Αμοιβές
Μηχανικών

Διευκρινίσεις και παραδείγματα για τον καθορισμό αμοιβής Μηχανικών
για εκπόνηση μελέτης και επίβλεψη αποκατάστασης κτιρίων
που υπέστησαν βλάβες από τους σεισμούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10 Αυγούστου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 1806/ΑΖ9α

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχετ.: 1768

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

 

 

Τμήμα: Αποκατ/σης Ζημιών

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 196-198

 

Πληροφορίες: Α.Μπαρουτζόγλου-Ι.Γεωργακόπουλος

 

Τηλέφωνο: 64.26.631

 

Fax: 64.26.433

 

Telex: 22.29.57

 

 

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις και παραδείγματα για τον καθορισμό αμοιβής Μηχανικών για εκπόνηση μελέτης και επίβλεψη αποκατάστασης κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από τους σεισμούς.

 

Εχοντας υπόψιν:

1. Το Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301/Α/8.10.74) περί αμοιβών Μηχανικών, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/4/5/.10.89 (ΦΕΚ 219 Α') και διευκρινίστηκε με νεότερες αποφάσεις και εγκυκλίους.

2. Την οικ/1356/4.6.91 (ΦΕΚ 430/Β/24.6.91) Απόφαση περί εκπτώσεως 50% στις αμοιβές Μηχανικών.

Διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

 

Α. Διακρίνουμε τρεις (3) κατηγορίες (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) μελετών επισκευής όπως αναφέρονται στο παραπάνω υπόψιν (1).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Υπάγονται μελέτες επισκευής κτιρίων με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. ή φέρουσες τοιχοποιίες (πέτρινα) όπου προβλέπονται εργασίες όπως επισκευή ή αντικατάσταση στέγης, σοβατίσματα, ανακατασκευές δαπέδων, τοίχων, καπνοδόχων, μονώσεων, επισκευές - αποκαταστάσεις εγκαταστάσεων δικτύων κ.λπ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Υπάγονται μελέτες επισκευής κτιρίων με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. ή φέρουσες τοιχοποιίες (πέτρινα) στα οποία η μελέτη επισκευής προβλέπει εργασίες όπως ρητινενέσεις, τσιμεντενέσεις, μανδύες σε φέρουσες τοιχοποιίες, ανακατασκευή πλάκας Ω.Σ. κ.λπ. Η εκτίμηση των εντατικών μεγεθών που απαιτούνται γίνονται με χρήση προσεγγιστικών ή απλουστευμένων μεθόδων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: Υπάγονται μελέτες επισκευής κτιρίων με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. στα οποία η μελέτη επισκευής προβλέπει εργασίες όπως μανδύες σε τοιχεία ή υποστηλώματα, νέα στοιχεία, ενίσχυση μη βλαβέντων στοιχείων με απαίτηση αντισεισμικού υπολογισμού.

 

Β. 1. Σημειώνουμε ότι για τις παραπάνω κατηγορίες η αμοιβή του Μηχανικού (μελέτη και επίβλεψη) εξάγεται αθροιστικά για χωριστούς εγκεκριμένους, από την Υπηρεσία προϋπολογισμούς, όπως περιγράφεται για κάθε κατηγορία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (άρθρο 83, παρ.11 του υπόψιν (1)).

2. Οι συντελεστές (κ) και (μ) μελέτης και επίβλεψης για τις κατηγορίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ όπως αναφέρονται στο υπόψιν (1), είναι οι παρακάτω:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

Μελέτη κ/μ

2,00/26,00

2,40/28,00

3,00/37,00

Επίβλεψη κ/μ

1,10/20,00

1,30/25,00

1,30/25,00

 

3. Ο συντελεστής (λ) του άρθρου 4 του υπόψιν (1) ορίζεται για τη χρονική περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού μελέτης (ημερομηνία υποβολής μελέτης στην Υπηρεσία) (σήμερα λ=37,80).

4. Βάσει του άρθρου 88 και 95, παρ.10 του υπόψιν (1), προβλέπεται προσαύξηση των αμοιβών μελέτης - επίβλεψης κατά 30%.

5. Για την κατηγορία ΙΙΙ, η αμοιβή μελέτης (και όχι επίβλεψης) προσαυξάνεται κατά 80% όπως προβλέπεται από το άρθρο 83, παρ.7 του υπόψιν (1).

6. Βάσει της υπόψιν (2) απόφασης προβλέπεται μείωση της συνολικής αμοιβής μελέτης - επίβλεψης σε ποσοστό πενήντα στα εκατό (50%).

 

Γ. Παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω

 

1ον ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ι)

- Εστω εγκεκριμένος προϋπολογισμός δαπάνης Σ.

Σ = 1.000.000 δρχ.

- Για τη μελέτη : κ = 2,00 και μ = 26,00

- Για την επίβλεψη : κ = 1,10 και μ = 20,00

- λ = 37,80 (Ιούλιος 1995)

 

α) Για τη μελέτη

 

 

 

μ

 

 

26,00

 

 

β1 =

κ +

--------------------

=

2,00 +

--------------------------------

=

10,72

 

 

1/3

 

 

1/3

 

 

 

 

(Σ/1.000 Χ λ)

 

 

(1.000.000/1.000 Χ 37,80)

 

 

 

 

 

β1

 

 

Αμοιβή μελέτης:

Αμ = [

-------

Χ Σ]

Χ 1,30 Χ 0,50 =

 

 

100

 

 

 

 

10,72

 

 

= [

----------

Χ 1.000.000 ]

Χ 1,30 Χ 0,50 = 69.680 δρχ.

 

100

 

 

 

β) Για την επίβλεψη

 

 

 

20,00

 

 

β1 =

1,10 +

--------------------------------

=

7,81

 

 

1/3

 

 

 

 

(1.000.000/1.000 Χ 37,80)

 

 

 

 

 

β1

 

 

Αμοιβή επίβλεψης:

Αε = [

-------

Χ Σ]

Χ 1,30 Χ 0,50 =

 

 

100

 

 

 

 

7,81

 

 

= [

----------

Χ 1.000.000 ]

Χ 1,30 Χ 0,50 = 50.765 δρχ.

 

100

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ: Αμ + Αε = 69.680 + 50.765 = 120.445 δρχ.

 

 

2ον. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΙΙ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εστω συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός δαπάνης Π = 3.000.000 δρχ.

Ο προϋπολογισμός (Π) θα πρέπει να διαχωριστεί (εφόσον τούτο συμβαίνει) σε δύο προϋπολογισμούς κατηγορίας (Ι) και (ΙΙ):

Π = ΠΙ + ΠΙΙ

- Η αμοιβή για τον ΠΙ βρίσκεται σύμφωνα με το πρώτο παράδειγμα.

- Η αμοιβή για τον ΠΙΙ βρίσκεται σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα.

- Η συνολική αμοιβή του Μηχανικού = Αμοιβή για ΠΙ + Αμοιβή για ΠΙΙ.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

- Εστω εγκεκριμένος προϋπολογισμός δαπάνης για την κατηγορία ΙΙ: ΠΙΙ = Σ = 2.000.000 δρχ.

- Για τη μελέτη: κ = 2,40 και μ = 28,00

- Για την επίβλεψη: κ = 1,30 και μ = 25,00

- λ = 37,80

 

α) Για τη μελέτη

 

 

 

μ

 

 

28,00

 

 

β1 =

κ +

--------------------

=

2,40 +

--------------------------------

=

9,86

 

 

1/3

 

 

1/3

 

 

 

 

(Σ/1.000 Χ λ)

 

 

(2.000.000/1.000 Χ 37,80)

 

 

 

 

 

β1

 

 

Αμοιβή μελέτης:

Αμ = [

-------

Χ Σ]

Χ 1,30 Χ 0,50 =

 

 

100

 

 

 

 

9,86

 

 

= [

----------

Χ 2.000.000 ]

Χ 1,30 Χ 0,50 = 128.180 δρχ.

 

100

 

 

 

 

β) Για την επίβλεψη

 

 

 

25,00

 

 

β1 =

1,30 +

--------------------------------

=

7,96

 

 

1/3

 

 

 

 

(2.000.000/1.000 Χ 37,80)

 

 

 

 

 

β1

 

 

Αμοιβή επίβλεψης:

Αε = [

-------

Χ Σ]

Χ 1,30 Χ 0,50 =

 

 

100

 

 

 

 

7,96

 

 

= [

----------

Χ 2.000.000 ]

Χ 1,30 Χ 0,50 = 103.480 δρχ.

 

100

 

 

 

 

Αμοιβή για τον προϋπολογισμό κατηγορίας ΙΙ:

Αμ + Αε = 128.180 + 103.480 = 231.660 δρχ.

 

 

3ον. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΙΙΙ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οπως και στο προηγούμενο παράδειγμα διαχωρίζουμε τον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό δαπάνης σε προϋπολογισμούς κατηγορίας (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) (εφόσον τούτο συμβαίνει), οι δε αμοιβές υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. Η αμοιβή του Μηχανικού είναι το άθροισμα των αμοιβών για προϋπολογισμούς κατηγορίας Ι + ΙΙ + ΙΙΙ.

Η αμοιβή για προϋπολογισμό της κατηγορίας ΙΙΙ βρίσκεται όπως παρακάτω.

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

- Εστω εγκεκριμένος προϋπολογισμός δαπάνης για την κατηγορία ΙΙΙ: ΠΙΙΙ = Σ = 3.000.000 δρχ.

Για τη μελέτη: κ = 3,00 και μ = 37,00

Για την επίβλεψη: κ = 1,30 και μ = 25,00

λ = 37,80

 

α) Για τη μελέτη

 

 

 

μ

 

 

37,00

 

 

β1 =

κ +

--------------------

=

3,00 +

--------------------------------

=

11,61

 

 

1/3

 

 

1/3

 

 

 

 

(Σ/1.000 Χ λ)

 

 

(3.000.000/1.000 Χ 37,80)

 

 

 

 

 

β1

 

 

Αμοιβή μελέτης:

Αμ = [

-------

Χ Σ]

Χ 1,30 Χ 1,80 Χ 0,50 =

 

 

100

 

 

 

 

11,61

 

 

= [

----------

Χ 3.000.000 ]

Χ 1,30 Χ 1,80 Χ 0,50 = 407.511 δρχ.

 

100

 

 

 

 

β) Για την επίβλεψη

 

 

 

25,00

 

 

β1 =

1,30 +

--------------------------------

=

7,12

 

 

1/3

 

 

 

 

(3.000.000/1.000 Χ 37,80)

 

 

 

 

 

β1

 

 

Αμοιβή επίβλεψης:

Αε = [

-------

Χ Σ]

Χ 1,30 Χ 0,50 =

 

 

100

 

 

 

 

7,12

 

 

= [

----------

Χ 3.000.000 ]

Χ 1,30 Χ 0,50 = 138.840 δρχ.

 

100

 

 

 

Αμοιβή για τον προϋπολογισμό κατηγορίας ΙΙΙ:

Αμ + Αε = 407.511 + 138.840 = 546.351 δρχ.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Τ.Α.Σ. Ν.Μεσσηνίας

2. Τ.Α.Σ. Ν.Κιλκίς

3. Τ.Α.Σ. Ν.Πέλλας

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ