Αμοιβές
Μηχανικών

Τροποποίηση της 58286/4546/90 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Καθορισμός τιμών μονάδος
επιφανείας οικοδομικών έργων" (ΦΕΚ 566/Β)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΦΕΚ 635/Β/7.8.91)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα 16-7-1991
Αριθ.Πρωτ.: 31947

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 58286/4546/90 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων "Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων" (ΦΕΚ 566/Β).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1032/80 "Περί συστάσεως Υπουργείου Χ.Ο.Π."(Α'57) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν.1558/85 (Α'137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" και ειδικότερα το άρθρο 23.
3. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 696/1974 "περί αμοιβών Μηχανικών δια σύνταξιν μελετών κ.λ.π." (Α'301) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ. 515/1989 (Α'219).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της 58286/4546/90 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, αντικαθίσταται ως εξής:

" 5. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (μύ) των παρακάτω οικοδομικών έργων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι αντίστοιχοι συντελεστές ως εξής:

1. Ξενοδοχεία ΑΑ τάξης : …………………………………………………........................................……… 1.30
2. Νοσοκομεία - Κλινικές : …………………………………………………..........................................…… 1.30
3. Επιπλωμένα διαμερίσματα Α' τάξης : ………………………………………........................................ 1.25
4. Ξενοδοχεία Α' τάξης : …………………………………………………...........................................……. 1.15
5. Θέατρα - Κινηματογράφοι : ……………………………………………........................................……. 1.15
6. Εμπορικά Κέντρα : ………………………………………………………...........................................…... 1.15
7. Επιπλωμένα διαμερίσματα Β' τάξης : ………………………………….......................................…… 1.15
8. Ξενοδοχεία Β' τάξης : …………………………………………………...........................................…….. 1.05
9. Ξενώνες Α' τάξης : ………………………………………………………........................................……… 1.05
10. MOTEL A' τάξης : …………………………………………………..........................................………… 1.05
11. Επιπλωμένα διαμερίσματα Γ' τάξης : ………………………………….........................................…… 1.05
12. Εκπαιδευτήρια : …………………………………….........................................………………………… 1.05
13. Γυμναστήρια : …………………………………………………….........................................…………… 1.00
14. Ξενώνες Β' τάξης : ………………………………………………………............................................…. 1.00
15. MOTEL B' τάξης : ………………………………………………........................................…………….. 1.00
16. Ξενοδοχεία Γ' και Δ' τάξης : ……………………………………….......................................………….. 1.00
17. Εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών : ……………………….........................................…….. 1.00
18. Κέντρα αναψυχής και εστιάσεως : ……………………………………….......................................…… 0.90
19. Κοινωφελή ιδρύματα - Δημόσια και Δημοτικά κτίρια - Πνευματικά Κέντρα - Αίθουσες διαλέξεων: …… 0.90
20. Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά κτίρια : ……………………………………………......................................... 0.65
21. Συνεργεία αυτοκινήτων - Αρτοποιία - Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής : …......................................... 0.60
22. Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις - κτίρια ιχθυοτροφείων : …………........................................... 0.35
23. Πρατήρια Βενζίνης - Πλυντήρια - Λιπαντήρια : ………………………….........................................….. 0.50
24. Κλειστοί χώροι στάθμευσης : ………………………………………………........................................… 0.50
25. Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι κάθε κτιρίου : ……………………………........................................…….. 0.50
26. Ελεύθεροι χώροι PILOTIS και ημιυπαίθριοι χώροι : ………………….......................................…….. 0.50
27. Αντικατάσταση στέγης : …………………………………………………..........................................….. 0.30
28. Αγροτικές αποθήκες : ……………………………………………………..........................................…. 0.20
29. Υπόστεγα : ………………………………………………………………......................................……… 0.20
30. Κατεδαφίσεις : ………………………………………………………………......................................….. 0.10

Στις περιπτώσεις αντικατάστασης στέγης ο συντελεστής 0,30 εφαρμόζεται επί της τιμής μονάδος επιφανείας του αντίστοιχου χώρου.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ