσεων.

5. Πίνακες μετρήσεων παροχής μετά της αντιστοίχου στάθμης και
ημερομηνίας και διαγράμματος της διατομής μετρήσεως.

6. Πίνακες μετρήσεων στάθμης ύδατος μετά της αντιστοίχου
ημερημονίας.

7. Πίνακες ημερησίων θερμοκρασιών.

8. Πίνακες μέσης θερμοκρασίας εκάστου μηνός της περίδου των
παρατηρήσεων.

9. Πίνακες απολύτως μεγίστης ημερησίας θερμοκρασίας εκάστου μηνός
της περιόδου των παρατηρησεων.

10. Πίνακες απολύτως ελαχίστης ημερησίας θερμοκρασίας εκάστου μηνός
της περιόδου των παρατηρήσεων.

11. Πίνακες μέσης απολύτου υγρασίας εκάστου μηνός της περιόδου των
παρατηρήσεων.

12. Πίνακες μέσης σχετικής υγρασίας εκάστου μηνός της περιόδου των
παρατηρήσεων.

13. Πίνακες μεγίστης ημερησίας απολύτου υγρασίας εκάστου μηνός της
περιόδου των παρατηρήσεων.

14. Πίνακες μεγίστης ημερησίας σχετικής υγρασίας εκάστου μηνός της
περιόδου των παρατηρήσεων.

15. Πίνακες ελαχίστης ημερησίας απολύτου υγρασίας εκάστου μηνός της
περιόδου των παρατηρήσεων.

16. Πίνακες ελαχίστης ημηρεσίας σχετικής υγρασίας εκάστου μηνός της
περιόδου των παρατηρήσεων.

17. Πίνακες εξατμήσεως εκάστου μηνός της περιόδου των παρατηρήσεων.

18. Πίνακες διευθύνσεως και εντάσεως ανέμων (καθορισμός ενστάσεως
δια της κλίμακος BEAUFORT η δια της ταχύτητος εις μ/δλ.).

19. Πίνακας ηλιοφανείας.
20. Πας έτερος πίναξ απαιτούμενος δια τον σκοπόν της μελέτης π.χ.
πίνακες θερμοκρασιών ύδατος.

21. Πίνακες ηλιακής ακτονοβολίας.

Αρθρο 181.

Θερμοκρασία

1. Μέση, μεγίστη και ελάχιστη θερμοκρασία εκάστου των
δώδεκα μηνών του έτους κεχωρισμένως.

2. Απολύτως μεγίστη ημερησία θερμοκρασία σημειωθείσα καθ'
έκαστον των δώδεκα μηνών του έτους, κατά την περίοδον των
παρατηρήσεων.

3. Απολύτως ελαχίστη ημερησία θερμοκρασία σημειωθείσα καθ'
έκαστον των δώδεκα μηνών του έτους, κατά την περίοδον των
παρατηρήσεων.

4. Κατάρτισις καμπύλης ημερησίων θερμοκρασιών ταξινομημένων κατά
φθίνουσαν σειράν μεγέθους.

5. Η επεξεργασία αναφέρεται εις έκαστον των δώδεκα μηνών του
έτους και εις το σύνολον του έτους.

Αρθρο 182.

Ανεμοι

1. Αναμολογία και συχνότητες διευθύνσεως ανέμων, δι'
έκαστον των δώδεκα μηνών τους έτους.

2. Επικρατούσα διεύθυνσις ανέμων, έκαστον των δώδεκα μηνών του
έτους.

3. Περίοδος επαναφοράς εντάσεως ανέμου δια τα διάφορα κλιμάκια
ταχύτητος της χρησιμοποιουμένης κλίμακος, αναφερομένη εις έκαστον
των δώδεκα μηνών του έτους και την αδρευτικήν περίοδον.

4. Περίδος επαναφοράς εντάσεως ανέμου δια τα διάφορα κλιμάκια
ταχύτητος της χρησιμοποιουμένης κλίμακος, αναφερομένη εις το σύνολον
του έτους.

Αρθρο 183.

Υγρασίαι (σχετικαί)

1. Μέση, μεγίστη και ελαχίστη τιμή της υγρασίας εκάστου
των δώδεκα μηνών του έτους, ένθα ως υγρασία μηνός νοείται ο
αριθμητικός μέσος όρος των ημερησίων υγρασιών.

2. Απολύτως μεγίστη ημερησία υγρασία σημειωθείσα καθ' έκαστον των
δώδεκα μηνών του έτους κατά την περίοδον των παρατηρήσεων.

3. Απολύτως ελαχίστη ημερησία υγρασία σημειωθείσα καθ' έκαστον των
δώδεκα μηνών του έτους, κατά την περίοδον των παρατηρήσεων.

4. Κατάρτισις καμπύλης ημερησίων υγρασιών ταξινομημένων κατά
φθίνουσαν σειράν μεγέθους.

5. Η επεξεργασία αναφέρεται εις έκαστον των δώδεκα μηνών του του
έτους και εις το σύνολον του έτους.

6. Μετρήσεις απολύτου υγρασίας ανάγονται εις σχετικήν τοιαύτην κατά
την επεξεργασίαν των στοιχείων, εφ' όσον απαιτείται τούτο.

Αρθρο 184.

Βροχοπτώσεις

1. Δι' έκαστον βροχομετρικόν σταθμόν κεχωρισμένως, δια
την περίοδον των παρατηρήσεων, καθορισμός ομβρίου καμπύλης ήτοι
σχέσεως ενστάσεως-διαρκείας-περιόδου επαναφοράς η σχέσεως
υψών-διαρκείας-περιόδου επαναφοράς, εξεταζομένων των βροχοπτώσεων του
εκάστοτε προσήκοντος ελαχίστου ορίου περιόδου επαναφοράς, η καθορισμός
σχέσεως ενστάσεως-διαρκείας (ύψους διαρκείας) δια δεδομένας περιόδους
επαναφοράς.

Ομβριος καμπύλη δια περιόδους επαναφοράς μεγαλύτερας της περιόδου
των παρατηρήσεων.

Διερεύνησις υπάρξεως η μη σχέσεως μεταξύ ενστάσεων και ημερησίων
υψών βροχοπτώσεως της ιδίας συχνότητος εμφανίσεως.

Σχέσις δια περιόδους επαναφοράς μεγαλύτερας της περιόδου των
παρατηρήσεων.

2. Ενοποίησις των υπαρχουσών παρατηρήσεων των διαφόρων βροχομετρικών
σταθμών της περιοχής, διερεύνησις του επιτρεπτού η μη της
ενοποιήσεως.

3. Καθορισμός ομβρίου καμπύλης κλπ. δια τον εκ της ενοποιήσεως των
στοιχείων προσκύψαντα ιδεατόν βροχομερικόν σταθμόν, ως ορίζεται
ανωτέρω, προκειμένω περί των μεμονωμένων βροχομετρικών σταθμών.

4. Καθορισμός της πιθανής μεγίστης βροχοπτώσεως, βάσει του σημείου
δρόμου κλπ. (μεγιστοποίησις).

5. Εκλογή ομβρίων καμπυλών δια τον υπολογισμόν των έργων.

6. Δι' έκαστον βροχομετρικόν σταθμόν κεχωρισμένως, τυχόν
απαιτουμένη συμπλήρωσις των πινάκων μηνιαίων υψών βροχής δια
συσχιτίσεως προς παρατηρήσεις γειτονικών σταθμών. Συσχέτισις των
μηνιαίων υψών βροχής, βροχομετρικού προς βροχχομετρικόν σταθμόν, δια
τον ανωτέρω σκοπόν, και διερεύνησις του επιτρεπτού της συσχετίσεως.

7. Δι' έκαστον βροχομετρικόν σταθμόν κεχωρισμένως, καθορισμός
σχέσεως ετησίου ύψους βροχής και περιόδου επαναφοράς.

8. Δι' έκαστον βροχομετρικόν σταθμόν κεχωρισμένως, καθορισμός
σχέσεως μηνιαίων υψών βροχής και περιόδου επαναφοράς, εφ' όσον τούτο
είναι επιτρεπτόν η καθορισμός εποχιακών σχέσεων.

9. Καθορισμός σχέσεως μέσου ετησίου ύψους βροχής και υψομέτρους της
θέσεως εις την οποίαν αναφέρεται.

10. Καθορισμός σχέσεως μέσων μηνιαίων υψών βροχής και υψομέτρου της
θέσεως εις την οποίαν αναφέρονται, εφ' όσον τούτο είναι επιτρεπτόν η
καθορισμός εποχιακών σχέσεων.

11. Κατάτμησις της λεκάνης απορροής εις υποπεριοχάς κατά THIESSEN,
λαμβανομένων υπ' όψιν των υδροκριτών.

12. Υπολογισμός ετησίου ύψους βροχής δια το σύνολον της λεκάνης
απορροής, βάσει της γενομένης κατατμήσεως εις υποπεριοχάς κατά
ΤHIESSEN.

13. Υπολογισμός μηνιαίων υψών βροχής δια το σύνολον της λεκάνης
απορροής, βάσει της γενομένης κατατμήσεως εις υποπεριοχάς κατά
TEIESSEN.

14. Κατάρτισις βαθμιδωτού διαγράμματος υδομετρικών συχνοτήτων της
λεκάνης απορροής, παρέχοντος την μεταξύ διαδοχικών υψομέτρων
επιφάνειαν της λεκάνης, Το υπ' όψιν διάγραμμα χαράσσεται εις σύστημα
συντεταγμένων με τεταγμένην το εξεταζόμενον υψόμετρον (διαδοχικά
υψόμετρα με σταθεράν διαφοράν) και τετμημένην την επιφάνειαν την
περιλαμβανομένην μεταξύ δύο διαδοχικών υψομέτρων (χλμ2 η ποσοστόν επί
τοις εκάτον της συνολικής επιφανείας της λεκάνης απορροής-οριζώντιοι
προβαλαί).

15. Υπολογισμός ετησίου ύψους βροχής δια το σύνολον της λεκάνης
απορροής, βάσει του προαναφερθέντος διαγράμματος υψομετρικών συχνοτήτων
και ευρεθείσης σχέσεως μέσου ετησίου ύψους, βροχής και υψομέτρου.

16. Υπολογισμός επιχιακών υψών βροχής δια το σύνολον της λεκάνης
απορροής, βάσει του προαναφερθέντος διαγράμματος υψομετρικών συχνοτήτων
και της ευρεθείσης σχέσεως μέσων εποχιακών υψών βροχής και υψομέτρων.

Αρθρο 185.

Στάθμαι ρευμάτων και υπολογισμοί παροχής

1. Καθορισμός των καμπυλών στάθμης - παροχής εις τας
θέσεις των υδρομετρήσεων. Διερρεύνησις της δυνατότητος επεκτάσεως της
καμπύλης. Διαγράμματα των διατομών μετρήσεως.

2. Υπολογισμός, επί τη βάσει των σταθμημετρήσεων, της παροχής εις τας
θέσεις των υδρομετρικών σταθμών.

Αρθρο 186.

Πλημμυρικαί παροχαί και μέθοδοι υπολογισμού αυτών

1. Υπολογίζονται αι πλημμυρικαί παροχαί δια μεθόδων
δυναμένων να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωσιν και ανταποκρινομένων εις
την φύσιν και την σημασίαν των μελετωμένων έργων και τον σκοπόν της
μελέτης.

2. Κατά περίπτωσιν, γίνεται εφαρμογή μιας η περισσοτέρων των κάτωθι
μεθόδων:

α) Εμπειρικαί μέθοδοι π.χ.

αα) μέθοδος καθορισμού μεγίστης πλημμυρικής παροχής βάσει
σημειωθεισών σημαντικών πλημμυρών, εισαγομένου και συντελεστού
τινος ασφαλείας,

αβ) μέθοδοι βασιζόμεναι εις την εφαρμογήν διαφόρων εμπειρικών τύπων
υπολογισμού της μεγίστης πλημμυρικής παροχής και

αγ) μέθοδος βασιζομένη εις την κατάρτισιν περιβαλλουσών καμπυλών
των σημειωθεισών πλημμυρικών παροχών, συναρτήσει της επιφανείας,
λεκανών τελουσών υπό παρομοίας υδρολογικάς συνθήκας.

β) Στατιστικαί μέθοδοι βασιζόμεναι εις στατιστικήν επεξεργασίαν των
υπαρχουσών μετρήσεων παροχής και στάθμης πλημμυρών και την επέκτασιν
του πεδίου εφαρμογής εις περιόδους επαναφοράς, μακροτέρας της περιόδου
των παρατηρήσεων.

γ) Η λεγομένη ορθολογική μέθοδος.
δ) Η λεγομένη μέθοδος χαράξεως ισοχρόνων καμπυλών.
ε) Υδρομετεωρολογικαί μέθοδοι, ως π.χ.:
εα) Μέθοδος των υπαρχουσών βροχομετρικών παρατηρήσεων, εν ανεπακρεία
μετρήσεων παροχής.

εβ) Η μέθοδος της μετατοπίσεως των βροχοπτώσεων ήτοι χρησιμοποιήσεως
στοιχείου βροχής λεκανών τελουσών υπό αναλόγους υδρολογικάς συνθήκας,
ένθα όμως εσημειώθησαν σημαντικώτεραι βροχοπτώσεις και προδικάζεται ότι
το αυτό δύναται να συμβή και εις την εξεταζομένην περίπτωσιν.

εγ) Η μέθοδος του μοναδιαίου υδρογραφήματος και

εδ) Η μέθοδος απ' ευθείας χαράξεων υδρογραφημάτων και συνθέσεων
αυτών.

3. Κατά την εφαρμογήν των προαναφερθεισών μεθόδων παρατίθενται, συν
τοις άλλοις κατά περίπτωσιν, και εφ' όσον είναι αναγκαία, τα κάτωθι
στοιχεία και υπολογισμοί:

α) Η οριζοντιαγραφία της λεκάνης απορροής επί χάρτου υπό κατάλληλον
κλίμακα π.χ.1:50.000, η υψομετρική καμπύλη, το μέσον υψόμετρον της
λεκάνης, το υψόμετρον ίσων επιφανειών υψόμετρον, η γεωτεχνιά
χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής και τα στοιχεία χλωρίδος.

β) Υπολογισμός δι' επεκτάσεως της σχέσεως παροχών προς την περίοδον
επαναφοράς, δια περιόδους επαναφοράς μακροτέρας της περιόδου των
παρατηρήσεων.

γ) Διερεύνησις υπάρξεως η μη σχέσεως μεταξύ ενστάσεων βροχοπτώσεων,
περιόδου τινός επαναφοράς, προς τας παροχάς της ιδίας περιόδου
επαναφοράς, η διερεύνησις υπάρξεως η μη σχέσεως μεταξύ μέσου ύψους
βροχής κατά TEIESSEN, περιόδου τινός επαναφοράς, προς τας παροχάς της
ιδίςα περιόδου επναφαφοράς. Επέκτασις δια περιόδους επαναφοράς
μακροτέρας της περιόδου των παρατηρήσεων.

δ) Συντελεσταί απορροής αιγμών πλημμύρας ως προς την μέσην ένστασιν
βροχοπτώσεων.

ε) Συντελεσταί απορροής όγκου πλημμύρας, ως προς το κατά TEIESSEN
μέσον ύψος βροχοπτώσεων.

ς) Διερεύνησις της δυνατότητος καθορισμού συντελεστών τραχύτητος
βάσει των υπαρχουσών μετρήσεων.

ζ) Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας εκ μακροχρονίων παρατηρήσεων
είναι δυνατόν να καθορισθή πιθανή κατανομή της ενστάσεως των
βροχοπτώσεων κατά την διάκρειαν μιας και της αυτής βροχής και όταν
τούτο δικαιολογείται εκ της σημασίας του έργου, είναι ενδεδειγμένη η
εφαρμογή της μεθόδου του μονοδιαίου υδρογραφήματος υπό την προϋπόθεσιν
ότι τούτο έχει εξαχθή εκ παρατηρήσεων και ότι η μορφή αυτού δεν θα
μεταβληθή ουσιωδώς ένεκα αυτής ταύτης της εκτελέσεως των έργων.

η) Διερεύνησις υπάρξεως η μη σχέσεως διορθώσεως τωνν
υπολογιζομένων πλημμυρικών παροχών, κατά την εφαρμογήν των διαφόρων
προαναφερεθεισών μεθόδων υπολογισμού, βάσει των ευρεθεισών σχέσεων
μεγιστων παροχής-παριόδου επαναφοράς και εντάσεως βροχοπτώσεων-παροχής.

θ) Αι τελικώς γενόμεναι δεκταί μέγισται παροχαί πλημμύρας και τα
αντίστοιχα υδρογραφήματα δια τον υπολογισμόν των έργων.

ι) Υπολογισμός ανασχέσεως πλημμύρας και υδρογραφήματα ακραών, δια
τον υπολογισμόν των κατάντη έργων, προκειμένου περί ταμιευτήρος.

ια) Αι τελικώς γενόμεναι δεκταί παροχαί υπολογισμού των έργων
ασφαλείας στοιχεία των έργων τούτων.

ιβ) Καθορισμός των παροχών υπολογισμού των έργων προσωρινής
παροχετεύσεως των πλημμυρικών και συνήθων παροχών κατά την διάρκειαν
κατασκευής φράγματος.

Αρθρο 187.

Ορθολογική μέθοδος υπολογισμού πλυμμυρικών παροχών

1. Δια τον υπολογισμόν των πλημμυρικών παροχών εφαρμόζεται ο τύπος:

MAXQ = C.ι.F.

Ενδα:

ι: η μέση ένστασις βροχοπτώσεως διαρκείας ίσης προς τον χρόνον
συρροής των υδάτων εκ της επιφανείας F μέχρι της εξεταζομένης διατομής
του ρεύματος.

F: η λεκάνη απορροής και
C: ο συντελεστής απορροής πλημμύρας.
2. Ο συντελεστής C ορίζεται δια της σχέσεως:

Αιχμή απορροής δεδομένης συχνότητος
C= -------------------------------------------
Μέση ένστασις βροχοπτ. της αυτής συχνότητος

Ο συντελεστής ούτος C δύναται να υπολογισθή δια της σχέσεως C=1 =
C' ώς συνάρτησις των τοπογραφικών συνθηκών, των συνθηκών εδάφους και
της φυτικής καλύψεως. Ο συντελεστής C' δύναται να έχη τα εξής τιμάς:

Τύπος επιφανείας Τιμαί του C'

α) Τοπογραφικαί συνθήκαι:

Επίπεδα εδάφη μέσων κλίσεων

0,15% - 0,50% 0,30

Κλιτύες μέσων κλίσεων 2,50% -3,50% 0,20
Λοφώδη εδάφη μέσων κλίσεων
25,00% - 35,0% 0,10

β) Φύσις εδάφους:

Αδιαπέρατοι άργιλοι 0,10
Μέσαι συνθήκαι αργίλων και πηλών 0,20
Αμμοπηλοί 0,40

γ) Φυτική κάλυψις:

Καλλιεργήσιμοι γαίαι 0,10
Δενδροκάλυψις 0,20

3. Ο χρόνος συρροής των υδάτων μέχρι της εξεταζομένης διατομής του
ρεύματος δι' απλάς λεκάνας και φυσικήν καίτην ακονονίστου διατομής,
δύναται να υπολογισθή κατά GIANDOTTI, ήτοι δια της σχέσεως:

4V---------
F +1,5L
Τ= ----------------- ένθα:
0,8 Η-h

Τ: ο χρόνος συρροής εκπεφρασμένος εις ώρας.
F: η επιφάνεια (οριζοντία προβολή) της λεκάνης απορροής εκπεφρασμένης
εις χλμ2.

L: το μήκος διαδρομής δια της φυσικής κοίτης επκεφρασμένον εις χλμ.
Η: το μέσον υψόμετρον της λεκάνης απορρογής, εκπεφρασμένον εις μέτρα,
ήτοι η μέση τεταγμένη της υψομετρική καμπύλης. Η υψομετρική καμπύλη
χαράσσεται εις σύστημα υψόμετρον και τετμημένην την επιφάνειαν των
εκτάσεων των κειμένων υπεράτω του υψομέτρου τούτου (χλμ2 - οριζόντιοι
προβαλαί). Το μέσον υψομετρον δέον να αναφέρεται εις το τμήμα της
λεκάνης απορροής, το αντιστοιχούν εις την ερευνωμένην διατομήν του
ρεύματος.

h: το υψόμετρον πυθμένος κοίτης εις την εξεταζομένην εκάστοτε
διατομήν ρεύματος.

Επισημαίνονται:

α) Οτι ο τύπος του GIANDOTTI δίδει τον συνολικόν χρόνον συρροής
μέχρι της εξεταζομένης θέσεως του ρεύματος, ήτοι το άθροισμα του χρόνου
ροής δια της επιφανείας των κλιτύων και του χρόνου διαδρομής δια της
κοίτης του ρεύματος και

β) Οτι ο υπ' όψιν τόπος δέον να τυγχάνει εφαρμογής μόνον επί
λεκανών, ήτοι λεκανών εμφανιζουσών σαφώς μίαν κυρίαν μισγάγκειαν και
μη αποτελουμένων και περισσοτέρας της μιάς σημαντικάς υπολεκάνας.

4. Ο χρόνος συρροής των υδάτων, επί πεδινών περιχών εκτάσεως το
πολύ 5 τετρ. μιλλίων ήτοι περίπου 13 χλμ2, μέχρι της εξεταζομένης
διατομής του ρεύματος, δι' απλάς λεκάνας και φυσικήν κοίτην
ακοινονίστου διατομής, δύναται να υπολογισθή κατά KIRPICH, ήτοι δια
της σχέσεως:

ο,77
Τ= 0,02 Κ ένθα:
L
Κ= - , καλούμενος τοπογραφικός δείκτης.
J
Τ: Ο χρόνος συρροής εκπεφραγικός δείκτης.

L: Το μήκος διαδρομής δια της φυσικής κοίτης εκπεφρασμένον εις μέτρα
και

J: Η μέση κατά μήκος κλίσις της φυσικής κοίτης.

Επισημαίνονται:

α) Οτι ο τύπος του KIRPICH δίδει τον παρερχόμενον χρόνον μεταξύ
ενάρξεως αναψώσεως των υδάτων εις την εξεταζομένην θέσιν του ρεύματος,
και επιτεύξεως της μεγίστης στάθμης, ήτοι ο υπ' όψιν τύπος δίδει την
διάρκειαν του ανιόντος κλάδου του υδρογραφήματος της πλυμμύρας. Κατά
την εφαρμογήν της ορθολογικής μεθόδου, ο χρόνος βροχοπτώσεως είναι
δυνατόν να ληφθή ίσος προς τον υπολογιζόμενον χρόνον συρροής δια του
ανωτέρω τύπου, άνευ προσαυξήσεως τιμός δια χρόνον ροής επί της
επιφανείας των κλιτύων.

β) Οτι ο υπ' όψιν τύπος δέον να τυγχάνη εφαρμογής μόνον δια τον
υπολογισμόν του χρόνου ροής κατά μήκος μιάς μισγαγκείας.

γ) Ο υπ' όψιν τύπας είναι δυνατόν να εφαρμοσθή και επί λεκανήν
απορροής με αισθητως αυξουσαν κλίσιν της φυσικής κοίτης προς τα
ανάντη. Εις την περίπτωσις αυτήν δύνανται κατά πρώτην προσέγγισιν να
λαμβάνεται τα 70% του μήκους της κοίτης ως χαμηλή κοίτη και τα 30%
του μηκους ως υψηλή τοιαύτη και προσδιορίζεται η αντίστοιχος μέση
κλίσις Jχαμ. και Jυψηλ. Διά την εφαρμογήν του τύπου λαμβάνονται
K=Kχαμ. + Κυψηλ.

5. Ο χρόνος διαδρομής, δια φυσικών κοιτών με σαφή και γνωστήν
διαταομήν η δια τεχνητών κοιτών, δέον να υπολογίζεται η τουλάχιστον να
ελέγχεται επί τη βάσει των γεωματικών και φυσικών στοιχείων των
διατομών της κοίτης. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις, δέον να
επιπροστίθεται και 8 χρόνος ροής δια της επιφανείας των κλιτύων, ίνα
καθορισθή ο συνολικός χρόνος συρροής μέχρι της εξεταζομένης διατομής
του ρεύματος.

6. Δια την εφαρμογήν της ορθολογικής μεθόδου υπολογισμού των
πλημμυρικών παροχών, προκειμένης λεκάνης αναλυομένης εις παροχών,
προκειμένης λεκάνης αναλυομένης εις σημαντικάς υπολεκάνας, υπολογίζεται
δι' εκάστην των υπολεκανών ο χρόνος συρροής και λαμβάνεται ως χρόνος
βροχοπτώσεως δια το σύνολον της λεκάνης ο μεγαλύτερος των
υπολογισθέντων χρόνος συρροής.

Επισημαίνεται ότι η ορθολογική μέθοδος δεν δύναται να εφαρμόζεται
ανεπιφυλάκτως δια απεριορίστως μεγάλας εκτάσεις ως π.χ. δια εκτάσεις
υπέρ τα 50 τετραγωνικά μίλλια = 130 χιλμ2 και πάντως δεν δύναταιδ να
εφαρμόζεται παρά μόνον εφ' όσον πρόκειται περί λεκανών εχουσών
υδρολογικήν ενότητα, προσδιοριζομένην π.χ. από τα στοιχεία βροχής, τους
συντελεστάς απορροής κλπ.

Εις τας ανωτέρω απαγορευτικάς περιπτώσεις ενδείκνυται η εφαρμογή
ακριβεστέρων μεθόδων, ανταποκρινομένων εις τας εκάστοτε συνθήκας π.χ.
δια της συνθέσεως υδραγραφημάτων των επί μέρους λεκανών.

Περίοδος έτη 1 5 10 20 30

1 + 0,8 Τ=1.00000 1,55920 1,80000 2,04080 2,18168


Περίοδος εις έτη 40 50 100

1 + 0,8 Τ=2,28168 2,35920 2,60000

Ο τελευταίος όρος του υπ' όψιν τύπου είναι συντελεστής αιχμής
επιτρέπων την αναγωγήν της μέσης ημερησίας παροχής εις στιγμιαίαν
τοιαύτην.

2. Τύποι της μορφής Qχαμ=C.Fβ ένθα:

F: ή λεκάνη απορροή εις χιλμ2 (οριζοντία προβολή).

β: συντελεστής με συνήθη τιμήν β=1/2 και
C: συντελεστής ευστόχως εκλογόμενος.
3. Λοιποί εμπειρικοί τύποι ευστόχως εκλεγόμενοι.

Αρθρο 188.

Εμπειρικοί τύποι υπολογισμού πλημμυρικών παροχών

1. Τύπος FULLER.

Οκατωτέρως τύπος του FULLER ισχύει μόνον δια την περιοχήν δι' ην
ευρέθη και επομένως δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά των εξ αυτού
συμπερασμάτων εις άλλας λεκάνας, εις μη μόνον δια μίαν πρώην εκτίμησιν
των πλημμυρικών παροχών. Εάν υπάρχουν επαρκή στατιστικά δεδομένα,
ενδεικνυται επαρκή στατιστικά δεδομένα, ενδείκνυται ο επανακαθορισμός
των σταθερών του τύπου.

2,66
Qmax =Q1. (1 + β1ο810Τ) (1 + ----)
Fo,30

ένθα:

Q1: είναι η μέση ημερησία παροχή της μεγίστης πλημμύρας με περίοδον
επαναφοράς ενός έτους, εκπεφρασμένη εις μ3/ολ.

F: η λεκάνη απορροής εις χλμ2 (οριζοντία προβολή.

Τ: η περίοδος επαναφοράς είς έτη.
β: συντελεστής δυνάμενος να ληφθή ίσος με 0,8 η να προσδιορισθή
ακριβέστερον βάσει παρατηρήσεων.

Το Q1 δύναται να καθορισθή βάσει παρατηρήσεων η να υπολογισθή δια
της σχέσεως Q1=C. Fα κατόπιν υπολογισμού των συνταλεστών. Μία πρώτη
μορφή της σχέσεως ταύτης δεν δύναται να είναι η

Q1 = 1,80.Fo,8

Ο δύετερος όρος του υπ' όψιν τύπου επιτρέπει τον υπολογισμόν της
πλυμμρικής παροχής δια διαφόρους περιόδους επαναφοράς. Δίδονται εν
συνεχεία τιμαί αναφερόμεναι εις χαρακτηριστικάς περιόδους.

Αρθρο 189.
Διαθέσιμοι παροχαί ρευμάτων

1. Προκειμένης μελέτης χρησιμοποιήσεως της παροχής ρευμάτων
δια την κάλυψιν αρδευτικών η άλλων αναγκών, λαμβάνονται υπ' όψιν τόσον
αι μετρηθείσαι παροχαί όσον και αι συναχθείσαι τοιαύται βάσει
μετρήσεων στάθμης.

2. Διερευνάται προς τούτο η συνολική διαθέσιμος παροχή δια τας
διαφόρους περιόδους επαναφοράς, αι υπάρχουσαι δεσμεύσεις και η
τελικώς διαθέσιμος περοχής δια τον σκοπόν της μελέτης.

Αρθρο 190.

Απορροαί λεκανών

1.Προκειμένης μελέτης ταμιευτήρος, λαμβάνονται υπ'όψιν
τόσον αι μετρηθείσαι παροχαί και αι συνταχθείσαι τοιαύται, βάσει των
παροχής, όσον και αι προκύψασαι δια υπολογισμού βασιζομένου εις
στοιχεία βροχοπτώσεων της προσηκούσης περιόδου επαναφοράς.

2.Παρέχονται συν τοίς άλλοις:

α)Μορφολογικά, γεωλογικά, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία
φυτικής καλύψεως της λεκάνης απορροής, συντελεσταί απορροής.

β)Σχέσις ετησίων απορροών, περιόδου τινός επαναφοράς και
βροχοπτώσεων, της ίδιας περιόδου επαναφοράς.

Επέκτασις δια περιόδους επαναφοράς μακροτέρας της περιόδου των
παρατηρήσεων.

γ)Σχέσις μηνιαίων ή εποχιακών απορροών, περιόδου τινός επαναφοράς και
βροχοπτώσεων της ιδίας περιόδου επαναφοράς.

Επέκτασις δια περιόδους επαναφοράς μακροτέρας της περιόδου
των παρατηρήσεων.

δ)Εκτίμησις των απορροών κατά THORNWAITE.

ε)Καθορισμός δι'εφαρμογής διαφόρων εμπειρικών τύπων των απορροών και
σύγκρισις προς τα αποτέλεσματα εφαρμογής των λοιπών μεθόδων υπολογισμού
των απορροών.

ζ)Σχέσις μηνιαίων ή εποχιακών απορροών εκτιμηθεισών κατά THORNWAITE
προς τας μετρηθείσας ή άλλως υπολογισθείσας μηνιαίας ή εποχιακάς
απορροάς.

η)Σχέσις ετησίων απορροών εκτιμηθεισών κατά THORNWAITE προς τας
μετρηθείσας ή άλλως υπολογισθείσας ετησίας απορροάς.

θ)Προκριθείσα τελικώς μέθοδος υπολογισμού των απορροών και
αποτελέσματα υπολογισμού των μηνιαίων, εποχιακών και ετησίων απορροών
δια τας διαφόρους περιόδους επαναφοράς.

Αρθρο 191.

Χωρητικότης ταμιευτήρος

1.Καθορίζεται βάσει τεχνικοοικονομικών κριτηρίων, η
συνολική χωρητικότης του ταμιευτήρος και ελέγχεται η επάρκεια αυτής δια
τον επιδιωκόμενον σκοπόν, βάσει ετησίων εισροών και απωλειών,
λαμβανομένης προς τούτο υπ'όψιν της ανάγκης διαθέσεως μέρους της
συνολικής χωρητικότητος διά νεκρόν όγκον και ανάσχεσιν πλημμυρών.

2.Ο έλεγχος επαρκείας της χωρητικότητος γίνεται και επί τη βάσει της
παρατηθείσης χρονικής σειράς των μετρηθεισών ή εκτιμηθεισών μηνιαίων ή
εποχιακών εισροών τη χρησιμοποιήσει αριθμητικών πινάκων .

3.Δέον να παρέχωνται συν τοις άλλοις και τα κάτωθι:

α)Καμπύλαι χωρητικότητος και επιφανείας κατόπρου συναρτήσει του
υψομέτρου.

β)Σχέσις υψομέτρου και θερμοκρασίας.

γ)Σχέσις εξατμίσεων και θερμοκρασίας και διερεύνησις τυχόν διαφορών
μεταξύ ενδείξεως οργάνων και εξατμίσεως από της επιφανείας της λίμνης.

Αρθρο 192.

Ειδική παροχή αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων
πεδινών αγροτικών εκτάσεων

1. Η ειδική αύτη παροχή υπολογίζεται λαμβανομένου υπ'όψιν
αφ'ενός μεν του χρόνου συρροής μέχρι της εξεταζομένης διατομής των
τάφρων και αφ'ετέρου των στοιχείων κρισίμου βροχής, με περίοδον
επαναφοράς εναρμονιζομένην προς την δυνατότητα αποδοχής ή μη προσωρινής
κατακλύσεως των εκτάσεων, άνευ προσκλήσεως σοβαρών ζημιών εις τας
γεωργικάς καλλιεργείας.

2.Δια την απλούστευσιν των υπολογισμών, δύναται να αναζητηθή σχέσις
επιτρέπουσα τον καθορισμόν του χρόνου συρροής συναρτήσεως της
αποχετευομένης εκτάσεως και περαιτέρω να γίνη δεκτή σταθερά τιμή της
ειδικής παροχής δια εκτάσεις μικροτέρας ορίου τινός.

3.Δια περιοχάς αποχετευθησομένας δια αντλήσεως, δια την μείωσιν της
δαπάνης των εγκαταστάσεων, δύναται να γίνη δεκτή προσωρινή κατάκλυσις
διαρκείας εξαρτωμένης εκ του είδους των καλλιεργειών και να διερευνηθή
ο απορρέων όγκος από βροχάς 24ώρου διαρκείας.

Αρθρο 193.

Φυσικαί Λίμναι

1.Προκειμένης υδρολογικής μελέτης φυσικών λιμνών δέον όπως
παρέχωνται τα κάτωθι στοιχεία: καμπύλη ημερησίων σταθμών ταξινομημένων
κατά φθίνουσαν σειράν μεγέθους, χαρακτηριστικαί στάθμαι και αντίστοιχος
περίοδος επαναφοράς. Η επεξεργασία αναφέρεται εις έκαστον των δώδεκα
μηνών του έτους και εις το σύνολον του έτους.

2.Μέση, μεγίστη και ελαχίστη τιμή της μέσης θερμοκρασίας ύδατος
εκάστου των δώδεκα μηνών του έτους, ένθα ως μέση θερμοκρασία μηνός
νοείται ο αριθμητικός μέσος όρος των μέσων ημερησίων θερμοκρασιών.

3.Απολύτως μεγίστη ημερησία θερμοκρασία ύδατος σημειωθείσα
καθ'έκαστον των δώδεκα μηνών του έτους, κατά την περίοδον των
παρατηρήσεων.

4.Απολύτως ελαχίστη ημερησία θερμοκρασία ύδατος σημειωθείσα
καθ'έκαστον των δώδεκα μηνών του έτους, κατά την περίοδον των
παρατηρήσεων.

5.Καμπύλη ημερησίων θερμοκρασιών ύδατος ταξινομημένων κατά φθίνουσαν
σειράν μεγέθους. Η επεξεργασία αναφέρεται εις έκαστον των δώδεκα μηνών
του έτους και εις το σύνολον του έτους.

6.Υδατικά ισοζύγια συναρτήσει βροχοπτώσεων, εξατμίσεων, εισροών,
διηθήσεων και πιθανών εκροών.

7.Κυμάνσεις επιφανείας ύδατος και ταλαντώσεις μάζης, επιπτώσεις εις
την στάθμην του ύδατος παρά τας ακτάς.

Αρθρο 194.

Εφαρμογή Προδιαγραφών

Αι παρούσαι προδιαγραφαί υδρολογικών μελετών
εγγειοβελτιωτικών έργων εφαρμόζονται γενικώς, εξειδικευόμεναι δια
συμπληρώσεων ή περικοπών εις εκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν, είτε τη
εντολή της αρμοδίας αρχής, είτε τη προτάσει του μελετητού και εγκρίσει
της αρμοδίας αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Τεχνικαί Προδιαγραφαί
Μελετών Εγγειοβελτιωτικών Εργων

Αρθρο 195.

Αντικείμενον - Στάδια - Σκοπός

1.Αντικείμενον.
Αι προκείμεναι Τεχνικαί Προδιαγραφαί προσδιορίζουν: τους όρους
εκπονήσεως των μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων και περιγράφουν τας
υποχρεώσεις των Μελετητών και τας σχέσεις αυτών μετά των Εργοδοτών δια
την τεχνικοοικονομικήν εκτέλεσιν των έργων.

Τυχόν ειδικώτεροι όροι των ως άνω μελετών διαλαμβάνονται εις τας
συμβάσεις δι'ών ανατίθενται αύται.

2. Στάδια.
Αι μελέται περί ών αι παρούσαι προδιαγραφαί διακρίνονται εις τα εξής
τέσσαρα διαδοχικά στάδια:

α)Προκαταρτικαί Μελέται.
β)Προμελέται (μετά παραρτήματος χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων).
γ)Οριστικαί Μελέται (μετά παραρτήματος χωματίνων και λιθορρίπτων
φραγμάτων).
γα)Οριστικαί Μελέται ουχί εις βαθμόν πληρότητος εφαρμογής.
γβ)Οριστικαί Μελέται μη πληρότητα εφαρμογής.
δ)Μελέται εφαρμογής και
δα)Ειδικαί μελέται εφαρμογής εκπονούμεναι κατ'εντολήν του Εργοδότου
(αρμοδίας αρχής).

Η εκπόνησις του επομένου σταδίου προϋποθέται την έγκρισιν του
προηγουμένου τοιούτου υπό του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής) και την
εντολήν προς τούτο.

3.Σκοπός.
Αι ως άνω μελέται αποβλέπουν εις τον προσφορώτερον τεχνικοοικονομικόν
καθορισμόν των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Αρθρο 196.

Προκαταρτική Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών Εργων

1.Σκοπός.
Σκοπός της Προκαταρτικής Μελέτης είναι η διερεύνησις των δυνατοτήτων
αξιοποιήσεως της περιοχής και ο καθορισμός των προς μελέτην
εγγειοβελτιωτικών έργων.

2.Διάρθρωσις - Στοιχεία.
Η Προκαταρτική Μελέτη περιλαμβάνει Τεύχος - Κείμενον, σχέδια και
Συνοπτικήν 'Εκθεσιν. Το Τεύχος - Κείμενον περιέχει α)Γενικήν περιγραφήν
της περιοχής, β)Σχέδιον αναπτύξεως, γ)ΠροτεΕφαρμογή Προδιαγραφών ινόμενα προς κατασκευήν
εγγειοβελτιωτικά έργα, δ)Προμετρήσεις, ε)Προϋπολογισμούς,
ς)Δημοσιονομικήν Διερεύνησιν, ζ)Προώθησιν της Μελέτης εις πληρωματικών
στοιχείων απαιτουμένων δια την εκπόνησιν των επομένων σταδίων.

Το περιεχόμενον των ανωτέρω στοιχείων καθορίζεται εις γενικάς γραμμάς
ως κατωτέρω, διευκρινιζομένου όμως ότι η Προκαταρτική Μελέτη δυνατόν να
περιλαμβάνη και ετέρα στοιχεία απαιτούμενα δια τον σκοπόν αυτής, τη
προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής) εις
την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν.

3.Γενική περιγραφή της περιοχής.
Εις ταύτην αναφέρονται:

α)Θέσις, όρια, έκτασις, υδρολογική λεκάνη της προς αξιοποίσιν
περιοχής, ως και γειτονικαί λεκάναι, είτινες επηρεάζουν ταύτην.

β)Διοικητική διαίρεσις της περιοχής (Δήμοι, Κοινότητες κλπ).

γ)Φυσική διαμόρφωσις της περιοχής, ήτοι το ανάγλυφον, τα διασχίζοντα
ταύτην ρεύματα, την δασοκάλυψιν κλπ.

δ)Κλιματολογικαί συνθήκαι της περιοχής, ήτοι βροχή, θερμοκρασία,
εξάτμισις, υγρασία, άνεμοι (ισύς, διεύθυνσις, συχνότης) και επίδρασις
των συνθηκών τούτων επί των καλλιεργειών.

Ωσαύτως δέον να αναφέρωνται οι υφιστάμενοι εις την περιοχήν
μετεωρολογικαί σταθμοί, τα υψόμετρα αυτών ως και τα έτη των
παρατηρήσεων.

ε)Γενική γεωλογική διάρθρωσις και τεκτονική κατασκευή της περιοχής.

ς)Υδρολογικαί συνθήκαι της περιοχής, ήτοι:

ςσ)Δίαιτα των βροχών και απορροών των διαρρεόντων την περιοχήν
ρευμάτων εις πρώτην προσέγγισιν.

ςβ)Περιγραφή και δίαιτα των υφισταμένων εν τη περιοχή λιμνών,
λιμνοθαλασσών και ελών.

ςγ)Υπάρχοντα πηγαία ύδατα και δίαιτα αυτών .

ςδ)Υπόγεια ύδατα και συνθήκαι εκμεταλλεύσεως αυτών.

ςε)Δυνάμενα ν'αποκτηθώσι ύδατα δια της κατασκευής ταμιευτηρίων εις
καταλλήλους θέσεις, δια της καλλιεργείας των πηγών ως και
δι'εμπλουτισμού των υπογείων υδροφόρων στρωμάτων.

ςς)Ποιότης των διαθεσίμων υδάτων και καταλληλότης αυτών προς άρδευσιν
ή άλλην χρήσιν.

ςζ)Τυχόν υπάρχουσαι υδατικαί δεσμεύσεις.

ση)Συνολικώς διαθέσιμος ποσότης υδάτων προς άρδευσιν επί τη βάσει των
στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων.

ζ)Περιγραφή των υφισταμένων εν τη περιοχή έργων, ήτοι: αρδευτικών,
αποχετευτικών, αποστραγγιστικών, αντιπλημμυρικών και συγκοινωνιακών
τοιούτων.

η)Περιγραφή των εκπονηθεισών ή υπό εκπόνησιν μελετών αξιοποιήσεως της
περιοχής ή τμημάτων αυτής.

θ)Απόψεις επί της επαρκείας και συμπεριφοράς των εκτελεσθέντων εν τη
περιοχή εγγειοβελτιωτικών έργων, ως και επί των υπαρχουσών μελετών.

ι)Εδαφολογική αναγνώρισις της περιοχής συμφώνως προς την οικείαν
προδιαγραφήν.

ια)Περιγραφή των γεωργοοικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της υπό
αξιοποίησιν περιοχής εν συντομία ως κάτωθι:

ιαα)Πληθυσμός (κάτοικοι, οικογένειαι, επαγγελματική κατανομή
πληθυσμού, ενεργός πληθυσμός, διαθέσιμον εργατικόν δυναμικόν κατά
εποχάς).

ιαβ)Συνθήκαι διαβιώσεως (Δαπάναι συντηρήσεως γεωργικής οικογενείας,
ύδρευσις, εξηλεκτρισμός, υπηρεσίαι, εκπαίδευσις, αγροτική πίστις,
συνεταιρισμοί κλπ).

ιαγ)Υφισταμένη χρήσις των γαιών (καλλιεργούμεναι εκτάσεις, βοσκαί,
λειμώνες, δάση, δασικαί εκτάσεις, ορειναί βοσκαί, εκτάσεις
ακαλλιέργητοι, άγονοι, αλατούχοι, έλη, λίμναι, εκτάσεις κοινόχρηστοι
ανεπίδεκτοι καλλιεργείας, οδοί, οικισμοί κλπ).

ιαδ)Κατανομή, μέγεθος και κατάτμησις των ιδιοκτησιών, ως και τυχόν
δημόσιαι, κοινοτικαί και εκκλησιαστικαί εκτάσεις).

ιαε)Υφισταμένη γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευσις δια το σύνολον της
κτηματικής περιοχής και δια το εντός της περιμέτρου των έργων τμήμα των
κοινοτήτων αυτής ως κάτωθι:

- Κατανομή των καλλιεργειών κατ'είδος και έκτασιν, των αρδευομένων
τοιούτων εν σχέσει με τας πηγάς πορισμού του αρδευτικού ύδατος, μέθοδοι
καλλιεργείας, αμειψισποραί, λίπανσις μηχανικός εξοπλισμός κλπ.

- Ζωϊκός πληθυσμός της περιοχής (εργαίας - παραγωγής).

- Αποδόσεως παραγωγής, πρόσοδοι (ακαθάριστος, γεωργικόν εισόδημα,
καθαρά οικογενειακόν εισόδημα), δαπάναι εκμεταλλεύσεως, απορροφουμένη
εργασία κλπ.

- Επεξεργασία, διακίνησις και διάθεσις των αγροτικών προϊόντων.

- Αποθηκευτικοί χώροι, ψυγεία και γεωργικαί βιομηχανίαι.

ιας)Υφισταμένη ανάπτυξις των λοιπών κλάδων της οικονομίας, (δάση,
αλιεία, ορυκτός πλούτος, βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριον, τουρισμός
κλπ.).

ιβ)Υφιστάμενα προβλήματα:

ιβα)Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά, ήτοι: Υποαπασχόλησις,
μετανάστευσις, μέγεθος αγροτικής ιδιοκτησίας, κατοικία, συγκοινωνία,
εξηλεκτρισμός, ύδρευσις, υγιεινή, περίθαλψις, παιδεία, γεωργοτεχνικόν
επίπεδον των αγροτών, κατεργασία, διακίνησις και διάθεσις και διάθεσις
των αγροτικών προϊόντων, αγροτική πίστις και γεωγικαί επενδύσεις.

ιββ)Γεωργικής αναπτύξεως, ήτοι: Αντιπλημμυρική προστασία
καλλιεργουμένων εκτάσεων και οικισμών, στράγγισις, άρδευσις,
συστηματοποίησις των εδαφών, προστασία εκ διαβρώσεως και αξιοποίησις
των επικλινών εδαφών, αξιοποίησις ή βελτίωσις των παθογενών εδαφών, ως
και τυχόν έτερα αξιόλογα προβλήματα σχετιζόμενα προς την μελέτην, την
αξιοποίησιν και την ανάπτυξιν των έργων.

4.Σχέδιον αναπτύξεως, ήτοι:

α)Γενικαί κατευθύνσεις εν συμφωνία προς τυχόν υπάρχουσαν εγκεκριμένην
χωροταξικήν μελέτην επί της ενδεδειγμένης αναπτύξεως εκάστου κλάδου της
οικονομίας (γεωργία, δάση, αλιεία, βιοτεχνία, τουρισμός κλπ) προς τον
σκοπόν της ορθολογικής οικονομικής αναπτύξεως της περιοχής, της
αυξήσεως της απασχολήσεως και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου του
πληθυσμού.

β)Σχέδιον γεωργικής αναπτύξεως, υπό την προϋπόθεσιν επιλύσεως των
προαναφερθέντων προβλημάτων και βάσει των υφισταμένων δυνατοτήτων
(διαθέσιμον εργατικόν δυναμικόν, μορφωτικόν και τεχνικόν επίπεδον των
αγροτών, υφιστάμενον υδατικόν δυναμικόν, δυνατότης προς απόκτησιν νέων
εδάφων δια της αποξηράνσεως ελών, λιμνών, λιμνοθαλασσών, εδαφών υπό την
θάλασσαν, δια της αξιοποιήσεως παθογενών εδαφών και δια της εκχερσώσεως
και αναβαθμίδώσεως επικλινών εδαφών αντιπλημμυρική προστασία και
βελτιώσις των συνθηκών στραγγίσεως κλπ).

Εις το σχέδιον γεωργικής αναπτύξεως προτείνονται:

βα)Η ενδεδειγμένη χρήσις γαιών και κατανομή των καλλιεργειών εντός
της περιμέτρου των έργων, αι αμειψισποραί, αι μέθοδοι καλλιεργείας, η
ενδεδειγμένη κτηνοτροφική εκμετάλλευσις και αι μορφαί εκμεταλλεύσεως
(γεωργική, κτηνοτροφική, μικτή).Κατά τον καθορισμόν της κατανομής των
καλλιεργειών λαμβάνινται υπ'όψιν οι στόχοι του Υπουργείου Γεωργίας ως
προς τας προβλεπομένας καλλιεργείας βάσει του ευρυτέρου γεωργικού
προγράμματος της περιοχής.

ββ)Γεωργοτεχνικά στοιχεία (ανάγκαι των καλλιεργειών εις ύδωρ και
ειδικαί παροχαί αρδεύσεως, προτεινόμενον σύστημα αρδεύσεως,
χαρακτηριστικά και διάταξις αρδευτικού δικτύου τελευταίου βαθμού, δόσις
αρδεύσεως και αρδευτικαί κεφαλαί, ενδεδειγμένον τρόπος
συστηματοποιήσεως εδαφών δι'άρδευσιν, μέθοδοι αξιοποιήσεως παθογενών
εδαφών, ενδεδειγμένος τρόπος αναβαθμίδώσεως επικλινών εδαφών κλπ.).

βγ)Αναμενόμενα αποτελέσματα εφαρμογής του σχεδίου γεωργικής
αναπτύξεως (αποδόσεις, όγκος, αξία, δαπάναι και απορροφώμεναι ακέραιοι
εργατικαί μονάδες της μελλοντικής γεωργικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής), γεωργοκτηνοτροφικαί πρόσοδοι δια το σύνολον των κτηματικών
περιοχών και ιδιαιτέρως δια την περιοχήν της περιμέτρου των έργων
συνολικώς και ανά στρέμμα (ακαθάριστος πρόσοδος, γεωργικόν εισόδημα,
καθαρά πρόσοδος). Μέσον οικογενειακόν γεωργοκτηνοτροφικόν εισόδημα,
ενδεδειγμένον μέθοδος ιδιοκτησίας προς εξασφάλισιν ανεκτού βιοτικού
επιπέδου (βιώσιμος κλήρος), πλεονάζων ή ελλείπων γεωργικός πληθυσμός,
άμεσοι ωφέλειαι εκ της εφαρμογής του σχεδίου γεωργικής αξιοποιήσεως
(σύγκρισις προσόδων υφισταμένων και αναμενομένων συνολικώς και ανα
στρέμμα ως και μέσον οικογενειακόν) έμμεσοι ωφέλειαι εκ της εφαρμογής
του σχεδίου αξιοποιήσεως.

γ)Προϋποθέσεις δια την επιτυχή εφαρμογήν του προτεινομένου σχεδίου
αναπτύξεως, ήτοι:

γα)Αναδασμός. Η εφαρμογή αυτού εξετάζεται δι'ολόκληρον την κτηματικήν
περιοχήν των κοινοτήτων και ιδιαιτέρως δια την εμπίπτουσαν εντός της
περιμέτρου των έργων τοιαύτην.

γβ)Μέτρα δια την κατεργασίαν, διακίνησιν και διάθεσιν της
αναμενομένης παραγωγής. (Κατασκευή αποθηκών, σιλό, ξηραντηρίων, ψυγείων
κλπ.και ίδρυσις γεωργικών βιομηχανιών, αναγκαιούντα μέσα και οργάνωσις
μεταφορών, μέτρα δια την εμπορίαν και διάθεσιν της παραγωγής).

γγ)'Εργα υποδομής και κοινής ωφελείας (βελτίωσις συνθηκών
συγκοινωνίας, υδρεύσεως, εξηλεκτρισμού, τεχνικομορφωτικού επιπέδου και
απασχολήσεως).

γδ)Διοικητικά μέτρα ('Ιδρυσις οργανισμών εγγειοβελτιωτικών έργων,
σταθμών ερεύνης και εφαρμογής, ανάπτυξις υπηρεσιών κλπ).

γε)Επισήμανσις απαιτουμένων επενδύσεων παραλλήλων προς τα έργα
(μηχανικού εξοπλισμού, φυτειών, ζωϊκού κεφαλαίου, εγκαταστάσεων). Η
αποπληρωμή αυτών υπολογίζεται εντόκως εις τας δαπάνας εκμεταλλεύσεως
του σχεδίου αξιοποιήσεως.

5.Προτεινόμενα προς κατασκευήν εγγειοβελτιωτικά έργα.
-έργα πολλαπλής σκοπιμότητος
-αντιπλημμυρικά
-αποχετειτικά και απαστραγγιστικά
-αρδευτικά
-έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας
-συσχετισμός υπαρχόντων έργων
-πλήρης αξιοποίησις διαθεσίμων υδάτων

Η μελέτη εκάστου των ως άνω έργων επεκτείνεται τόσον ώστε να
ικανοποιήται ο αρχικώς τεθείς ως επιδιωκόμενος σκοπός δια της
Προκαταρτικής Μελέτης.

α)Αντιπλημμυρικά έργα.
Εάν υφίσταται προβλήματα αντιπλημμυρικής προστασίας δέον να
εκτιμώνται αι πλημμυριακαί παροχαί επί τη βάσει του μεγέθους των
λεκανών απορροής και των υφισταμένων υδρολογικών στοιχείων, συναρτήσει
δε αυτών να δίδωνται αι κατά προσέγγισιν διατομαί, το μήκος
διευθετήσεως και η φύσις των απαιτουμένων έργων προστασίας. Επίσης δέον
να αναφέρωνται τα τυχόν απαιτούμενα σημαντικά έργα γεφυρώσεων ως και
έτερα σημαντικά τεχνικά έργα αναγκαία προς συμπλήρωσιν της
διευθετήσεως.

β)Αποχετευτικά και αποστραγγιστικά έργα.
Εάν προβλέπεται η κατασκευή αποχετευτικών και αποστραγγιστικών έργων,
δέον να δίδωνται αι κατά προσέγγισιν διαστάσεις των τάφρων επί τη βάσει
της παροχής των, της εικαζόμένης κλίσεως αυτών και του αναγκαίου βάθους
αποστραγγίσεως δια τας περιπτώσεις καθ'άς απαιτείται βαθύ
αποστραγγιστικόν δίκτυον.

Επίσης δίδονται στοιχεία δια την ισαποχήν των τάφρων και το μήκος
αυτών κατά κατηγορίας, ήτοι: Πρωτευούσας, δευτερεύουσας, τριτευούσας,
απλάς αποχετευτικάς ή αποχετευτικάς και στραγγιστικάς. Εις τας
περιπτώσεις καθ'άς η αποβολή των υδάτων προβλέπεται όπως συντελήται δια
μηχανικής ανυψώσεως δίδονται στοιχεία της ετησίας δαπάνης λειτουργίας.
Επίσης αναφέρονται τα βασικώτερα τεχνικά του αποχετευτικού ή
στραγγιστικού δικτύου.

γ)Αρδευτικά έργα.

γα)Αρδευτικόν ύδωρ.
Τούτο υπολογίζεται επί τη βάσει των στοιχείων της σχετικής
παραγράφου, όπου διερευνάται η δυναμένη να εξασφαλισθή ποσότης ύδατος
εκ των πηγαίων και ρεόντων υδάτων.

Εφ'όσον προτείνεται η εξεύρεσις του απαιτουμένου ύδατος δια της
κατασκευής φραγμάτων εναποθηκεύσεως αι σχετικαί προτάσεις βασίζονται
επί των κάτωθι:

-Επί γεωλογικής αναγνωρίσεως συντασσομένης συμφώνως προς την οικείαν
προδιαγραφήν εξ ής προκύπτει ότι αι γεωλογικαί συνθήκαι των λεκανών
κατακλύσεως και των θέσεων των φραγμάτων παρουσιάζουν κατ'αρχήν ως
ευνοϊκαί δια την δημιουργίαν ταμιευτήρων.

-Επί τοπογραφικών στοιχείων επί χαρτών τουλάχιστον κλ.1:20.000 μη
προερχομένων εκ μεγεθύνσεως του 1:50.000 εξ ων προκύπτει ότι η
τοπογραφική διαμόρφωσις των προτεινομένων θέσεων ενδείκνυται δια την
δημιουργίαν ταμιευτήρων. Τα ανωτέρω στοιχεία συμπληρούνται δια τομών
εις τας θέσεις των φραγμάτων και των λεκανών κατακλύσεως.

-Επί υδρολογικών στοιχείων, προερχομένων εκ των υπαρχουσών
υδρολογικών παρατηρήσεων εις τας εξεταζομένας περιοχάς ή εν ελλείψει
τοιούτων εξ ετέρων γειτονικών περιοχών και εκ των οποίων προκύπτουν
κατά ικανοποιητικήν προσέγγισιν αι απορρέουσαι ποσότητες ύδατος αίτινες
προβλέπεται να συγκεντρωθούν εντός των ταμιευτήρων.

γβ)Αρδευθησόμεναι εκτάσεις.
Αύται υπολογίζονται επί τη βάσει του ως ανωτέρω εξασφαλισμένου
αρδευτικού ύδατος των εκ της εδαφολογικής αναγνωρίσεως προκυπτουσών
αρδευσίμων εκτάσεων και της τοπογραφικής διαμορφώσεως της περιοχής.

γγ)Δίκτυον μεταφοράς και διαμονής.
Διερευνάται το εφαρμοσθησόμενον σύστημα αρδεύσεως και ο κατ'αρχήν
ενδεικνυόμενος τρόπος κατασκευής των αρδευτικών αγωγών, ήτοι εξ
επενδεδυμένων διωρύγων, προκατασκευασμένων αυλάκων, σωληνωτών αγωγών
υπό πίεσιν δι'αρδευσιν υπό χαμηλήν πίεσιν ή με τεχνητήν βροχήν.

γδ)Εάν η αρδευσις συντελήται δια μηχανικής ανυψώσεως δίδονται τα
κύρια χαρακτηριστικά των αντλιοστασίων και η ετήσια δαπάνη λειτουργίας
αυτών.

γε)Αναφέρονται, κατά δυνατήν πεοσέγγισιν, το συνολικόν μήκος των
αρδευτικών αγωγών κατά κατηγορίας (πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον
δίκτυον) και τα σημαντικώτερα εκ των επί του αρδευτικού δικτύπυ
απαιτουμένων τεχνικών έργων.

δ)'Εργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας.
Το προτεινόμενον αγροτικόν οδικόν δίκτυον δίδεται κατά κατηγορίας
(πρωτεύον και δευτερεύον) μετά του πλάτους των καταστρωμάτων και
οδοστρωμάτων, του πάχους των αμμοχαλικοστρώσεων και του κατά
προσέγγισιν ολικού μήκους του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου.

Επίσης περιλαμβάνονται τα σημαντικώτερα των επ'αυτόύ τεχνικών έργων
(γέφυραι κλπ).

ε)Συσχετισμός υπαρχόντων έργων.

εα)Εάν εις την περιοχήν υφίσταται εν λειτουργία εγγειοβελτιωτικά
έργα, κατά την μελέτην των προτεινομένων έργων, εξετάζεται η δυνατότης
και επιδιώκεται η ένταξις τούτων εις το γενικώτερον προτεινόμενον
σχέδιον αξιοποιήσεως, είτε ώς έχουν είτε μετ'αναμόρφωσιν και
συμπλήρωσιν αυτών εφ'όσον απαιτείται.

εβ)Εις τας περιπτώσεις καθ'άς εν τη εξεταζομένα περιοχή υφίστανται
και λειτουργούν αρδευτικά δίκτυα άτινα και μετά την κατασκευήν των
προτεινομένων έργων προβλέπεται ότι θα εξακολουθούν ως ανεξάρτητα
τοιαύτα, προτείνεται η ορθολογική κατανομή των διαθεσίμων υδατικών
πόρων μεταξύ αυτών και των προτεινομένων νέων έργων.

ς)Πλήρης αξιοποίησις διαθεσίμων υδάτων.

ςα)Εάν τα συνολικώς υπολογιζόμενα ως διαθέσιμα ύδατα υπερκαλύπτουν
τας ανάγκας εις αρδευτικόν ύδωρ της εξεταζομένης περιοχής, προτείνεται
ο πλέον πρόσφορος τρόπος χρησιμοποιήσεως αυτών, προς αξιοποίησιν
γειτονικών περιοχών κλπ.

ςβ)Εντός του πλαισίου των προτεινομένων αρδευτικών έργων εξετάζονται
αι υπάρχουσαι τυχόν σοβαραί δυνατότητες εκμεταλλεύσεως των υδάτων προς
παραγωγήν ηλεκτρικής ενεργείας.

6.Προμετρήσεις.
Αύται συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και στατιστικών
δεδομένων και αφορούν εις τα πάσης φύσεως έργα, ήτοι: τα πολλαπλής
σκοπιμότητος, τα αντιπλημμυρικά, τα αποχετευτικά - αποστραγγιστικά,
αρδευτικά ως και τα έργα οδικής αγροτικής επικοινωνίας.

7.Προϋπολογισμοί.
Ο προϋπολογισμός συντάσσεται επί τη βάσει των προμετρήσεων με τιμάς
μονάδος λαμβανομένας εξ ετέρων ομοίων έργων.

α)Ο κατά τα ανωτέρω προϋπολογισμός αναλύεται ως κάτωθι:
αα)Προύπολογισμός έργων πολλαπλής σκοπιμότητος π.χ. φράγματα
αποθηκεύσεως κλπ.
αβ)Προύπολογισμός αντιπλημμυρικών έργων.
αγ)Προϋπολογισμός αποχετευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου.
αδ)Προϋπολογισμός σημαντικών έργων αποχετευτικού - αποστραγγιστικού
(σήραγγες, αντλιοστάσια κλπ.).
αε)Προϋπολογισμός αρδευτικού δικτύου.
ας)Προϋπολογισμός σημαντικών έργων αρδευτικών δικτύων (σήραγγες,
αντλιοστάσια, φράγματα παροχετεύσεως κλπ.).
αζ)Προϋπολογισμός οδικού δικτύου.
αη)Προϋπολογισμός σημαντικών έργων οδικού δικτύου (μεγάλαι γέφυραι
κλπ).
αθ)Προϋπολογισμός κινητών συγκροτημάτων τεχνητής βροχής, ισοπεδώσεων,
συστηματοποιήσεων, απαλλοτριώσεων μετ'αναγραφής της αντιστοίχου
εκτάσεως, βελτιώσεως παθογενών κλπ. εδαφών, ως και απροβλέπτων δαπανών.

β)Πλήν των ανωτέρω συντάσσονται και οι κάτωθι προϋπολογισμοί:
βα)Προϋπολογισμός αντιπλημμυρικών έργων.
ββ)Προϋπολογισμός αποχετευτικών - αποστραγιστικών έργων.
βγ)Προϋπολογισμός αρδευτικών έργων.
βδ)Προϋπολογισμός έργων αγροτικής οδικής επικοινωνίας.

γ)Εις ας περιπτώσεις η όλη προς αξιοποίησιν περιοχή διακρίνεται εις
υποπεριοχάς σαφώς διαχωριζομένας αλλήλων, οι ανωτέρω προϋπολογισμοί
συντάσσονται και ιδιαιτέρως δι'εκάστην των υποπεριοχών τούτων.

8.Δημοσιονομική διερεύνησις.

α)Ετήσιαι επιβαρύνσεις.
αα)Δαπάνη κατασκευής των έργων περιλαμβάνουσα και τους τόκους της
περιόδου κατασκευής και ετήσια δαπάνη αποσβέσεως αυτών εντόκως και
ατόκως μετά επιδοτήσεως κατά τα εκάστοτε ισχύοντα δια το σύνολον της
περιμέτρου των έργων και ανά στρέμμα καθαράς αξιοποιουμένης εκτάσεως.
αβ)Ετήσιαι δαπάναι συντηρήσεως έργων και ανανεώσεως
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κινητών πτερύγων αρδεύσεως.
Υπολογίζονται ως ποσοστά του κόστους κατασκευής αυτών.
αγ)Ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας των έργων, ήτοι:

Δαπάναι ενεργείας λειτουργούν εντλιοστασίων κλπ.

Δαπάναι προσωπικού αντλιοστασίων, φραγμάτων και δικτύων (τεχνικόν
προσωπικόν, φύλακες υδρονομείς).

αδ)Δαπάναι διοικήσεως των εργων (διοικητικαί δαπάναι Οργανισμών
Εγγείων Βελτιώσεων).
αε)Σύνολον ετησίων επιβαρύνσεων και ανά στρέμμα καθαράς
αξιοποιουμένης εκτάσεως ήτοι:

-αποσβέσεως των έργων,
-συντηρήσεως και ανανεώσεως,
-λειτουργίας και
-διοικήσεως.

β)'Αμεσοι ωφέλειαι, ήτοι η αναμενομένη εκ της κατασκευής των έργων
καθαρά αύξησις των προσόδων γεωργοκτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως δια το
σύνολον της περιμέτρου των έργων και ανά στρέμμα καθαράς αξιοποιουμένης
εκτάσεως μετά την αφαίρεσιν και των ετησίων επιβαρύνσεων.

Επικαιροποίησις (ACTULISATION) των προσόδων δι'ολόκληρον την περίοδον
ζωής των έργων με επιτόκον 6%.

γ)Σύγκρισις δαπάνης ωφελείας.
γα)Συντελεστής αποδοτικότητος κεφαλαίων, ήτοι η σχέσις της καθαράς
αυξήσεως των προσόδων (ακαθάριστος, γεωργικόν εισόδημα, καθαρά) προς το
διατεθέν (μετά των τόκων) δια την κατασκευήν των έργων καφάλαιον.
γβ)'Ελεγχος οικονομικής ευσταθείας των έργων δια της συγκρίσεως της
καθαράς αυξήσεως των προσόδων προς το σύνολον των ετησίων επιβαρύνσεων
κεχωρισμένος δια τας περιπτώσεις αποσβέσεως ατόκου μετ'επιδοτήσεως και
εντόκου τοιαύτης.

δ)'Εμμεσοι ωφέλειαι.

ε)Ικανότης αποπληρωμής των έργων υπό των γεωργικών.

ς)Κόστος αρδευτικού ύδατος ανά κυβικόν μέτρον (μ3) (Σύνολον ετησίων
επιβαρύνσεως προς το καταναλισκόμενον ετησίως αρδευτικόν ύδωρ) και
καθαρά απόδοσις τούτου (καθαρά πρόσοδος προς σύνολον καταναλισκομένου
ετησίως ύδατος) δια τας βασικωτέρας των προτεινομένων καλλιεργειών και
δια το σύνολον των καλλιεργειών της αξιοποιουμένης περιοχής.

ζ)Συμπεράσματα.

9.Προώθησις της Μελέτης εις επόμενα στάδια.
Προτάσεις επί της σκοπιμότητος ή μη δια την προώθησιν εις στάδιον
προμελέτης ή και απ'ευθείας οριστικής μελέτης του όλου έργου ή τμημάτων
αυτού.

10.Εργασίαι συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων απαιτουμένων δια
την εκπόνησιν των επομένων σταδίων.

Εις τας περιπτώσεις καθ'άς ενδείκνυται η προώθησις του έργου εις
περαιτέρω στάσια (Προμελέτης ή Οριστικής Μελέτης) προτείνονται αι
απαιτούμεναι προς εκτέλεσιν εργασίαι και έρευναι δια την απόκτησιν
συμπληρωματικών στοιχείων αναγκαίων δια την εκπόνησιν του επομένου
σταδίου της μελέτης, μετά προμετρήσεως και προϋπολογισμού αυτών.

11.Σχέδια - Χάρται - Οριζοντιογραφίαι - Σχέδια 'Εργων.

Ταύτα είναι:

α)Χάρτης ολοκλήρου της Χώρας υπό κατάλληλον κλίμακα εις όν εμφαίνεται
η θέσις του έργου.

β)Χάρτης υπό κλίμακα 1:50.000 ή 1:100.000 δια τας μεγάλας περιοχάς
εις τον οποίον εμφαίνεται η περίμετρος των έργων και η διοικητική
διαίρεσις (όρια κτηματικών περιοχών κοινοτήτων).

γ)Χάρτης υπό κλίμακα 1:50.000 εμφαίνων τας λεκάνας απορροής των
διασχιζόντων την περιοχήν ρευμάτων, ως και τας λεκάνας απορροής τας
τροφοδοτούσας προτεινομένους τυχόν ταμιευτήρας.

δ)Οριζοντιογραφία 1:20.000 εις την οποίαν σημειούνται τα υφιστάμενα
τεχνικά έργα, ήτοι: οδοί, τάφρι, αναχώματα, διώρυγες και τεχνικά έργα.

ε)Οριζοντιοφραφία υπό την αυτήν ως ανωτέρω κλίμακα (1:20.000) εις την
οποίαν σημειούνται δια των καθορισμένων συμβόλων τα προτεινόμενα νέα
έργα, ήτοι: τα αντιπλημμυρικά, αποχετευτικά - αποστραγγιστικά και
αρδευτικά έργα, ως επίσης και τα έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας.

Επί της αυτής οριζοντιοφραφίας σημειούνται και τα ιδιαιτέρας σημασίας
τεχνικά έργα, ήτοι: αντλιοστάσια αρδεύσεως και αποχετεύσεως, σήραγγες,
γέφυραι μεγάλων ανοιγμάτων, φράγματα εκτροπής και φράγματα
εναποθηκεύσεως μετά των λεκανών κατακλύσεως.

ς)Γεωλογικός χάρτης υπό κλίμακα 1:20.000 δια τας περιοχάς των λεκανών
απορροής εις τας περιπτώσεις καθ'ας προτείνεται η κατασκευή φραγμάτων
αποθηκεύσεως.

ζ)Διατομαί εις τας θέσεις των προτεινομένων φραγμάτων αποθηκεύσεως
και των λεκανών κατακλύσεως.

η)Προσχέδια (οριζοντιογραφία, διατομαί κλπ.)υπό κατάλληλον κλίμακα
των φραγμάτων αποθηκεύσεως ή εκτροπής μετά των έργων εκχειλίσεως,
υδροληψίας κλπ.

θ)Μηκοτομαί των προτεινομένων προς διεύθυνσιν ρευμάτων, συντασσόμεναι
επί τη βάσει των οριζοντιογραφιών υπό κλίμακα 1:20.000 εις τας οποίας
σημειούνται και αι προτεινόμεναι διατομαί τούτων.

ι)Μηκοτομαί των προτεινομένων σηράγγων μετά των διατομών αυτών επί τη
βάσει στοιχείων λαμβανομένων ομοίως εκ των οριζοντιογραφιών υπό κλίμακα
1:20.000.

12.Συνοπτική 'Εκθεσις.
Αύτη περιλαμβάνει περιληπτικώς στοιχεία της εκπονηθείσης
Προκαταρτικής Μελέτης ως π.χ. γενικήν περιγραφήν, υδρολογικά,
εδαφολογικά, γεωργοτεχνικά και γεωργοποκονομικά στοιχεία, προτεινόμενα
έργα, προϋπολογισμού αυτών κλπ. και συνοδεύεται υπό της
οριζοντιογραφίας της Γενικής Διατάξεως 'Εργων.

Αρθρο 197.

Προμελέτη Εγγειοβελτιωτικών Εργων

1.Σκοπός.
Σκοπός της Προμελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η επί τη βάσει
των στοιχείων της Προμελέτης εκλογή της προτιμητέας τεχνοοικονομικής
λύσεως ως προς την έκτασιν και την μορφήν του όλου έργου. Η εκλογή αύτη
δέον να προκύπτη εκ της συνθέσεως των πορισμάτων των κάτωθι Ειδικών
Μελετών, εν συνδυασμώ προς την διερεύνησιν των τεχνικών προβλημάτων και
των δημοσιονομικών επιπτώσεων.

2.Διάρθρωσις Προμελέτης - Στοιχεία.
Η Προμελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι επί μέρους μελετών:

α)Γεωλογικής Μελέτης
Η τυχόν απαιτουμένη Γεωλογική Μελέτη και αι σχετικαί έρευναι
εξαντλούνται πλήρως εκτελούμεναι συμφώνως προς τας οικείας Τεχνικάς
Προδιαγραφάς δια την δικαιολόγησιν της προτεινομένης λύσεως, τον
έλεγχον ευσταθείας του έργου και τον καθορισμόν της τελικής γενικής
μορφής αυτού. Η Μελέτη αύτη εκπονείται, εφ'όσον προβλέπεται εν τη
Συμβάσει.

β)Υδρογεωλογικής Μελέτης.
Η τυχόν απαιτουμένη Μελέτη και αι σχετικαί έρευναι εξαντλούνται
πλήρως εκτελούμεναι συμφώνως προς τας οικείς Τεχνικάς Προδιαγραφάς. Η
Μελέτη αύτη εκπονείται, εάν έχουν προκύψει θετικά στοιχεία
εκμεταλλεύσεως των υπογείων υδροφόρων οριζόντων. Ωσαύτως υδρολογική
μελέτη εκπονείται εις τας περιπτώσεις καθ'ας απαιτείται διερεύνησις των
συνθηκών στεγανότητος υπεδάφους, δυνατότητος αποστραγγίσεως εκτάσεως,
επικοινωνίας με την θάλασσαν ως και εις πάσαν ετέραν ειδικήν
περίπτωσιν. Η μελέτη αύτη εκπονείται εφ'όσον προβλέπεται εν τη
Συμβάσει.

γ)Υδρολογικής Μελέτης.
Η υδρολογική Μελέτη εξαντλείται πλήρως εκπονουμένη κατά τας οικείας
Τεχνικάς Προδιαγραφάς και εις βαθμόν ανάλογον προς το μέγεθος του
αντικειμένου της Συμβάσεως και του επιδιωκομένου σκοπού.

Εις περίπτωσιν χορηγήσεως υπό του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής)
υφισταμένης Υδρολογικής Μελέτης της περιοχής της μελέτης ή ευρυτέρας
τοιαύτης, αύτη ενημερούται υπό του Μελετητού, βάσει των εν τω μεταξύ
κτηθέντων νέων στοιχείων. Εις περίπτωσιν ανάγκης αναθεωρήσεως στοιχείων
της χορηγηθείσης Υδρολογικής Μελέτης αύτη συντελείται προτάσει του
Μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής).

δ)Εδαφολογικής Μελέτης.
Η Εδαφολογική Μελέτη εξαντλείται πλήρως, εκπονουμένη συμφώνως προς
την οικείαν Τεχνικήν Προδιαγραφήν. Η εδαφολογική Μελέτη δέον να
περιλαμβάνη άπαντα τα βασικά και αναγκαία εδαφολογικά και υδρονομικά
χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής, εφ'ών βασίζεται η εκπόνησις της
Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής Μελέτης.

ε)Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής Μελέτης.
Η Γεωργοτεχνική - Γεωργοοικονομική Μελέτη εξαντλείται πλήρως,
εκπονουμένη συμφώνως προς την οικείαν Τεχνικήν Προδιαγραφήν.

ς)Τεχνικής Προμελέτης.

ζ)Δημοσιονομικής Διερευνήσεως και

η)Συνοπτικής Εκθέσεως.
Κατά την εκπόνησιν των ως άνω επί μέρους μελετών, λαμβάνονται υπ'όψιν
τα αποτελέσματα των γενομένων ερευνητικών εργασίων κατά την εκπόνησιν
της Προκαταρτικής Μελέτης, τα προϋπάρχοντα στοιχεία και τα
συγκεντρωθέντα εν τω μεταξύ νεώτερα τοιαύτα. Διερευνώνται επίσης αι
επιπτώσεις επί των συμπερασμάτων της Προκαταρτικής Μελέτης.

Βάσει των πορισμάτων των Ειδικών Μελετών, εκπονείται το Τεχνικόν
μέρος της Προμελέτης, όπερ περιλαμβάνει:
-Εκθεσιν
-Σχέδια και
-Τεύχη.
Το περιεχόμενο των ανωτέρω στοιχείων της Τεχνικής Προμελέτης
καθορίζεται εις γενικάς γραμμάς ως κατωτέρω, διευκρινιζομένου όμως ότι
αύτη δυνατόν να περιλαμβάνη και έτερα στοιχεία απαιτούμενα δια τον
σκοπόν της Προμελέτης, τη προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει του
Εργοδότου (αρμοδίας αρχής) εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν.

3.'Εκθεσις Τεχνικής Προμελέτης.
Εις ταύτην περιλαμβάνονται:

α)Εισαγωγή - Ιστορικόν - Ανάθεσις - προϋπάρχουσαι μελέται, ειδικαί
μελέται, έρευναι κλπ. στοιχεία.

β)Σύντομος περιγραφή της περιοχής και των προββλημάτων αυτής (Εδάφη,
Μορφολογία, Υδρολογικαί Συνθήκαι, Χείμαρροι, Πηγαί, 'Ελη, Λίμναι,
Χαμηλαί εκτάσεις, Υπόγεια ύδατα, ποιότης ύδατος αρδεύσεως,
πολιτικοκοινωνικαί και οικονομικαί συνθήκαι της περιοχής κλπ.).

γ)Παράθεσις των ληφθέντων υπ'όψιν κατά την εκπόνησιν της Προμελέτης
χρησίμων στοιχείων εκ των προϋπαρχουσών μελετών, ειδικών μελετών,
ερευνών κλπ. Σύντομος περίληψις των εξετασθεισών παλαιότερων λύσεων,
και ιδία δια της Προκαταρτικής Μελέτης και απόψεις επ'αυτών.

δ)Περιγραφή των υφισταμένων έργων και απόψεις επ'αυτών, όσον αφορά
την επάρκειαν και την δυνατότητα εντάξεως αυτών εις τα προταθησόμενα
έργα με ειδικήν μνείαν της μέχρι τούδε συμπεριφοράς των υφισταμένων
αντιπλημμυρικών έργων της περιοχής.

ε)Περιλήψεις των Ειδικών Μελετών, ήτοι Γεωλογικής, Υδρογεωλογικής,
Υδρολογικής, Εδαφολογικής και Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής, επί
τω σκοπώ δυνατότητος ταχείας ενημερώσεως επί των εν λόγω θεμάτων.

Σύνθεσις των πορισμάτων των Ειδικών ως άνω Μελετών.

ς)Επαρκής τεχνικοοικονομική διερεύνησις των διαφόρων δυνατών λύσεων
και επιλογή της προτεινομένης, δια την οποίαν δίδεται και το υδατικόν
ισοζύγιον.

ζ)Πλήρης περιγραφή της προτεινομένης λύσεως. Εν αρχή δίδεται γενική
περιγραφή των έργων με διάκρισιν αυτών εις:
-Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιμότητος.
-Αντιπλημμυρικά έργα.
-Αποχετευτικά - Αποστραγγιστικά έργα.
-Αρδευτικά έργα και
-'Εργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας.
Περιγράφονται επίσης τα υφιστάμενα ειδικά γεωργοτεχνικά θέματα της
περιοχής ως πχ. αι βασικαί ισοπεδώσεις, αι συστηματοποιήσεις και αι
βελτιώσεις εδαφών, αι μόνιμοι καταλήψεις και απαλλοτριώσεις εδαφών ως
και ο αναδασμός των αγροτικών ιδιοκτησιών της περιοχής.

Ειδικώτερον δέον να δίδωνται δια τα επί μέρους έργα τα κάτωθι
στοιχεία:

ζα)Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιμότητος.
Δια τα υπ'όψιν έργα ως πχ. τα φράγματα αποθηκεύσεως - ανασχέσεως
δίδεται περιγραφή, κύρια χαρακτηριστικά, μέθοδοι υπολογισμού,
παραλλαγαί λύσεων κλπ.

ζβ)Αντιπλημμυρικά έργα.
-Περιγραφή, κύρια χαρακτηριστικά και διακιολόγησις των προτεινομένων
αντιπλημμυρικών έργων.
-Περιγραφαί μέγισται πλημμυρικαί παροχαί και συχνότητες εμφανίσεως
αυτών εις χαρακτηριστικάς θέσεις των ρευμάτων και των συλλεκτήρων ως
πχ. εις το σημείον εξόδου εκ της ορεινής λεκάνης, εις τας θέσεις
συμβοών, εις τα σημεία γεφυρώσεων και εις τας εκβολάς.

ζγ)Αποχετευτικά - Αποστραγγιστικά δίκτυα.
- Αρχαί χαράξεως των δικτύων και συσχετισμός προς τα αρδευτικά και
αγροτικά οδικά δίκτυα.
-Αποστάσεις τριτευουσών τάφρων και ενδεδειγμένον βάθος εσκαφής κατά
υποπεριοχάς, μορφολογικά στοιχεία αυτών και επιθυμητά περιθώρια ύψους.
-Περιοχαί δια τας οποίας απαιτούνται έργα βελτιώσεως παθογενών εδαφών
δια χημικών προσθέτων ουσιών ή έργα βελτιώσεως των συνθηκών στραγγίσεως
ή τεταρτευουσών ανοικτών τάφρων. Δια τας περιοχάς αυτάς λαμβάνεται
υπ'όψιν η κατά τα ανωτέρω ανάγκη συμπληρωματικών στραγγιστικών έργων,
προκειμένου να καθοριστούν τα στοιχεία του συστήματος των τριτευουσών
τάφρων.
-Μέθοδος υπολογισμού της παροχής των αποχετευτικών και
αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής, αι σχετικαί παραδοχαί και οι
τύποι υπολογισμού.
-Πιθαναί μέγισται πλημμυρικαί παροχαί των κυρίων αποχετευτικών -
αποστραγγιστικών τάφρων και συχνότης εμφανίσεως αυτών.
-Τελικός αποδέκτης στραγγιστικών και αποχετευτικών δικτύων και
διερεύνησις των συνθηκών εκβολής των ταφρών.
-Παραστατικόν διάγραμμα της λειτουργίας των αποχετευτικών -
αποστραγγιστικών δικτύων μετά αναγραφής των παροχών υπολογισμού.

ζδ)Αρδευτικά δίκτυα.
-Διερεύνησις της σκοπιμότητος κατασκευής αρδευτικών δικτύων επί
εκτάσεως μεγαλυτέρας εκείνης, δια την οποίαν επαρκεί η διαθέσιμος
ποσότης ύδατος.
-Τα εφαρμοστέα κατά υποπεριοχάς συστήματα αρδεύσεως.
-Αι ανάγκαι τωνκαλλιεργειών εις αρδευτικόν ύδωρ κατά στρέμμα καθαράς
εκτάσεως και η χρονική κατανομή αυτών.
-Το εφαρμοσθησόμενον πρόγραμμα καλλιεργειών δια τον υπολογισμόν της
παροχής, την προσκόμισιν της οποίας δέον να διασφαλίζουν τα
προτεινόμενα έργα. Το πρόγραμμα τούτο ορίζεται κεχωρισμένως δια το
σύνολον της αρδευτικής περιμέτρου και δια μίαν εκάστην των κατωτέρω
περιπτώσεων, ήτοι:
-δια την περίπτωσιν περιοχής μιάς περιοχής τριτευούσης διώρυγος ή
τυπικού στομίου υδροληψίας,
-δια την περίπτωσιν εκάστης αυτοτελούς υποπεριοχής εξυπηρετούμενης
υπό ενός αντλιοστασίου ή εκάστης αυτοτελούς υποπεριοχής εξυπηρετουμένης
υπό δικτύου επιφανειακών διωρύγων και
-δια την περίπτωσιν προσαγωγού και των κυρίων διωρύγων μεταφοράς.
-Ο βαθμός αποδόσεως εφαρμογής αρδευτικού ύδατος και διάρκεια
ημερησίας λειτουργίας των δικτύων.
-Η τυχόν απαιτουμένη ηυξημένη παροχή δια την απόπλωσιν αλατούχων κλπ.
εδαφών και περίοδος εφαρμογής.
_Διερεύνησις της σκοπιμότητος διατηρήσεως των ορίων των υπαρχουσών
αγροτικών ιδιοκτησιών ή εφαρμογής πλήρους αναδασμού, μετά καθορισμού
της ενδεδειγμένης εκτάσεως και των διαστάσεων της μονάδος αρδεύσεως.
-Η στοιχειώδης παροχή εκάστης τυπικής τριτευούσης ανοικτής διώρυγος ή
η παροχή εκάστου τυπικού στομίου υδροληψίας, προκειμένης εφαρμογής
αρδεύσεως δια τεχνικής βροχής.
-Η μεγίστη αρδευθησομένη έκτασις υπό εκάστης, τυπικής τριτευούσης
διώρυγος ή τυπικού στομίου υδροληψίας.
-Το μέγιστον επιτρεπτόν μήκος διαδρομής αρδευτικού ύδατος από
τριτευούσης διώρυγος.
-Ο βαθμός ελευθερίας και η ποιότης λειτουργίας των δικτύων τεχνητής
βροχής.
-Τύπος χρησιμοποιηθησομένων υδροληψιών και κινητού υλικου κα βασικά
χαρακτηριστικά αυτών.
-Η απαιτουμένη πίεσις εις τα κατάντη των υδροληψιών τεχνικής βροχής.
-Αι αρχαί χαράξεως των αρδευτικών δικτύων.
-Η σχετική θέσις των υδροληψιών ως προς τας αρδευτικάς μονάδας,
προκειμένης τεχμητής βροχής.
-Η εξυπηρετηθοσομένη έκτασις υπό εκάστου αντλιοστασίου, κατόπιν
διερευνήσεως της βελτιώσεως κατατμήσεως της περιοχής εις υποπεριοχάς
αυτοτελών αρδευτικών δικτύων.
-Η εκ των ανάντη ή εκ των κατάντη ρύθμισις της παροχής των ανοικτών
διωρύγων μεταφοράς.
-Η μέθοδος υπολογισμού της παροχής των αρδευτικών διωρύγων διαφόρου
τάξεως και του σωληνωτού δικτύου (σχετικαί παραδοχαί).
-Το παραδεκτόν ποσοστόν συγχρόνως λειτουργούντων στομίων, εν
περιπτώσει εφαρμογής τεχνητής βροχής.
-Παραστατικόν διάγραμμα λειτουργίας του δικτύου των ανοικτών διωρύγων
μεταφοράς μετ'αναγραφής των παροχών υπολογισμού και των εξυπηρετουμένων
εκτάσεων εις στρέμματα.
-Δεξαμεναί αναρρυθμίσεως παρεμβαλλόμεναι εις το δίκτυον ανοικτών
διωρύγων μεταφοράς, μέγεθος και αποτέλεσμα υπολογισμού χωρητικότητος
αυτών.
-Η μεγίστη και ελαχίστη επιτρεπομένη ταχύτης κατά διάμετρον σωλήνος
δικτύου δινομής.
-Αρχαί αντιπληγματικής προστασίας δικτύου διανομής.
-Μέγεθος υπολογισμού των διαμέτρων του δικτύου διανομής, των
καταθλιπτικών αγωγών και του ύψους καταθλίψεως και αναζήτησις της
βελτίστης τεχνιοικονομικής λύσεως, δια το σύνολον του δικτύου και των
αντιστοίχων εγκαταστάσεων καταθλίψεως.
-Υψόμετρον πιεζομετρικής γραμμής εις την κεφαλήν εκάστου αυτοτελούς
δικτύου τεχνητής βροχής.
-Τα υλικά κατασκευής των αγωγών του αρδευτικού δικτύου, ανοικτών και
σωληνωτών, συντελεσταί τραχύτητος και τύποι υδραυλικών υπολογισμών.

ζε)Αγροτικά οδικά δίκτυα.
-Αρχαί χαράξεως των αγροτικών οδικών δικτύων.
-Στοιχεία καθορισμού διαστάσεων έργων.
-Φορτίσεις.
-Συσχετισμός προς τα αρδευτικά και τα αποχετευτικά - αποστραγγιστικά
δίκτυα.
-Διασύνδεσις προς τας επαρχιακάς και εθνικάς οδούς.
-Προσπέλασις αγροτεμαχίων.

ζς)'Εργα ανακτήσεως εδαφών.
Περιγραφή και χαρακτηριστικά των συμπληρωματικών έργων αποξηράνσεως
και βελτιώσεως παθογενών εδαφών, των έργων αναβαθμίσεως επικλινών
εδαφών κλπ.

ζζ)Τεχνικά έργα δικτύων.
-Περιγραφή και χαρακτηριστικά στοιχεία των τυπικών έργων των
αρδευτικών - αποχετευτικών - αποστραγγιστικών και αγροτικών οδικών
δικτύων.
-Επισήμασις των ιδιοτύπων τεχνικών έργων, γενικά χαρακτηριστικά και
μέθοδοι μελέτης.

ζη)Αντλιοστάσια.
Προκειμένου περί των αντλιοστασίων δίδονται, εν συσχετισμώ με την
διερεύνησιν της βελτίστης κατατμήσεως της περιοχής εις υποπεριοχάς
αυτοτελών δικτύων, τα κύρια χαρακτηριστικά εκάστου αντλιοστασίου, η
ορθή θέσις αυτού εν οριζοντιογραφία και κατανομή (περιγραφικώς και εν
σχεδίω) και ο τρόπος ρυθμίσεως της λειτουργίας αυτολυ μετά περιγραφής
των κυρίων χαρακτηριστικών των απαιτουμένων προς τούτο εγκαταστάσεων ως
πχ. υδατοπύργων, παροχομέτρων, αεροφυλακίων, δεξαμενών αναρρυθμίσεως
παροχής, εγκαταστάσεων ΔΕΗ κλπ. κατά περίπτωσιν.

Τεχνοοικονομική διερεύνησις κλιμακώσεως καθ'ύψος των αντλήσεων.

Ειδικώτερον δίδονται τα κάτωθι στοιχεία ως και παν έτερον στοιχείον
απαιτούμενον δια τον υπολογισμόν των ετησίων επιβαρύνσεων:
-Αρχαί λειτουργίας του συστήματος.
-Ονομαστική παροχή αντλιοστασίων.
-Χαρακτηριστικαί στάθμαι λειτουργίας.
-Γεωμετρικά ύψη ονομαστικής παροχής.
-Απώλειαι πιέσεως.
-Μανομετρικά ύψη ονομαστικής παροχής (των κυρίων αντλιών, της αντλίας
εκκινήσεως, των αντλιών αποχετεύσεως κλπ. κεχωρισμένως κατά
περίπτωσιν).
-Πεδίον λειτουργίας των αντλιών.
-Ειδικοί στροφάριθμοι.
-Επιλογή τύπου αντλιών.
-Βαθμός αποδόσεως και ισχύς αντλιών.
-Τύπος και ισχύς ηλεκτροκινητήρων και μετασχηματιστών και συνολικών
απορροφωμένη ισχύς υπό εκάστου αντλιοστασίου.
-Τρόπος αντιπληγματικής προστασίας.
-Βασικά χαρακτηριστικά αεροφυλακίων ως πχ. χωρητικότης και
χαρακτηριστικαί πιέσεις.
-Περιγραφή τυχόν τηλεκιήσεως και τηλεσημάνσεως.
-Περιγραφή του δομικού μέρους του αντλοστασίου και επισήμανσις
θεμάτων θεμελιώσεως και στάθμης υπογείων υδάτων.

Εν περιπτώσει προβλεπομένης κατασκευής υδατοπύργων δίδονται τα
κάτωθι:
-Η θέσις κατασκευής (περιγραφικώς και εν σχεδίω).
-Διερεύνησις του επιτρεπτού κατασκευής των υδατοπύργων εις την
προτεινομένην θέσιν, από απόψεως γειτνιάσεως εγκαταστάσεων ων θα
παρακωλύεται ενδεχομένως η λειτουργία ως πχ. αεροδρομίων.
-Η μορφή των υδατοπύργων και η χωρητικότης της δεξαμενής αυτών μετά
πλήρους αιτιολογήσεως της χωρητικότητος εν συνδυασμώ με τας
προβλεπομένας ηλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις και την επί μακρόν
διατήρησιν αυτών.
-Επισήμανσις θεμάτων θεμελιώσεως και περιγραφή της εφαρμοσθησομένης
μεθόδου στατικού υπολογισμού, εν συνδυασμώ και με την σεισμικότητα της
περιοχής.

η)Οικονομικά αποτελέσματα.

θ)Πρόγραμμα έργων, ήτοι προτεραιότης κατασκευής και χρηματοδοτήσεως
των έργων μετ'αναφοράς εις τας κατασκευαστικάς περιόδους και εν
συσχετίσει με την ωφελιμότητα των έργων.

ι)Δυνατότητες προμηθείας υλικών οδοστρωσίας, αργών υλικών κατασκευής
σκυροδεμάτων, υλικών κατασκευής σκυροδεμάτων, υλικών κατασκευής
χωματίνων φραγμάτων κλπ. και αποστάσεις μεταφοράς μετά διερευνήσεως του
θέματος των προσπελάσεων προς τους χώρους εργασίας και προμηθείας
υλικών και μετά προεκτιμήσεως της σχετικής δαπάνης των προσπελάσεων
τούτων.

ια)Δυνατότητες πραγματοποιήσεως των τυχόν προβλεπομένων εναποθέσεων ή
διαστρώσεων πλεοναζόντων προϊόντων εσκαφής.

ιβ)Επισήμανσις δυνατότητος εγκαταστάσεως Εργοταξίου.

ιγ)Διερεύνησις αναμενομένης συνιζήσεως εδαφών κατόπιν της κατασκευής
των προβλεπομένων αποστραγγιστικών έργων, ιδία εν τη περιπτώσει
οργανικών συστατικών.

Επιπτώσεις εις τα μελετώμενα έργα και επιβαλλομένη λύσις.

ιδ)Εδαφικά συστατικά και εν γένει εδαφικαί συνθήκαι, εξεταζόμεναι από
απόψεως διαβρώσεως των υλικών κατασκευής των εν γένει έργων και ιδία
των σωληνώσεων.

Τρόποι προστασίας.

4.Χάρται Τεχνικής Προμελέτης.

α)Γενική διάταξις των προτεινομένων έργων επί χάρτου κλίμακος
1:50.000 ή 1:100.000 δια μεγάλας περιοχάς, επί τω σκοπώ καταδείξεως της
γεωγραφικής θέσεως του έργου και των υφισταμένων εν τη περιοχή αστικών
κέντρων και συγκοινωνιών.

Δίδεται τουλάχιστον το περίγραμμα της περιοχής εν τω οποίω εκτείνεται
το έργον, τα κυριώτερα επί μέρους έργα, οι οικισμοί, αι εθνικαί και
εποχιακαί οδοί και σιδηροδρομικαί γραμμαί.

Εις την αυτήν οριζοντιογραφίαν σημειούνται και τα εντασσόμενα έργα εκ
των υφισταμένων τοιούτων. Ωσαύτως δίδονται τα διοικητικά όρια και εις
πίνακα αι αντίστοιχοι προς τα διοικητικά όρια αξιοποιούμεναι εκτάσεις.

Εις πίνακα δίδονται οι χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί και τα χρώματα.

β)Γενική διάταξις των προτεινομένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
και αποχετεύσεως - αποστραγγίσεως επό χάρτου κλίμακος 1:50.000.

Εις την υπ'όψιν οριζοντιογραφίαν εμφαλινινται αι λεκάναι απορροής και
η υπολογισθείσα αντίστοιχος πιθανή μεγίστη παροχή πλημμύρας εις
χαρακτιριστικάς θέσεις και η αντίστοιχος συχνότης εμφανίσεως.

Εις την αυτήν οριζοντιογραφίαν σημειούνται και τα εντασσόμενα έργα εκ
των υφισταμένων τοιούτων.

Δι'εκάστην των λεκανών απορροής δίδονται και τα υψογραφικά
διαγράμματα.

Εις πίνακα δίδονται οι χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί και τα χρώματα.

5.Οριζοντιογραφίαι Τεχνικής Προμελέτης.

α)Γενική διάταξις των υπαρχόντων έργων επί χάρτου κλίμακος 1:20.000
επί σκοπώ καταδείξεως των υπαρχόντων υδραυλικών ή άλλων έργων ως πχ.
των συγκοινωνιακών κλπ.

Δίδεται επίσης το περίγραμμα των οικισμών και τα όρια των κοινοτικών
περιοχών.

Εις πίνακα δίδονται οι συμβολισμοί και τα χρώματα.

β)Γενική διάταξις του συνόλου των προβλεπομένων έργων επί χάρτου
κλίμακος 1:20.000, επί σκοπώ καταδείξεως των ορίων των αυτοτελών
υποπεριοχών και των κυριοτέρων έργων ως πχ. των έργων υδροληψίας των
προσαγωγών και κυρίων διωρύγων, των αντλιοστασίων, των δεξαμενών
εξισώσεως παροχής, των κυρίων τάφρων και των κυρίων αντιπλημμυριακών
έργων κλπ.

Εις την αυτήν Γενικήν Διάταξιν σημειούται πλην των προτεινομένων νέων
έργων και τα εντασσόμενα τοιαύτα εκ των υφισταμένων υδραυλικών και
άλλων έργων ως πχ. των συγκοινωνιακών κλπ.

Επίσης δίδονται τα όρια τυχόν καθορισθεισών υποπεριοχών, δια τας
οποίας εφαρμόζονται διαφορετικά βασικά δεδομένα ως πχ, η μεθοδος εις
τους προϋπολογισμούς.

Η στρογγύλευσις δέον να γίνεται ει ςτον πλησιέστερον προς τα άνω
στρογγύλον αριθμόν, υπό τον όρον ότι η διαφορά λόγω στρογγυλεύσεως
εκάστης ποσότητος θα είναι μικροτέρα ή ίση του 1% της ποσότητος αυτής.
Ουδεμία στρογγύλευσις του αριθμού των τεμαχίων γίνεται.

Δίδονται προϋπολογισμοί ανταποκρινόμενοι εις τα προαναφερθέντα
προκειμένου περί τεύχους των προμετρήσεων.

ς)Τεύχος αντιπλημμυρικών έργων.
Το τεύχος τούτο αναφέρεται εις την διεύθυνσιν των ρευμάτων και την
κατασκευήν των συλλεκτήρων της περιοχής, είναι απόσπασμα εκ της λοιπής
μελέτης, παραδίσεται εντός κεχωρισμένης θήκης και περιέχει:
-'Εκθεσιν
-Υδραυλικούς και Υδρολογικούς Υπολογισμούς.
-Προϊπολογισμόν και
-Τα αντίστοιχα σχέδια.

ζ)Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων
απαιτουμένων δια την εκπόνησιν της Οριστικής Μελέτης.

Καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως συμπληρωματικών
στοιχείων, απαιτουμένων ως πχ. Εδαφομηχανικών Ερευνών, Ερευνών επί
Υδραυλικών Προτύπων, Τοπογραφήσεως κλπ.

Δίδεται προμέτρησις και προϋπολογισμός δαπάνης των ανωτέρω εργασιών.

Ειδικώς δια τας ερεύνας επί υδραυλικών προτύπων, περιλαμβάνεται παν
στοιχείον και σχέδιον απαιτούμενον όπως τεθή υπ'όψιν του Εργαστηρίου.

η)Τεύχος ερευνών εδαφομηχανικής.

8.Δημοσιονομική Διερεύνησις.

α)Ετήσιαι επιβαρύνσεις.

αα)Δαπάνη κατασκευής των έργων περιλαμβάνουσα και τους τόκους της
περιόδου κατασκευής και ετησία δαπάνη αποσβέσεως αυτών εντόκως και
ατόκως μετά επιδοτήσεως κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, δια το σύνολον της
περιμέτρου των έργων και ανα στρέμμα καθαράς αξιοποιουμένης εκτάσεως.

αβ)Ετήσιαι δαπάναι συντηρήσεως έργων και ανανεώσεως
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κινητών πτερύγων αρδεύσεως.
Υπολογίζονται ως ποσοστά του κόστους κατασκευής αυτών.

αγ)Ετήσιαι δαπάναι λειτουργίας των έργων, ήτοι:

-Δαπάναι ενεργείας λειτουργίας αντλιοστασίων κλπ.

-Δαπάναι προσωπικού αντλιοστασίων, φραγμάτων και δικτύων ( τεχνικόν
προσωπικόν, φύλακες, υδρονομείς).

αδ)Δαπάναι διοικήσεως των έργων (διοικητικαό δαπάναι Οργανισμών
Εγγείου Βελτιώσεως).

αε)Σύνολον ετησίων επιβαρύνσεων και ανά στρέμμα καθαράς
αξιοποιουμένης εκτάσεως λίγω:

-αποσβέσεως των έργων
-συντηρήσεως και ανανεώσεως
-λειτουργίας και
-διοικήσεως.

β)'Αμεσοι ωφέλειαι, ήτοι αναμενομένη εκ της κατασκευής των εργών
καθαρά αύξησις των προσόδων γεωργοκτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως δια το
σύνολον της περιμέτρου των έργων και ανά στρέμμα καθαράς αξιοποιουμένης
εκτάσεως, μετά την αφαίρεσιν και των ετησίων επιβαρύνσεων
(επικαιροποίησις των προσόδων δι'ολόκληρον την περίοδον αξιοποιήσεως με
επιτόκον 6%).

γ)Σύγκρισις δαπάνης -ωφελείας

γα)Συντελεστής αποδοτικότητος κεφαλαίων, ήτοι η σχέσις της καθαράς
αυξήσεως των προσόδων (ακαθάριστος, γεωργικόν εισόδημα, καθαρά )προς το
διατεθέν (μετά των τόκων) δια την κατασκευήν των έργων κεφάλαιον.

γβ)'Ελεγχος οικονομικής ευσταθείας των έργων προσόδων προς το σύνολον
των ετησίων επιβαρύνσεων κεχωρισμένως δια τας περιπτώσεις αποσβέσεως
μετ'επιδοτήσεως και εντόκου τοιαύτης.

δ)'Εμμεσοι ωφέλειαι.

ε)Κόστος αποπληρωμής των έργων υπό των γεωργών.

ς)Κόστος αρδευτικού ύδατος ανά μ3 (Σύνολον ετησίων επιβαρύνσεων προς
το καταναλισκόμενον ετησίως αρδευτικόν ύδωρ) και καθαρά απόδοσις τούτου
(καθαρά πρόσοδος προς σύνολον καταναλισκομένου ετησίως ύδατος) δια τας
βασικωτέρας των προτεινομένων καλλιεργειών και δια το σύνολον των
καλλιεργειών της αξιοποιουμένης περιοχής.

ζ)Συμπεράσμα.

9. Συνοπτική 'Εκθεσις.

Η 'Εκθεσις αύτη είναι περίληψις της εκπονηθείσης προμελέτης, ως αύτη
ήθελε τυχόν τροποποιηθεί υπό του εργοδότου (αρμοδίας αρχής).

Η Συνοπτική 'Εκθεσις περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Σύντομον περιγραφήν της περιοχής και των προβλημάτων της προς
αξιοποίησιν περιοχής (Εδάφη, Μορφολογία, Υδρολογικαί συνθήκαι,
χείμαροι, πηγαί, έλη, λίμναι, χαμηλαί εκτάσεις, υπόγεια ύδατα, ποιότης
ύδατος, αρδεύσεως, πολιτικοκοινωνικαί και οικονομικαί συνθήκαι της
περιοχής κ.λπ.).

β) Σχέδιον γεωργικής αξιοποιήσεως, κατανομή εκτάσεως αναλόγως
σημερινής και προβλεπομενης χρήσεως και υδατικόν ισοζύγιον.

γ) Προτεινόμενα τεχνικά έργα με διάκρισιν αυτών εις έργα πολλαπλής
σκοπιμότητος, αντιπλημμυρικά έργα, αποχετευτικά, αποστραγγιστικά έργα,
αρδευτικά έργα, αγροτικόν οδικόν δίκτυον και περιγραφή των υφισταμένων
ειδικών γεωργοτεχνικών θεμάτων ως π.χ. αι βασικαί διοπεδώσεις, αι
συστηματοποιήσεις και βελτιώσει εδαφών, αι μόνιμοι καταλήψεις και
απαλλοτριώσεις εδαφών, αι μόνιμοι καταλήψεις και απαλλοτριώσεις εδαφών
ως και ο αναδασμός των αγροτικών ιδιοκτησιών.

δ) Χάρτας και διαγράμματα της περιοχής ως κάτωθι:

Χάρτην της Ελλάδος υπό κατάλληλον κλίμακα εις ον εμφαίνεται η θέσις
των προς αξιοποίησιν περιοχών.

Χάρτην υπό κλίμακα: 1:50.000 ή 1:100.000 διά τας μεγάλας περιοχάς εις
ον εμφαίνεται η περίμετρος του προτεινόμενου έργου, τα διοικητικά όρια
και αναγράφονται αι αντίστοιχοι εκτάσεις εις εκτάρια.

ε) Οριζοντιογραφίαν υπό κλίμακα 1:20.000, εν η σημειούνται τα
προτεινόμενα προς κατασκευήν έργα και τα εντασσόμενα εκ των υφισταμένων
έργων υπό κατάλληλον συμβολισμόν, ώστε να είναι σαφής η διάκρισις.

στ) Συνοπτικόν προϋπολογισμόν της δαπάνης των προτεινομένων έργων ως
κάτωθι:

- Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιμότητος ως π.χ. φράγματα αποθηκεύσεως -
ανασχέσεως.

- Αντιπλημμυρικά έργα

- Αποχετευτικά - αποστραγγιστικά έργα

- Αρδευτικά έργα

- 'Εργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας και προσπελάσεως αγροτεμαχίων.

- Λοιπά έργα και δαπάναι ως π.χ. βασικών ισοπεδώσεων,
συστηματοποιήσεων, αναβαθμίδώσεως επικλινών εδαφών, βελτιώσεως
παθογενών εδαφών διά χημικών προσθέτων ουσιών ή βελτιώσεως των συνθηκών
στραγγίσεως διά σωληνωτών στραγγιστήρων ή MOLE DRAIN ή τεταρτευουσών
ανοικτών τάφρων, προμηθείας κινητού υλικού αρδεύσεως, απαλλοτριώσεων
κ.λπ.

Εάν η όλη προς αξιοποίησιν περιοχή διακρίνετι εις υποπεριοχάς σαφώς
διακρινομένας αλλήλων, οι ως άνω προϋπολογισμοί καταρτίζονται
κεχωρισμένως δι' εκάστην των διακεκριμένων περιοχών και δια το σύνολον.

ζ) Τα αποτελέσματα της Δημοσιονομικής Διερευνήσεως.

η) Προτάσεις περιληπτικάς επί της σκοπιμότητος προωθήσεως της μελέτης
εν όλω ή εν μέρει εις το στάδιον της οριστικής μελέτης.

θ) Προτάσεις επί των απαιτουμένων τοπογραφικών και ερευνητικών
εργασιών πάσης φύσεως διά το στάδιον της οριστικήν μελέτης μετά
προμετρήσεως και προϋπολογισμού της δαπάνης αυτών.

10. Υδραυλικά στοιχεία μελετωμένων γεφυρώσεων ρευμάτων εν περιπτώσει
μη εκπονήσεως πλήρους μελέτης διευθετήσεως αυτών.

α) Σκοπός

Τα προδιαγραφόμενα κατωτέρω αφορούν εις το περιεχόμενον μελετών
αποσκοπούντων εις τον καθορισμόν υδραυλικών στοιχείων γεφυρώσεων,
απαιτουμένων διά μελέτας συγκοινωνιακών έργων, εν περιπτώσει μη
εκπονήσεως πλήρων μελετών διευθετήσεως των ρευμάτων της περιοχής, της
διασχιζομένης υπό των συγκοινωνιακών τούτων έργων, ως π.χ. έργα εθνικής
και επαρχιακής οδοποιϊας και σιδηροδρομικαί γραμμαί.

β) Τοπογραφικά στοιχεία.

Διά την εκπόνησις της υπ' όψιν υδραυλικής μελέτης απαιτουνται τα
κάτωθι τοπογραφικά στοιχεία:

- Τοπογραφικόν διάγραμμα ζώνης, υπό κλίμακα 1: 1.000 ή άλλης
κατάλληλον, περιλαμβανούσης την υφισταμένην κοίτην πλημμυρών και τας
εκατέρωθεν ταύτης παροχθίους εκτάσεις, επί το απαραίτητον πλάτος διά
τον σκοπόν της μελέτης. Η ως άνω ζώνη εκτείνεται κατά κανόνα επί μήκους
1.000 μέτρων κατάντη και 500μ. ανάντη της θέσεως γεφυρώσεως και εν πάση
περιπτώσει επί μήκους επαρκούς διά την μελέτην.

Εις το τοπογραφικόν τούτο διάγραμμα σημειούται η θέσις των κατά
πλάτος τόμων, περί ων κατωτέρω.

- Κατά πλάτος τομαί (ΚΠΤ) της υφισταμένης κοίτης εις χαρακτηριστικάς
θέσεις και εν πάση περιπτώσει ανά αποστάσεις ουχί μεγαλυτέρας των 100μ.
απαραιτήτως δε εις την θέσιν γεφυρώσεως. Αι υπ' όψιν κατά πλάτος τομαί
καλύπτουν ολόκληρον το μήκος του ρεύματος το περιληφθέν εις την
προαναφερθείσαν ζώνην.

Εις τας Κ.Π.Τ. σημειούται και ο άξων της βαθείας κοίτης ο αντιστοίχων
εις την αναφερομένην κατωτέρω κατά μήκος τομήν.

- Κατά μήκος τομή (Κ.Μ.Τ.) εις τον άξονα της βαθείας κοίτης του
ρεύματος. Εις την Κ.Μ.Τ. σημειούνται και αι θέσεις των ληφθεισών Κ.Π.Τ.

- Τοπογραφικόν διάγραμμα εις την θέσιν της γεφυρώσεως υπό κλίμακα
1:200 ή άλλην κατάλληλον.

- Χάρτης υπό κλιμακα 1:50.000 μετά χωροσταθμικών καμπυλών.

γ) Περιγραφή υφισταμένης καταστάσεως.

Η περιγραφή της υφισταμένης καταστάεως αφορά την περιοχήν γεφυρώσεως
του ρεύματος και περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Τυχόν υφισταμένας παλαιάς γεφύρας εις την θέσιν φεφυρώσεως ή εις
παρακειμένας τοιαύτας και συμπεριφορά αυτών από υδραυλικής απόψεως
(επάρκεια διοχετευτικότητος, διαβρώσεις, προσχώσεις, υποσκαφάι βάθρων
κ.λπ.).

- Ενδείξεις και πληροφορίας περί των σημειωθεισών πλημμύρων κατά το
παρελθόν (ίχνη πλημμύρων, ανωτάτη παρατηρηθείσα στάθμη ύδατος,
προσχώσεις - διαβρώσεις κ.λπ. πληροφορίαι σχετιζόμεναι με την
εξεταζομένην θέσιν γεφυρώσεως).

- Φύσιν υλικών εναποθέσως και μέγεθος αυτών (κροκάλαι, χάλικες,
άμμος, πηλός, άργιλος κ.λπ.).

- Πληροφορίαι περί της φύσεως του εδάφους θεμελιώσεως των βάθρων
κ.λπ.

δ) Πλημμυρικαί παροχαί

Πιθανή μέγιστη παροχή ρεύματος διά τον καθορισμον των διαστάσεων
της γεφυρώσρεως, αντιστοιχούνται εις επιλεγείσαν συχνότητα εμφανίσεως,
αναλόγως προς την σοβαρότητα της γέφυρας και τας επιπτώσεις εκ των
πλυμμύρων επί της οδού και των ανάντη περιοχών (π.χ. εθνική ή επαρχιακή
οδός, σιδηροδρομική γραμμή, κατωκημέναι περιοχαί, καλλιεργούμεναι
εκτάσεις, βιομηχανικαί περιοχαί, εκβολαί έργων αποχετεύσεως πόλεων
κ.λπ.).

Η μελετηθησομένη γέφυρα δέον οπωσδήποτε να είναι επαρκής διά
πλημμύρας συχνότητος εμφανίσεως τουλάχιστον 50ετίας.

Ο ως άνω υπολογισμός της πιθανής μεγίστης παροχής πλημμύρας δέον να
βασίζεται:

- Εις την έκτασιν και τα μορφολογικά στοιχεία της λεκάνης απορροής
(μήκος μισγαγκείας, επίπεδα εδάφη ή κλιτείς ή λοφώδη ή ορεινά κ.λπ.
εδάφη).

- Εις την φύσιν του εδάφους (αδιαπέρατοι άργιλλοι, διαπερατά εδάφη
κ.λπ.).

- Εις την φυτικήν κάλυψιν.

- Εις τον χρόνον διαδρομής του ύδατος, υπολογιζόμενον διά ευστόχως
εκλεγομένου τύπου (φυσική κοίτη ρεύματος επί ορεινού ή πεδικού εδάφους,
τεχνητή κοίτη κανονικής μορφής κ.λπ.).

- Εις τα υπάρχοντα βροχομετρικά στοιχεία και τας τυχόν υπαρχούσας
μετρήσεις πλημμυρικών παροχών.

- Τα εκ του υπολογισμού αποτελέσματα δέον να συγκρίνονται προς τα
αποτελέσματα εμπειρικών τύπων ευστόχως εκλεγομένων ως και τας τυχόν
υπαρχούσας παρατηρήσεις επί πλημμύρων σημειωθεισών κατά το παρελθόν.

ε) Υδραυλικοί Υπολογισμοί

Βάσει των προαναφερθέντων τοπογραφικών στοιχείων και της
υπολογισθείσης μεγίστης παροχής πλημμύρας εκπονείται υδραυλικός
υπολογισμός προς καθορισμόν της ανωτάτης στάθμης ύδατος (Α.Σ.Υ.), εις
όλας τας θέσει των ληφθεισών Κ.Π.Τ.

Ο υδραυλικός ούτος υπολογισμός δέον να είναι υπολογισμός
ανομοιομόρφου ροής από διατομής εις διατομήν.

Εις περιπτωσιν ρεύματος με σημαντικάς μεταβολάς ταχυτήτων από
διατομής εις διατομήν δέον κατά τον υδραυλικόν υπολογισμόν
ανομοιομόρφου ροής, να λαμβάνεται υπ' όψιν και το ύψος της κινητής
ενέργειας. Εις την περίπτωσιν ταύτην δυνατόν να απαιτηθεί η χρήσις
ηλεκτρονικού υπολογισμού.

Προς τούτο εις το Τμήμα Ηλεκτρολογικού Υπολογιστού του ΥΠΔΕ υφίσταται
πρόγραμμα διά τον υπολογισμόν ανομοιμόρφου ροής εις φεφυρούμενα φυσικά
ρεύματα.

Διά θέσιν γεφυρώσεως δέον να υπολογίζεται και να λαμβάνεται υπ' όψιν
η τυχόν υπερύψωσις της Α.Σ.Υ. λόγω στενώσεως του ρεύματος υπο της
κατασκευασθησομένης γέφυρας, διά ευστόχως εκλεγομένου τύπου υπολογισμού
(ποταμία ροή, χειμαρώδης ροή).

Επί της Κ.Μ.Τ. και επί των Κ.Π.Τ. σημειούνται αι εκ του υδραυλικού
υπολογισμού προκύψασαι στάθμαι ύδατος.

Επίσης εις το τοπογραφικόν διάγραμμα της ζώνης σημειούται το ίχνος
της Α.Σ.Υ.

στ) Αιτιολόγησις βασικών χαρακτηριστικών γεφυρώσεως.

Δέον να αιτιολογηθούν επαρκώς τα βασικά χαρακτηριστικά της γεφυρώσεως
ήτοι:

- Το επιλεγέν συνολικόν άνοιγμα γεφύρας

- Ο αριθμος των μεσοβάθρων και η μορφή αυτών

- Το υψόμετρον κάτω πέλματος φορέως (Κ.Π.Φ.) και το ελεύθερον ύψος
ασφαλείας μεταξύ Α.Σ.Υ. και Κ.Π.Φ. μετά διερευνήσεως του θέματος
διαβρώσεων - προσχώσεων εις την περιοχήν της γεφυρώσεως.

- Τα απαιτούμενα προστατευτικά έργα (φύσις και μορφή αυτών).

ζ) Προϋπολογισμός δαπάνης.

Συνοπτικός προϋπολογισμός δαπάνης με διαχωρισμόν της δαπάνης της
κυρίως γεφύρας, των απαιτουμένων έργων διευθετήσεως του ρεύματος εις
την περιοχήν της γεφυρώσεως και των απαιτουμένων προστατευτικών έργων.

η) Σχέδια

- Οριζοντιογραφία των προβλεπομένων έργων επί του τοπογραφικού
διαγράμματος ζώνης, σημειουμένου και του υπολογισθένος ίχνους της
πλημμύρας.

- Κατά πλάτος τομαί της υφισταμένης κοίτης και των προβλεπομένων
έργων διευθετήσεως και προστασίας, σημειουμένης και της υπολογισθείσης
Α.Σ.Υ.

- Κατά μήκος τομή, σημειουμένης και της υπολογισθείσης Α.Σ.Υ.

- Οριζοντιογραφία της γεφυρώσεως εις την εμφαίνεται η γέφυρα και τα
τυχόν προτεινόμενα έργα διευθετήσεως και προστασίας ανάντη και κατάντη
αυτής, επί του τοπογραφικού διαγράμματος, εις την θέσιν της γεφυρώσεως.

- Χάρτης υπό κλίμακα 1:50.000, ένθα σημειούται η θέσις της
γεφυρώσεως, η μελετωμένη οδός, τα όρια και η έκτασις της λεκάνης
απορροής και όστις συνοδεύεται υπό διαγράμματος της υψομετρικής
καμπύλης της λεκάνης απορροής, ένθα αναγράφεται κα το προκύπτον μέσον
υψόμετρον της λεκάνης ταύτης αναφερόμενον τόσον εις την στάθμην της
θαλάσσης, όσον και εις την θέσιν της γεφυρώσεως.

- Κατά μήκος τομή εις τον άξονα της γέφυρας, ένθα σημειούται
απαραιτήτως η Α.Σ.Υ., το υψόμετρον του κάτω πέλματος του φορέως (ΚΠΦ)
και το ελεύθερον ύψος ασφαλείας μεταξύ Α.Σ.Υ. και Κ.Π.Φ.

- Κατά πλάτος τομή της γέφυρας.

- Διατομαί των τυχόν προτεινομένων προστατευτικών έργων υπό κλιμακα
1:100.

θ) Παρεκκλίσεις

Παρεκκλίσεις των ανωτέρω προβλεπομενων διά προσθήκης ή απλουστεύσεως
στοιχείων επιτρέπονται εις ειδικάς περιπτώσεις τη προτάσει του
Μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου (αρμοδίας αρχής) εντολή τούτου.

11. Υδραυλικά στοιχεία μελετωμένων γεφυρώσεων ρευμάτων εν περιπτώσει
εκπονήσεως πλήρους μελέτης διευθετήσεως αυτών.

Παρέχονται κατ' αναλογίαν τα προαναφερθέντα διά την περίπτωσιν μη
εκπονήσεως πλήρους μελέτης διευθετήσεως.

 

Αρθρο 198.

Προμελέτη Χωματίνων και Λιθορρίπτων Φραγμάτων.

1. Σκοπός
Σκοπός της προμελέτης των χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων είναι η
εκλογή της προτιμητέας τεχνικοοικονομικής λύσεως ως προς την έκτασιν
και την μορφήν του όλου έργου και η επίλυσις όλων των βασικών
προβλημάτων της κατασκευής των έργων.

Η εκλογή αύτη δέον να προκύπτη εκ της συνθέσεως των πορισμάτων των
απαιτουμενων προ τούτο Ειδικών Μελετών εν συνδυασμώ προς την
διερεύνησιν των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων, ως και των
δημοσιονομικών επιπτώσεων.

Διά την εκπόνησιν την υπ' όψιν προμελέτης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα
εις την προδιαγραφήν περί των προμελετών εγγειοβελτιωτικών έργων
συμπληρούμενα ως κατωτέρω.

2. Διάρθρωσις Προμελέτης - Στοιχεία.

Η προμελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι επί μέρους μελετών:

α) Γεωλογική μελέτη περιοχής ταμιευτήρος και φράγματος.

Η Γεωλογική μελέτη βασίζεται επί των σχετικών ερευνών, αίτινες
εξαντλούνται πληρως εκτελούμεναι συμφώνως προς τας οικείας Τεχνικάς
Προδιαγραφάς, διά την αιτιολόγησιν της προτεινομένης λύσεως, τον
έλεγχον ευστάθείας των έργων και τον καθορισμόν της τελικής γενικής
μορφής αυτών. Η μελέτη αύτη εκπονείται, εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψις
εν τη Συμβάσει.

β) Υδρογεωλογική Μελέτη.

Η Υδρογεωλογική Μελέτη ταμιευτηρος και φράγματος, βασίζεται επί των
σχετικών ερευνών, αίτινες εξαντλούνται πλήρως εκτελούμεναι συμφώνως
προς τας οικέιας Τεχνικάς Προδιαγραφάς, διά την αιτιολόγησιν της
προτεινόμενης λύσεως, τον έλεγχον αυστάθειας του έργου και τον
καθορισμόν της τελικής γενικής μορφής αυτού.

Η μελέτη αύτη εκπονείται, εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψις εν τη
Συμβάσει.

γ) Υδρολογική Μελέτη

Η Υδρολογική Μελέτη εξαντλείται πλώρως εκπονούμενη κατά τας οικείας
Τεχνικάς Προδιαγραφάς. Εις περίπτωσιν χορηγήσεως υπό του Εργοδότου
(αρμοδίας αρχής) υφισταμένης υδρολογικής μελέτης της περιοχής της
μελέτης η ευρυτέρας τοιαύτης, αύτη ενημερούται υπό του Μελετητού, βάσει
των εν τω μεταξύ κτηθέντων νέων στοιχείων. Εις περίπτωσιν ανάγκης
αναθεωρήσεως στοιχείων της χορηγηθείσης υδρολογικής μελέτης αύτη
συντελείται τη προτάσει του Μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου
(αρμοδίας αρχής).

δ) Εδαφολογική Μελέτη της εξυπηρετουμένης περιοχής.

Η Εδαφολογική Μελέτη της εξυπητερουμένης περιοχής, εκπονείται
συμφώνως προς την οικείαν Τεχνικήν Προδιαγραφήν, μέχρι σημείου
επιτρέποντος τον καθορισμόν των αναγκών εις ύδωρ, των οποίων
επιδιώκεται η κάλυψις διά του κατασκευασθησομένου φράγματος.

Δύναται προ τούτο να χρησιμοποιηθή το εδαφολογικόν μέρος, το
περιλαμβανόμενον εις την Προκαταρκτικήν Μελέτη, καταλλήλως
συμπληρούμενον, εάν υφίσταται ανάγκη.

Η μελέτη αύτη συμπληρούται ,εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψις εν τη
Συμβάσει.

ε) Γεωργατοτεχνική - Γεωργοοικονομική Μελέτη της εξυπηρετούμενης
περιοχής.

Η Γεωργατοτεχνική - Γεωργοοικονομική Μελέτη της εξυπηρετούμενης
περιοχής εκπονείται συμφώνως προς την οικέιαν Τεχνικήν Προδιαγραφήν,
μέχρι σημείου επιτρέποντος τον καθορισμόν των αναγκών εις ύδωρ, των
οποίων επιδιώκεται η κάλυψις διά του κατασκευασθησομένου φράγματος, και
την διερεύνησιν της οικονομικότητος του έργου. Δύνται προς τούτο να
χρησιμοποιηθή το γεωργοτεχνικόν - γεωργοοικονομικών μέρος, το
περιλαμβανόμενον εις την Προκαταρκτικήν Μελέτην, καταλλήλως
συμπληρούμενον, εάν υφίσταται ανάγκη,

Η μελέτη αύτη συμπληρούται, εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψις εν τη
Σύμβασει.

στ) Τεχνική Προμελέτη.

στα) 'Εκθεσις Τεχνικής Προμελέτης.

στβ) Χάρται και οριζοντιογραφίαι.

στγ) Μηκοτομαί και διατομαί σώματος φράγματος και των άλλων διαμήκων
έργων.

στδ) Προσχέδια επί μέρους τεχνικών έργων.

στε) Τεύχος ερευνών εδαφομηχανικής.

στστ) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

στζ) Τεύχος στατικών και εδαφομηχανικών υπολογισμών.

στη) Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών.

στθ) Τεύχος έργων αποχετεύσεως πλημμυρικών υδάτων, κατά την διάρκεια
κατασκευής του φράγματος και αντιμετωπίσεως της συνηθούς παροχής.

στι) Τεύχος προμετρήσεων.

στια) Τεύχος προϋπολογισμών.

στιβ) Τεύχος στοιχείων καθορισμού ερευνών επί υδραυλικών προτύπων,
εκτελουμένων κατά το στάδιον της οριστικής μελέτης.

στιγ) Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων,
εκτελουμένων κατά το στάαδιον της οριστικής μελέτης.

στιδ) Ζώναι μονίμου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και
απαιτούμεναι απαλλοτριώσεις.

ζ) Δημοσιονομική διερεύνησις.

η) Συναπτική 'Εκθεσις.

Κατά την εκπόνησιν των ως άνω επί μέρους μελετών, λαμβάνονται υπ'
όψιν τα αποτελέσματα των γενομένων ερευνητικών εργασιών κατά την
εκπόνησιν της Προκαταρτικής Μελέτης των εγγειοβελτιωτικών έργων, τα
προϋπάρχοντα στοιχεία καιτα συγκεντρωθέντα εν τω μεταξύ νεώτερα
τοιαύτα. Διερευνώνται επισης αι επιπτώσεις επί των συμπερασμάτων της
Προκαταρκτικής Μελέτης. Βάσει των πορισμάτων των Ειδικών Μελετών,
εκπονείται το τεχνικόν μέρο της προμελέτης, όπερ διαρθρούνται ως
κάτωθι:

3. 'Εκθεσις Τεχνικής Προμελέτης.

Συμπληρωματικώς προς τα διαλαμβανόμενα εις την προδιαγραφήν των
προμελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, περί του περιεχομένου της εκθέσεως,
περιλαμβάνεται διερεύνησις και των κάτωθι θεμάτων.

α) Ο επιδιωκόμενος δια της κατασκευής του φράγματος κύριος και οι
τυχόν δευτερεύοντιες σκοποί ως π.χ. αι εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας
(λουτρά, αθλητισμός κ.λπ.).

β) Στοιχεία χωρητικότητος του ταμιευτήρος και εξέλιξις αυτής συν τω
παρόδω του χρόνου, λόγω ενδεχομένης προσχώσεως.

Νεκρός όγκος, ελάχιστον απαραίτητος όγκος (περιθώριον εφεδρείας),
κανονικός ωφέλημος όγκος, όγκος προστασίας κατά των πλημμυρών και
αντίστοιχα υψόμετρα.

γ) Στοιχεία χωρητικότητος και στάθμης τυχόν προβλεπομένης κατάντη
δεξαμενής αναρρυθμίσεως παροχής.

δ) Στεγανότης κατακλυζόμενης λεκάνης και θέσεως κατασκευής του
φράγματος και προτεινόμενα έργα βελτιώσεως αυτής μετά προεκτιμήσεως της
σχετικής δαπάνης.

ε) Εκτίμησις απωλειών ύδατος λόγω υπεδαφίου διηθήσεως και εξατμίσεως,
προ και μετά την κατασκευήν των έργων βελτιώσεως τη στεγανότητος.

στ) Δυνατότητες ετησίας πληρώσεως τη τεχνικής λίμνης ή κατόπιν
υπερετησίας εξισώσεως εισροών - εκροών.

ζ) Καθορισμός τιθεμένων απαιτήσεων ταμιευτήρος υδατικής οικονομίας
κεχωρισμένως δι' εκάστην απαίτησιν, τόσον βάσει της παρούσης
καταστάσεως, όσον και βάει της μελλοντικήν εξελίξεως. Διερεύνησις της
ανταποκρίσεως του προβλεπομένου ταμιευτήρος εις τας τεθείσας
απαιτήσεις, εν συνδυασμώ προς τας τυχόν θιγομένας γειτονικάς περιοχάς.

η) Κατάρτισις προγράμματος υδατικής οικονομίας και τρόπον λειτουργίας
του έργου.

θ) Οικονομικά κριτήρια επιλογής χωρητικότητος ταμιευτήρος.

ι) Κατακλυζόμεναι εκτάσεις και έργα πάσης φύσεως π.χ. οικισμοί,
νεκροταφεία, οδοί, σιδηροδρομικαί γραμαί, αεροδρόμια, γραμμαί
μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, γραμμαί του ΟΤΕ, αρχαιότητες, ορυχεία,
στρατιωτικαι εγκαταστάσεις, επαγγελματικαί εγκαταστάσεις, σωληνωτοί
αγωγοί κ.λπ. και αποτίμησις της αξίας αυτών.

ια) Διερεύνησις των επιπτώσεων της κατακλύσεως εις τας οικονομικάς
και δημοσιονομικάς συνθήκας περιοχής και προεκτίσησις των δαπανών
απαλλοτριώσεως των γεωργικών εκτάσεων.

ιβ) Απαιτούμενα έργα διά την αποκατάστασιν των συγκοινωνιών, των
γραμμών της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, των σωληνωτών αγωγών και προεκτιμήσεις της
σχετικής δαπάνης.

ιγ) Προτάσεις διά την μεταφοράν οικισμών και τας νέας θέσεις
εγκαταστάσεως αυτών μετά προεκτιμήσεως της σχετικής δαπάνης.

ιδ) Απαιτούμενα έργα απαγωγής των πλημμυρικών υδάτων, κατά την
διάρκειαν των εργασιών κατασκευής του φράγματος και αντιμετωπίσεως
της συνήθους παροχής του ρεύματος μετά προεκτιμήσεως της σχετικής
δαπάνης.

ιε) Εκλογή θέσεως κατασκευής και τύπου φράγματος, κύρια
χαρακτηριστικά αυτού και των έργων στεγανώσεως και θεμελιώσεως.

ιστ) Περιγραφή των γενομένων ελέγχων ευσταθείας του φράγματος.

ιζ) Κύρια χαρακτηριστικά των επί μέρους έργων.

ιη) Οδοί προσπελάσεως.

ιθ) Απαιτούνται έργα διά την προσαρμογήν προς το τοπίον και
περιβάλλον εν γένει.

κ) Κόστος των έργων και αναμενομένη ωφελεία.

κα) Πρόγραμμα αναφερόμενον εις τον χρόνον και τον ρυθμόν εκτελέσεως
των εργασιών κατασκευής των έργων.

κβ) Ληπτέα μέτρα διά την διατήρησιν της καθαριότητος του
αποθηκευμένου ύδατος προς αποφυγήν προσώσεων του ταμιευτήρος.

κγ) Διερεύνησις των επιπτώσεων εκ της κατασκευής του φράγματος επί
των υφισταμένων και σχεδιαζομένων εκμεταλλεύσεων των υδάτων εις τας
πλησίον του ταμιευτήρος περιοχάς και επιπτώσεις επί των υπογείων υδάτων
και των πηγών των περιοχών τούτων.

κδ) Διερεύνησιν των επιπτώσεων εις τας πλησίον του ταμιευτήρος
εκτάσεις ως π.χ. η πρόκλησις σεισμών.

κε) Διερεύνησις των επιπτώσεων της συγκρατήσεως των φερτών ύλων ει
τον κατάντη ρουν.

κστ) Ωσαύτως επισημαίνονται αι κάτωθι προβλέψεις της προδιαγραφής των
προμελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, όσον αφορά το περιεχόμενον της
'Εκθέσεως.

- Εισαγωγή - Ιστορικόν - Ανάθεσις - Προϋπάρχουσαι μελαίται, ειδικαί
μελέται, έρευναι κ.λπ. στοιχεία.

- Ποιότης ύδατος. Δέον να παρέχωνται πληροφορίαι επί της ποιότητος
του ύδατος από χημικής φυσικής, βιολογικής και υγιεινής απόψεως ως
επίσης και επί της ρυπάνσεως και των αναφερομένων μεταβολών.

- Παράθεσις των ληφθέντων υπ' όψιν κατά την εκπόνησιν της Προμελέτης
χρησίμων στοιχείων εκ των προϋπαρχουσών μελετών, ειδικών μελετών,
ερευνών κ.λπ.

- Σύντομος περίληψις των εξετασθεισών παλαιότερον λύσεων και ιδία διά
της Προκαταρκτικής Μελέτης και απόψεις επ' αυτών.

- Περιλήψεις των Ειδικών Μελετών επί των ακοπώ δυνατότητος ταχείας
ενημερώσεως επί των εν λόγω θεμάτων.

- Σύνθεσις των πορισμάτων των Ειδικών ως άνω μελετών.

- Επαρκής τεχνικοοικονομική διερεύνησις των διαφόρων δυνατών λύσεων
και επιλογή της προτεινομένης, διά την οποίαν δίδεται και το υδατικόν
ισοζύγιον. Η σχετική διερεύνησιν δέον όπως συνοδεύεται δια των
απαιτουμένων σχεδίων, υπολογισμών κ.λπ. στοιχείων αιτιολογήσεως της
προταθείσης λύσεως.

4. Επισήμανσις ενίων θεμάτων, των οποίωνη διερεύνησις δέον να
περιληφθή εις την Προμελέτην.

Συμπληρωματικώς προς τα διαλαμβανόμενα εις την προδιαγραφήν των
προμελετών εγγειοβελτιωτικών έργων και συμπληρωματικώς προς τα
καθοριζόμενα διά της προηγουμένης παραγράφου χρήζοντα διερευνήσεως
θέματα, δέον όπως τύχουν διερευνήσεως και τα κάτωθι, ανά μερικόν έργον
θέματα:

α)Γεωλογική και υδρογεωλογική μελέτη

Αι ανωτέρω μελέται δέον να εξαντλώνται πλήρως, συμφώνως, προς την
οικείαν προδιαγραφήν και να περιλαμβάνουν, συν τοις άλλοις, διερεύνησιν
των κάτωθι θεμάτων:

- Στεγανότης τεχνητής λίμνης

- Προβλήματα εδράσεως

- Προβλήματα αγκυρώσεως εις τα πρανή

- Προβλήματα στεγανοποιήσεως

- Ευστάθεια φυσικών πρανών λίμνης.

β) Υδρολογική μελέτη

Η Υδρολογική μελέτη, συντασσομένη συμφώνως προς τας οικείας
προδιαγραφάς, δέον να εξαντλήται πλήρως, περιλαμβάνουσα διερεύνησιν και
των κάτωθι θεμάτων:

- Απορροαί βάσει μετρήσεων και υπολογισμών

- Απώλειαι (εξάτμισις, διήθησις κ.λπ.).

- Καταναλώσεις (υδρεύσεις, αδρεύσεις, ενέργεια, βιομηχανίαι κ.λπ.).

- Ισοζύγιον απορρόων και εισροών. Καθορισμός ωφελίμου χωρητικότητας
φράγματος (ετήσια και υπερετήσια εξίσωσις κ.λπ.)

- Φερταί ύλαι και νεκρός όγκος.

- Πλημμυρικαί παροχαί και καθορισμός όγκου ανασχέσεως.

γ) 'Ερευναι και υπολογισμοί εδαφομηχανικής.

Αι έρευναι και οι υπολογισμοί εδαφομηχαικής δέον να εξαντλώντι μέχρι
σημείου επιτρέποντος την εκλογήν του είδους του φράγματος και της
διατομής και να περιλαμβάνουν διερεύνησιν των κάτωθι θεμάτων:

- Φυσικαί και μηχανικαί ιδιότητες εδάφους θεμελιώσεως.

- Καθορισμός αντοχής εις διάτμησιν, ανεκτής τάσεως θλίψεως και
καθιζήσεων.

- Φυσικαί και μηχανικαί ιδιότητες υλικών κατασκευής

- Εκλογή του είδους του φράγματος και της διατομής.

δ) Σώμα φράγματος.

- Διαμόρφωσις και στατικοί έλεγχοι αντιπροσωπευτικών διατομων μετά
διερευνήσεως εναλλακτικων λύσεως και προσχεδίων. Διερεύνησις των
συνθηκών αμέσως μετά την κατασκεύην, εν περιπτώσει αποτόμου υποβιβασμού
της στάθμης του ύδατος και μακράς περιόδου.

- 'Ελεγχος εις σεισμόν.

- Υπολογισμοί στερεοποιήσεως και καθιζήσεως σώματος και εδάφους.

- Θεμελιώσεις και αγκυρώσεις ει τα πρανή, ενέσεις σταθεροποιήσεως
βραχωδών σχηματισμών, θέματα στεγανότητος (ενέσεις στεγανοποιήσεως
υπεδάφους, διαφραγματα κ.λπ.) μετά προσχεδίων.

- Υπολογισμοί διηθήσεων και σύστημα στραγγίσεως - αποχετεύσεως μετά
προσχεδίου.

ε) Εκχειλιστής

- Υδραυλικοί Υπολογισμοί. Καθορισμός ανασχέσεως και ύψους
υπερχειλίσεως.

- Καθορισμος μορφής εκχειλιστού και λεκάνης ηρεμίας μετά προσχεδίου.

- 'Εργα απαγωγής πλημμυρικών παροχών μετά προσχεδίων.

- Στοιχεία και σχέδια απαιτούμενα διά την έρευναν επι υδραυλικού
προτύπου των προαναφερθέντων έργων.

στ) Υδροληψία και Εκκενωτής

- Περιγραφή της διτάξεως του εξοπλισμού των έργων υδροληψίας μετά
προσχεδίων. Τα έργα υδροληψίας, πλην της εξυπηρετήσεως των αρδευτικών
αναγκών, δέον να είναι κατάλληλα και δια την κάλυψιν υδρευτικών
απαιτήσεων οικισμών και βιομηχανιών της περιοχής με δυνατότητα
λειτουργίας καθ' όλην την διάρκειαν του έτους.

- Καθορισμός και αιτιολόγησις βάσει στοιχείων εδάφους διατομής
σήραγγος, καθορισμος μεθόδου κατασκευής, απαιτουμένων ενέσεων
στεγανοποιήσεως και σταθεροποιήσεως. Προσχέδια διατομής.

- Περιγραφή διατάξεως ρυθμιστικών δικλείδων, οικίσκου χειρισμών και
λεκάνης ηρεμήσεως μετά προσχεδίων.

- Περιγραφή εγκαταστάσεων μετρήσεως παροχής μετά προσχεδίων.

- Γενικόν σχέδιον θυρογραγμάτων.

- Στοιχεία καισχέδια απαιτούμενα διά την έρευναν επί υδραυλικού
προτύπου της ρυθμιστικής δικλείδος μετά της λεκάνης καταστροφής
ενεργείας.

5. Χάρται και οριζοντιογραφίαι Τεχνικής Προμελέτης.

α) Γενική διάταξις των προτεινομένων έργων και της λεκάνης απορροής
επί χάρτου κλίμακος 1:50.000.

Σκοπός είναι η κατάδειξις της γεωγραφικής θέσεως του έργου και των
υφισταμένων εν τη περιοχή αστικών κέντρων και συγκοινωνιών. Δίδεται
επίσης το περίγραμμα της αξιοποιούμένης περιοχής, οι οικισμοί, αι
εθνικάι και επαρχιακαί οδοί και αι σιδηροδρομικαί γραμμαί.

Εις τον αυτόν χάρτην δίδονται τα διοικητικά όρια και εις πίνακα αι
αντίστοιχοι προ τα διοικητικά όρια καταλαμβανόμεναι και αξιοποιούμεναι
εκτάσεις (στρ.). Σημειούνται επίσης τα όρια της λεκάνης απορροής και
δίδονται τα αντίστοιχα υψογραφικά διαγράμματα και το μέσον υψόμετρον
από στάθμης θαλάσσης.

β) Οριζοντιογραφία των υπαρχόντων έργων επί τοπογραφικού διαγράμματος
υπό κλίμακα 1:5.000, τόσον εις την θέσιν κατασκευής των έργων, όσον και
εις την λεκάνην κατακλύσεως.

Σκοπός είναι η κατάδειξις των υπαρχόντων υδραυλικών ή άλλων έργων ώς
π.χ. των συγκοινωνιακών, των γραμμών της ΔΕΗ κ.λπ.

Δίδεται επίσης το περίγραμμα τυχόν οικισμών και τα όρια των
κοινοτικών περιοχών.

γ) Οριζοντιογραφία των προτεινομένων έργων επί τοπογραφικού
διαγράμματος υπό κλίμακα 1:5.000.

δ) Οριζοντιογραφία των προτεινομένων έργων επί τοπογραφικού
διαγράμματος υπό κλίμακα 1:1.000.

ε) Οριζοντιογραφία επί τοπογραφικού διαγράμματος καταλλήλου κλίματος
των έργων αποχετεύσεως των πλημμυρικων υδάτων κατά την διάρκειαν
κατασκευής του φράγματος και αντιμετωπίσεως της συνηθούς παροχής του
ρεύματος.

στ) Οριζοντιογραφίαι ζωνών μονίμου και προσωρινής καταλήψεως και
απαιτουμένων απαλλοτριώσεως επί τοπογραφικών διαγραμμάτων υπό κλίμακα
1:5.000, προκειμένης της λεκάνης κατακλύσεως, και 1:1.000 προκειμένης
της θέσεως κατασκευής των έργων.

Αντιπροσωπευτικαί κατά πλάτος τομαί και οριζοντιογραφίαι μετά του
πριγράμματος των επί μέρους έργων.

ζ) Οριζοντιογραφίαι της θέσεως των ερευνητικών γεωτρήσεως,
σιμεντενέσεως, ερευνητικών φρεάτων και σηράγγων, γεωφυσικών και λοιπών
ερευνών γεωλογίας και εφαδοφηχανικής επί χάρτου κλίμακος 1:5.000
προκειμένης της λεκάνης κατακλύσεως και 1:1.000 της θέσεως κατασκευής
των έργων.

Εις την πρώτην των ανωτέρω οριζοντιογραφιών σημειούνται και αι θέσεις
προμηθείας των υλικών.

η) Οριζοντιογραφίαι της θέσεως προμηθείας των υλικών επί χάρτου
καταλλήλου κλίμακος, εάν η προμήθεια των υλικών πραγματοποιείται εκ
μεγαλυτέρων αποστάσεων.

θ) Οριζοντιογραφίαι και κατά μήκος τομή μετά διατομών, υπό
καταλλλήλους κλιμακας, της κοίτης του ρεύματος εντός της λεκάνης
κατακλύσεως, κατάντη και ανάντη εις επαρκές διά τον σκοπόν της μελέτης
μήκος.

6. Μηκοτομαί και διατομαί σώματος φράγματος και των άλλων διαμήκων
έργων.

Μηκοτομαί και διατομαί του σώματος του φράγματος και των άλλων
διαμήκων επί μέρους έργων υπό κλίμακα 1:1.000 ή άλλην κατάλληλον.

Σχέδια του σκάμματος θεμελιώσεως, διά των οποίων παρέχονται τα
απαιτούμενα διά την κατασκευήν στοιχεία επί της συστάσεως του εδάφους
τόσον εις την φυσικήν όσον και εις την τελικήν κατάστασιν της περιοχής
της θεμελιώσεως (στοιχεία αναφερόμενα εις τον πυθμένα και τας παρειάς
του σκάμματος).

7. Προσχέδια επί μέρους τεχνικών έργων.

Προσχέδια επί μέρους τεχνικών έργων π.χ. εκχειλιστού και έργων
απαγωης πλημμυρών, υδροληψίας και εκκενωτού, λεκανών καταστροφής
ενεργείας, προστασίας πρανών φράγματος, στεγανοποιήσεως και
αποστραγγίσεως υπό το έργον και (εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίον) ανάντη
και πλαγίως, συνδέσεως με το υπέδαφος, προστασίας κατά των βλαβερών
επιρροών των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, κατά την περίοδον
κατασκευής και αντιμετωπίσεως της συνήθους παροχής του ρεύματος κ.λπ.
Ωσαύτως εάν προβλέπεται η προσαγωγή ύδατος εκ των γειτονικών λεκανών
δέον να δίδωνται προσχέδια και των απαιτουμένων προς τούτο έργων.

8. Τεύχος ερευνών εδαφομηχανικής - Εκτελούνται εργασίαι
εδαφομηχανικής κατά το παρόν στάδιον της μελέτης.

Τούτο δέον όπως περιλαμβάνει κατόπιν συγκεντρώσεως, αναπαραγωγής και
ταξινομήσεως τα κτηθέντα καθ' οιονδήποτε τρόπον στοιχεία
εδαφομηχανικής, ήτοι:

α) Τα αποτελέσμτα των γενομένων ερευνών εδαφομηχανικής και των
εργαστηριακών δοκιμών, μετά διαγραμμάτων επακριβούς προσδιορισμού της
θέσεως εις την οποίαν αναφέρονται αι γενομέναι έρευναι και δομιμαί.

β) Τα αποτελέσματα των γενομένων ερευνών και εργαστηριακών δοκιμών
επί της καταλληλότηοτς των χρησιμοποιουμένων υλικών κατασκευής των,
μετά διαγαμμάτων επακριβούς προσδιορισμού της θέσεως λήψεως των υλικών.
Αι κατά το στάδιον τούτο εκτελούμεναι έρευναι και εργαστηριακαί δοκιμαί
δέον να εξαντλώνται μέχρι σημείου επιτρέποντος την εκλογήν του είδους
του φράγματος, τον καθορισμόν της διατομής αυτού και τον καθορισμόν των
έργων θεμελιώσεως και στεγανότητος τόσον του σώματος του φράγματος όσον
και των επί μέρους κυριωτέρων έργων. Ωσαύτως εκτελούνται έρευναι επί
των συρομένων και εν αιωρήσει φερτών υλών και των ενδεχομένωνω
προσχώσενω και επιδράσεων εις τον κάτω ρουν. Διά την πλησιεστέραν
διευκρίνισιν του αντικειμένου των ανωτέρω εργασιών, δίδονται εν
συνεχεία αι προβλεπόμεναι έρευναι δια το στάδιον της οριστικής μελέτης.
Αι υπολειπόμεναι έρευναι διά το στάδιον της οριστικής μελέτης αφορούν
το επαρκή καθορισμόν της θέσεως λήψεως των υλικών κατασκευής, τον
επακριβή υπολογισμόν των υπαρχόντων κατά θέσιν αποθεμάτων
χρησιμοποιουμένων υλικών άτινα δέον να πληρούν τας οικείας τεχνικάς
προδιαγραφάς. Ωσαύτως κατά στάδιον της οριστικής μελέτης μελετώνται
λεπτομερέστερον αι συνθήκαι θεμελιώσεως των επί μέρους έργων.

Αι απαιτούμεναι έρευναι εδαφομηχανικής και αι απαιτούμεναι έρευναι
επί της καταλληλότητος αργών υλικών και επί της καταλληλότητος των
προϊόντων εκσκαφής και ανορύξεως δια την κατασκευήν των έργων,
εκτελούνται προτάσει του Μελετητού και τη εγκρίσει του Εργοδότου
(αρμοδίας αρχής) βάσει των οικείων προδιαγραφών. Αι προτάσεις του
Μελετητού συνοδεύονται υπό προμετρήσεων και προϋπολογισμού δαπάνης.

9. Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

Εις τούτο δίδονται τα αποτελέσματα των υδρολογικών υπολογισμών και
πάντες οι αναγκαιούντες υδραυλικοί υπολογισμοί, διά των οποίων
αποδεικνύεται η ορθότης των εκλεγεισών μορφών και των διαστάσεων των
έργων, προς εξυπηρέτησιν του σκοπού διά τον οποίον προορίζονται. Ούτω
εις το υπ' όψιν τεύχος περιλαμβάνονται:

α) Διερέυνησις των συνθηκων πλημμύρας εις την θέσιν του φράγματος.
Παρατηρηθείσαι μεγάλαι πλημμύραι ή προσδιορισθείσαι τοιαύται μεγάλαι
πλημμύραι ή προσδιορισθείσαι τοιαύται διά του υπολογισμού, ο χρόνος
εμφανίσεως αυτών, αι παροχαί αυτών, η διάρκεια και ο λόγος των
πλημμυρικών κυμάτων και η διαδοχή αυτών. Καθορισμός των σχέσεων μεταξύ
μεγέθους και συχνότητος. Διερεύνησις των επιπτώσεων τυχον προβλεπομένων
προς κατασκευήν ανάντη ταμιευτήρων.

β) 'Ελεγχος της καταντή παροχετευτικής ικανότητος του ρεύματος προς
αποχέτευσιν ικανότητος του ρεύματος προς αποκατάστασιν πλημμύρων
διαφόρων συχνοτήτων εμφανίσεως.

γ) Καθορισμός της τυπικής διατομής του υποχειλιστού, υψομετρική θέσις
αυτού και καμπύλη παροχών.

δ) Υπολογισμός του ύψους ανασχέσεως πλημμύρας.

ε) Καθορισμός υψομέτρου στέψεως φράγματος.

στ) Υπολογισμός ροής ύδατος εντός των έργων απαγωγής των πλημμυρικών
παροχών.

ζ) Υπολογισμός και διαμόρφωσις των έργων καταστροφής ενεργείας.

η) Προσδιορισμός των ασκουμένων πιέσεων επί του πυθμένος και των
τοιχωμάτων της λεκάνης.

θ) Καθορισμός των υδραυλικών υδάτων κατά την διάρκειαν κατασκευής
των έργων, τυπική διατομή και καμπύλη στάθμης - παροχής. 'Υψος
ανασχέσεως. Διαμόρφωσις έργου εισόδου. Σχετικοί υδραυλικοί υπολογισμοί
κ.λπ.

ι) Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί έργου εκκενώσεως, χρόνος
εκκενώσεως κατά την θερινήν περίοδον.

ια) Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί υδροληψίας αρδεύσεως, διατομής
βαλβίδος και λεκάνης καταστροφής ενεργείας.

ιβ) Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί έργων υδροδοτήσεως καθ' όλην
την διάρκειαν του έτους, διά την κάλυψιν υδρευτικών αναγκών, οικισμών
και βιομηχανιών.

10. Τεύχος στατικών και εδαφομηχανικών υπολογισμών.

Εις τούτο δίδονται οι στατικοί κα εδαφομηχανικοί υπολογισμοί οι
απαιτούμενοι διά τον καθορισμόν της μορφής και των κυριοτέρων
διαστάσεων του σώματος του φράγματος και των σημαντικότερων επί μέρους
έργων.

Ούτω εις το τεύχος τούτο περιλαμβάνονται και,

α) Τιναί εδαφομηχαικών παραμέτρων υπεισερχομένων εις τους
υπολογισμούς ευσταθείας, προκύψασαι κατόπιν εργαστηριακών δοκιμών των
υλικών κατασκευής.

β) Υπολογισμός πιέσεως πόρων κατά το πέρας της κατασκευής, κατά την
μακροχρόνιον λειτουργίαν του φράγματος και εν περιπτώσει ταχείας
ταπεινώσεως του ύδατος. Διαγράμματα ροής και πιέσεων πόρων.

γ)Μέθοδος ελέγχου ευσταθείας.

δ) Εξεταζόμεναι περιπτώσεις φορτίσεως - Ελεγχος εις σεισμόν.

ε) Τιμαί συντελεστών ασφαλείας.

στ) Διαγράμματα και πίνακες ελέγχου ευσταθείας ανάντη και κατάντη
πρανούς.

ζ) Υπολογισμοί στερεοποιήσες και καθιζήσεως σώματος και εδάφους.

η) Διερεύνησις των θεμάτων διαπερατότητος και ευσταθείας των οχθών
του ταμιευτήρος και η επιδρασις της κατακλύσεως επί της ευσταθείας των
βραχωδών και χαλαρών πετρωμάτων της περιοχής του ταμιευτήρος.

θ) Διερεύνησις της στεγανότητος και της καταλληλότητος του υπεδάφους
διά την κατασκεύήν του σώματος του φράγματος και των κυριωτέρων έργων
και δίδονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί και διαγράμματα διά την
αιτιολόγησιν των προτειμονένων έργων.

11. Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών.

Εις τούτο δίδονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί διά την αιτιολόγησιν
των προτεινομένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τον καθορισμόν
των κυρίων χαρακτηριστικών και στοιχείων επιτρεπόντων την προεκτίμησιν
της δαπάνης κατασκεύης και ετησίας λειτουργίας.

12. Τεύχος έργων αποχετεύσεως πλημμυρικών υδάτων κατά τη διάρκειαν
κατασκευής του φράγματος και αντιμετωπίσεως της συνήθους παροχής.

Εις τούτο δίδεται περιγραφή των προβλεπομένων έργων και
προγραμματίζεται αναλόγως η κατασκευή του φράγματος.

13. Τεύχος Προμετρήσεων.

Εις τούτο δίδονται προμετρήσεις των προτεινομένων έργων στηριζόμεναι
εις τα σχέδια της προμελέτης. Εις τα αποτελέσματα των προμετρήσεων δεν
περιέχεται ουδεμία ποσότης λόγω απροβλέπτων και η στρογγύλευσις
περιορίζεται εις την επάλειψιν των δεκαδικών ψηφίων, δι' αναγραφής του
εγγυτέρου ακεραίου αριθμού. Το τεύχος των Προμετρήσεων συνεδεύεται διά
συγκεντρωτικής προμετρήσεως υπό τύπον πίνακος. Εις τον πίνακα τούτων
υπάρχουν:

- στήλαι δι' εν έκαστον των κονδυλίων εφαρμογής (μετ' αναγραφής του
τίτλου και της μονάδος μετρήσεως),

- γραμμαί δι' εν έκαστον των επί μέρους έργων. Προκειμένου περί
τυπικών έργων κατανομάζεται έκαστον εξ αυτών και παρέχεται ο αριθμός
των τεμαχίων.

14. Τεύχος προϋπολογισμών.

Εις τούτο δίδονται προϋπολογισμοί της απαιτουμένης δαπάνης κατασκευής
των προτεινομένων έργων βάσει προμετρήσεων στηριζομένων εις τα σχέδια
της προμελέτης και τιμών μονάδος λαμβανομένων εκ της εκτελέσεως
παρομοίας φύσεως προσφάτως έργων. Δίδονται προεκτιμητικοί
προϋπολογισμοί των λοιπών απαιτουμένων δαπανών διά την κατασκευήν του
φράγματος π.χ. απαλλοτριώσεων, αποκαταστάσεως συγκοινωνιών κ.λπ. Των
προϋπολογισμών δέον να προτάσσηται πίναξ όλων των κονδυλίων του έργου,
εις της προμετρήσεως, εις την άλλην δε στήλην αι στρογγυλευμένες
ποσότητες, αίτινες δέον να ληφθούν υπ' όψιν εις τους προϋπολογισμούς. Η
στρογγύλευσις δέον να γίνεται εις τον πλησιέστερον προς τα άνω
στρογγυλόν αριθμον, υπό τον όρον ότι η διαφορά λόγω στρογγυλεύσεως
εκάστης ποσότητος θα είναι μικροτέρα ή ίση του 1% της ποσότητος αυτών.
Ουδεμία στρογγύλευσις του αριθμού των τεμαχίων γίνεται.

15. Τεύχος στοιχείων καθορισμού ερευνών επί υδραυλικών προτύπων
εκτελουμένων κατά το στάδιον της οριστικής μελέτης.

Εις τούτο περιλαμβάνεται παν στοιχείον και σχέδιον απαιτούμενον όπως
τεθή υπ' όψιν του Εργαστηρίου. Δίδεται προμέτρησις και προϋπολογισμός
της απαιτουμένης δαπάνης.

16. Τεύχος εργασιών συγκεντρώεως συμπληρωματικών στοιχείων
εκτελουμένων κατά το στάδιον της οριστικής μελέτης.

Εις τούτο καθορίζονται αι απαραίτητοι εργασίαι συγκεντρώσεως
συμπληρωματικών στοιχείων, απαιτούμενων διά την εκπόνησιν της οριστικής
μελέτης ως π.χ. εδαφομηχανικών ερευνών, τοπογραφήσεων κ.λπ. Δίδετι
προμέτρησις και προϋπολογισμός δαπάνης ανωτέρω εργασιών.

17. Ζώναι μονίμου και προσωρινής καταλήψεως των έργων και απαιτούνται
απαλλοτριώσεις.

Αι ζώναι μονίμου ή προσωρινής καταλήψεως ή άλλης δεσμεύσεως
απαιτουμένης διά την κατασκευήν των έργων σημειούνται επί των
υπαρχόντων λεπτομερεστέρων διαγραμμάτων της μελέτης, καθοριζομένου
του πλάτους των ζωνών καταλήψεως βάσει των κατά πλάτος τομών. Ειδικώς
διά τας εκτάσεις των τεχνικών έργων, τας μη περιεχομένας εις τας
προαναφερθείσας ζώνας, χρησιμοποιούνται αι οριζοντιογραφίαι των έργων
αυτών. Αι υπ' όψιν διατομαί περιλαμβάνονται εις την όλην σειράν των
σχετικών σχεδίων, τα οποία συνοδεύονται υπό πίνακος προμετρήσεως των
υπ'όψιν εκτάσεων. Ειδική μνεία γίνεται προκειμένου περί των ζωνών
απαλλοτριώσεως. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και προκειμένου περί της
κατακλυσθησομένης περιοχής, των απαιτουμενων εκτάσεων δια
προστατευτικάς λωρίδας, περιμετρικάς οδούς, δευτέρευούσας εγκαταστάσεις
κ.λπ.

18. Δημοσιονομική διερεύνησις.

Περιέχονται κατ' αναλογίαν τα αναφερόμενα εις την προδιαγραφήν των
προμελετών έργων εγγείων βελτιώσεων.

19. Συνοπτική 'Εκθεσις.

Η 'Εκθεσις αύτη είναι περίληψις της εκπονηθείσης προμελέτης, αύτη
ήθελε τροποποιηθή υπό της αρμοδίας αρχής, συνοδεύεται υπό των
απαιτουμένων ερμηνευτικών σχεδίων και χάρτων, περιλαμβάνει δε κατ'
αναλογίαν τα αναφερόμενα εις την Προδιαγραφήν των Προμελετών 'Εργων
Εγγείων Βελτιώσεων.

Αρθρο 199.

Οριστική Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών Εργων

1. Σκοπός.

Σκοπός της οριστικής μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων είναι ο
καθορισμός των επί μέρους έργων της επιλεγείσης λύσεως διά της
Προμελέτης, βάσει τοπογραφικών στοιχείων λαμβανομένων κατά κανόνα εκ
τοπογραφικών διαγραμμάτων καταλλήλου κλίμακκος και συμπληρωματικών
ερευνών εδαφομηχανικής ως και ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.

Οι σχετικοί υπολογισμοί κατά το στάδιον τούτο της μελέτης δέον να
είναι πλήρεις.

2. Διάρθρωσις οριστικής μελέτης - Στοιχεία.

Η οριιστική μελέτη αποτελείται εκ των κάτωθι στοιχείων:

α) 'Εκθεσις.

β) Χάρται.

γ) Οριζοντιογραφίαι γενικής διατάξεως.

δ) Μηκοτομαί και διατομαί διαμήκων έργων.

ε) Σχέδια προστατευτικών έργων.

στ) Σχέδια προκατασκευασμένων στοιχείων.

ζ) Σχέδια τεχνικών έργων.

η) Σχέδια μεταλλικών κατασκευών.

θ) Σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ι) Φάκελος γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.

ια) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

ιβ) Τεύχος ερευνών επι υδραυλικών προτύπων.

ιγ) Τεύχος στατικών υπολογισμών και υπολογισμών εδαφομηχανικής.

ιδ) Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών και τεχνικών προδιαγραφών
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ιε) Τεύχος προμετρήσεων.

ιστ) Τεύχος αναλύσεως τιμών.

ιζ) Τεύχος τιμολογίου.

ιη) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού.

ιθ) Τεύχος πρποϋπολογισμών δαπάνης.

κ) Τεύχος αντιπλημμυρικών αποχετευτικών - αποστραγγιστικών έργων
δυναμένων να κατασκευασθούν αυτοτελώς (απόσπασμα εκ της μελέτης).

κβ) Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων
απαιτουμένων διά την εκπόνησιν της μελέτης εφαρμογής.

κγ) Αναμόρφωσις Δημοσιονομικής Διερευνήσεως και

κδ) Συνοπτική 'Εκθεσις.

Το περιεχόμενον των ανωτέρω στοιχείων της Οριστικής Μελέτης
καθορίζεται εις γενικάς γραμμάς, ως κατωτέρω, διευκρινοζομένου όμως ότι
αύτη δυνατόν να περιλαμβάνει και έτερα στοιχεία απαιτούμενα δια τον
σκοπόν αυτής, τη προτάσει του μελετητού και εγκρίσει του Εργοδότου
(αρμοδίας αρχής) εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν.

3. 'Εκθεσις οριστικής μελέτης.

Εις την έκθεσιν δέον να περιλαμβάνωνται τα κατωτέρω οριζόμενα
στοιχεία:

α) Εισαγωγή, ιστορικόν, ανάθεσις, προϋπάρχουσαι μελέται, έρευναι
κ.λπ. στοιχεία.

β) Σύντομος περιγραφή της περιοχής και των προβλημάτων αυτής (εδάφη,
μορφολογία, υδρολογικαί συνθήκαι, χείμαρροι, πηγαί, έλη, λίμναι,
χαμηλαί εκτάσεις, υπόγεια ύδατα, ποιότης ύδατος αρδεύσεως,
πολιτικοποινωνικαί και οικονομικαί συνθήκαι της περιοχής κ.λπ.).

γ) Παράθεσις των ληφθέντων υπ' όψιν κατά την εκπόνησιν της οριστικής
μελέτης χρησίμων στοιχείων εκ των προϋπαρχουσών μελετών, ειδικών
μελετών, ερευνών κ.λπ.

δ) Περιγραφή των προτεινωμένων έργων.

Περιγραφή χαράξεως των κυριωτέρων έργων, διατηρητέα έργα.

Περιγραφή των κυριωτέρων τεχνικών έργων, αντλιοστασίων κ.λπ.

ε) Βασικά τεχνικά δεδομένα εφαρμοσθέντα εις την σύνταξιν της μελέτης.

Αναγραφή και αιτιολόγησις ήτοι:

ε. α) Βασικά δεδομένα αντιπλημμυρικών έργων.

Παροχαί υπολογισμών και συχνότητς εμφανίσεως - τύποι υδραυλικών
υπολογισμών - συντελεσταί τραχύτητος, μέθοδος καθορισμού ανωτάτης
στάθμης ύδατος - τύπου διατομών - περιθώρια μεταξύ ΑΣΥ και στέψεως
αναχωμάτων - πλάτος στέψεως αναχωμάτων - τρόπος προστασίας από
διαβρώσεων, περιγραφή των αντιστοίχων υδραυλικών υπολογισμών του
ειδικού τεύχους κ.λπ.

ε. β) Βασικά δεδομένα στραγγιστικών και αποχετευτικών δικτύων.

Απόστασις τριτευουσών τάφρων - ελάχιστον βάθος (ξηρόν βάθος
σταγγίσεως) - τυποκαί διατομαί - ειδική παροχή σταγγίσεως - μέθοδος
υπ/σμων παροχής αποχετεύσεως - ειδική παροχή αποχετεύσεως - οριακή
ταχύτης πλημμύρας - τύποι υδραυλικών υπ/σμών στάθμης - συντελεσταί
τραχύτητος - τύποι τεχνικών έργων - περιγραφή των αντιστοίχων
υδραυλικών υπ/σμών του ειδικού τεύχους κ.λπ.

ε. γ) Βασικά δεδομένα αρδευτικών διωρύγων επιφανειακής αρδεύσεως.

Μέθοδος αρδεύσεως (επιφ. άρδευσις ή τεχν. βροχή κ.λπ.) - απόστασις
τριτευουσών διωρύγων - σύστημα αρδεύσεως (περιοδικόν - κατ' απαίτησιν)
- ελάχιστη παροχή τριτευουσών διωρύγων - τρόπος υδροληψίας προς
άρδευσιν - ελαχίστη υψομετρική διαφορά μεταξύ επιφανείας ύδατος
τριτευουσών διωρύγων και επιφανείας εδάφους - τρόπος καθορισμού παροχής
κατά μήκος των διαφόρων διωρυγών - τύπου υδραυλικών υπ/σμών -
συντελεστάι τραχύτητος - οριακαί ταχύτητες - περιθώρια ασφαλείας ύψους
επενδύσεων, αναχωμάτων - τοπικαί απώλειαι στάθμης εις τους διαφόρους
τύπους τεχνικών έργων ήτοι οχετούς, γεφύρας, ρυθμιστάς στάθμης,
υδροληψίας κ.λπ., ανοχαί στάθμης των διαφόρων τύπων ρυθμιστών στάθμης -
περιγραφή των αντιστοίχων υδραυλικών υπ/σμών του ειδικού τεύχους κ.λπ.

ε. δ) Βασικά δεδομένα δικτύων τεχνητής βροχής

Σύστημα αρδεύσεως (περιοδική - κατ' απαίτησιν) - παροχή στομίου
αρδεύσεως - διαθέσιμος πίεσις κατάντη υδροληψιών - εμβαδόν μονάδος
πίεσις κατάντη υδοληψιών - εμβαδόν μονάδος αρδευτικής εξυπηρετήσεως -
απόδοσις χρησιμοποιήσεωςτου δικτύου - ποιότης λειτουργίας - ειδική
παροχή δικτύου σωλήνων και δικτύου ανοικτών αγωγών - τύποι υδραυλικων
υπ/σμών - συντελεστής τραχύτητος - τοπικαί απώλειαι - περιγραφή των
αντιστοίχων υδραυλικών υπ/σμών του ειδικού τεύχους κ.λπ.

ε.ε) Αντλιοστάσια.

Προκειμένου περί αντλιοστασίων δίδονται τα κύρια χαρακτηριστικά
εκάστου αντλιοστασίου, η ορθή θέισς αυτού εν οριζοντιογραφία και
κατατομή και ο τρόπος ρυθμίσεως της λειτουργίας αυτου μετά περιγραφής
των κυρίων χαρακτηριστικών των απαιτουμένων προς τούτο εγκαταστάσεων ως
π.χ. υδατοπύργων, παροχομέτρων, αεροφυλακιών, δεξαμενών αναρρυθμίσεως
παροχής, εγκαταστάσεων ΔΕΗ κ.λπ. κατά περίπτωσιν. Ειδικώτερον δίδονται
τα κάτωθι στοιχεία, ως και παν έτερον στοιχείον απαιτούμενον δια τον
καθορισμόν των εγκαταστάσεων και τον υπολογισμόν των ετησίων
επιβαρύνσεων.

- Γενική διάταξις των έργων και αρχαί λειτουργίας του συστήματος
(δεξαμεναί αναρρυθμίσεως παροχής, αντλιοστάσιον, υδατόπυργοι ή ανάλογοι
επίγειοι δεξαμεναί, παροχόμετρα, αεροφυλάκια κ.λπ.).

- Ονομαστική παροχή αντλιοστασίων.

- Χαρακτηριστικαί στάθμαι λειτουργείας.

- Μανομετρικά ύψη ονομαστικής παροχής (των κυρίων αντλιών, της
αντλίας εκκινήσεως, των αντλιών αποστραγγίσεως, των αντλιών
αποχετεύσεως κ.λπ. κεχωρισμένως κατά περίπτωσιν).

- Πεδίον λειτουργίας αντλιών.

- Ειδικοί στροφάριθμοι και επιλογή τύπου αντλιών.

- Βαθμός αποδόσεως και ισχύς αντλιών, κινητήρων, μετασχηματιστών και
συνολική απορροφημένη ισχύς κατά αντλιοστάσιον.

- Αντιπληγματική προστασία αντλιοστασίού και επιπτώσεις εις τας
σωληνώσεις αυτούς και το πρώτον τμήμα του δικτύου διανομής.

- Περιγραφή τυχόν τηλεκινήσεως και τηλεσημάνσεως.

- Περιγραφή δομικού μέρους αντλιοστασίων και θέματα θεμελιώσεως και
υπογείων υδάτων.

Εν περιπτώσει προβλεπομενης κατασκευής υδατοπύργων δίδονται τα
κάτωθι:

- Η θέσις κατασκευής.

- Θέματα έχονται σχέσιν με την γειτνίασιν εγκαταστάσεων, ων
παρακωλύετια ενδεχομένως η λειτουργία ως π.χ. αεροδρομίων.

- Η μορφή του υδατοπύργου, αι σχετικαί στάθμαι και η χωρητικότης της
δεξαμενής αυτού εν συνδυασμώ με τας προβλεπομένας ηλεκτρομηχανολογικάς
εγκαταστάσεις και την επί μακρόν διατήρησιν αυτών.

- Θέματα θεμελιώσεως.

- Περιγραφή της εφαρμοσθείσης μεθόδου στατικού υπολογισμού εν
συνδιασμώ και με την σεισμικότητα της περιοχής.

ε.στ) Βασικά δεδομένα στατικών υπολογισμών.

Ισχύοντες κανονισμοί - παραδοχαί φορτίσεως - παραδοχαί σταθερών
εδάφους υπεισερχομένων εις τους στατικούς υπολογισμούς - παραδοχαί
σταθερών αντισεισμικών υπολογισμών - μέθοδοι αντισεισμικών υπολογισμών
- ανεκταί τάσεις κ.λπ.

στ) Οικονομικά αποτελέσματα.

ζ) Πρόγραμμα έργων ήτοι:

Προτεραιότης κατασκευής και χρηματοδοτήσεως των έργων μετ' αναφοράς
εις τας κατασκευαστικά ς περιόδους και εν συσχετίσει με την ωφελημότητα
των έργων.

γ) Δυνατότητα προμηθείας υλικών οδοστρωσίας, αργών υλικών κατασκευής
σκυροδεμάτων, υλικών κατασκευής χωματίνων φραγμάτων κ.λπ. και
αποστάσεις μεταφοράς μετά διερευνήσεωςτου θέματος των προσπελάσεων προς
τους χώρους εργασίας και προμηθείας υλικών και μετά προεκτιμήσεως της
σχετικής δαπάνης των προσπελάσεων τούτων.

θ) Δυνατότητες πραγματοποιήσεως των τυχόν προβλεπομένων εναποθέσεως ή
διασταυρώσεων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής.

ι) Επισήμανσις δυνατότητος εγκαταστάσεως εργοταξίου.

4. Χάρται.

Οι χάρται συνοδεύονται υπό των απαιτουμένων ευρετηρίων και των
πινάκων των χρησιμοποιουμένων συμβολισμών και χρωμάτων.

α) Γενική διάταξις των προτεινομένων έργων επί χάρτου κλίμακος
1/50.000 ή 1/100.000 διά μεγάλας περιοχάς.

Σκοπός είναι η κατάδειξις της γεωγραφικής θέσεως του έργου και των
υφισταμένων εν τη περιοχή αστικών κέντρων και συγκοινωνιών.

Δίδεται τουλάχιστον το περίγραμμα της περιοχής, εν τη οποία
εκτείνεται το έργον, τα κυριώτερα επί μέρους έργα, οι οικισμοί, αι
εθνικαί και οδοί, και αι σιδηροδρομικαί γραμμαί. Εις την τοιαύτην
οριζοντιογραφίαν σημειούνται και τα εντασσόμενα έργα εκ των υφισταμένων
τοιούτων. Ωσσαύτως δίδονται τα διοικητικά όρια και εις πίνακα αι
αντίστοιχοι προς τα διοικητικά όρια αξιοποιούμεναι εκτάσεις (στρ.).

β) Γενική διάταξις των προτεινομένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
και αποχετεύσεως - αποστραγγίσεως επί χάρτου κλίμακος 1:50.000.

Εις τον υπ' όψιν χάρτην εμφαίνονται αι λεκάναι απορροής των ρευμάτων
της περιοχής, των συλλεκτήρων και σημαντικοτέρων τάφρων και σημειούται
υπό τύπον πίνακος η έκτασις των λεκανών απορροής και η υπολογισθείσα
αντίστοιχος πιθανή μέγιστη παροχή πλημμύρας εις χαρακτηριστικάς θέσεις
και η αντίστοιχος συχνότης εμφανίσεως. Εις τον αυτόν χάρτην σημειούνται
και τα εντασσόμενα έργα εκ των υφισταμένων τοιούτων. Δι' εκάστην των
λεκανών απορροής δίδονται και τα υψογραφικά διαγράμματα.

5. Οριζοντιογραφίαι.

Αι οριζοντιογραφίαι συνοδεύονται υπό των απαιτουμένων ευρετηρίων και
πινάκων των χρησιμοποιουμένων συμβολισμών και χρωμάτων.

α) Οριζοντιογραφίαι των υπαρχόντων έργων υπό κλίμακα 1/20.000.

Σκοπός είναι η κατάδειξις των υπαρχόντων υδραυλικών ή άλλων έργων ως
π.χ. των συγκοινωνιακών. Δίδεται επίσης το περίγραμμα των οικισμών και
τα όρια των κοινοτικών περιοχών.

β) Γενική διάταξις του συνόλου των προβλεπομένων έργων υπό κλιμακα
1/20.000.

Σκοπός είναι η κατάδειξις των ορίων των αυτοτελών υποπεριοχών και η
κατάδειξις των κυριωτέρων έργων ως π.χ. των έργων υδροληψίας, των
προσαγωγών και κυρίων διωρύγων, των αντλιοστασίων, των δεξαμενών
εξισώσεως παροχής, των κυρίων τάφρων και των κυριών αντιπλημμυρικών
έργων κ.λπ. Ειςτην αυτήν Γενικήν Διάταξιν σημειούνται πλην των
προτεινομένων νέων έργων και ταεντασσόμεναα τοιαύτα εκ των υφισταμένων
υδραυλικών και άλλων έργων ως π.χ. των συγκοινωνιακών. Επίσης δίδονται
τα όρια τυχόν καθορισθεισών υποπεριοχών, δια τας οποίας εφαρμόζονται
διαφορετικά βασικά δεδομένα ως π.χ. η μέθοδος αρδεύσεως, η ειδική
παροχή αρδεύσεως, η ανάγκη στραγγίσεως του εδάφους κ.λπ. Η υπ' όψιν
οριζοντιογραφία περιλαμβάνει πίνακα των χρησιμοποιουμένων συμβολισμών
και χρωμάτων χρησιμοποιουμένων συμβολισμών και χρωμάτων διά την
κατανόησιν των εν αυτή σημειουμένων έργων. Υπό τύπον πίνακος δίδεται η
έκτασις των αυτοτελών περιοχών.

γ) Γενική διάταξις των προβλεπομένων αντιπλημμυρικών έργων και εργων
αποχετεύσεως - αποστραγγίσεως υπό κλίμακα 1/20.000 συμπεριλαμβανομένων
των εντασσομένων έργων εκ των υφισταμένων τοιούτων.

Εις την υπ' όψιν οριζοντιογραφίαν σημειούνται ωσαύτως τα κατά
προσέγγισιν όρια των κατακλυζομένων σήμερον περιοχών ως και τα όρια των
περιοχών των προστατευομένων διά των αντιστοίχων εκτάσεων εις
στρέμματα. Ζώναι ένθα τυχόν προβλέπεται προσωρινή κατάκλυσις
σημειούνται κεχωρισμένως.

δ) Γενική διάταξις υπό κλίμακα τουλάχιστον 1/20.000, των δυμανένων να
κατασκευασθούν αυτοτελώς αντιπλημμυρικών, και αποχετευτικών -
αποστραγγιστικών έργων ήτοι προ της κατασκευής των λοιπών προτεινομένων
έργων της περιοχής.

ε) Οριζοντιογραφίαι υπό κλίμακα 1/5.000, των πάσης φύσεως
προβλεπομένων δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων.

Διά καταλλήλου συμβολισμού σημειουνται τα εντασσόμενα έργα εκ των
υφισταμένων τοιούτων. Προκειμένης αρδεύσεως δια τεχνητής βροχής,
σημειούνται αι θέσεις των υδορληψιών μετά των ορίων των μονάδων
αρδεύσεως, ο αριθμός των στομίων διά βελών και οι αύξοντες αριθμοί των
κόμβων και των υδροληψιών.

Εις την υπ' όψιν οριζοντιογραφίαν δίδονται και τα κάτωθι στοιχεία:

- Οι αριθμοί των διατομών των διασήμων έργων, μεμονωμένων και
παραλλήλων, εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν.

- Χιλιομέτρησις όλων των αγωγών και οδών αντιστοιχούσα εις τας κατά
μήκος τομάς.

- Οι αριθμοί των κόμβων.

Η σειρά των υπ' όψιν οριζοντιογραφιών συνοδεύεται υπό γενικής
οριζοντιογραφίας αποτελούσης ευρετήριον αυτών, εις την οποιαν
περιλαμβάνεται και πίναξ των χρησιμοποιουμένων συμβολισμών και
χρωμάτων. Δι' έκαστον κόμβον συντάσσονται κατά περίπτωσιν, σχέδια είτε
μόνον γενικής διατάξεως των εις τους κόμβους τούτους πρποβλεπομένων
έργων είτε και πλήρη σχέδια κατασκευής.

στ) Οριζοντιογραφίαι σωληνώσεων υπό κλίμακα 1/5.000, προκειμένης
αρδεύσεως δια τεχνητής βροχής.

Εις την υπ' όψιν οριζοντιογραφίαν περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

- Σωληνώσεις και στοιχεία αυτών (διάμετρος, μήκος, παροχή).

- Υδροληψίαι και αριθμός στομίων, παρεχόμενος διά ισαρίθμων βελών.

- 'Αυξοντες αριθμοί κόμβων και υδροληψιών.

- Συσκευαί σωληνώσεων και στοιχεία αυτών (δικλείδες, αντιπληγματικαί
συσκευαί, αερεξαγωγοί, συσκευαί εισόδου αέρος, εκκενωταί κ.λπ.).

- Τα όρια των υπ' όψιν οριζοντιογραφιών συνοδεύεται υπό γενικής
οριζοντιογραφίας, αποτελούσης ευρέτήριον αυτών, εις την οποίαν
περιλαμβάνεται και πιναξ των χρησιμοποιουμένων συμβολισμών και
χρωμάτων.

ζ) Οριζοντιογραφίαι επί τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακος 1/5.000
των προβλεπομένων ζωνών μονίμου και προσωρινής καταλήψεως, συνοδευομένη
υπό πίνακος χρησιμοποιουμένων συμβολισμών και χρωμάτων.

Επί ιδιαιτέρου φύλλου ή σειράς φύλλων δέον να παρέχωνται τα ακόλουθα
στοιχεία, ίνα χρησιμεύουν διά την προεκτίμησιν των μονίμων και
προσωρινών καταλήψεως και την μελέτην του αναδασμού των αγροτικών
ιδιοκτησιών.

Διά τα διαμήκη έργα: Τυπικαί διατομαί κατά τμήματα.

Διά τα τεχνικά έργα: Εις ας περιπτώσεις απαιτείται οιαδήποτε μόνιμος
κατάληψις εκτός των ανωτέρω ζωνών των διαμήκων έργων, ως π.χ. δι'
αντλιοστάσια, οικισμούς, υδατοπύργους, τοπικάς διαπλατύνσεις των έργων,
προσπελάσεις γεφυρών κ.λπ. δέον αφ' ενός να σημειούται ενδεικτικώς η
καταληπτέα επιφάνεια επί των οριζοντιογραφιών 1:5.000 με
χαρακτηριστικήν αρίθμησιν και αφ' ετέρου να δίδεται γενική διάταξις του
έργου υπό κλίμακα 1:200 ή και μεγαλυτέραν, επί της οποίας να
δεικνύωνται τα όρια του απαιτουμένου γηπέδου και το περίγραμμα του
προβλεπομένου έργου. Εις πίνακα δίδονται αι διαστάσεις των ζωνών και
λοιπών εκτάσεων μονίμού κια προσωρινής καταλήψεως και υπολογίζονται αι
σχετικαί επιφάνειαι εις στρέμματα.

η) Οριζοντιογραφίαι υπό κλίμακαν 1/20.000 θέσεων προμηθείας υλικών.

θ) Οριζοντιογραφίαι υπό κλίμακα μεγαλυτέραν της 1/5.000.

'Εργα μελετώνται και σχεδιάζονται επί οριζοντιογραφιών μεγαλυτέρας
κλίμακος εις τας ακολούθους περιπτώσεις:

- Φράγματα παροχετεύσεως ή αποθηκεύσεως - ανασχέσεως μετά των
συμπαρομαρτούντων έργων υδροληψίας, καθαρισμού, ασφαλείας κ.λπ.

- Σοβαρά έργα προστασίας από διαβρώσεων.

- Μεγάλα τεχνικά έργα ή έργα τελούντα υπό ειδικάς συνθήκας λόγω
γειτνιάσεως ετέρων έργων κ.λπ.

- Μεγάλοι αγωγοί, εις περιπτώσεις κατά τας οποίας η μορφολογία του
έδάφους επιβάλλει όπως η μελέτη εκπονηθεί επί τοπογραφικών διαγραμμάτων
ζώνης υπό μεγαλυτέραν κλίμακα.

6. Μηκοτομαί και διατομαί διαμήκων έργων.

α) Αι μηκοτομαί και διατομαί των διαμήκων έργων συνοδεύονται υπό
πινάκων των χρησιμοποιουμένων συμβολισμών. Τα υψόμετρα εδάφους
λαμβάνονται εκ των οριζοντιογραφιών υπό κλίμακα 1/5.000. Αι κλίμακες
δέον να είναι 1:5.000 διά τα μήκη και 1:100 δια τα ύψη. Τα σημαντικά
και επί ανωμάλου εδάφους διαμήκη έργα μελετώνται κατ' αρχάς επί της
γενικής υπό κλίμακα 1:5.000 οριζοντιογραφίας της περιοχής. Βάσει της
πρώτης ταύτης χαράξεως καθορίζονται ζώναι επαρκώς λεπτομερεστέρας
τοπογραφήσεως και επί των νέων τούτων οριζοντιογραφιών μελετώνται
τελικώς τα έργα, μετά προέγκρισιν του Εργοδότου