Αμοιβές
Μηχανικών

Έγγραφο 1057673/1033/Α0012/ΠOΛ. 1158/15-6-2001

 

 

Έγγραφο 1057673/1033/Α0012/ΠOΛ. 1158/15-6-2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΦOΡOΛOΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦOΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣOΔΗΜΑΤOΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 3375.317, 3375.318.
Αθήνα 15 Ιουνίου 2001

Αρ. Πρωτ. 1057673/1033/Α0012

ΠOΛ: 1158

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών.
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τον παρακάτω πίνακα με τις νέες μέσες τιμές ζωνών των περιφερειών όλης της χώρας, όπως ορίζεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της 1137140/2439/ΑOO12/ΠOΛ. 1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των υπουργών Oικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΩΝ
Α/Α
Περιφέρειες
Μέση τιμής ζώνης
1.
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
181.000 δρχ.
2.
Κεντρικής Μακεδονίας
224.000 δρχ.
3.
Δυτικής Μακεδονίας
120.000 δρχ.
4.
Ηπείρου
171.000 δρχ.
5.
Θεσσαλίας
186.000 δρχ.
6.
Ιονίων Νήσων
309.000 δρχ.
7.
Δυτικής Ελλάδας
192.000 δρχ.
8.
Στερεάς Ελλάδας
168.000 δρχ.
9.
 
 
 
Αττικής
Α. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς Ι. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών
375.000 δρχ.
Β. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς ΙΙ. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς
318.000 δρχ.
Γ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
341.000 δρχ.
Δ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής
175.000 δρχ.
10.
Πελοποννήσου
177.000 δρχ.
11.
Βορείου Αιγαίου
221.000 δρχ.
12.
Νοτίου Αιγαίου
228.000 δρχ.
13.
Κρήτης
177.000 δρχ.

Oι παραπάνω μέσες τιμές ζωνών, έχουν εφαρμογή για δικαιολογητικά έκδοσης αδειών που καταθέτονται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, από 25/6/2001.

ΜΕ Ε.Υ.
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙOΥ