Αμοιβές
Μηχανικών

Κατηγορίες Μελετών Εγκαταστάσεων

Κατηγορία Ι

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες εκλογής είδους, μεγέθους και διατάξεως μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ μελέτης των τροφοδοτούντων τα μηχανήματα αυτά παντός είδους δικτύων, δηλαδή μελέτες συνιστάμενες από ενιαία μηχανήματα σημαντικής αξίας ή τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, ως και τοιαύται περιλαμβάνουσαι σύνολο μηχανημάτων απάντων επιλεγομένων προς ολοκλήρωσιν των εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογισμών ή σχετικής επιλογής. Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεων:

- Εξοπλισμός μαγειρείου ή κυλικείου (μαγειρικές συσκευές, ψυκτικές συσκευές, βραστήρες, φούρνοι, θερμοτράπεζες, μηχανές πλύσεως σκευών, μηχανές αποφλοιώσεως γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κ.λπ.).

- Εξοπλισμός πλυντηρίου (πλυντικές μηχανές, στυπτικές μηχανές, στεγνωτικές μηχανές, αποσκληρυντικές μηχανές κλπ).

- Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό).

- Καπνοσυλλέκτες.

- Αποτεφρωτικοί κλίβανοι.

- Συγκροτήματα εξοπολισμού ιατρείων ή νοσοκομείων (βραστήρες, αποστειρωτήρες, μηχανήματα ακτίνων κ.λπ.).

- Συγκροτήματα συσκευών τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, που εξυπηρετούν συγκεκριμένη χρήση.

Κατηγορία ΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες συνήθων εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα, εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεως:

·        Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα συνήθους τυποποιημένης κατασκευής (ανελκυστήρες ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες κλίμακες, συγκροτήματα μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κλπ).

·        - Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος.

·        - Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού τοιούτου (πιεστικά δοχεία, δεξαμενές, αντλίες, θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού - ψυχρού ύδατος, υδραυλικοί υποδοχείς κλπ).

·        - Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις μετά των ειδών υγιεινής (δίκτυο αποχετεύσεως, βόθροι, δεξαμενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες κ.λπ.).

·        - Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μή αυτόματο, ως δεξαμενές, αντλίες πυροσβεστικές φωλιές, διάφορα εξαρτήματα κλπ.

·        - Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου.

·        - Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως.

·        - Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις συναγερμού, ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κλπ.).

·        - Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υγραερίου, φωταερίου και αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθηκεύσεως αερίου, δίκτυο διανομής, μετρητές, εξαρτήματα παροχής, στόμια κλπ.).

·        - Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων.

·        - Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού).

·        - Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών χώρων (οδοί μέσα σε συγκροτήματα οικοδομών, περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδια, χώροι αποθηκεύσεων κλπ.).

·        - Εγκαταστάσεις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα.

·        - Εγκαταστάσεις θερμομονώσεων.

·        - Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων.

·        - Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων.

·        - Διατάξεις ελέγχου πορείας νυκτοφυλάκων.

·        - Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.

·        - Εγκαταστάσεις φωτοσημάνσεως.

·        - Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (μετάδοση ήχου μουσικής).

·        - Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.

·        - Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων.

·        - Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Κατηγορία ΙΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες ειδικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Έτσι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση, μελέτες που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις.

·        - Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με νερό ή ατμό.

·        - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτιστικών σωμάτων) και κινήσεως (υποσταθμός, πίνακες διανομής, δίκτυα, συσκευές, όργανα, εξαρτήματα, γειώσεις κλπ).

·        - Λεβητοστάσια παραγωγής υπέρθερμου νερού υπό πίεση και δίκτυα διανομής

·        του.

·        - Εγκαταστάσεις φωτισμού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσμητικοί φωτισμοί κλπ).

·        - Ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων, ινστιτούτων και βιομηχανιών.

·        - Εγκαταστάσεις με μη συνήθη υλικά ή προοριζόμενες για πειραματικούς σκοπούς.

·        - Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαγιάς με νερό ή διοξείδιο του άνθρακα.

·        - Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνσεως που απαιτούν ειδικές γνώσεις.

·        - Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων με ειδική προστασία.

·        - Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς.

Κατηγορία IV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμού και σχεδίασης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων και δικτύων εξυπηρετικών του κτιρίου που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

·        - Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

·        - Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής του.