Αμοιβές
Μηχανικών

Κατηγορίες Μελετών Φέρουσας Κατασκευής

Κατηγορία Ι

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες απλών φερουσών κατασκευών, που απαιτούν στοιχειώδεις μόνο υπολογισμούς, ως μελέτες κατασκευών μέχρι διώροφου εκ τοιχοποιίας και οιασδήποτε φέρουσας κατασκευής, δαπέδων και στεγών, ελαφρές ξύλινες κατασκευές, βοηθητικές κατασκευές εργοταξίου (συνήθη ικριώματα, προστατευτικά προστεγάσματα κλπ).

Κατηγορία ΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών, που απαιτούν απλούς υπολογισμούς, αλλά ακριβέστερους από την προηγούμενη κατηγορία, καθορισμό και απεικόνιση των φερόντων στοιχείων, ως μελέτες κατασκευών μέχρι διώροφου μικτής κατασκευής, από υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος και από τοιχοποιίες, δοκούς και πλάκες απλής διατάξεως, σιδηρών κατασκευών απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστυλώματα) προβλέπονται αποκλειστικά από πρότυπα ελάσματα, απλές μεταλλικές στέγες μέχρι ανοίγματος 10 μέτρων.

Κατηγορία ΙΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών, που απαιτούν πλήρη στατικό υπολογισμό όλων των φερόντων στοιχείων βάσει των χρησιμοποιουμένων μεθόδων και βοηθημάτων, ως μελέτες σκελετών από οπλισμένο σκυρόδεμα, υπολογιζόμενων ως επιπέδων φορέων, πλαισίων από ευθύγραμμες ράβδους, σιδηρών κατασκευών, τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, έργων αντιστήριξης γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών ιδιάζουσας μορφής, και γενικά πάσης φύσεως στατικών μελετών έργων που δεν εμπίπτουν στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Κατηγορία ΙV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών, που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγουμένων κατηγοριών), ως μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό υπολογιζόμενων ως φορέων στο χώρο, κελυφών, πτυχωτών φορέων και γενικά φορέων ειδικής μορφής, προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατόπυργων, ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, ανηρτημένων στεγών, συμμίκτων φορέων και σιδηρών κατασκευών.