Αμοιβές
Μηχανικών

ΥΠΟΙΚ 1064791/1306/Α0012/ΠΟΛ.1210/2000/14.7.2000

 

 

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    : ΕΓΚ (ΟΙΚ) 1064791/1306/Α0012/ΠΟΛ.1210/2000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ      : ΦΕΚ Tεύχος  , Φύλλο , Ετος    0 (01-01-1600)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  : 290820_1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗ :

   ΥΠΟΙΚ 1064791/1306/Α0012/ΠΟΛ.1210/14.7.2000

   Διαδικασία  χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης

   ακινήτου που ανεγείρεται από επιχείρηση

   ανέγερσης και πώλησης οικοδομών

 

      Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά τη χορήγηση της

    βεβαίωσης που  απαιτείται για τη ρευματοδότηση ακινήτου, που

    ανεγείρεται από επιχείρηση  ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, σας

    πληροφορούμε τα εξής:

 

      1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ.

    1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών

    Οικονομικών  και ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., κατά την αποπεράτωση της οικοδομής ή και

    αυτοτελούς οριζόντιας  ή κάθετης ιδιοκτησίας, που ανήκει σ' αυτήν ή

    καλύπτεται από την άδεια οικοδομής,  πριν από τη σύνδεση της οικοδομής

    με τη ΔΕΗ υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ  φορολογίας εισοδήματος του

    υπόχρεου υποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης  κατασκευής και πώλησης

    οικοδομών δήλωση με το καθαρό κόστος κατασκευής οικοδομής  και τον

    τελικό πίνακα ποσοστών συμμετοχής των επιμέρους εργασιών. Η βεβαίωση

    της  αρμόδιας ΔΟΥ ότι υποβλήθηκε η δήλωση και ο τελικός πίνακας

    αποτελεί προϋπόθεση  για τη σύνδεση του ακινήτου με τη ΔΕΗ.

 

      2. Επιπλέον, στην υπ' αριθ. 1090764/1805/Α0012/ΠΟΛ.1230/8.8.1996

    διαταγή μας, με  την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των

    διατάξεων της υπ' αριθ.  1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής

    απόφασης των Υπουργών Οικονομικών  και ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., αναφέρεται ότι η

    ΔΟΥ, αφού ελέγξει τα υποβαλλόμενα στοιχεία και  υπολογίσει τους φόρους

    και τα πρόστιμα που τυχόν θα προκύψουν, χορηγεί βεβαίωση  ότι

    υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται από αυτή την απόφαση,

    προκειμένου  να συνδεθεί το ακίνητο με το δίκτυο της ΔΕΗ.

 

      Οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών υποχρεούνται, αφού

    προβούν στην  παραπάνω διαδικασία, να παραδίδουν στον κάθε αγοραστή -

    ιδιοκτήτη διαμερίσματος  κ.λπ. φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης που τους

    χορήγησε η αρμόδια ΔΥΟ, θεωρημένο από  αυτή, στην οποία θα αναφέρεται

    ρητά ότι υποβλήθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία που  προβλέπονται από την

    απόφαση για την οικοδομή, συμπεριλαμβανομένου και του  πωλούμενου

    ακινήτου - διαμερίσματος κ.λπ.

 

      3. Υστερα από τα προαναφερθέντα, στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις

    ανέγερσης  και πώλησης οικοδομών δεν ακολουθούν την πιο πάνω

    διαδικασία, δηλαδή δεν  παραδίδουν τα θεωρημένα φωτοαντίγραφα των

    βεβαιώσεων στους ιδιοκτήτες των  ακινήτων, στερώντας τους το δικαίωμα

    ηλεκτροδότησης και, επιπλέον, για το λόγο  ότι ο αντικειμενικός σκοπός

    των σχετικών διατάξεων του Ν.2238/1994 και της  παραπάνω κοινής

    απόφασης είναι η περιστολή της φοροδιαφυγής και όχι η στέρηση

    κοινωνικών αγαθών, γίνεται δεκτό ότι οι αρμόδιες ΔΟΥ υποχρεούνται να

    χορηγούν  τις σχετικές βεβαιώσεις στους αγοραστές ή οικοπεδούχους

    ιδιοκτήτες, εφόσον  βέβαια έχει ακολουθηθεί η διαδικασία υποβολής και

    ελέγχου των πινάκων που  προβλέπονται από την υπ' αριθ.

    1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινή  απόφαση των Υπουργών

    Οικονομικών και ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε.